Jouw land is mijn land (derde vastenzondag 2012 B)

Download Jouw land is mijn land (derde vastenzondag 2012 B)

Post on 06-Aug-2015

636 views

Category:

Spiritual

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p> 1. IsJOUWMIJNLANDLAND 2. op de hoge ber g all een:Mozes heef t op God gewac hten droeg zijn woor d gedr ukt in steennaar de mens en daar benedenscheppi ngs woor de n in hun taal , maar zij war en hem ver get en in hun an gs t e n weer ver d wa a l d .Aan de mens en daar bene den,aan de kudde zonder land, wil God het gepas t e geven, ja, het bes t e van zijn han d, al de s ter k t e van zijn ar m en al het goed e van Zijn woor d ,Gaan twee vrouwen in de rouw maar zij hebben zijn erbar m ennaar een land van hoop op zegen.Kiezen voor elkaar in trouw,in hun doof hei d niet gehoor d.delen wat haar wordt gegeven.Al het jouwe is het mijnezusterschap in t groot en t kleine.Al hun s ier a a d en ver m o g e n , all es wat een2mens ver b l ij d t ,Bethlehem geeft haar geen brood,er is bitterheid en zorgen. wat zijn f ees t e n moe t ver h o g e n, heb b e n zij hetWie is losser uit de nood, bees t gewij d:wie geeft brood, vandaag en morgen?Is voor haar niets meer gebleven edel gou d van goe d geh al t e wer d vers p il d ,dan het recht op arenlezen? ver k wis t , ver d a a n3Bukkend achter maaiers aanen die woedende gest alt e sprak toen in Godsgroeien vragen, hoog als koren.eigen naam.Rijpen tot een nieuw verstaan,een geloven te behorentot het volk dat leeft bij wettendie het recht naar t leven zetten.4 Veer ti g dag e n, vee r ti g nac h t e n zijn deRuth, een vreemdling in het land lout er en de duurzoekt haar recht en heeft gevonden.Liefde krijgt de overhand,dat wij God all ee n ver w ac ht e n , gou d moetRuth en Boaz, lotsverbonden, s melt e n in het vuu r.komen samen en het levenwordt gevierd en doorgegeven.Zouden wij de mac ht aanbi dd en van de vruc h t b a a r h ei d , de s tier , als het Lam is in ons midden? Mozes roept ons: God is hier! 3. (Naastepad th.J.M. / ?) 4. Dan nog, dan nog klamp ik mijklamp ik mij vast aan jou,of je wil of niet,op ongenade of genade,Ik zal red mij, red mij roepenof zoiets als heb mij lief. ( ? / Berthier Jacques) 5. Jij die geen offers van ons wilt,geen mens of dier voor jou gevild,gemarteld, doodgeslagen.Jij die voor dood geen leven ruilt,maar om het minste leven huiltdat jou wordt opgedragen. Jij die niet zoekt naar eer en faam,geen angst en beven voor jouw naam,jij wilt ons enkel vragendat wij ons geven aan elkaarzo wordt jouw woord van liefde waar,dat wij elkaar verdragen.Doe ons dan tot elkander gaanuit kracht van jou, in s hemelsnaam,en help ons vrede maken.Leid ons voorbij geweld en machtverlicht ons met uw scheppingskracht,help ons de boeien slakenvan alwie nu het offer zijnin deze nacht van mijn en dijn,zodat het licht zal dagenen wij geen offeraars meer zijnen stilaan alle brood en wijngedeeld wordt zonder vragen. 6. (jan van opbergen. / peter biesbrouck) 7. [SAMEN] Gelovenis een beetje vreemdeling worden op aardealsof je hart een ander land bewoont en luisterde naar andere signalen. 8. Gelovenis op de uitkijk staanen turen naar een veel te verre einder.Het is weet hebben van een ander landmet niets dan heimwee om er ooit te wonen. 9. Gelovenis een beetje vreemdeling worden op de aarde en toch met beide handen naar je dagtaak grijpenals enige middel om op jouw manier een teken terug te geven aan de verre, de onbereikbare, die jou draagt met de kracht van en geliefde. 10. "De oogst is groot" en op dat woordzijn velen opgestaan om U te volgen.Wij bidden U, zend in de tijdUw Geest, die stuwkracht is. 11. De avond viel, de morgen brak Jij, diep in mij, een smeulend vuur,de steen die voor verlichting lag,als warme gist en volle schuurjouw woorden klonkendie zonder antwoordoorverdovend stil.dood blijft in mijn ziel.Jouw fluisterbries in mijn gezicht,Met schroom, vonkt vanuit de nachtik voel Jou met mijn ogen dicht-Jouw droom, waarop de wereld wachtbij alles wat nu zacht zingt:gesmoord zing ik zachtjes:HallelujahHallelujahOntredderd in die grote tuin opgestaan uit de dodenzoveel te doen, onmenselijk puinhoe kunnen wij dat geloven?de hemel die doorkruist werdtoch roepen en schreeuwen wijdoor Jouw pijn wat ons ontsnapt in dit uur.en toch weer is het graf niet dicht Want toch weer is het graf niet dichtschijnt uit de leegte Jouw levend lichtschijnt uit de leegte Jouw levend lichtdoorheen de tranen klinkt er:doorheen de tranen klinkt er:Hallelujah(Peter Biesbrouck / L. Cohen)Hallelujah 12. Rond de tafel[pr]Tot jou bidden wij, Ongeziene, levende God,Schepper van waarachtig leven,van mensen voor mensen. 13. [al] Terwijl wij ons druk makenom jou een plek te geven in ons bestaan,zit je zelf neer op onze drempelen vraagt ons als een mens op de vlucht om asiel,om bad en bed,om werk en brood, om mensenrecht. 14. [pr]Jij bent de vrouw die tevreden ismet de gevallen aren op onze welgestelde akkers,Je bent te horen in het voorbeeldvan de mandie zijn land en rijkdom met anderen wil delen. 15. [al]Jij bent iedere man en vrouw, die geen land, geen huis, geen eten en drinken heeft,en je fluistert ons in: alwat je hen doet, heb je mij gedaan; alwat je hen onthoudt, heb je mij onthouden. 16. [pr] Niet alle mensen ineensen niet de hele wereld leg je ons op de nek,maar je komt ons tegen van dag tot dag als iemand die ons nodig heeft,die klopt aan onze deur om brood en beker,om recht van bestaan. 17. [al] Je bent er meestal onverwacht,op altijd ongelegen tijden,en je hoopt dat wij onze deur niet sluiten,maar open staan voor jou. Je overvalt ons als Ruth en Nomi en je hoopt dat wij gastvrij zullen zijn,niet wetend wie wij herbergen:mensen als wij,engelen of Jou. (rechtstaan 18. Je nodigt ons aan tafel en herinnert ons aan Jezus , die ons heeft voorgeleefd, dat niemand leeft voor zichzelf, niet eet en drinkt voor zich alleen, maar met en voor jou, wilde delen tot hetuiterste, op die avond voor zijn lijden en dood .Zo gedenken wij in grote dankbaarheid Jezus, 19. [al] Zend ons dan in Jouw naamZijn Geest hier in ons midden.Dan kunnen wij ervaren wat het zeggen wil met Jou en met elkaar verbonden te zijnin Jouw koninkrijk.Door Hem en met Hem en in Hemkunnen wij dan n worden doorheenzijn leven en verrijzenis,wordt Jouw beloofde land ook onze droom van nu en tot in eeuwigheid. Amen. 20. Onze Vader verborgen,uw Naam worde zichtbaar in ons,uw koninkrijk kome op aardeuw wil geschiede, een wereldmet bomen tot in de hemel,waar water schoonheid en broodgerechtigheid is en genade - 21. waar vrede niet hoeft bevochten,waar troost en vergeving isen mensen spreken als mensenwaar kinderen helder en jong zijn,dieren niet worden gepijnigdnooit n mens meer gemarteld,niet n mens meer geknecht. 22. Doof de hel in ons hoofdleg uw hand op ons hartbreek het ijzer met handenbreek de macht van het kwaad.Van U is de toekomstkome wat komt.(Oosterhuis Huub / Lwenthal Tom) 23. Dona la pace Signore, a chi confida in te,Dona, dona la pace Signore, dona la paceGeef ons Uw vrede, geef vrede,aan wie op U vertrouwt. Geef ons.Geef ons Uw vrede, geef vrede.Geef ons Uw vrede (Paul Scholaa 24. 1.Behoe d en bewaar ons, lieve God wijs ons de goede wegen wil in de woes ti j n ons mann a zijn omgeef ons met Uwe zegen. 2.Behoe d en bewaar ons, lieve Godwees met ons in al het lijden.W ees war mt e en licht, een mens li j k gezic ht nabij ons in donker e tijden. 3.Behoe d en bewaar ons, lieve Goden geef gel oof en vert r o u w e n: een vl am die niet doof t ,in vr ed e gel o of t.Geef dat wij daar zelf aan bouwen. 4.Behoe d en bewaar ons, lieve God,omgeef ons met Uw zege n. W il in de woes t ij neen bron voo r ons zijn en zet ons op nieuwe wegen. 25. IsJOUWMIJNLANDLAND</p>