mengembangkan ilmu pengetahuan

Author: badrudin-al-jauhari

Post on 15-Jul-2015

82 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

MENGEMBANGKAN ILMU PENGETAHUAN

DISUSUN OLEH: Dhani Luthfi R Masagus Fachri Pradhana P Rizky R

Pengertian Waqaf Secara bahasa berarti berhenti atau menahan. Secara istilah menghentikan bacaan dengan cara

memutuskan suara di akhir perkataan sekejap untuk bernafas dengan niat akan menyambung bacaan semula.

Macam-macam waqaf Waqaf Idtirari ( Waqaf Intizari ( Waqaf Ikhtibari ( Waqaf Ikhtiyari (

) ) ) ) ) ) ) )

Waqaf Tam ( Waqaf Kaf ( Waqaf Hasan ( Waqaf Qobih (

Waqaf Idtirari (

)

Kata idtidari berasal dari kata darara yang berarti darurat. Contoh penyebabnya adalah kehabisan napas, batuk, atau lupa. Dalam keadaan seperti itu, qari boleh menghentikan bacaan dimana pun. Untuk meneruskan kembali bacaannya, qari mempunyai dua pilihan. a. Qari memulai kembali bacaannya dari kalimat sebelumnya yang cocok dan baik. b. Qari boleh melanjutkan bacaan pada kalimat berikutnya tanpa harus mengulang bacaannya jika ia berhenti pada tempat yang baik.

Waqaf Intizari (

)

waqaf pada sesuatu kalimah dengan tujuan mencukupkan

bentuk-bentuk qiraat yang ada dalam kalimah itu Hukumnya : Harus, ini biasanya dilakukan oleh penuntut dalam bidang ilmu Qiraat. Mereka membaca satu ayat dengan pelbagai bentuk qiraat sehingga habis khilaf qiraat yang ada dalam ayat tersebut dengan pemerhatian dan tunjuk ajar dari guru mereka (talaqi dan musyafahah). Jika ayat itu terlalu panjang sudah tentulah memerlukan kemahiran untuk waqaf pada kalimah yang sesuai, kemudian diulang dengan bentuk qiraat yang lain sehingga selesai. Kemudian barulah disambung dengan potongan rangkaikata ayat yang berbaki itu.

Waqaf Ikhtiyari (

)

Ialah waqaf yang boleh dibuat pilihan dengan tanpa sebab-sebab

yang telah disebut sebelum ini. Dan waqaf jenis ini mempunyai beberapa pembahagian yang sudah dikenali ramai sepertimana yang dinyatakan oleh Imam Ibnu al-Jazari dalam Toiyyibah al-Nasyr: # # # Maksudnya : "Maka lafaz yang sudah sempurna dan tidak mempunyai sangkutpaut (makna dengan selepasnya), ialah Waqaf Tam dan Waqaf Kaf jika mempunyai sangkutpaut makna (dengan selepasnya). Waqaflah dan mulakanlah (dengan kalimah seterusnya) dan jika mempunyai sangkutpaut dari sudut lafaz (ia adalah) Waqaf Hasan, boleh waqaf dan tidak boleh memulakan bacaan melainkan dimulakan dengan kalimah sebelumnya. Dan selain (yang telah disebut) ini adalah Waqaf Qobih dan bagi si pembaca, boleh waqaf secara terdesak (pada mana-mana kalimah) dan dimulakan kembali dengan kalimah sebelumnya".

Waqaf Tam

(Berhenti sempurna)

Iaitu waqaf yang sempurna maknanya, dan tidak terikat

dengan selepasnya dari sudut lafaz dan makna. Seperti : (( )) surah al-An'am ayat 36. Waqaf pada adalah Waqaf Tam kerana sudah sempurna makna dari rangkaikata ayat tersebut dan rangkaikata selepasnya mempunyai makna yang lain pula. Ia juga diberi nama Waqaf Lazim

dan di dalam Mashaf ia diberi tanda ( ) untuk menunjukkan jenis berhentinya adalah Waqaf Tam. Menunjukkan semestinya waqaf pada kalimah itu.

Waqaf Kaf

(Berhenti Mencukupi)

waqaf di satu kalimah yang sempurna maknanya tetapi

masih mempunyai sangkutpaut dengan kalimah selepasnya dari sudut makna bukan dari sudut lafaz. Seperti : (( )) surah Maryam ayat 41. Waqaf pada adalah Waqaf Kaf, maknanya sudah cukup tetapi masih mempunyai kaitan dengan makna pada kalimah selepasnya. Dalam Mashaf ia diberi tanda ( ) (lebih kurang, ini kerana komputer saya tidak mempunyai tanda yang serupa dengan tanda yang ada dalam Mashaf). Menunjukkan waqaf pada satu kalimah itu lebih utama dari menyambungnya.

Waqaf Hasan

(Berhenti Elok)

waqaf yang sempurna makna pada dirinya tetapi makna dan

lafaznya masih terikat dengan kalimah selepasnya. Seperti : (( )). Boleh waqaf di sini tetapi masih mempunyai kaitan makna dan lafaz selepasnya. Di dalam Mashaf diberi tanda ( ) (lebih kurang macam tanda ini, ini kerana komputer saya tidak mempunyai tanda yang serupa dengan tanda yang ada dalam Mashaf). Menunjukkan menyambung bacaan adalah lebih utama dari mewaqafkannya tetapi boleh sahaja untuk waqaf di situ.

Waqaf Qobih

(Berhenti Tidak Elok)

waqaf pada kalimah yang masih tidak sempurna maknanya

dan mempunyai kaitan dengan kalimah selepasnya dari segi lafaz dan makna. Seperti: (( )) surah al-Maidah ayat 9. Waqaf pada adalah Waqaf Qobih kerana makna ayat masih tidak sempurna. Di dalam Mashaf ianya diberi tanda ( ) menunjukkan jenis berhentinya adalah Waqaf Qobih. Maka dilarang waqaf di sesuatu kalimah yang terdapat tanda itu melainkan tidak cukup nafas atau bersin dan sebagainya. Apabila hendak memulakan bacaan semula hendaklah mengulang dari kalimah hingga akhir ayat.

Cara Melafalkan Apabila huruf terakhir berharakat sukun, cara membacanya tetap atau

tanpa perubahan. Apabila huruf terakhir adalah huruf hidup atau tidak bersukun, cara membacanya adalah dengan menyukunkan huruf tersebut. Apabila huruf terakhir adalah ta marbutah, ta tersebut disukunkan sera bunyinya diubah menjadi ha. Apabila huruf terakhir adalah huruf hidup dan huruf sebelumnya berharakat sukun, huruf terakhir itu disukunkan tetapi hanya dibaca sebagian atau berisyarat. Apabila huruf terakhir adalah huruf hidup dan huruf sebelumnya adalah huruf mad atau huruf lin, huruf terakhir disukunkan serta membaca panjang huruf mad-nya. Apabila huruf terakhir berharakat fathatain, tanwin berubah menjadi fathah dan dibaca dengan panjang dua harakat. Apabila huruf terakhir bertasydid, huruf tersebut disukunkan dan tasydid dihilangkan. Apabila huruf terakhirnya adalah alif ta nis maqsurah atau fil madi bina naqis yang diakhiri huruf ya, lafal dibaca fathah dengan panjang dua harakat.

Tanda Waqaf: Tanda Waqaf Lazim; harus berhenti, seperti: : Tanda Waqaf Mamnuu: dilarang berhenti, seperti: : Tanda Waqaf Jaiz (boleh) yang berhenti atau terus sama hukumnya, seperti: : Tanda Waqaf Jaiz yaitu: Boleh berhenti, tapi lebih baik diteruskan, seperti: : Tanda Waqaf Jaiz, yaitu: Boleh berhenti, dan itu lebih baik. Seperti: : Tanda waqaf muanaqah: hukumnya boleh memilih, jika berhenti pada yang pertama, pada yang ke dua harus terus atau sebaliknya, seperti:

Ayat-Ayat tentang Ilmu Pengetahuan Surat Yunus Ayat 101

Berisi perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW agar tidak perlu memaksa orang kafir untuk beriman. Surat Al-Baqarah ayat 164

Berisi ajakan pada manusia untuk merenungkan penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, pelayaran kapal-kapal di laut, hujan yang turun dari langit, dan penciptaan aneka binatang.

PERTANYAAN Coba beri contoh waqaf saktah dan cara bacanya yang baik. (Wihdaturrahmah) Kenapa ada waqaf yang tidak boleh berhenti? (Arif P) Berikan pengertian lebih lanjut mengenai tata cara meneruskan waqaf idtirari! (Agung A) Apa maksud alif ta nis maqsurah atau fil madi bina naqis? (Dian Aulia)

SEKIAN