merged document 2 (1)

of 29 /29
VɳýMÉÉ´É ÊVɱ½þÉ {ÉÊ®ú¹Énäù¨ÉvÉÒ±É MÉ]-Eò SªÉÉ ºÉ®ú³ýºÉä´ÉäSÉÒ +ÉÊhÉ ºÉ½þ ÊVɱ½þÉ ÊxɤÉÆvÉEò ´ÉMÉÇ-1 VɳýMÉÉ´É ªÉÉÆSÉä +ɺlÉÉ{ÉxÉä´É®úÒ±É EòÊxɹ`ö ʱÉ{ÉÒEò ºÉÆ´ÉMÉÉÇiÉÒ±É Ê®úCiÉ {Énäù ¦É®úhÉäºÉÉ`öÒSÉÒ VÉÉʽþ®úÉiÉ जािहरात बमांक - 1/2015 िदनांक :- 31/10/2015 OÉÉ¨É Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ¨ÉÖƤÉ<Ç ªÉÉÆSÉäEòb÷Ò±É ¶ÉɺÉxÉ {ÉÊ®ú{ÉjÉEò B{ÉÒ]õÒ-2014/ |É.Gò.139/+ɺlÉÉ-8 Ênù.15/10/2015 iɺÉäSÉ Ê´ÉkÉ Ê´É¦ÉÉMÉ ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ¨ÉÖƤÉ<Ç ªÉÉÆSÉäEòb÷Ò±É ¶ÉɺÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ ºÉÆÊEòhÉÇ-2015/|É.Gò.41/+lÉÇ-1 ¨ÉÖÆ ¤É<Ç Ênù.02/06/2015 +x´ÉªÉäú िजहा पिरषदेतील गट गट या सरळसेवेया िपदांची भरती िबया Eò®úhÉä¤ÉɤÉiÉ ÊxÉnæù¶É näùhªÉÉiÉ +ɱÉä±Éä +ºÉÖxÉ ¶ÉɺÉxÉÉSªÉÉ Ê´É½þÒiÉ वेळापऽकानुसार सन 2015 या ¨Éɽäþ xÉÉä´½åþ¤É®ú ú मिहयात राबिवयात यावीत असे िनदȶश +ºÉ±ªÉÉxÉä िजहा पिरषदेमधील गट मधील िविवध संवगातील िपदे खालील माणे भरावयाची आहेत. संके तःथळावǽन -2015 या जाहीरातीस अनुसǽन के लेली भरती िबया शासन आदेशावकरयात आलेली असयाने याकरीता ऑनलाईन अज के लेया सव उमेदवारांनी पुहा नयाने अज करणे आवयक राहील याची नɉद यावी. iɺÉäSÉ, ºÉ½þ ÊVɱ½þÉ ÊxɤÉÆvÉEò ´ÉMÉÇ-1, VɳýMÉÉ´É ªÉÉÆSÉä +ÊvÉ{ÉiªÉÉJÉɱÉÒ±É EòÊxɹ`ö ʱÉ{ÉÒEò ºÉÆ´ÉMÉÉÇiÉÒ±É Ê®úCiÉ {Énäù ºÉ®ú³ýºÉä´ÉäxÉä ¦É®úhÉäSªÉÉ ºÉÖSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ ZÉɱÉ䱪ÉÉ +ɽäþiÉ. ºÉnù®ú Ê®úCiÉ {Énäù näùJÉÒ±É JÉɱÉÒ±É|ɨÉÉhÉä ¦É®úɴɪÉÉSÉÒ +ɽä þiÉ. iªÉÉxÉÖºÉÉ®ú अहता धारक उमेदवारांकडून िविहत नमुयात ऑनलाईन पदतीनेच िजहा पिरषदेया www.zpjalgaonexam.com या संकेत थळावर अिधकृ त अज मागिवयात येत आहेत. सरळसेवा भरती िबया संदभातील सिवःतर जाहीरात www.zpjalgaonexam.com या संके तःथळावर उपलध असून उमेदवारांनी संपुण माहीतकाळजीपुवक समजून घेऊनच ऑनलाईन पतीने अज सादर करावेत. ःतुत पदांकरीता के वळ संके तःथळावǽन िविहत ऑनलाईन पदतीने के लेलेच अज िविहत चलनाारेच पिरा शुक वीकारयात येतील. इतर कोणयाही कारे अज वीकारयात येणार नाहीत. सदर संके तःथळाला भरती िबये दरयान वेळोवेळी भेट देऊन भरती िबयेची मािहती बाबत अयावत राहयाची जबाबदारी उमेदवारांची रािहल. ºÉnù®ú VÉÉʽþ®úÉiÉ ¶ÉɺÉxÉÉSªÉÉ +É®úIÉhÉ vÉÉä®úhÉÉxÉÖºÉÉ®ú ˤÉnÖù xÉɨÉɴɱÉÒ iÉ{ÉɺÉhÉÒ iɺÉäSÉ ¶ÉɺÉxÉÉSªÉÉ ´Éä³ýÉä´Éä³ýÒ ªÉähÉɪÉÉ +tªÉÉ´ÉiÉ ÊxÉnæù¶ÉÉÆSªÉÉ +vÉÒxÉ ®úɽÚþxÉ näùhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ. ¶ÉɺÉxÉÉSªÉÉ ÊxÉnæù¶ÉxÉÉxÉÖºÉÉ®ú भरती िबया/परीा थिगत करणे िकं वा करणे , अंशत: बदल करणे , पदांया एकू ण संवग िनहाय संयेमये वाढ िकं वा घट करयाचे अिधकार तसेच भरतीिबये संदभात वाद, तबारी बाबत ÊxÉhÉÇªÉ अिधकार अय, िजहा िनवड सिमती तथा िजहािधकारी जळगांव हे वत:कडे राखून ठे वत आहे . याबाबत कोणालाही कोणयाही कारचा दावा करता येणार नाही. ऑनलाईन अज भरयाची सुǽवात ऑनलाईन अज भरयाची अंितम मुदत िदनांक 03/11/2015 जी दुपारी 12.00 जेपासून िदनांक 17/11/2015 ºÉÉƪÉEòɳýÒ 6.00 जेपयɍत

Author: amit

Post on 03-Feb-2016

244 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

demo

TRANSCRIPT

 • VM V {nv M]-E S S +h V xvE

  M-1 VM S +l{x Ex` {E Mi Ci {n h`S Vi

  - 1/2015 :- 31/10/2015

  O E M ] x

 • ix h` VE i +Ihx Ci {n J |h +i. 1) vE M - l{i +jE E

  +.G VE |M Ci {nS J

  i +IhS {n

  BEh V xE

  +Ex ES

  ({nv)

  |E{ Oi

  E{ Oi

  Jb +{M i +Ih iCi

  1 +xSi Vi 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 +xSi Vi 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1

  3 .V(+) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1

  4 J 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1

  BEh 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4 2) vE M - Ex` +i

  +.G VE |M Ci {nS J

  i +IhS {n

  BEh V xE

  + Ex ES

  ({nv)

  |E{ Oi

  E{ Oi

  Jb +{M i +Ih iCi

  1 V (E) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2

 • 4) E M {IE (+Mhb)

  +.G VE |M Ci {nS J

  i +IhS {n

  BEh V xE

  + Ex ES

  ({nv)

  |E{ Oi

  E{ Oi

  Jb +{M i +Ih iCi

  1 +x.Vi 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1

  2

 • 7) E M (i +vE (E) M-3 h-2)

  +.G VE |M Ci {nS J

  i +IhS {n

  BEh V xE

  + Ex ES

  ({nv)

  |E{ Oi

  E{ Oi

  Jb +{M i +Ih iCi

  1 +xSi Vi 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1

  8) Ex` {E ( V xvE M-1, VM S Ei {n)

  +.G VE |M Ci {nS J

  i +IhS {n

  BEh V xE

  + Ex ES

  ({nv)

  |E{ Oi

  E{ Oi

  Jb +{M i +Ih iCi

  1 +xSi Vi 2 0 1 0 0 0 0 0 1 2 2 +xSi Vi 2 0 1 0 0 0 0 0 1 2 3

 • , : .17/11/2015 {nx +E IhE +i :- +.G. {nS x +E IhE +i

  1 l{i +jE E

  - E (1) ( ), (2) ( ), (3) () , (4) National Council of Training For Vocational Trades (NCTVT)/ National Apprentice Certificate

  (NAC) ( / .)

  2 Ex` +i 1. Ex` +i l{i {n` ( ) 2. /

  3 +M E (j)

  1) xi|{i t{`S .xM ExS 18 xS E =kh E +. V]x +E, +x + |vx nhi

 • iS
 • i E ]EJxS {I =kh h +E . 9 Ex` +i

  ijE +vE (.x..M.EI)

  1. Ex` +i l{i {n` ( ) 2. /

  10 E +vE ijE +vE (.x..M.EI)

  {n` Vx E i xiEk {n Ex n hi =kh E + E vE t{ `ix E E {n, .]E (+O

 • 8. l{i +jE E S ii V =n x 1980 1981 i 1986 1987 S n x ijIh MS E ijE lEbx Phi h l{i +jE ES BE niS { `G {I =kh E +. + =nS ii E ij Ih MEb iS |h{jS {bihS +vx x n 47
 • {nx ixh :- +.G. {nS x ix Sx (ixh)

  1 l{i +jE E ix b { 5200-20200 + Ob ix { 2400 2 Ex` +i ix b { 9300-34800 + Ob ix { 4300 3 +M E (j) ix b { 5200-20200 + Ob ix { 2400 4 {IE (+Mhb) ix b { 9300-34800 + Ob ix { 4100 5 Ej] OE Ej] {vnix OE hx xCi h =n

  BEji xvx n ..6000/- xi OE|h | k n .

  6 {vx {IE ix b { 5200-20200 + Ob ix { 2400 7 i +vE (E)

  M-3 h-2 ix b { 9300-34800 + Ob ix { 4200

  8 Ex` {E V xvE M-1 VM S E

  ix b { 5200-20200 + Ob ix { 1900

  9 Ex` +i ijE +vE (.x..M.EI)

  ix b { 9300-34800 + Ob ix { 4300

  10 E +vE ijE +vE (.x..M.EI)

  ix b { 9300-34800 + Ob ix { 4400

  . |x{jE :- .-2014/..139/-8 .05 V, 2014 |x{jES x{ . +.G. M

  ` vi |x

 • ijE +vE (.x..M.EI)

  .

  +.G. M |x{jES nV

  1 l{i +jE E B.B.. nVS {I ijE |x.

  2 Ex` +i B.B.. nV +jE {n E nVS {I.

  3 +M E (j) B.B.. nVS {I +M E |x. 4 {IE (+Mhb) ` 12 S nV

 • 10 E +vE ijE +vE (.x..M.EI)

  nxE 25 x. 2015 V n{ 10 i 11.30

  , , . , , . / , .

  , , .

  1. , . , , . , +x

 • 8) xCi{ IhE +i |h{j, bS nJ, +xS nJ +Ei + +ti xxG+ nJ iS +E i EMn{j
 • 5. +x
 • +Ii {n xhEEi V =nS
 • 24. k M x xh G.+x/10/05/126/ 4/nxE 31/10/2005 x n.1 x 2005 V ixi xb h- =nx xx {i +nx xk Vx M , ix v +iii + xkix Vx (hV .x..(xkix) x 1982 .x..(xkixS +Eh) x 1984) +h v +iii + vh x xv Vx M h x.

  25. +{j +Vn iji E Vh x. 26. {I /EMn{j {bih +Vnx JSx ={li M.

  {I E J|h E M. J |M - .300/- M |M - .150/- V xEx {I E +. ( nhi + {I E E |M SV Mx +.) =Ci {I E ]] E +

 • +xSi Iji M]-E - 2/2015 :-31/10/2015

  .V{ nS n.09 Vx 2014 VS +vSxx iS x {{jE n.05 S 2015 x {{jE n. 8 +C] 2015 v xnx, 2015 v +xSi Iji.

  www.zpjalgaonexam.com.

  www.zpjalgaonexam.com

  .

  .

  .

  .

  n Vi x xnS +vx x nhi i +. /

  ,:,

  ,xh,

  :.

  .

  03/11/2015 12.00 17/11/2015 6.00

 • +xSi Iji{nx J J |h

  +M E (j)

  +.G VE |M

  Ci {nS J

  i +IhS {n

  B E h

  V xE

  + Ex ES

  ({nv) |E{ Oi

  E{ Oi Jb

  +{M

  i +Ih iCi

  1 +xSi Vi 02 0 0 0 0 0 0 0 02 2 BEh 02 0 0 0 0 0 0 0 02 2

  ,: .17/11/2015

  {nx +E IhE +i :- +.G. {nS x +E IhE

 • - 17/11/2015.(2) 1840 .

  1) n {n` ,.2000/..61/2001/3919/3/2003 - / ..

  2) D.O.E.A.C.C. C.C.C. O A B C () MS-CIT GECT .(),.

  3) / / / /

  {nx ixh :- +.G. {nS x ix Sx (ixh)

  1 +M E (j) B.Bx.B. ix b { 5200-20200 + Ob ix { 2400

  |x{jE :- .-2014/..139/-8 .05 V, 2014 |x{jESx{ .

  +.G. M ` vi

  |x

 • . . .

  1 +M E (j) B.Bx.B. nxE 25 x. 2015 V n{ 2 i 3.30

  ,,.,, . / , .

  ,,. 1. ,

  . , ,

  ., +x

 • q
 • Sxi xn + +E i ]] E +
 • 13. |E{Oi =nx I +vE S |h{j n Eh +E +. 14. i ni E/ xE i ES-x iS +V iS E

  |JS {xMx i Mx i nii +vEi Eilx +x

 • Ci {n iS EG J|h +. +.G. i |G EG nxE 1 +V +x
 • VM V {nv M] b S S Ci {n h`S Vi -3/2015 :-31/10/2015

  O E M ] x

 • ix h` VE i +Ihx Ci {n J |h +i. x |x M ({S M-4)

  +.G VE |M

  Ci {nS J

  i +IhS {n

  B E h

  V xE

  + Ex ES

  ({nv) |E{ Oi

  E{ Oi Jb

  +{M

  i +Ih iCi

  1 +xSi Vi 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 +xSi Vi 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 3 .V(+) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1

  4

 • Sx

  1) / / /.

  {nx ixh :- +.G. {nS x ix Sx (ixh)

  1 {S M-4 ix b { 4440-7440 + Ob ix { 1300

  . |x{jE :- x |x MEb x xh GE |x 1215/(|.G.109/15)/13-+, n.5 +C]. 2015 +x {S M]-b {n` ix` { {S 50 |x` 100 MhS J {I Phi

 • Vh xi. Uxx+i |h{jv j] +f/ i J] +f xCi n Vh x/xCi q
 • 9. +x
 • =nS =n / xCi q Ehi