MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA ESPECIAL PEU PORT SANT FELIU gen 2013(1).pdf · embarcacions destinades…

Download MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA ESPECIAL PEU PORT SANT FELIU gen 2013(1).pdf · embarcacions destinades…

Post on 06-Sep-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p> MODIFICACI PUNTUAL DEL PLA ESPECIAL URBANSTIC DEL PORT DE SANT FELIU DE GUXOLS ZONES B, I, H Empresa consultora: Autor: Documents: Exemplar: Tom: XAVIER CANOSA MAGRET MEMRIA Arquitecte NORMES URBANSTIQUES 1 1 PLNOLS </p><p> Clau: 2013 Ttol abreujat: MODIFICACI PEU PORT DE SANT FELIU DE GUXOLS Data: Gener 2013 </p></li><li><p> MODIFICACI PEU PORT DE SANT FELIU DE GUXOLS </p><p>MEMRIA URBANSTICA 1.- ANTECEDENTS Ports de la Generalitat ha atorgat recentment la concessi administrativa per a ladequaci i explotaci de ledifici de serveis del port (Nutic Vell) i de la punta dels Guxols per a embarcacions esportives, per un perode de 25 anys. Els informes municipals dadequaci al vigent PEU del Port de Sant Feliu de Guxols dels usos i activitats subjectes a la concessi administrativa per a ladequaci de ledifici de lantic club nutic i de la punta dels Guxols per a embarcacions esportives, exposen les dificultats en la interpretaci de les Normes del PEU de lany 2003, i el fet que fruit daquestes dificultats, caldria concretar diferents aspectes relacionats amb condicions dedificaci, sostre edificable, usos admesos, situaci de volumetria disconforme i utilitzaci dels espais daigua, en benefici del principi de seguretat jurdica. 2.- MOTIU El motiu del present document s modificar puntualment el Pla Especial Urbanstic del Port de Sant Feliu de Guxols (PEU-PSFG), redactant un text que reculli i ordeni la situaci urbanstica amb una norma que resolgui els aspectes mencionats dinterpretaci. Aix sadapta la zona de nutica popular a la situaci real, fent possible ladequaci i explotaci de ledifici de serveis del port, dacord amb els usos admesos en el planejament municipal vigent (POUM), sordena la zona destinada a passeig pblic, i sadequa la zona destinada a embarcacions esportives. 3.- INICIATIVA I PROMOCI DE LA MPEU-PSFG Liniciativa de la Modificaci del PEU-PSFG correspon a Ports de la Generalitat, ats que com a administraci porturia s ladministraci que ha de garantir el compliment i adequaci dels usos i activitats que es desenvolupen en aquesta zona al planejament portuari vigent, dacord amb el que preveu larticle 37.1 de la Llei 5/1998, de 14 d'abril, de ports de Catalunya, i els articles 56 i segents del seu reglament. Conseqentment amb els interessos portuaris Ports de la Generalitat promou la present modificaci del PEU-PSFG. 4.- REDACCI DE LA MPEU-PSFG </p><p> Redacta la present MPEU-PSFG larquitecte urbanista Xavier Canosa Magret en nom i representaci de PAU-CD,SLP Projectes dArquitectura i Urbanisme CANOSA-DEZ 5.- MARC LEGAL La MPEU-PSFG es redacta en base al segent marc legal i urbanstic: a) la Llei 5/1998, de 14 d'abril, de Ports de Catalunya i el seu Reglament - DL 258/2003, </p><p>de 21 doctubre. b) el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 dagost, pel qual saprova el Text Refs de la Llei </p><p>durbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i el seu Reglament c) el Pla dordenaci urbanstica municipal POUM de Sant Feliu de Guxols, aprovat per </p><p>la Comissi dUrbanisme de Girona en sessi de data 20 dabril de 2006 i publicat al DOGC en data 18 de juliol de 2006. </p><p>d) el Pla especial del Port de Sant Feliu de Guxols, aprovat definitivament el 20 de novembre de 2003 </p><p> El TRLU estableix que les modificacions de qualsevol dels elements duna figura del planejament urbanstic sha de subjectar a les mateixes disposicions que en regeixen la seva formaci, en aquest cas, del PEU del Port de Sant Feliu de Guxols. 6.- MBIT DE LACTUACI Lmbit de la Modificaci del PEU-PSFG abasta la totalitat de lentorn de la punta dels Guxols, i afecta al sl qualificat com a: a) Zona dEmbarcament i Nutica Popular - clau H, b) Zona de Varada en Platja - clau I. c) Espais daigua i canals de navegaci comuns a tots els usos clau B 7.- PLANEJAMENT URBANSTIC MUNICIPAL La referncia urbanstica local es el Pla dOrdenaci Urbanstica Municipal (POUM), vigent des de l'any 2.006. Lmbit objecte de la Modificaci del PEU est qualificat pel POUM com a Sistema Portuari Clau P. Les Normes urbanstiques del POUM determinen: </p><p>Art. 119. Definici i identificaci El sistema portuari comprn aquells sls ocupats pel port i el seu entorn portuari. Art. 120. Titularitat i rgim urbanstic. </p></li><li><p> MODIFICACI PEU PORT DE SANT FELIU DE GUXOLS </p><p> 1. El sl qualificat de sistema portuari ser de titularitat pblica. 2. Lobtenci, la projecci, el finanament, la construcci, lus, lexplotaci i la conservaci dels terrenys qualificats de sistema portuari es regular, sens perjudici de les determinacions previstes per aquest POUM i pel planejament derivat, per all que disposa la legislaci sectorial vigent. Art. 121. Condicions dordenaci i s del sistema portuari. 1. Dins lrea porturia, o de lespai delimitat com a port, sadmeten els usos dindstria, magatzem, oficines, comer, hoteler, industria artesanal, tallers, sociocultural, docent restauraci i espectacles, recreatiu, esportiu, i els altres directament relacionats amb les funcions del port. 2. El port sordena mitjanant un Pla especial que precisa tant lorganitzaci del port com la localitzaci de les activitats industrials complementries que tinguin cabuda a lentorn. Aquest Pla especial fixa el rgim urbanstic de lentorn portuari i assegura a les industries que hi sn ubicades el correcte accs des del port i des daltres vies de comunicaci. El pla especial fixa les condicions dedificaci de conformitat amb les determinacions segents: a) Edificabilitat zona o bruta: 0,70 m2/m2 b) Ocupaci mxima del 70% sobre parcella de les delimitades pel Pla especial. 3. Per a que es puguin portar a terme les installacions, obres o usos permesos al port i a lentorn portuari ser necessria, a ms de la corresponent concessi o autoritzaci demanial, la llicncia municipal. 4. En el procediment datorgament de la llicncia municipal shauran dincorporar els informes necessaris per conixer la influncia de lactivitat en el medi ambient. 5. La llicncia es condicionar a ladopci de les mesures que assegurin la qualitat ambiental dels nuclis urbans compresos dins lrea dinfluncia de lactivitat i la preservaci daquesta qualitat i de les zones immediates agrcoles, turstiques o costaneres, respecte els efectes nocius de fums, olors, i qualsevol altres elements deteriora dors del medi ambient. Tamb es condicionar la llicncia, quan sigui el cas, a ladopci de mesures que evitin els abocaments directes daiges residuals al mar. </p><p> 8.- PLANEJAMENT DERIVAT VIGENT El Pla dOrdenaci Urbanstica Municipal (POUM) remet al Pla Especial Urbanstic del Port de Sant Feliu de Guxols, vigent des de l'any 2.003. </p><p> Lmbit objecte de la Modificaci del PEU-PSFG est regulat a les Normes del vigent PEU de la sehgent manera: 1. Zona dembarcament i nutica popular - Clau H. Les Normes urbanstiques del PE determinen: </p><p>Art. 19. Normes de regulaci de la Zona Clau H 1. Correspon a lespai del port situat al ponent de la punta dels Guxols que sallibera dels actuals usos nutics i es destina a passeig pblic, zona dembarcament dembarcacions de viatgers i turstica, aix com a embarcament dembarcacions menors destinades exclusivament a nutica popular. 2. Al citat espai tan sols es permetr ladequaci de dos edificis per a oficines de lembarcament i serveis auxiliars daquetes. El projecte dadequaci de ledifici destinat actualment a club nutic, contindr larranjament de lespai pblic, amb demolici de tots els elements decoratius i de terrasses existents en lactualitat, amb una edificabilitat mxima de 346 m2. Laltre edifici a rehabilitar s lanomenat Casa del Farer, amb una edificabilitat mxima de 650 m2. 3. Els usos admesos a les construccions daquesta zona son els relacionats amb les activitats nutiques. </p><p> Locupaci i edificabilitat neta zonal les regula lArt. 14 de les Normes del PE, que determina: </p><p>Art.14.8. Locupaci mxima zonal vindr mesurada per la relaci en percentatge entre la suma de les projeccions ortogonals dels edificis al sl i la superfcie total de la zona Art.14.9. Ledificabilitat neta zonal estableix una relaci entre els metres quadrats de sostre edificable i la superfcie total de la zona amb una qualificaci determinada. </p><p> 2. Zona de varada en platja - Clau I. Les Normes urbanstiques del PE determinen: </p><p>Art. 20. Normes de regulaci de la zona de varada en platja (clau I) </p><p>1. Aquest Pla especial determina, la reubicaci de lespai de varada de petites embarcacions destinades exclusivament a nutica popular a la banda de llevant de la platja, en lespai actualment ocupat per embarcacions del Club Nutic. Lamplada </p></li><li><p> MODIFICACI PEU PORT DE SANT FELIU DE GUXOLS </p><p> mxima docupaci de la platja per aquest s ser de 75 m. a comptar des de laccs a la zona dembarcament. 2. Lesmentat espai no podr contenir mes installacions que les de protecci, subjecci i arrossegament de les embarcacions, essent admeses dues edificacions duns 32 m2 cadascuna per permetre un correcte contingut de les installacions prpies del lloc. Es tindr especial cura sobre la seva harmonia amb els elements de composici del passeig i de la platja. 3. Lespai amb aquesta qualificaci es regir pel Pla dusos de les platges, aprovat recentment. </p><p> 3. Espais daigua i canals de navegaci clau B Les Normes urbanstiques del PE determinen: </p><p>Art. 12. Espai daigua i canals de navegaci comuns a tots els usos (clau B) </p><p>1. Aquest Pla especial assigna les zones daigua abrigades per el Port als diferents usos nutics previstos: Viatgers, Tcnic, Pesquer, i Esportiu. Aquesta classificaci esta continguda al Plnol dOrdenaci n.3 del Pla especial. 2. Els canals de navegaci no directament assignats a un s concret, romandran lliures per a la navegaci; no sadmetr cap restricci a la lliure circulaci dembarcacions, exceptuant les limitacions imposades per les tasques de drenatge o de manteniment. </p><p> 4. Edificacions en situaci de volum disconforme Les edificacions en situaci de volum disconforme les regula les Normes del PEU en la seva: Disposici Transitria </p><p>En el cas dexistir discrepncies entre les previsions daquest Pla especial i alguna de les edificacions existents, aquesta consideraci no comportar la seva consideraci com a edifici fora dordenaci mentre continu vigent la concessi que lorigina. Conseqentment, sautoritzaran les obres de conservaci i millora necessries i es garantir la continutat del seu s. No obstant aix, en el supsit denderrocament, la subsegent edificaci haur de complir les determinacions daquest pla especial. La manca de regulaci dalgun parmetre urbanstic implicar laplicaci de les Normes Urbanstiques del PGOU de Sant Feliu de Guxols. </p><p>9.- SITUACI ACTUAL Dins la Zona Embarcament i Nutica Popular del PEU del Port existeixen tres mbits, amb funcions diferenciades, que sinclouen dins la mateixa Clau H: </p><p> - la zona a on es troba ledifici del Nutic Vell - la zona a on sha construt el nou club nutic - la zona a on es troben les installacions vinculades a lrea de varada en platja </p><p> NUTIC VELL Ledifici de lantic Club Nutic, construt al 1968 i amb un estat de conservaci de lestructura acceptable, consta de tres plantes de les quals noms la planta baixa mante un s relacionat amb la nutica i les altres dues plantes es troben desocupades. La superfcie construda aproximada de ledifici s de 952 m2 i la terrassa, amb accs des de la planta primera i des de lesplanada del port, te una superfcie aproximada de 180 m2. Les Normes del PEU lhi atorguen un sostre de 346 m2 (aproximadament igual al sostre de la planta baixa), motiu pel qual aquest edifici es troba en situaci urbanstica de volum disconforme en tant que el sostre construt excedeix del sostre mxim admissible establert a la Normativa del Pla especial del Port. No obstant aquesta Norma, en la seva Disposici Transitria regula aquestes situacions. CLUB NUTIC NOU Ledifici del nou Club Nutic, de recent construcci es troba situat en lextrem sud-est de la zona porturia. SERVEIS PER A LA ZONA DE VARADA EN PLATJA Dins lmbit de la zona H, aquestes installacions ocupen una petita parcella situada a lentrada de la zona del port. El vigent PEU atorga a la Zona de varada en platja un sostre aproximat de 70 m2, que coincideix amb el que en lactualitat tenen edificat dins la Zona H. ESPAIS DAIGUA I CANALS DE NAVEGACI La distribuci i ocupaci de les passeres existents no sajusten als lmits de zona que estableix el Pla especial vigent, concretament en la zona situada davant el Nutic Vell, la zona de la benzinera i la zona situada al sud-est de la punta dels Guxols. 10.- PROPSITS DE LA MODIFICACI DEL PLA ESPECIAL ZONA PBLICA DEMBARCAMENT I DE NUTICA POPULAR (H) Sordena la totalitat de lactual Zona H, delimitant tres subzones i qualificant-les en funci de les diferents activitats que es desenvolupen. Donades les caracterstiques i els usos admesos, aquesta zona sanomenar ZONA NUTICA ESPORTIVA I COMPLEMENTARIA Clau H. Dins aquesta zona es delimiten tres subzones, i per a cada una delles es proposa: Zona H1: ZONA VARADA - SERVEIS </p></li><li><p> MODIFICACI PEU PORT DE SANT FELIU DE GUXOLS El vigent PEU admet la construcci dun edifici de servei a la zona de varada en platja, amb un sostre de 70 m2. Aquest edifici ja est construt a la Zona , Jardins Juli Garret s/n (a lentrada a la zona del port). Es proposa mantenir lemplaament i els usos actuals previstos al PEU, aix com el sostre fixat pel mateix Pla vigent. Zona H2: ZONA NAUTICA - NAUTIC VELL Abasta lespai terrestre de port situat a ponent de la punta dels Guxols i la zona </p><p>que sobresurt daquesta, destinats a passeig pblic i activitats nutiques Adapta els usos, dins el marc que estableix el POUM per aquesta zona, especificant </p><p>que aquests seran els nutics, esportius, recreatius, culturals, comercials, restauraci i esbarjo. </p><p> Es reconeixeria el sostre edificat actual i el volum construt. Aquest increment dedificabilitat es justificaria en base a: </p><p>- la necessitat daclarir els termes del vigent PEU i posar-los en coh...</p></li></ul>