linux kernel

Download Linux kernel

Post on 16-Jan-2016

69 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

R.M. Tng quan v Linux. Linux kernel. Ni dung. Kin trc ca Linux Kh nng lp trnh trn Linux Cc vn ang quan tm Tho lun. Kin trc Linux. Kin trc modular monolithic Kin trc phn lp FUSE (Filesystem in Userspace) Device driver. Kin trc Linux. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Linux kernelR.M.

  Tng quan v Linux

 • Ni dungKin trc ca LinuxKh nng lp trnh trn LinuxCc vn ang quan tmTho lun

 • Kin trc LinuxKin trc modular monolithicKin trc phn lpFUSE (Filesystem in Userspace)Device driver

 • Kin trc LinuxLinux distro vs Linux kernel

 • Kin trc LinuxKin trc modular monolithicSo snh vi kin trc microkernelKin trc phn lp

 • Kin trc LinuxCc thnh phn ca Linux

 • Kin trc LinuxThnh phn nh thi

 • Kin trc LinuxThnh phn h thng file

 • Kin trc LinuxThnh phn Networking

 • Kin trc LinuxThnh phn Driver

 • Lp trnh LinuxLp trnh ng dngPHP, Perl, Python,Khng quan tm kin trc h thng bn diLp trnh ng dng h thngLp trnh kernel moduleDevice driversLp trnh kernel

 • Lp trnh LinuxLp trnh ng dng h thngSystem calls & glibcIoctlCn hiu h thng bn di

 • Lp trnh LinuxLp trnh ng dng h thngGi lp hot ng nhn phm (keypress)int main() { char buf[64]; char c = 'N'; int ctty; sprintf(buf, "/dev/tty1"); ctty = open(buf, O_RDWR); if (ctty == -1){printf("Cannot get tty1\n"); return -1; } ioctl(ctty, TIOCSTI, &c); close(ctty); return 0; }

 • Lp trnh LinuxLp trnh kernel moduleFramework

 • Lp trnh LinuxLp trnh kernelChnh sa, thm code vo kernelPhi bin dch li kernelHiu cc mi lin h gia cc thnh phnTon quyn trong h thngCn phi cn thn

 • Cc vn ang quan tm*B nh thiThit b o ca thit b thtVn nh tuyn trn mng khng dyH iu hnh chuyn dngThin client

 • B nh thiH thng a b x lCc qu trnh c quan h rng buc thc thiCc vn ang quan tm*

 • Thit b o ca thit b thtS dng cc ti nguyn thit b qua mngCc vn ang quan tm*

 • Cc vn ang quan tm*H iu hnh chuyn dngMini kernelXc nh cu hnh h thng t ngMini distroTi u ha cho mt h thng

 • Cc vn ang quan tm*Thin clientClient khng cn a cng

 • Cm n

  Kin trc modular monolithicSo snh vi kin trc microkernelKin trc phn lpPhn bit Linux distro v Linux kernelSystem callKh nng giao tip vi cc thnh phn khcCc thnh phn c bn ca Linux kernelTp trung vo phn Network, driver, scheduling, filesystemKin trc modular monolithicSo snh vi kin trc microkernelKin trc phn lpPhn bit Linux distro v Linux kernelSystem callKh nng giao tip vi cc thnh phn khcCc thnh phn c bn ca Linux kernelTp trung vo phn Network, driver, scheduling, filesystemTp trung vo phn Network, driver, scheduling, filesystemTp trung vo phn Network, driver, scheduling, filesystemTp trung vo phn Network, driver, scheduling, filesystemTp trung vo phn Network, driver, scheduling, filesystemTp trung vo phn Network, driver, scheduling, filesystemTp trung vo phn Network, driver, scheduling, filesystemTp trung vo phn Network, driver, scheduling, filesystemTp trung vo phn Network, driver, scheduling, filesystemTp trung vo phn Network, driver, scheduling, filesystemTho lun:Cn mt vi bn h tr trong vic xy dng nhm: ku gi, sp xp thi gian,Cn mt vi bn gip xy dng li trang web ca nhm: n gin, gn nh, thng tin cp nht,Lp nhm tho lun support trn website: forum hay web.Chn nhm tham gia tm hiu v cc vn nu trnTr li cu hi: Liu c cn phi hc mn OS xong ri mi tip cn Linux