prvi vezovi

Download Prvi vezovi

Post on 09-Feb-2016

943 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • n rTT"'P II!

  ~

 • ~z vezse najbol-

  , je odmara,i", kau vezilje.. J Pritomse mo-~ , gu stvo.itijep;i

  J vredni radovi."i

  Pokuajte! Samosledite emu i ras-

  pored boja. Vez"pokrstica"je zaistajednostavan i svakavezilja pocetnicaovu tehniku brzosavlada. Malim mo-tivima veza moeteda ukraavate deci-ju odecu ili da pravi-te lepe veze ne sli-ke, mi/jea, stolnjakeitd. Ne zaboravite:vez na odeci je umodi i sada je prili-ka da ukrasite svojuletnju odecu prigod-nim motivima.

  I

 • "o;

  ~

  ~ ;J/J(ff)(f/jr1/j911, 4-I . r1(ff)ttlJlJ

  Prigodnimjesenjimmotivi-ma veza moeteda ukrasiteteglesa zimnicomili da izve-zeteminijaturneslike.

  Vez se radi na panamaplatnu,za vezsa trinitimulinekonca za vez "Puppets",pooznakamanaemi.

 • /Vllj/epeieljeu vezu

  Najlepe cestitke su one izvezene, ko-je nose cestitke i lepe elje nama dragihosoba. Mogu biti poruke ljubavi ili cestit-ke za rodenje deteta, vencanje ili prosla-va godinjice. Takve cestitkemoete ura-miti kao slike. Predlaemo trinaest ideja -ema, koje moete da primeniteza izra-du raznih vrsta cestitki.

  Vez se radi bodom pokrstica na belomlanenom platnu i muline koncem za vez.

  Sav potreban materijal, platno i mu-line konac za vez "Puppets" moeteporuciti na telefone: 011/3691-766,3691-767 i 2648.

  " -,-.. .., -,. ,

  :.J:1:1~

  .-ttq:rEt:~-" :, ,",","~, ,v. :, ;,.: , ""',"'" ".,.,,"- ",o,-,.-'+i:FT '. ~=--,- ' -~- ~~~:::i1~:;S;;Ji-~#AI:;i/:j.;jjj-;'-tjj/i"ri;,jjj --~"~C'=-f+m=:.~~===::~~- ":HI#ttr~~~-:I~~f,J:~~4;1~~=:-xE-'--- ---.---

  .._~_.-.- .-- --..-----.

 • ~~,,""""W""II,

 • ~ - - - - -"--"v v

  .~ eestitkoso

  7131

  ~ jUane7167

  7168

  ._.~ 1222II!

  7307

 • ..,

  .1:---;.-

  ,i-!

  ,-L. ~-- .-

  ~v

  eestitkasa.-

  J111J110zaJ11a

  = ::-7295~7297

  ..~2116

  ~-= 4122

  D.:7087.;.~

  .2;-7085

  -=-..:117243

 • "n

  ~ ~~ .~ ~;~

  ~@)owuodiinjiJIIiQe~ili stolJtjll!l J

  Predlaemo da prema datoj emiukrasite miljeili stolnjakvezomilj bo- ildompokrstica.Motiviu bordurise pona-vljajutakodavelicinumoeteodreditipoelji.

  ~ Za rad koristite belo laneno platano i~. mulinekonaczavezkojimoeteporuciti na telefone:011/3691-766,3691-767,~ ~ 2652-324i 2648-743.

  ~ /fL..;... ';,;.., ~

 • ~~

  f:!:t!.T1TT 'ffi

  +IPRARTIIfd ,~

 • VEZ

  UZNAKULJUBAVIm

  otiveza vez

  .. ..koje smopri-premili

  moete da iskori-stiteda ovekoveci-te dan rodenja,vencanja ili verid-be vaihnajdraihi tom danu dateposeban znacaj.Pored dateeme,u odredenompro-storu izveziteime-na ili inicijalei da-tum vencanja iliveridbe.Motivisa-mo sa srcem(broj2, 4, 6, 9) se kori-ste za poklon vOcIjenojosobi.Moe-te upi,satiime ili samo pocetnoslovo imenai datum.U srcumoebitiizvezenai poruka,obecanjeili prigodnaala. Motivesa devojcicomi decakommoeteda koristiteza obeleavanjerodenjadeteta.Slikuizvezitebodompokrstica1 : 1sa trinitimu-linekoncaza vez.Vezmoetedaraditenapanamaplatnuiligo-blenbodomna specijalnomplatnuza goblene.Obevrsteplat-na,kaoi kvalitetanmuline"Puppets"konaczavez,poveomapovoljnojceni moetedaporucitenatelefon:011/3691.767.

 • -- --Naprauitepoklonnaureme No(/of/odinji

  (/ezen; rado(/;~ No(/ogodin;imil;e

  Svaki miljeopkukican bordurom moete ukrasiti prigod-nim motivomveza. Predlaemo motivkoji se moe uraditiu dve varijante, na lanenom. platnu. emu za kukicanjebordure nemamo ali zato smo povecali bodove, tako da suvidljivii moete ih uraditi.

  Vez se radi bodom pokrstica "Puppets" muline koncem-. za vezu odnosu1 : 1ili 1 :4. Predlaemoda prvouradite

  borduru na miljeu, a zatim izvezete dati motiv.

  \

  I

  ,

  ,.

 • _L

  -r

 • Likovima decijihljubimacamoetedaukrasitedeciju sobu,da napraviteprekri-vac sa izvezenomsli-kommede,zekei ve-verice ili da bodompokrsticaizvezetepo-jedinacnu sliku. Svemotivemoeteda pri-menitei za izradute-piha. Na juta platnu(platno za dakove)krupnimbodompokr-stica, vunicom mo-eteda izvezetemoti-ve 1 : 1ili 1 : 4 u zavi-snostikojuvelicinute-pihaeliteda uradite.Istemotivemoetedaprimenitei za izradutepihabodomcvora-nja na cvrstomjuta-nomplatnuilikanafasplatnu(specijalnacvr-sta mrea za izradutepiha)bodomcvoro-va.

  Za izradu tepihamoete da koristite

  ,-~ plasticnumreukojugradevinari koristeprilikomizolacijezido-va.

  Platno za vez po-krstica, goblenskoplatno i muline ko-nac zavez ovih slikamoete da porucitenatelefon:

  011/3691-767.

 • =t+

  f'-,

  r ~