misyon vizyon

53
1 Misyon Vizyon Stratejik Amaçlar Performans Göstergeleri Stratejik Plan Performans Programı Faaliyet Esaslı Maliyetlendirme Stratejik Hedefler E.Ü. ve DPT Performans Göstergeleri Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi Faaliyetler- Projeler Performans Hedeflerinin Belirlenmesi E.Ü. ve BÜMKO UYGULAMA YAPISI UYGULAMA YAPISI

Upload: mahsa

Post on 14-Jan-2016

183 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Misyon Vizyon. E.Ü. ve DPT. Stratejik Amaçlar. Stratejik Plan. Stratejik Hedefler. Performans Göstergeleri. Performans Programı. Faaliyetler- Projeler. Performans Göstergeleri. E.Ü. ve BÜMKO. Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi. Performans Hedeflerinin - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Misyon Vizyon

1

Misyon VizyonMisyon Vizyon

Stratejik AmaçlarStratejik Amaçlar

Performans GöstergeleriPerformans Göstergeleri

Stratejik Plan Stratejik Plan

Performans Programı

Faaliyet Esaslı Maliyetlendirmee

Stratejik HedeflerStratejik Hedefler

E.Ü.ve

DPT

Perf

orm

ans

Gös

terg

eler

iPe

rfor

man

sG

öste

rgel

eri

Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedeflerin

Belirlenmesi

Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedeflerin

Belirlenmesi

Faal

iyet

ler-

Pro

jele

rFa

aliy

etle

r- P

roje

ler

Performans Hedeflerinin Belirlenmesi

Performans Hedeflerinin Belirlenmesi

E.Ü. ve

BÜMKO

UYGULAMA YAPISIUYGULAMA YAPISI

Page 2: Misyon Vizyon

2

Hed

efl

er

İlkeler-Değerler

Vizyon

İlkeler-Değerler

Stra

teji

Misyon

Page 3: Misyon Vizyon

3

MİSYON NEDİR?Kelime anlamıyla misyon,

Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görevdir (TDK)

Bu görev; ulu görev, öz görev olarak da isimlendirilmektedir.

Misyon üstlenmek; özel bir görevi üzerine almaktır.

Page 4: Misyon Vizyon

4

Stratejik Planlamada Misyon,

• Misyon bir kuruluşun anayasasıdır.• Bir kurumun varlık sebebidir.• Bir kurumun "Neden var olduğunu“

gösterir.• Neyin, nasıl ve kimin için yapıldığını

anlatır.

MİSYON NEDİR?

Page 5: Misyon Vizyon

5

Misyon

MİSYONTüm hizmet ve faaliyetleri kapsayan bir şemsiye

kavramdır.

Page 6: Misyon Vizyon

6

MİSYONMisyon bildirimi stratejik plan dokümanının diğer

kısımlarına temel oluşturur.

VİZYON

TEMEL DEĞERLER

AMAÇLAR

HEDEFLER

MİSYON

Page 7: Misyon Vizyon

7

MİSYONUN İKİ ÖNEMLİ İŞLEVİ VARDIR

• Kurum çalışanlarını motive ederek kuruma ait

olma duygusunu destekler.

• Kurumu diğer kurumlardan ayıran özelliklerini

vurgular.

Page 8: Misyon Vizyon

8

Misyon Bildiriminde Dikkat Edilecek Hususlar

• Misyon bildirimi, kuruluşun üst yönetim tarafından planlama ekibi tarafından geliştirilir.

• Özlü, açık ve çarpıcı şekilde ifade edilir.

• Hizmetin yerine getirilme sürecini değil, amacını tanımlar.

• Kurumun hizmet sunduğu kişileri gösterir.

• Kurumun sunmuş olduğu hizmeti tanımlar.

Page 9: Misyon Vizyon

9

Misyon Bildirimi İçin Cevaplanması Gereken Sorular

• Kurumun var oluş nedeni nedir?

• Kurum, kimlere hizmet veya ürün sunuyor?

• Kurum, hangi alanda çalışıyor?

• Kurum , hangi ihtiyaçları karşılıyor?

• Kurumun yerine getirmek zorunda olduğu yasal görevler nelerdir?

Page 10: Misyon Vizyon

10

MİSYON İFADESİNİN ÇERÇEVESİ

Yasal olarak kuruma verilen

görev ve yetkiler doğrultusunda

belirlenir.

Page 11: Misyon Vizyon

11

“ Okulumuz için belirlenmiş olan eğitim-öğretim

programını, çevre faktörlerini de dikkate alarak, etkili

ve verimli bir şekilde uygulamak, öğrencilerin

kabiliyetlerine ve inançlarına uygun bir eğitim

hizmeti sunmak, onların sosyal, kültürel ve ekonomik

ihtiyaçlarını karşılayacak yeteneklerini

geliştirmelerine ortam hazırlamak ve okulda

öğrenmenin kalitesini artırmak temel işlevimizdir.”

Page 12: Misyon Vizyon

12

Misyon İçin Örnekler

• Doğu ile batıyı, geçmişle geleceği buluşturan İstanbul Üniversitesi; ülkemize ve insanlığa yararlı bilgi üreten ve yetkin bireyler yetiştiren öncü üniversitedir. (İ.Ü.)

• Evrensel ölçekte bilgi üreterek, bilim dünyasına katkıda bulunmak; ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı, araştırıcı ve üretici bireyler yetiştirmek; bölgesel, ulusal ihtiyaçlar temelinde toplumun yaşam kalitesinin yükselmesine çalışmak(Ege Üniversitesi).

Page 13: Misyon Vizyon

13

Vizyon = Ufuk

• Kelime olarak; aklın gözü, görüş, görme gücü, geleceği kestirebilme gücü, hayal gücü anlamlarına gelir.

Page 14: Misyon Vizyon

14

VİZYON

• Bir kuruluş vizyonu en basit şekliyle tüm çalışanların paylaştığı kuruluşun geleceğine ait bir resim demektir.

•Vizyon, kuruluşun gelecekte olmasını arzu ettikleri durumun ifadesidir.

• Vizyon, kuruluşun ideal geleceğini sembolize eder.

•Kuruluşun uzun vadede neleri yapmak istediğinin güçlü bir anlatımıdır.

Page 15: Misyon Vizyon

15

Geçmiş Bugün

Gelecek

Page 16: Misyon Vizyon

16

VİZYON NE İŞE YARAR

Yönümüzü belirler.

Hedeflerimizden saptığımızda bize yol gösterir.

Page 17: Misyon Vizyon

17

Vizyonu olmayan bir kuruluş

“Rotası belli olmayan bir gemi”

gibidir.

16. YY. OSMANLI KADIRGASI

Page 18: Misyon Vizyon

18

VİZYON BİLDİRİMİ HAZIRLAMA ÖLÇÜTLERİ-1

• Kısa ve akılda kalıcı olmalı.• Gelecekteki başarıları ve ideal olanı tanımlamalı.• Açıkça iddialı olmalı; ancak bir o kadar da

inandırıcı(ulaşılabilir) olmalı.• Çalışanlarca benimsenebilir ve motive edici

olmalı.• Kuruluşa ait ve özgün olmalı.• Ayırt edici olmalı(onu öteki kurumlardan ayrı

kılan özellik göstermeli).• Açık ve anlaşılır olmalı.

Page 19: Misyon Vizyon

19

VİZYON BİLDİRİMİ HAZIRLAMA ÖLÇÜTLERİ-2

• Geçmişi, bugünü ve geleceği birleştirebilecek bir içerik taşımalı,

• Kurumsal enerjiyi harekete geçirme yeteneği taşımalı,

• Çalışanlar üzerinde, yaratıcı bir gerilim yaratma özelliğinde olmalı,

• Duyusal uyarılar, çekicilik ve tahrik yaratma gücünde olmalı.

• Çalışanlar kadar diğer paydaşların da ilgisini çekmeli

Page 20: Misyon Vizyon

20

• Vizyon ifadesini belirleme görevi liderindir. • Ancak vizyon liderler grubunun ürünü olma ve

çalışanlarca paylaşılma ve anlaşılma derecesine göre kabul görür.

• Vizyon ifadesi gizli bir belge değildir. • Kurumun karakterini ve amaçlarını nakletmenin en

önemli aracıdır. • Bu nedenle kapsamlı bir biçimde çalışanlara,

müşterilere, işbirliği yapılan kurum ve kuruluşlara ve diğer paydaşlara aktarılmalıdır.

Page 21: Misyon Vizyon

21

Vizyon İçin Örnekler

• Dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri olmak (İ.Ü.)

• Ulusal ve uluslar arası bilim ve teknoloji dünyası ile örgütsel bağları gelişmiş, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, dünyadaki nitelikli üniversiteler ile eşdeğer bir eğitim ve araştırma kurumu olmak (Ege Üniversitesi)

Page 22: Misyon Vizyon

22

İLKELER VE DEĞERLER

Temel değerler; düşünme biçimimizi, davranışlarımızı, olaylar karşısındaki tepkilerimizi belirleyen, kuruma özgü özelliklerdir.

Kuruluşun kararlarına, seçimlerine ve stratejilerinin belirlenmesine rehberlik ederler.

Değerlerin hayata geçirilmesiyle birlikte kurum kimliği değişmeye başlar ve çalışanlar motive edilmiş olur.

Page 23: Misyon Vizyon

23

İLKELER VE DEĞERLER

• Yol gösterici olarak çalışanları; kurumun düzeni, güvenliği ve gelişimine uygun davranışlara yönlendirir.

• Çalışanların işlerini en iyi şekilde yapacakları şartlara ilişkin temel düşünceyi belirtir.

• Kuruluşun vizyonunu gerçekleştirmesini sağlayacak sistem ve süreçleri destekler.

Page 24: Misyon Vizyon

24

• Temel değerler; düşünme biçimimizi, davranışlarımızı, olaylar karşısındaki tepkilerimizi belirleyen, kuruma özgü özelliklerdir.

• Bunlar, nelerin iyi, önemli ya da kötü olduğunu anlatırlar.

• Temel değerlerin ortaya konması, yapılacak Stratejik Planlama için çok önemlidir; çünkü kurumların vizyon,misyon ve kurumsal kimliğinin gerisinde temel değerler ve inançlar bulunur.

Neden Önemli ?

Page 25: Misyon Vizyon

25

DEĞERLERLE İLGİLİ ALANLAR

• Amaca uygun değerler bildirimi şu alanlarla ilgilidir:(a) kişiler (çalışanlar ve kuruluş dışı kimselere, paydaşlara) ilişkin değerler,(b) süreçler (yönetim, karar alma ve hizmet üretimi) ilişkin değerler(c) performans (işe yönelik beklentiler/ hizmet/ürün kalitesi).

Page 26: Misyon Vizyon

26

TEMEL DEĞERLERİ HAZIRLAMADA ÖLÇÜTLER -1

• Kurum kültürü açısından değişim dinamiklerine vurgu yapmalı.

• Olması istenen değer ve inançları "açık ve kesin" bir dille ortaya koymalı.

• Kurum etiğine özel gönderme yapmalı.• Çalışma felsefesini betimleyici olmalı,• Kuruluşun vizyonunu gerçekleştirme amacını destekler

nitelikte olmalı.• Zihinde iz bırakıcı (kısa ve açık tümce) olmalı,• Yaşama geçirilebilir (uygulanabilir) olmalı

Page 27: Misyon Vizyon

27

TEMEL DEĞERLERİ HAZIRLAMADA ÖLÇÜTLER - 2

• Tanımı açısından kendine özgü olmalı,

• Yazılışı açısından, "sıradan olanı-alışılageleni“ yinelememeli.

• Yöneten ve çalışanları yönlendirici olmalı.

• Kurum kültürüne yönelik olmalı.

Page 28: Misyon Vizyon

28

Okul/Kurumun değer ve ilkelerinin belirlenmesinde aşağıdaki soruların cevapları aranmalıdır:

• Ahlak kurallarımız nelerdir?

• Davranış kurallarımız nelerdir?

• Özen gösterdiğimiz amaçlar nelerdir?

• İdeallerimiz nedir?

• Kararlarımızın doğru ya da yanlış olduğuna nasıl karar veririz?

• Davranışlarımızın doğru veya yanlış olduğuna nasıl karar veririz?

• Hangi kıstasları esas alırız?

Page 29: Misyon Vizyon

29

Sayısal olmaktan çok niteliksel ifadeler içermelidir.

* Dürüstlük

* Tarafsızlık

   * Güven

   * Sevgi ve hoşgörü

   * Önerilere açık olmak

   * Şeffaflık

   * İletişime açıklık

* Demokratiklik  

gibi tutum ve davranışlar değerlere

örnek olarak verilebilir.

Page 30: Misyon Vizyon

30

OKULLAR İÇİN BAZI ÖRNEK DEĞER İFADELERİ:

•         Atatürk ilke ve inkılaplarını esas alırız.

•         Öğrencilerimizin geleceğinin bizim geleceğimiz olduğuna inanırız.

•         Okulumuzda her öğrencinin gelişmesi için ortam hazırlarız.

•         Başarının takım çalışmasıyla yakalanacağına inanırız.

•         Değişimin ve sürekli gelişmenin önemine inanırız.

•         Öğrenci, veli ve toplum beklentilerine odaklı çalışırız.

•         Ortak aklı kullanarak kararlar alırız.

•         Fırsat eşitliğini okulda yaşatırız.

•         Eğitimde kaliteyi ön planda tutarız.

Page 31: Misyon Vizyon

31

Temel Değerler İçin Örnekler

İ.Ü • Atatürk ilkelerini ve

cumhuriyet kazanımlarını korumak ve yüceltmek

• Katılımcılık• Çevre ve insana saygı• Etik değerlere mutlak

uyum

Ege Üniversitesi• Bilimsellik• Evrensellik• Toplumsal Yararlılık• Çağdaşlık• Yenilikçilik ve

Yaratıcılık• Katılımcılık• Güvenilirlik

Page 32: Misyon Vizyon

32

STRATEJİK AMAÇLAR

Stratejik amaçlar belirli bir zaman diliminde kuruluşun ulaşmayı

hedeflediği kavramsal sonuçlardır. Stratejik amaçlar ve hedefler stratejik

planlama sürecinde kuruluşun “ Nereye ulaşmak istiyoruz?” sorusuna

cevap verir.

Strateji ve misyon amaçların gerçekleştirilmesinde bir araç

konumundadır.

strateji ve planlarına yol gösteren birer unsur oldukları gibi,

hedeflerin oluşmasına da temel oluşturur.

Page 33: Misyon Vizyon

33

Amaç oluşturma ilkeleri şunlardır:

1.Amaçlar açık ve seçik olmalıdır.

2. Amaçlar iddialı, ama gerçekçi, ulaşılabilir ve çekici

olmalıdır.

3. Amaçlar esnek olmalıdır.

4. Amaçlar ölçülebilir olmalıdır.

5.Kısa ve uzun dönemde erişilecek amaçlar birbirinden

ayrılmalıdır.

6.Amaçlar uygulayıcılar tarafından benimsenmelidir.

7.Amaçlar motive edici olmalıdır.

8.Amaçlar her düzeyde birbiriyle uyumlu olmalıdır.

Page 34: Misyon Vizyon

34

9. Misyon, vizyon ve ilkelerle uyumlu olmalıdır.

10.Örgütün misyonunu yerine getirmesine katkıda bulunmalıdır.

11.Örgütün şimdiki durumundan gelecekteki arzu edilen durumuna

dönüşümünü sağlayabilecek nitelikte olmalıdır.

12.Ulaşılmak istenen noktayı açık bir şekilde ifade etmeli, ancak buna nasıl

ulaşılacağını ayrıntılı olarak açıklamamalıdır.

13.Stratejik planlama sürecinin daha sonraki aşamaları için bir çerçeve

sunmalıdır. Hedeflerin gerçekleştirilmesinde yol gösterici olmalıdır.

14.Örgütün öncelikleri ve durum analizi sonuçlarına göre şekillenmelidir.

15.Orta vadeli bir zaman dilimini kapsamalıdır.

16.Önemli dışsal değişiklikler olmadığı sürece değiştirilmemelidir.

Page 35: Misyon Vizyon

35

Stratejik Amaçların Oluşturulması İçin Cevaplanması Gereken Sorular

*Örgüt misyonunu yerine getirmek için neler yapmalıdır?

* Örgüt kısa ve orta vadede neleri başarmayı amaçlamaktadır?

* Örgütün şu andaki faaliyetleri dış çevre ile uyumlu mudur, değilse ne değişmelidir?

* Örgüt diğer kamu kuruluşları ile ortak amaçlara sahip midir?

Page 36: Misyon Vizyon

36

Stratejik amaç örneği 1: Okul veli işbirliği geliştirilecek, veli

katılımına yönelik engeller belirlenerek gerekli önlemler alınacak,

okul yönetimine veli katılımı arttırılacaktır.

2: Öğrenci başarısını geliştirmek için öğrenci merkezli

eğitim anlayışı benimsenerek, öğrenme engelleri belirlenecek,

eğitim öğretim ortamları ile ilgili süreçler yeniden tasarlanarak

eğitim öğretim süreçlerinin niteliği geliştirilecektir.

Page 37: Misyon Vizyon

37

HEDEFLER• Hedefler, amaçların

gerçekleştirilebilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir ifadelerdir.

• Hedefler ulaşılması öngörülen çıktı ve sonuçların tanımlanmış bir zaman dilimi içinde nitelik ve nicelik olarak ifadesidir.

• Hedeflerin miktar, maliyet, kalite ve zaman cinsinden ifade edilebilir olması gerekmektedir.

Page 38: Misyon Vizyon

38

Hedefler,

• Yeterince açık ve anlaşılabilir ayrıntıda olmalıdır.

• Kapsamlı olmalı fakat sınırsız olmamalıdır (Sınırlanabilirlik)

• Ölçülebilir olmalıdır (Ölçülebilirlik)

• İddialı olmalı, fakat imkansız olmamalıdır (Ulaşılabilirlik)

• Sonuca odaklanmış olmalıdır.

• Zaman çerçevesi belli olmalıdır.

• Belirlenen hedeflerden herkes aynı şeyi anlamalı, hedeflere ulaşma herkes için istenilir olmalıdır (Kabul edilebilirlik)

Page 39: Misyon Vizyon

39

İyi Belirlenmiş Hedeflere Örnekler

Hedef 1: Öğrenci başarısı 2003 - 2004 eğitim

öğretim yılı sonunda %62’den %71

çıkarılacaktır (%9 oranında arttırılacaktır).

Neden doğru: Belirli bir hedef, belirli bir

zaman çerçevesinde ele alınmaktadır. Hedefe

ulaşılması mümkün görünmektedir.

Karşılaştırma için gerekli istatistikî bilgiler

mevcuttur.

Page 40: Misyon Vizyon

40

Hedef 2: 2002-2003 eğitim öğretim

yılında ortalama “11 gün/öğrenci” olan

devamsızlık, 2003-2004 öğretim yılı

sonunda “10 gün/öğrenciye” , 2004-2005

öğretim yılında da “8 gün/öğrenciye”

indirilecektir.

Neden doğru: Belirli bir hedef, belirli bir

zaman çerçevesinde ele alınmaktadır.

Hedefe ulaşılması mümkün

görünmektedir. Karşılaştırma için gerekli

istatistikî bilgiler mevcuttur.

Page 41: Misyon Vizyon

41

Hedef 3: Okulda yaşanan disiplin olayları

2002-2003 öğretim yılında %15’ten

%12’ye, 2003-2004 öğretim yılında %8’e,

2004-2005 öğretim yılında da %5’e

indirilecektir.

Neden doğru: Hedefler ölçülebilir, anlamlı ve

ulaşılabilir niteliktedir, zaman boyutu içermektedir.

Page 42: Misyon Vizyon

42

Hedeflerin Oluşturulması İçin Cevaplanması Gereken Sorular

*Hedefler, kuruluşun misyon, vizyon, ilkeler ve stratejik amaçları ile tutarlı mı?

*Hangi spesifik sonuçlara ulaşmaya çalışılıyor? Sonucu etkileyen faktörler nelerdir?

*Bir stratejik amaca ilişkin hedefler gerçekleştirildiğinde o stratejik amaca ulaşılabiliyor mu?

Page 43: Misyon Vizyon

43

*Hedefi belirli bir süre içinde gerçekleştirme zorunluluğu var mı?

*İstenilen sonuçlara ne kadar zamanda ulaşılabilir?

*Bu hedeflere ulaşmak için sağlanan gelişme nasıl ölçülür?

*Kıyas noktaları nelerdir? Ne kadar gelişme sağlanabilir?

Page 44: Misyon Vizyon

44

Stratejilerin Oluşturulması için Cevaplanması

Gereken Sorular• Amaç ve hedeflere ulaşmak için neler

yapılabilir?• Olası sorunlar nelerdir ve bu sorunları nasıl

aşabiliriz?• Amaç ve hedeflere ulaşmak için izlenebilecek

alternatif yol ve yöntemler nelerdir?• Alternatiflerin maliyetleri, olumlu, olumsuz

yönleri nelerdir?

Page 45: Misyon Vizyon

45

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

• Performans göstergeleri gerçekleşen sonuçların önceden belirlenen hedefe ne ölçüde ulaşıldığının ortaya konulmasında kullanılır.

• Bir performans göstergesi, ölçülebilirliğin sağlanması bakımından miktar, zaman, kalite veya maliyet cinsinden ifade edilir.

• Performans göstergeleri girdi, çıktı, verimlilik, sonuç ve kalite göstergeleri olarak sınıflandırılır.

Page 46: Misyon Vizyon

46

Performans Göstergeleri Neden Önemli?

• Ölçülen is yapılır.• Sonuçları ölçmezseniz, başarı ile başarısızlığı

ayırt edemezsiniz.• Başarıyı belirleyemezseniz, ödüllendiremezsiniz.• Başarıyı ödüllendiremezseniz, büyük olasılıkla

başarısızlığı ödüllendiriyorsunuz demektir.• Başarıyı göremezseniz, ondan öğrenemezsiniz.• Başarısızlığı göremezseniz, düzeltemezsiniz.• Sonuçları gösterebilirseniz, destek bulursunuz.

Page 47: Misyon Vizyon

47

Amaç/Hedef/Faaliyet/GöstergeÖrneği

Stratejik Amaç• Üniversitemizin mevcut kaynakları

geliştirmesini ve yeni kaynaklar yaratmasını sağlamak

Hedef• 2010 yılına kadar 5.000.000.YTL lik

kaynak sağlayacak sponsorluk sistemi etkin hale getirilecektir.

Page 48: Misyon Vizyon

48

Amaç/Hedef/Faaliyet/GöstergeÖrnek

Faaliyet 1• Tanım: Kaynak yaratma konusunda uzmanlaşmış, hedefi

gerçekleştirecek bir Sponsorluk biriminin üniversitemizde kurulması

• Sorumlu Birim: Personel Daire Başkanlığı • Sorumluluk: 2010 yılının Mart ayı sonuna kadar personelin

temin edilmesi, seçim, yerleştirme ve eğitim işlemlerinin tamamlanmış olması

Faaliyet 2• Tanım: İstanbul ilinde en büyük 100 sanayi kuruluşunda

üniversitemizin tanıtılması ve işbirliği imkanlarının geliştirilmesi

• Sorumlu Birim: Sponsorluk birimi• Sorumluluk: Söz konusu tanıtımların 2010 yılı sonuna

kadar gerçekleştirilmesi gerçekleştirilmesi

Page 49: Misyon Vizyon

49

Amaç/Hedef/Faaliyet/GöstergeÖrnek

Stratejik Amaç• İnsanlığın Gelişmesine yönelik katma değeri yüksek ürün

ve hizmet yaratmakAlt Amaç

• Değer Yaratacak Araştırmaların, Projelerin Niceliğini, Niteliğini ve Patent Sayılarını Artırmak.

Hedef 1• 2010 yılına kadar üretilen araştırmaları, projeleri ve

alınan patent sayılarını %20 artırmak üzere laboratuarlar kurmak ve akreditasyonlarını tamamlamak.

• Faaliyet 1.1. 2008 yılı sonuna kadar biyoteknolojiye dayalı laboratuarı tamamlamak ve akreditasyonunu almak.

• Faaliyet 1.2. 2010 yılı sonuna kadar fen ve mühendislik bilimlerine yönelik araştırma laboratuarını tamamlamak ve akreditasyonunu almak.

• Faaliyet 1.3. 2010 yılında enerji teknolojileri alanına yönelik araştırma laboratuarına ilişkin etüd projeyi gerçekleştirmek.

Page 50: Misyon Vizyon

50

Amaç/Hedef/Faaliyet/GöstergeÖrnek

Hedef 2

• 2012 yılı sonuna kadar araştırma ve proje geliştirmeye yönelik stratejik ortaklıkları %20 artırmak.

• Faaliyet 2.1. Üniversitemiz bünyesindeki birimler arasında akademik işbirliği faaliyetleri gerçekleştirmek.

• Faaliyet 2.2. Ulusal sınırlar içinde diğer üniversitelerle işbirlikleri oluşturmak.

• Faaliyet 2.3. DPT, TÜBİTAK vb. kurumlarla proje temelli ortaklıklar geliştirmek.

• Faaliyet 2.4. Yurtdışındaki üniversiteler ve araştırma-geliştirme kuruluşlarıyla ortak araştırmalara ve projelere dönük işbirlikleri kurmak.

• Faaliyet 2.5 Yurtiçindeki ve yurtdışındaki meslek örgütleri, uluslararası kuruluşlar ile proje ve araştırma yönlü işbirliklerini geliştirmek

Page 51: Misyon Vizyon

51

Amaç/Hedef/Faaliyet/GöstergeÖrnek

Temel Göstergeler• Açılan Laboratuar Sayısındaki Artış• Alınan Patent Sayısındaki Artış• Disiplinler arası Ortak Projelerin Sayısındaki

Artış• Dahil Olunan Uluslararası Bilgi Ağlarının

Sayısındaki Artış• SCI, Expanded SCI, SSCI, Arts&Humanities

ve Alan İndekslerinde Yayınlanan Makale Sayılarındaki Artış

• Alınan Ödüllerin Sayısındaki Artış• Kişi Basına Düsen Bilimsel Yayın Sayısı

Sıralamasında İlk Beşe Girebilme

Page 52: Misyon Vizyon

52

ÖZET(I)

• 1. AŞAMA: Her birimin kendi stratejik planlama ekibini oluşturması ve ekip üyelerini üst yönetime bildirmesi

• 2. AŞAMA: Her birimin “Durum Analizi” yaparak değerlendirmelerini üst yönetime bildirmesi. Değerlendirmeler bütünleştirilerek mevcut durumuna yönelik bir çerçeveye dönüştürülecektir.

Page 53: Misyon Vizyon

53

ÖZET(II)

• 3. AŞAMA: Her birimin misyonu, vizyonu, temel değerlerine yönelik çalışmalar yapması ve üst yönetime bildirmesi (Yapılan çalışmalar kurum misyonu, vizyonu ve değerlerinin oluşturulmasına yönelik olarak bütünleştirilecektir).

• 4. AŞAMA: Her birimin üst yönetimin belirlediği stratejik amaçlara yönelik hedefler, performans göstergeleri, faaliyet planı ve faaliyet maliyetleri belirleyerek üst yönetime bildirmesi.