programlama temellerİ

Click here to load reader

Post on 03-Jul-2015

2.351 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

T.C. M E M BAKANLII LL T

MEGEP(MESLEK M VE E T RET S M STEM N N GLEND LMES R PROJES )

B M TEKNOLOJ L LER

PROGRAMLAMA TEMELLER

ANKARA 2007

Milli E Bakanl itim taraf geli ndan tirilen modller; Talim ve Terbiye Kurulu Ba n 02.06.2006 tarih ve 269 say Karar kanl n l ile onaylanan, Mesleki ve Teknik E Okul ve Kurumlar kademeli olarak itim nda yayg tlan 42 alan ve 192 dala ait ereve nlar retim programlar nda amalanan mesleki yeterlikleri kazand rmaya ynelik geli tirilmi retim materyalleridir (Ders Notlar r). d Modller, bireylere mesleki yeterlik kazand rmak ve bireysel renmeye rehberlik etmek amac yla renme materyali olarak haz rlanm denenmek ve , geli tirilmek zere Mesleki ve Teknik E itim Okul ve Kurumlar nda uygulanmaya ba lanm r. t Modller teknolojik geli melere paralel olarak, amalanan yeterli i kazand rmak ko ile e ulu itim retim s nda geli ras tirilebilir ve yap lmas nerilen de iklikler Bakanl ilgili birime bildirilir. i kta rgn ve yayg e kurumlar letmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik n itim , i kazanmak isteyen bireyler modllere internet zerinden ula labilirler. Bas lmmodller, e kurumlar itim nda rencilere cretsiz olarak datr. l Modller hibir ekilde ticari amala kullan lamaz ve cret kar l nda sat lamaz.

NDEK LER NDEK LER NDEK LER.......................................................................................................................... i AIKLAMALAR ....................................................................................................................ii G .......................................................................................................................................1 R RENME FAAL YET 1 ...................................................................................................3 1. PROGRAMLAMA D LLER .......................................................................................3 1.1. Bilgisayar Programin Neler Bilmeliyim? .............................................................. 6 1.2. Programlama Dili........................................................................................................6 1.3. Neden Birok Programlama Dili Vard ...................................................................6 r? 1.4. H Uygulama Geli zl tirme Ortamlar ...................................................................... 11 1.5. Veri Taban (Database) Programc...................................................................... 12 l 1.6. Betik (Script) Programc l...................................................................................... 12 1.7. Web Programc....................................................................................................13 l UYGULAMA FAAL YET ............................................................................................ 15 LME VE DE ERLEND RME .................................................................................. 16 RENME FAAL YET 2 ................................................................................................. 18 2. PROGRAM YAZIMI ......................................................................................................... 18 2.1. Prototip (Kal Olu p) turma ....................................................................................... 20 2.2. Sahte Kod ve Algoritma Yazma ............................................................................... 20 2.3. Ak emalar ............................................................................................................23 2.4. Karar Tablolar .......................................................................................................... 27 2.5. Bir ProgramHayat Dngs.................................................................................. 29 n UYGULAMA FAAL YET ............................................................................................ 32 LME VE DE ERLEND RME .................................................................................. 33 RENME FAAL YET 3 ................................................................................................. 35 3. PROGRAMLAMA ARALARI ....................................................................................... 35 3.1. Dzenleyici ............................................................................................................... 36 3.2. Derleyici....................................................................................................................36 3.3. Bcek Ay c klay (Debugger) ................................................................................... 37 3.4. Yard ve Kurulum.................................................................................................. 38 m UYGULAMA FAAL YET ............................................................................................ 44 LME VE DE ERLEND RME .................................................................................. 45 MODL DE ERLEND RME .............................................................................................. 48 CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 51 SZLK ................................................................................................................................ 54 NER LEN KAYNAKLAR.................................................................................................. 56 KAYNAKA .........................................................................................................................57

i

AIKLAMALAR AIKLAMALARKOD ALAN DAL/MESLEK MODLN ADI MODLN TANIMI SRE N KO UL YETERL K Bilgisayarda program yazmaya haz k yapmak rl Genel Ama Gerekli ortam sa landnda, programlama dillerini tan p, bilgisayarda bir problemin zm a y amalar n yaparak, program yazmaya haz k yapabileceksiniz. rl Amalar 1. Programlama dillerini i levlerine gre ay rtedebileceksiniz. 2. Program yazmaya haz k yapabileceksiniz. rl 3. Program yaz aralar kullanabileceksiniz. m n

481BB0024 Bili Teknolojileri im Alan Ortak Programlama Temelleri Programlama altyapn temellerini olu s ve turan renme materyalidir. 40/16

MODLN AMACI

E M RET T M ORTAMLARI VE DONANIMLARI

Bilgisayar laboratuvarve bu ortamda bulunan; bilgisayar, yaz, bilgisayar masalark kalem, lisansl c , t, i letim sistemi program ak ve diyagram sembolleri ile ilgili panolar. Her faaliyet sonras nda o faaliyetle ilgili de erlendirme sorular ile kendi kendinizi de erlendireceksiniz. Modl iinde ve sonunda verilen retici sorularla edindi iniz bilgileri peki tirecek, uygulama rneklerini ve testleri gerekli sre iinde tamamlayarak etkili renmeyi gerekle tireceksiniz. S yla ararma yaparak, grup al ras t malar kat na larak ve en son a amada alan retmenlerine dan arak lme ve de erlendirme uygulamalar gerekle n tireceksiniz..

LME VE DEERLEND RME

ii

G R G RSevgili renci, Her eyden nce herkes bir programlama dilini renebilir. Bilgisayar programlama yksek bir zek ve matematik bilgisi gerektirmez. Sadece asla vazgememe sabrve renme isteyeterlidir. i Programlama bir hnerdir. Baz insanlar do olarak di al erlerinden daha iyidir, ama herkes pratik yaparak iyi olabilir. Ba aramamaktan korkmak yerine, kendinizi bu maharete vererek, renmek iin u Programlama e ra n. lencelidir, fakat yanl al ma yntemleriyle sinir bozucu da olabilir ve zamanz bo gemesine neden olabilir. Bu nn a sebeple bu modlleri takip ederek, en az snt en yksek memnuniyet ile programlamay k ve reneceksiniz. Programlamada, bir problemin zm a amalarn s n ralbir ekilde yaz na lmas Algoritma, bu a amalar n ekillerle gsterilmesine ise Ak diyagram denir. Algoritmaygnlk hayattaki bir probleminizi zerken yapman gereken uygulamalar , z belli bir dzene sokma i lemine benzetebilirsiniz. Algoritma, programlaman temelidir. nce zm belirlenir sonra kullan n lacak programlama diline uygun komutlarla program yazm l tamamlan Algoritma bir binan r. n temeli gibidir. Temeli sa lamsa bina ayakta durur. Bu yzden algoritman iyi tasarlanmas n , programtemelinin iyi olu n turulmas gerekmektedir. Bu modl sonunda; istedi iniz herhangi bir problemin bilgisayardaki zm a amalar yazabileceksiniz. zm a n amalar nbelirledikten sonra istedi iniz bir programlama dilini kullanarak gerekli yazm turulabileceksiniz. Akdiyagramlar l olu ile yazdz algoritmayekillerle daha kolay, anla r ve takibi kolay k n l lacaks z. n

1

2

RENME FAAL YET 1 RENME FAAL YET 1 AMAProgramlama dillerini i levlerine gre ay edebileceksiniz rt

ARA TIRMABu faaliyet ncesinde haz k amal a belirtilen ararma rl a da t faaliyetlerini yapmaln s z. Bilgisayar zdaki kurulu programlargenel olarak kategorilerini belirleyip, bir n n liste haz n Mesela mzik programlar resim programlar yard rlay z. , , mc programlar gibi Kullandnprogramlarhangi programlama dilleri ile yap arar z. z n ld n tn Size gre ok ilgin olan bir program zelliklerini anlat z. Ne i yarad n n e n ve nereden edinilebilece not ediniz. ini Farklprogramlama dillerinde Merhaba Dnya Hello World program rnekleri bulunuz. Dilin ad ve rnek program k yaz z. n bir da n Konularda baz kelimelerin alt mavi dalgal olarak izilidir. Bu konular t ararman z tavsiye edilir. Not: Her dilin kendine gre avantaj bulunmaktad Modlde belli yerlerde r. verilen rnekleri yapt zda o dilleri n renmi olmayacaks z. Asama, n l anlat lmak istenen konunun uygulanmas r, somut ve anla r hale d l gelmesidir.

1. PROGRAMLAMA D LLERBilgisayar ok karma bir elektronik cihazd k r, imdilik bizi ilgilendiren km onun s al prensibi de programlama k d ma il, sm r. Bilgisayar rendi unutmaz, e iyi programlarsan kusursuz olarak i ini er z lemleri yapar, yorulmadan hep ayni lemi tekrar yapabilir. Programlar bilgisayar tm n kaynaklar eri na ebilir, tabii onu yazan programc izin vermiise. Bilgi