kontrola prekograničnog kretanja otpada · sve vrste otpada izuzev komunalnog otpada i...

26
Kontrola prekograni č nog kretanja otpada UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE ODSJEK ZA EKOLOŠKU INSPEKCIJU

Upload: others

Post on 15-Jan-2020

8 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Kontrola prekograničnog kretanja otpada · sve vrste otpada izuzev komunalnog otpada i građevinskog otpada za koje nadzor vrši komunalna inspekcija (lokalni nivo). Praćenje i

Kontrolaprekograničnogkretanja otpada

UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVEODSJEK ZA EKOLOŠKU INSPEKCIJU

Page 2: Kontrola prekograničnog kretanja otpada · sve vrste otpada izuzev komunalnog otpada i građevinskog otpada za koje nadzor vrši komunalna inspekcija (lokalni nivo). Praćenje i

Crna Gora se prost ire na 13.812km2 površine. U administrat ivnompogledu teri tor i ja Crne Gore jepodi jel jena na 23 lokalne samouprave (Pri jestonica Cetinje, Glavni grad Podgorica i 21 opšt ina). Ukupna dužina granice Crne Gore,prema državama susjedima, iznosi614 km. Svoj im jugozapadnimdijelom Crna Gora izlazi naJadransko more obalnom lini jom č i jadužina iznosi 293,5 km, površinamorskog akvatori ja, koj i joj pr ipada,iznosi oko 2.540 km2. Na osnovu prirodnih karakterist ikaCrna Gora je podi jel jena na sjeverni,

središnj i (centralni) i pr imorskiregion (ovo ni je administrat ivnapodjela); U Crnoj Gori živi 620.000stanovnika. Od ukupnog brojastanovnika, 47,3% je nastanjeno uSredišnjem regionu, 28,7% uSjevernom regionu i 24 ,0% uPrimorskom regionu.

UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVEODSJEK ZA EKOLOŠKU INSPEKCIJU

Page 3: Kontrola prekograničnog kretanja otpada · sve vrste otpada izuzev komunalnog otpada i građevinskog otpada za koje nadzor vrši komunalna inspekcija (lokalni nivo). Praćenje i

Upravl janje otpadom u Crnoj Gori regul isano je nizom zakona i drugihpropisa, koj i su usvojeni u posl jednj ih nekol iko godina.

Vodeć i zakon u oblast i upravl janja otpadom je Zakon o upravljanjuotpadom , koj im se uređuju vrste i klasif ikaci ja otpada, planiranje, uslovii nač in upravl janja otpadom i druga pitanja od značaja za upravl janje uovoj oblast i .

Zakon o upravl janju otpadom usko je vezan sa drugim zakonima, kao štosu Zakon o zaštit i životne sredine („Službeni l ist CG“ broj 48/08) ,Zakon o vodama („Službeni list CG “ br. 27/07, 32/11 i 48/15) i Zakono zaštiti prirode („Službeni list CG“ br. 51/08 i 62/13) .

Kako su pitanja upravl janja otpadom veoma specif ična, i kako postoj ipotreba da kao zemlja kandidat za č lanstvo u EU usklađujemo propise saEU trenutno je u toku izrada novog Zakona o upravl janju otpadom koji ćeu potpunosti preni jet i zahtjeve najvažni j ih i najnovi j ih EU propisa iz oveoblast i .

UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVEODSJEK ZA EKOLOŠKU INSPEKCIJU

Page 4: Kontrola prekograničnog kretanja otpada · sve vrste otpada izuzev komunalnog otpada i građevinskog otpada za koje nadzor vrši komunalna inspekcija (lokalni nivo). Praćenje i

Institucionalni okvir

Inst i tucionalni okvir upravl janja otpadom na teri tor i j i Crne Gore jeorganizovan na državnom i lokalnom nivou.

Na državnom nivou, za upravl janje otpadom na teri tor i j i CrneGore direktno su odgovorni Ministarstvo održivog razvoja i tur izma,Agenci ja za zašt i tu životne sredine i Uprava za inspekci jske poslove. Na lokalnom nivou upravl janje otpadom je nadležnost jedinica lokalne

samouprave.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma - nadležno za razvojnacionalnog zakonodavnog i strateškog okvira u oblast i upravl janjaotpadom. (Osim ovog ministarstva imaju i druga ministarstva dionadležnosti : Ministarstvo pol jopr ivrede – propisuje uslove, nač in i postupakobrade veterinarskog otpada; Ministarstvo zdravl ja - propisuje uslove,nač in i postupak obrade medicinskog otpada; i td.. .) .

UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVEODSJEK ZA EKOLOŠKU INSPEKCIJU

Page 5: Kontrola prekograničnog kretanja otpada · sve vrste otpada izuzev komunalnog otpada i građevinskog otpada za koje nadzor vrši komunalna inspekcija (lokalni nivo). Praćenje i

2. Agencija za zaštitu životne sredine je organ nadležan za izdavanjedozvola za upravl janje otpadom:

- dozvole za prekogranično kretanje otpada;- dozvole za preradu i/ i l i zbrinjavanje otpada;- daje saglasnosti na planove upravl janja otpadom proizvođača otpada.

Agenci ja za zašt i tu životne sredine predstavl ja centralni diosistema u koj i se sl ivaju podaci o tokovima otpada, posebno u di jelusakupl jenih i prerađenih kol ič ina otpada i kol ič inama izvezenog i uvezenogotpada, kao i otpada koj i je bio u tranzitu preko teri tor i je Crne Gore tokomgodine.

UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVEODSJEK ZA EKOLOŠKU INSPEKCIJU

Page 6: Kontrola prekograničnog kretanja otpada · sve vrste otpada izuzev komunalnog otpada i građevinskog otpada za koje nadzor vrši komunalna inspekcija (lokalni nivo). Praćenje i

Uprava za inspekcijske poslove - je jedinstveni inspekci jski organdržavne uprave osnovan početkom 2012. godine od strane Vlade CrneGore sa ci l jem postizanja veće efikasnosti i ekonomičnosti vršenjakontrola, sprečavanja pojava pozit ivnog i negativnog sukoba nedležnosti .

Unutar Uprave su svi inspekci jski organi u Crnoj Gori i unutrašnjaorganizaci ja obezbjeđuje vršenje zajedničkih inspekci jskih pregleda, č imese povećava efikasnost inspekci jskog nadzora.

Uprava za ispekci jske poslove podi jel jena je na organizacione jediniceodnosno sektore koj i su zaduženi za pojedine oblast i inspekci jskognadzora:1. Sektor za zašti tu tržišta i ekonomije, igre na sreću i javne nabavke2. Sektor za zašti tu i bezbjednost zdravl ja l judi, životinja, bi l ja i šuma3. Sektor za zašti tu životne sredine i prostora4. Sektor za zašti tu djelatnosti od javnog interesa

UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVEODSJEK ZA EKOLOŠKU INSPEKCIJU

Page 7: Kontrola prekograničnog kretanja otpada · sve vrste otpada izuzev komunalnog otpada i građevinskog otpada za koje nadzor vrši komunalna inspekcija (lokalni nivo). Praćenje i

Poslovi inspekci jskog nadzora nad sprovođenjem zakona i drugih pravnihakata u oblast i zašt i te životne sredine, ukl juĉujuć i i propise iz oblast iupravl janja otpadom u nadležnosti su ekološke ispekci je koja funkcioniše uokviru Sektora za zašt i tu prostora i zašt i tu životne sredine.

U Sektoru za zašt i tu prostora i zašt i tu životne sredine osim ekološkenalaze se sl jedeće inspekci je:

Odsjek za inspekci ju zaštite prostora

Odsjek za inspekci ju urbanizma i geodezi ju

Odsjek za inspekci ju za građevinarstvo

Odsjek za inspekci ju za stanovanje

Odsjek za inspekci ju za vode

Odsjek za rudarsku, geološku i inspekci ju za ugljovodonike

UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVEODSJEK ZA EKOLOŠKU INSPEKCIJU

Page 8: Kontrola prekograničnog kretanja otpada · sve vrste otpada izuzev komunalnog otpada i građevinskog otpada za koje nadzor vrši komunalna inspekcija (lokalni nivo). Praćenje i

Sjedište ekološke inspekci je je u Podgor ic i za centralno i južno područ je i uBeranama za sjeverno područ je . Ekološka inspekci ja ima 7 službenika (Glavni ekološki inspektor, 4inspektora za centralnu i južnu regi ju, 1 inspektor za sjevernu regi ju i 1inspektor za zašt i tu od jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja). Ekološka inspekci ja u skladu sa Zakonom o inspekci jskom nadzoru vršiposlove inspekci jskog nadzora koj i se odnose na:* nadzor nad sprovođenjem zakona, drugih propisa i opšt ih akata iz oblast izašt i te životne sredine;* preduzima upravne i druge mjere i radnje u ci l ju da se utvrđene nepravi lnost iotk lone i obezbi jedi pravi lna pr imjena propisa iz ove oblast i ;* izr iče novčane kazne izdavanjem prekršajnih naloga, podnosi zaht jeve zapokretanje prekršajnog postupka, podnosi kr iv ične pr i jave;* podnosi in ic i jat ive za izmjenu zakona, drugih propisa i opšt ih akata i vrš ipredlaganje mjera za unapređ ivanje stanja u ovoj oblast i nadzora;* vrš i pr ipremu anal iza, izvještaja i informaci ja iz djelokruga rada odsjeka;* ostvaruje saradnju sa drugim organima uprave, inst i tuci jama i pr ivrednimsubjekt ima; kao i druge poslove iz svoje nadležnost i .

UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVEODSJEK ZA EKOLOŠKU INSPEKCIJU

Page 9: Kontrola prekograničnog kretanja otpada · sve vrste otpada izuzev komunalnog otpada i građevinskog otpada za koje nadzor vrši komunalna inspekcija (lokalni nivo). Praćenje i

Ekološka inspekci ja u svom radu vrši kontrolu nad primjenom i sprovođenjem sl jedeć ih zakona:

1 . Zakon o ž ivotnoj sred in i (»S l . l is t CG«, br. 48 /08)2 . Zakon o proc jen i u t ica ja na ž ivotnu sred inu (»Sl . l is t RCG«, br 80 /05 , 27 /13)3 . Zakon o s t ra teškoj proc jen i u t ica ja na ž ivotnu sred inu (»Sl . l is t RCG«, br 80 /05 , br.

59 /11)4 . Zakon o in tegr isanom spr ječavanju i kontro l i zagađ i van ja ž ivotne sred ine (»Sl . l is t

RCG«, br 80 /05 , »S l . l is t CG«, br. 54 /09)5 . Zakon o zašt i t i vazduha ("S l . l is t Crne Gore" , br. 25 /10)6 . Zakon o zašt i t i pr i rode (»Sl . l is t CG«, br. 51 /08 , 21 /09)7 . Zakon o nac ionaln im parkovima (»Sl . l is t CG«, br 56 /09)8 . Zakon o hemika l i jama (»Sl . l is t CG«, br. 18 /12)9 . Zakon o zašt i t i od buke u ž ivotnoj sred in i ( "S l . l is t RCG", br. 28 /11)10 .Zakon o zašt i t i od jon izu jućeg zračenja i rad i jac ionoj s igurnost i (»S l . l is t CG«, br.

56 /09 , 58 /09)11 .Zakon o zašt i t i od ne joniz jućeg zračenja („S l . l is t CG“, br. 35 /13)12 .Zakon o odgovornost i za š te tu u ž ivotnoj sred in i ( „S l . ls i t CG“, br. 27 /14)13 .Zakon o genet ičk i modi f ikovanim organizmima („S l . l is t CG“, br. 22 /08 i 40 /11)14 .Zakon o uprav l jan ju otpadom („Sl . l is t CG“,br. 64 /11)15 .Zakon o h idrografskoj d je la tnost i ( „S l . l is t CG“, br. 26 /10)

UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVEODSJEK ZA EKOLOŠKU INSPEKCIJU

Page 10: Kontrola prekograničnog kretanja otpada · sve vrste otpada izuzev komunalnog otpada i građevinskog otpada za koje nadzor vrši komunalna inspekcija (lokalni nivo). Praćenje i

Zakon o upravljanju otpadom („Sl. lsit CG“, br. 64/11) uređuje vrste iklasif ikaci ju otpada, planiranje, uslove i nač in upravl janja otpadom(sakupl janje, transport, preradu i odstranj ivanje) i druga pitanja od značajaza upravl janje otpadom.

Po Zakonu o upravl janju otpadom ekološka inspekci ja (Uprava zainspekci jske poslove – državni nivo) vrši poslove inspekci jskog nadzora zasve vrste otpada izuzev komunalnog otpada i građevinskog otpada za kojenadzor vrši komunalna inspekci ja ( lokalni nivo).

Praćenje i kontrola prekograničnog kretanja otpada u Crnoj Gori poZakonu o upravl janju otpadom u nadležnosti je ekološke inspekci je(Uprava za inspekci jske poslove).

UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVEODSJEK ZA EKOLOŠKU INSPEKCIJU

Page 11: Kontrola prekograničnog kretanja otpada · sve vrste otpada izuzev komunalnog otpada i građevinskog otpada za koje nadzor vrši komunalna inspekcija (lokalni nivo). Praćenje i

Prekogranično kretanje otpada u Crnoj Gori uređeno je:

- Zakonom o upravl janju otpadom („Sl. ls i t CG“, br. 64/11);- Zakonom o potvrđ ivanju Bazelske konvenci je o prekograničnom kretanjuopasnog otpada i njegovom odlaganju („Službeni l ist SRJ", Međunarodniugovori , broj 2/99);- Pravi lnikom o bližem sadržaju dokumentaci je koja se podnosi uz zahtjevza izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada kao i l ist i k lasif ikaci jeotpada („Službeni l ist CG", broj 71/10);- Zakonom o spol jnoj trgovini ("Službeni l ist RCG", br. 28/04 i 37/07);- Vladinom Odlukom o kontrolnoj l ist i za izvoz, uvoz i tranzit robe;

UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVEODSJEK ZA EKOLOŠKU INSPEKCIJU

Page 12: Kontrola prekograničnog kretanja otpada · sve vrste otpada izuzev komunalnog otpada i građevinskog otpada za koje nadzor vrši komunalna inspekcija (lokalni nivo). Praćenje i

Kako je prekogranično kretanje otpada regul isano sa više propisa –zakona tako su i poslovi kontrole podi jel jeni između više organa državneuprave i to:

- Uprava za inspekci jske poslove (primjenjuje Zakon o upravl janjuotpadom, „Pravi lnik o prekograničnom kretanju otpada“, i dr.) ;- Uprava carina (primjenjuje Zakon o spol jnoj trgovini , kontrolnu l istu i dr);- Uprava pol ici je - granična pol ici ja;- Ministarstvo održivog razvoja i tur izma;- Agenci ja za zašt i tu životne sredine (preko sakupl janja i obrade podatakao prekograničnom kretanju otpada);- Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Inspekci ja sigurnost i pomorskeplovidbe;- Drugi državni organi (tuži laštvo, sudovi i dr.) .

UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVEODSJEK ZA EKOLOŠKU INSPEKCIJU

Page 13: Kontrola prekograničnog kretanja otpada · sve vrste otpada izuzev komunalnog otpada i građevinskog otpada za koje nadzor vrši komunalna inspekcija (lokalni nivo). Praćenje i

Kontrolu prekograničnog prometa otpada na graničnim prelazima vršiUprava carina, a ekološki inspektori na granične prelaze izlazeperiodično i u slučaju potrebe po pozivu carinika.

Kad je u pitanju prekogranični promet otpada u lukama dio nadležnostiima i Ministarstvo saobraćaja i pomorstva preko inspekci je sigurnost ipomorske plovidbe i Lučke uprave a u skladu sa Zakonom o lukama iZakonom o zašti t i mora od zagađ ivanja sa plovnih objekata.

Uprava za inspekci jske poslove i Uprava carina imaju potpisanmemorandum o saradnj i i razumijevanju koj i značajno olakšavapostupanje inspekci jskih organa na graničnim prelazima.

Saradnja sa drugim državnim organima uređena je zakonskomregulat ivom i uspostavl ja se kad za tim postoj i potreba.

UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVEODSJEK ZA EKOLOŠKU INSPEKCIJU

Page 14: Kontrola prekograničnog kretanja otpada · sve vrste otpada izuzev komunalnog otpada i građevinskog otpada za koje nadzor vrši komunalna inspekcija (lokalni nivo). Praćenje i

Zakonom o upravl janju otpadom zabranjen je uvoz opasnog otpada, kao iuvoz neopasnog otpada radi odstranj ivanja i korišćenja kao gorivo i l i nadrugi nač in za proizvodnju energi je. Za izvoz neopasnog otpada ni jepotrebna dozvola izuzev da izvoznik bude upisan u registar izvoznika kodAgenci je za zašt i tu životne sredine.

U skladu sa Zakonom o upravl janju otpadom uvoz i tranzit neopasnogotpada može da se vrši samo na osnovu dozvole koju, na zahtjevprivrednog društva i l i preduzetnika, izdaje Agenci ja.

Izvoz i tranzit opasnog otpada može da se vrši samo na osnovu dozvolekoju, na zahtjev privrednog društva i l i preduzetnika, izdaje Agenci ja.

Sadržaj dokumentaci je koja se podnosi za izdavanje dozvola za uvoz,izvoz i tranzit otpada, kao i l ista klasif ikaci je otpada uređeni supodzakonskim aktom (Pravi lnikom) koj i je donešen od strane Ministarstva.

UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVEODSJEK ZA EKOLOŠKU INSPEKCIJU

Page 15: Kontrola prekograničnog kretanja otpada · sve vrste otpada izuzev komunalnog otpada i građevinskog otpada za koje nadzor vrši komunalna inspekcija (lokalni nivo). Praćenje i

Uvoz neopasnog otpada

U Crnu Goru moguć je uvoz neopasnog otpada samo radi prerade i za to jeneophodna dozvola Agenci je za zašti tu životne sredine. Za dobi janjeuvozne dozvole za neopasni otpad uvoznik pri laže:1) dokumentaci ju o oznakama i vrstama otpada iz l iste neopasnog otpada;2) ugovor između uvoznika i izvoznika otpada;3) ugovor između uvoznika otpada i prerađ ivača, ukol iko uvoznik ni jeistovremeno i prerađ ivač otpada;4) dokaz da je uvoznik otpada registrovan za obavl janje djelatnost i uvoza;5) podatke o nač inu prevoza i isporuke otpada (odjednom il i u višepoši l jk i) ;6) podatke o graničnom prelazu na kome će se izvrši t i uvoz, vremenudolaska otpada na granični prelaz i rut i kretanja otpada od graničnogprelaza do carinarnice i dal je do prerađ ivača, i7) dokaz o uplaćenoj administrat ivnoj taksi.

UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVEODSJEK ZA EKOLOŠKU INSPEKCIJU

Page 16: Kontrola prekograničnog kretanja otpada · sve vrste otpada izuzev komunalnog otpada i građevinskog otpada za koje nadzor vrši komunalna inspekcija (lokalni nivo). Praćenje i

U Crnu Goru uglavnom se uvozi otpadno gvožđe i čel ik koj i se prerađujuu žel jezari u Nikšiću (uvoz se vrši iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske,Srbi je, Kosova i Albani je). Povremeno je prisutan i uvoz otpadnogalumini juma i bakra koj i se nakon prerade (usitnjavanje, selekci ja,presovanje) u pogonu Uniprom u Nikšiću opet dal je izvozi.

Agenci ja na zahtjev uvoznika izdaje uvoznu dozvolu koja se odnosi naodređenu kol ič inu otpada sa tim što se naznač i u kol iko poši l jk i će uvozbit i izvršen uz određ ivanje nekog vremenskog perioda u kom taj uvozmora da se izvrši . Dozvolom se određuju granični prelazi preko koj ihpoši l jke mogu da uđu u Crnu Goru.

Pri l ikom dolaska na granični prelaz uvoznik mora carini stavit i na uviddozvolu Agenci je i druga dokumenta. Vrši se kontrola od straneovlašćenog pravnog l ica da l i je materi jal radioakt ivan.

Svaku poši l jku otpada (uvoznu) mora da prat i dokument oprekograničnom kreatnju otpada č i j i je sadržaj propisan Pravi lnikom obližem sadržaju dokumentaci je koja se podnosi uz zahtjev za izdavanjedozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada kao i l ist i k lasif ikaci je otpada(„Službeni l ist CG", broj 71/10)

UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVEODSJEK ZA EKOLOŠKU INSPEKCIJU

Page 17: Kontrola prekograničnog kretanja otpada · sve vrste otpada izuzev komunalnog otpada i građevinskog otpada za koje nadzor vrši komunalna inspekcija (lokalni nivo). Praćenje i

UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVEODSJEK ZA EKOLOŠKU INSPEKCIJU

Page 18: Kontrola prekograničnog kretanja otpada · sve vrste otpada izuzev komunalnog otpada i građevinskog otpada za koje nadzor vrši komunalna inspekcija (lokalni nivo). Praćenje i

Tranzit neopasnog otpada Za tranzit neopasnog otpada kroz Crnu Goru potrebna je dozvola

Agenci je za zašti tu životne sredine. Za dobi janje dozvole za tranzitneopasnog otpada pri laže se dokumentaci ja o oznakama i vrstamaotpada iz l iste neopasnog otpada, o graničnim prelazima ulaska odnosnoizlaska iz Crne Gore i rut i kretanja kroz Crnu Goru.

Otpad koj i tranzit i ra kroz Crnu Goru pri l ikom dolaska na granični prelazmora stavit i na uvid cariniku dozvolu izdatu od strane Agenci je. Otpadkoj i tranzit i ra na ulaznom i izlaznom graničnom prelazu od strane Carinese vaga a u ci l ju onemogućavanja nekih malverzaci ja u toku tranzitapreko naše teri tor i je. Upuć ivanje poši l jk i na vaganje vrši se u skladu sacarinskim procedurama procjene rizika, a u skladu sa nj ima vrši se iotvaranje poši l jk i i v izuelni pregled. Carina ima unurašnje patrole kojevrše praćenje pojedinih sumnjivih poši l jk i u unutrašnjost i .

Otpad koj i je u tranzitu ima obavezu da u roku od 24 sata od ulaskaizađe na graničnom prelazu koj i je u dozvol i naveden kao izlazni. KrozCrnu Goru uglavnom tranzit i ra otpad između zemalja regiona, kao ipolovna elektr ična i elektronska oprema i polovne auto gume premaKosovu i Albani j i .

UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVEODSJEK ZA EKOLOŠKU INSPEKCIJU

Page 19: Kontrola prekograničnog kretanja otpada · sve vrste otpada izuzev komunalnog otpada i građevinskog otpada za koje nadzor vrši komunalna inspekcija (lokalni nivo). Praćenje i

Izvoz i tranzit opasnog otpada

U skladu sa crnogorskim zakonodavstvom za izvoz opasnog otpada, kao i zatranzi t opasnog otpada potrebna je dozvola Agenci je za zašt i tu životne sredine.Dozvola za izvoz, odnosno za tranzi t opasnog otpada izdaje se na osnovu:1) obavještenja o prekograničnom kretanju otpada.2) dokumenta o kretanju otpad;3) izvještaja o karakter izaci j i otpada;4) ugovora između izvoznika i uvoznika otpada;5) iz jave izvoznika otpada o vrst i , kol ič in i , sastavu i tehnološkom postupku izkoga nastaje otpad, kao i o razlozima izvoza;6) dokaza da su izvoznik i prevoznik otpada registrovani za obavl janjedjelatnost i ;7) podatke o nač inu prevoza i isporuke otpada (odjednom il i u više poši l jk i ) ;8) podatke o graničnom prelazu za izvoz, vremenu dolaska otpada na graničniprelaz i rut i kretanja otpada od graničnog prelaza do prerađ ivača;9) f inansi jsku garanci ju, pol isu osiguranja i l i drugi obl ik osiguranja, i10) dokaz o uplaćenoj administrat ivnoj taksi .

UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVEODSJEK ZA EKOLOŠKU INSPEKCIJU

Page 20: Kontrola prekograničnog kretanja otpada · sve vrste otpada izuzev komunalnog otpada i građevinskog otpada za koje nadzor vrši komunalna inspekcija (lokalni nivo). Praćenje i

UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVEODSJEK ZA EKOLOŠKU INSPEKCIJU

Page 21: Kontrola prekograničnog kretanja otpada · sve vrste otpada izuzev komunalnog otpada i građevinskog otpada za koje nadzor vrši komunalna inspekcija (lokalni nivo). Praćenje i

UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVEODSJEK ZA EKOLOŠKU INSPEKCIJU

Page 22: Kontrola prekograničnog kretanja otpada · sve vrste otpada izuzev komunalnog otpada i građevinskog otpada za koje nadzor vrši komunalna inspekcija (lokalni nivo). Praćenje i

Crna Gora nema deponi je za odlaganja opasnog otpada nit i postrojenjaza preradu opasnog otpada, izuzev 6 postrojenja za preradu otpadnihvozi la i 5 postrojenja za preradu otpada od elektr ične i elektronske opreme(ukl jučujuć i i dekontminicaju opreme koja sadrži PCB).

Zbog pri je navedenog odstranj ivanje opasnog otpada vrši se na nač in štose izvozi u druge zemlje na odstranj ivanje i l i preradu. Do sada smo vrši l iizvoz u zemlje EU (Njemačka, Austr i ja, Sloveni ja, Bugrarska i dr.) , kao iu zemlje regiona (Srbi ja, Bosna i Hercegovina i druge).

UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVEODSJEK ZA EKOLOŠKU INSPEKCIJU

Page 23: Kontrola prekograničnog kretanja otpada · sve vrste otpada izuzev komunalnog otpada i građevinskog otpada za koje nadzor vrši komunalna inspekcija (lokalni nivo). Praćenje i

U toku 2015 godine iz Crne Gore izvezene su sl jedeće količ ine otpada:

UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVEODSJEK ZA EKOLOŠKU INSPEKCIJU

130208 Ostala motorna ulja, ulja za mjenjače i podmazivane 108,640

150202

Apsorbenti, materijali za filtere(uključujući filtere za ulje koji nisu drugačije specificirani),krpe za brisanje,zaštitna odjeća,koji su kontaminirani opasnim supstancama 24,714

150110

Ambalaža koja sadrži ostatke opasnih supstanci ili je kontaminirana opasnim supstancama 0,386

130703 Ostala goriva (uključujući mješavine) 4,455

191211

Ostali otpad(uključujući mješavine materijala) od mehaničkog tretmana otpada koji sadrže opasne supstance 173,220

170603 Ostali izolacioni materijali koji se sastoje od ili sadrže opasne supstance 24,100

170605 Građevinski materijali koji sadrže azbest 318,240

200125 Jestiva ulja I masti 23,480

130113 Ostala hidraulična ulja 1,229

160216

Komponente uklonjene iz odbačene opreme drugačije od onih navedenih u podgrupi 160215

227,610

170604 izolacioni materijal drugačiji od onih navedenih u podgrupama 170601 I 170603 1,100

150101 Otpadni karton 3.010

tona

150102 Otpadna plastika

190 tona

16 06 01 Olovne baterije (akumulatori) 1503.442

t

Page 24: Kontrola prekograničnog kretanja otpada · sve vrste otpada izuzev komunalnog otpada i građevinskog otpada za koje nadzor vrši komunalna inspekcija (lokalni nivo). Praćenje i

Izvoz opasnog otpada iz Crne Gore uglavnom vrši pravno l ice d.o.o.Hemosan iz Bara, zat im pravno l ice d.o.o. Alga SS iz Nikšića (otpadneakumulatore) i pravno l ice d.o.o. Matej Cetinje.

Izvoz plast ike i kartona vrše pravna l ica d.o.o. R Marković Co iz HercegNovog, d.o.o. Sveti Nikola iz Nikšića, d.o.o. Kal iš Podgorica, d.o.o. Boj IvHerceg Novi.

Izvoz neopasnog metalnog otpada vrši više pravnih l ica, koja po potrebivrše i uvoz istog zbog prerade u žel jezari Toščel ik a.d. u Nikšiću.

U toku 2015. godine na graničnim prelazima ni je bi lo otkr ivenihnelegalnih poši l jk i otpada iako imamo jedan slučaj nelegalne poši l jke saotpadom od elektr ične i elektronske opreme koj i je otkr iven i vraćen odstrane organa Republ ike Hrvatske (propust u proceduri obavještavanja).

UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVEODSJEK ZA EKOLOŠKU INSPEKCIJU

Page 25: Kontrola prekograničnog kretanja otpada · sve vrste otpada izuzev komunalnog otpada i građevinskog otpada za koje nadzor vrši komunalna inspekcija (lokalni nivo). Praćenje i

Problem sa izvozom otpada iz Crne Gore predstavl ja i č in jenica da se uCrnoj Gori kao zemlj i sa relat ivno malom produkci jom pojedinih vrstaopasnog otpada pojavl juju veoma visoki troškovi izvoza (pest icidi , nekehemikal i je i dr.) što prouzrokuje prekoračenje zakonom dozvol jenogperioda za privremeno skladištenje kod sakupl jača.

Zbog pri je navedenog ekološka inspekci ja je zadnj ih godina podni jelaviše zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka prot iv sakupl jača kodkoj ih bi se kontrolom otkri lo prekoračenje zakonom propisanog roka zaprivremeno skladištenje otpada.

Ovaj problem do sada se prevazi lazio tako što bi sakupl jač i izvrši l inakon izvjesnog vremena izvoz al i postoj i potreba da se ovo pitanjer i ješi zakonom il i nekim drugim propisom.

UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVEODSJEK ZA EKOLOŠKU INSPEKCIJU

Page 26: Kontrola prekograničnog kretanja otpada · sve vrste otpada izuzev komunalnog otpada i građevinskog otpada za koje nadzor vrši komunalna inspekcija (lokalni nivo). Praćenje i

Problem sa koj im se suočavaju car ina i ekološka inspekci ja kada je upi tanju prekogranično kretanje otpada su i prolazi f iz ičkih l ica kod koj ih se uvozi l ima otkr ivaju manje kol ič ine polovnih auto guma, polovnih auto dje lova,polovne elektr ične i elektronske opreme (po desetak komada, i l i nekol ikodeset ina).

U t im si tuaci jama pojavl ju je se nedoumica da l i da se vrši oduzimanje i da se uskladišt ima nagomilava takav otpad i l i da se dozvol i promet.Poštujuć i zakone takvo vozi lo trebalo bi bi t i vraćeno sa graničnog prelaza al izbog vel ike frekvenci je saobraćaja, posebno u l jetnj im mjesecima, vel ikevjerovatnoće da će otpad bi t i nelegalno odložen u graničnom pojasu i l i zbograzloga što su u vozi l ima malol jetne osobe car in ic i se obično odlučuju dapropušte takva vozi la.

U ci l ju pobol jšanja ove kontrole planira se organizovanje sastanka koj i ima zaci l j uspostavl janje procedura za vršenje kontrole takvih poši l jk i otpada a sve uci l ju sprečavanja nelegalnog prometa ovog otpada.

HVALA NA PAŽNJI

UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVEODSJEK ZA EKOLOŠKU INSPEKCIJU