původ a historie jmen - legacy family tree - . strana 1 / 33 původ a historie jmen datum jméno...

Download Původ a historie jmen - Legacy Family Tree - . strana 1 / 33 Původ a historie jmen Datum Jméno Původ jména Historie jména 1.1. Nový rok - 1.lednem (Januarius) začíná rok

Post on 31-Jan-2018

227 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • http://legacy.unas.cz

  strana 1 / 33

  Pvod a historie jmen

  Datum Jmno Pvod jmna Historie jmna

  1.1. Nov rok - 1.lednem (Januarius) zan rok od roku 45.p.n.l., od reformy mskho kalende ekem Sosigenem.V kalendch ped touto reformou zanal rok beznem (Martius).

  2.1. Karina eck

  vdsk domck zkrcenina eckho jmna Kateina, co znamen 'ist', penesen 'cudn, neposkvrnn'.

  Kateina Alexandrijsk (289 - 307) ila kesanskou vru a neuznvala nadazenost mskch boh, za co byla Diocletianovm spoluvldcem Maxmilinem odsouzena k smrti.

  3.1. Radomila slovansk Prvn sloka jmna rad je od slovesa radti 'starat se', druh st mil je odvozeno od 'mil', vznam jmna je 'starostliv a mil'.

  4.1. Diana latinsk

  Zkladem jmna je latinsk divus 'bosk', z nho musk Divius a ensk Diviana - Diana.

  Pvodn byla Diana panensk bohyn msce, svtla a prody, kter udlovala moc, pozdji byla ztotonna s eckou Artemidou a pevzala od n dal funkci bohyn lesa a lovu.

  5.1. Dalimil slovansk

  Prvn st jmna je pslovce dalje 'dle', druhou slokou mil 'mil', vznam jmna je tedy '(a je) dle mil, (bu) dle mil'.

  Dalimil byl dajnm autorem slavn verovan esk kroniky z druhho desetilet 14.stolet z doby vrcholn esk gotiky.

  6.1.

  Ti krlov:

  Kapar

  Melichar

  Baltazar

  persk

  fnicky

  babylonsk

  Prvn sloka ka znamen 'poklad', druh st pochz ze slovesa fero 'nesu', vznam jmna je tedy 'ten, kdo nese poklady'.

  Prvn st pochz z melekh 'krl, druh je od gart 'tyhran', penesen 'msto'.

  Pochz z Beltaccr 'zachra ivot krli' nebo '(Bh) Baal chrn ivot'.

  7.1. Vilma nmeck

  ensk podoba k Vilm, pochz ze staronmeckho Willahelm.Prvn sloka willo znamen 'vle', druh helm 'helmice, pilba'. Vznam jmna je penesen 'm vle je m chrn', esk domck zkrcenina je Mna.

  Jmno bylo rozen na konci minulho stolet vlivem hrdinek mdnch romn.

  8.1. estmr slovansk

  Prvn sloka jmna pochz od podstatnho jmna 'est', druh mir me mt nkolik vznam - 'mr', ale i 'svt', 'vyitn, okrlen', vznam jmna tedy me bt 'estn soudce' nebo 'ten, kdo ct mr'. estmr je hrdina epick bsn estmr a Vlaslav v Rukopisu krlovedvorskm.

 • http://legacy.unas.cz

  strana 2 / 33

  9.1. Vladan slovansk

  Zkrcenina jmen zanajcch na Vlad- (Vladimr, Vladislav ap.), lze vyloit jako 'ten, kter vldne'. ensk protjek je Vladana, esk obdoba jmna Vladna.

  Vladivoj byl esk kne, vldl v letech 1002 a 1003, pbuzn Pemyslovc.

  10.1. Betislav slovansk

  Prvn sloka jmna je odvozena od slovesa beeti, pvodn 'zvueti, hlueti', druh st slav znamen 'slavn', vznam jmna je 'slavn (bojovm) rykem'. Vznan nositel jmna byli esk knata: Betislav I., vldl 1034 - 1055, nejznmj z jeho ivota je nos princezny Jitky, dle potom nechal postavit baziliku sv.Vclava v Boleslavi a vydal soubor zkon.Betislav II.vldl v ltech 1092 - 1100.

  11.1. Bohdana slovansk

  Slovansk peklad eckho jmna Teodora. Theos znamen 'bh', dor se pekld jako 'dar', vznam jmna je tedy 'bohem dna, bo dar'.

  Theodora byla v 9.stolet byzanskou csaovnou, matka Michala III., kter v roce 861 vyhovl dosti velkomoravskho knete Rostislava a vyslal do na zem Cyrila a Metodje.

  12.1. Pravoslav slovansk

  Jmno se vykld jako 'slavc prvo, prvem slavn', obdoby jmna jsou Prvoslav 'prvn slavn', Pravomil 'prvo milujc' a Pravdomil 'pravdu milujc'.

  Katolick crkev v dnen den pipomn sv.Probuse, prvnho znmho biskupa ve Veron ze 3.stolet.

  13.2. Edita anglosask

  Zkladem je staroanglick adgyth, ad znamen 'bohatstv, tst, blaho', druh st gth je 'vlka, boj', jmno se vykld jako 'o bohatstv bojujc'. Edita byla nemanelskou dcerou anglickho krle Edgara.ila ve 2.polovin 10. stol.a vnovala se oetovn malomocnch.Zemela v pouhch tiadvaceti letech.

  14.1. Radovan slovansk

  ensk protjek Radovana.Jmno je pekladem latinskho 'Hilarius' z latinskho obecnho 'hilaris' - 'vesel'.

  Souasn nositel tohoto jmna je Radovan Lukavsk

  15.1. Alice starofrancouzsk

  Zkladem je starofrancouzsk Aaliz, pijat a lidov obmnn za staronmeck Adelheid - 'vzneen postavy'. dnou Alici neprohlsila katolick crkev za svatou.

  16.1. Ctirad slovansk

  Ze staroeskho estislav, etislav.Prvn sloka od 'est', druh - slav od 'slavn'.Vznam slova je 'ten, kdo slav est (je slavn ct)'

  Znm je Ctirad z eskho bjeslov jako partner krsn rky.

  17.1. Drahoslav slovansk Jmno lze vyloit jako '(n) drah (a) slavn'.Ve staroetin se vyskytovaly i zkrcen formy.

  18.1. Doubravka Slovansk

  Vznam jmna je odvozen od podstatnho jmna doubrava 'doub, dubina les'.

  Vznan nositelka tohoto jmna byla jedna z dcer knete Boleslava I.(915-972)

 • http://legacy.unas.cz

  strana 3 / 33

  19.1. Doubravka slovansk

  Vznam jmna je odvozen od podstatnho jmna doubrava 'doub, dubina les'.

  Vznan nositelka tohoto jmna byla jedna z dcer knete Boleslava I.(915-972)

  20.1. Ilona maarsk

  Maarsk podoba jmna Helena z eckho helen 'pochode z hocho rkos'. dn Ilona se svtov neproslavila.

  21.1. Bla slovansk

  Ekvivalent cizch jmen Blanka a Kandida.Odr starou podobu pdavnho jmna 'bl'.

  Blanka byla manelkou francouzskho krle Ludvka VIII., matka Ludvka IX.Jmno se dostalo do ech s prvn manelkou Karla IV.Blankou z Valois.

  22.1. Slavomr slovansk Novj obdoba jmna Slavomil.Prvn sloka jmna slav m vznam 'slva, slavn', druh mr me znamenat 'mr' nebo 'svt'.Vznam jmna je 'slva mru' nebo 'slavn soudce'.

  23.1. Zdenk slovansk

  Zkladem je jmno Sdslav, pozdji Zdislav, z nho byla vytvoena domc podoba Zdenk, kter se osamostatnila.Ve jmnu je zakdovn zklad sd 'udlat, sdlat', vznam jmna je tedy 'udlat se slavnm'.

  Dnen den se pipomn Sidonius z irsk misionsk koly, kter psobil v 7.stolet ve stedn Francii.Dal Sidonius byl biskupem ve 4.stolet.

  24.1. Milena staroesk

  Jmno je tvoeno pponou -ena od pdavnho jmna 'mil' a znamen tedy 'milujc, mil'.Je obdobou latinskho Amta nebo Amanda.

  Jmno u ns doshlo nejvt obliby na zatku 20.stolet.

  25.1. Milo staroesk

  Tvoeno pponou -o a zkladem pdavnho jmna 'mil', stejn jako ensk protjek s pponou -ena.

  Amandus se narodil ve Francii na potku 7.stolet a svj ivot zamil na en kesansk vry.

  26.1. Zora staroesk

  Vznam jmna je 'rann hvzda, denice', stejn zklad je i ve slovech zornice, obzor...Ciz podoby jsou Apolena a Dagmar.

  Podle Starho Zkona dal Job jmno Jemina (Zora, Jitenka) sv dcei pro jej zivou krsu.

  27.1. Ingrid seversk

  Vykld se jako 'jezdkyn boha Ing(w)', poppad 'krsn Ing(w)e'.Jmno je rozeno ve skandinvskch zemch. Pedstavuje jednu z valkr, enskch nadpirozench bytost, kter na och ltaj vzduchem - nejastji nad bitevnm polem, odkud doprovzej due padlch bojovnk do Valhaly, severskho nebe.

  28.1. Otlie nmeck

  Zdrobnlina k muskmu Ota.Jmno m dlouh vvoj, pvodn formou je staroanglosask jmno adgar s vznamem 'm bohat hrad'.

  Otlie byla dcerou hradnho pna na Hohenburgu v Porn, po otcov smrti zdila rozshl ensk klter, kter ml peovat o chud a nemocn. Zemela v roce 720.

 • http://legacy.unas.cz

  strana 4 / 33

  29.1. Zdislava slovansk

  ensk podoba muskho jmna Zdislav.Prvn sloka jmna je slovesn zklad sd 'udlat, sdlat', vznam jmna je 'udlat se slavnm'.

  Zdislava Berkov (1200 - 1252) pat k eskm svticm.Proslavila se svou p o chud a nemocn, ke kter pivedla i svho manela pna z Lemberka.Nechala upravit nkter sti hradu jako pitl.

  30.1. Robin germnsk

  Odvozeno od Robert, kter pochz ze staronmeckho Hruodperaht.Prvn sloka jmna je hruod 'slva', druh berath znamen 'jasn, skvl'.Vznam je tedy 'slvou ozen, slavn povsti'.

  Nejproslulej nositel jmna je Robin Hood, kter vedl partiznskou vlku proti okupaci Anglie Normany na pelomu 11.a 12.stolet. Sdlem jeho druiny byl Sherwoodsk les v hrabstv Nottingham.

  31.1. Marika maarsk

  Obdoba jmna Marie, kter pochz z egyptsko-hebrejskho Mirjam.Znamen 'milovan od boha Jahve'.

  dn Marika se neproslavila, ale francouzsk domck drobnlina Marion, proslul v loutkovch hrch, zeveobecnla v nzvu loutky vodn shora marionette (nae marionta).

  1.2. Hynek nmeck

  Vzniklo poetnm nmeckho Heinrich 'Jindich'.Prvn sloka jmna zn dnes v nmin Heim 'domov', druhou je staronmeck Rhhi 'vldce'.Vznam je tedy 'vldce domu'.

  Heinrich bylo jmno vyhraen saskmu vldnoucmu rodu v 9.a 10.stolet.

  2.2. Nela latinsk

  Pvodn zkrcen domck podoba jmen Kornlie, Petronela, Eleonora, ale i Helena.Zkracovn vak pokrauje v jmna Ellen - Elen - En.

  V dnen den se slav svtek Hromnice, kter souvisel s ppravou osev a chovem ovc.

  3.2. Blaej eck

  Jmno nejasnho pvodu, vznam se asto vykld ze eckho blasios 'trpc na zpal kloub', poppad z eckho blech 'bleptav, breptav, neopatrn, tup'.

  Blaej byl biskup v maloasijskm mst Sebast koncem 3.stolet.

  4.2. Jarmila esk

  Prvn sloka jmna jar, z n bylo odvozeno i jaro, znamen 'bujn, prudk, siln', druh sloka mil(a) znamen 'milujc'.Cel vznam jmna 'milujc prudkost, slu, bujnost, jaro'.

  Jmno doshlo velk obliby koncem 19.stolet vlivem Mchovy romantick bsn 'Mj', ve kter je Jarmila hlavn enskou hrdinkou.

  5.2. Dobromila slovansk

  Vznam obou sloek jmna je srozumiteln 'milujc dobro, komu je dobro mil'.Rozenj je ve slovanskm svt jmno Dobromra.

  Nositelka tohoto jmna byla i buditelka z doby nrodnho obrozen Magdalna Dobromila Rettigov, spisovatelka, autorka oblben Domc kuchaky. Zemela 31.ledna 1845.

  6.2. Vanda polsk

  Jmno bylo vymylen okolo roku 1200 a je odvozeno od nzvu eky Vandalus (pojmenovan podle germnskho kmene Vandal).V nmin se t hodnot jako zkrcenina enskch jmen zanajcch Wendel-, kter znamen 'Polabsk Slovanka'.

  Vanda byla podle povsti dcera knete kmene Polan Kraka.Po jeho smrti, kolem roku 700, nastoupila na knec stolec.

 • http://legacy.una