peperiksaan pertengahan tahun tingkatan 20164

of 15 /15
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2016 1511/1 SAINS ( KERTAS 1) TINGKATAN 4 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Jawab pada kertas OMR. 2. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan. 3. Tolong jawab dengan bersungguh-sungguh. Hargai guru yang telah buat soalan dengan gigih. Disediakan oleh, Disahkan oleh Disahkan oleh

Upload: maisarahmustapa1

Post on 09-Jul-2016

209 views

Category:

Documents


8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: peperiksaan pertengahan tahun tingkatan 20164

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2016 1511/1

SAINS ( KERTAS 1)

TINGKATAN 4

1 ¼ jam Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Jawab pada kertas OMR.

2. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan.

3. Tolong jawab dengan bersungguh-sungguh. Hargai guru yang telah buat soalan dengan

gigih.

Disediakan oleh, Disahkan oleh Disahkan oleh

…………………….. …………………….. ……………………( ) ( ) ( )

Kertas soalan ini mengandungi 11 halaman bercetak termasuk muka hadapan

Page 2: peperiksaan pertengahan tahun tingkatan 20164

2

1 Rajah menunjukkan sistem saraf manusia. Antara bahagian A, B, C dan D yang manakah merupakan saraf spina?

2 Antara yang berikut, yang manakah komponen sistem saraf pusat?

A Otak C Saraf spinaB Kranium D Saraf soma

3 Rajah menunjukkan struktur suatu neuron. Antara bahagian A, B, C dan D, yang manakah adalah akson?

4 Maklumat berikut menunjukkan bahagian yang terlibat dengan arka refleks.

A P Q R S T C R P S Q T

B T S R P Q D T S P R Q

Page 3: peperiksaan pertengahan tahun tingkatan 20164

3

5 Rajah menunjukkan satu lintasan impuls.

Antara tindakan berikut, yang manakah melibatkan lintasan impuls itu?A Menelan makanan C Berjalan di atas tali regangB Menari dengan iringan muzik D Mengedip mata untuk mencegah

kemasukan habuk

6 Rajah menunjukkan lintasan impuls dalam sentakan lutut manusia.

Apakah X?A Otak C TendonB Otot D Saraf tunjang

7 Dimanakah reseptor regang boleh ditemui?

A Otot C SerebrumB Tendon D Otak

8 Rajah menunjukkan struktur otak manusia. Bahagian otak yang manakah mengawal tindakan luar kawal?

Reseptor

Efektor

Saraf tunjang

Impuls

StimulusRangsangan

ReceptorReseptor

X EffectorEfektor

Page 4: peperiksaan pertengahan tahun tingkatan 20164

4

9 Rajah menunjukkan kelenjar endokrin bagi seorang remaja perempuan. Dia mengalami kitar haid yang tidak teratur. Antara organ A, B, C dan D, yang manakah tidak berfungsi dengan baik?

10 Antara padanan koordinasi saraf dan koordinasi hormon berikut, yang manakah betul?

Koordinasi saraf Koordinasi hormonA Kesan jangka panjang Kesan jangka pendekB Gerak balas lambat Gerak balas serta mertaC Terdiri daripada saraf Terdiri daripada kelenjar tanpa duktusD Kawasan sasaran yang luas Kawasan sasaran terhad

11 Pernyataan berikut adalah berkaitan dengan kempen keselamatan jalan raya.

Apakah kaitan antara pernyataan itu dengan koordinasi badan?

A Kebanyakan neuron dimusnahkanB Kadar denyutan jantung menurunC Aktiviti otak menjadi cepatD Penghantaran impuls menjadi lambat

12 Dadah manakah yang boleh meningkatkan kadar metabolisma?A Candu C GanjaB Morfina D Kafeina

13 Pernyataan manakah yang betul mengenai proses mitosis?A Berlaku pada sel somaB Nukleus membahagi dua kaliC Setiap sel induk menghasilkan empat sel anakD Bilangan kromosom sel anak menjadi separuh daripada bilangan sel kromosom sel

induk14 Rajah di bawah menunjukkan satu proses pembahagian sel

“Jangan memandu dalam keadaan mabuk”

Page 5: peperiksaan pertengahan tahun tingkatan 20164

5

Apakah kepentingan proses X?A Menghasilkan gametB Menggantikan sel-sel yang rosak dan matiC Mewujudkan variasi di kalangan anak-anakD Memastikan sel anak menjalankan fungsi yang berlainan daripada sel induknya

15 Rajah menunjukkan penghasilan gamet.

Apakah proses Y ?A Mitosis C MutasiB Meiosis D Persenyawaan

16 Maklumat berikut menunjukkan pokok tinggi dikacukkan dengan pokok kerdil bakat tulen.

Apakah jangkaan nisbah bilangan pokok tinggi kepada bilangan pokok kerdil bagi anak-anak pokok itu?A 1 : 1 C 2 : 1B 3 : 1 D 1 : 3

17 Rajah di bawah menunjukkan kacukan monohybrid antara dua ekor

tikus yang mempunyaiwarna bulu yang berlainan.

Induk :Tt × tt

Page 6: peperiksaan pertengahan tahun tingkatan 20164

6

Apakah genotip induk ?

Jantan BetinaA BB BbB Bb BbC Bb bbD bb bb

18 Sperma manusia mengandungiA 22 + X kromosom C 44 + X kromosomB 22 + XY kromosom D 44 + Y kromosom

19 Kembar seiras serupa dalam kebanyakan kriteria kecualiA Jantina C RupaB Kandungan genetik D Cap jari

20 Maklumat berikut menunjukkan gejala penyakit baka.

Apakah penyakit itu ?A Albinisma C Sindrom DownB Hemophilia D Sindrom Turner

21 Rajah di bawah menunjukkan histogram yang mewakili sejenis variasi.

Trait manakah yang diwakili oleh histogram itu ?A Ketinggian C Jenis cuping telingaB Kumpulan darah D Jenis cap jari

- Terencat akal- Berlebihan kromosom pada pasangan 21

Bilangan murid

Trait

Page 7: peperiksaan pertengahan tahun tingkatan 20164

7

22 Variasi manakah yang disebabkan oleh faktor persekitaran ?A Berat badan C Jenis cuping telingaB Kumpulan darah D Kebolehan menggulung

lidah

23 Pilih padanan yang betul tentang perubahan keadaan jirim dan prosesnya.Perubahan keadaan jirim Proses

A Pepejal cecair PendidihanB Cecair pepejal PembekuanC Gas cecair PemejalwapanD Pepejal gas Kondensasi

24 Rajah menunjukkan graf pemanasan jirim.

Pada peringkat manakah jirim itu hanya wujud dalam bentuk pepejal dan cecair?A OP C QRB PQ D ST

25 Kaji maklumat berikut.

Bahan manakah mempunyai ciri-ciri di atas?A Sulfur C Natrium kloridaB kalsium D Plumbum (ii) bromida

26 Antara fenomena berikut, yang manakah menyokong teori kinetik jirim?A Gerakan Brown C ElektrolisisB Peneutralan D Hidrolisis

- PENEBAT HABA- TAKAT LEBUR RENDAH- TIDAK MENGKONDUKSIK ELEKTRIK

Page 8: peperiksaan pertengahan tahun tingkatan 20164

8

27 Rajah menunjukkan perubahan susunan atom logam sebelum dan selepas daya dikenakan.

Apakah sifat logam yang menunjukkan perubahan di atas?A Boleh dileburkan C Boleh digilapB Bersifat mulur D Boleh jadi konduktor

haba yang baik

28 Rajah menunjukkan struktur atom X.

Nombor proton dan nombor nukleon X ialahNombor proton Nombor nukleon

A 3 3B 3 4C 4 10D 3 7

29 Berdasarkan jadual berikut, yang manakah unsur-unsur tersebut adalah isotop?

ElementUnsur

Nucleon numberNombor nukleon

Proton numberNombor proton

Number of neutronsBilangan neutron

K 12 6 6L 13 6 7M 14 7 7N 16 8 8

A K dan L C M dan NB K dan M D L dan M

30 Rajah berikut menunjukkan lakaran jadual berkala.

KUMPULAN

Tarik Tarik

Sebelum Selepas

KeyPetunjuk

Electron Proton Neutron

Page 9: peperiksaan pertengahan tahun tingkatan 20164

9

I VIII1 II III IV V VI VII2 Y34 X

Antara berikut pernyataan yang manakah benar tentang unsur X dan Y?

I Nombor proton Y ialah 7II X adalah unsur logamIII Y mempunyai 9 elektron

A I dan II C II dan IIIB I dan III D I, II, dan III

31 Rajah menunjukkan jadual berkala yang tidak lengkap

Apakah jenis unsur dalam kawasan berlorek?A Logam C Bukan logamB Gas nadir D Separa logam

32 Penulenan bahan dapat dijalankan melalui proses I penyejatan

II penyulinganIII penghabluran

A I dan II C II dan IIIB I dan III D I, II, dan III

33 Jadual menunjukkan keputusan tindak balas antara amonium klorida dan air.

Bahan Suhu awal / ̊C Suhu akhir / ̊C Perubahan suhu / ̊C

Air suling + Ammonium Klorida 30 25 -5

Tindak balas jenis apakah yang terlibat?A Eksotermik C PenguraianB Endotermik D Peneutralan

KAL

A

Page 10: peperiksaan pertengahan tahun tingkatan 20164

10

34 Maklumat berikut menunjukkan logam X, Y dan Z.

● Logam X bertindakbalas cergas dengan stim tetapi tidak dalam air sejuk

● Logam Y tidak bertindakbalas dengan air sejuk atau stim

● Logam Z bertindakbalas cergas dengan air sejuk

Urutan menurun yang manakah betul tentang kereaktifan logam X, Y dan Z?A X, Y, Z C Z, X, YB Y, X, Z D Z, Y, X

35 Rajah menunjukkan perubahan aras tenaga untuk suatu tindakbalas kimia.

Proses manakah yang terlibat dalam tindakbalas ini?A Haber C PembakaranB Respirasi D Fotosintesis

36 Tindak balas X dan Y yang berlaku ditunjukkan oleh maklumat berikut.

Tindak balas X:Besi + Air + Oksigen Karat

Tindak balas Y:Ais Air Wap

Yang manakah antara pernyataan berikut benar tentang tindak balas X dan Y?Tindak balas X Tindak balas Y

A Sementara KekalB Kandungan kimia kekal Kandungan kimia berubahC Menghasilkan bahan baru Tidak menghasilkan bahan baruD Memerlukan banyak haba Memerlukan sedikit haba

EnergyTenaga

Product of reactionHasil tindakbalas

ReactantBahan tindakbalas

Heat absorbedHaba diserap

H=+

Page 11: peperiksaan pertengahan tahun tingkatan 20164

11

37 Maklumat menunjukkan satu persamaan.

Hidrogen + Nitrogen → Ammonia

Yang manakah antara pernyataan berikut benar tentang persamaan tersebut?

I Merupakan tindak balas endotermikII Tindak balas yang boleh berbalikIII Membebaskan habaIV Ia merupakan sebahagian daripada proses Haber

A I C II, III, dan IVB I, II, dan III D I, II, III, dan IV

38 Rajah menunjukkan eksperimen tindak balas logam X dengan wap air.

Yang manakah antara keputusan berikut adalah benarLogam X

Kereaktifan Kertas uji litmus merah

A Magnesium Tiada tindak balas Tiada perubahanB Aluminium Cepat dengan kehadiran air Tiada perubahanC Natrium Sangat cepat dengan kehadiran

air Tiada perubahan

D Kalsium Cepat dengan kehadiran air Berubah menjadi biru

39 Sekeping kuprum dimasukkan ke dalam larutan asid sulfurik cair. 8cm³ gas hidrogen yang diperlukan dikumpul dalam eksperimen ini dan masa pengumpulan 8cm³ gas hidrogen dicatatkan. Eskperimen diulang dengan menggantikan kuprum dengan sekeping aluminium dan ferum. Yang manakah menunjukkan dengan tepat masa yang diambil untuk mengumpul 8cm³ gas hidrogen dalam setiap eksperimen?

Masa dicatatkan ( saat )Kuprum Aluminium Ferum

A 35 65 15B 35 15 65

Ceramic woolsoaked in waterBulu seramikyang dibasahidengan air

Hydrogen gasreleased canbe burnedGas higrogenyang dibebaskanboleh terbakar

Metal XLogam X

Page 12: peperiksaan pertengahan tahun tingkatan 20164

12

C 65 15 35D 0 15 35

40 Antara berikut yang manakah mewakili zarah gas?

A C

B D