Modificació de l’article 225 de les Normes ... ?· Pàg. 219 Redacció proposada: 1. La planta baixa…

Download Modificació de l’article 225 de les Normes ... ?· Pàg. 219 Redacció proposada: 1. La planta baixa…

Post on 30-Sep-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>Pg. 218</p><p> Article 357.2. Modificaci de la distribuci de ledificabilitat corresponent als usos de la zona 14b</p><p> En les zones de remodelaci privada els ndex dedificabilitat han de ser els segents:</p><p>a. brut mxim: 1,08 m2 sostre/m2 sl.</p><p>b. net: 2,89 m2 sostre/m2 sl.</p><p>c. Complementari zonal: s la diferncia entre lndex mxim d1,2 m2 sostre/m2 sl i el coeficient dedificabilitat brut contemplat.</p><p> Disposici addicional.</p><p> En els plans aprovats pel desenvolupament de la zona 14b, hauran daplicar-se les modificacions introdudes en els articles referents a ledificabilitat, usos i reserva de sistemes, en els segents termes:</p><p>a. Larticle 71,6 ser daplicaci automtica.</p><p>b. Laplicaci de les disposicions dels articles 356 i 357.2 requerir la trami-taci dun nou planejament que justifiqui de manera adient laplicaci dels estndards establerts.</p><p> Modificacidelarticle225delesNormesurbanstiquesdelPGMperalaregulacidelaimplantacidelsdhabitatgeenplantabaixa,aBarcelona. Aprovada definitivament per Resoluci del Conseller de Poltica Territorial i Obres Pbliques de 13 de gener de 1999 (DOGC nm. 2819 de 3/02/1999), incorporant dofici les prescripcions segents:</p><p>a. Mantenir que ls dhabitatge en planta baixa continua limitat a la part daquesta delimitada entre lalineaci a vial i el lmit de la profunditat edificable resultant.</p><p>b. Vincular ls dhabitatge en la planta entresolat a lalliberament de locupaci del pati dilla i garantir el manteniment com a espai no ocupable la reculada de 3 m. a faana prpia daquesta part de ledificaci.</p><p>c. Determinar que en cap cas ladmissi dhabitatge resultant dels precedents apartats, no suposar increment de la densitat prpia de la zona corresponent.</p></li><li><p>Pg. 219</p><p>Redacci proposada:</p><p>1. La planta baixa es defineix per als diferents tipus dordenaci de ledificaci segons les normes segents:</p><p>a. Al tipus dordenaci segons alineaci de vial, la planta baixa per a cada parcella s aquella el paviment de la qual est situat entre 0,60 m. per damunt i 0,60 m. per sota de la rasant del vial en els punts de major i menor cota, respectivament que corresponen a la parcella.</p><p> En els casos en qu a conseqncia del pendent existeixi ms duna planta que se situ dins dels lmits establerts al pargraf anterior, sentendr per planta baixa per a cada tram de frontal de parcella la de la posici inferior.</p><p> En els casos de parcelles amb frontal a dos vials oposats, es referir la cota de planta baixa a cada front, com si es tracts de parcelles diferents la profunditat de les quals assoleixi el punt mitj de lilla.</p><p>b. Al tipus dordenaci dedificaci allada, t la consideraci de planta baixa aquella planta o part daquesta situada damunt del soterrani real o possible.</p><p>c. Als altres tipus dordenaci de ledificaci la planta baixa ser determinada al cor-responent pla o estudi de detall en relaci amb el soterrani i a la cota de referncia de planta baixa tal com es defineix a larticle 261 daquestes Normes.</p><p>2. Lalada lliure mnima de la planta baixa ser la segent: </p><p>Tipus dordenaci Altra referncia Alada</p><p>Edific. segons alineacions de vial 3,70</p><p>Edificaci allada planta baixa oberta 3,00</p><p>planta baixa tancada 2,50</p><p>Altres tipus dordenaci 2,75</p><p> Al tipus dordenaci segons alineacions de vial, lalada mnima de sostre de la planta baixa pel que fa a la cota de referncia de lalada reguladora ser de 4 m. per a am-plades de vial de 20 m. o ms , i de 3,70 m. per a amplades menors de 20 m.</p><p>3. No es permet el desdoblament de la planta baixa amb dues plantes segons la moda-litat de semisoterrani i entresol.</p><p>4. Al tipus dordenaci segons alineacions de vial, es permeten els entresolats en planta baixa quan formin unitat fsica i funcional amb el local ubicat a lesmentada planta i no tinguin accs independent des de lexterior, i shauran de complir les condicions segents:</p><p>a. Els entresolats shan de separar un mnim de 3 m. de la faana de ledifici.</p><p>b. Lalada lliure mnima, per sota i per sobre ser de 2,50 m.; aix no obstant, si la part superior es destina a dipsit de materials, lalada mnima es redueix en les-mentada part a 2,10 m. No es permet la seva construcci quan no es puguin assolir aquestes alades.</p></li><li><p>Pg. 220</p><p>c. Lentresolat no podr prolongar-se i ocupar lespai lliure interior dilla. No es per-meten els entresolats en els passatges.</p><p>d. La construcci dels entresolats no ha dimplicar distorsi en la composici es-ttica de la faana de ledifici.</p><p> Les solucions de reculada de la planta baixa per efecte de la construcci dentre-solats, shan de regir per aquestes Normes pel que fa a les reculades de ledificaci. Els ajuntaments respectius podran limitar o si s el cas prohibir aquesta soluci als mbits determinats que constitueixen un context histric o tradicional.</p><p>e. Els entresolats no constitueixen superfcie de sostre edificable independent de la planta baixa i no sn atribubles al cmput de ledificabilitat que pugui ser or-denada mitjanant estudis de detall.</p><p>5. Al tipus dordenaci dedificaci allada no es permeten les plantes dentresolat.</p><p>6. Als altres tipus dordenaci les plantes entresolat es podran admetre quan aix ho determini, expressament, el pla especial o estudi de detall, i en aquests casos la seva superfcie sha dincloure al cmput dedificabilitat.</p><p>7. Al tipus dordenaci segons alineacions de vial sestableixen les segents con-dicions per a ladmissi dhabitatges a planta baixa:</p><p>a. No ha de suposar increment de la densitat dhabitatges admesa en la parcella per ra de la qualificaci de zona corresponent, segons la normativa vigent.</p><p>b. Quan alguna estncia-menjador o dormitori tingui faana a lespai lliure interior dilla, la part daquest espai corresponent a la parcella, haur de restar sense edificar en planta baixa en tota la seva superfcie. Aquesta superfcie, per, es computar com a construda a efectes del clcul de la densitat dhabitatges.</p><p>c. Aquest espai, en front de les estncies-menjador o sales, tindr una fondria mnima de 6 m. i una amplada mnima de 4,5 m.</p><p>8. La construcci dentresolats en els habitatges de planta baixa haur dacomplir totes les condicions daquest i a ms les segents:</p><p>a. La superfcie mnima en planta baixa de cada habitatge, sense considerar lentresolat, ser de 36 m2 tils.</p><p>b. No es permet la ventilaci de les dependncies que sigui obligatori compar-timentar, nicament a travs del doble espai de la planta baixa produt per la reculada de lentresolat.</p><p>c. En tot cas, lalada lliure mnima de lentresolat ser de 2,50 m.</p></li></ul>

Recommended

View more >