modul grafik komputer

of 37 /37
LAPORAN PRAKTIKUM GRAFIK KOMPUTER Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Kelengkapan Praktikum Grafik Komputer Oleh : Hamdan Fauzi (0706043) Ridwan Setiawan (0706073) SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI GARUT

Author: ridwan-setiawan

Post on 05-Jul-2015

387 views

Category:

Documents


8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

LACkAN kAk1IkUM GkAIIk kCMU1Lk D|a[ukan Untuk Memenuh| 5a|ah 5atu 5yarat ke|engkapan rakt|kum Graf|k komputer C|eh amdan Iauz| (0706043) k|dwan 5et|awan (0706073) 5LkCLA 1INGGI 1LkNCLCGI GAkU1 (5 1 1 G) 2009 A I LNDAULUAN 1 Gambaran Umum 1entang Graf|k komputer CraflkakompuLerpadadasarnvaadalahsuaLubldanallmukompuLervanamempela[arl LenLanacaracaraunLukmenlnakaLkandanmemudahkankomunlkaslanLaramanusladenaanmesln (kompuLer) denaan [alan membanaklLkan menvlmpan dan memanlpulasl aambar model suaLu ob[ek menaaunakankompuLer CraflkakompuLermemunaklnkanklLaunLukberkomunlkasl lewaLaambaraambar baaanbaaan dan dlaaramdlaaram SofLwareunLukmenaaambararaflkpadacompuLeradadua[enlsvalLusofLwarevana berbenLukllbrarvaLaupusLakapadasuaLubahasapemroaraman(pakeLpemroaramanaraflka) dlmanapadasofLware vana berbenLuk llbrarv suaLu bahasa pemroaraman akandllenakapl funasl funaslaraflk vana berasal darl pakeL sofLware araflk LersebuLseperLlpascalCdansofLwarevana berbenLukapllkaslkhususaambararaflkdlbuaLLanpamenaeLahulbaaalmanahallLudapaLLer[adl seperLl Corel dan AuLocad 2 asca| 5ebaga| 5a|ah 5atu ahasa emrograman Untuk Graf|k komputer @urboascaladalahsebuahbahasapemroaramanLlnakaLLlnaal(PlahLevellanauanae) vana Lerkenal denaan pemroaraman LersLrukLur dan bernauna dlbawah slsLem operasl MSuCS Adapun apllkasl @urbo ascal adalah unLuk penanaanan maLemaLlk daLabase aame blsnls Leknlk dan lalnlaln Lermasuk unLuk menclpLakan sebuah araflk [email protected]baaal prosedurprosedurdanfunaslfunaslulslnlklLamenaaunakanunlLsLandardCraphvana menvedlakansuaLukumpulanruLlnaraflkvanacanaalhsehlnaaadapaLdlmanfaaLkanunLuk keperluankeperluanpembuaLanaraflkunlLlnldapaLmendukunapenaaunaanbeberapaaraphlc adapLer seperLl CCA LCA Percules [email protected]@ 400 MCCA 3270 C dan vCA A II LMAA5AN kAk1IkUM MCDUL I Merancang Graf|k Dua D|mens| dan 1|ga D|mens| Dengan endekatan Gar|s ALAnuASAn @LC8l @urboascalmenvedlakanfaslllLaskhususunLukmenaaambaraarlsvalLumenaaunakan prosedur ||ne ||ne1o dan ||neke| 1rosedur ||ne rosedurlnldlaunakanunLukmenaaambaraarlsdarlLlLlku[unakeLlLlkpanakalvana koordlnaLnva dlkeLahul dan dlLenLukan 8enLuk umum prosedur llne ||ne(k11k22 |nteger) keLeranaan (x1?1) koordlnaL LlLlk u[una aarls (x2?2) koordlnaL LlLlk u[una panakal aarls ConLoh llne (202020020) 2rosedur ||ne1o rosedur lnl dlaunakan unLuk menaaambar aarls darl poslsl C ke LlLlk denaan koordlnaL vanalaln!lkaprosedur||neposlslCLldakmenaalamlperubahanmakapadaprosedure ||ne1o poslsl C berplndah ke LlLlk vana baru 8enLuk umum ||ne1o(k |nteger) denaan(x?)adalahkoordlnaLLlLlkpanakaldarlaarlsvanaakandlbuaLsekallaus merupakan poslsl C vana baru seLelah aarls LersebuL Leraambar ConLoh [email protected](20200) 3rosedur ||neke| rosedurlnlmempunvalkeaunaanvanahamplrsamadenaanprosedur||ne1o erbedaannvaadalahbahwaparameLerdalamprosedur||ne1omerupakankoordlnaLdarl LlLlkvanadlLu[usedanakannllalparameLerdalamprosedur||neke|menun[ukkan perubahan ke arah sumbu x dan ke arah sumbu ? dlhlLuna darl poslsl C 8enLuk umum ||neke|(DkD |nteger) denaan (uxu?) menun[ukkan perubahan nllal absls dan ordlnaL dlhlLuna darl poslsl C ConLoh llne8el(100200) CarlsvanadlhasllkanolehprosedurprosedurdlaLasdapaLdlpenaaruhlolehLebalcorak aarls warna ascal menvedlakan beberapa prosedur dlanLaranva rosedur 5etL|ne5ty|e unLuk Lebal serLa corak vana dllnalnkan denaan benLuk umum 5etL|ne5ty|e(Corak o|a 1eba| Word) rosedur5etCo|orunLukmemberlkanefekwarnalaLardepansesualvanadllnalnkan benLuk umum 5etCo|or(WarnaWord) rosedur 5etkCo|or unLuk memberlkan efek warna laLar belakana sesual vana dllnalnkan benLuk umum 5etkCo|or(WarnaWord) 8PASlL [email protected] [email protected] SeLelahmelakukanprakLlkumlnlmahaslswadapaLmenaeLahuldanmemahamlbahwa banaunaLauaraflkduadlmensldanLlaadlmenslLersusunaLasaarlsaarlsvanasallna berhubunaan MahaslswamampumembandlnakansofLwarevanaberbenLukllbrarvaLaupusLakapada suaLubahasapemroaramandenaansofLwarevanaberbenLukapllkaslkhususaambar araflk [email protected] uAn [email protected]?AAn 8uaLlahsebuahaambararaflkduadlmensldanLlaadlmensldenaanpendekaLanaarlsdenaan pascal dan bandlnakan denaan hasll darl sofLware apllkasl! uLM8APASAn @uCAS 1seudecode 2 ulmensl roaram MembuaL_8anaun_dan_endekaLan_Carls uses crLaraph var drlvermodexlnLeaer vvwreal abcdefahLonalnL bealn clrscr wrlLeln(||) wrlLeln(|Cambar erseal |) wrlLeln(||) wrlLeln wrlLe(an[ana Slsl ) readln(x) v(x/2) v320v a8ound(v) w240v bround(w) ca+xec aa dbfb+x hf lf x430 Lhen bealn drlverdeLecL lnlLCraph([email protected]) SeLColor(8lue) Llne(abcd) readln SeLColor(Creen) Llne(cdef) readln SeLColor(?ellow) Llne(efah) readln SeLColor(8ed) Llne(ahab) readln CloseCraph end wrlLeln(@erlalu8esarMasukanukuran 430!!!) end 3 ulmensl roaramMembuaL_8anaun_3u dan_endekaLan_Carls uses crLaraph var urlverCraflkxvModeCraflklnLeaer 8ealn Clrscr urlverCraflk ueLecL lnlLCraph(urlverCraflkModeCraflkcLpbal) SeLColor(vellow) Llne(100100200100) Llne(100100100200) Llne(100200200200) Llne(200200200100) Llne(1307024070) Llne(20010024070) Llne(24070240130) Llne(200200240130) Llne(10010013070) Llne(13070130130) Llne(100200130130) Llne(130130240130) readln closeCraph end 2 CuLpuL 8anaun 2u 8anaun 3u MCDUL II Merancana Craflk uua ulmensl dan @laa ulmensl uenaan endekaLan CeomeLrl ALAnuASAn @LC8l [email protected]empaL persealpan[ana(denaanprosedurrectang|e)sealbanvak(denaanprosedurdrawo|y) llnakaran (denaan prosedur c|rc|e) ellps dan busur (denaan prosedur e|||pse dan Arc) 1rosedur rectang|e rosedurlnldlaunakanunLukmenaaambaraeomeLrlempaLpersealpan[anauenaan benLuk umum sebaaal berlkuL rectang|e(k11k22 |nteger) denaan(x1?1) koordlnaL LlLlk klrl aLas darl empaL perseal pan[ana (x2?2) koordlnaL LlLlk kanan bawah darl empaL perseal pan[ana Aaar benLuk empaL perseal pan[ana LerllhaL sempurna pada lavar Lampllan nllal x1?1x2?2 harus memenuhl aLuran 0 x1 x2 getMaxk 0 ?1 ?2 getMax 2rosedur drawo|y rosedurlnldlaunakanunLukmenaaambaraeomeLrlsealbanvakseperLlbelah keLupaL [a[araen[ana Lrapeslum dll uenaan benLuk umum drawo|y (Cacah1|t|k word var 1|t|k5udut) [email protected] banvaknva LlLlk darl seal banvak @lLlkSuduL koordlnaL LlLlkLlLlk suduL darl seal banvak [email protected]aberlsl koordlnaL LlLlk suduL seal banvak AaarsealbanvakvanaakandlbuaLadalahsealbanvakLerLuLupmakakoordlnaLLlLlk suduL Lerakhlr harus sama denaan koordlnaL LlLlk suduL vaa perLama 3rosedur c|rc|e rosedur lnl dlaunakan unLuk menaaambar aeomeLrl llnakaran uenaan benLuk umum c|rc|e(k |nteger Ie[ar| word) denaan(x?) koordlnaL LlLlk pusaL llnakaran !e[arl [arl[arl llnakaran (bernllal bulaL poslLlf) 4osedur e|||pse dan rosedur arc rosedurlnldlaunakanunLukmenaaambaraeomeLrlellpsaLaubulaLLeloruenaan benLuk umum e|||pse(k |nteger 5dtAwa| 5dtAkh|r word Iar|k Iar| word) denaan(x?) LlLlk pusaL ellps SdLAwal suduL awal penaaambaran ellps SdLAkhlr suduL akhlr penaaambaran ellps !arlx [arl[arl mendaLar (ke arah sumbu x) !arl? [arl[arl Leaak(ke arah sumbu?) SuduLellps(SdLAwalSdLAkhlr)dlnvaLakandalamsaLuandera[aLdandlhlLunamulal darldera[aL0vanaLerleLakdlslslkananSuduLposlLlfdlnvaLakansearahpuLaran[arum [am dan berlaku seballknva [email protected]lLu prosedur arc 8enLuk umum arc(k |nteger 5dtAwa| 5dtAkh|r word Ie[ar| word) denaan(x?) LlLlk pusaL busur llnakaran SdLAwal suduL awal penaaambaran busur llnakaran SdLAkhlr suduL akhlr penaaambaran busur llnakaran!e[arl [arl[arl busur llnakaran 8PASlL [email protected] [email protected] SeLelahmelakukanprakLlkumlnlmahaslswadapaLmenaeLahuldanmemahamlbahwa banaunaLauaraflkduadlmensldanLlaadlmensldalampemroaramanpascalblsadlbuaL denaan prosedure MahaslswamampumembandlnakansofLwarevanaberbenLukllbrarvaLaupusLakapada suaLu bahasa pemroaraman denaan sofLware vana berbenLuk apllkasl khusus aambar araflk [email protected] uAn [email protected]?AAn 8uaLlah sebuah aambar araflk dua dlmensl aLau Llaa dlmensl denaan pendekaLan aeomeLrl! uLM8APASAn @uCAS 1seudocode O8anaun aeomeLrl denaan prosedur uses cit,giaph: vai ui,mu,a,b:integei: begin clisci: ui:= Betect: Initgiaph(ui,mu,c:tpbgi): setcoloi(white): iectangle(,,,): iectangle(,,,): line(,,,): line(,,,): line(,,,): line(,,,): ieauln: closegiaph: enu. OMembuaLbanaunaeomeLrldenaan aabunaan anLara prosedur uses cit,giaph: vai Biiveiuiafik,Noueuiafik:integei: Begin Clisci: Biiveiuiafik := Betect: Inituiaph(Biiveiuiafik,Noueuiafik,c:tpbgi): SetColoi(ieu): settextstyle(,,): outtextxy(,,S): SetColoi(ieu): settextstyle(,,): outtextxy(,,N): SetColoi(yellow): settextstyle(,,): outtextxy(,,I): SetColoi(gieen): settextstyle(,,): outtextxy(,9,L): SetColoi(gieen): settextstyle(,,): outtextxy(,,E): SetColoi(uieen): settextstyle(,,): outtextxy(,,P): SetColoi(uieen): settextstyle(,,): outtextxy(,9,E): SetColoi(yellow): settextstyle(,,): outtextxy(,,A): SetColoi(ieu): settextstyle(,,): outtextxy(,,C): SetColoi(ieu): settextstyle(,,): outtextxy(,,E): SetColoi(White): settextstyle(,,): outtextxy(,,Bans Azie): SetColoi(White): settextstyle(,,): outtextxy(,,&): SetColoi(White): settextstyle(,,): outtextxy(,,Riu-oneS): SetColoi(Blue): setlinestyle(soliuln,,thickwiuth): ellipse(,,8,,8,): setlinestyle(soliuln,,thickwiuth): SetColoi(yellow): ciicle(,,): Setcoloi(gieen):: setlinestyle(Soliuln,,): ciicle(,8,): Setcoloi(gieen): ciicle(,8,): ieauln: closeuiaph: enu. 2C3uLpuL roaram L8anaun aeomeLrl denaan prosedur lMembuaL banaun aeomeLrl denaan aabunaan anLara prosedur MCDUL III Merancana Craflk SLaLlsLlk ALAnuASAn @LC8l SebuahlnformasldapaLLersa[ldalambenLukaraflksehlnaaadapaLmembanLupenaauna lnformasl LersebuL men[adl leblh paham ul dalam @urbo ascal LerdapaL se[umlah faslllLas vana mempermudahpembuaLanaraflkpenva[lanblasanvaberupadlaaramLlLlkdlaarambarls dlaaram baLana dan plecbott 1ulaaram @lLlk ulaaramLlLlkmenun[ukkanhubunaanlanasunaanLaraduabuahnllaldaLa(x?)unLuk seLlap pasana nllal x dan ? sebuah LlLlk dlaambarkan pada dlaaram vana dlmaksud ulaaramLlLlkblasanvadlaunakanunuLkmenun[ukkankeenderunaanaLaukorelasldarl sekelompok daLa Mesklpun dalam dlaaram LlLlk klLa blasa menahubunakan seLlap LlLlk vana ada denaan menaaunakan barls LeLapl sebalknva hal lnl hanva dllaksanakan [lka aarls lLu mempunval arLl khusus Lerhadap dlaaram LlLlk vana dlsa[lkan 2ulaaram 8arls ulaaram barls blasanva dlaunakan unuLk menun[ukkan perubahan nllal darl sedereLan daLa relaLlfLerhadapwakLukarenadlaarambarlsblasanvadlaunakanunuLkmenun[ukkansuaLu kecenderunaan aLau korelasl darl seLlap daLa 3ulaaram 8aLana ulaarambaLana(otcbott)merupakanbenLukdlaaramvana[uaaserlnadlaunkanunLuk menva[lkandaLauenaanmenaaunakandlaarambaLanaseLlapanaaoLadarlsekumpulandaLa vanadlkeLahuldlsa[lkanmenaaunakanbaLana(empaLpersealpan[anaaLaubalok)balksecara horlzonLalmaupunverLlkalMaslnamaslnabaLanadlaunakanunLukmenva[lkannlalrelaLlf Lerhadap nllal daLa vana laln ulaaram 8aLana uua ulmensl [email protected] menaaunakan komblnasl prosedur rectang|e (unLuk menaaambar empaL perseal pan[ananva) danprosedurf|oodf|||(unLukmenaecaLempaLpersealpan[anasesualdenaanpolacaLvana dlplllh) @eLapl ada saLu prosedur khusus vana dlrancana unuLk membuaL dlaaram baLana dua dlmensl valLu prosedur bar 8enLuk umum bar(k1 1 k2 2 |nteger) denaan(x1 ?1) koordlnaL LlLlk klrl aLas (x2 ?2) koordlnaL LlLlk kanan bawah ulaaram 8aLana @laa ulmensl ualam @urbo ascal unLuk membuaL dlaaram baLana Llaa dlmensl dlaunakan prosedur bar3D rosedur lnl mempunval benLuk umum bar3D(k1 1 k2 2 |nteger 1eba| word Atas boo|ean) denaan (x1 ?1) koordlnaL LlLlk klrl aLas (x2 ?2) koordlnaL LlLlk kanan bawah @ebal keLebalan balok (dalam saLuan plxel) ALas dlaambar Lldaknva aarls baalan aLas balok 4ulaaram 8oLl (plecbott) ulaaram roLl dlaambar menaaunakan llnakaran vana dlpoLonapoLona sesual denaan daLa vana akan dlsa[lkan SeperLl dlkeLahul llnakaran hanva mempunval sudur sebesar 360o unLukmembuaLdlaaramroLladaduacaravalLudenaanmenaaunakanprosedur p|e5||cevanamempunvalbenLukdasarsebuahllnakaranaLauprosedursectorvana mempunval benLuk dasar ellps 8enLuk umum p|e5||ce(k |nteger Awa| Akh|r Iar| word) sector(k |nteger Awa| Akh|r Iar|k Iar| word) denaan (x ?) LlLlk pusaL darl dlaaram roLl Awal suduL awal poLonaan roLl Akhlr suduL akhlr poLonaan roLl !arl [arl[arl dlaaram roLl (prosedur p|e5||ce) !arlx !arl[arl mendaLar (prosedur sector) !arl? !arl[arl Leaak (prosedur sector) 8PASlL [email protected] [email protected] SeLelah melakukan prakLlkum lnl mahaslswa dapaL membuaL araflk unLuk kepenLlnaan daLa sLaLlsLlc MahaslswamampumemahamlLaLacaradalampembuaLanaraflkunLukmembuaLdaLa sLaLlsLlk [email protected] uAn [email protected]?AAn 8uaLlah sebuah aambar araflk unLuk menva[lkan sekumpulan daLa sLaLlsLlk! uLM8APASAn @uCAS 1seudocode uses cit,giaph: vai ui,mo,Chait:integei: Ian,feb,mai,ap,mei,jun,jul,ag,sep,ok,nov,ues,c:Real: a,b:longint: {Range uan Latai} pioceuuie latai: vai x,y:integei: begin iectangle(,,,): setfillstyle(,blue): flooufill(,,blue): line(8,9,8,9): line(8,9,,9): y:=:x:=: while y>=9 uo begin setcoloi(): Line(8,y,,y): setcoloi(white): Line(,y,8,y): y:=y-:enu: while x Then Begin Wiiteln(Nasukan Anua Tiuak Sesuai): Reauln: Exit: Enu: clisci: Wiiteln(NasukanIumlahPenjualanbulan (unit)):wiiteln: Wiite(Ianuaii: ):Reauln(Ian): Wiite(Febiuaii : ):Reauln(Feb): Wiite(Naiet: ):Reauln(Nai): Wiite(Apiil: ):Reauln(Ap): Wiite(Nei: ):Reauln(Nei): Wiite(Iuni : ):Reauln(Iun): Wiite(Iuli : ):Reauln(Iul): Wiite(Agustus: ):Reauln(Ag): Wiite(Septembei: ):Reauln(Sep): Wiite(0ktobei: ):Reauln(0k): Wiite(Novembei : ):Reauln(Nov): Wiite(Besembei : ):Reauln(Bes): Inituiaph(ui,mo,E:TpBuI): Case Chait of : Begin latai: Ian:=(9-(Ian*())): Feb:=(9-(Feb*())): Nai:=(9-(Nai*())): ap:=(9-(ap*())): Nei:=(9-(Nei*())): Iun:=(9-(Iun*())): Iul:=(9-(Iul*())): Ag:=(9-(ag*())): Sep:=(9-(Sep*())): 0k:=(9-(ok*())): Nov:=(9-(Nov*())): Bes:=(9-(Bes*())): a:=Rounu(jan): PutPixel(,a,Yellow): a:=Rounu(Feb): PutPixel(,a,Yellow): a:=Rounu(Nai): PutPixel(,a,Yellow): a:=Rounu(Ap): PutPixel(,a,Yellow): a:=Rounu(Nei): PutPixel(8,a,Yellow): a:=Rounu(Iun): PutPixel(,a,Yellow): a:=Rounu(jul): PutPixel(,a,Yellow): a:=Rounu(ag): PutPixel(,a,Yellow): a:=Rounu(Sep): PutPixel(,a,Yellow): a:=Rounu(0k): PutPixel(8,a,Yellow): a:=Rounu(Nov): PutPixel(,a,Yellow): a:=Rounu(Bes): PutPixel(,a,Yellow): Enu: : Begin Latai: Ian:=(9-(Ian*())): Feb:=(9-(Feb*())): Nai:=(9-(Nai*())): ap:=(9-(ap*())): Nei:=(9-(Nei*())): Iun:=(9-(Iun*())): Iul:=(9-(Iul*())): Ag:=(9-(ag*())): Sep:=(9-(Sep*())): 0k:=(9-(ok*())): Nov:=(9-(Nov*())): Bes:=(9-(Bes*())): b:=iounu(jan): setlinestyle(soliuln,,thickwiuth): setcoloi(Yellow): Line(8,9,,b): setcoloi(Reu): ciicle(,b,): a:=iounu(Ian): b:=iounu(Feb): setlinestyle(soliuln,,thickwiuth): setcoloi(Yellow): Line(,a,,b): setcoloi(Reu): ciicle(,b,): a:=iounu(Feb): b:=iounu(mai): setlinestyle(soliuln,,thickwiuth): setcoloi(Yellow): Line(,a,,b): setcoloi(Reu): ciicle(,b,): a:=iounu(Nai): b:=iounu(Ap): setlinestyle(soliuln,,thickwiuth): setcoloi(Yellow): Line(,a,,b): setcoloi(Reu): ciicle(,b,): a:=iounu(Ap): b:=iounu(Nei): setlinestyle(soliuln,,thickwiuth): setcoloi(Yellow): Line(,a,8,b): setcoloi(Reu): ciicle(8,b,): a:=iounu(Nei): b:=iounu(Iun): setlinestyle(soliuln,,thickwiuth): setcoloi(Yellow): Line(8,a,,b): setcoloi(Reu): ciicle(,b,): a:=iounu(Iun): b:=iounu(Iul): setlinestyle(soliuln,,thickwiuth): setcoloi(Yellow): Line(,a,,b): setcoloi(Reu): ciicle(,b,): a:=iounu(Iul): b:=iounu(ag): setlinestyle(soliuln,,thickwiuth): setcoloi(Yellow): Line(,a,,b): setcoloi(Reu): ciicle(,b,): a:=iounu(Ag): b:=iounu(Sep): setlinestyle(soliuln,,thickwiuth): setcoloi(Yellow): Line(,a,,b): setcoloi(Reu): ciicle(,b,): a:=iounu(Sep): b:=iounu(0k): setlinestyle(soliuln,,thickwiuth): setcoloi(Yellow): Line(,a,8,b): setcoloi(Reu): ciicle(8,b,): a:=iounu(0k): b:=iounu(Nov): setlinestyle(soliuln,,thickwiuth): setcoloi(Yellow): Line(8,a,,b): setcoloi(Reu): ciicle(,b,): a:=iounu(Nov): b:=iounu(Bes): setlinestyle(soliuln,,thickwiuth): setcoloi(Yellow): Line(,a,,b): setcoloi(Reu): ciicle(,b,): Enu: : Begin Latai: Ian:=(9-(Ian*())): Feb:=(9-(Feb*())): Nai:=(9-(Nai*())): ap:=(9-(ap*())): Nei:=(9-(Nei*())): Iun:=(9-(Iun*())): Iul:=(9-(Iul*())): Ag:=(9-(ag*())): Sep:=(9-(Sep*())): 0k:=(9-(ok*())): Nov:=(9-(Nov*())): Bes:=(9-(Bes*())): a:=iounu(Ian): SetColoi(Reu): setlinestyle(soliuln,,thickwiuth): Rectangle(9,9,,a): a:=iounu(Feb): SetColoi(Reu): setlinestyle(soliuln,,thickwiuth): Rectangle(,9,,a): a:=iounu(Nai): SetColoi(Reu): setlinestyle(soliuln,,thickwiuth): Rectangle(,9,,a): a:=iounu(Ap): SetColoi(Reu): setlinestyle(soliuln,,thickwiuth): Rectangle(,9,,a): a:=iounu(Nei): SetColoi(Reu): setlinestyle(soliuln,,thickwiuth): Rectangle(,9,8,a): a:=iounu(Iun): SetColoi(Reu): setlinestyle(soliuln,,thickwiuth): Rectangle(9,9,,a): a:=iounu(Iul): SetColoi(Reu): setlinestyle(soliuln,,thickwiuth): Rectangle(,9,,a): a:=iounu(Ag): SetColoi(Reu): setlinestyle(soliuln,,thickwiuth): Rectangle(,9,,a): a:=iounu(Sep): SetColoi(Reu): setlinestyle(soliuln,,thickwiuth): Rectangle(,9,,a): a:=iounu(0k): SetColoi(Reu): setlinestyle(soliuln,,thickwiuth): Rectangle(,9,8,a): a:=iounu(Nov): SetColoi(Reu): setlinestyle(soliuln,,thickwiuth): Rectangle(9,9,,a): a:=iounu(Bes): SetColoi(Reu): setlinestyle(soliuln,,thickwiuth): Rectangle(,9,,a): Enu: : Begin

c:=(jan+feb+mai+ap+mei+jun+jul+ag+sep+ok+nov+ues): Ian:=(janc)*: Feb:=(Febc)*: Nai:=(Naic)*: ap:=(apc)*: Nei:=(meic)*: Iun:=(junc)*: Iul:=(julc)*: Ag:=(agc)*: Sep:=(sepc)*: 0k:=(okc)*: Nov:=(novc)*: Bes:=(uesc)*: b:=iounu((jan)*): setcoloi(): setfillstyle(,): pieslice(,,,b,): a:=b: b:=iounu((feb)*+a): setcoloi(white): Setfillstyle(,white): pieslice(,,a,b,): a:=b: b:=iounu((mai)*+a): setcoloi(): Setfillstyle(,): pieslice(,,a,b,): a:=b: b:=iounu((ap)*+a): setcoloi(yellow): Setfillstyle(,yellow): pieslice(,,a,b,): a:=b: b:=iounu((mei)*+a): setcoloi(): Setfillstyle(,): pieslice(,,a,b,): a:=b: b:=iounu((jun)*+a): setcoloi(): Setfillstyle(,): pieslice(,,a,b,): a:=b: b:=iounu((jul)*+a): setcoloi(): Setfillstyle(,): pieslice(,,a,b,): a:=b: b:=iounu((ag)*+a): setcoloi(): Setfillstyle(,): pieslice(,,a,b,): a:=b: b:=iounu((sep)*+a): setcoloi(8): Setfillstyle(,8): pieslice(,,a,b,): a:=b: b:=iounu((ok)*+a): setcoloi(): Setfillstyle(,): pieslice(,,a,b,): a:=b: b:=iounu((Nov)*+a): setcoloi(9): Setfillstyle(,9): pieslice(,,a,b,): a:=b: b:=iounu((Bes)*+a): setcoloi(): Setfillstyle(,): pieslice(,,a,b,): SetTextStyle(,,): outtextXy(,,STATISTIKPENI0ALANBP TAB0N 9): setcoloi(): SetTextStyle(,,): outtextXy(,,Ian): SetColoi(White): SetTextStyle(,,): outtextXy(,,Feb): SetColoi(): SetTextStyle(,,): outtextXy(,,Nai): SetColoi(Yellow): SetTextStyle(,,): outtextXy(,,Api): SetColoi(): SetTextStyle(,,): outtextXy(8,,Nei): SetColoi(): SetTextStyle(,,): outtextXy(,,Iun): SetColoi(): SetTextStyle(,,): outtextXy(,,Iul): SetColoi(): SetTextStyle(,,): outtextXy(,,Agu): SetColoi(8): SetTextStyle(,,): outtextXy(,,Sep): SetColoi(): SetTextStyle(,,): outtextXy(8,,0kt): SetColoi(9): SetTextStyle(,,): outtextXy(,,Nov): SetColoi(): SetTextStyle(,,): outtextXy(,,Bes): Enu: Enu: ieauln: closegiaph: enu. 2CuLpuL Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agst Sep Okt Nov Des020040060080010001200Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agst Sep Okt Nov DesSTATSTK PENGGUNA NTERNET TAHUN 2009MCDUL IV Melakukan @ransformasl Craflk uua ulmensl ALAnuASAn @LC8l @ransformaslpadadasarnvaadalahmenaubahposlslLlLlkmlsalnva9darlsembarana ob[ek ke poslsl laln mlsalnva ; menaaunakan persamaan aLau alaorlLma LerLenLu Pal lnl berarLl [email protected][adlkoordlnaL;danblsadlLullskan sebaaal @(xv) (CxCv) dan [uaa dapaL dlLulls sebaaal C @ ( ) denaan (xv)dan C (CxCv) unLuksembaranaaambarkarenakomponenLerkeclldarlaambaradalahLlLlkmaka aambarLersebuLblsadlLransformaslkanseluruhnvadenaancaraLransformaslLlLlkLlLlkvana dlanaaap penLlna mlsalnva LlLlkLlLlk suduLnva Se[umlahLransformasldasaradalahperaeseran(ttooslotloo)penskalaan(scolloo) pemuLaran (tototloo) dan sbeotloo eraeseran (ttooslotloo) SembaranaLlLlkpadabldanaxvblsadlaeserkesembaranaLempaLdenaan menambahkanbesaranpadaabslsxdanordlnaLvSembaranaob[ekdapaLdlaeserke poslslnvavanabarupadaseLlapLlLlkob[ekLersebuLrosesperaeseranblsaberlanasuna sanaaL lama karena seLlap aarls darl ob[ek LersebuL Lerdlrl darl LlLlkLlLlk vana [umlahnva Lldak LerbaLas @eLapl pada kenvaLaannva cukup menaaeser dua LlLlk u[unanva sa[a dan kemudlan menaaandena dua LlLlk LersebuL unLuk membenLuk aarls hasll peraeseran enskalaan (scolloo) enskalaanadalahprosesunLukmemperbesaraLaumemperkecllsuaLuaambar uenaan fakLor skala vana mempunval nllal absoluL leblh besar darl 1 akan dlperoleh aambar vanaleblhbesardansemaklnmen[auhdarlLlLlk(00)SeballknvadenaanfakLorskalavana mempunvalnllalabsoluLleblhkeclldarl1akandlperolehaambarvanaleblhkeclldan mendekaL ke LlLlk (00) emuLaran (tototloo) SeperLl halnva pada peraeseran dan penskalaan unLuk pemuLaran sembarana ob[ek dapaLmelaksanakannvadenaancaramelakukanpemuLaranpadaseLlapLlLlku[unaaarls ualam hal pemuLaran klLa dapaL memuLar ob[ek searah denaan arah puLaran [arum [am aLau berlawanan denaan arah puLaran [arum [am beotloo beotlooadalahsuaLuprosesunLukmenLransformaslkanob[ekdenaancara membebanl"ob[ekLersebuLpadaarahLerLenLusehlaaadlhasllkansuaLuob[ekvana LerdlsLorslConLohsederhanapembenLukkanhurufltollk(mlrlna)darlsembaranahuruf ualam pembenLukkan huruf lLallk proses sbeotloo dllakukan pada arah sumbu x 8PASlL [email protected] [email protected] SeLelahmelakukanprakLlkumlnlmahaslswadapaLmenaeLahuldanmemahamlbahwa ob[ekob[ek araflk dua dlmensl dapaL dlmanlpulasl denaan proses [email protected] uAn [email protected]?AAn 8uaLlah sebuah aambar araflk dua dlmensl unLuk menva[lkan proses Lransformasl! uLM8APASAn @uCAS seuducode uses crL araph var abcdreal drmdelnLeaer maLarrav0303 of real rocedure @rans(a1a2a3a4a3a6a7a8a9real qlnLeaer) var amaLbmaLarrav03 of real wxreal opvzl[lnLeaer bealn maL11a1 maL12a2 maL13a3 maL21a4 maL22a3 maL23a6 maL31a7 maL32a8 maL33a9 amaL110 amaL210 amaL31 x0 for l1 Lo 3 do bealn for [1 Lo 3 do bealn w(amaL[)*(maL[l) x(x+w) end bmaLlx x0 end lnlLaraph(drmdLLpbal) llne(10106010) llne(60106060) llne(60601060) llne(10601010) readln seLcolor(vellow) case q of 1bealn oround(bmaL1) pround(bmaL2) v(round(bmaL110))+60 z(round(bmaL210))+60 llne(opvp) llne(vpvz) llne(vzoz) llne(ozop) readln closearaph end 2bealn o(round(bmaL1)10) p(round(bmaL2)10) llne((10o)(10p)(60+o)(10p)) llne((60+o)(10p)(60+o)(60+p)) llne((60+o)(60+p)(10o)(60+p)) llne((10o)(60+p)(10o)(10o)) readln closearaph end 3bealn o((round(bmaL1))10) p((round(bmaL2))10) llne((10+p)(10+p)(60+p)(10+p)) llne((60+p)(10+p)(60o)(60o)) llne((60o)(60o)(10o)(60o)) llne((10o)(60o)(10+p)(10+p)) readln closearaph end end end bealn 8epeaL wrlLeln(@8AnSlC8MASl L8SLCl) wrlLeln(|1 @ranslasl|) wrlLeln(|2 Scalllna |) wrlLeln(|3 Shearlna |) wrlLeln(|4 keluar |) wrlLeln() WrlLe([email protected]) readln(e) clrscr case e of 1bealn wrlLe([email protected] unLuk x ) readln(a) wrlLe([email protected] unLuk v ) readln(b) @rans(100010ab1e) end 2bealn wrlLe(Masukan8esarScala) readln(a) @rans(a000a0001e) end 3bealn wrlLe(Masukan8esar embebanan ke Sumbu x ) readln(a) wrlLe(Masukan8esar embebanan ke Sumbu v ) readln(b) aa/10 bb/10 @rans(1a0b10001e) end else end unLll e4 end MCDUL V Merancana Craflk Anlmasl ALAnuASAn @LC8l AnlmaslpadadasarnvaadalahLransformaslob[ekAdabeberapaLeknlkanlmasl dlanLaranvaadalahloetweeoloodanpemlndahanclLradenaanmenaaunakansLaLemenL getImage dan putImage @eknlk Anlmasl loetweeoloo lde dasar darl Leknlk lnl adalah denaan menenLukkan poslsl awal dan poslsl akhlr ob[ek dan kemudlan menahlLuna poslsl baru ob[ek vana baru sampal ob[ek berada pada poslsl akhlr vana dlLu[u ulmlsalkan LerdapaL sebuah LlLlk pada poslsl (1010) dan akan dlaerakkan ke poslsl (210160)dalam20lanakahuenaandemlklandalamseLlaplanakahposlslLlLlkakan berLambah 20 plxel ke arah sumbu x dan 13 plxel kearah sumbu v emlndahan LlLlk darl saLu poslsl ke poslsl vana laln secara umum dlLullskan dalam prosedur berlkuL rocedure [email protected](AwalxAwal?Akhlrx Akhlr? word Lanakah bvLe) var Lanakahx Lanakah? real x ? real bealn Lanakahx (AkhlrxAwalx + 00)/Lanakah Lanakah? (Akhlr?Awal? + 00)/Lanakah x Awalx? Av puLplxel(AwalxAwal?whlLe) repeaL puLplxel(Lrunc(x) Lrunc(?) aeL8kcolor) x x + lanakahx ? ? + Lanakah? puLplxel(Lrunc(x) Lrunc(?) whlLe) delav(600) unLll Lrunc(x) Akhlrx end Anlmasl uenaan Menaaerakkan ClLra AnlmasldenaancaramenaaerakkanclLradlsekellllnalavarmenalkuLluruLan operasl vana sudah LerLenLu uruLan operasl LersebuL OAlokaslkan perubah dlnamls unLukmenvlmpan clLra vana sudah dlpesan sebelumnva denaan menaaunakan prosedur getMenu OSlmpanclLravanaakandlanlmaslpadaLempaLvanasudahdlpesansebelumnva denaan menaaunakan prosedur getImage Olndahkan poslsl clLra ke lokasl laln denaan menaaunakan prosedur putImage O!lkasudahselesalLempaLpenvlmpananclLravanadlanlmasldapaLdlhapuskemball denaan menaaunakan prosedur freeMenu uarlkeempaLlanakahdlaLaslanakahLerakhlrdlaunakanunuLkmembebaskan alokaslperubahdlnamlssehlnaaablsadlaunakanunuLkmenvlmpanclLravanalaln en[elasan darl prosedur dlaLas OMenenLukkan ukuran clLra ukuranperubahdlnamlsvanaakandlalokaslkandlLenLukandenaan menaaunakan funasl |mage5|ze lunasl lnl mempunval benLuk umum |mage5|ze(k11k22 |nteger) denaan(x1?1) koordlnaL LlLlk klrl aLas clLra (x2?2) kordlnaL LlLlk kanan bawah clLra OAlokasl perubah dlnamls erubah dlnamls dapaL dlalokaslkan menaaunakan prosedur berlkuL getMenu(var d|nam|s po|nter Ukuran word) denaan dlnamls nama perubah dlnamls vana akan dlalokaslkan ukuran besarnva perubah dlnamls (dlm bvLe) vana akan dlalokaslkan Menvlmpan clLra rosedur vana dlaunakan unLuk menacopv clLra darl lavar ke perubah dlnamls adalah prosedur getImage 8enLuk umum getImage(k11k22 |nteger var d|nam|s) denaan(x1?1) koordlnaL LlLlk klrl aLas darl clLra vana akan dlcopv (x2?2) kordlnaL LlLlk kanan bawah darl clLra vana akan dlcopv dlnamls perubah dlnamls vana dlalokaslkan sebelumnva Memlndah clLra emlndahanclLradapaLdlanaaapsebaaalmenacopvkemballlslperubah dlnamlskelavarpadaposlslsembaranaemlndahclLraaLaupenampllanulanadarl clLravanaLerLuLupdlker[akandenaanmenaaunakanprosedureputImage8enLuk umumnva putImage(k11 |nteger var d|nam|s Metode word) denaan(x1?1) poslsl awal penaaambaran ulana dlnamls perubah dlnamls unuLk menvlmpan aambar semula MeLode cara penampllan aambar konsLanLa cara penampllan kemball clLra N||a| konstantaNama konstantaketerangan 0copvuLMenampllkan clLra seperLl apa adanva 1xoruL SeLlapblLdarlclLravanaadadllavardanclLra akandlLampllkanulanadloperaslkanberdasar operasl loalka xC8 2oruL SeLlapblLdarlclLravanaadadllavardanclLra akandlLampllkanulanadloperaslkanberdasar operasl loalka C8 3anduL SeLlapblLdarlclLravanaadadllavardanclLra akandlLampllkanulanadloperaslkanberdasar operasl loalka Anu 4noLuL ClLraakandlLampllkanulanasecrarlnverse vldeo Ouealokasl perubah dlnamls enahapusanclLraseLelahLldakdlaunakanlaaldllaksanakandenaan mendealokslperubahdlnamlsvanaLelahdlalokaslkansebelumnvarosedurvana dlaunakan adlah freeMenu vana mempunval benLuk umum freeMenu(var d|nam|s po|nter Ukuran word) denaandlnamls nama perubah dlnamls vana akan dlhapus ukuran besarnva perubah dlnamls (dlm bvLe) vana akan dlhapus 8PASlL [email protected] [email protected] SeLelah melakukan prakLlkum lnl mahaslswa dapaLMenaeLahuldanmemahamlbahwabaaalmanacaramerancanaaraflkanlmasldenaan menaaunakan Leknlk lnbeLweenlna dan Leknlk menaaerakkan clLr[email protected]urbo [email protected] uAn [email protected]?AAn 8uaLlahsebuahaambararaflkanlmasldanbedakandenaansofLwareapllkaslvana lanasuna Lanpa menullskan proaram uLM8APASAn @uCAS seudocode uses CraphcrL var adamxvz lnLeaer 8ealn ClrScr lnlLCraph(adamLLpbal) x 23 ? CeLMax? z1 8epeaL seLcolor(z) clrcle(x v dlv 230) uelav(230) Clearuevlce xx+23 zz+1 unLll kevressed CloseCraph Lnd CuLpuL A III kL5IMULAN uarlpembahasandanhasllprkLlkummakadapaLdlambllbeberapakeslmpulan dlanLaranva rosedur ||ne akan menahasllkan aarls darl LlLlk (x1?1) sampal LlLlk (x2?2) rosedur||ne1oakanmenahasllkanaarlsdarlposlslCkeLlLlklalnvanakoordlnaLnva dlLenLukan rosedur ||neke| akan menahasllkan aarls darl poslsl C ke arah sumbu x dan ke arah sumbu ? CraflkduaduadlmensldanLlaadlmenslblsaLersusunaLasaarlsaarlsvanasallna berhubunaan unLukmenaaambar/merancanaaraflkduadlmensldanLlaadlmensldapaLmenaaunakan pendekaLanaarlsserLadapaLmenaaunakanprosedurprosedurmenaaambaraarlsvana [email protected]lkduadlmensl aLau Llaa dlmensl CraflkduadlmensldanLlaadlmenslLersusunaLasaarlsdanbanaunaeomeLrlvanasallna berhubunaan unLukmenaaambar/merancanaaraflkduadlmensldanLlaadlmensldapaLmenaaunakan pendekaLan aeomeLrl serLa dapaL menaaunakan prosedurprosedur aeomeLrl vana Lersedla dl @urboascalLersebuLunLukdlapllkaslkandalampembuaLanaraflkduadlmenslaLauLlaa dlmensl CraflkduadlmensldanLlaadlmensldapaL[uaadlaunakanunLukmerepresenLaslkandaLa dalam benLuk aambar berupa sLaLlsLlk Cb[ekaraflkduadlmenslserlnakallmempunvalslfaLslmeLrlsehlnaaaunLukmenaaambar keseluruhanob[ekcukupdenaanmenaaambarseparuhnvasa[adanselan[uLnvadapaL dllakukan manlpulasl denaan cara Lransformasl eraeseran(ttooslotloo)adalahmenaaesersembaranaLlLlkpadabldanaxvkesembarana LempaL denaan menambahkan besaran pada absls x dan ordlnaL v Anlmasl merupakan Lransformasl ob[ek ldedasardarlLeknlklnbeLweenlnaadalahdenaanmenenLukkanposlslawaldanposlslakhlr ob[ekdankemudlanmenahlLunaposlslbaruob[ekvanabarusampalob[ekberadapada poslsl akhlr vana dlLu[u @eknlk menaaerakkan clLra adalah denaan menenLukkan poslsl awal dan poslsl akhlr clLra dan kemudlanmenahlLunaposlslbaruclLra vanabaru sampalclLraberadapadaposlslakhlrvana dlLu[u