jubileumkrant bewonersvereniging raadhuis & omgeving

Download Jubileumkrant Bewonersvereniging Raadhuis & Omgeving

Post on 08-Mar-2016

222 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Speciale uitgave van de nieuwsbrief vanwege het 20-jarig bestaan van de vereniging. 8 pagina's tabloid op krantenpapier gedrukt.

TRANSCRIPT

 • 20 jaar in actie voor bewonersBewonersvereniging Raadhuis & Omgeving bestaat alweer 20 jaar en in die tijd heeft zij samen met de bewoners, actiecomits, en overheidsinstanties gewerkt aan een leefbare en veilige wijk, waar het voor jong en oud goed wonen is. Ook is getracht het groene karak-ter en de authentieke architectuur te behouden.

  Er is veel gedaanVoorbeelden hiervan zijn onder andere het behoud van de Tesselschadekerk. De bewo-nersvereniging heeft zich jarenlang verzet tegen sloop waardoor het proces werd ver-traagd en een particulier de kans kreeg om het pand te kopen. Ook de afsluiting, de zo-genaamde knip van de Burgermeester Lam-booylaan vanaf het Melkpad om sluipverkeer in de wijk te weren, is samen met bewoners gerealiseerd. Met succes is er geageerd te-gen een ingang van het Mediapark op de In-sulindelaan, het bestemmingsplan waarin is bepaald dat onze wijk een beschermd stads/dorpsgezicht is, diverse acties tegen het verstenen van de voortuinen en het in toom houden van het overhangende groen, zodat de trottoirs begaanbaar blijven. Steeds te-rugkomende items waren natuurlijk de ver-keersproblematiek, het parkeerbeleid en de vestiging van steeds meer bedrijven in onze woonwijk. Ook de komende jaren zullen wij hieraan de volle aandacht geven.

  Voor en door bewonersMaar, het grootste voordeel van een bloeien-de bewonersvereniging is dat de leden, be-woners van de wijk, elkaar beter leren ken-nen, meer begrip voor elkaar krijgen en op die manier kleine (buur)probleempjes in de kiem kunnen smoren. Uit die onderlinge con-tacten ontstaan vervolgens allerlei leuke ini-tiatieven, zoals straatfeesten en buurtborrels, maar ook actiecomits die een wat groter pro-bleem aanpakken. Het aloude noaberschap leeft en dat maakt onze wijk een prettige wijk om in te leven.

  Bewonersvereniging Raadhuis & Omgeving

  20 jaarnovember 2012

  Beste buurtgenoten,Voor u ligt de jubileum nieuwsbrief van de Bewonersvereniging Raadhuis & Omgeving, die in november 20 jaar bestaat. Wellicht bent u lid en bent u op de hoogte van het doen en laten van deze vereniging, maar het kan ook zo maar zijn, dat u nog nooit iets van ons hebt gehoord. In ieder geval willen we met deze huis-aan-huis verspreiding bereiken, dat alle bewoners van deze wijk vanaf nu op de hoogte zijn van het bestaan van de Bewonersvereniging Raadhuis & Omgeving. De doelstel-ling van onze vereniging is onze wijk zo leefbaar en veilig mogelijk te hou-den en te maken. Een groene wijk, waar mensen elkaar respecteren en helpen.

  Namens de bewoners houden wij con-tact met de officile instanties, zoals gemeente en hulpdiensten, stimule-ren wij buurtbewoners elkaar te ont-moeten en houden wij de vinger aan de pols bij alle ontwikkelingen. Ver-anderen en meegaan met je tijd is een goede zaak, maar het goede moet wel behouden blijven. Meestal gaat dat in goed overleg, maar soms moet er een juridisch traject worden bewandeld.

  De leden van het Bestuur doen dit ge-heel vrijwillig en met veel plezier en enthousiasme. Inbreng van leden is hierbij onmisbaar en essentieel. Van-daar onze oproep om vooral lid te wor-den. De jaarlijkse contributie bedraagt slechts 18,50 euro per adres. Op deze manier houden wij, het bestuur, con-tact met wijkbewoners over het wel en wee in onze wijk. Aarzel niet om een van de bestuursleden aan te spreken over een bepaalde ontwikkeling. Wij zijn er voor u! Gezamenlijk kunnen problemen vaak snel en makkelijk worden opgelost.

  Met vriendelijke groet,

  Jan Plouviervoorzitter

  Word lidOngeveer de helft van de bewoners is lid van de vereniging. Het streven is om dat minimaal uit te breiden tot tweederde, want: samen staan we sterk. En dat is nodig. Ondanks de prettige contacten met het bestuur van de Ge-meente Hilversum, is het soms noodzakelijk hen te wijzen op tekortkomingen inzake de handhaving van hun eigen regelgeving. Een grote en actieve bewonersvereniging legt dan meer gewicht in de schaal. Bent u nog geen lid of bent u ex-lid? Meld u zich aan via de bon in deze jubileumkrant of het inschrijf-formulier op onze website (www.raadhuisen-omgeving.nl).

  Nieuwe bewonersSpecifiek roepen wij alle nieuwe bewoners in onze wijk op lid te worden. U bent van harte welkom. Op deze wijze leert u uw buurtge-noten kennen en bent u snel op de hoogte van wat er gaande is in de wijk. Voor het geld hoeft u het niet te laten, want de contributie is laag en is al jaren op hetzelfde peil, namelijk 18,50 euro per huishouden. Het spreekt voor zich dat nieuwe leden eerst per 1 januari 2013 contributie gaan betalen.

  Wie trots is op onze wijk, is lid van Bewonersvereniging Raadhuis & Omgeving

 • 2 - Bewonersvereniging Raadhuis & Omgeving

  Cine Cartoon CentreBijlsma raakte als jong kunstenaar gefasci-neerd door de tekenfilm. In 1957 kwam hij te-recht bij Toonder Studios, toen nog gevestigd in hartje Amsterdam. Vijf jaar later stapte hij over naar Cine Cartoon Centre, opgezet door een bekende Amerikaanse regisseur. Cine Cartoon Centre was onderdeel van Cine Cen-trum, een verzamelnaam voor een volwaardig filmlaboratorium, een reeks montagekamers, geluidsstudios en afdelingen voor camera en licht. Dit alles was gevestigd in een rij villas aan de s-Gravelandseweg. Eind jaren tachtig verhuisden laboratorium en de geluidsafde-ling als eerste naar Amsterdam en in de jaren negentig werden de Cinecentrum villas en alle bijgebouwen gesloopt om plaats te ma-ken voor het AKN gebouw.

  Bijlsma bekwaamde zich in het maken van commercials voor televisie. Dat bracht hem veel succes en naamsbekendheid. Naast het commercile werk maakte hij met eigen mid-delen het twee minuten durende filmpje Het duel (1967), dat als een van Nederlands eerst

  vrije films werd vertoond op het internatio-nale tekenfilmfestival van Annecy. Niet lang daarna voltooide hij een tweede persoonlijke film, In the void (1968). Hierin manifesteerde Bijlsma zich duidelijk als beeldend kunste-naar. De film bevatte speciaal gecomponeer-de muziek van Willem Breuker.

  TekenfilmstudioIn zijn Hilversumse jaren op de Javalaan maakte Bijlsma zich gaandeweg los van de bestaande studios en richtte hij zijn eigen productiemaatschappij Animated Films op, met echtgenote Ria als producent en manager.

  Die beweging werd mede ingezet als gevolg van het einde van het Cine Cartoon Centre. Daardoor ontstond min of meer noodgedwon-gen op de Javalaan een tekenfilmstudio, waar-voor Ria de gehele studio-inventaris regelde. Drie professionele tekentafels met lichtbak-ken, prikborden, kamerhoge legkasten waren nodig om alle met de hand ingekleurde zo-genaamde cells te drogen. Het bedrijfje had meerdere werknemers, zodat er op alle ver-diepingen werd gewerkt. Natuurlijk werd er ook gewoond en geleefd op Javalaan 4a.

  Vijftig klapstoeltjesBegaan met de positie van de Nederlandse animatiefilm en filmers zocht Bijlsma toena-dering tot lotgenoten, om gezamenlijk actie te voeren voor een verbetering van het anima-tiefilmklimaat in Nederland. Op een gedenk-waardige bijeenkomst op Javalaan 4a werd in november 1973 de aanzet gegeven tot de op-richting van een Nederlandse Vereniging voor Animatiefilm, die de naam Holland Animation

  kreeg. Voor deze gelegenheid huur-de Ria vijftig klap-stoeltjes, die allen werden opgesteld in de woonkamer. De gasten voorna-melijk afkomstig uit en belangrijk voor de tekenfilm-, reclame- en mu-ziekscene. En veel internationaal, bij-voorbeeld Heinz Edelmann, beden-ker en maker van de Beatles teken-film Yellow Sub-marine (1968). Ro-nald Bijlsma werd gekozen tot voor-zitter van het eer-ste uur. De vereni-ging bestaat nog steeds. Het heet nu het Nederlands In-stituut voor Anima-

  tiefilm. Nederland kent zijn eigen jaarlijkse filmfestival voor animatiefilms, het Holland Animation Film Festival, gehouden in Utrecht.

  Gasten uit de hele wereldRia Nanninga was zelf een verdienstelijk pro-fessioneel balletdanseres voordat zij naar Hil-versum kwam. Zij herinnert zich nog levendig de drukte. In de jaren 60 en 70 was het een komen en gaan van mensen in haar huis. Ria was in de tijd van de animatiestudio zowel gastvrouw als manager als koffiejuffrouw als medewerker als echtgenote en moeder. Gas-ten kwamen uit de hele wereld, om te beden-

  Beroemde tekenfilmstudio op Javalaan 4aIn de jaren 1923-1924 werd het ensemble Javalaan 4-4a gebouwd, naar een ontwerp van de Hilversumse architect Jan Dullaart. Het pand is gebouwd in een voor de bouwtijd karak-teristieke, expressionistische Interbellumstijl. Het dubbele woonhuis is een gemeentelijk monument. Maar er is meer monumentaals aan Javalaan 4a dan enkel de stenen waaruit het is gebouwd.

  Op dit adres bevond zich in de zestiger jaren een animatiefilmstudio, zeg maar een tekenfilm-studio. En niet zo maar een, maar onder leiding van een van Nederlands meest bewonderde cartoonisten, Ronald Bijlsma. Hij woonde op dit adres, samen met zijn vrouw en compagnon Ria Nanninga. Zij woont er nog steeds. Nanninga speelde een belangrijke rol in de productie van een aantal beroemde vrije animatiefilms eind zestiger, begin zeventiger jaren. Allemaal bedacht en gemaakt op de Javalaan.

  ken, tekenen, in te kleuren, filmen, musiceren en zo meer.

  In de jaren 60 en 70 werden de meeste ani-matiefilms gemaakt. Dat was met de traditi-onele animatietechniek. Daarbij treden ge-tekende figuren, of levenloze materie zoals kleifiguurtjes, poppetjes, uitgeknipte figuur-tjes op, die worden gefilmd in de enkelbeeld-techniek. Dat wil zeggen dat de beelden n voor n worden opgenomen. Bij het achter elkaar plaatsen van de beelden in een film ge-ven deze dan, indien het juist gebeurt, de illu-sie van beweging. Om een volledig vloeiende beweging te maken zijn 24 frames per secon-de nodig. Een animatiefilm van twee minuten bestaat zo uit 2.500 losse tekeningen die stuk voor stuk zijn getekend, vervolgens op cell gezet, ingekleurd en gefotografeerd. Dat al