magistr£¾t hlavn£­ho mesta prahy ... pid hlavn£­ mesto praha...

Download MAGISTR£¾T HLAVN£­HO MESTA PRAHY ... PID HLAVN£­ MESTO PRAHA MAGISTR£¾T HLAVN£­HO MESTA PRAHY ODBOR

If you can't read please download the document

Post on 08-Dec-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • -'

  PID

  HLAVNí MESTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MESTA PRAHY

  ODBOR OCHRANY PROSTREDí

  Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-818370/2008/00PNI/E 1A/607-2/Nov

  Vyrizuje/linka Ing. Novotný/4278

  Datum 26.01.2009

  ZÁVER ZJIŠTOVAcíHO RíZENí

  podle § 7 zákona c. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostredí a o zmene nekterých souvisejících zákonu (zákon o posuzování vlivu na životní prostredí),

  ve znení pozdejších predpisu (dále jen zákon)

  Název: Stavba císlo 9394 -Plavecký areál Šutka

  Zarazení zámeru dle zákona: Príloha C.1, kategorie II, body 10.6, 10.8 f'

  Umístení: kraj: obec:

  hlavní mesto Praha hlavní mesto Praha

  mestská cást: katastrální území:

  Praha 8 Troja

  Predmetem posuzovaného zámeru je dostavba Plaveckého areálu Šutka v Praze 8, katastrální území Troja. Severní hranici tvorí ulice Cimická, západní okraj zájmového území je veden hranicí parcely C. 1083/7, jižní hranice je tvorena prudce spadajícím svahem ,a ~padní hranice je tvorena zeleným pasem, oddelujícím areál od bytového souboru Velká Skála. Zájmové území se rozkládá na pozemcích parc. C.1087/1, 1087/3 a 1087/5.

  Oznamovatel: HLAVNí MESTO PRAHA, IC: 00064581; Praha 1, Staré Mesto, Mariánské nám. 2; zastoupený dle plné moci STAVOKONTROL S.r.o., IC: 26758334; Praha 3, Vinohrady, Kourimská 2353/16

  '&

  Charakter a kapacita zámeru: Jedná se o dostavbu Plaveckého bazénu Šutka, jehož výstavba byla zahájena již v roce 1987, a pripojení telesa aquaparku k budove bazénu. Zámer je rozdelen na dve etapy. První etapou je sportovní bazén (Dostavba plaveckého areálu), druhou etapou je aquapark (Prístavba aquaparku). První etapa bude dokoncena dle puvodního využití objektu, tj. sportovní bazén s délkou 50 m. V této cásti bude umísten krytý bazén (50 m), detský výukový bazén (12 m), sauna, telocvicna, posilovna, šatnové zázemí pro 1 250 osob, tribuna hledište pro 400 osob, restaurace, klubovna, solária, masáže, bowling a jiné. V druhé etape se pocítá s prístavbou aquaparku. V aquaparku budou vybudovány dva bazény - horní a spodní. V horním bazéne bude vírivý bazén, relaxacní perlivý bazén, vodotrysk, tobogán, chrlice, vodopád a vodní bar. V prostorech spodního bazénu bude umísten dojezd tobogánu, divoká reka, rícka, detský bazén, skluzavky, hrib a ostrov. V prostorách aquaparku budou umísteny navíc odpocinkové terasy, bar, dva 90 m tobogány, bufet, vodní bar a hygienické

  Sídlo: Mariánské námestí 2, 110 01 Praha 1 Pracovište: Jungmannova 35/29, 11000 Praha 1 E-mail: oop@cityofprague.cz

  tel.: +420-236 004 245 fax: +420-236 007 074

 • -2z9- S-MHMP-818370/2008/00PNI/EIAl607 -2/Nov

  zázemí. Soucástí projektu jsou i parkovací místa pro budoucí sportovní plochy jižne pod rešeným územím. Jedná se o 8 tenisových kurtu, 7 kurtu urcených pro odbíjenou a o jedno hrište pro petanque. Pro tyto sportovní plochy je uvažováno celkem 57 parkovacích stání, které budou vybudovány v rámci výstavby parkovište plaveckého areálu. Celkove bude 277

  '-" realizováno parkovacích stání.

  Zjištovací rízení: Pri zjištovacím rízení se zjištuje, zda a v jakém rozsahu muže zámer vážne ovlivnit životní prostredí a vereiné zdraví. Používají se pritom kritéria, která jsou stanovena v príloze c. 2 k zákonu a která charakterizují na jedné strane vlastní zámer a príslušné zájmové území, na druhé strane z toho vyplývající významné potenciální vlivy na verejné zdraví a životní prostredí. Pri urcování, zda zámer má významné vlivy, dále príslušný úrad prihlíží k okolnosti, zda zámer svou kapacitou dosahuje limitních hodnot uvedených u zámeru príslušného druhu kategorie II v príloze C.1 k zákonu a dále k obdrženým vyjádrením verejnosti, dotcených správních úradu a dotcených územních samosprávných celku.

  Oznámení zámeru (prosinec 2008) bylo zpracováno podle prílohy C. 3 zákona spolecností K+K pruzkum, s.r.o. pod vedením Ing. Jana Krále, držitele autorizace dle zákona. V oznámení je podrobný popis soucasného stavu dotceného území a jsou identifikovány ocekávané vlivy pri realizaci i provozu zámeru. Zpracovatelé oznámení pri svém hodnocení došli k záveru, že nove navržený zámer nemuže významne ovlivnit životní prostredí a verejné zdraví. Pro prevenci, vvloucenÍ, snížení a kompenzaci nepríznivých vlivu je v oznámení navržen soubor opatrení.

  K predloženému oznámení se v prubehu zjištovacího rízení vyjádrily následuiící subjekty: . hlavní mesto Praha

  (vyjádrení c.j. MHMP46985/2009 ze dne 12. 1. 2009) . Hygienická stanice hlavního mesta Prahy

  (vyjádrení zn. S.HK/3763/27439/08 ze dne 7. 1.2009) . Ceská inspekce životního prostredí

  (vyjádrení zn. CIŽP/41/IPP/0823383.001/09/PTMze dne 14. 1. 2009) . odbor ochrany prostredí Magistrátu hlavního mesta Prahy

  (vyjádrení SZn. S-MHMP-818370/2008/1/00PNI ze dne 19.1.2009) ~ .,odborkultury, památkové péce a cestovríího ruchu Magistrátu hlavního mesta Prahy

  (vyjádrení c.j. MHMP 826 832/2008/Rad ze dne 2. 1. 2009).

  Mestská cást Praha 8 se k zámeru v prubehu zjištovacího rízení nevyjádrila.

  Prímý požadavek zpracovat dokumentaci ve smyslu & 8 zákona není ve vviádreních uplatnen.

  '.

  Podstata jednotlivých vyjádrení je shrnuta v následujícím textu.

  Hlavní mesto Praha (HMP) má k zámeru následující pripomínky a žádá, aby vznesené pripomínky byly zarazeny do záveru zjištovacího rízení.

  Z hlediska urbanistické koncepce a funkcních systému HMP konstatuje, že územní rozhodnutí na stavbu plaveckého areálu bylo vydáno dne 29. 5. 1987 pod c.j. 3938/87. Stavba byla rozdelena do dvou etap - krytý plavecký bazén jako 1. etapa a venkovní bazén s príslušenstvím jako 2. etapa. Hrubá stavba 1. etapy, která již byla realizována, se nalézá ve funkcní ploše SP - sloužící sportu.

  2. etapa stavby predstavuje v predkládaném oznámení prístavbu ke krytému bazénu ve forme aquaparku, což je zmena oproti puvodnímu projektu. Krome obsahu 2. etapy se oproti puvodnímu zámeru též liší její plošný rozsah, nebot cástecne v rozsahu cca 6 m

  Sídlo: Mariánské námestí 2, 110 01 Praha 1 Pracovište: Jungmannova 35/29, 11000 Praha 1 E-mail: oop@cityofPrague.cz

  tel.: +420-236 004 245 fax: +420-236 007 074

 • -3z9- S-MHMP-818370/2008/00PNI/EIAl607-2/Nov

  zasahuje do funkcní plochy zelene ZN - prírodní nelesní plochy. Tento presah lze považovat za nepresnost hranice funkcních ploch, kterou lze tolerovat, nebot v merítku územního plánu sídelního útvaru hlavního mesta Prahy (ÚPn) 1 : 10 000 je obtížne zobrazitelná..

  -' Rešení komunikacní obsluhy plaveckého areálu a dopravy v klidu nerespektuje pás ZN, který oddeluje dve funkcní plochy SP.

  Z akustického hlediska HMP upozornuje, že predložené merení hluku není provedeno oprávnenou osobou, což je v rozporu se zákonem c. 258/2000 Sb., v platném znení. Je treba, aby merení hluku provedla oprávnená osoba dle výše zmíneného zákona a výsledky merení pak byly zakomponovány do hlukového hodnocení (hlukové studie).

  Z hlediska ochrany ovzduší se predmetné území nachází v oblasti, která má dobré rozptylové podmínky. Významnejší zdroj znecištení v území tvorí emise z automobilového provozu na ul. Cimické.

  Rozptylová studie konstatuje, že podle výsledku monitorování kvality ovzduší nedochází v zájmovém území k prekracování limitu pro kvalitu ovzduší, s výjimkou krátkodobých koncentrací PMlO.

  Celý areál má být zásobován pomocí CZT a zdrojem emisí bude obslužní doprava parkovište s navrhovaným poctem 277 parkovacích stání. Emise z obslužné dopravy, které budou prispívat ke zvýšení imisní záteže, jsou podle výsledku rozptylové studie zanedbatelné a v dusledku provozu areálu nebude docházet k prekracování limitních koncentrací vetšiny znecištujících látek v ovzduší podle zákona C.86/2002 Sb.

  Již v soucasnostidocházík prekracovánímaximálníchdenníchkoncentracíPMlO, lze proto predpokládat, že i v budoucnosti muže docházet k prekracování tohoto limitu. Pro snižování imisní záteže PMlOje nutno doporucit zavedení co nejvetšího podílu výškove diverzifikované zelene.

  Z hlediska mestské zelene byl pro predmetné území zpracován dendrologický pruzkum. V dendrologickém pruzkumu nebyly dreviny hodnoceny v praxi používanou sadovnickou hodnotou, a proto je obtížné posoudit, které z drevin bude možné zaclenit do nových 'Sadových úprav území, a to i pres skutecnost, že se jedná o dreviny z náletu. V soutisku koordinacní studie a sadových úprav jsou schematicky zachycena navrhovaná rešení sadových úprav, která však nemají dostatecnou vypovídací schopnost. V predloženém oznámení nejsou sadové úpravy posuzovány, HMP doporucuje jejich podrobnejší rozpracování v navazující projektové príprave.

  Z hlediska ochrany prírody a krajiny hranicí stavba na západním Elkrajis dnes nefunkcním regionálním biokoridorem územního systému ekologické stability (ÚSES), její realizace ale na nej nebude mít negativní vliv. Výsadba 16 exempláru dubu letního v prostoru zmínené hranice s biokoridorem je v souladu s metodickými požadavky na tvorbu ÚSES.

  Z hlediska ochrany zemedelského pudního fo

Recommended

View more >