one piece film

of 6 /6
One Piece Film: Strong World เข ้าฉายในญี่ปุ ่ น จะมีการแถม One Piece เล่ม 0 เรื่องราวตอนพิเศษ ช่วง 20 ปีก่อน One Piece ที่พวกเรารู ้จักให ้แก่แฟนๆ ที่ไปชมเรื่องนี้ด ้วย และพอมาถึงภาคล่าสุดกับ One Piece Film Z ที่กาลังจะเข ้าฉายในญี่ปุ ่ นวันที15 ธันวาคม 2012 แฟนๆ ที่ไปชม(ไม่รู ้ว่ากี่คนนะ)จะได ้รับ ถุงสมบัติโจรสลัด

Upload: som9nur

Post on 23-Jul-2015

231 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: One piece film

One Piece Film: Strong World เขาฉายในญป น จะมการแถม One Piece เลม 0 เรองราวตอนพเศษ

ชวง 20 ปกอน One Piece ทพวกเรารจกใหแกแฟนๆ

ทไปชมเรองนดวย และพอมาถงภาคลาสดกบ One Piece Film Z ทก าลงจะเขาฉายในญป นวนท 15

ธนวาคม 2012 แฟนๆ ทไปชม(ไมรวากคนนะ)จะไดรบ “ถงสมบตโจรสลด”

Page 2: One piece film

ทในนนจะม One Piece เลม 1,000 ซงวาดโดยอาจารย Oda Eiichiro ลอตเตอรรขดชงรางวล และอนๆ ท

ยงไมรวามอะไรอกบาง สวนตอนนเรากมตวอยางของภาคนมาใหชมกนตามนเลยจา!

Tetsujin 28 และไมเวนแมแต Gundam ปลอมของจนกมกบเขาดวย!

วาแตเหนขาวนแลวไมนกมากอนวาอรกจะเปนแฟนๆ อนเมะหนยนตแทงบอล sbobetกนขนาดนนะเนย (ฮา)