koma pro města a obce

Download KOMA pro města a obce

Post on 07-Mar-2016

217 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • koma pro msta a obce 1

  neexistuje rychlej een takov kvality

  jedinen dotek modularity

  modulrn svt vpohybu

 • galerie,kavrna

 • plovrna

  matesk kola

  dm pro seniory

 • 4 modulrn vstavba u ns

  Modulrnvstavbau nsVsouasn dob je modulrn KOMA systm vstavbou snejvtm potencilem, nebo efektivn reaguje na okamitou potebu a je doslova superrychl. I vesk republice se modulrn vstavba pozvolna dostv do poped, a to zejmna dky svm bezkonkurennm vhodm. Nicmn na mnoha mstech stle evidentn schz.

  Mj zamstnavatel m opakovan dal, abych se vrtila do prce, co by nm finann hodn pomohlo, ale kdy se musm starat o syna, jednodue to nejde. Pitom je zejm, e rozvoj obce by profitoval i zmho p jmu, k ter bychom utrceli zejmna tam, kde bydlme. Pro zde tedy nen dostatek mst ve kolkch?

  maminka Hanka, 30 let, stedn ecHy

  stedn echy

  Kvli financm obec neme dret tolik stanovi mstsk policie, kolik by bylo poteba. Myslm, e nm velmi chyb njak mobiln kvalitn sluebny, kter by umoovaly ve potebn. Je to koda,

  nai oban by si to zaslouili.

  mstsk policista Josef, 37 let, severn morava

  severn morava

 • Je to super! Teda musm ct, e se Slavia vythla a tyhle atny nm me zvidt kde kdo. Ty nem ani Sparta. Kdy jsem vidl Vlu micera, byl jsem nadenej. Je to hust!fotbalista marek, 11 let, praHa

  praha

  Chpu, e nen mon vchrnnm zem stavt zdn domy, ale zase by tu nco mlo bt pro turisty, ne? Myslm tm informan centrum, monost nechat si oetit zrannou nohu, zakoupit vzpomnkov pedmt, npoje, nebo turistickou mapu. Pro by njak vkusn mobiln objekty nemohly bt u turistickch tras?

  turista petr, 72 let, Jin ecHy

  jin echy

  Vzastupitelstvu ji dlouho zvaujeme vybudovn penzionu scelodenn peovatelskou slubou vkombinaci se zdravotnicko-rekreanm zazenm specializovanm na poteby senior. Nov vstupujeme do jednn svizovickou spolenost KOMA, kter nm nabdla velmi zajmav model dlouhodobho pronjmu snslednm odkupem. Navc jednme o vstavb domu tzv. rostoucho vase. To jednodue znamen, e pokud bude poptvka vt ne kapacita zazen, dle poteby je rozme, ani bychom omezovali jeho provoz.

  Zastupitelka iva, 52 let, Jin morava

  ji

  n m

  or

  ava

  koma pro msta a obce 5

 • U nov budovan modulrn koly jsme dali pednost dlouhodobmu pronjmu, nebo obec nen zvykl vynakldat vrazn finann prostedky. Pesto musme naim obanm zajistit, aby vobci bylo plnohodnotn it. Proto padla volba na stavbu modulrn koly a na jej pronjem, co je zde bn praxe.

  Zastupitel arvi, 67 let, Jin finsko

  finsko

  Jsme pstavn msto a kontejnerov vzhled bytovch dom vpodstat odkazuje na podstatu naeho msta. Nabzme tak lidem vnouzi, k te tou po ivot vHamburku a vna spolenosti, nejen dstojn pechodn bydlen, ale tak esenci msta pstavu. Vm, e nai njemnci budou spokojeni.editel obanskHo sdruen GerHard, 33 let, Hamburk

  nmecko

  6 modulrn vstavba v evrop

  Modulrn vstavbav EvropModulrn vstavba je vEvrop ji destky let oblben a zaveden forma vstavby, na kterou nen pohleno jen zpraktickho hlediska, ale tak zpohledu architektonick kvality. Zmodul se stav jak vysoce praktick, ekonomicky vhodn ubytovac kapacity pro sociln slab, tak vysokokolsk koleje, kolsk stavby rznho rozsahu, drobn stavby ve veejnm prostoru, sportovn stavby i administrativn budovy.

 • Konen akademie vybudovala kousek za mstem velik ateliry. Bylo to bhem chvle, ne zaal dal semestr neuviteln. Jsem astn, e mme konen kad svj aas, kde meme pracovat podle poteby. Soust je i koln kontejnerov galerie, kter je cel prosvtlen. Je to chvatn.

  studentka cHristine, 22 let, eneva

  vcarsko

  Modulrn architektura je vynikajc zejmna dky sv jednoduchosti a hravosti. Vdy, kdy navrhuji modulrn dm, vracm se do dtskch let a vpodstat skldm kostky a kvdry tak, jak se mi zlb. Dky skvl variabilit a flexibilnosti si mohu vymyslet vpodstat jakoukoliv fasdu, jakkoliv interirov een, hraju si sbarvami, navrhuji polepy fasd, Je to jednodue vzruujc.

  arcHitektka caroline, 28 let, amsterdam

  holandsko

  Musm ci, e podobn zzem co mme letos, minul rok znateln chyblo. Konen mme jak zzem pro ns, tak monost poskytnout nvtvnkm ple zkladn zdravotn oeten, je-li to nutn. Tak nae stanovit funguje jako informan centrum a lid ho vyuvaj ke ztrtm a nlezm. A navc je to super design!

  plavk cHrvoJe 19 let, istrie cHorvatsko

  chorvatsko

  koma pro msta a obce 7

 • 8 co Je koma?

 • koma pro msta a obce 9

  KOMA Je exTrA ryChl STAVeBN KONSTrUKN SySTM, TVOeN JeDNOTliVMi MODUly, KTer Se Ji hOTOV OSAzUJ NASTAVeBN PArCelU, A JehO VSTAVBA PrAKTiCKy NezATUJe OKOl STAVBy. JeDN Se OMODUlrN STAVBy, TVOeN JeDNM i NKOliKA MODUly, JeDNOPODlAN STeJN JAKO VCePATrOV, NzKOeNergeTiCK, STANDArDN NeBO NAPKlAD ODOlN PrOTi POrU. MODUlrN KOMA STAVBy MOhOU MT fASDU DeVNOU, hliNKOVOU, PlASTOVOU, SKleNNOU, KerAMiCKOU, JeDNODUe eeNO, KOMA STAVBy MOhOU BT TAKOV, JAK Je ChCeTe MT.

 • Ven dmy, ven pnov, mil teni, mohu vm upmn napsat, e kdy jsem ped vce jak dvaceti lety zakldal ve Vizovicch spolenost KOMA, netuil jsem, kam modulrn vrobu a vstavbu vechch prv KOMA pvodn autentick esk firma posune. Vdme za to zejmna naim zahraninm partnerm, kte nm ukzali ty prav monosti modulrn vstavby i modulrn architektury. Po vzoru evropskch spolenost jako jedin vechch nabzme monost pronjmu celch modulrnch staveb a se jedn o kolky a koly, nebo o bydlen pro seniory i drobn stavby. Stejn jako vZpadn Evrop i my nabzme dlouhodob pronjem, prodej se zptnm odkupem nebo prodej na spltky. KOMA je tmto postojem vechch ojedinl, nicmn je to pro ns pirozen, jeliko nam clem je bti stle inovativn a kvalitn. Myslm, e meme bt prvem hrdi na oceovan inovace nejen ve slubch, ale tak ve vrob a vvoji jedinench modul jako jsou nzkoenergetick moduly COMfOrt i tvarov uniktn City moduly nebo speciln moduly. Katalog KOMA pro msta a obce, kter prv drte vrukou, vm pedstav jedinen vhody modulrn KOMA vstavby vhodn prv do mst a obc. Pjemnou inspiraci peje

  Stanislav MartinecJEdNAtEl SPOlENOStI KOMA MOdUlAR CONStRUCtION S.R.O.

  Co je KOMA pro msta a obce?

  10 co Je koma pro msta a obce

 • koma pro msta a obce 11

 • 12 kolsk stavby

  kolskstavbytam, kde jsou potebaNa celm svt mus sttn samosprva efektivn reagovat na nedostatek i pebytek mst ve kolkch, kolch, univerzitch, interntech stednch kol een existuje!

  koma pichz skonceptem budovn kolskch staveb na etapy (tzv. domy rostouc vase). mstm a obcm navc nabz uniktn dlouhodob pronjem modulrnch budov, pronjem spozdjm prodejem, prodej se zptnm odkupem, spltkov prodej nebo jednorzov prodej.

 • koma pro msta a obce 13

 • 14 kolsk stavby

  Matesk kolav Jihlav

  kolsk stavby een modulrnm systmem KOMA jsou nejen postaven vextrmn krtkm ase, ale lze je tak dle poteby roziovat, nebo zmenovat, a to bez omezen provozu. kolsk stavby tak chod za studenty, ne studenti za kolami. KOMA zce spolupracuje se specializovanmi architekty, designry, projektanty. Nezle jen na praktinosti. kolsk modulrn stavby mohou bt i krsn!

  umonte svm dtem navtvovat kolu vblzkm okol

 • nezle jen na praktinosti, a ta je zjevnou dominantou modulrn koma vstavby. vroce 2010 se jihlava potkala senormnm nedostatkem mst pro pedkolky. Zastupitelstvo proto hledalo co mon nejrychlej een. Bhem t msc se zrodila dvoupodlan kolka sdevno-zdnou fasdou. ve kolce jsou 4 tdy skapacitou 100 dt, jdelna, ale tak napkladvtah pro jdlo.

  matesk kola, JiHlava, esk republika, 2010

  34 kus modul StandardLine, 792 m2 rozloha, dv podla, vstavba 6 tdn, vroba 7 tdn

  koma pro msta a obce 15

 • 16 kolsk stavby

  35

  referenn kolsk stavbyjedinen modulrn een

  KOMA systm svoj variabilnost nabz kolsk stavby rznho vzhledu, rozlohy, fasdy, konstrukce, rychlosti vstavby, Chcete, aby si stavba zachovala kontejnerov vzhled, nebo aby spe psobila jako konvenn zdn stavba? Prvn rok potebujete kolu pro dv tdy a druh rok pro tyi? Nechcete trvale investovat do sloit vstavby kolsk stavby, o kter nevte, jak dlouho ji budete potebovat? Sta oslovit KOMA specialisty a ti vm navrhnou vae een. Nic nen nemon!

 • 1 26 1 kola a kolka, sint-niklaas, belgie, 20112 kola cole saint-exupry, nyon, vcarsko, 20113 kolka kubiland, brno, esk republika, 20134 kolka, beneov, esk republika, 20125 kola mzickch umn, vde, rakousko, 20096 kola, oulu, finsko, 20127 vysok kola, den bosch, Holandsko, 20108 kola commune Geneve planpalais, eneva, vcarsko, 2012

  4

  koma pro msta a obce 17

  8 7

 • 18 kolsk stavby

  Modulrn systm KOMA umouje, aby kolsk stavba byla individuln pizpsobena potebm va obce. Zle jen na vs, jestli se bude jednat o kolu pro 30 dt nebo kolu pro 120 dt, zda bude kola vcepodlan nebo pzemn, jestli bude mt fasdu devnou, plechovou nebo takovou, jakou pomoc polepu navrhnou samotn ci.

  Matesk kola

  Modulrn systm KOMA vmnohm pipomn hru typu Lego, nebo kostek. Nechte popustit uzdu sv fantazii a bu sami, nebo s naimiarchitekty navrhnte kolu, kolku, internt, KOMA je jako hra, lehk, zbavn, rychl, Jen stm rozdlem, e stavby jsou opravdov.

  poHled a pdorys koly

  nvrH dvoupodlan matesk koly s terasami s prodnm vodorovnm devnm opltnm.

 • jednoduch obklad z vodorovn vlnitho plechu

  pklad malovan hrav fasdy

  koma pro msta a obce 19

  koma vstavba Je Jedinen dky sv rycHlosti, tm vHradnmu uit sucHHo procesu, mobilit,environmentlnosti, i cenov dostupnosti.

 • 20 sociln bydlen a senior stavby

  Sociln bydlena seniorstavbymodulrn svt vpohybuMnoz o seniorskm vku tvrd, e je to nov ivot pln monost a novch vzev. Dnen senioi jsou aktivn lid, kte od svch mst a obc oekvaj modern zzem. een existuje!

  koma ve svm portfoliu nabz modern sociln stavby nejen pro seniory, ale i pro obany sociln slab, kte