logori za srbe

21
SAVEZNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA Komitet za prikupljanje podataka o izvrenim zločinima protiv čovečnosti i medjunarodnog prava Beograd SPISAK LOGORA ZA SRBE NA TERITORIJI BIVE SFRJ

Upload: nikola

Post on 13-Jun-2015

5.613 views

Category:

Documents


8 download

TRANSCRIPT

Page 1: LOGORI ZA SRBE

SAVEZNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA

Komitet za prikupljanje podataka o izvr�enim zločinima protiv

čovečnosti i medjunarodnog prava B e o g r a d

SPISAK LOGORA ZA SRBE

NA TERITORIJI BIV�E SFRJ

Page 2: LOGORI ZA SRBE

2

1. Logori u tzv. BiH

BANOVIĆI 1. Banovići, logor u podrumu Direkcije �elezničkog saobraćaja 2. Banovići, fabrika "Helios", stara upravna zgrada, u nasequ Radina 3. Banovići, zgrada teritorijalne odbrane, preko puta po�te 4. Banovići, selo Tre�tenica, Osnovna �kola 5. Banovići, Banovići Selo, Osnovna �kola "Ivan Goran Kovačić" i barake kod �kole 6. Banovići, Banovići Selo, logor u ambulanti 7. Banovići, Banovići Selo, logor u seoskom domu 8. Banovići, Lozna, logor u �upi

BIHAĆ 9. Bihać, Okru�ni zatvor, Luke

10. Bihać, prostorije aero kluba 11. Bihać, kasarna "27 juli", sada "Fadil Be�lić-�egar" 12. Bihać, stadion FK "Jedinstvo" 13. Bihać, hotel "Park"- betonske prostorije 14. Bihać, naseqe Pokoj 15. Bihać, ugostiteqski objekat Mustafe Vukovića 16. Bihać, dečji vrtić u nasequ Ozimice 1 17. Bihać, Brekovica 18. Bihać, selo Čekrlije, podrum 19. Bihać, �kola u selu Vrka�ić 20. Bihać, selo Grabe� 21. Bihać, logor "Bihaćki kazamat 22. Bihać, logor na �elezničkoj stanici Srbqani 23. Bihać, logor u restoranu "Unski dijamant"

BRATUNAC 24. Bratunac, selo Gorwe Potočare, zatvor Hajra Be�lića

BREZA 25. Breza, vojni zatvor, 26. Breza, policijska stanica 27. Breza, logor u podrumu fabrike "Elektroterma" /stara Osnovna �kola "Ismet �arić - Slobodan"/ 28. Breza, skladi�te preduzeća "Udarnik", preko puta zgrade MUP-a 29. Breza, u kupatilima na gradskom bazenu 30. Breza, logor u magacinu rudnika "Breza" 31. Breza, zgrada "29"

BOSANSKI BROD (сада SRPSKI BROD) 32. Босански Брод ( Srpski Brod ), srednjo�kolski centar "Fric Pavlik" 33. Босански Брод ( Srpski Brod ), Tulek, skladi�te Robne kuće Beograd 34. Босански Брод ( Srpski Brod ), magacin gradjevinskog materijala preduzeća "GIK" 35. Босански Брод ( Srpski Brod ), logor Krndija (naspram vatrogasnog doma) 36. Босански Брод ( Srpski Brod ), logor pored reke Save (kajak klub)

Page 3: LOGORI ZA SRBE

3

37. Босански Брод ( Srpski Brod ), hale čarapane "Bosna" 38. Босански Брод ( Srpski Brod ), logor u zgradi vojne policije /zgrada biv�e Jugobanke/ 39. Босански Брод ( Srpski Brod ), gradski stadion FK Poleta 40. Босански Брод ( Srpski Brod ), logor u zgradi op�tine 41. Босански Брод ( Srpski Brod ), logor u stanici milicije

BRČKO 42. Brčko, Boderi�te, pogon "Interpleta" 43. Brčko, Bijela (Bosanska), mesni dom 44. Brčko, Bijela(Bosanska), su�ionica za �ljive 45. Brčko, Bijela (Bosanska), kuće prognanih Srba 46. Brčko, Boće, Osnovna �kola 47. Brčko, Boće, prostorije mesne zajednice 48. Brčko, Gornji Zovik, skladi�te gra|evinskog materijala "Ozrenka" 49. Brčko, Gornji Rahić, mesni dom 50. Brčko, Gornji Rahić, skladi�te gra|evinskog materijala 51. Brčko, Gornji Rahić, Osnovna �kola 52. Brčko, gara�a u rasadniku izme|u Rahića i Maoče 53. Brčko, Gornji Rahić, su�ionica u Okrajcima 54. Brčko, Donji Rahić, privatne kuće 55. Brčko, Maoča (logor u zgradi Zadru�nog doma i u gara�i) 56. Brčko, Maoča, farma pilića, 57. Brčko, Maoča, kafana "Bolji �ivot" 58. Brčko, Bojići, logor u napu�tenim srpskim kućama 59. Brčko, Palanka, čitaonica mesne zajednice 60. Brčko, Ra�ljani, magacin 61. Brčko, Ulice, Osnovna �kola 62. Brčko, Ulice, mesni dom

BUGOJNO 63. Bugojno, zgrada Privredne banke u kojoj je sme�tena vojna policija armije BiH 64. Bugojno, hotel Kalin, podrum 65. Bugojno, privatna kuća na periferiji grada 66. Bugojno, dvorana kulturno-sportskog centra 67. Bugojno, Osnovna �kola "Stipo �erek" 68. Bugojno, gimnazija 69. Bugojno, stadion "Iskre" 70. Bugojno, ski centar "Rostovo" 71. Bugojno, sportski centar 72. Bugojno, fabrika "Slavko Rodić" 73. Bugojno, gara�e u biv�oj Titovoj vili, Gorica 74. Bugojno, kuća ubijenog Srbina Relje Lukića 75. Bugojno, rudnik uglja u selu Gračanica

BUSOVAČA 76. Busovača, Kaonik 77. Busovača, magacin i podrum u hotelskom kompleksu Tisovac

VARE� 78. Vare�, logor u podrumu �kole u naselju Majdan preko puta �eljezare 79. Vare�, logor u Domu penzionera

VELIKA KLADU�A 80. Velika Kladu�a, zatvor

VISOKO

Page 4: LOGORI ZA SRBE

4

81. Visoko, kasarna "Ahmet Fetahagić" /"Majevica"/ 82. Visoko, podrum istra�nog zatvora 83. Visoko, mesni dom 84. Visoko, �kola "Fojnički odred" 85. Visoko, �kola "Ognjen Prica" 86. Visoko, Osnovna �kola "Ahmet Fetahagić", zatvor vojne policije 87. Visoko, selo Srhinje, kuća Envera Ba�ića 88. Visoko, selo Hlapčevići, mesni dom 89. Visoko, selo Glina, u �tali Sakiba Suxuka zv. "Po�tar" 90. Visoko, Buzić Mahala, Zadru�ni dom 91. Visoko, Ginje, podrum zgrade u kojo se nalazila komanda muslimanske vojske

VITEZ 92. Vitez, policijska stanica 93. Vitez, hemijska fabrika 94. Vitez, naselje Kru�čica

VI�EGRAD 95. Vi�egrad, podvodne prostorije HE "Vi�egrad" 96. Vi�egrad, silos "�ito" 97. Vi�egrad, Crni Vrh 98. Vi�egrad, Medzedza, zadru�ni dom, centralni zatvor �taba Teritorijalne odbrane Vi�egrad 99. Vi�egrad, Medzedza, podrum privatne kuće

VLASENICA 100. Vlasenica, затвор

GORA�DE 101. Gora�de, zatvor u policijskoj stanici u centru 102. Gora�de, silos u Kopačima 103. Gora�de, vojni zatvor u podrumu zgrade ZOIL "Sarajevo" 104. Gora�de, stari hotel "Balkan" 105. Gora�de, logor "Mujkovića Polje" 106. Gora�de, Mahala 107. Gora�de, zgrada Elekrodistribucije 108. Gora�de, logor u cementari Vitkovići 109. Gora�de, logor u fabrici azota u Vitkovićima 110. Gora�de, logor u �tampariji u Vitkovićima 111. Gora�de, u podrumu stare samačke zgrade u Vitkovićima 112. Gora�de, logor u ulici Mo�e Pijade, preko puta zgrade SUP-a 113. Gora�de, logor u kući Nedimovića 114. Gora�de, izolacija na desnoj strani Drine 115. Gora�de, zgrada stare po�te 116. Gora�de, Trebje�ko brdo 117. Gora�de, selo Mravinjac 118. Gora�de, selo �a�ići 119. Gora�de, logor u selu Osanica

GORNJI VAKUF 120. Gornji Vakuf, logor u Rami, zgrada Stanice milicije

GRADAČAC 121. Gradačac, logor u srednjo�kolskom centru 122. Gradačac, podrum Gimnazije na Gradini 123. Gradačac, u kompleksu Stara tvrdzava, Osnovna �kola "Veljko Vlahović" koja je podignuta nad

podzemnim austrougarskim zatvorom, u podrumu, zatvor vojne policije

Page 5: LOGORI ZA SRBE

5

124. Gradačac, selo Srnice, u kućama Srba koji su napustili selo, "Centar za izolaciju" 125. Gradačac, Gornja Tramo�nica, logor u �koli

GRAHOVO ( BOSANSKO GRAHOVO ) 126. Grahovo, Bosansko Grahovo

GRAČANICA 127. Gračanica, Dom kulture 128. Gračanica, logor u Osnovnoj �koli "Hasan Kikić" 129. Gračanica, zatvor

GRUDE 130. Grude, �kola 131. Grude, gara�a

DERVENTA 132. Derventa, biv�i Dom JNA 133. Derventa, Polje, logor u silosu 134. Derventa, Poljari, Osnovna �kola "Vuk Karadzić" 135. Derventa, Rabići, podzemne prostorije vojnog magacina 136. Derventa, Plehan

DOBOJ 137. Doboj, selo Brijesnica, Osnovna �kola "Hasan Kikić"

DRVAR 138. Drvar, selo Kamenica

DUVNO (TOMISLAVGRAD) 139. Duvno (Tomislavgrad), zatvor MUP-a u podrumu 140. Duvno (Tomislavgrad), podstanica za grejanje 141. Duvno (Tomislavgrad), Srednjo�kolski centar 142. Duvno (Tomislavgrad), [kola učenika u privredi - [UP 143. Duvno (Tomislavgrad), gimnazija "15. novembar" 144. Duvno (Tomislavgrad), Osnovna �kola "Bori�a Kovačević" 145. Duvno (Tomislavgrad), dom časnih sestara 146. Duvno (Tomislavgrad), vojni zatvor 147. Duvno, stanica vojne policije 148. Duvno (Tomislavgrad), Eminovo Selo, logor u kući Milisav Radovana 149. Duvno (Tomislavgrad), selo Babine 150. Duvno (Tomislavgrad), privatni zatvor u selu [uica 151. Duvno (Tomislavgrad), Galečić 152. Duvno (Tomislavgrad), selo Ra�ćani 153. Duvno (Tomislavgrad), Gornji Bri�nik 154. Duvno (Tomislavgrad), selo Stipanjići, podrum napu�tene kuće 155. Duvno (Tomislavgrad), selo Stipanjići, Osnovna �kola

�EPČE 156. �epče, magacin cementa 157. �epče, Osnovna �kola "Rade Kondić", fiskulturna sala 158. �epče, srednjo�kolski centar 159. �epče, selo Perković, magacin UPI i �kola 160. �epče, Begov Han, ulaz u tunel

�IVINICE 161. �ivinice, biv�a ambulanta 162. �ivinice, MUP

Page 6: LOGORI ZA SRBE

6

163. �ivinice, zgrada stare po�te 164. �ivinice, zgrada biroa za zapo�ljavanje 165. �ivinice, svlačionice stadiona "Mladost" 166. �ivinice, čitaonica kod stadiona u naselju [arenjak 167. �ivinice, magacin biv�e JNA u zaseoku Maline, vojni zatvor "�ivinačkih osa" 168. �ivinice, zgrada �umarstva "Svatovac", komanda Vojne policije 169. �ivinice, u Ciguljama 170. �ivinice, �urđevik

ZAVIDOVIĆI 171. Zavidovići, podrum zgrade dru�tveno-političkih organizacija (stara zgrada op�tine) 172. Zavidovići, podrum dečjeg obdani�ta 173. Zavidovići, upravna zgrada �umarstva, podrum 174. Zavidovići, logor u selu Hajderovići 175. Zavidovići, logor muxahedina u selu Kamenica 176. Zavidovići, logor muxahedina u selu Gostovići 177. Zavidovići, logor muxahedina u selu Livade 178. Zavidovići, logor muxahedina u selu Lijevča 179. Zavidovići, fudbalsko igrali�te "Krivaje" 180. Zavidovići, samačka zgrada, u podrumu 181. Zavidovići, logor u zgradi policije 182. Zavidovići, Kesten, prostorije biv�eg omladinskog doma

ZVORNIK 183. Zvornik, selo Godu�, logor 206. vite�ke brigade Armije BiH u selu Godu�, prema Rasto�nici, u

kući Cvjetka Petrovića 184. Zvornik, Ravna Sapna, podrum u Muharemovoj kući

ZENICA 185. Zenica, Kazneno-popravni dom 186. Zenica, zatvor 187. Zenica, Metalur�ki fakultet (? Metalur�ki institut), podrumske prostorije 188. Zenica, hotel "Internacional" 189. Zenica, biv�i Dom JNA, podrum 190. Zenica, �kola "Mihajlo Pupin" 191. Zenica, Osnovna �kola "Sead �krgo" 192. Zenica, logor u Muzičkoj �koli 193. Zenica, Perin Han, Osnovna �kola "Bratstvo-jedinstvo" 194. Zenica, Arnauti 195. Zenica, Bijelo Polje, stadion 196. Zenica, selo Janjići u �koli 197. Zenica, selo Drivu�a, u �koli 198. Zenica, selo Klopče, Osnovna �kola 199. Zenica, logor muxahedina na periferiji grada (Podbre�je)

JABLANICA 200. Jablanica, Muzej bitke na Neretvi /Muzej revolucije/ 201. Jablanica

JAJCE 202. Jajce, stara tvr|ava 203. Jajce, zatvor u zgradi SJS u podrumu 204. Jajce, zatvor teritorijalne odbrane u upravnoj zgradi "Elektro-Vrbasa" 205. Jajce, logor u Osnovnoj �koli "Bratstvo-jedinstvo" 206. Jajce, zatvor u kasarni HVO kod katoličke crkve

Page 7: LOGORI ZA SRBE

7

KAKANJ 207. Kakanj, logor u prostorijama rudnika 208. Kakanj, motel "Sretno" 209. Kakanj, �kola 210. Kakanj, selo Bre�ana, Osnovna �kola, logor "Crnih labudova" 211. Kakanj, selo Haljinići, podrumske prostorije zgrade u kojoj se nalazila komanda muslimanske

vojske

KALESIJA 212. Kalesija, selo Miljanovci 213. Kalesija, selo Me|an 214. Kalesija, selo Memići, u �koli 215. Kalesija, Toj�ići, seoski dom

KLADANJ 216. Kladanj, biv�i Zavod za osiguranje imovine i lica 217. Kladanj, zatvor u bioskopu 218. Kladanj, Dom kulture 219. Kladanj, selo Stupari - logor u zgradi Osnovne �kole 220. Kladanj, Matijevići

KLJUČ 221. Ključ, затвор 222. Ključ, selo Sanica

KONJIC 223. Konjic, zatvor u SUP-u 224. Konjic, Bradina, logor u Osnovnoj �koli "Zvonimir Beli�a - Nogo" 225. Konjic, logor u čelebićima, u biv�im magacinima JNA 226. Konjic, Čelebići, Osnovna �kola "Maksim Kujunxić" 227. Konjic, Osnovna �kola "3. mart" u ul. 3. marta 228. Konjic, sportska dvorana Musala u ul. Braće Bekta�evića 229. Konjic, novo stambeno naselje 230. Konjic, kafe "Amadeus" 231. Konjic, policijska stanica 232. Konjic, Donje Selo 233. Konjic, Buturović polje 234. Konjic, selo �epi 235. Konjic, selo Parsovići 236. Konjic, selo Cerići

KOTOR VARO� 237. Kotor Varo�, selo Večići 238. Kotor Varo�, u magacinu u selu Ravne

KRUPA NA UNI (BOSANSKA KRUPA) 239. Krupa na Uni (Bosanska Krupa), selo Pučenik, svinjarska farma 240. Krupa na Uni (Bosanska Krupa), selo Perna, farma 241. Krupa na Uni, (Bosanska Krupa), selo Podvran 242. Bosanska Krupa, Bu�im, svlačionica u sportskoj dvorani Osnovne �kole 243. Bosanska Krupa, Bu�im, podrum hotela "Bu�im"

KUPRES 244. Kupres, tvornica tekstilne konfekcije "Kvalitet" 245. Kupres, podrum kuće Vila Milenka u ul. Narodnih heroja, u kojoj se nalazio "Ratni �tab" HVO

LIVNO

Page 8: LOGORI ZA SRBE

8

246. Livno, SUP i gara�a SUP-a 247. Livno, Osnovna �kola "Ivan Goran Kovačić" 248. Livno, Osnovna �kola "10 oktobar" 249. Livno, tvr|ava Stari grad 250. Livno, sportska sala u �koli 251. Livno, hotel "Dinara", podrum (javna kuća) 252. Livno, motel 253. Livno, srednjo�kolski centar 254. Livno, Zastinje, logor u kući Ivetića 255. Livno, selo čelebić 256. Livno, sportska dvorana (moguće sportska dvorana u O� "Ivan Goran Kovačić) 257. Livno, bolnica

LI�TICA 258. Li�tica, затвор 259. Li�tica, logor u policijskoj stanici

LOPARE 260. Lopare, čelić, kafana "Smederevka" 261. Lopare, čelić, podrum kafane "Amerikanac"

LUKAVAC 262. Lukavac, podrum Srednjo�kolskog centra, zatvor "Patriotske lige" 263. Lukavac, Ekonomska �kola, zatvor vojne policije 264. Lukavac, logor vojne policije u podrumu kod �elezničke stanice 265. Lukavac, �kola "Vjekoslav Tunjić", 266. Lukavac, stari Dom zdravlja 267. Lukavac, klanica preduzeća Progres u selu Modrac, zatvor Rifata Morankića 268. Lukavac, gara�a "Trans servisa" 269. Lukavac, fabrika "Soda so", logor vojne policije 270. Lukavac, logor HOS-a u odmarali�tu Koksare na Svatovcu

LJUBI�KI 271. LJubu�ki, vojno-istra�ni zatvor HVO 272. LJubu�ki, stari zatvor, HOS-ov zatvor 273. LJubu�ki, zatvor u otkupnoj stanici duvana 274. LJubu�ki, logor u skladi�tu duvana 275. LJubu�ki, selo Lipno, logor u Osnovnoj �koli 276. LJubu�ki, zatvor u �koli u Kravicama

MAGLAJ 277. Maglaj, svlačionice FK "Natron" 278. Maglaj, Novi �eher, na livadi ogra|enoj bodljikavom �icom

MODRIČA 279. Modriča, prostorije protivpo�arne slu�be u rafineriji 280. Modriča, silos 281. Modriča, selo Garevac

MOSTAR 282. Mostar, prostorije biv�e vojne ambulante, zatvor HOS-a 283. Mostar, ]elovina, �antićeva ulica br. 27 - biv�i Okru�ni zatvor, zatvor HVO 284. Mostar, zgrade fakulteta (Ma�inskog, Ekonomskog i Pravnog), logor vojne policija HVO 285. Mostar, mesna zajednica "4. jul" 286. Mostar, hotel "Bristol", podrumi 287. Mostar, ulica Mladena Balorde

Page 9: LOGORI ZA SRBE

9

288. Mostar, kasarna "Severni logor" 289. Mostar, Rodoč, na heliodromu u vojnoj gimnaziji - centralni zatvor Herceg-Bosne 290. Mostar, Vrapčići, prostorije predionice "\uro Salaj", logor muslimanske vojske 291. Mostar, Svinjarine, oblast pored sela Podvele�, preduzeće "Zlatka Vuković" 292. Mostar, Svinjarine, oblast pored sela Podvele�, privatna kuća 293. Mostar, selo Kočine, logor muslimanske vojske 294. Mostar, Cim, privatni zatvor 295. Mostar, selo Potoci, logor u �koli 10 km od Mostara 296. Mostar, selo Vojno 297. Mostar, selo Buna, logor u �koli 298. Mostar, selo Buna, zatvor braće Ivana i Srećka Gagro

MRKONJIĆ GRAD 299. Mrkonjić Grad, stanica milicije

NOVI TRAVNIK (PUCAREVO) 300. Novi Travnik (Pucarevo), selo Stojkovići, objekat biv�e JNA 301. Novi Travnik (Pucarevo), fabrika "Bratstvo", kalionica

OLOVO 302. Olovo, fiskulturna sala gimnazije 303. Olovo, stanice policije

ORA�JE 304. Ora�je, srednjo�kolski centar 305. Ora�je, Donja Mahala, logor u Osnovnoj �koli 306. Ora�je, Donja Mahala, �upa Mirze Filipovića zvanog "Deljković" 307. Ora�je, logor u gradskom skloni�tu 308. Ora�je, logor u osnovnoj �koli 309. Ora�je, Posavska mahala

ODJAK 310. Oxak, Osnovna �kola (fiskulturna sala) 311. Oxak, preduzeće "Strolit" 312. Oxak, logor u kućama 313. Oxak, Novi Grad, logor u osnovnoj �koli 314. Oxak, Novi Grad, logor u napu�tenim srpskim kućama

PETROVAC (BOSANSKI PETROVAC) 315. Petrovac (Bosanski Petrovac), policijska stanica 316. Petrovac, (Bosanski Petrovac), "Sabirni centar" u zgradi "�ipada" do bioskopske sale 317. Petrovac (Bosanski Petrovac), fabrika plastike

POSU�JE 318. Posu�je, SUP 319. Posu�je, gara�a 320. Posu�je, selo Skretnica, zatvor Karla Martinovića

PROZOR 321. Prozor, zatvor 322. Prozor, gara�e 323. Ravno u Popovom polju

SANSKI MOST 324. Sanski Most, policijska stanica

Page 10: LOGORI ZA SRBE

10

325. Sanski Most, bioskop 326. Sanski Most, "Sabirni centar u zgradi "�ipada" do bioskopske sale 327. Sanski Most, Nezirevića kuća 328. Sanski Most, zgrada "Metalorada" 329. Sanski Most, Podbre�je, zgrada "Vatrostalne" 330. Sanski Most, auto-otpad

SARAJEVO 331. Sarajevo, Alipa�ino polje, naselje br. 2 u podrumu kafića "Borsalino", Trg Zavnobiha br. 23 332. Sarajevo, Alipa�ino polje, podrum na Trgu Zavnobiha 27, zatvor Juke Prazine 333. Sarajevo, Alipa�ino polje, podrum na Trgu Zavnobiha 21 (ispod prodavnice "Mali Konzum"

/zatvor Juke Prazine/ 334. Sarajevo, Alipa�ino polje, podrum samoposluge "Veliki konzum" na Trgu Zavnobiha 335. Sarajevo, Alipa�ino polje, faza B, restoran "Novi Grad" na Trgu Zavnobih-a 336. Sarajevo, toplana Alipa�ino polje, B faza 337. Sarajevo, Alipa�ino polje, prostorije mesne zajednice "Mladost" 338. Sarajevo, Alipa�ino polje, hotel "Bristol", klozeti u podrumu 339. Sarajevo, Alipa�ino polje, kafana "Stela" 340. Sarajevo, Alipa�ino polje, Osnovna �kola "Andrija Ra�o" 341. Sarajevo, Alipa�ino polje, Osnovna �kola "Prvi maj" 342. Sarajevo, Alipa�ino polje, blok B, privatni zatvor 343. Sarajevo, DIF 344. Sarajevo, "Elektrotehna" 345. Sarajevo, Dobrinja 3, atomsko skloni�te 346. Sarajevo, Igman, atomsko skloni�te u hotelu "Igman" 347. Sarajevo, Igman, hotel "Mrazi�te" 348. Sarajevo, Igman, podrum hotela "Famos" 349. Sarajevo, bioskop "Radnik" u ul. \ure \akovića 350. Sarajevo, podrum ispod prodavnice obuće "Borovo" u ul. Danka Mitrova 351. Sarajevo, zatvor u biv�oj kasarni "Viktor Bubanj", sada "Ramiz Salčin" u ul. Prvomajskoj 352. Sarajevo, gara�a kod Privredne banka Sarajevo 353. Sarajevo, podrumski trezor Privredne banke Sarajevo (Dobrinja 5) u ul. Bratstva-jedinstva /Ivana

Kardelja/ 354. Sarajevo, dečije obdani�te u ul. Palmira Toljatija 355. Sarajevo, dečije obdani�te Iskrica, u ul. Mo�e Pijade 356. Sarajevo, dečije obdani�te Iskrica, u ul. Mladena Stojanovića 357. Sarajevo, dečije obdani�te Iskrica ("Dragica Pravica") u ul. Skerlićevoj 358. Sarajevo, dečije obdani�te u naselju čengića Vila II, Otoka, gde je bio �tab Ede Muratovića 359. Sarajevo, dečje obdani�te "Mladen Stojanović" na uglu ulica Skerlićeve i Mustafe Golubića, �tab

Juke Prazine u čijem je podrumu bio logoru 360. Sarajevo, Dobrinja 2, podrum trgovinskog preduzeća "Ma�inopromet" u ul. Oktobarske

revolucije 361. Sarajevo, hotel "Evropa" (javna kuća), klima komora u podrumu 362. Sarajevo, �eleznička stanica 363. Sarajevo, podrum hotela "Zagreb", na Marin - dvoru /javna kuća/ 364. Sarajevo, kompleks "Zetra" 365. Sarajevo, u podrumu prodavnice "Jugoeksport" u naselju Dobrinja II u ul. Xavaharlal Nehrua 366. Sarajevo, zatvor na Stupu - hangari skladi�ta guma 367. Sarajevo, zgrada Banke i SDK - čengić Vila 368. Sarajevo, Klinički centar, upravna zgrada 369. Sarajevo, u podrumu restorana "Sarajevo" na Marin dvoru u zgradi "�umaprojekta" na uglu

ulica Titove i Kranjčićeve

Page 11: LOGORI ZA SRBE

11

370. Sarajevo, MUP 371. Sarajevo, napu�ten srpski stan u ul. Muhameda Xuxe 128 372. Sarajevo, napu�ten srpski stan u ul. Muhameda Xuxe 30, na Ko�evskom brdu 373. Sarajevo, Meteorolo�ki zavod na Bjelavama 374. Sarajevo, naselje Ciglana, ulica Djure Djakovića 375. Sarajevo, prostorije preduzeća "Na� Dom" u ul. Sutjeska 376. Sarajevo, naselje Karingtonka, logor u podrumu u Ulici Sutjeska br. 4 ili 6 377. Sarajevo, prostorije tvornice �ice u ul. Xemala Bijedića 378. Sarajevo, neboder br. 2 na Trgu Pere Kosorića 379. Sarajevo, �kola za retardiranu decu "Vladimir Nazor", u ul. Ivana Krndelja br. 54 380. Sarajevo, Osnovna �kola "Ivan Goran Kovačić" u naselju Hrasno 381. Sarajevo, Osnovna �kola u naselju Bistrik, zatvor 110. brigade 382. Sarajevo, Osnovna �kola na Marin Dvoru 383. Sarajevo, Osnovna �kola "Petar Dokić" na čengića vili II, u atomskom skloni�tu, Ul. Palmira

Toljatija 129 384. Sarajevo, Osnovna �kola "Franjo Kluz" u naselju Ko�evsko brdo, u Livanjskoj ulici 385. Sarajevo, naselje "Otoka" podrumske prostorije nebodera u ul. Socijalističke revolucije 16 386. Sarajevo, naselje Otoka, podrumske prostorije nebodera prodavnice UPI u ulici �rtava fa�izma

br. 16 ili 17 387. Sarajevo, policijska stanica u naselju Otoka 388. Sarajevo, policijska stanica na Ko�evskom brdu 389. Sarajevo, policijska stanica Centar na Bjelavama 390. Sarajevo, policijska stanica u Sokolovića kolonija 391. Sarajevo, prostorije Mesne zajednice "Mojmilo" 392. Sarajevo, stadion "Ko�evo" 393. Sarajevo, čengića vila, logor u zgradi solitera u Ulici Marka Marulića, preko puta stovari�ta

gra|evinskog i ogrevnog materijala 394. Sarajevo, čengića vila, logor u staroj plinari na 395. Sarajevo, magacin ko�nih otpadaka kod kafića"Tik-tat" 396. Sarajevo, studentski dom "Mladen Stojanović" u Radićevoj ulici br. 4-c na uglu sa ul. JNA

/javna kuća/ 397. Sarajevo, studentski dom "Mahmut Bu�atlija" na Bjelavama /javna kuća/ 398. Sarajevo, Gra|evinski fakultet, podrum /javna kuća/ 399. Sarajevo, Stomatolo�ki fakultet, u podrumu i prizemlju 400. Sarajevo, Tehnička �kola, ulica Vojvode Putnika (�kola za gra|evinarstvo) 401. Sarajevo, tunel bolnice Ko�evo 402. Sarajevo, tunel Vele�ići - Ciglane 403. Sarajevo, FIS (DTV Partizan), ulica Mis Irbina, podrum 404. Sarajevo, logor u ulici Mis Irbina 405. Sarajevo, Centar za učenike stranih jezika u ul. Vase Miskina, zatvor 109 brigade 406. Sarajevo, Centralni zatvor, u ulici JNA 8 i 9 407. Sarajevo, Agencija za istra�ivanje i dokumentaciju (AID) čije se prostorije nalaze u blizini

Centralnog zatvora 408. Sarajevo, "�IPAD" u ul. Xemala Bijedića, skladi�te 409. Sarajevo, zatvor 101. brigade 410. Sarajevo, �tab 102. brigade u Hrasnom u ul. Pere Kosorića 411. Sarajevo, Osiguravajući zavod "Dunav" 412. Sarajevo, logor u podzemnim prostorijama magacina "Jugoelektra" 413. Sarajevo, logor u podrumu stambene zgrade u Sremskoj ulici, u blizini �taba Envera Zornića 414. Sarajevo, logor u podrumu Vele-pekare u Ulici Omera Maslića 415. Sarajevo, logor u podrumu kuće NN muslimana u ulici Nade�de Petrović br. 87

Sarajevo, Op�tina Ilidza

Page 12: LOGORI ZA SRBE

12

416. Sarajevo, Op�tina Ilixa, Hrasnica, Dom kulture - dru�tveni dom 417. Sarajevo, Op�tina Ilixa, Hrasnica, zgrada biv�eg samačkog hotela "FAMOS", vojni zatvor 418. Sarajevo, Op�tina Ilixa, Hrasnica, stadion FK "FAMOS" 419. Sarajevo, Op�tina Ilixa, Hrasnica, podrum hotela Hrasnica 420. Sarajevo, Op�tina Ilixa, Hrasnica, Osnovna �kola "Aleksa �antić" 421. Sarajevo, Op�tina Ilixa, Hrasnica, gara�e u podrumima nebodera ispod stanice muslimanske

policije 422. Sarajevo, Op�tina Ilixa, Hrasnica, gara�e u podrumu u ul. Igmanskog partizanskog bataljona 423. Sarajevo, Op�tina Ilixa, Hrasnica, podrum nezavr�ene stambene zgrade (vojni zatvor) u ul.

Alekse Bojovića - Brke 424. Sarajevo, Op�tina Ilixa, Hrasnica, podrum nedovr�ene stambene zgrade kod dečjeg obdani�ta

Sarajevo, Op�tina Novi Grad 425. Sarajevo, naselje "Pavle Goranin", policijska stanica Novi Grad u Prvomajskoj ulici 426. Sarajevo, policijska stanica �vrakino selo (naselje Pavle Goranin) 427. Sarajevo, Novo Sarajevo, Osnovna �kola "Pavle Goranin", u �vrakinom selu (naselje Pavle

Goranin) u Prvomajskoj ulici 428. Sarajevo, �I� (�elezničko-industrijska �kola) u ulici �ivka Jo�ila, Buća potok 429. Sarajevo, logor "Sunce" u Dobrinji II u magacinskim prostorijama u podrumu u ul. Marka

Ore�kovića br. 11 (ugao Nehruove i ul. Mitcubi�i) zatvor Teritorijalne odbrane naselja Dobrinja 430. Sarajevo, atomsko skloni�te na Dobrinji, u komandi 5 motorizovane brigade (kod prodavnice

"Sunce") 431. Sarajevo, skladi�te "25. maj" u �vrakinom selu (naselje Pavle Goranin) 432. Sarajevo, podrum "Poljoopskrbe", prema Ba� čar�iji u naselju Dobrinja II, u Bul. Mitcubi�i 433. Sarajevo, Op�tina Novi Grad, kafana "Baltazar" na Dobrinji 434. Sarajevo, privatni zatvor u Buća Potoku

Sarajevo, Op�tina Novo Sarajevo 435. Sarajevo, Op�tina Novo Sarajevo, Popravni dom u Pofalićima 436. Sarajevo, Op�tina Novo Sarajevo, Pofalići, podrumske prostorije GP "Vranica" u kojoj su bili

samački stanovi 437. Sarajevo, Op�tina Novo Sarajevo, GP Vranice, upravna zgrada, preko puta Centralnog zatvora 438. Sarajevo, Op�tina Novo Sarajevo, logor u �koli "Slobodan Vuković" u ul. Blagoja Parovića 439. Sarajevo, obdani�te na Ko�evu preko puta kafane "�etali�te" koje je dr�ao Juka Prazina 440. Sarajevo, Op�tina Novo Sarajevo, Stanica javne bezbednosti u Ulici Omera Maslića br. 2 441. Sarajevo, Op�tina Novo Sarajevo, Pofalići, logor u Samačkom domu za radnike fabrike duvana 442. Sarajevo, Novo Sarajevo, policijska stanica

Sarajevo, Op�tina Trnovo 443. Sarajevo, Op�tina Trnovo, zgrada SUP-a 444. Sarajevo, Op�tina Trnovo, logor u zgradi obdani�ta 445. Sarajevo, Op�tina Trnovo, magacin teritorijalne odbrane 446. Sarajevo, Op�tina Trnovo, hotel "Treskavica" 447. Sarajevo, Op�tina Trnovo, selo Godinja, privatna �upa 448. Sarajevo, Op�tina Trnovo, selo Dejčići, logor u Osnovnoj �koli

Sarajevo, Op�tina Hadzići 449. Sarajevo, Op�tina Haxići, Tarčin, silos 450. Sarajevo, Op�tina Haxići, Pazarić, u fiskulturnoj sali Osnovne �kole "9. maj" 451. Sarajevo, Op�tina Hadzići, Zovik, biv�a kasarna JNA "Krupa" 452. Sarajevo, Op�tina Hadzići, Pazarić, Dom kulture 453. Sarajevo, Op�tina Hadzići, Pazarić, logor u magacinima u Krupskoj Rijeci 454. Sarajevo, Op�tina Hadzići, selo Urduk 455. Sarajevo, Op�tina Hadzići, selo Gunjani, u �koli

Page 13: LOGORI ZA SRBE

13

SOKOLAC 456. Sokolac, logor u selu Banja Lučica

SREBRENIK 457. Srebrenik, prostorije Stanica javne bezbednosti 458. Srebrenik, Osnovna �kola "Mehmed Ibrahimović" 459. Srebrenik, Rapatnica, svlačionice fudbalskog kluba 460. Srebrenik, srednja �kola u centru grada 461. Srebrenik, tekstilna fabrika "Interplet" 462. Srebrenik, Omladinski dom u prigradskom naselju Rapatnica

SREBRENICA 463. Srebrenica, zatvor izmedju zgrade op�tine i suda 464. Srebrenica, zatvor SUP-a 465. Srebrenica, logor u lečili�tu u Guber banji 466. Srebrenica, selo Potočari, zatvor Nasera Orića 467. Srebrenica, selo Sućeska, zatvor Zulfa Tursunovića

STOLAC 468. Stolac, duvanska stanica 469. Stolac, prostorije fabrike "Inkos"

TE�ANJ 470. Te�anj, stanica milicije, logor u gara�i 471. Te�anj, vojni zatvor na stadionu FK "TO�K", u svlačionicama 472. Te�anj, �kola

TRAVNIK 473. Travnik, zatvor 474. Travnik, logor kod kafane "Tri bora" 475. Travnik, Dom penzionera 476. Travnik, kasarna "Petar Mećava" 477. Travnik, biv�i Dom JNA (stara medresa) 478. Travnik, lovački dom na Pavlovici 479. Travnik, podrum stare zgrade �TP 480. Travnik, zatvor u Dolcu, kod fabrike �ibica u krugu biv�eg magacina JNA, a potom kasarne u

Slimenima 481. Travnik, ve�ernica u ulici Slavka Radića 14 482. Travnik, fabrika "Bratstvo" 483. Travnik, logor u blizini dzamije 484. Travnik, selo Kraljevice

TUZLA 485. Tuzla, Okru�ni zatvor - vojno istra�ni zatvor u ul. Djure Djakovića br.1, na I spratu i u prizemlju 486. Tuzla, logor u Okru�nom zatvoru, civilni deo na II spratu 487. Tuzla, logor u kasarni "Husinjska buna" u naselju Skojevska 488. Tuzla, logor u "starom rudniku" kod stadiona "Slobode" u Tu�nju 489. Tuzla, biv�e vojno streli�te kod stadiona "Slobode" 490. Tuzla, stadion "Tu�anj" 491. Tuzla, logor na Tu�nju u solani 492. Tuzla, kasarna Lipnica, 4 km od Tuzle 493. Tuzla, kasarna u Slavinovićima 494. Tuzla, Ma�insko-tehnička �kola 495. Tuzla, Rudarsko �kolski centar na Ircu 496. Tuzla, Rudarsko-geolo�ki institut na Ircu 497. Tuzla, logor u Medicinskoj �koli

Page 14: LOGORI ZA SRBE

14

498. Tuzla, logor u podrumu komande vojne policije koja se nalazila u neposrednoj blizini Medicinske �kole

499. Tuzla, �kola "Braća Ribar" 500. Tuzla, Studentski dom 501. Tuzla, Radnički univerzitet "Mitar Trifunović - Uča" 502. Tuzla, biv�i dom JNA 503. Tuzla, zatvor �erije Zaimovića 504. Tuzla, hangar na aerodromu Dubrava 505. Tuzla, Cerik 506. Tuzla, Kozlovac, skloni�te u motelu 507. Tuzla, Kozlovac, ranije ekonomija zatvora 508. Tuzla, LJubače, u mlinu (izme|u Tuzle i �ivinica) 509. Tuzla, Morančani 510. Tuzla, Po�arnica 511. Tuzla, Kreka, zatvor Faruka Prcića u domu "Mo�a Pijade" 512. Tuzla, Stupari, osnovna �kola

UGLJEVIK 513. Ugljevik, Teočak, zgrada Osnovne �kole 514. Ugljevik, Teočak, zgrada mesne zajednice

FOJNICA 515. Fojnica, podrum Sarajevske banke 516. Fojnica, srednja �kola "Kata Govor�ić", podrum

CAZIN 517. Cazin, zatvor 518. Cazin, �ljunkara 519. Cazin, svlačionoca na fudbalskom igrali�tu 520. Cazin, autoservis "Crvene zastave" 521. Cazin, prostorije fabrike "Rad" 522. Cazin, Osredak, osnovna �kola "Vojin Marić" 523. Cazin, Osnovna �kola u selu Liskovac 524. Cazin, selo ]oralići, zaseok DZehveru�a

ČAPLJINA 525. čapljina, Dretelj 526. čapljina, Gabela, hangari biv�e JNA ispod Struge, zatvor HVO 527. čapljina, policijska stanica 528. čapljina, Grabovina, kasarna "Miro Popara", logor HVO 529. čapljina, podrum u Op�tini 530. čapljina, duvanska stanica 531. čapljina, logor HOS-a u staroj po�ti u podrumu 532. čapljina, silos kod "Neretvatransa" 533. čapljina, Domanovići, logor u privatnoj kući

ČITLUK 534. čitluk, gara�e 535. čitluk, stanica milicije

�AMAC (BOSANSKI �AMAC) 536. �amac (Bosanski �amac), selo Domaljevac, osnovna �kola

2. Logori u Hrvatskoj

Page 15: LOGORI ZA SRBE

15

BIOGRAD NA MORU 1. Biograd na Moru, zatvor 2. Biograd na moru, ribarska kuća na Vranskom jezeru 3. Biograd na moru, Filip Jakov, bolnica za retardiranu decu

BJELOVAR 4. Bjelovar, zatvor u policijskoj stanici 5. Bjelovar, Okru�ni zatvor 6. Bjelovar, vojni zatvor 7. Bjelovar, sportska dvorana 8. Bjelovar, prostorije mesne zajednice "Antun Gustav Mato�" 9. Bjelovar, kasarna "Bo�dar Adzija" 10. Bjelovar, vatrogasni dom 11. Bjelovar, �kola 12. Bjelovar, skladi�te oru�ja biv�e JNA Kukavica

VARA�DIN 13. Vara�din, zatvor, Braće Radića br. 4 14. Vara�din, kasarna 15. Vara�din, logor u sportskoj dvorani

VINKOVCI 16. Vinkovci, zatvor

VIROVITICA 17. Virovitica, kasarna (stra�ara) 18. Virovitica, podrum u hotelu "Milanovac" 19. Virovitica, policijska stanica

VRGINMOST 20. Vrginmost, policijska stanica 21. Vrginmost, po�ta

VRGORAC 22. Vrgorac, logor u Hrvatskom domu - gara�a 23. Vrgorac, gara�a u selu kod Vrgorca

24. VRPOLJE, zatvor

VUKOVAR 25. Vukovar, MUP Vukovar 26. Vukovar, Borovo "Komerc" 27. Vukovar, Borovo "Nova obuća" 28. Vukovar, hangar na aerodromu 29. Vukovar, nedovr�ena �kola u Borovo Naselju 30. Vukovar, dečiji vrtić kod op�tine 31. Vukovar, podrumi u op�tini 32. Vukovar, atomsko skloni�te 33. Vukovar, skladi�ni prostor "Drvoprometa" 34. Vukovar, katakombe ispod groblja 35. Vukovar, Rusinska crkva 36. Vukovar, �kola "Vladimir Nazor" 37. Vukovar, Lu�ac 38. Vukovar, skladi�ne prostorije "Abazis"

Page 16: LOGORI ZA SRBE

16

39. Vukovar, Elcov dvorac, kapela 40. Vukovar, vojni odsek

GLINA 41. Glina, zatvor za maloletnike 42. Glina, zgrada MUP-a

43. GOLI OTOK, логор на Голом отоку

GOSPIĆ 44. Gospić, Okru�ni zatvor 45. Gospić, vojni zatvor 46. Gospić, gimnazija 47. Gospić, podrum hotela "Lika" 48. Gospić, logor u mestu Smiljan 49. Gospić, kasarna i ciglana u selu Peru�ić, ("sabirni logor") 50. Gospić, selo Zablato, logor u biv�em poljoprivrednom dobru JNA 51. Gospić, Trnovac (Zablato) 52. Gospić, Karlobag

GRUBI�INO POLJE 53. Grubi�ino Polje, hotel "Bilogora", komanda ZNG

DARUVAR 54. Daruvar, zatvor 55. Daruvar, policijska stanica 56. Daruvar, kasarna 57. Daruvar, sportska sala "če�ki dom" 58. Daruvar, robna kuća "Varteks" 59. Daruvar, podrum samoposluge u centru grada 60. Daruvar, Miokovićevo

DUBROVNIK 61. Dubrovnik, "Ekscelzior", komanda vojne policije 62. Dubrovnik, vila "Palma" 63. Dubrovnik, okru�ni zatvor 64. Dubrovnik, hotel "Zagreb" na Lopudu, komanda vojne policije 65. Dubrovnik, prostorije vojne policije

DZAKOVO 66. Dzakovo, zatvor 67. Dzakovo, kasarna 68. Dzakovo, Ga�inci

ZAGREB 69. Zagreb, Vla�ka ulica 3, MUP 70. Zagreb, Vukomerec (prekr�ajni zatvor) 71. Zagreb, Gajeva ulica br. 3 (15), biv�i vojni istra�ni zatvor 72. Zagreb, kasarna "Mar�al Tito" 73. Zagreb, Kerestinec u Svetoj nedelji kod Zagreba 74. Zagreb, Kune�ćak, podrum bolnice, vojna policija 75. Zagreb, Remetinec, ulica Rajtarićeva (Rajterova ulica), zatvor vojnog suda 76. Zagreb, Petrinjska ulica br. 12 i 18 77. Zagreb, Selska 92, biv�a kasarna JNA 78. Zagreb, Kazneno popravni dom - bolnica (bolnica za osobe li�ene slobode), Sveto�imunska 107 79. Zagreb, stanica milicije Dubrava

Page 17: LOGORI ZA SRBE

17

80. Zagreb, sportska dvorana "Martinovska" 81. Zagreb, Trstenik 82. Zagreb, černomerec 83. Zagreb, černomerec, ciglana 84. Zagreb, Turopolje, maloletnički zatvor

ZADAR 85. Zadar, Okru�ni zatvor 86. Zadar, vojni zatvor 87. Zadar, istra�ni zatvor 88. Zadar, policijska stanica u biv�oj kasarni JNA "Djuro Djaković" 89. Zadar, hotel "Donat" na Diklovcu, Borik 90. Zadar, dom vazduhoplovstva 91. Zadar, �kola "Velimir �korpik" 92. Zadar, Osnovna �kola "�ime Budinić" 93. Zadar, Osnovna �kola "�imun Kozičić" 94. Zadar, sportska dvorana "Jazine" 95. Zadar, kasarna "Marko Ore�ković" 96. Zadar, gostionica "Fontana" Josipa (Joze) Prtenjače prema Diklu 97. Zadar, Stari grad 98. Zadar, Nin, ciglana

IVANEC 99. Ivanec, Lepoglava, KPD

IVANIĆ GRAD 100. Ivanić Grad 101. Ivanić Grad, Klo�tar Ivanić, logor u fiskulturnoj sali u �koli

IMOTSKI 102. Imotski, policijska stanica

KARLOVAC 103. Karlovac, zatvor u Radićevoj ulici 104. Karlovac, MUP 105. Karlovac, sportska hala "Ozalj" 106. Karlovac, Dubovac 107. Karlovac, Djački dom

KNIN 108. Knin, kasarna 109. Knin, Osnovna �kola "Srpski junaci" 110. Knin, stara tvrdjava 111. Knin, Srednjo�kolski centar

KOSTAJNICA 112. Kostajnica, Babina rijeka

KRAPINA 113. Krapina, zatvor

KUTINA 114. Kutina, vatrogasni dom 115. Kutina, Tvornica umjetnog gnojiva 116. Kutina, Popovača, du�evna bolnica 117. Kutina, Osnovna �kola u Me|uriću, u podrumu

METKOVIĆ

Page 18: LOGORI ZA SRBE

18

118. Metković, zatvor 119. Metković, vojna policija 120. Metković, zgrada civilne za�tite 121. Metković, radio stanica 122. Metković, sportska dvorana 123. Metković, duvanska stanica, podrum 124. Metković, selo Duboka

NA�ICE 125. Na�ice, затвор

NOVA GRADI�KA 126. Nova Gradi�ka, zatvor MUP-a 127. Nova Gradi�ka, zatvor u barakama u krugu vojne kasarne (prema Re�etarima) 128. Nova Gradi�ka, podrum Gimnazije 129. Nova Gradi�ka, �kola 130. Nova Gradi�ka, sportska dvorana 131. Nova Gradi�ka, Okučani, �elezara 132. Nova Gradi�ka, Okučani, prodavnica metalne galanterije

NOVSKA 133. Novska, zatvor 134. Novska, skladi�te teritorijalne odbrane (zgrada biv�eg vojnog odseka kod op�tine) 135. Novska, zgrada SUP-a

OGULIN 136. Ogulin, zatvor Kula

ORAHOVICA 137. Orahovica, затвор

OSIJEK 138. Osijek, MUP 139. Osijek, istra�ni zatvor 140. Osijek, Crvena kasarna 141. Osijek, Bela kasarna, logor Vojne policije 142. Osijek, zatvor Pampes na streli�tu 143. Osijek, logor na stadionu

OTOčAC 144. Otočac, vojni zatvor

PAG 145. Pag, Slano 146. Pag, Kali

PAKRAC 147. Pakrac, Lipik 148. Pakrac, zatvor 149. Pakrac, policijska stanica 150. Pakrac, podrum robne kuće 151. Pakrac, Gavrinica 152. Pakrac, selo �eovica, logor u domu kulture 153. Pakrac, �eovica, logor u �koli 154. Pakrac, Marino selo, podrum u hotelu "Ribnjak" 155. Pakrac, Marino selo, Ribarska koliba 156. Pakrac, Marino Selo, upravna i poslovna zgrada "Ribnačarsko-Pakračka poljana"

Page 19: LOGORI ZA SRBE

19

157. Pakrac, Poljana Pakračka, radna organizacija "Jedinstvo", pogon za izradu hemijskih olovaka i električnih prekidača

158. Pakrac, Poljana Pakračka, ribarska koliba 159. Pakrac, Poljana Pakračka, vatrogasni dom

PETRINJA 160. Petrinja, selo Brest

PLOČE 161. Ploče, logor u zatvoru

PODRAVSKA SLATINA 162. Podravska Slatina

PULA 163. Pula, Okru�ni zatvor 164. Pula, Katarina 165. Pula, Kranjčevica 166. Pula, KPD "Valtura"

RIJEKA 167. Rijeka, Okru�ni zatvor 168. Rijeka, Ciotina 24 ili 25, logor - "prihvatni centar za strance" u biv�oj kasarni JNA 169. Rijeka, "Via Roma", ulica �rtava fa�izma 170. Rijeka, �kurine, barake 171. Rijeka, kasarna Trsat, zatvor vojne policije

SAMOBOR 172. Samobor, sportska dvorana 173. Samobor, Rakitje, centar za obuku ZNG

SINJ 174. Sinj, biv�a kasarna JNA "I Splitski partizanski odred" 175. Sinj, zatvor vojne policije 176. Sinj, Turjaci, logor u hangaru

SISAK 177. Sisak, Okru�ni zatvor, u Rimskoj ulici br. 19 178. Sisak, gara�a rafinerije 179. Sisak, MUP 180. Sisak, logor u �elezari 181. Sisak, Barutana, biv�i objekat JNA u naselju �elezara 182. Sisak, Omladinsko naselje kod Siska (barake omladinskih radnih brigada) 183. Sisak, Ekonomska �kola 184. Sisak, kasarna biv�e JNA 185. Sisak, sportska dvorana (blizu �elezničke stanice) 186. Sisak, Suhopolje 187. Sisak, Osnovna �kola "22 lipanj" 188. Sisak, Galdovo 189. Sisak, lečili�te Jodno 190. Sisak, Lipovica, затвор 191. Sisak, vojno skladi�te 192. Sisak, zatvor vojne policije

SLAVONSKA PO�EGA 193. Slavonska Po�ega, Okru�ni zatvor 194. Slavonska Po�ega, policijska stanica

Page 20: LOGORI ZA SRBE

20

195. Slavonska Po�ega, �enski zatvor 196. Slavonska Po�ega, sportska hala 197. Slavonska Po�ega, kasarna

SLAVONSKI BROD 198. Slavonski Brod, vojni zatvor 199. Slavonski Brod, podrum kafane Du�ana Bardaka sa kuglanom, u Partizanskoj ulici /sada

Osiječka/ 200. Slavonski Brod, podrumske prostorije Slu�be javne bezbednosti 201. Slavonski Brod, logor u vatrogasnom domu 202. Slavonski Brod, rafinerija 203. Slavonski Brod, Slavonski �amac 204. Slavonski Brod, selo Bukovlje, podrum kuće čiji je vlasnik Srbin koji je iseljen

SLUNJ 205. Slunj, Batnoga

SPLIT 206. Split, zatvor na Katalinića brijegu 207. Split, vojni zatvor Lora 208. Split, Dračevac, biv�a kasarna JNA, zatvor HOS-a 209. Split, Okru�ni zatvor "Bilice" (izmedju Splita i Solina) 210. Split, bolnica "Firule" 211. Split, Klis

TROGIR 212. Trogir, затвор

CRES-LO�INJ 213. Cres-Lo�inj, Dom za maloletnike

�IBENIK 214. �ibenik, zatvor Mandalina 215. �ibenik, kasarna "Ante Jonjić" 216. �ibenik, �ubićevac, vojni zatvor 217. �ibenik, sportska hala kod �kole "Stjepan Radić" 218. �ibenik, ostrvo Obonjan (ranije Otok mladosti) 219. �ibenik, zatvor Kuline 220. �ibenik, Okru�ni zatvor 221. �ibenik, istra�ni zatvor

3. Logori u Sloveniji

1. Dob pri Mirni, KPD

2. Dravograd

3. Ilirska Bistrica

4. Koper, zatvor

5. Koper, stanica milicije

6. Kočevje, Kočevska reka, logor u kasarni

7. Kranj, hala sajma

8. La�ko, Zidani Most, improvizovani zatvor u lovačkoj kući

Page 21: LOGORI ZA SRBE

21

9. La�ko, Zidani Most, zatvor

10. Ljubljana, zatvor

11. Ljubljana, Studenski centar kod �elezničke stanice

12. Ljubljana, ul. Pov�etova

13. Se�ana, Kozina

14. Maribor

15. Murska Sobota, Osnovna �kola

16. Nova Gorica

17. Radovljica, kasarna sportske hale

18. Ribnica, manastir Svetog Franti�eka

19. Hrastnik, Dol pri Hrastniku, rudnik

20. Celje

21. Cerknica