Lies van Wegen, tandartsassistent van het jaar 2012

Download Lies van Wegen, tandartsassistent van het jaar 2012

Post on 19-Mar-2017

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>Lies was naast Yvonne Plas en Annelies Bierens eenvan de drie finalisten.Tijdens de StandbyDag werd eenaantal vragen aan de dames voorgelegd door Robert tenBrink en ondergetekende. De aanwezige (tandarts)-assistenten hadden al een goede indruk gekregen vande finalisten door filmpjes die waren opgenomen in depraktijk waar ze werkzaam zijn. Deze filmpjes zijn tezien op www.standbydag.nl.</p><p>WWiiee iiss LLiieess vvaann WWeeggeenn??Lies is 28 jaar en 11 jaar (preventie)assistente. Na hetbehalen van haar havodiploma wist ze niet wat ze wildegaan doen. Ze ging op zoek naar een baan op aanradenvan haar ouders. Ze kwam per toeval terecht in eenparodontologiepraktijk waar ze 5 jaar heeft gewerkt.Daarna volgde ze de opleiding mondzorgkunde inAmsterdam. Gezondheidsproblemen, een ontstekingaan haar hand, dwongen haar te stoppen met deopleiding. Achteraf is zij hier niet treurig om, omdat hetwerk van (preventie)assistent mij veel meer afwisselingbiedt dan dat van een mondhyginist, vertelt Lies.Lies werkt nu 6 jaar bij Boogaard &amp; de Jong Mondzorg,een algemene tandartspraktijk in Amersfoort.</p><p>WWeellkkee ttaakkeenn vvooeerr jjee uuiitt iinn ddee ttaannddaarrttsspprraakkttiijjkk??Ik werk in een fijn en hecht team waarin je jezelfkunt ontwikkelen, bijvoorbeeld door het volgen van eencursus preventie. Lies werkt fulltime en geeft invullingaan een veelzijdig takenpakket: 2 uur per dag vervultze taken als teamleider van 12 assistenten, en 6 uur perdag werkt zij als preventieassistent plus (nazorg implan-tologie, mondhygine-instructies, tandsteen verwijde-ren, sealen, 1- en 2-vlaksvullingen). Ook valt ze in aan</p><p>de stoel bij ziekte, en bij het opleiden en begeleidenvan nieuwe assistenten en stagiaires.Het team bestaat uit ongeveer 40 personen: 3 tandartsen,4 mondhyginisten, (preventie)assistenten, een aantalmedewerkers bij de receptie, een tandtechnicus entechniekassistenten.</p><p>WWaaaarroomm bbeenn jjee aassssiisstteenntt vvaann hheett jjaaaarr iiss ggeewwoorrddeenn??Collega-assistenten zien mij als ambassadeur van hetvak. Ik ben een duizendpoot, die alles uit het vak haaltwat erin zit.</p><p>VVaann nnoommiinnaattiiee ttoott vveerrkkiieezziinnggLies werd opgegeven voor de verkiezing tandarts-assistent van het jaar door haar collega Anneli vander Kletersteeg. Lies had in de praktijk geopperd omeen collega op te geven, toen bleek dat zijzelf wasopgegeven door haar collega.Volgens Anneli besteedtLies veel zorg en tijd aan de patint en haar collegas,is ze aardig en hardwerkend. Zij werkt nieuwe assis-tenten in, leidt stagiaires op. Bovendien heeft zij eenstimuleringsprijs in de wacht gesleept voor een projectin de ouderenzorg. Kortom, ze is een veelzijdigeassistente.Lies: Na de opgave volgde een telefoontje van EDIN datik tot de tien genomineerden behoorde. Fantastisch,dacht ik. Er volgde een gesprek met de jury bij EDIN.Dat ging goed, fijne mensen, Melissa heeft me op mngemak gesteld.Na een spannende selectiedag op 29 september jl. heeftde jury, bestaande uit Maren de Wit (vicevoorzitter NMT),Fenno Moes (trainer) en Melissa Schipper (tandarts-assistent van het jaar 2011), gekozen voor drie finalisten.</p><p>20</p><p>Lies van Wegen,tandartsassistentvan het jaar 2012Wanneer ik na afloop van de verkiezing van tandartsassistent van het jaar 2012 om een eerste reactie vraag aan Lies, reageert zij: Oh, ik ga huilen,fantastisch, overweldigend. Direct na de uitslag, die bekend werd gemaaktdoor dagvoorzitter Robert ten Brink, kwamen haar aanwezige collegaespontaan het podium op om haar te feliciteren.De verkiezing vond plaats tijdens de 26e StandbyDag in de RAI te Amsterdam,waar ik een gesprek met haar had.</p><p>Interview</p><p>door maria de vries</p></li><li><p>ACTA DENTAL EDUCATIONAcademisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam Basiscursus Reanimatie met AED</p><p>25 jan., Amsterdam Extra-orale opnametechniek voor assistenten</p><p>8 febr., Amsterdam Lokale anesthesie voor tandartsassistenten</p><p>7 maart, Amsterdam InCompany cursussen:</p><p> Lokale anesthesie voor tandarts-assistenten</p><p> Reanimatie Kleine beestjes: desinfectie en hygine Telefoneren in de praktijk Slijpen van instrumenten</p><p>www.acta-de.nlade@acta.nltel. 020 5980 308</p><p>Dental Best Practice Cursus Intraorale rntgenopnamen</p><p>8 maart, Almere Cursus Panorama opnemen</p><p>18 jan., Apeldoorn, 8 febr., Emmenwww.dentalbestpractice.nl</p><p>Dentalskills Basiscursus Tandartsassistent</p><p>start: 25 jan., Utrecht Cursus Praktijkmanagement</p><p>25 jan., Amersfoort Cursus Preventieassistent</p><p>22 febr., Woerden, Den Haag en Giethoorn19 april, Woerden</p><p> Training Rntgenfotos maken1 februari en 12 april, Giethoorn15 maart en 19 april, Dordrecht</p><p>www.dentalskills.nl</p><p>EDIN Cursus Preventieassistent </p><p>start: 26 jan., Drachtenstart: 1 febr., Maarnstart: 2 febr., Maastrichtstart: 8 maart, Hoornstart: 23 maart, Maarn</p><p> Cursus Paro-preventieassistentstart: 21 mei, Maarn</p><p> Initile therapie (vervolg op de paro-nazorg)start: 15 jan., Maarn</p><p> Composiet fissuurlak restauratiesstart: 19 jan., Maarn</p><p>Vervolg Agenda, zie pagina 24</p><p>Agenda</p><p>JJaa,, eenn nnuu zziitt jjee hhiieerr aallss ttaannddaarrttssaassssiisstteenntt vvaann hheett jjaaaarr..WWaatt vviinndd jjee vvaann ddee pprriijjzzeenn??De prijzen kunnen niet beter; een cursusreis naar Ibiza,in april a.s.Verder een jaar lang gratis cursussen volgenbij EDIN en een champagnebrunch met het gehele team.</p><p>WWeellkkee ccuurrssuuss wwiill jjee ggaaaann vvoollggeenn?? Mijn voorkeur gaat uit naar de cursus kindertand-heelkunde.</p><p>KKiieezzeenn vviiaa FFaacceebbooookkNieuw voor de 3e verkiezing tandartsassistent vanhet jaar was dat je via Facebook kon stemmen op jouwfavoriete kandidaat. Een week voor de finale tijdens deStandbyDag lag Annelies aan kop. Op dat moment warener 119 reacties binnengekomen. Omdat we dit jaar voorhet eerst begonnen zijn met het inzetten van socialmedia bij de verkiezing, hebben de stemmen op Face-book voor 10% meegewogen in de uitslag.Tijdens de ver-kiezing werden er geen punten door de jury toegekend,uitsluitend door de aanwezige assistenten door middelvan stemkastjes. Uiteindelijk kreeg Lies 39% van destemmen.</p><p>WWaatt vviinndd jjee hheett bbooeeiieennddee aaaann hheett vvaakk eenn wwaaaarroomm?? De veelzijdigheid, ik zoek het ook op, je kunt het zo leukmaken als jezelf wilt. Het moet van twee kanten komen.Verdiep je in het onderdeel van de tandheelkunde datjouw interesse heeft en specialiseer je hierin. Naast deambitie om taken, processen en structuren beter telaten verlopen in de praktijk, wil ik mij inzetten voor demondzorg van ouderen. Een op de vijf ouderen boven de70 jaar is langer dan 10 jaar niet bij de tandarts geweest.</p><p>AAllss jjee mmoorrggeenn iieettss zzoouu mmooggeenn vveerraannddeerreenn tteenn gguunnsstteevvaann ddee ttaannddaarrttssaassssiisstteenntt iinn aallggeemmeennee zziinn,, wwaatt zzoouu jjeeddaann ddooeenn??Het imago van het beroep tandartsassistent wil ikveranderen. Laten weten welke veranderingen zijn ergeweest de afgelopen decennia. Als je alleen al kijkt naarde toename van zelfstandige handelingen: Het is meerdan een afzuiger vasthouden. Dit zou ik willen uitleg-gen aan de tandartsen en vooral aan de patint. De taak-omschrijving is vaak niet duidelijk voor de buitenwereld.Ik wil uitdragen wat het vak anno 2012 inhoudt.</p><p>IIss eerr vvaannaavvoonndd eeeenn ffeeeessttjjee??Ja, een groot feest. Lekker uit eten en daarna gaan wemet het team dansen. Dit duurt waarschijnlijk tot in delate uurtjes. Ik werk in een gezellige praktijk. Er wordtvolgende week weer een Halloweenfeestje georgani-seerd. Gezamenlijk doen we ook geregeld mee aan eenhardloopwedstrijd, zoals de kerstmannenloop inAmersfoort. Heel goed voor het teamgevoel.</p><p>Tot slot wens ik haar succes toe met de functie alsambassadeur en jullie zullen zeker van haar horen.Lies is een bevlogen en gedreven tandartsassistentemet passie en liefde voor patinten en collegae.</p><p>21</p><p>InterviewLies van Wegen,tandartsassistent van het jaar 2012Wie is Lies van Wegen?Welke taken voer je uit in de tandartspraktijk?Waarom ben je assistent van het jaar is geworden?Van nominatie tot verkiezingJa, en nu zit je hier als tandartsassistent van het jaar.Wat vind je van de prijzen?Welke cursus wil je gaan volgen?Kiezen via FacebookWat vind je het boeiende aan het vak en waarom?Als je morgen iets zou mogen veranderen ten gunstevan de tandartsassistent in algemene zin, wat zou jedan doen?Is er vanavond een feestje?</p><p>AgendaACTA DENTAL EDUCATIONDental Best PracticeDentalskillsEDIN</p></li></ul>