konkursna dokumentacija betonski ispitivanje otpornosti na dejstvo mraza,ispitivanje otpornosti na...

Download KONKURSNA DOKUMENTACIJA BETONSKI ispitivanje otpornosti na dejstvo mraza,ispitivanje otpornosti na klizanje

Post on 20-Nov-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"

  Redni broj postupka javne nabavke (šifra): 108/2018 Strana 1 od 47

  JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRAD-PUT"

  ul. Dragoslava Srejovića br. 8a 11000 Beograd

  K O N K U R S N A D O K U M E N T A C I J A

  B E T O N S K I P R O I Z V O D I

  Redni broj postupka javne nabavke (šifra): 108/2018

  Vrsta postupka: Otvoreni postupak

 • Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"

  Redni broj postupka javne nabavke (šifra): 108/2018 Strana 2 od 47

  S A D R Ž A J K O N K U R S N E D O K U M E N T A C I J E

  ODELJAK PREDMET

  I OPŠTI PODACI O NABAVCI

  II PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

  III USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČLANA 75. I 76. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNjENOST USLOVA

  IV UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU

  V OBRAZAC PONUDE

  VI OBRAZAC ZA OCENU ISPUNjENOSTI USLOVA NAVEDENIH U KONKURSNOJ DOKUMENTACIJI

  VII MODEL UGOVORA

  VIII OBRAZAC STRUKTURE PONUĐENE CENE, SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI

  IX OBRAZAC IZJAVE U SKLADU SA ČLANOM 75. STAV 2. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

  X OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI

  XI OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE

  XII OBRAZAC BANKARSKE GARANCIJE ZA OZBILJNOST PONUDE

  XIII OBRAZAC BANKARSKE GARANCIJE ZA DOBRO IZVRŠENJE POSLA

 • Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"

  Redni broj postupka javne nabavke (šifra): 108/2018 Strana 3 od 47

  ODELJAK I - OPŠTI PODACI O NABAVCI

  - Naziv Naručioca: Javno komunalno preduzeće "Beograd-put". - Adresa Naručioca: Dragoslava Srejovića br. 8a, 11000 Beograd. - Internet stranica Naručioca: www.beogradput.com. - Vrsta postupka: Predmetna javna nabavka se sprovodi u otvorenom postupku, a u skladu

  sa Zakonom o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", broj 124/2012, 14/2015, 68/2015) i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke. Otvoreni postupak, u smislu Zakona o javnim nabavkama, je postupak u kojem sva zainteresovana lica mogu podneti ponudu. Postupak javne nabavke se sprovodi u cilju zaključenja ugovora o javnoj nabavci. Poziv za podnošenje ponuda je objavljen na:

  1. Portalu Uprave za javne nabavke, tj. Portalu javnih nabavki (http://portal.ujn.gov.rs/), 2. Portalu javnih nabavki grada Beograda (https://nabavke.beograd.gov.rs/), 3. Portalu službenih glasila Republike Srbije i baza propisa (www.e-glasnik.rs), 4. Navedenoj internet stranici Naručioca.

  - Predmet javne nabavke: Dobra. - Kontakt: Služba za javne nabavke JKP "Beograd-put", Dragoslava Srejovića br. 8a, 11000

  Beograd. - Na osnovu člana 57. i člana 60. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", broj

  124/2012, 14/2015, 68/2015), Javno komunalno preduzeće "Beograd-put" poziva sva zainteresovana lica da podnesu ponudu u predmetnom postupku javne nabavke.

  - Zainteresovana lica mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju na: 1. Portalu Uprave za javne nabavke, tj. Portalu javnih nabavki (http://portal.ujn.gov.rs/), 2. Portalu javnih nabavki grada Beograda (https://nabavke.beograd.gov.rs/), 3. Navedenoj internet stranici Naručioca.

  ODELJAK II - PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

  - Opis predmeta nabavke - Predmet javne nabavke su novi betonski proizvodi, navedeni u specifikaciji na stranama od 24 do 31 konkursne dokumentacije, sledećih karakteristika:

  R. br. Opis proizvoda Uslovi u pogledu ispitivanja

  1 Betonski liveni ivičnjak,

  sivi,putni, dimenzija 20/24-80

  Proizvod mora biti ispitan na: kontrola oblika i mera, ispitivanje čvrstoće pri zatezanju savijanjem, ispitivanje čvrstoće pri pritisku, ispitivanje otpornosti prema habanju brušenjem, ispitivanje otpornosti na dejstvo mraza i soli, ispitivanje otpornosti prema dejstvu mraza.

  2 Betonski liveni ivičnjak,

  sivi,putni, dimenzija 20/24-40

  Proizvod mora biti ispitan na: kontrola oblika i mera, ispitivanje čvrstoće pri pritisku, ispitivanje otpornosti prema habanju brušenjem u suvom stanju, ispitivanje otpornosti na dejstvo mraza i soli, ispitivanje otpornosti prema dejstvu mraza.

  3 Betonski liveni ivičnjak,

  sivi,putni, dimenzija 18/24-80

  Proizvod mora biti ispitan na: kontrola oblika i mera, ispitivanje čvrstoće pri zatezanju savijanjem, ispitivanje čvrstoće pri pritisku, ispitivanje otpornosti prema habanju brušenjem , ispitivanje otpornosti na dejstvo mraza i soli, ispitivanje otpornosti prema dejstvu mraza.

  http://portal.ujn.gov.rs/ https://nabavke.beograd.gov.rs/ http://portal.ujn.gov.rs/ https://nabavke.beograd.gov.rs/

 • Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"

  Redni broj postupka javne nabavke (šifra): 108/2018 Strana 4 od 47

  R. br. Opis proizvoda Uslovi u pogledu ispitivanja

  4 Betonski liveni ivičnjak,

  sivi,putni, dimenzija 18/24-40

  Proizvod mora biti ispitan na: kontrola oblika i mera,ispitivanje čvrstoće pri pritisku, ispitivanje otpornosti prema habanju brušenjem, ispitivanje otpornosti na dejstvo mraza i soli, ispitivanje otpornosti prema dejstvu mraza.

  5 Betonski liveni ivičnjak,

  sivi,ravni bez kosine,dimenzija 24/24-80

  Proizvod mora biti ispitan na: kontrola oblika i mera, ispitivanje čvrstoće pri zatezanju savijanjem, ispitivanje čvrstoće pri pritisku, ispitivanje otpornosti prema habanju brušenjem, ispitivanje otpornosti na dejstvo mraza i soli, ispitivanje otpornosti prema dejstvu mraza.

  6 Betonski liveni ivičnjak,

  sivi,poluputni, dimenzija 12/18-60

  Proizvod mora biti ispitan na: kontrola oblika i mera, ispitivanje čvrstoće pri zatezanju savijanjem, ispitivanje čvrstoće pri pritisku, ispitivanje otpornosti prema habanju brušenjem,ispitivanje otpornosti prema dejstvu mraza.

  7 Betonski liveni ivičnjak,

  sivi,baštenski, dimenzija 20/7-50

  Proizvod mora biti ispitan na: kontrola oblika i mera,ispitivanje čvrstoće pri pritisku,ispitivanje otpornosti prema dejstvu mraza.

  8 Betonski liveni ivičnjak,

  sivi,baštenski, dimenzija 12/8-50

  Proizvod mora biti ispitan na: kontrola oblika i mera,ispitivanje čvrstoće pri pritisku,ispitivanje otpornosti prema habanju brušenjem u suvom stanju,ispitivanje otpornosti prema dejstvu mraza.

  9 Betonski liveni ivičnjak,

  sivi,prelazni, dimenzija 18-24/12-18

  Proizvod mora biti ispitan na: kontrola oblika i mera,ispitivanje čvrstoće pri pritisku.

  10 Betonski liveni ivičnjak,

  sivi,prelazni, dimenzija 18-24/20-24

  Proizvod mora biti ispitan na: kontrola oblika i mera,ispitivanje čvrstoće pri pritisku.

  11 Betonski liveni ivičnjak,

  sivi,prelazni, dimenzija 18-24/18-24

  Proizvod mora biti ispitan na:kontrola oblika i mera,ispitivanje čvrstoće pri pritisku.

  12 Betonski liveni ivičnjak,

  sivi,ugaoni, dimenzija 18-24/50-50

  Proizvod mora biti ispitan na: kontrola oblika i mera,ispitivanje čvrstoće pri pritisku.

  13 Betonski liveni ivičnjak,

  sivi,ugaoni, dimenzija 20-24/50-50

  Proizvod mora biti ispitan na: kontrola oblika i mera,ispitivanje čvrstoće pri pritisku.

  14 Betonski liveni ivičnjak,

  beli,putni, dimenzija 20/24-80

  Proizvod mora biti ispitan na: kontrola oblika i mera, ispitivanje čvrstoće pri zatezanju savijanjem, ispitivanje čvrstoće pri pritisku, ispitivanje otpornosti prema habanju brušenjem, ispitivanje otpornosti na dejstvo mraza i soli, ispitivanje otpornosti prema dejstvu mraza.

  15 Betonski liveni ivičnjak,

  beli,putni, dimenzija 20/24-40

  Proizvod mora biti ispitan na: kontrola oblika i mera, ispitivanje čvrstoće pri pritisku, ispitivanje otpornosti prema habanju brušenjem, ispitivanje otpornosti na dejstvo mraza i soli, ispitivanje otpornosti prema dejstvu mraza.

  16 Betonski liveni ivičnjak,

  beli,putni, dimenzija 18/24-80

  Proizvod mora biti ispitan na: kontrola oblika i mera, ispitivanje čvrstoće pri zatezanju savijanjem, ispitivanje čvrstoće pri pritisku, ispitivanje otpornosti prema habanju brušenjem, ispitivanje otpornosti na dejstvo mraza i soli, ispitivanje otpornosti prema dejstvu mraza.

 • Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"

  Redni broj postupka javne nabavke (šifra): 108/2018 Strana 5 od 47

  R. br. Opis proizvoda Uslovi u pogledu ispitivanja

  17 Betonski liveni ivičnjak,

  beli,putni, dimenzija 18/24-40

  Proizvod mora biti ispitan na: kontrola oblika i mera, ispitivanje čvrstoće pri pritisku, ispitivanje otpornosti prema habanju brušenjem u suvom stanju, ispitivanje otpornosti na dejstvo mraza i soli, ispitivanje otpornosti prema dejstvu mraza.

  18 Betonski liveni ivičnjak, beli,ravni bez kosine, dimenzija 24/24-80

  Proizvod mora biti ispitan na: kontrola oblika i mera, ispitivanje čvrstoće pri zatezanju savijanjem, ispit