manuál jednotného vizuálního stylu města

Download Manuál jednotného vizuálního stylu města

Post on 06-Apr-2016

222 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • Nalate se s nmi na vlnu

  manul JVS/ JednotnhoVizulnhoStylu msta2014 / pln verze

  autoi /

  Ing. arch. Petra Kolakov, Ing. Jan Vanek

  vytvoeno v prosted ateliru VAS

  www.ateliervas.cz

  MSTOTNECn.SZAVOU

 • ST A / MANUL JEDNOTNHO VIZULNHO STYLU

  ST B / VYBRAN APLIKACE

  A1 / NA VOD

  A2 / SMYSL ZNAKY

  A3 / TI ZKLADN VARIANTY

  A4 / VARIANTY S DOPLKOVM TEXTEM / SLOGANEM

  A5 / POZITIVN JEDNOBAREVN VARIANTY

  A6 / INVERZN VARIANTY

  A7 / ZKLADN BAREVNOST A POUIT PSMO

  A8 / OCHRANN ZNA

  A9 / ROZMROV ADA

  A10 / ZNAKA NA BAREVNM PODKLADU

  A11 / SLOGANY, DAL POKYNY

  B1 / VIZITKY

  B2 / UNIVERZLN HLAVIKOV PAPR

  B3 / PODROBN HLAVIKOV PAPR

  B4 / DOPISN OBLKY

  B5 / ABLONA EMAILOVHO PODPISU, RAZTKA

  B6 / PRAVA MSTSKHO WEBU

  B7 / POLEPY NA AUTA - FABIA

  B8 / POLEPY NA AUTA - TRANSIT

  B9 / HLAVIKA PRO TNECK LISTY

  B10 / APLIKACE PRO INTERIR MSTSKHO ADU

  B11 / PROPAGAN PEDMTY

  B12 / VERTIKLN PREZENTAN BANER - VARIANTA 1

  B13 / VERTIKLN PREZENTAN BANER - VARIANTA 2

  B14 / VERTIKLN PREZENTAN BANER - VARIANTA 3

  B15 / VERTIKLN PREZENTAN BANER - VARIANTA 4

  B16 / HORIZONTLN PREZENTAN BANER - VARIANTA 5

  B17 / HORIZONTLN PREZENTAN BANER - VARIANTA 6

  B18 / HORIZONTLN PREZENTAN BANER - VARIANTA 7

  B19 / HORIZONTLN PREZENTAN BANER - VARIANTA 8

  OBSAH

 • ST A /

  MANUL JEDNOTNHO VIZULNHO STYLU

  - ZSADY A PRAVIDLA

 • Manul neme pln obshnout vechny aplikace JVS, a tak alespo

  zavazuje respektovat naznaen zsady a pokraovat v jejich intencch,

  dit se pi realizaci jednotlivch prvk typografickmi pravidly

  a dbt na estetickou formu a maximln kvalitu.

  Manul je rozdlen na dv sti. Prvn st / A obsahuje souhrn vech zsad

  pro pouvn znaky, druh st / B pak vybran odvozen aplikace,

  se ktermi se budou lid v bnm ivot potkvat.

  Jednotn vizuln styl / JVS / resp. jednotn pouvn image i znaky

  (corporate design / corporate identity) msta:

  - zaruuje jednotnou a profesionln prezentaci msta ve vech oblastech,

  - je dleitou soust identity msta,

  - tvo systm pravidel, kter definuje zpsob, jak prezentovat msto tak,

  aby psobilo dvryhodn, konzistentn a kultivovan.

  Tento grafick manul slou jako nvod pro tvorbu, vrobu a uvn

  jednotlivch prostedk JVS, resp. jako zkladn informan zdroj

  o znace a pravidlech jejho pouit. Je tedy nezbytn tato pravidla

  do dsledk dodrovat a zabrnit tak monmu pokozen znaky.

  Pro aplikaci logotypu samotnho je uren originl v digitln vektorov

  podob. Nen tedy dovoleno logotyp znovu konstruovat i pekreslovat

  podle vzoru a tm mnit jeho grafickou a konstrukn podobu.

  Zkladnmi prvky JVS jsou znaka, barevnost, typografie, ppadn dal prvky

  vizulnho stylu. Na tchto prvcch je postaven a rozvinut komplexn vizuln

  projev msta. Kvalitn postaven a dsledn prosazovan JVS pispv

  k jednoznan identifikaci subjektu, zvyuje povdom o jeho existenci

  a vytv jeho nezamnitelnou podobu.

  JVS nepsob jen smrem ven / k veejnosti, ale i smrem dovnit instituce.

  Psoben instituce navenek je ve sfe sttn sprvy zameno primrn

  na zvyovn dvryhodnosti sttnch instituc. Smrem dovnit pispv JVS

  k vt integrit instituce a k pocitu sounleitosti a identifikace s n.

  V Praze / 2014

  Petra Kolakov, Jan Vanek

  vytvoeno v prosted Ateliru VAS

  www.ateliervas.cz

  NA VOD / A1

  CO JE JVS?

  PRO MANUL?

 • Pi nvrhu logotypu jsme vychzeli z historickch a geografickch reli

  Tnce nad Szavou: ze znaku msta, ptomnosti eky Szavy

  a nejvznamnj pamtky tneck rotundy. Zrove jsme si definovali

  Tnec jako msto na ece, msto na vln a jako tradin Brnu do Poszav.

  Logo msta bylo pvodn pedstaveno ve dvou konceptech, kter proly

  reflex ze strany zstupc msta i veejnosti. Na zklad tto odezvy byl

  vybrn koncept s pracovnm nzvem brna

  Barevnost logotypu je odvozena z barev historickho mstskho znaku.

  Tradin znak msta bude nadle uvn pi oficilnch pleitostech.

  Koncept brny je odvozen od zjednoduenho tvaru malho psmene

  n nad ekou Szavou. Psmeno n je tvarovno tak, e pipomn brnu

  Brnu do Poszav, kterou msto Tnec pedstavuje.

  Dle je zde pouit motiv vlny jakoto grafick zjednoduen eky Szavy.

  Vlna symbolizuje ptomnost eky - Tnec je tedy msto na vln.

  Vlna je rovn symbolem matematickm, kdy zna piblinou hodnotu.

  Spojenm tchto dvou jednoduchch motiv a textu vznik graficky

  velmi siln, kompaktn a dobe iteln znaka.

  SMYSL ZNAKY / A2

  HLAVN IDEA /

 • TI ZKLADN VARIANTY / A3

  ti zkladn varianty znaky s rznmi kombinacemi nzvu msta

  TNECNADSZAVOU

  MSTOTNECNAD SZAVOU

  MSTOTNECn.SZAVOU

  barva 1

  barva 2

  barva 3

  font Libaration Sans / Bold / verzlky

 • varianta s tradinm sloganem Brna do Poszav

  varianta s webovou adresou

  VARIANTY S DOPLKOVM TEXTEM / SLOGANEM / A4

  BRNA DO POSZAV

  TNECNAD SZAVOU

  www.mestotynec.cz

  MSTO TNECNAD SZAVOU

 • pozitivn varianty ve dvou zkladnch barvch

  pozitivn varianta ve stupnch edi

  ernobl pozitivn varianta

  TNECNADSZAVOU

  MSTOTNECNAD SZAVOU

  POZITIVN JEDNOBAREVN VARIANTY / A5

  TNECNADSZAVOU

  TNECNADSZAVOU

 • INVERZN VARIANTY / A6

  inverzn (negativn) jednobarevn varianty

  inverzn (negativn) varianta ve stupnch ed

  ernobl inverzn varianta

  MSTOTNECNAD SZAVOU

  MSTOTNECn.SZAVOU

  TNECNADSZAVOU

  TNECNADSZAVOU

 • BARVA 1ERVENCMYK 13 / 99 / 100 / 4

  RGB 204 / 37 / 39

  HTML CC2527

  RAL 3020 Traffic red

  PANTONE 1797 C

  Lab 41 / 57 / 41

  flie 3M

  Scotchcal 100-13

  BARVA 2MODR

  CMYK 92 / 65 / 2 / 0

  RGB 20 / 98 / 171

  HTML 1462AB

  RAL 5005 Signal blue

  PANTONE 534 C

  Lab 35 / -7 / -36

  flie 3M

  Scotchcal 100-2417

  BARVA 3ERN

  CMYK 0 / 0 / 0 / 100

  RGB 0 / 0 / 0

  HTML 000000

  RAL 9017 Traffic black

  PANTONE Process black C

  Lab 1 / 0 / 0

  flie 3M

  Scotchcal 100-12

  Ne uveden tun psmo (Bold) je pouito v zkladnch variantch logotypu

  pro vechny varianty nzvu msta. Ve variantch s doprovodnm textem

  je pro slogan / webovou adresu apod. pouit obyejn (Regular) ez.

  Liberation Sans Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890

  Liberation Sans Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

  abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

  1234567890

  ti zkladn pouit barvy

  zvolen psmo

  ZKLADN BAREVNOST A POUIT PSMO / A7

 • Ochrann zna definuje minimln prostor kolem znaky, kam nelze umisovat jin prvky.

  Dal doplkov texty, prvky, fotografie i jin loga je nutn umstit a za tento vytyen prostor.

  OCHRANN ZNA / A8

  vymezen minimln ochrann zny

  TNECNADSZAVOU

  1x1x

  1,5x 1,5x

  1,5x

  2x

  1x0,5x

  ochrann zna

  ochrann zna

  ochrann zna

  MSTOTNECNAD SZAVOU

  MSTOTNECn.SZAVOU

 • ROZMROV ADA / A9

  rozmrov ada znaky

  TNECNADSZAVOU

  TNECNADSZAVOU

  TNECNADSZAVOU

  TNECNADSZAVOU

  TNECNADSZAVOU

  Rozmrov ada pedstavuje logo ve velikostech, kter je mon nejastji pouvat

  na titnch materilech. Rozmrov ada vychz ze zkladn velikosti loga 100 %,

  kter je urena pro pouit na tiskovinch formtu A4. Pouvat logo v mench velikostech

  ne 20 % se nedoporuuje.

  100 %

  75 %

  60 %

  50 %

  35 %

  20 %

  TNECNADSZAVOU

  32 mm

  6,5 mm

 • ZNAKA NA BAREVNM PODKLADU / A10

  znaka na barevnm podkladu rzn intenzity

  Abychom zachovali dostatenou itelnost znaky, je teba pouvat zkladn barevnou verzi

  pouze tam, kde je dostaten kontrast mezi logem a pozadm, tj. pouze na velmi svtlch

  podkladech do sytosti 30%. Na sytch i tmavch podkladech se pouv inverzn varianta.

  Pro zachovn dostaten itelnosti znaky pouvme zkladn plnobarevnou verzi pouze tam,

  kde je dostaten kontrast mezi znakou a pozadm, kter zajist jej itelnost.

  TNECNADSZAVOU

  TNECNADSZAVOU

  TNECNADSZAVOU

  TNECNADSZAVOU

  TNECNADSZAVOU

  TNECNADSZAVOU

  TNECNADSZAVOU

  TNECNADSZAVOU

  TNECNADSZAVOU

  TNECNADSZAVOU

  TNECNADSZAVOU

  TNECNADSZAVOU

 • SLOGANY, DAL POKYNY / A11

  zsobrna doprovodnch slogan

  dal pokyny

  Nalate se s nmi na vlnu!Nalate se na nai vlnovou dlku!Nalate si na vlnovou dlku!Msto na vln pohodyNa vln pohody / Spolen na vln pohody eme stojat vody

  S ohledem na dve popsan smysl znaky je zakzno pouvat motiv vlny

  v ervenm proveden!

  Motiv vlny je naopak mon pouvat v rznch kontextech i v tchto propornch

  variantch - v proveden 3/4 a 2/3 jej vky. Je vak teba zachovat pesn tvar vlny!

  Znaku je mon pouvat pouze v tto kombinaci - v lev sti znak, v prav sti nzev!

  Nen mon variovat polohu nzvu vi znaku!

  2/3 vky

  3/4 vky

  pln vka

  TNECNADSZAVOU

  TNECNAD

  SZAVOU

  TNECNADSZAVOU

 • ST B / VYBRAN APLIKACE

 • Titul. Jmno Pjmenstarosta msta

  Mstsk ad Tnec nad Szavou

  257 41 Tnec nad Szavou, K Nkl 404

  +420 XXX XXX XXX

  prijmeni@mestotynec.cz

  www.mestotynec.cz

  MSTOTNECNAD SZAVOU

  Pipojte se na nai vlnovou dlku

  Titul. Jmno Pjmenmstostarostka msta

  Mstsk ad Tnec nad Szavou

  257 41 Tnec nad Szavou, K Nkl 404

  +420 XXX XXX XXX

  prijmeni@mestotynec.cz

  www.mestotynec.cz

  MSTOTNECNAD SZAVOU

  Nalate se s nmi na vlnu

  VIZITKY / B1

  oboustrann varianta vizitky ..