KOMA pro města a obce

Download KOMA pro města a obce

Post on 07-Mar-2016

214 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

<ul><li><p>koma pro msta a obce 1</p><p>neexistuje rychlej een takov kvality</p><p>jedinen dotek modularity</p><p>modulrn svt vpohybu</p></li><li><p>galerie,kavrna</p></li><li><p>plovrna</p><p>matesk kola</p><p>dm pro seniory</p></li><li><p>4 modulrn vstavba u ns</p><p>Modulrnvstavbau nsVsouasn dob je modulrn KOMA systm vstavbou snejvtm potencilem, nebo efektivn reaguje na okamitou potebu a je doslova superrychl. I vesk republice se modulrn vstavba pozvolna dostv do poped, a to zejmna dky svm bezkonkurennm vhodm. Nicmn na mnoha mstech stle evidentn schz.</p><p>Mj zamstnavatel m opakovan dal, abych se vrtila do prce, co by nm finann hodn pomohlo, ale kdy se musm starat o syna, jednodue to nejde. Pitom je zejm, e rozvoj obce by profitoval i zmho p jmu, k ter bychom utrceli zejmna tam, kde bydlme. Pro zde tedy nen dostatek mst ve kolkch?</p><p>maminka Hanka, 30 let, stedn ecHy</p><p>stedn echy</p><p>Kvli financm obec neme dret tolik stanovi mstsk policie, kolik by bylo poteba. Myslm, e nm velmi chyb njak mobiln kvalitn sluebny, kter by umoovaly ve potebn. Je to koda, </p><p>nai oban by si to zaslouili.</p><p>mstsk policista Josef, 37 let, severn morava</p><p>severn morava</p></li><li><p>Je to super! Teda musm ct, e se Slavia vythla a tyhle atny nm me zvidt kde kdo. Ty nem ani Sparta. Kdy jsem vidl Vlu micera, byl jsem nadenej. Je to hust!fotbalista marek, 11 let, praHa</p><p>praha</p><p>Chpu, e nen mon vchrnnm zem stavt zdn domy, ale zase by tu nco mlo bt pro turisty, ne? Myslm tm informan centrum, monost nechat si oetit zrannou nohu, zakoupit vzpomnkov pedmt, npoje, nebo turistickou mapu. Pro by njak vkusn mobiln objekty nemohly bt u turistickch tras? </p><p>turista petr, 72 let, Jin ecHy</p><p>jin echy</p><p>Vzastupitelstvu ji dlouho zvaujeme vybudovn penzionu scelodenn peovatelskou slubou vkombinaci se zdravotnicko-rekreanm zazenm specializovanm na poteby senior. Nov vstupujeme do jednn svizovickou spolenost KOMA, kter nm nabdla velmi zajmav model dlouhodobho pronjmu snslednm odkupem. Navc jednme o vstavb domu tzv. rostoucho vase. To jednodue znamen, e pokud bude poptvka vt ne kapacita zazen, dle poteby je rozme, ani bychom omezovali jeho provoz.</p><p>Zastupitelka iva, 52 let, Jin morava</p><p>ji</p><p>n m</p><p>or</p><p>ava</p><p>koma pro msta a obce 5</p></li><li><p>U nov budovan modulrn koly jsme dali pednost dlouhodobmu pronjmu, nebo obec nen zvykl vynakldat vrazn finann prostedky. Pesto musme naim obanm zajistit, aby vobci bylo plnohodnotn it. Proto padla volba na stavbu modulrn koly a na jej pronjem, co je zde bn praxe.</p><p>Zastupitel arvi, 67 let, Jin finsko</p><p>finsko</p><p>Jsme pstavn msto a kontejnerov vzhled bytovch dom vpodstat odkazuje na podstatu naeho msta. Nabzme tak lidem vnouzi, k te tou po ivot vHamburku a vna spolenosti, nejen dstojn pechodn bydlen, ale tak esenci msta pstavu. Vm, e nai njemnci budou spokojeni.editel obanskHo sdruen GerHard, 33 let, Hamburk</p><p>nmecko</p><p>6 modulrn vstavba v evrop</p><p>Modulrn vstavbav EvropModulrn vstavba je vEvrop ji destky let oblben a zaveden forma vstavby, na kterou nen pohleno jen zpraktickho hlediska, ale tak zpohledu architektonick kvality. Zmodul se stav jak vysoce praktick, ekonomicky vhodn ubytovac kapacity pro sociln slab, tak vysokokolsk koleje, kolsk stavby rznho rozsahu, drobn stavby ve veejnm prostoru, sportovn stavby i administrativn budovy.</p></li><li><p>Konen akademie vybudovala kousek za mstem velik ateliry. Bylo to bhem chvle, ne zaal dal semestr neuviteln. Jsem astn, e mme konen kad svj aas, kde meme pracovat podle poteby. Soust je i koln kontejnerov galerie, kter je cel prosvtlen. Je to chvatn. </p><p>studentka cHristine, 22 let, eneva</p><p>vcarsko</p><p>Modulrn architektura je vynikajc zejmna dky sv jednoduchosti a hravosti. Vdy, kdy navrhuji modulrn dm, vracm se do dtskch let a vpodstat skldm kostky a kvdry tak, jak se mi zlb. Dky skvl variabilit a flexibilnosti si mohu vymyslet vpodstat jakoukoliv fasdu, jakkoliv interirov een, hraju si sbarvami, navrhuji polepy fasd, Je to jednodue vzruujc.</p><p>arcHitektka caroline, 28 let, amsterdam</p><p>holandsko</p><p>Musm ci, e podobn zzem co mme letos, minul rok znateln chyblo. Konen mme jak zzem pro ns, tak monost poskytnout nvtvnkm ple zkladn zdravotn oeten, je-li to nutn. Tak nae stanovit funguje jako informan centrum a lid ho vyuvaj ke ztrtm a nlezm. A navc je to super design! </p><p>plavk cHrvoJe 19 let, istrie cHorvatsko</p><p>chorvatsko</p><p>koma pro msta a obce 7</p></li><li><p> 8 co Je koma?</p></li><li><p> koma pro msta a obce 9</p><p>KOMA Je exTrA ryChl STAVeBN KONSTrUKN SySTM, TVOeN JeDNOTliVMi MODUly, KTer Se Ji hOTOV OSAzUJ NASTAVeBN PArCelU, A JehO VSTAVBA PrAKTiCKy NezATUJe OKOl STAVBy. JeDN Se OMODUlrN STAVBy, TVOeN JeDNM i NKOliKA MODUly, JeDNOPODlAN STeJN JAKO VCePATrOV, NzKOeNergeTiCK, STANDArDN NeBO NAPKlAD ODOlN PrOTi POrU. MODUlrN KOMA STAVBy MOhOU MT fASDU DeVNOU, hliNKOVOU, PlASTOVOU, SKleNNOU, KerAMiCKOU, JeDNODUe eeNO, KOMA STAVBy MOhOU BT TAKOV, JAK Je ChCeTe MT. </p></li><li><p>Ven dmy, ven pnov, mil teni, mohu vm upmn napsat, e kdy jsem ped vce jak dvaceti lety zakldal ve Vizovicch spolenost KOMA, netuil jsem, kam modulrn vrobu a vstavbu vechch prv KOMA pvodn autentick esk firma posune. Vdme za to zejmna naim zahraninm partnerm, kte nm ukzali ty prav monosti modulrn vstavby i modulrn architektury. Po vzoru evropskch spolenost jako jedin vechch nabzme monost pronjmu celch modulrnch staveb a se jedn o kolky a koly, nebo o bydlen pro seniory i drobn stavby. Stejn jako vZpadn Evrop i my nabzme dlouhodob pronjem, prodej se zptnm odkupem nebo prodej na spltky. KOMA je tmto postojem vechch ojedinl, nicmn je to pro ns pirozen, jeliko nam clem je bti stle inovativn a kvalitn. Myslm, e meme bt prvem hrdi na oceovan inovace nejen ve slubch, ale tak ve vrob a vvoji jedinench modul jako jsou nzkoenergetick moduly COMfOrt i tvarov uniktn City moduly nebo speciln moduly. Katalog KOMA pro msta a obce, kter prv drte vrukou, vm pedstav jedinen vhody modulrn KOMA vstavby vhodn prv do mst a obc. Pjemnou inspiraci peje </p><p>Stanislav MartinecJEdNAtEl SPOlENOStI KOMA MOdUlAR CONStRUCtION S.R.O. </p><p>Co je KOMA pro msta a obce?</p><p>10 co Je koma pro msta a obce</p></li><li><p>koma pro msta a obce 11</p></li><li><p>12 kolsk stavby</p><p>kolskstavbytam, kde jsou potebaNa celm svt mus sttn samosprva efektivn reagovat na nedostatek i pebytek mst ve kolkch, kolch, univerzitch, interntech stednch kol een existuje! </p><p>koma pichz skonceptem budovn kolskch staveb na etapy (tzv. domy rostouc vase). mstm a obcm navc nabz uniktn dlouhodob pronjem modulrnch budov, pronjem spozdjm prodejem, prodej se zptnm odkupem, spltkov prodej nebo jednorzov prodej.</p></li><li><p>koma pro msta a obce 13</p></li><li><p>14 kolsk stavby</p><p>Matesk kolav Jihlav</p><p>kolsk stavby een modulrnm systmem KOMA jsou nejen postaven vextrmn krtkm ase, ale lze je tak dle poteby roziovat, nebo zmenovat, a to bez omezen provozu. kolsk stavby tak chod za studenty, ne studenti za kolami. KOMA zce spolupracuje se specializovanmi architekty, designry, projektanty. Nezle jen na praktinosti. kolsk modulrn stavby mohou bt i krsn! </p><p>umonte svm dtem navtvovat kolu vblzkm okol</p></li><li><p>nezle jen na praktinosti, a ta je zjevnou dominantou modulrn koma vstavby. vroce 2010 se jihlava potkala senormnm nedostatkem mst pro pedkolky. Zastupitelstvo proto hledalo co mon nejrychlej een. Bhem t msc se zrodila dvoupodlan kolka sdevno-zdnou fasdou. ve kolce jsou 4 tdy skapacitou 100 dt, jdelna, ale tak napkladvtah pro jdlo. </p><p>matesk kola, JiHlava, esk republika, 2010</p><p>34 kus modul StandardLine, 792 m2 rozloha, dv podla, vstavba 6 tdn, vroba 7 tdn</p><p>koma pro msta a obce 15</p></li><li><p>16 kolsk stavby</p><p>35</p><p>referenn kolsk stavbyjedinen modulrn een</p><p>KOMA systm svoj variabilnost nabz kolsk stavby rznho vzhledu, rozlohy, fasdy, konstrukce, rychlosti vstavby, Chcete, aby si stavba zachovala kontejnerov vzhled, nebo aby spe psobila jako konvenn zdn stavba? Prvn rok potebujete kolu pro dv tdy a druh rok pro tyi? Nechcete trvale investovat do sloit vstavby kolsk stavby, o kter nevte, jak dlouho ji budete potebovat? Sta oslovit KOMA specialisty a ti vm navrhnou vae een. Nic nen nemon!</p></li><li><p>1 26 1 kola a kolka, sint-niklaas, belgie, 20112 kola cole saint-exupry, nyon, vcarsko, 20113 kolka kubiland, brno, esk republika, 20134 kolka, beneov, esk republika, 20125 kola mzickch umn, vde, rakousko, 20096 kola, oulu, finsko, 20127 vysok kola, den bosch, Holandsko, 20108 kola commune Geneve planpalais, eneva, vcarsko, 2012</p><p>4</p><p>koma pro msta a obce 17</p><p>8 7</p></li><li><p>18 kolsk stavby</p><p>Modulrn systm KOMA umouje, aby kolsk stavba byla individuln pizpsobena potebm va obce. Zle jen na vs, jestli se bude jednat o kolu pro 30 dt nebo kolu pro 120 dt, zda bude kola vcepodlan nebo pzemn, jestli bude mt fasdu devnou, plechovou nebo takovou, jakou pomoc polepu navrhnou samotn ci. </p><p>Matesk kola</p><p>Modulrn systm KOMA vmnohm pipomn hru typu Lego, nebo kostek. Nechte popustit uzdu sv fantazii a bu sami, nebo s naimiarchitekty navrhnte kolu, kolku, internt, KOMA je jako hra, lehk, zbavn, rychl, Jen stm rozdlem, e stavby jsou opravdov. </p><p>poHled a pdorys koly</p><p>nvrH dvoupodlan matesk koly s terasami s prodnm vodorovnm devnm opltnm.</p></li><li><p>jednoduch obklad z vodorovn vlnitho plechu </p><p>pklad malovan hrav fasdy</p><p>koma pro msta a obce 19</p><p>koma vstavba Je Jedinen dky sv rycHlosti, tm vHradnmu uit sucHHo procesu, mobilit,environmentlnosti, i cenov dostupnosti.</p></li><li><p>20 sociln bydlen a senior stavby</p><p>Sociln bydlena seniorstavbymodulrn svt vpohybuMnoz o seniorskm vku tvrd, e je to nov ivot pln monost a novch vzev. Dnen senioi jsou aktivn lid, kte od svch mst a obc oekvaj modern zzem. een existuje!</p><p>koma ve svm portfoliu nabz modern sociln stavby nejen pro seniory, ale i pro obany sociln slab, kte potebuj pomoci sbydlenm. mohou to bt lid bez domova i lid ijc vchrnnm bydlen nebo maminky samoivitelky, kter potebuj pomoci.</p></li><li><p>koma pro msta a obce 21</p></li><li><p>22 sociln bydlen a senior stavby</p><p>KOMA systm umouje dky zk spoluprci sinvennmi a kreativnmi architekty pekonat ne pli atraktivn pedstavu pod pojmem domov dchodc. Souasn senioi chtj toti plnohodnotn a aktivn ivot. Chtj t vkrsnm, pjemnm a modernm prosted. Pro by tomu tak nemohlo bt? KOMA nabz koncept vypsn soute na modern dm pro seniory tak, aby zastupitelstvo mohlo nechat vybrat vtzn projekt bu odbornou porotu, nebo samotn seniory. </p><p>Senior dmve Stranicch</p><p>modern dm pro seniory nen fikce</p></li><li><p>Vroce 2012 vyhrl sout Modulrn architektura dm pro seniory vPraze-Stranicch tm mladch architekt Marka Pikryla a Martina Proke. Sloit zadn architekti zvldli vyeit velmi modern a atraktivn. tpodlan dm s10 byty 1+kk o rozloze 29 m2 a 4 byty 2+kk o rozloze 46 m2 obklopili zelen a interiry vyeili elegantn a komfortn.</p><p>42 kus modul Comfort, 1 414 m2 rozloha, ti podla, vstavba 7 tdn, vroba 9 tdn</p><p>nvrH domova pro seniory, inG. arcH. marek pikryl a inG. arcH. martin prok, 6. ronk arcHitektonick soute, 2012 </p><p>koma pro msta a obce 23</p></li><li><p>24 sociln bydlen a senior stavby</p><p>23</p><p>1</p><p>KOMA systm dky svmu irokmu portfoliu modul nabz rzn rovn een. Sociln bydlen me bt jak znzkoenergetickch modul COMfOrt, tak ze standardnch modul StandardLine. Obytn kontejnery StandardLine lze adaptovat jak na konvenn vzhled, tak jim lze ponechat jejich kontejnerov pvod. Kad kontejner me bt samotnou bytovou jednotkou, stejn jako se me jednat o nkolikapodlan budovu. een je tolik, kolik je npad. Nic nen nemon!</p><p>Sociln bydlen a senior stavbyi kontejnery jsou elegantn</p></li><li><p>6584</p><p>1 sociln byty, Hamburk bergedorf, nmecko, 20122 ubytovn pro mentln postien, franeker, Holandsko, 20103 Zazen pro uprchlky, birmensdorf, vcarsko, 20114 sociln byty, Holeov, esk republika, 20105 nvrh domova pro seniory, ing. arch. kamil mrka6 nvrh domova pro seniory, ing. pemysl Gilar7 nvrh modulrnho obytnho souboru, tom Henel, ondej fiala8 sociln byty, nitra, slovensko, 2009</p><p>koma pro msta a obce 25</p><p>7</p></li><li><p>26 sociln bydlen a senior stavby</p><p>Modulrn systm KOMA umouje zkou spoluprci se zadavateli. Na rozdl od konvenn zdn stavby investor neriskuje nemrn prodraovn vprbhu nkolikamsn vstavby oblben to pojem vceprce. KOMA systm je pesn a je postaven na detailu. Ji ve stdiu projektu je doba vstavby i cena jasn deklarovan a zvazn.</p><p>Dm pro seniory</p><p>Modulrn systm KOMA umouje vytvet stavbu podle pedstav zadavatele, kter napklad zpotku nem jasno o velikosti stavby. Proto KOMA nabz koncept dom rostoucch vase, kdy lze stavbu libovoln, lehce a elegantn rozit, ani by byl znateln naruen provoz pvodn stavby.</p><p>poHledy a pdorys domu</p><p>nvrH dvoupodlanHo domu pro seniory s prodnm svislm devnm opltnm.</p></li><li><p>koma pro msta a obce 27</p><p>koma vstavba Je Jedinen dky sv rycHlosti, tm vHradnmu uit sucHHo procesu, mobilit,environmentlnosti, i cenov dostupnosti.</p><p>elegantn ed fasda z tvrzench lamintovch desek</p><p>decentn a npadit polep fasdy</p></li><li><p>28 stavby pro sport</p><p>Stavby pro sportmodulrn svt nap asovmi psmySport je fenomn, kter pesahuje vechny svtov kontinenty a nabz lidem zbavu. A velik sportovn akce, konan nejen vesk republice, potebuj adekvtn zzem. een existuje!</p><p>koma ve svm portfoliu nabz celou adu zzem pro sportovce, a jeliko je modulrn koma systm variabiln, doke uspokojit jak poadatele velikch sportovnch udlost, tak lokln a drobn sportovn oddly i vmalch mstech a obcch. </p></li><li><p>koma pro msta a obce 29</p></li><li><p>30 stavby pro sport</p><p>KOMA systm se um pedstavm zadavatele pizpsobit nejen zhlediska doby vstavby, technickch parametr, funkcionality, ale tak zhlediska estetiky, kter se ideln hod do dan lokality. I u staveb pro sport se mnohdy investor mus vypodat stm, e ne vkad lokalit je vhodn stavt budovy mnoho msc a dovet stavebn materil na stavebn parcelu. Modulrn KOMA systm na msto umst ji hotov moduly, piem samotn vstavba je enormn rychl a i proto ekologicky citliv.</p><p>Ski arel vNovm Mst na Morav</p><p>ekologick vstavba m smysl</p></li><li><p>koma pro msta a obce 31</p><p>Vroce 2011 byl KOMA systm vyuit pro vstavbu zzem pro profesionln sportovce ve SKI arelu vNovm Mst na Morav, kter se pipravovalo na vrcholn svtov sportovn akce vklasickm lyovn. VNovm Mst se konal jak Svtov pohr, tak Mistrovstv svta vbiatlonu. Bhem msce tam vyrostla architektonicky zajmav budova, opltn borovicovmi deskami a osazen zkosenou stechou.</p><p>70 kus modul StandardLine upraven, 1 250 m2 rozloha, dv podla, vstavba 4 tdny, vroba 11 tdn</p><p>ZZem pro lyae, nov msto na morav, esk republika, 2011 </p></li><li><p>32 stavby pro sport</p><p>41 3</p><p>KOMA systm nabz realizaci zzem pro sportovce jak pro mal kluby, tak pro velik organizace, podajc akce svtov rovn. Cl je ale stejn, umonit sportovcm rznho vku i rzn rovn sportovat a naplovat sv cle. Nezle na tom, jestli se jedn o dv samostatn atny vrozsahu dvou osamocench modul, nebo modulrn profesionln zzem pro nejlep svtov sportovce. Jde o to zat a dokzat to. Msta a obce dky systmu KOMA mohou jednodue doshnout vybudovn sportovnch staveb pro sv obany. Nic nen nemon!</p><p>Stavby pro sport jedinen dotek modularity</p></li><li><p>koma pro msta a obce 33</p><p>6</p><p>53</p><p>1 Golf marina, praha, esk republika, 20112 Golf club pegas, lozorno, slovensko, 20113 atny pro fotbalov klub slavia, praha, esk republika, 20114 pokladny, fitness a kancele pro fotbalov klub bruggy, belgie, 20115 atny pro fotbalov klub, Grenchen, vcarsko, 20106 Zzem pro vodn lyovn, pasohlvky, esk republika, 2013</p><p>2</p></li><li><p>34 stavby pro sport</p><p>I u sportovnch staveb mnoz zadavatel velmi oceuj nejen velikou pizpsobivost a rychlost vstavby, ale tak cenu a sluby umoujc pronjem, i prodej na spltky. Sportovn stavby jsou vzsad relativn nenron budovy, kter lze velmi rychle zavst do provozu a monost dlouhodobho pronjmu nebo prodeje na spltky je...</p></li></ul>