penambahbaikan jadual gaji minimum - maksimum …

86
KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 36 TAHUN 2013 PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM GRED 1 HINGGA GRED 54 DI BAWAH SISTEM SARAAN MALAYSIA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

Upload: others

Post on 15-Oct-2021

39 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

KERAJAAN MALAYSIA

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 36 TAHUN 2013

PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM GRED 1 HINGGA GRED 54 DI BAWAH SISTEM SARAAN MALAYSIA

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM

MALAYSIA

Page 2: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

i  

KANDUNGAN

Bil. Perkara Muka Surat

1. KANDUNGAN i

2. SENARAI LAMPIRAN ii

3. TUJUAN 1

4. LATAR BELAKANG 1

5. PELAKSANAAN 2

Penambahbaikan Struktur JGMM 2

Pegawai Yang Layak 4

Pegawai Yang Tidak Layak 4

Kaedah Pemindahan Gaji 5

Pergerakan Gaji Tahunan 6

Tarikh Pergerakan Gaji 6

Elaun Dan Kemudahan 6

6. TARIKH KUAT KUASA 6

7. PEMAKAIAN 7

8. PEMBATALAN 7

Page 3: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

ii  

SENARAI LAMPIRAN

Bil. Perkara Muka Surat

1. Indeks Jadual Gaji Minimum - Maksimum Perkhidmatan

Awam Malaysia

8

2. Jadual Gaji Minimum - Maksimum Skim Perkhidmatan

Berkuat Kuasa

10

3. Indeks Jadual Gaji Minimum - Maksimum Perkhidmatan

Awam Malaysia (Khas Untuk Penyandang)

63

4. Jadual Gaji Minimum - Maksimum (Khas Untuk

Penyandang)

64

5. Borang Senarai Pegawai Yang Kekal Berada Di Gaji

Khas Untuk Penyandang 

77

6. Contoh Kaedah Pemindahan Gaji 78

Page 4: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

 

 

JPA(BG

GR

TUJUA

1.

mengen

Gred 1

LATA

2.

kepada

organis

jaringa

mendap

kerjaya

baik.

GE)223/5/4

PEKELI

PENAMBRED 1 HIN

AN

Pekeliling

nai penamb

hingga Gr

AR BELAK

Seiring de

a mendaya

sasi, merak

an kerja s

pati skim-

a pegawai

4-3

ILING PE

BAHBAIKNGGA GR

perkhidm

bahbaikan

red 54 di b

KANG

engan tran

akan kom

kyatkan Pe

serta mew

-skim perk

beserta st

KERAJA

ERKHIDM

KAN JADURED 54 DI

matan ini

struktur Ja

awah Siste

sformasi P

mpetensi d

erkhidmata

wujudkan

khidmatan

ruktur JGM

AAN MAL

MATAN B

UAL GAJ BAWAH

bertujuan

adual Gaji

em Saraan

Perkhidmat

dan produk

an Awam d

nilai bers

yang ber

MM di ba

LAYSIA

ILANGAN

JI MINIMU SISTEM

n melaksan

Minimum

Malaysia (

tan Awam

ktiviti pen

dalam kete

sama dan

rkuat kuas

awah SSM

No. Sir

N 36 TAH

UM - MAKSARAAN

nakan kep

- Maksim

(SSM).

m yang me

njawat aw

erangkuman

integriti,

sa dan lan

wajar dik

ri :

HUN 2013

KSIMUMN MALAY

putusan K

mum (JGMM

emberi pen

wam, mere

an memper

maka K

ndasan ke

kaji dan di

 

M YSIA

Kerajaan

M) bagi

nekanan

ekayasa

rluaskan

Kerajaan

emajuan

itambah

1

Page 5: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

   

 

3. Kajian dan penambahbaikan ini secara keseluruhannya adalah bagi

memastikan:

3.1 perolehan modal insan yang menepati keperluan negara dan

perkhidmatan melalui syarat-syarat kelayakan yang diiktiraf dalam

melaksanakan skop fungsi tugas jawatan yang ditetapkan.

3.2 pembentukan kepegawaian yang berkualiti dari segi kemahiran,

pengetahuan dan sikap melalui landasan kerjaya yang terancang.

3.3 penggajian yang berlandaskan prinsip kadar upah mengikut kerja dan

kelayakan yang diperlukan, serta prinsip relativiti dan pariti dalam

menarik dan mengekalkan bakat-bakat terbaik.

4. Justeru, di atas keperluan-keperluan yang dijelaskan di perenggan 3, maka

Kerajaan bersetuju struktur JGMM bagi Gred 1 hingga Gred 54 di bawah SSM

ditambah baik.

PELAKSANAAN

Penambahbaikan Struktur JGMM

5. Struktur JGMM bagi Gred 1 hingga Gred 40 dalam Kumpulan Pelaksana serta

Gred 41 hingga Gred 54 dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional ditambah baik

berdasarkan prinsip berikut:

5.1 penambahbaikan struktur gaji mengikut prinsip kadar upah mengikut

kerja dan kelayakan masuk yang diperlukan, serta prinsip relativiti dan

pariti.

2

Page 6: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

   

 

5.2 gaji maksimum tertentu dalam JGMM diperkemas bagi menampung

prinsip penetapan gaji permulaan kenaikan pangkat. Seterusnya, gaji

maksimum ditambah sebanyak dua (2) Kenaikan Gaji Tahunan (KGT)

bagi membolehkan pegawai menikmati Pergerakan Gaji Tahunan

(PGT).

5.3 amaun gaji minimum dan maksimum dalam JGMM dibundarkan.

6. Penambahbaikan JGMM ini juga melibatkan:

6.1 penyeragaman kod gaji A bagi skim perkhidmatan Pemandu Lokomotif

menggantikan kod gaji AA.

6.2 penyeragaman kod gaji DG bagi skim perkhidmatan Pegawai

Perkhidmatan Pendidikan (Bersepadu) menggantikan kod gaji DGA.

6.3 pewujudan kod gaji DUF bagi skim perkhidmatan Pensyarah Farmasi.

6.4 pewujudan kod gaji H bagi Klasifikasi Perkhidmatan Kemahiran

menggantikan kod gaji R bagi Klasifikasi Perkhidmatan Mahir/ Separuh

Mahir/ Tidak Mahir.

7. JGMM bagi pegawai yang berada dalam skim perkhidmatan yang berkuat

kuasa adalah seperti di Lampiran A.

8. Dalam keadaan menampung pegawai yang berada dalam skim perkhidmatan

tertentu yang telah dijumudkan, JGMM adalah seperti di Lampiran B.

9. JGMM yang tidak terdapat dalam Lampiran A dan Lampiran B, Ketua Jabatan

hendaklah memohon JGMM daripada Bahagian Saraan, Jabatan Perkhidmatan Awam

(JPA) dengan mengemukakan salinan kenyataan perkhidmatan yang telah dikemas

kini dan disahkan bagi pegawai terlibat.

3

Page 7: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

   

 

Pegawai Yang Layak

10. Penambahbaikan struktur JGMM ini melibatkan pegawai di bawah SSM

bertaraf tetap, sementara dan kontrak (Contract of Service) yang sedang berkhidmat di

bawah SSM pada atau selepas 1 November 2013 termasuk pegawai yang ditukar

sementara atau dipinjam ke agensi Kerajaan, pertubuhan antarabangsa atau sektor

swasta serta pegawai yang cuti bergaji penuh, cuti separuh gaji dan cuti tanpa gaji.

11. Pegawai yang meninggal dunia pada atau selepas 1 November 2013 juga

terlibat dalam penambahbaikan JGMM ini. Ketua Jabatan terakhir di mana pegawai

ditempatkan adalah bertanggungjawab terhadap pemindahan gaji bagi pegawai

tersebut.

Pegawai Yang Tidak Layak

12. Penambahbaikan struktur JGMM ini tidak melibatkan:

12.1 pegawai di bawah saraan Laporan Gaji Jawatankuasa Kabinet (JKK)

1976 atau Sistem Saraan Baru (SSB) yang masih berkhidmat.

12.2 pegawai yang berada dalam sistem saraan agensi diasingkan saraannya.

12.3 pegawai yang dikenakan tindakan tatatertib dengan hukuman buang

kerja yang berkuat kuasa pada atau sebelum 1 November 2013.

12.4 pegawai yang bersara pada atau sebelum 1 November 2013.

12.5 pegawai yang meninggal dunia sebelum 1 November 2013.

4

Page 8: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

   

 

Kaedah Pemindahan Gaji

13. Bagi maksud pemindahan gaji, amaun gaji pegawai pada 31 Oktober 2013

hendaklah dipindahkan kepada amaun gaji yang sama dalam JGMM baru pada

1 November 2013. Kaedah pemindahan gaji yang sama adalah juga terpakai bagi

pegawai yang berada dalam keadaan seperti berikut:

13.1 pegawai yang dipinjam atau ditukar sementara ke agensi Kerajaan,

amaun gaji hakiki pegawai hendaklah dipindahkan ke JGMM baru oleh

Ketua Jabatan asal. Manakala, gaji jawatan peminjaman atau jawatan

pertukaran sementara hendaklah dipindahkan ke JGMM baru oleh Ketua

Jabatan di agensi peminjam.

13.2 pegawai yang dipinjamkan ke pertubuhan antarabangsa atau sektor

swasta, amaun gaji hakiki pegawai hendaklah dipindahkan ke JGMM

baru oleh Ketua Jabatan asal.

13.3 pegawai yang cuti bergaji penuh, amaun gaji hakiki pegawai hendaklah

dipindahkan ke JGMM baru.

13.4 pegawai yang cuti separuh gaji, amaun gaji hakiki pegawai hendaklah

dipindahkan ke JGMM baru serta dibayar separuh daripada gaji baru.

13.5 pegawai yang cuti tanpa gaji, amaun gaji hakiki pegawai hendaklah

dipindahkan ke JGMM baru. Pegawai akan dibayar gaji baru apabila

kembali bertugas.

14. Bagi pegawai yang diluluskan gaji Khas Untuk Penyandang (KUP) oleh

Bahagian Saraan, JPA dan amaun gajinya berada dalam lingkungan JGMM yang baru

maka pegawai tidak lagi diperuntukkan gaji KUP.

5

Page 9: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

   

 

15. Bagi pegawai yang diluluskan gaji KUP oleh Bahagian Saraan, JPA dan amaun

gajinya tidak dapat ditampung oleh gaji maksimum dalam JGMM baru, maka pegawai

masih kekal diperuntukkan gaji KUP. Bagi maksud ini, Ketua Jabatan hendaklah

mengemukakan senarai pegawai yang kekal berada di gaji KUP mulai 1 November

2013 menggunakan borang di Lampiran C kepada Bahagian Saraan, JPA untuk

pengesahan dan rekod.

16. Contoh kaedah pemindahan gaji adalah seperti di Lampiran D.

Pergerakan Gaji Tahunan

17. Bagi maksud PGT mulai tahun 2014 dan seterusnya, pegawai adalah layak

dipertimbangkan PGT terhad kepada gaji maksimum dalam JGMM, tertakluk kepada

syarat dan peraturan yang berkuat kuasa.

Tarikh Pergerakan Gaji

18. Penambahbaikan JGMM ini tidak mengubah Tarikh Pergerakan Gaji (TPG)

pegawai.

Elaun Dan Kemudahan

19. Penambahbaikan struktur JGMM ini tidak mengubah kadar elaun dan

kemudahan yang berkuat kuasa.

TARIKH KUAT KUASA

20. Pekeliling perkhidmatan ini berkuat kuasa mulai 1 November 2013.

6

Page 10: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …
Page 11: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

 

LAMPIRAN A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 12: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

Lampiran A

BIL. KLASIFIKASI PERKHIDMATAN GRED LAMPIRANMUKA SURAT

1 PENGANGKUTAN A1 10

A2 11

2 BAKAT DAN SENI A3 12

A4 13

3 SAINS A5 14

A6 15

4 PENDIDIKAN A7 16

A8 17

A9 18

A10 19

A11 20

A12 21

DS A13 22

DU A14 23

DUF A15 24

DUG A16 25

5 EKONOMI A17 26

A18 27

6 SISTEM MAKLUMAT A19 28

A20 29

FT A21 30

7 PERTANIAN A22 31

A23 32

8 KEMAHIRAN H A24 33

9 KEJURUTERAAN A25 34

A26 35

JA A27 36

10 KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM A28 37

A29 38

A30 39

A31 40

A32 41

A33 42

A34 43

A35 44

11 PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN A36 45

A37 46

A38 47

A39 48

12 TADBIR DAN DIPLOMATIK M A40 49

DM

E

F

G

KB

KJ

KP

KX

L

LS

J

DH

INDEKS JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

A

B

C

DG

8

Page 13: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

Lampiran A

INDEKS JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

BIL. KLASIFIKASI PERKHIDMATAN GRED LAMPIRANMUKA SURAT

13 PENTADBIRAN DAN SOKONGAN A41 50

A42 51

NP A43 52

NT A44 53

14 PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN A45 54

A46 55

15 SOSIAL A47 56

A48 57

16 PERUBATAN DAN KESIHATAN A49 58

A50 59

UD A51 60

17 KEWANGAN A52 61

A53 62

U

W

N

Q

S

9

Page 14: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

Lampiran A1

KOD GAJI KOMPUTER SSM

GRED GAJI

GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUMKADAR KENAIKAN

GAJI TAHUNAN

SSM306AA54000 A54 5,941.00 11,974.00 320.00

SSM306AA53000 A53 5,941.00 11,974.00 320.00

SSM306AA52000 A52 5,640.00 11,288.00 290.00

SSM306AA51000 A51 5,640.00 11,288.00 290.00

SSM306AA48000 A48 5,007.00 10,688.00 270.00

SSM306AA47000 A47 5,007.00 10,688.00 270.00

SSM306AA44000 A44 3,422.00 9,511.00 250.00

SSM306AA43000 A43 3,422.00 9,511.00 250.00

SSM306AA41000 A41 2,052.00 8,737.00 225.00

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENGANGKUTANKUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013

(RM SEBULAN)

10

Page 15: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

Lampiran A2

KOD GAJI KOMPUTER SSM

GRED GAJI

GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUMKADAR KENAIKAN

GAJI TAHUNAN

SSM305AA38000 A38 3,607.00 7,162.00 195.00

SSM305AA36000 A36 3,113.00 6,757.00 180.00

SSM305AA29000 A29 1,685.00 5,127.00 145.00

SSM305AA26000 A26 2,507.00 4,792.00 125.00

SSM305AA22000 A22 1,962.00 4,289.00 115.00

SSM305AA18000 A18 938.00 3,406.00 95.00

SSM305AA17000 A17 938.00 3,406.00 95.00

SSM305AA13000 A13 906.00 3,041.00 90.00

(RM SEBULAN)

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENGANGKUTANKUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013

11

Page 16: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

Lampiran A3

KOD GAJI KOMPUTER SSM

GRED GAJI

GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUMKADAR KENAIKAN

GAJI TAHUNAN

SSM305BA54000 B54 5,884.00 11,902.00 320.00

SSM305BA53000 B53 5,884.00 11,902.00 320.00

SSM305BA52000 B52 5,579.00 11,212.00 290.00

SSM305BA51000 B51 5,579.00 11,212.00 290.00

SSM305BA48000 B48 4,959.00 10,612.00 270.00

SSM305BA47000 B47 4,959.00 10,612.00 270.00

SSM305BA44000 B44 3,412.00 9,456.00 250.00

SSM305BA43000 B43 3,412.00 9,456.00 250.00

SSM305BA42000 B42 1,926.00 8,687.00 225.00

SSM305BA41000 B41 1,926.00 8,687.00 225.00

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN BAKAT DAN SENIKUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013

(RM SEBULAN)

12

Page 17: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

Lampiran A4

KOD GAJI KOMPUTER SSM

GRED GAJI

GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUMKADAR KENAIKAN

GAJI TAHUNAN

SSM305BA38000 B38 3,430.00 6,868.00 180.00

SSM305BA37000 B37 3,430.00 6,868.00 180.00

SSM305BA32000 B32 2,734.00 5,643.00 155.00

SSM305BA31000 B31 2,734.00 5,643.00 155.00

SSM305BA28000 B28 1,368.00 5,099.00 145.00

SSM305BA27000 B27 1,368.00 5,099.00 145.00

SSM305BA26000 B26 2,503.00 4,789.00 125.00

SSM305BA25000 B25 2,503.00 4,789.00 125.00

SSM305BA22000 B22 1,960.00 4,287.00 115.00

SSM305BA21000 B21 1,960.00 4,287.00 115.00

SSM305BA17000 B17 936.00 3,404.00 95.00

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN BAKAT DAN SENIKUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013

(RM SEBULAN)

13

Page 18: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

Lampiran A5

KOD GAJI KOMPUTER SSM

GRED GAJI

GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUMKADAR KENAIKAN

GAJI TAHUNAN

SSM305CA54000 C54 5,936.00 11,969.00 320.00

SSM305CA52000 C52 5,629.00 11,284.00 290.00

SSM305CA48000 C48 5,002.00 10,683.00 270.00

SSM305CA44000 C44 3,417.00 9,485.00 250.00

SSM305CA41000 C41 1,940.00 8,720.00 225.00

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN SAINSKUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013

(RM SEBULAN)

14

Page 19: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

Lampiran A6

KOD GAJI KOMPUTER SSM

GRED GAJI

GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUMKADAR KENAIKAN

GAJI TAHUNAN

SSM305CA38000 C38 3,438.00 6,899.00 180.00

SSM305CA32000 C32 2,749.00 5,682.00 155.00

SSM305CA27000 C27 1,374.00 5,116.00 145.00

SSM305CA26000 C26 2,488.00 4,756.00 125.00

SSM305CA22000 C22 2,170.00 4,238.00 115.00

SSM305CA17000 C17 933.00 3,380.00 95.00

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN SAINSKUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013

(RM SEBULAN)

15

Page 20: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

Lampiran A7

KOD GAJI KOMPUTER SSM

GRED GAJI

GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUMKADAR KENAIKAN

GAJI TAHUNAN

SSM305DG54000 DG54 5,840.00 11,864.00 320.00

SSM305DG52000 DG52 5,538.00 11,194.00 290.00

SSM305DG48000 DG48 4,922.00 10,560.00 270.00

SSM305DG44000 DG44 3,371.00 9,414.00 250.00

SSM305DG41000 DG41 1,917.00 8,652.00 225.00

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKANKUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013

(RM SEBULAN)

16

Page 21: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

Lampiran A8

KOD GAJI KOMPUTER SSM

GRED GAJI

GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUMKADAR KENAIKAN

GAJI TAHUNAN

SSM305DG38000 DG38 3,457.00 7,051.00 195.00

SSM305DG34000 DG34 3,397.00 5,797.00 165.00

SSM305DG32000 DG32 2,731.00 5,457.00 155.00

SSM305DG29000 DG29 1,589.00 5,137.00 145.00

(RM SEBULAN)

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKANKUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013

17

Page 22: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

Lampiran A9

KOD GAJI KOMPUTER SSM

GRED GAJI

GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUMKADAR KENAIKAN

GAJI TAHUNAN

SSM305DH54000 DH54 5,840.00 11,864.00 320.00

SSM305DH53000 DH53 5,840.00 11,864.00 320.00

SSM305DH52000 DH52 5,538.00 11,194.00 290.00

SSM305DH51000 DH51 5,538.00 11,194.00 290.00

SSM305DH48000 DH48 4,922.00 10,560.00 270.00

SSM305DH47000 DH47 4,922.00 10,560.00 270.00

SSM305DH44000 DH44 3,371.00 9,414.00 250.00

SSM305DH43000 DH43 3,371.00 9,414.00 250.00

SSM305DH42000 DH42 1,917.00 8,652.00 225.00

SSM305DH41000 DH41 1,917.00 8,652.00 225.00

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKANKUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013

(RM SEBULAN)

18

Page 23: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

Lampiran A10

KOD GAJI KOMPUTER SSM

GRED GAJI

GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUMKADAR KENAIKAN

GAJI TAHUNAN

SSM305DH34000 DH34 3,397.00 5,797.00 165.00

SSM305DH33000 DH33 3,397.00 5,797.00 165.00

SSM305DH32000 DH32 2,731.00 5,457.00 155.00

SSM305DH31000 DH31 2,731.00 5,457.00 155.00

SSM305DH29000 DH29 1,589.00 5,137.00 145.00

(RM SEBULAN)

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKANKUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013

19

Page 24: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

Lampiran A11

KOD GAJI KOMPUTER SSM

GRED GAJI

GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUMKADAR KENAIKAN

GAJI TAHUNAN

SSM305DM54000 DM54 5,922.00 11,955.00 320.00

SSM305DM53000 DM53 5,922.00 11,955.00 320.00

SSM305DM52000 DM52 5,637.00 11,285.00 290.00

SSM305DM51000 DM51 5,637.00 11,285.00 290.00

SSM305DM46000 DM46 2,878.00 10,075.00 255.00

SSM305DM45000 DM45 2,878.00 10,075.00 255.00

SSM305DM41000 DM41 2,121.00 8,652.00 225.00

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKANKUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013

(RM SEBULAN)

20

Page 25: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

Lampiran A12

KOD GAJI KOMPUTER SSM

GRED GAJI

GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUMKADAR KENAIKAN

GAJI TAHUNAN

SSM305DM34000 DM34 3,457.00 5,797.00 165.00

SSM305DM32000 DM32 2,790.00 5,457.00 155.00

SSM305DM29000 DM29 1,399.00 5,137.00 145.00

(RM SEBULAN)

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKANKUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013

21

Page 26: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

Lampiran A13

KOD GAJI KOMPUTER SSM

GRED GAJI

GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUMKADAR KENAIKAN

GAJI TAHUNAN

SSM305DS54000 DS54 5,922.00 11,955.00 320.00

SSM305DS53000 DS53 5,922.00 11,955.00 320.00

SSM305DS52000 DS52 5,637.00 11,285.00 290.00

SSM305DS51000 DS51 5,637.00 11,285.00 290.00

SSM305DS45000 DS45 2,878.00 10,075.00 255.00

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKANKUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013

(RM SEBULAN)

22

Page 27: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

Lampiran A14

KOD GAJI KOMPUTER SSM

GRED GAJI

GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUMKADAR KENAIKAN

GAJI TAHUNAN

SSM306DU54000 DU54 6,011.00 12,071.00 320.00

SSM306DU53000 DU53 6,011.00 12,071.00 320.00

SSM306DU51000 DU51 5,644.00 11,332.00 290.00

SSM306DU51P000 DU51P 3,913.00 10,739.00 280.00

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKANKUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013

(RM SEBULAN)

23

Page 28: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

Lampiran A15

KOD GAJI KOMPUTER SSM

GRED GAJI

GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUMKADAR KENAIKAN

GAJI TAHUNAN

SSM305DUF54000 DUF54 5,922.00 11,955.00 320.00

SSM305DUF53000 DUF53 5,922.00 11,955.00 320.00

SSM305DUF52000 DUF52 5,637.00 11,285.00 290.00

SSM305DUF51000 DUF51 5,637.00 11,285.00 290.00

SSM305DUF45000 DUF45 2,878.00 10,075.00 255.00

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKANKUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013

(RM SEBULAN)

24

Page 29: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

Lampiran A16

KOD GAJI KOMPUTER SSM

GRED GAJI

GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUMKADAR KENAIKAN

GAJI TAHUNAN

SSM306DUG54000 DUG54 5,942.00 12,002.00 320.00

SSM306DUG53000 DUG53 5,942.00 12,002.00 320.00

SSM306DUG51000 DUG51 5,642.00 11,329.00 290.00

SSM306DUG51P000 DUG51P 3,888.00 10,739.00 280.00

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKANKUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013

(RM SEBULAN)

25

Page 30: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

Lampiran A17

KOD GAJI KOMPUTER SSM

GRED GAJI

GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUMKADAR KENAIKAN

GAJI TAHUNAN

SSM305EA54000 E54 5,837.00 11,861.00 320.00

SSM305EA52000 E52 5,535.00 11,191.00 290.00

SSM305EA48000 E48 4,919.00 10,557.00 270.00

SSM305EA44000 E44 3,368.00 9,411.00 250.00

SSM305EA41000 E41 1,914.00 8,649.00 225.00

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN EKONOMIKUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013

(RM SEBULAN)

26

Page 31: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

Lampiran A18

KOD GAJI KOMPUTER SSM

GRED GAJI

GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUMKADAR KENAIKAN

GAJI TAHUNAN

SSM305EA38000 E38 3,392.00 6,786.00 180.00

SSM305EA32000 E32 2,727.00 5,636.00 155.00

SSM305EA27000 E27 1,362.00 5,092.00 145.00

SSM305EA26000 E26 2,485.00 4,753.00 125.00

SSM305EA22000 E22 2,167.00 4,234.00 115.00

SSM305EA17000 E17 929.00 3,377.00 95.00

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN EKONOMIKUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013

(RM SEBULAN)

27

Page 32: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

Lampiran A19

KOD GAJI KOMPUTER SSM

GRED GAJI

GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUMKADAR KENAIKAN

GAJI TAHUNAN

SSM305FA54000 F54 5,934.00 11,968.00 320.00

SSM305FA52000 F52 5,626.00 11,281.00 290.00

SSM305FA48000 F48 5,000.00 10,681.00 270.00

SSM305FA44000 F44 3,414.00 9,504.00 250.00

SSM305FA41000 F41 2,146.00 8,718.00 225.00

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN SISTEM MAKLUMATKUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013

(RM SEBULAN)

28

Page 33: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

Lampiran A20

KOD GAJI KOMPUTER SSM

GRED GAJI

GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUMKADAR KENAIKAN

GAJI TAHUNAN

SSM305FA38000 F38 3,430.00 7,068.00 195.00

SSM305FA32000 F32 3,067.00 5,612.00 155.00

SSM305FA29000 F29 1,746.00 5,104.00 145.00

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN SISTEM MAKLUMATKUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013

(RM SEBULAN)

29

Page 34: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

Lampiran A21

KOD GAJI KOMPUTER SSM

GRED GAJI

GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUMKADAR KENAIKAN

GAJI TAHUNAN

SSM305FT26000 FT26 2,505.00 4,790.00 125.00

SSM305FT22000 FT22 2,184.00 4,265.00 115.00

SSM305FT17000 FT17 953.00 3,490.00 95.00

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN SISTEM MAKLUMATKUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013

(RM SEBULAN)

30

Page 35: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

Lampiran A22

KOD GAJI KOMPUTER SSM

GRED GAJI

GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUMKADAR KENAIKAN

GAJI TAHUNAN

SSM305GA54000 G54 5,838.00 11,864.00 320.00

SSM305GA52000 G52 5,538.00 11,194.00 290.00

SSM305GA48000 G48 4,920.00 10,559.00 270.00

SSM305GA44000 G44 3,371.00 9,414.00 250.00

SSM305GA41000 G41 1,915.00 8,651.00 225.00

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PERTANIANKUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013

(RM SEBULAN)

31

Page 36: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

Lampiran A23

KOD GAJI KOMPUTER SSM

GRED GAJI

GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUMKADAR KENAIKAN

GAJI TAHUNAN

SSM306GA36000 G36 3,396.00 6,789.00 180.00

SSM306GA32000 G32 2,729.00 5,638.00 155.00

SSM306GA28000 G28 1,363.00 5,094.00 145.00

SSM306GA27000 G27 1,363.00 5,094.00 145.00

SSM306GA26000 G26 2,488.00 4,756.00 125.00

SSM306GA22000 G22 2,170.00 4,238.00 115.00

SSM306GA18000 G18 933.00 3,380.00 95.00

SSM306GA17000 G17 933.00 3,380.00 95.00

SSM305GA14000 G14 1,570.00 3,035.00 90.00

SSM305GA11000 G11 832.00 2,657.00 80.00

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PERTANIANKUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013

(RM SEBULAN)

32

Page 37: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

Lampiran A24

KOD GAJI KOMPUTER SSM

GRED GAJI

GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUMKADAR KENAIKAN

GAJI TAHUNAN

SSM305HA26000 H26 2,505.00 4,790.00 125.00

SSM305HA22000 H22 2,184.00 4,265.00 115.00

SSM305HA17000 H17 953.00 3,490.00 95.00

SSM305HA16000 H16 1,598.00 3,236.00 95.00

SSM305HA14000 H14 1,576.00 3,041.00 90.00

SSM305HA12000 H12 837.00 2,619.00 80.00

SSM305HA11000 H11 837.00 2,619.00 80.00

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KEMAHIRANKUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013

(RM SEBULAN)

33

Page 38: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

Lampiran A25

KOD GAJI KOMPUTER SSM

GRED GAJI

GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUMKADAR KENAIKAN

GAJI TAHUNAN

SSM305JA54000 J54 5,939.00 11,972.00 320.00

SSM305JA52000 J52 5,639.00 11,286.00 290.00

SSM305JA51000 J51 5,639.00 11,286.00 290.00

SSM305JA48000 J48 5,005.00 10,686.00 270.00

SSM305JA47000 J47 5,005.00 10,686.00 270.00

SSM305JA44000 J44 3,420.00 9,557.00 250.00

SSM305JA43000 J43 3,420.00 9,557.00 250.00

SSM305JA42000 J42 2,360.00 8,743.00 225.00

SSM305JA41000 J41 2,360.00 8,743.00 225.00

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KEJURUTERAANKUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013

(RM SEBULAN)

34

Page 39: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

Lampiran A26

KOD GAJI KOMPUTER SSM

GRED GAJI

GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUMKADAR KENAIKAN

GAJI TAHUNAN

SSM305JA38000 J38 3,483.00 7,144.00 195.00

SSM305JA37000 J37 3,483.00 7,144.00 195.00

SSM305JA36000 J36 3,090.00 6,718.00 180.00

SSM305JA35000 J35 3,090.00 6,718.00 180.00

SSM305JA30000 J30 1,751.00 5,121.00 145.00

SSM305JA29000 J29 1,751.00 5,121.00 145.00

SSM305JA26000 J26 2,505.00 4,790.00 125.00

SSM305JA22000 J22 2,184.00 4,265.00 115.00

SSM305JA21000 J21 2,184.00 4,265.00 115.00

SSM305JA17000 J17 953.00 3,490.00 95.00

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KEJURUTERAANKUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013

(RM SEBULAN)

35

Page 40: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

Lampiran A27

KOD GAJI KOMPUTER SSM

GRED GAJI

GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUMKADAR KENAIKAN

GAJI TAHUNAN

SSM306JAA38000 JA38 3,483.00 7,144.00 195.00

SSM306JAA36000 JA36 3,090.00 6,718.00 180.00

SSM306JAA30000 JA30 1,418.00 5,121.00 145.00

SSM306JAA29000 JA29 1,418.00 5,121.00 145.00

SSM306JAA26000 JA26 2,505.00 4,790.00 125.00

SSM306JAA22000 JA22 2,184.00 4,265.00 115.00

SSM306JAA17000 JA17 953.00 3,490.00 95.00

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KEJURUTERAANKUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013

(RM SEBULAN)

36

Page 41: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

Lampiran A28

KOD GAJI KOMPUTER SSM

GRED GAJI

GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUMKADAR KENAIKAN

GAJI TAHUNAN

SSM305KB54000 KB54 5,882.00 11,900.00 320.00

SSM305KB52000 KB52 5,577.00 11,210.00 290.00

SSM305KB48000 KB48 4,958.00 10,610.00 270.00

SSM305KB44000 KB44 3,412.00 9,478.00 250.00

SSM305KB41000 KB41 1,925.00 8,704.00 225.00

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM

KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013

(RM SEBULAN)

37

Page 42: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

Lampiran A29

KOD GAJI KOMPUTER SSM

GRED GAJI

GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUMKADAR KENAIKAN

GAJI TAHUNAN

SSM305KB38000 KB38 3,438.00 7,144.00 195.00

SSM305KB32000 KB32 3,088.00 5,651.00 155.00

SSM305KB29000 KB29 1,705.00 5,120.00 145.00

SSM305KB26000 KB26 2,503.00 4,790.00 125.00

SSM305KB24000 KB24 2,266.00 4,534.00 120.00

SSM305KB22000 KB22 2,184.00 4,289.00 115.00

SSM305KB17000 KB17 936.00 3,424.00 95.00

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM

KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013

(RM SEBULAN)

38

Page 43: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

Lampiran A30

KOD GAJI KOMPUTER SSM

PANGKATGRED GAJI

GAJIMINIMUM

GAJI MAKSIMUM

KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN

SSM305KJ18000 Mejar KJ18 3,028.00 5,640.00 250.00

SSM305KJ16000 Kapten KJ16 2,214.00 4,899.00 225.00

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM

KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013

(RM SEBULAN)

39

Page 44: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

Lampiran A31

KOD GAJI KOMPUTER SSM

PANGKATGRED GAJI

GAJI MINIMUM

GAJI MAKSIMUM

KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN

SSM305KJ14000 Leftenan KJ14 1,657.00 3,758.00 160.00

SSM305KJ12000 Leftenan Muda KJ12 1,435.00 3,438.00 145.00

SSM305KJ10000 Sarjan Mejar KJ10 1,729.00 3,108.00 105.00

SSM305KJ08000 Staf Sarjan KJ8 1,629.00 2,893.00 100.00

SSM305KJ06000 Sarjan KJ6 1,579.00 2,688.00 95.00

SSM305KJ04000 Koperal KJ4 1,351.00 2,493.00 90.00

SSM305KJ02000 Lans Koperal KJ2 1,201.00 2,308.00 85.00

SSM305KJ01000 Prebet KJ1 802.00 2,128.00 80.00

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM

KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013

(RM SEBULAN)

40

Page 45: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

Lampiran A32

KOD GAJI KOMPUTER SSM

GRED GAJI

GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUMKADAR KENAIKAN

GAJI TAHUNAN

SSM305KP54000 KP54 5,835.00 11,860.00 320.00

SSM305KP52000 KP52 5,533.00 11,190.00 290.00

SSM305KP48000 KP48 4,917.00 10,555.00 270.00

SSM305KP44000 KP44 3,367.00 9,409.00 250.00

SSM305KP42000 KP42 1,912.00 8,647.00 225.00

SSM305KP41000 KP41 1,912.00 8,647.00 225.00

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM

KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013

(RM SEBULAN)

41

Page 46: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

Lampiran A33

KOD GAJI KOMPUTER SSM

GRED GAJI

GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUMKADAR KENAIKAN

GAJI TAHUNAN

SSM305KP38000 KP38 3,392.00 6,899.00 180.00

SSM305KP32000 KP32 2,727.00 5,651.00 155.00

SSM305KP27000 KP27 1,362.00 5,116.00 145.00

SSM305KP26000 KP26 2,483.00 4,790.00 125.00

SSM305KP22000 KP22 2,165.00 4,289.00 115.00

SSM305KP17000 KP17 936.00 3,424.00 95.00

SSM305KP14000 KP14 1,576.00 3,041.00 90.00

SSM305KP11000 KP11 837.00 2,619.00 80.00

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM

KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013

(RM SEBULAN)

42

Page 47: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

Lampiran A34

KOD GAJI KOMPUTER SSM

GRED GAJI

GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUMKADAR KENAIKAN

GAJI TAHUNAN

SSM305KX54000 KX54 5,882.00 11,900.00 320.00

SSM305KX52000 KX52 5,577.00 11,210.00 290.00

SSM305KX48000 KX48 4,958.00 10,610.00 270.00

SSM305KX44000 KX44 3,412.00 9,478.00 250.00

SSM305KX41000 KX41 1,925.00 8,704.00 225.00

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM

KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013

(RM SEBULAN)

43

Page 48: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

Lampiran A35

KOD GAJI KOMPUTER SSM

GRED GAJI

GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUMKADAR KENAIKAN

GAJI TAHUNAN

SSM305KX38000 KX38 3,438.00 6,899.00 180.00

SSM305KX32000 KX32 2,773.00 5,651.00 155.00

SSM305KX27000 KX27 1,374.00 5,116.00 145.00

SSM305KX26000 KX26 2,503.00 4,790.00 125.00

SSM305KX24000 KX24 2,266.00 4,534.00 120.00

SSM305KX22000 KX22 2,184.00 4,289.00 115.00

SSM305KX20000 KX20 1,139.00 3,652.00 100.00

SSM305KX17000 KX17 936.00 3,424.00 95.00

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM

KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013

(RM SEBULAN)

44

Page 49: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

Lampiran A36

KOD GAJI KOMPUTER SSM

GRED GAJI

GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUMKADAR KENAIKAN

GAJI TAHUNAN

SSM305LA54000 L54 5,887.00 11,905.00 320.00

SSM305LA52000 L52 5,582.00 11,215.00 290.00

SSM305LA48000 L48 4,963.00 10,615.00 270.00

SSM305LA44000 L44 3,412.00 9,502.00 250.00

SSM305LA41000 L41 2,249.00 8,707.00 225.00

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PERUNDANGAN DAN KEHAKIMANKUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013

(RM SEBULAN)

45

Page 50: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

Lampiran A37

KOD GAJI KOMPUTER SSM

GRED GAJI

GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUMKADAR KENAIKAN

GAJI TAHUNAN

SSM305LA38000 L38 3,394.00 6,972.00 195.00

SSM305LA32000 L32 3,062.00 5,607.00 155.00

SSM305LA29000 L29 1,664.00 5,094.00 145.00

SSM305LA26000 L26 2,486.00 4,755.00 125.00

SSM305LA22000 L22 2,168.00 4,236.00 115.00

SSM305LA17000 L17 931.00 3,379.00 95.00

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PERUNDANGAN DAN KEHAKIMANKUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013

(RM SEBULAN)

46

Page 51: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

Lampiran A38

KOD GAJI KOMPUTER SSM

GRED GAJI

GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUMKADAR KENAIKAN

GAJI TAHUNAN

SSM305LS54000 LS54 5,887.00 11,905.00 320.00

SSM305LS52000 LS52 5,582.00 11,215.00 290.00

SSM305LS48000 LS48 4,963.00 10,615.00 270.00

SSM305LS44000 LS44 3,412.00 9,502.00 250.00

SSM305LS41000 LS41 2,249.00 8,707.00 225.00

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PERUNDANGAN DAN KEHAKIMANKUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013

(RM SEBULAN)

47

Page 52: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

Lampiran A39

KOD GAJI KOMPUTER SSM

GRED GAJI

GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUMKADAR KENAIKAN

GAJI TAHUNAN

SSM305LS38000 LS38 3,394.00 6,787.00 180.00

SSM305LS32000 LS32 3,062.00 5,607.00 155.00

SSM305LS27000 LS27 1,363.00 5,094.00 145.00

SSM305LS26000 LS26 2,486.00 4,755.00 125.00

SSM305LS22000 LS22 2,168.00 4,236.00 115.00

SSM305LS17000 LS17 931.00 3,379.00 95.00

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PERUNDANGAN DAN KEHAKIMANKUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013

(RM SEBULAN)

48

Page 53: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

Lampiran A40

KOD GAJI KOMPUTER SSM

GRED GAJI

GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUMKADAR KENAIKAN

GAJI TAHUNAN

SSM305MA54000 M54 5,937.00 11,971.00 320.00

SSM305MA52000 M52 5,629.00 11,284.00 290.00

SSM305MA48000 M48 5,003.00 10,684.00 270.00

SSM305MA44000 M44 3,417.00 9,530.00 250.00

SSM305MA41000 M41 2,253.00 8,731.00 225.00

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN TADBIR DAN DIPLOMATIKKUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013

(RM SEBULAN)

49

Page 54: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

Lampiran A41

KOD GAJI KOMPUTER SSM

GRED GAJI

GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUMKADAR KENAIKAN

GAJI TAHUNAN

SSM305NA54000 N54 5,832.00 11,858.00 320.00

SSM305NA52000 N52 5,532.00 11,188.00 290.00

SSM305NA48000 N48 4,915.00 10,554.00 270.00

SSM305NA44000 N44 3,363.00 9,406.00 250.00

SSM305NA41000 N41 1,911.00 8,646.00 225.00

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGANKUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013

(RM SEBULAN)

50

Page 55: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

Lampiran A42

KOD GAJI KOMPUTER SSM

GRED GAJI

GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUMKADAR KENAIKAN

GAJI TAHUNAN

SSM305NA36000 N36 3,392.00 6,786.00 180.00

SSM305NA32000 N32 2,727.00 5,636.00 155.00

SSM305NA28000 N28 1,362.00 5,092.00 145.00

SSM305NA27000 N27 1,362.00 5,092.00 145.00

SSM305NA26000 N26 2,483.00 4,751.00 125.00

SSM305NA22000 N22 2,165.00 4,233.00 115.00

SSM305NA20000 N20 1,131.00 3,580.00 100.00

SSM305NA17000 N17 928.00 3,375.00 95.00

SSM305NA14000 N14 1,572.00 3,037.00 90.00

SSM305NA11000 N11 802.00 2,663.00 80.00

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGANKUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013

(RM SEBULAN)

51

Page 56: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

Lampiran A43

KOD GAJI KOMPUTER SSM

GRED GAJI

GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUMKADAR KENAIKAN

GAJI TAHUNAN

SSM305NP40000 NP40 4,817.00 8,072.00 225.00

SSM305NP36000 NP36 3,392.00 6,786.00 180.00

SSM305NP32000 NP32 2,727.00 5,636.00 155.00

SSM305NP27000 NP27 1,362.00 5,092.00 145.00

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGANKUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013

(RM SEBULAN)

52

Page 57: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

Lampiran A44

KOD GAJI KOMPUTER SSM

GRED GAJI

GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUMKADAR KENAIKAN

GAJI TAHUNAN

SSM305NT36000 NT36 3,392.00 6,786.00 180.00

SSM305NT32000 NT32 2,727.00 5,636.00 155.00

SSM305NT28000 NT28 1,362.00 5,092.00 145.00

SSM305NT27000 NT27 1,362.00 5,092.00 145.00

SSM305NT26000 NT26 2,483.00 4,751.00 125.00

SSM305NT22000 NT22 2,165.00 4,233.00 115.00

SSM305NT17000 NT17 928.00 3,375.00 95.00

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGANKUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013

(RM SEBULAN)

53

Page 58: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

Lampiran A45

KOD GAJI KOMPUTER SSM

GRED GAJI

GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUMKADAR KENAIKAN

GAJI TAHUNAN

SSM305QA54000 Q54 5,934.00 11,968.00 320.00

SSM305QA53000 Q53 5,934.00 11,968.00 320.00

SSM305QA52000 Q52 5,626.00 11,281.00 290.00

SSM305QA51000 Q51 5,626.00 11,281.00 290.00

SSM305QA48000 Q48 5,000.00 10,681.00 270.00

SSM305QA47000 Q47 5,000.00 10,681.00 270.00

SSM305QA44000 Q44 3,414.00 9,504.00 250.00

SSM305QA43000 Q43 3,414.00 9,504.00 250.00

SSM305QA41000 Q41 2,146.00 8,718.00 225.00

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNANKUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013

(RM SEBULAN)

54

Page 59: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

Lampiran A46

KOD GAJI KOMPUTER SSM

GRED GAJI

GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUMKADAR KENAIKAN

GAJI TAHUNAN

SSM305QA36000 Q36 3,397.00 6,791.00 180.00

SSM305QA32000 Q32 2,731.00 5,639.00 155.00

SSM305QA27000 Q27 1,365.00 5,096.00 145.00

SSM305QA26000 Q26 2,485.00 4,753.00 125.00

SSM305QA22000 Q22 2,168.00 4,236.00 115.00

SSM305QA17000 Q17 931.00 3,379.00 95.00

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNANKUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013

(RM SEBULAN)

55

Page 60: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

Lampiran A47

KOD GAJI KOMPUTER SSM

GRED GAJI

GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUMKADAR KENAIKAN

GAJI TAHUNAN

SSM305SA54000 S54 5,830.00 11,858.00 320.00

SSM305SA52000 S52 5,532.00 11,188.00 290.00

SSM305SA48000 S48 4,914.00 10,552.00 270.00

SSM305SA44000 S44 3,363.00 9,406.00 250.00

SSM305SA41000 S41 1,909.00 8,644.00 225.00

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN SOSIALKUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013

(RM SEBULAN)

56

Page 61: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

Lampiran A48

KOD GAJI KOMPUTER SSM

GRED GAJI

GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUMKADAR KENAIKAN

GAJI TAHUNAN

SSM305SA38000 S38 3,392.00 6,786.00 180.00

SSM305SA32000 S32 2,727.00 5,636.00 155.00

SSM305SA28000 S28 1,362.00 5,092.00 145.00

SSM305SA27000 S27 1,362.00 5,092.00 145.00

SSM305SA26000 S26 2,481.00 4,751.00 125.00

SSM305SA22000 S22 2,165.00 4,233.00 115.00

SSM305SA17000 S17 928.00 3,375.00 95.00

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN SOSIALKUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013

(RM SEBULAN)

57

Page 62: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

Lampiran A49

KOD GAJI KOMPUTER SSM

GRED GAJI

GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUMKADAR KENAIKAN

GAJI TAHUNAN

SSM305UA54000 U54 5,942.00 11,976.00 320.00

SSM305UA52000 U52 5,642.00 11,289.00 290.00

SSM305UA48000 U48 5,008.00 10,689.00 270.00

SSM305UA44000 U44 3,423.00 9,560.00 250.00

SSM305UA42000 U42 2,260.00 8,756.00 225.00

SSM305UA41000 U41 2,260.00 8,756.00 225.00

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PERUBATAN DAN KESIHATANKUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013

(RM SEBULAN)

58

Page 63: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

Lampiran A50

KOD GAJI KOMPUTER SSM

GRED GAJI

GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUMKADAR KENAIKAN

GAJI TAHUNAN

SSM305UA40000 U40 5,023.00 8,306.00 225.00

SSM305UA38000 U38 4,271.00 7,290.00 195.00

SSM305UA36000 U36 3,455.00 6,885.00 180.00

SSM305UA32000 U32 2,214.00 5,774.00 155.00

SSM305UA29000 U29 1,312.00 5,173.00 145.00

SSM305UA26000 U26 2,505.00 4,790.00 125.00

SSM305UA24000 U24 2,266.00 4,510.00 120.00

SSM305UA22000 U22 2,184.00 4,265.00 115.00

SSM305UA19000 U19 936.00 3,629.00 100.00

SSM305UA17000 U17 975.00 3,424.00 95.00

SSM305UA16000 U16 1,596.00 3,234.00 95.00

SSM305UA14000 U14 1,574.00 3,039.00 90.00

SSM305UA11000 U11 836.00 2,681.00 80.00

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PERUBATAN DAN KESIHATANKUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013

(RM SEBULAN)

59

Page 64: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

Lampiran A51

KOD GAJI KOMPUTER SSM

GRED GAJI

GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUMKADAR KENAIKAN

GAJI TAHUNAN

SSM305UD54000 UD54 5,942.00 11,976.00 320.00

SSM305UD53000 UD53 5,942.00 11,976.00 320.00

SSM305UD52000 UD52 5,642.00 11,289.00 290.00

SSM305UD51000 UD51 5,642.00 11,289.00 290.00

SSM305UD48000 UD48 5,008.00 10,689.00 270.00

SSM305UD47000 UD47 5,008.00 10,689.00 270.00

SSM305UD44000 UD44 3,423.00 9,560.00 250.00

SSM305UD43000 UD43 3,423.00 9,560.00 250.00

SSM305UD41000 UD41 2,260.00 8,756.00 225.00

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PERUBATAN DAN KESIHATANKUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013

(RM SEBULAN)

60

Page 65: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

Lampiran A52

KOD GAJI KOMPUTER SSM

GRED GAJI

GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUMKADAR KENAIKAN

GAJI TAHUNAN

SSM305WA54000 W54 5,882.00 11,900.00 320.00

SSM305WA52000 W52 5,577.00 11,210.00 290.00

SSM305WA48000 W48 4,958.00 10,610.00 270.00

SSM305WA44000 W44 3,412.00 9,456.00 250.00

SSM305WA41000 W41 1,925.00 8,685.00 225.00

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KEWANGANKUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013

(RM SEBULAN)

61

Page 66: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

Lampiran A53

KOD GAJI KOMPUTER SSM

GRED GAJI

GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUMKADAR KENAIKAN

GAJI TAHUNAN

SSM305WA36000 W36 3,397.00 6,791.00 180.00

SSM305WA32000 W32 2,731.00 5,639.00 155.00

SSM305WA27000 W27 1,367.00 5,098.00 145.00

SSM305WA26000 W26 2,485.00 4,753.00 125.00

SSM305WA22000 W22 2,167.00 4,234.00 115.00

SSM305WA17000 W17 929.00 3,377.00 95.00

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KEWANGANKUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013

(RM SEBULAN)

62

Page 67: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

 

LAMPIRAN B  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 68: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

Lampiran B

BIL KLASIFIKASI PERKHIDMATAN GRED LAMPIRANMUKA SURAT

1 PENGANGKUTAN A B1 64

AA B2 65

2 BAKAT DAN SENI B B3 66

3 SAINS C B4 67

4 EKONOMI E B5 68

5 SISTEM MAKLUMAT F B6 69

6 KEJURUTERAAN J B7 70

7 KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM KP B8 71

8 PENTADBIRAN DAN SOKONGAN N B9 72

NT B10 73

9 MAHIR/ SEPARUH MAHIR/ TIDAK MAHIR R B11 74

10 SOSIAL S B12 75

11 PERUBATAN DAN KESIHATAN U B13 76

INDEKS JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

(KHAS UNTUK PENYANDANG)

63

Page 69: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

Lampiran B1

KOD GAJI KOMPUTER SSM

GRED GAJI

GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUMKADAR KENAIKAN

GAJI TAHUNAN

SSM305AA14000 A14 1,576.00 3,041.00 90.00

SSM305AA12000 A12 837.00 2,578.00 80.00

SSM305AA11000 A11 837.00 2,578.00 80.00

SSM305AA04000 A4 1,131.00 2,541.00 80.00

SSM305AA03000 A3 1,131.00 2,541.00 80.00

SSM305AA01000 A1 773.00 2,381.00 80.00

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENGANGKUTANKUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013

(RM SEBULAN)

(KHAS UNTUK PENYANDANG)

64

Page 70: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

Lampiran B2

KOD GAJI KOMPUTER SSM

GRED GAJI

GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUMKADAR KENAIKAN

GAJI TAHUNAN

SSM305AAA36000 AA36 3,113.00 6,757.00 180.00

SSM305AAA22000 AA22 1,962.00 4,289.00 115.00

SSM305AAA18000 AA18 938.00 3,406.00 95.00

SSM305AAA17000 AA17 938.00 3,406.00 95.00

SSM305AAA13000 AA13 906.00 3,041.00 90.00

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENGANGKUTANKUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013

(RM SEBULAN)

(KHAS UNTUK PENYANDANG)

65

Page 71: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

Lampiran B3

KOD GAJI KOMPUTER SSM

GRED GAJI

GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUMKADAR KENAIKAN

GAJI TAHUNAN

SSM305BA18000 B18 936.00 3,404.00 95.00

SSM305BA14000 B14 1,583.00 3,052.00 90.00

SSM305BA13000 B13 1,583.00 3,052.00 90.00

SSM305BA11000 B11 839.00 2,646.00 80.00

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN BAKAT DAN SENIKUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013

(RM SEBULAN)

(KHAS UNTUK PENYANDANG)

66

Page 72: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

Lampiran B4

KOD GAJI KOMPUTER SSM

GRED GAJI

GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUMKADAR KENAIKAN

GAJI TAHUNAN

SSM305CA14000 C14 1,576.00 3,039.00 90.00

SSM305CA11000 C11 836.00 2,617.00 80.00

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN SAINSKUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013

(RM SEBULAN)

(KHAS UNTUK PENYANDANG)

67

Page 73: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

Lampiran B5

KOD GAJI KOMPUTER SSM

GRED GAJI

GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUMKADAR KENAIKAN

GAJI TAHUNAN

SSM305EA18000 E18 929.00 3,377.00 95.00

SSM305EA11000 E11 834.00 2,615.00 80.00

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN EKONOMIKUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013

(RM SEBULAN)

(KHAS UNTUK PENYANDANG)

68

Page 74: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

Lampiran B6

KOD GAJI KOMPUTER SSM

GRED GAJI

GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUMKADAR KENAIKAN

GAJI TAHUNAN

SSM305FA22000 F22 2,172.00 4,239.00 115.00

SSM305FA17000 F17 934.00 3,287.00 95.00

SSM305FA14000 F14 1,576.00 3,041.00 90.00

SSM305FA11000 F11 837.00 2,619.00 80.00

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN SISTEM MAKLUMATKUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013

(RM SEBULAN)

(KHAS UNTUK PENYANDANG)

69

Page 75: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

Lampiran B7

KOD GAJI KOMPUTER SSM

GRED GAJI

GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUMKADAR KENAIKAN

GAJI TAHUNAN

SSM305JA14000 J14 1,576.00 3,041.00 90.00

SSM305JA11000 J11 837.00 2,619.00 80.00

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KEJURUTERAANKUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013

(RM SEBULAN)

(KHAS UNTUK PENYANDANG)

70

Page 76: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

Lampiran B8

KOD GAJI KOMPUTER SSM

GRED GAJI

GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUMKADAR KENAIKAN

GAJI TAHUNAN

SSM305KP19000 KP19 1,297.00 3,652.00 100.00

(KHAS UNTUK PENYANDANG)

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM

KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013

(RM SEBULAN)

71

Page 77: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

Lampiran B9

KOD GAJI KOMPUTER SSM

GRED GAJI

GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUMKADAR KENAIKAN

GAJI TAHUNAN

SSM305NA19000 N19 1,131.00 3,580.00 100.00

SSM305NA12000 N12 802.00 2,663.00 80.00

SSM305NA04000 N4 802.00 2,518.00 80.00

SSM305NA03000 N3 802.00 2,518.00 80.00

SSM305NA01000 N1 734.00 2,358.00 80.00

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGANKUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013

(RM SEBULAN)

(KHAS UNTUK PENYANDANG)

72

Page 78: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

Lampiran B10

KOD GAJI KOMPUTER SSM

GRED GAJI

GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUMKADAR KENAIKAN

GAJI TAHUNAN

SSM305NT31000 NT31 2,727.00 5,636.00 155.00

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGANKUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013

(RM SEBULAN)

(KHAS UNTUK PENYANDANG)

73

Page 79: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

Lampiran B11

KOD GAJI KOMPUTER SSM

GRED GAJI

GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUMKADAR KENAIKAN

GAJI TAHUNAN

SSM305RA24000 R24 1,977.00 4,416.00 120.00

SSM305RA22000 R22 1,478.00 3,853.00 115.00

SSM305RA17000 R17 1,319.00 3,238.00 95.00

SSM305RA16000 R16 1,596.00 3,048.00 95.00

SSM305RA14000 R14 1,445.00 2,778.00 90.00

SSM305RA12000 R12 1,009.00 2,588.00 80.00

SSM305RA11000 R11 1,009.00 2,588.00 80.00

SSM305RA09000 R9 815.00 2,508.00 80.00

SSM305RA08000 R8 1,221.00 2,408.00 80.00

SSM305RA06000 R6 981.00 2,328.00 80.00

SSM305RA04000 R4 793.00 2,168.00 80.00

SSM305RA03000 R3 793.00 2,168.00 80.00

SSM305RA01000 R1 732.00 1,958.00 80.00

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN MAHIR, SEPARUH MAHIR, TIDAK MAHIRKUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013

(RM SEBULAN)

(KHAS UNTUK PENYANDANG)

74

Page 80: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

Lampiran B12

KOD GAJI KOMPUTER SSM

GRED GAJI

GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUMKADAR KENAIKAN

GAJI TAHUNAN

SSM305SA14000 S14 1,570.00 3,035.00 90.00

SSM305SA11000 S11 802.00 2,663.00 80.00

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN SOSIALKUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013

(RM SEBULAN)

(KHAS UNTUK PENYANDANG)

75

Page 81: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

Lampiran B13

KOD GAJI KOMPUTER SSM

GRED GAJI

GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUMKADAR KENAIKAN

GAJI TAHUNAN

SSM305UA12000 U12 836.00 2,681.00 80.00

SSM305UA03000 U3 802.00 2,301.00 80.00

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PERUBATAN DAN KESIHATANKUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013

(RM SEBULAN)

(KHAS UNTUK PENYANDANG)

76

Page 82: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

 

LAMPIRAN C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 83: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

  

 

 

Lam

pir

an C

Bor

ang

Sen

arai

Peg

awai

Yan

g K

ekal

Ber

ada

Di G

aji K

has

Un

tuk

Pen

yan

dan

g (K

UP

)

Pek

elil

ing

Per

kh

idm

atan

Bil

anga

n 3

6 T

ahu

n 2

013

Kem

ente

rian

/ Jab

atan

: …

……

……

……

……

……

……

……

……

Bil

. N

ama

Peg

awai

G

red

G

aji

No.

Ru

juk

an S

ura

t K

elu

lusa

n

Gaj

i KU

P d

arip

ada

JPA

S

ebab

Dib

eri G

aji K

UP

Am

aun

Gaj

i Peg

awai

Yan

g K

ekal

Ber

ada

di G

aji K

UP

M

ula

i 1 N

ovem

ber

201

3 (R

M)

77

Page 84: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

 

LAMPIRAN D  

 

 

Page 85: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

 

Lampiran D

CONTOH 1: KAEDAH PEMINDAHAN GAJI BAGI PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/ OPERASI) GRED N17

Tarikh Kuat Kuasa : 1 November 2013 Tarikh Pergerakan Gaji : 1 April Gaji Minimum - Maksimum : RM928.00 - RM3,375.00 Kenaikan Gaji Tahunan : RM95

Tarikh Gaji Sekarang

Gred N17 (RM)

Gaji Baru Gred N17

(RM) Catatan

31.10.2013 2,994.68 - Gaji pegawai sehari sebelum tarikh kuat kuasa JGMM baru.

1.11.2013 2,994.68

2,994.68

[dipindahkan ke JGMM baru]

Tarikh kuat kuasa JGMM baru.

Pemindahan gaji pegawai ke JGMM baru pada amaun gaji yang sama.

1.4.2014 -

3,089.68

[diberi 1 KGT di Gred N17 iaitu

RM95]

TPG Gred N17.

Pergerakan Gaji Biasa mengikut keputusan PPSM.

Catatan: PPSM : Panel Pembangunan Sumber Manusia TPG : Tarikh Pergerakan Gaji KGT : Kenaikan Gaji Tahunan

78

Page 86: PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM …

 

Lampiran D

CONTOH 2: KAEDAH PEMINDAHAN GAJI BAGI PEGAWAI SYARIAH GRED LS48 YANG DINAIKKAN PANGKAT

KE GRED LS52 PADA TARIKH KUAT KUASA

Tarikh Kuat Kuasa : 1 November 2013 Tarikh Pergerakan Gaji : 1 Januari Tarikh Kenaikan Pangkat : 1 November 2013 Gaji Minimum - Maksimum Gred LS52 : RM5,582.00 - RM11,215.00 Kenaikan Gaji Tahunan Gred LS52 : RM290

Tarikh Gaji Sekarang

Gred LS48 (RM)

Gaji Baru Gred LS48

(RM)

Gaji Baru Gred LS52

(RM) Catatan

31.10.2013 8,012.71 - - Gaji pegawai sehari sebelum tarikh kuat kuasa JGMM baru.

1.11.2013 8,012.71

8,012.71

[dipindahkan ke JGMM

baru]

-

Tarikh kuat kuasa JGMM baru.

Pemindahan gaji pegawai ke JGMM baru pada amaun gaji yang sama.

1.11.2013 - 8,012.71

8,282.71

[amaun gaji yang perlu

diselaraskan mengikut prinsip

kenaikan pangkat]

Tarikh kuat kuasa kenaikan pangkat.

Penetapan gaji permulaan di gred kenaikan pangkat.

TPG baru pada 1 Oktober mulai tahun berikutnya.

1.10.2014 - -

8,572.71

[diberi 1 KGT di Gred LS52 iaitu RM290]

TPG Gred LS52.

Pergerakan Gaji Biasa mengikut keputusan PPSM.

Catatan: PPSM : Panel Pembangunan Sumber Manusia TPG : Tarikh Pergerakan Gaji KGT : Kenaikan Gaji Tahunan

 

 

79