nguyên tắc hướng dẫn của chúng ta quy tắc Ứng xử của cargill

Download Nguyên Tắc Hướng Dẫn của Chúng Ta Quy Tắc Ứng Xử của Cargill

Post on 08-Feb-2017

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Nguyn Tc Hng Dn cua Chung Ta

  Quy Tc ng X cua Cargill

 • Chinh sach ma chung ti lun ap dung khi tin hanh kinh doanh la Li noi cua chung ti la cam kt cua chung ti (our word is just as good as our bond).

  John MacMillan, 1923

 • 1

  Muc luc

  Thng ip t Tng Giam c iu Hanh cua Cargill . . . . . . . . . . . . 2

  Nguyn Tc Hng Dn cua Cargill . 3

  Gii thiu v Quy Tc ng X cua Cargil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

  Tai nguyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

  Quyt inh ung n nh Thao Lun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

  Chung Ta Tun Thu Lut Phap . . . . 8

  Tun Thu Lut Ap DungCac Bn Th Ba va Quy Tc ng X Phap Ly

  Chung Ta Tin Hanh Kinh Doanh mt cach Chinh Trc . . . . . . . . . . . 10

  Chng Hi LQua Tng va Chiu ai trong Kinh DoanhCanh Tranh Cng BngTai San Tri Tu cua Bn Th BaTrng Phat Thng MaiGiao Dich Phai Sinh

  Chung Ta Gi Gi H S Chinh Xac va Trung Thc . . . . . . . . . . . . 16

  Tao va Quan Ly H S Kinh Doanh Bao Cao va Kim Soat Tai Chinh

  Chung Ta Tn Trong Nghia Vu Kinh Doanh . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

  Tin tng vao Cac Mi Quan H trong Kinh DoanhHp ng vi Chinh Phu

  Chung Ta i X vi Moi Ngi mt cach Tn Trong va ng Hoang . . . . . . . . . . . . . . 22

  An Toan va Sc KhoeSc Manh Nh Tinh a DangMa Tuy va RuBao Lc va Quy RiBao Mt D Liu Nhn Vin

  Chung Ta Bao V Thng Tin, Tai San va Li Ich cua Cargill . . . . 26

  Tai San va Tai Nguyn cua CargillTai San Tri Tu cua Cargill Giao Dich Ni BXung t Li Ich

  Chung Ta Cam Kt Tr Thanh Cng Dn Toan Cu Co Trach Nhim . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

  Nhn QuynTiu Chun Mi TrngAn Toan Thc Phm va Thc n Chn NuiHoat ng Chinh TriCng ng Giau Manh

  Gii thiu

  Ap Dung Nguyn Tc Hng Dn cua Chung Ta

  Muc luc

 • Kinh gi cac ng nghip!

  Ti hoan toan tin tng rng cng vic chung ta lam hang ngay khng ch n thun la cng vic ma cn la mt cach chung ta ong gop co y nghia cho xa hi, tao nn cac mi quan h vi ng nghip cua mnh va hoc hoi hang ngay. o cng la cach chung ta chng minh rng cng ty co th tng trng va phat trin thinh vng trong khi tun thu mt b quy tc ao c vng manh.

  Chung ta bit rng nhn vin va chu s hu cua Cargill rt quan tm n cach chung ta tin hanh kinh doanh v tinh chinh trc va ao c a c tao dng thng qua nguyn tc cua cng ty k t khi cng ty c thanh lp vao nm 1865. Trong nhiu nm qua, quy tc nay ngay cang tr nn quan trong i vi khach hang va cng ng tai ni chung ta hoat ng. o la ly do tai sao chung ta a t ra muc tiu tr thanh nha cung cp san phm va dich vu bn vng co ao c va ang tin cy nht. o khng ch la iu ung n cn lam ma cn la hoat ng kinh doanh tt, giup tao nn s khac bit cho Cargill va thuc y khach hang la chon chung ta thng xuyn hn.

  Trong mt th gii ang thay i hang ngay, chung ta nhn ra tm quan trong khi co mt inh nghia chung v y nghia cua vic tr thanh nha cung cp co ao c va trach nhim nht. o la ly do tai sao chung ta co Quy Tc ng X. Quy tc nay la s kt hp gia Nguyn Tc Hng Dn va cac chinh sach tun thu giup h tr nguyn tc. Hay danh thi gian cho Quy Tc ng X va suy nghi v cach vn dung Quy Tc ng X vao cng vic cua ban trong Cargill. Nu ban khng chc chn, hay trao i vi ngi quan ly hoc ng nghip cua mnh. Thng qua thao lun, chung ta co th thy nhiu iu t cac quan im khac nhau va cui cng a ra quyt inh ung n hn.

  Cam n ban v s quan tm va chu ao ma ban a em lai hang ngay giup Cargill tr thanh i tac ang tin cy nht. o la muc tiu ma ch khi cng nhau chung ta mi co th bin thanh hin thc!

  Trn trong!

  David W. MacLennan Chu Tich kim Giam c

  Thng ip t Tng Giam c iu Hanh cua Cargill

  2 Thng ip t Tng Gim c iu Hnh cua Cargill

 • 3Nguyn tc hng dn cua Cargill

  Nguyn Tc Hng Dn cua Cargill

  1 Chung ta tun thu lut php.

  2 Chung ta tin hnh kinh doanh mt cch chinh trc.

  3 Chung ta gi h s chinh xc v trung thc.

  4 Chung ta tn trong nghia vu kinh doanh.

  5 Chung ta i x vi moi ngi mt cch tn trong v ng hong.

  6 Chung ta bao v thng tin, ti san v li ich cua Cargill.

  7 Chung ta cam kt tr thnh cng dn ton cu co trch nhim.

 • 4

  Gii thiu v Quy Tc ng X cua Cargill

  Gii thiu v Quy Tc ng X cua Cargill

  Quy Tc ng X cua Cargill quy inh cac tiu chun ao c chung cho cng vic kinh doanh trn toan cu va la hng dn khi ban co thc mc hoc gp phai vn kho x ma cha xac inh c s la chon ung n.

  Quy Tc ng X da vao 7 Nguyn Tc Hng Dnnn tang h tr moi hoat ng cng ty cua Cargill, cng vi hanh ng va quyt inh ca nhn cua chung ta vi t cach la nhn vin cua Cargill. Quy Tc nay cng tom tt cac chinh sach tun thu chinh, nu bt cac vn co th gy hu qua nghim trong v mt ao c va phap ly nu c x ly khng ph hp va cung cp hng dn cho hanh ng ph hp.

  Tai sao chung ta co Quy Tc?

  Quy Tc cua chung ta ap dung cho tt ca nhn vin cua Cargill va cac cng ty lin kt trn toan th gii. Quy Tc cng ap dung cho cac thanh vin trong ban giam c khi hoat ng thay mt cho Cargill.

  Nhng ai phai tun thu Quy Tc?

  La nhn vin cua Cargill, mi ngi chung ta u co trach nhim phai tun thu Quy Tc ng X cua chung ta va a ra nhng quyt inh ung tun thu quy tc nay. Chung ta cng co trach nhim bao cao cac vi pham Quy Tc ma chung ta bit hoc gp phai. Nhng nhn vin khng tun thu Quy Tc ng Xk ca nhng ngi khng bao cao vic vi pham Quy Tcco th phai chiu hnh thc ky lut, thm chi chm dt hp ng lao ng.

  Quy Tc yu cu gi ti?

  Ngi quan ly tao tinh thn chung cho nhom va ho thng la ngi u tin nhn vin gp g nu thc mc. Do o, ho phai:

  La tm gng in hnh v ng x ao c. ao tao, giao duc va cung cp tai nguyn nhm h tr nhn vin

  trong vic tun thu Quy Tc va cac chinh sach c ban. Khuyn khich nhn vin phat biu khi co thc mc hoc lo ngai. Giam sat va x ly hanh vi sai trai trong nhom cua mnh mt cach

  ph hp.

  Quy tc yu cu gi ngi quan ly?

 • ng Dy M v ao c

  goi in ti ng Dy M v ao c:

  T Hoa Ky, quay s 1-800-357-OPEN. Bn ngoai Hoa Ky, truy cp trang web ng Dy M v ao c tm s

  in thoai cu th cho quc gia cua ban. Hoc quay Ma Truy Cp Trc Tip AT&T cho quc gia cua ban, theo sau bi 1-800-357-OPEN.

  gi th ti ng Dy M v ao c:

  Truy cp www.cargillopenline.com t bt ky may tinh nao co kt ni Internet.

  5

  Tai nguynGii thiu v Quy Tc ng X cua Cargill

  Ti nguyn

  Ngay ca nhng cng ty co b day truyn thng v lam nhng iu ung n cng gp phai hanh vi sai trai va chung ta khng phai ngoai l.

  Bao cao hanh vi sai trai cn s can am nhng o la vic nn lam. Cargill se khng tha th hanh vi tra th bt ky ai co thin y mun nu mi lo ngai hoc tham gia vao cuc iu tra. Nhn vin nao c tnh vu khng hoc cung cp thng tin sai co th phai chiu hnh thc ky lut.

  Chung ti coi trong tt ca bao cao v hanh vi sai trai co th xay ra va x ly cac bao cao nay mt cach nhanh chong, cng bng va bi mt nht co th.

  Ti phai lm gi nu ti bit hoc nghi ng co hnh vi sai tri?

  Bt u bng cach trao i vi ngi quan ly cua ban. Nu ban cam thy khng thoai mai khi lam vy hoc nu ngi quan ly cua ban khng giai quyt c tnh hung mt cach ph hp, hay lin h vi bt ky ngi nao trong nhng ngi sau y:

  Giam c Nhn S Lanh ao B Phn Chc Nng hoc Doanh Nghip cua ban B Phn Phap Ly Nhom Tun Thu va ao c Toan Cu

  Ban cng co th goi in thoai hoc gi th ti ng Dy M v ao c cua Cargill (theo gii han phap ly cua moi nuoc). Dich vu nay hoat ng 24 gi mt ngay, 7 ngay mt tun danh cho nhn vin khp moi ni trn th gii.

  Ti nn bt u t u?

 • 6

  Quyt inh ung n nh thao lun

  Quy Tc co th cung cp hng dn thit thc cho nhiu tnh hung. Tuy nhin, khng mt tai liu nao co th lng trc moi tnh hung hoc ra moi yu cu. Quan trong nht la tai liu Quy Tc ng x khng thay th cho lng tri. Nu ban khng tm thy cu tra li cn thit trong Quy Tc, hay dng lai va suy ngm v phng hng hanh ng c xut. Thao lun vn nay vi ngi quan ly hoc ng nghip cua ban hoc lin h vi ng Dy M v ao c.

  t cu hoi...

  Quyt inh ny co tun thu Nguyn Tc Hng Dn v chinh sch cua chung ta khng?

  Quyt inh ny co hp php khng?

 • 7Quyt inh ung n nh thao lun

  Khi gp phai vn kho x, nhn vin co th a ra quyt inh co ao c nu ho thao lun vi ng nghip khac. T xoay s khng a ra c quyt inh co cht lng nh vy

  Greg Page Gim c iu hnh - Cargill ban gim c

  Quyt inh ny co th hin s tn trong nhn vin, c ng, khch hng v cng ng khng?

  Ti co t ho k cho mt ng nghip m ti ngng m khng?

  Trao i v quyt inh ny.

  Nu vic ny xut hin trong phn tin tc, quyt inh ny co phan nh tt v Cargill khng?

 • 8

  1 Chung ta tun thu lut php.

  Tun thu lut phap la nn tang xy dng danh ting va Nguyn Tc Hng Dn cua chung ta. La t chc toan cu co quyn hoat ng kinh doanh trn toan th gii, chung ta co trach nhim tun thu moi lut ap dung cho doanh nghip cua mnh.

 • Gn y, b phn kinh doanh cua ti a mua hng hoa t mt

  ngi bn quc gia x. Ngi bn a goi in v hoi xem chung ti co th thanh ton cho hng hoa bng chuyn khoan vo ti khoan ngn hng cua bn th ba quc gia z hay khng. Ti cha bao gi nghe noi v bn th ba ny v quc gia z co ve khng phai l vi tri hp ly cua khch hng hoc giao dich. Ti lo lng nh vy co ung khng?

  HH&

  ung. Yu cu thanh toan cua ngi ban cho bn th ba khng

  lin quan quc gia khng phai ia im kinh doanh chinh cua ngi ban ang lo ngai v ngi ban co th li dung Cargill h tr mnh pham lut. Vi du: ngi ban co th s dung bn th ba va tai khoan ngn hang quc gia z tranh bi anh thu hoc ra tin. Ban nn thng bao cho ngi ban rng chinh sach cua chung ta la thanh toan trc tip cho ngi ban vao tai khoan ngn hang cua ho quc gia co ia im ban hang chinh cua ho. Nu khach hang khng chp nhn cu tra li cua ban, hay thao lun vi ngi quan ly cua ban hoc hoi y kin cua kim soat vin hoc lanh ao n vi kinh doanh.

  9

  Tun Thu Lut Ap DungCargill tin hanh kinh doanh trn toan th gii va nhn vin cua chung ta la cng dn nhiu quc gia. Do o, hoat ng kinh doanh cua chung ta phai tun theo lut phap cua nhiu khu vc phap ly k

Recommended

View more >