opis edukativnoga cd –a sjedi edukativnoga cd-a hrvatski jezik... · edukativni cd sjedi 5...

of 24 /24
OPIS EDUKATIVNOGA CD –a Sjedi 5 Hrvatski jezik 7 gramatika i pravopis UVOD Edukativni CD Sjedi 5 Hrvatski jezik 7 gramatika i pravopis namijenjen je učenicima sedmoga razreda za učenje iponavljanje sadržaja iz jezičnoga područja nastavnoga predmeta Hrvatski jezik. CD sadrži 67 edukativnih igara, 5 interaktivnih podsjetnika i 4 interaktivne mape. Osmišljen je kao interaktivna radna bilježnica koja prati nastavne sadržaje koji se uče u školi, tako da za svaku nastavnu temu obrađenu u školi učenik za vježbu može odigrati najmanje jednu igru s CD-a.

Upload: ngonguyet

Post on 07-Feb-2018

244 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: OPIS EDUKATIVNOGA CD –a Sjedi edukativnoga CD-a Hrvatski jezik... · Edukativni CD Sjedi 5 Hrvatski jezik 7 gramatika i pravopis namijenjen je učenicima sedmoga razreda ... Pravopisne

OPIS EDUKATIVNOGA CD –a

Sjedi 5

Hrvatski jezik 7 gramatika i pravopis

UVOD

Edukativni CD Sjedi 5 Hrvatski jezik 7 gramatika i pravopis namijenjen je učenicima sedmoga razreda za učenje iponavljanje sadržaja iz jezičnoga područja nastavnoga predmeta Hrvatski jezik. CD sadrži 67 edukativnih igara, 5 interaktivnih podsjetnika i 4 interaktivne mape. Osmišljen je kao interaktivna radna bilježnica koja prati nastavne sadržaje koji se uče u školi, tako da za svaku nastavnu temu obrađenu u školi učenik za vježbu može odigrati najmanje jednu igru s CD-a.

Page 2: OPIS EDUKATIVNOGA CD –a Sjedi edukativnoga CD-a Hrvatski jezik... · Edukativni CD Sjedi 5 Hrvatski jezik 7 gramatika i pravopis namijenjen je učenicima sedmoga razreda ... Pravopisne

Igrama su obuhvaćene jezične teme i ključni pojmovi propisani Nastavnim planom i programom.

Budući da su zadatci i pitanja slični zadatcima iz radnih bilježnica, pisanih ispita ili usmenih provjera, CD može biti dobra priprema za provjeru znanja u školi.

Svaka je nastavna cjelina popraćena podsjetnikom u kojem učenik može pronaći osnovne i dodatne sadržaje, primjere i sitnice koje omogućavaju lakše

usvajanje jezičnih pojava i zakonitosti. Lingvometodički predlošci su korelacijski povezani s nastavom Geografije i Povijesti , tako da učenici uvježbavajući jezične sadržaje, produbljuju znanje i iz ovih predmeta.

Svi su sadržaji (tekstovi, pozadine) povezani sa zajedničkom temom Europa.

Na CD-u se nalaze i četiri korelativne mape o Europskoj uniji, državama Europske unije, velikim europskim gradovima i najvećim europskim rijekama.

CJELINE

CD je podijeljen po cjelinama:

- Služba riječi u rečenici

- Zamjenice

- Nezavisno složene rečenice

- Zavisno složene rečenice

- Pravopis

Svaka se cjelina sastoji od:

- igara za uvježbavanje pojedinih nastavnih tema

- podsjetnika

- kviza za ponavljanje i uvježbavanje pojmova obuhvaćenih cjelinom

Page 3: OPIS EDUKATIVNOGA CD –a Sjedi edukativnoga CD-a Hrvatski jezik... · Edukativni CD Sjedi 5 Hrvatski jezik 7 gramatika i pravopis namijenjen je učenicima sedmoga razreda ... Pravopisne

IGRE

Pomažu u učenju i ponavljanju jezičnih sadržaja propisanih Nastavnim planom i programom.

Zadovoljavaju potrebu djece za igrom, aktivno uključuju učenika u proces usvajanja znanja, omogućuju vježbanje vještina potrebnih za služenje računalom.

Zadatci i pitanja su slični zadatcima iz radnih bilježnica, pisanih ispita ili usmenih provjera i obuhvaćaju sve ključne pojmove propisane

Nastavnim planom i programom. Svaka odigrana igra se boduje i ocjenjuje pa učenik uvijek može pratiti napredak i ponavljanjem usavršavati znanje.

TIPOVI IGARA:

IGRE OZNAČAVANJA

IGRE RAZVRSTAVANJA

IGRE ALTERNATIVNOGA I VIŠESTRUKOG IZBORA

IGRE UPISIVANJA

IGRE POVEZIVANJA

Ovi tipovi igara omogućuju primjenu znanja na razini prepoznavanja, razumijevanja i primjene, učenici će naučiti prepoznati, razlikovati, uspoređivati, odlučivati i odabirati jednu ili više jezičnih pojava u rečenici ili tekstu.

IGRE ANALIZIRANJA

Omogućuju primjenu znanja na razini prepoznavanja, razumijevanja, primjene, analize i sinteze, učenici će primijeniti i povezati nove i već poznate sadržaje, prepoznavati, primjenjivati i analizirati jezične pojave.

IGRE ISPRAVLJANJA

Učenici, ispravljajući pogrješke u netočno napisanim tekstovima, primjenjuju stečena znanja na razini prepoznavanja, razumijevanja, primjene, analize i sinteze.

Page 4: OPIS EDUKATIVNOGA CD –a Sjedi edukativnoga CD-a Hrvatski jezik... · Edukativni CD Sjedi 5 Hrvatski jezik 7 gramatika i pravopis namijenjen je učenicima sedmoga razreda ... Pravopisne

PODSJETNICI

Svaka je nastavna cjelina popraćena podsjetnikom u kojem učenik može pronaći osnovne i dodatne sadržaje, primjere i sitnice koje omogućavaju lakše usvajanje jezičnih pojava.Podsjetnici su

organizirani prema nastavnim temama i objašnjavaju i oprimjeruju obvezne i izborne pojmove vezane uz temu.

Pomoću podsjetnika učenici mogu ponoviti i produbiti znanje i saznati kako si olakšati prepoznavanje i razlikovanje sličnih jezičnih sadržaja.

Page 5: OPIS EDUKATIVNOGA CD –a Sjedi edukativnoga CD-a Hrvatski jezik... · Edukativni CD Sjedi 5 Hrvatski jezik 7 gramatika i pravopis namijenjen je učenicima sedmoga razreda ... Pravopisne

KVIZOVI

Svaku cjelinu zaokružuje kviz s pitanjima pomoću kojih učenik može ponoviti teorijska znanja, ali ih i primijeniti na primjerima.

Rješavanje kviza učeniku može biti dobra priprema za pisanu provjeru znanja budući da su pitanja i zadatci slični onima koje će susresti u ispitu znanja.

15 pitanja se pojavljuje nasumičnim izborom između najmanje 60 pitanja (ukupan broj pitanja za pojedinu cjelinu zavisi o broju obuhvaćenih tema i ključnih pojmova)

Page 6: OPIS EDUKATIVNOGA CD –a Sjedi edukativnoga CD-a Hrvatski jezik... · Edukativni CD Sjedi 5 Hrvatski jezik 7 gramatika i pravopis namijenjen je učenicima sedmoga razreda ... Pravopisne

OCJENJIVANJE

Na kraju svake igre učenik će dobiti povratnu informaciju o stupnju usvojenosti znanja. Kriteriji ocjenjivanja su slični onima u školi, većina igara se ocjenjuje prema prosječnom kriteriju:

50%- 62% - dovoljan (2); 62% - 75 % - dobar (3); 75 % - 88 % - vrlo dobar (4); 88% - 100% - odličan (5)

Pravopisne se vježbe ocjenjuje prema strožem kriteriju. Vježbe alternativnoga izbora se ocjenjuju s obzirom na broj pogrješaka:

1 pogrješka - vrlo dobar (4) , 2 pogrješke – dobar (3), 3 pogrješke – dovoljan (2), 4 i više pogrješaka – nedovoljan (1), a u vježbama ispravljanja za ocjenu odličan dopuštena je jedna pogrješka, vrlo dobar dvije, dobar tri, dovoljan četiri pogrješke.

IGRE – OPIS, NASTAVNE TEME, OBRAZOVNA POSTIGNUĆA, KORELACIJA

1. CJELINA: SLUŽBA RIJEČI U REČENICI

Cjelina obuhvaća nastavne teme: Objekt, Priložne oznake, Imenički dodatci: atribut i apozicija, Jednostavna rečenica, tj. ključne pojmove: objekt , izravni objekt, neizravni objekt, priložne oznake, priložna oznaka mjesta, vremena, načina, atribut: pridjevni atribut I imenički atribut, atributni skup, apozicija, apozicijski skup, jednostavna rečenica, neproširena rečenica, proširena rečenica, besubjektna rečenica, neoglagoljena rečenica.

Učenici će igrajući igre iz ove cjeline naučiti uočiti i prepoznati objekt u rečenici, razlikovati izravni i neizravni objekt, uočiti priložne oznake u rečenici, razlikovati priložne oznake mjesta, vremena, načina , prepoznavati atribut I atributni skup, prepoznavati apoziciju I apozicijski skup, razlikovati pridjevni I imenički atribut, prikladno rabiti atribut i apoziciju u govorenju i pisanju, pravilno pisati zarez kod apozicije i apozicijskoga skupa u poslijeimeničnome položaju.

Page 7: OPIS EDUKATIVNOGA CD –a Sjedi edukativnoga CD-a Hrvatski jezik... · Edukativni CD Sjedi 5 Hrvatski jezik 7 gramatika i pravopis namijenjen je učenicima sedmoga razreda ... Pravopisne

IGRE

1. Predikat u rečenici

Obrazovne zadaće i postignuća: prepoznavati predikat u rečenici

2. Vrste predikata

Obrazovne zadaće i postignuća: razlikovati imenski od glagolskoga predikata

Korelacija: Geografija – geografski položaj Europe

3. Subjekt

Obrazovne zadaće i postignuća: prepoznavati i razlikovati subjekt izrečen imenicom, zamjenicom, pridjevom, brojem, ponoviti i utvrditi znanje o padežima

Page 8: OPIS EDUKATIVNOGA CD –a Sjedi edukativnoga CD-a Hrvatski jezik... · Edukativni CD Sjedi 5 Hrvatski jezik 7 gramatika i pravopis namijenjen je učenicima sedmoga razreda ... Pravopisne

4. Izricanje subjekta

Obrazovne zadaće i postignuća: prepoznati i imenovati rečenicu s izrečenim i neizrečenim subjektom, prepoznati i imenovati besubjektnu rečenicu i rečenicu s više subjekata

5. Izravni i neizravni objekt

Obrazovne zadaće i postignuća: razlikovati izravni i neizravni objekt

Korelacija: Povijest – otkriće parnoga stroja, početci prve industrijske revolucije

6. Izricanje objekta

Obrazovne zadaće i postignuća: uočiti i prepoznati objekt u rečenici , razlikovati izravni i neizravni objekt

Page 9: OPIS EDUKATIVNOGA CD –a Sjedi edukativnoga CD-a Hrvatski jezik... · Edukativni CD Sjedi 5 Hrvatski jezik 7 gramatika i pravopis namijenjen je učenicima sedmoga razreda ... Pravopisne

7. Objekt – kratka provjera

Obrazovne zadaće i postignuća: primijeniti znanje o objektu, uočiti i prepoznati objekt u rečenici, razlikovati izravni i neizravni objekt

8. Priložne oznake mjesta

Obrazovne zadaće i postignuća: uočiti priložne oznake u rečenici, razlikovati priložne oznake mjesta, vremena, načina.

Korelacija: Geografija – London (europski gradovi)

9. Priložne oznake vremena

Obrazovne zadaće i postignuća: uočiti priložne oznake u rečenici, razlikovati priložne oznake mjesta, vremena, načina

Korelacija: Povijest – Louis XVI., Francuska revolucija

Page 10: OPIS EDUKATIVNOGA CD –a Sjedi edukativnoga CD-a Hrvatski jezik... · Edukativni CD Sjedi 5 Hrvatski jezik 7 gramatika i pravopis namijenjen je učenicima sedmoga razreda ... Pravopisne

10. Priložne oznake načina

Obrazovne zadaće i postignuća: uočiti priložne oznake u rečenici, razlikovati priložne oznake mjesta, vremena, načina

11. Vrste priložnih oznaka

Obrazovne zadaće i postignuća: uočiti priložne oznake u rečenici, razlikovati priložne oznake mjesta, vremena, načina

12. Priložne oznake – kratka provjera

Obrazovne zadaće i postignuća: primijentiti znanje o priložnim oznakama, uočiti priložne oznake u rečenici, razlikovati priložne oznake mjesta, vremena, načina

Page 11: OPIS EDUKATIVNOGA CD –a Sjedi edukativnoga CD-a Hrvatski jezik... · Edukativni CD Sjedi 5 Hrvatski jezik 7 gramatika i pravopis namijenjen je učenicima sedmoga razreda ... Pravopisne

13. Dopune predikatu

Obrazovne zadaće i postignuća: razlikovati objekt i priložne oznake

14. Pridjevni atribut

Obrazovne zadaće i postignuća: prepoznavati atribut i atributni skup, prepoznavati pridjevni atribut

Korelacija: Povijest – Napoleon (anegdote iz Napoleonova života)

15. Imenički atribut

Obrazovne zadaće i postignuća: prepoznavati atribut i atributni skup , prepoznavati imenički atribut

Korelacija: Geografija - Europa

Page 12: OPIS EDUKATIVNOGA CD –a Sjedi edukativnoga CD-a Hrvatski jezik... · Edukativni CD Sjedi 5 Hrvatski jezik 7 gramatika i pravopis namijenjen je učenicima sedmoga razreda ... Pravopisne

16. Vrste atributa

Obrazovne zadaće i postignuća: prepoznavati atribut i atributni skup, razlikovati pridjevni i imenički atribut

17. Pridjevni ili imenički atribut

Obrazovne zadaće i postignuća: prepoznavati atribut i atributni skup, razlikovati pridjevni i imenički atribut, prijedložni atribut

18. Atribut ili apozicija

Obrazovne zadaće i postignuća: prepoznavati atribut i atributni skup, prepoznavati apoziciju I apozicijski skup, razlikovati imenički atribut i apoziciju

Page 13: OPIS EDUKATIVNOGA CD –a Sjedi edukativnoga CD-a Hrvatski jezik... · Edukativni CD Sjedi 5 Hrvatski jezik 7 gramatika i pravopis namijenjen je učenicima sedmoga razreda ... Pravopisne

19. Dopune imenici

Obrazovne zadaće i postignuća: prepoznavati atribut i atributni skup, prepoznavati apoziciju i apozicijski skup, razlikovati imenički atribut i apoziciju

20. Atribut i apozicija – kratka provjera

Obrazovne zadaće i postignuća: primijeniti znanje o atributu i apoziciji, prepoznavati atribut i atributni skup, prepoznavati apoziciju i apozicijski skup, razlikovati imenički atribut i apoziciju

21. Služba riječi – memori

Obrazovne zadaće i postignuća: primijeniti znanje o predikatu, subjektu, objektu, vrstama objekta, vrstama priložnih oznaka, atributu, vrstama atributa, apoziciji

Page 14: OPIS EDUKATIVNOGA CD –a Sjedi edukativnoga CD-a Hrvatski jezik... · Edukativni CD Sjedi 5 Hrvatski jezik 7 gramatika i pravopis namijenjen je učenicima sedmoga razreda ... Pravopisne

22. Služba riječi 1.

Obrazovne zadaće i postignuća: primijeniti znanje o predikatu, subjektu, objektu, vrstama objekta, vrstama priložnih oznaka, atributu, vrstama atributa, apoziciji

23. Služba riječi 2.

Obrazovne zadaće i postignuća: primijeniti znanje o predikatu, subjektu, objektu, vrstama objekta, vrstama priložnih oznaka, atributu, vrstama atributa, apoziciji

Page 15: OPIS EDUKATIVNOGA CD –a Sjedi edukativnoga CD-a Hrvatski jezik... · Edukativni CD Sjedi 5 Hrvatski jezik 7 gramatika i pravopis namijenjen je učenicima sedmoga razreda ... Pravopisne

2. CJELINA: ZAMJENICE

Cjelina obuhvaća nastavnu temu: Zamjenice i njihova uloga u rečenici , tj. ključne pojmove: upitne, odnosne i neodređene zamjenice.

Učenici će igrajući igre iz ove cjeline naučiti pravilno rabiti padežne oblike upitnih, odnosnih i neodređenih zamjenica u govorenju i pisanju.

IGRE

24. Upitna ili odnosna zamjenica

Obrazovne zadaće i postignuća: razlikovati upitne i odnosne zamjenice

25. Uporaba odnosnih zamjenica

Obrazovne zadaće i postignuća: pravilno rabiti padežne oblike odnosnih zamjenica

Page 16: OPIS EDUKATIVNOGA CD –a Sjedi edukativnoga CD-a Hrvatski jezik... · Edukativni CD Sjedi 5 Hrvatski jezik 7 gramatika i pravopis namijenjen je učenicima sedmoga razreda ... Pravopisne

26. Upitne, odnosne i neodređene zamjenice

Obrazovne zadaće i postignuća: pravilno rabiti padežne oblike upitnih, odnosnih i neodređenih zamjenica, razlikovati upitne, odnosne i neodređene zamjenice

27. Pisanje neodređenih zamjenica

Obrazovne zadaće i postignuća: pravilno rabiti padežne oblike neodređenih zamjenica, pisanje i izgovor neodređenih zamjenica s prijedlozima

28. Vrste i sklonidba zamjenica

Obrazovne zadaće i postignuća: prepoznavati osobne, posvojne, povratno-posvojne, pokazne, upitne, odnosne i neodređene zamjenice, prepoznavati, razlikovati i pravilno rabiti padežne oblike zamjenica

Korelacija: Povijest – Mozart, klasicizam, Glazbena kultura

Page 17: OPIS EDUKATIVNOGA CD –a Sjedi edukativnoga CD-a Hrvatski jezik... · Edukativni CD Sjedi 5 Hrvatski jezik 7 gramatika i pravopis namijenjen je učenicima sedmoga razreda ... Pravopisne

3. CJELINA: NEZAVISNO SLOŽENE REČENICE

Cjelina obuhvaća nastavne teme: Nezavisno složena rečenica, Vrste nezavisno složenih rečenica, tj. ključne pojmove: vezničke i nevezničke rečenice (rečenični niz), surečenice , sastavna, rastavna, suprotna rečenica, isključna i zaključna rečenica.

IGRE

29. Sastavne rečenice

Obrazovne zadaće i postignuća: razlikovati vrste veznika u nezavisno složenim rečenicama, prepoznavati sastavne rečenice

Korelacija: Povijest – svakodnevni život u prvoj polovini 19. stoljeća (uvjeti stanovanja)

30. Sastavne i rastavne rečenice

Obrazovne zadaće i postignuća: razlikovati vrste veznika u nezavisno složenim rečenicama, prepoznavati i razlikovati sastavne, rastavne i jednostavne rečenice

Page 18: OPIS EDUKATIVNOGA CD –a Sjedi edukativnoga CD-a Hrvatski jezik... · Edukativni CD Sjedi 5 Hrvatski jezik 7 gramatika i pravopis namijenjen je učenicima sedmoga razreda ... Pravopisne

31. Suprotne rečenice

Obrazovne zadaće i postignuća: razlikovati vrste veznika u nezavisno složenim rečenicama, prepoznavati suprotne rečenice

Korelacija: Povijest – svakodnevni život u prvoj polovini 19. stoljeća (životni vijek)

32. Isključna ili zaključna rečenica

Obrazovne zadaće i postignuća: razlikovati vrste veznika u nezavisno složenim rečenicama, prepoznavati i razlikovati isključne i zaključne rečenice

33. Vrste nezavisno složenih rečenica 1.

Obrazovne zadaće i postignuća: razlikovati vrste veznika u nezavisno složenim rečenicama, prepoznavati i razlikovati sastavne, rastavne, suprotne, isključne i zaključne rečenice

Page 19: OPIS EDUKATIVNOGA CD –a Sjedi edukativnoga CD-a Hrvatski jezik... · Edukativni CD Sjedi 5 Hrvatski jezik 7 gramatika i pravopis namijenjen je učenicima sedmoga razreda ... Pravopisne

34. Vrste nezavisno složenih rečenica 2.

Obrazovne zadaće i postignuća: razlikovati svršene i nesvršene glagole

Obrazovne zadaće i postignuća: razlikovati vrste veznika u nezavisno složenim rečenicama, prepoznavati i razlikovati sastavne, rastavne, suprotne, isključne i zaključne rečenice

Korelacija: Geografija – obrazovni sustavi u europskim državama

35. Nezavisno složene rečenice

Obrazovne zadaće i postignuća: razlikovati vrste veznika u nezavisno složenim rečenicama, prepoznavati i razlikovati sastavne, rastavne, suprotne, isključne i zaključne rečenice

36. Zarez u nezavisno složenim rečenicama

Obrazovne zadaće i postignuća: primjenjivati pravila o pisanju zareza u sastavnim, rastavnim, suprotnim, isključnim i zaključnim rečenicama

Page 20: OPIS EDUKATIVNOGA CD –a Sjedi edukativnoga CD-a Hrvatski jezik... · Edukativni CD Sjedi 5 Hrvatski jezik 7 gramatika i pravopis namijenjen je učenicima sedmoga razreda ... Pravopisne

4. CJELINA: ZAVISNO SLOŽENE REČENICE

Cjelina obuhvaća nastavne teme: Zavisno složena rečenica, Izricanje predikata, subjekta, objekta i atributa rečenicom, Vrste priložnih rečenica,

tj. ključne riječi: zavisno složena rečenica, glavna i zavisna surečenica, inverzija, umetnuta rečenica, predikatna rečenica, subjektna rečenica, objektna rečenica , atributna rečenica, priložna rečenica, vrste priložnih rečenica: mjesna, vremenska, načinska rečenica.

IGRE

37. Glavna i zavisna rečenica

Obrazovne zadaće i postignuća: raspoznavati glavne i zavisne surečenice u zavisno složenoj rečenici , prepoznavati inverziju

Korelacija: Povijest – sport u 19. stoljeću, nastanak suvremenih sportova, početci suvremenih Olimpijskih igara

38. Subjektna ili objektna rečenica

Obrazovne zadaće i postignuća: prepoznavati i razlikovati subjektne i objektne rečenice, razumjeti značenje subjektne i objektne rečenice

Page 21: OPIS EDUKATIVNOGA CD –a Sjedi edukativnoga CD-a Hrvatski jezik... · Edukativni CD Sjedi 5 Hrvatski jezik 7 gramatika i pravopis namijenjen je učenicima sedmoga razreda ... Pravopisne

39. Atributna rečenica

Obrazovne zadaće i postignuća: prepoznavati atributnu rečenicu, razumjeti značenje atributne rečenice

Korelacija: Geografija – europski vulkani

40. Predikatna, subjektna, objektna i atributna rečenica

Obrazovne zadaće i postignuća: razumjeti značenje predikatne rečenice, subjektne rečenice, objektne rečenice, atributne rečenice, prepoznavati i razlikovati predikatnu, subjektnu, objektnu i atributnu rečenicu

41. Vrste priložnih rečenica

Obrazovne zadaće i postignuća: prepoznavati priložne rečenice i razumjeti njihovo značenje, razlikovati mjesnu, vremensku i načinsku rečenicu

Page 22: OPIS EDUKATIVNOGA CD –a Sjedi edukativnoga CD-a Hrvatski jezik... · Edukativni CD Sjedi 5 Hrvatski jezik 7 gramatika i pravopis namijenjen je učenicima sedmoga razreda ... Pravopisne

42. Mjesna, vremenska, načinska rečenica

Obrazovne zadaće i postignuća: prepoznavati priložne rečenice i razumjeti njihovo značenje, razlikovati mjesnu, vremensku i načinsku rečenicu

43. Vrste zavisno složenih rečenica

Obrazovne zadaće i postignuća: razumjeti značenje predikatne rečenice, subjektne rečenice, objektne rečenice, atributne rečenice, prepoznavati i razlikovati predikatnu, subjektnu, objektnu i atributnu rečenicu, prepoznavati priložne rečenice i razumjeti njihovo značenje, razlikovati mjesnu, vremensku i načinsku rečenicu

Korelacija: Povijest – Prvi svjetski rat

Page 23: OPIS EDUKATIVNOGA CD –a Sjedi edukativnoga CD-a Hrvatski jezik... · Edukativni CD Sjedi 5 Hrvatski jezik 7 gramatika i pravopis namijenjen je učenicima sedmoga razreda ... Pravopisne

5. CJELINA: PRAVOPIS

Cjelina obuhvaća nastavne teme: Rečenični i pravopisni znakovi: trotočje, izostavnik, crtica, zagrada, Veliko početno slovo u imenima pokrajina i krajeva, dijelova naselja, trgova i ulica, Slušanje, izgovor i pisanje riječi s provedenim glasovnim promjenama, Veliko početno slovo u imenima društava, organizacija, udruga, pokreta i javnih skupova, Zarez u složenoj rečenici , Upravni govor , tj. ključne pojmove: točka, zarez, upitnik, uskličnik, trotočje, izostavnik, crtica, zagrada; veliko slovo, višečlani nazivi pokrajina i krajeva, dijelova naselja, ulica i trgova veliko početno slovo u imenima društava, organizacija, udruga, pokreta i javnih skupova, upravni i neupravni govor u pisanju, navođenje i objašnjenje, rečenični niz, inverzija, umetnuta rečenica, vezna sredstva

Tri su tipa igara: alternativni izbor (pisanje glasova č i ć, dž, đ, pisanje dvoglasnika ie) – 9 igara

pisanje (pisanje glasova č i ć, pisanje dvoglasnika ie) – 5 igar

Page 24: OPIS EDUKATIVNOGA CD –a Sjedi edukativnoga CD-a Hrvatski jezik... · Edukativni CD Sjedi 5 Hrvatski jezik 7 gramatika i pravopis namijenjen je učenicima sedmoga razreda ... Pravopisne

ispravljanje (tekstovi su zasićeni pravopisnim pogrješkama koje učenik treba ispraviti) - 7 igara

Obrazovne zadaće i postignuća: prepoznati trotočje, zagrade u tekstu kao rečenične znakove i crticu kao pravopisni znak,razumjeti njihovu uporabu;

pravilno pisati točku, zarez, upitnik, uskličnik, trotočje, izostavnik, crticu, zagrade i znati ih ostvariti u čitanju;

pravilno pisati veliko i malo slovo; pravilno pisati veliko početno slovo u višečlanim imenima pokrajina i krajeva te dijelova naselja (gradske četvrti, dijelovi sela, trgova, ulice, parkovi...); pravilno rabiti glasove č i ć, dž i đ, ije/je.;

pravilno pisati veliko početno slovo u imenima društava, organizacija, udruga, pokreta i

javnih skupova;

rabiti zarez u složenoj rečenici u skladu s pravopisom;

pisati upravni govor u rečenicama s različitim odnosima navođenja i objašnjenja, pisati upravni govor u skladu s pravopisom

Udruga za razvoj suvremenih obrazovnih metoda u Republici Hrvatskoj Sjedi 5, Osijek

www.sjedi5.hr

mailto:[email protected]