konkurs za upis

Download Konkurs za upis

Post on 31-Dec-2016

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  Na osnovu lanova 73. do 81. Zakona o visokom obrazovanju, preieni tekst (Slubene novine Kantona

  Sarajevo, broj: 42/13 i 13/15) i Pravila studiranja za prvi ciklus i integrirani studij na Univerzitetu u

  Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu o b j a v l j u j e

  KONKURS

  ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA

  (PRVOG i DRUGOG CIKLUSA) NA UNIVERZITETU U SARAJEVU

  U STUDIJSKOJ 2016/2017. GODINI

  Konkurs se raspisuje za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija koji se organizira na fakultetima i

  akademijama Univerziteta u Sarajevu (u daljnjem tekstu: organizacione jedinice).

  Prijave na Konkurs za upis podnose se organizacionim jedinicama do 4. jula 2016. godine.

  Terminoloko koritenje mukog ili enskog roda u ovom konkursu podrazumijeva ukljuivanje oba roda.

  Ukoliko je za prijem studenata predvieno polaganje prijemnog ispita, svaka organizaciona jedinica e

  utvrditi datum i raspored polaganja prijemnog ispita, kao i sadraj i nain polaganja prijemnog ispita, to e

  objaviti na svojim web stranicama/oglasnim ploama.

  Prijemni ispiti e se zavriti do 29. augusta 2016. godine.

  Upis primljenih studenata obavit e se u periodu od 1. do 22. septembra 2016. godine, s tim da

  organizacione jedinice, koje popune upisnu kvotu, upis mogu vriti i prije predvienog termina, a po

  okonanju albenog roka.

  Visina participacije cijena usluga i kolarina Univerziteta u Sarajevu, te fakulteta i akademija u njegovom

  sastavu utvrena je Odlukom Vlade Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena

  usluga, upisnina i drugih trokova studija Univerziteta u Sarajevu, te fakulteta i akademija u njegovom

  sastavu (Slubene novine Kantona Sarajevo, broj: 19/09, 31/12, 36/12, 4/15 i 15/15).

  Djeca ehida i palih branitelja i djeca bez oba roditelja koji prvi put upisuju prvu ili odgovarajuu godinu

  studija po starom ili bolonjskom sistemu studiranja osloboeni su obaveze plaanja upisnine u iznosu od

  100,00 KM (stotinu konvertibilnih maraka).

  OPE ODREDBE

  U prvu godinu studija u studijskoj 2016/2017. godini kandidati se upisuju u skladu sa planom upisa

  studenata.

  Pravo uea na Konkurs pod jednakim uvjetima imaju dravljani Bosne i Hercegovine i strani dravljani sa

  zavrenom srednjom kolom u etverogodinjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su

  srednju kolu zavrili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije odnosno

  ekvivalencije utvreno da imaju zavreno adekvatno obrazovanje za nastavak kolovanja.

  Izuzetno, kandidati koji su srednju kolu zavrili izvan Bosne i Hercegovine imaju pravo uea na

  Konkursu i prije izvrene nostrifikacije odnosno ekvivalencije svjedoanstva o zavrenom srednjem

  obrazovanju u inozemstvu, ali se u prvu godinu studija mogu upisati nakon izvrene nostrifikacije odnosno

  ekvivalencije o zavrenom srednjem obrazovanju u inozemstvu, a najkasnije do poetka studijske

  2016/2017. godine.

 • 2

  Pravo uea na Konkursu i polaganje prijemnog ispita imaju i kandidati sa zavrenom srednjom kolom po

  meunarodnim programima koji su odobreni od nadlenog ministarstva, kao i kandidati iz drava nastalih

  nakon raspada SFRJ, s tim to su duni dostaviti svjedoanstvo o zavrenoj srednjoj koli odnosno

  nostrificirano svjedoanstvo za kandidate koji prethodno obrazovanje nisu zavrili u Bosni i Hercegovini

  prije poetka upisa.

  Ukoliko ovi kandidati prilikom predaje dokumentacije za upis nemaju nostrificirano svjedoanstvo,

  organizaciona jedinica je duna zaprimiti ostalu dokumentaciju i ukljuiti kandidata u postupak za upis

  prema odredbama lana 80. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, preieni tekst (Slubene

  novine Kantona Sarajevo, broj: 42/13 i 13/15), u kojem se navodi da se kandidat koji ispunjava uvjete

  konkursa, a nalazi se na rang-listi kandidata koji su poloili prijemni ispit u okviru odobrene kvote studenata

  za upis na tu organizacionu jedinicu, moe upisati u prvu studijsku godinu prvog ciklusa studija nakon

  izvrene nostrifikacije odnosno ekvivalencije svjedoanstva, a najkasnije do poetka studijske godine.

  U izuzetnim sluajevima, kandidat se moe uvjetno upisati u prvu studijsku godinu prije izvrene

  nostrifikacije odnosno ekvivalencije svjedoanstva, uz prezentiranje potvrde da je postupak nostrifikacije

  odnosno ekvivalencije po njegovom zahtjevu u toku i da kanjenje u donoenju odgovarajueg rjeenja nije

  rezultat njegovog propusta koji mu se moe staviti na teret.

  Prijem i upis studenata u prvu godinu studija provodi posebna komisija koju imenuje vijee organizacione

  jedinice.

  Izbor kandidata vrit e se na osnovu Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrivanje redoslijeda prijema

  kandidata za upis studenata u prvu godinu studija na organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu, koja je

  sastavni dio ovog konkursa, kao i pojedinanih kriterija utvrenih za vrednovanje ocjena iz predmeta

  relevantnih za odgovarajui studijski program i vrednovanje rezultata prijemnih ispita ukoliko su predvieni.

  Prijemni ispit vrit e se testom ili drugom pisanom formom u ovjerenom duplikatu, od ega jedna kopija

  ostaje organizacionoj jedinici, a druga kandidatu.

  Preliminarnu rang-listu svih primljenih i prijavljenih kandidata organizacione jedinice e objaviti na web

  stranici/oglasnoj ploi nakon to je verificira vijee organizacione jedinice, najkasnije dva dana od

  posljednjeg dana polaganja prijemnog ispita, a za organizacione jedinice na kojima se prijemni ispit ne

  polae najkasnije dva dana nakon isteka roka za podnoenje prijava na Konkurs.

  Organizacione jedinice e na svojim web stranicama/oglasnim ploama i dati potpune informacije o mjestu i

  vremenu predaje dokumenata za prijavu na Konkurs.

  Za prijave na Konkurs za upis u prvu godinu studija kandidat je duan predati sljedee dokumente:

  - zahtjev za upis u kome je tano naznaen odsjek na koji konkurira, - originalna svjedoanstva o zavrenim razredima srednje kole zavrene u Bosni i Hercegovini u

  etverogodinjem trajanju odnosno odgovarajue nostrificirane dokumente za kandidate koji srednju

  kolu nisu zavrili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku nostrifikacije, prilau se

  prevedeni i od sudskog tumaa ovjereni dokumenti),

  - originalnu diplomu o zavrenoj srednjoj koli, - izvod iz matine knjige roenih, - uvjerenje o dravljanstvu i - druge dokumente relevantne za utvrivanje broja bodova po kriterijima.

  Prijave podnesene poslije utvrenog roka kao i nepotpune prijave nee se uzimati u razmatranje.

  Ukoliko se u prvom upisnom roku ne primi planirani broj kandidata, organizacione jedinice Univerziteta

  mogu do 29. augusta 2016. godine objaviti i realizirati naknadni konkurs. Pravo prijave na naknadni konkurs

 • 3

  i polaganje naknadnog prijemnog ispita imaju svi kandidati koji konkuriraju prvi put za upis kao i kandidati

  koji su konkurirali u prvom roku, a nisu poloili prijemni ispit ili su odbijeni zbog ogranienog broja

  kandidata.

  Univerzitet i organizacione jedinice obavezni su da prije upisa studenata u studijsku godinu na javan i

  transparentan nain, objavom na svojoj web stranici/oglasnoj ploi, upoznaju sve studente sa pravilima

  studiranja, nastavnim planom i programom, te akademskom titulom i strunim zvanjem koje se stjee nakon

  zavretka studija.

  Kandidatima koji nisu primljeni organizacione jedinice omoguit e preuzimanje dokumentacije u roku od

  sedam dana od dana objavljivanja konane rang-liste.

 • 4

  ODLUKA

  O KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA UTVRIVANJE REDOSLIJEDA PRIJEMA KANDIDATA

  ZA UPIS U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA (PRVOG i

  DRUGOG CIKLUSA) NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2016/2017. GODINI

  lan 1.

  Ovom odlukom utvruju se zajedniki kriteriji i mjerila za bodovanje i upis kandidata u prvu godinu studija

  na organizacionim jedinicama (fakultetima i akademijama) Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2016/2017.

  godini.

  Terminoloko koritenje mukog ili enskog roda u ovom konkursu podrazumijeva ukljuivanje oba roda.

  lan 2.

  Rangiranje kandidata i prijem studenata u prvu godinu studija vrit e se u zavisnosti od broja bodova koje

  kandidat osvoji:

  1. ukoliko je predvieno polaganje prijemnog ispita, na osnovu: - opeg uspjeha, - uspjeha iz maternjeg jezika i pojedinih predmeta znaajnih za odgovarajui studij, - uspjeha iz engleskog jezika (ukoliko se nastava organizuje na engleskom jeziku) - rezultata postignutih na prijemnom ispitu, - rezultata ostvarenih na takmienjima iz predmeta relevantnih za odreeni studij i - odlian (5,0) uspjeh iz svih nastavnih predmeta i primjerno vladanje u toku cjelokupnog

  srednjokolskog obrazovanja.

  2. Ukoliko nije predvieno polaganje prijemnog ispita, na osnovu: - opeg uspjeha, - uspjeha iz maternjeg jezika i pojedinih predmeta znaajnih za odgovarajui studij, - uspjeha iz engleskog jezika (ukoliko se nastava organizuje na engleskom jeziku) - rezultata ostvarenih na takmienjima iz predmeta relevantnih za odreeni studij i - odlian (5,0) uspjeh iz svih nastavnih predmeta i primjerno vladanje u toku cjelokupnog

  srednjokolskog obrazovanja.

  lan 3.

  Broj bodova po osnovu opeg uspjeha iznosi maksimalno 20, a utvruje se tako to se prosjena ocjena iz

  svih predmeta u svim razredima, zaokruena na dvije decimale, pomnoi sa 4.

  lan 4.

  Broj bodova po osnovu uspjeha iz predmeta znaajnih za odgovarajui studijski program i rezultata

  po

Recommended

View more >