jelgavas novada sociĀlais dienests

Click here to load reader

Post on 30-Dec-2015

64 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

JELGAVAS NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS. (Izveidots ar 2009.gada 30.jūlija Jelgavas novada domes sēdes lēmumu Nr.4, 12§). 13 pagasti (nav pilsētu) Iedzīvotāju skaits 26 641 Iedzīvotāju blīvums 20,2 uz 1 km 2 Sociālo darbinieku pieņemšanas punkti pagastos – 20 (plānoti vēl 2) - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

SD

JELGAVAS NOVADA SOCILAIS DIENESTS(Izveidots ar 2009.gada 30.jlija Jelgavas novada domes sdes lmumu Nr.4, 12)1

DIENS, APRBSizvrt klienta materilo situciju un, nepiecieambas gadjum, sagatavo dokumentus pabalsta (GMI, skolnu dinanas pabalsts, pabalsts neparedztm situcijm u.c.) saemanainosaka ldzdarbbas pienkumus un kontrol to izpildiorganiz un vada apmcbas (diena gatavoana, budeta plnoana utml.)sadarbojas ar NVO un citm organizcijm labdarbas paldzbas nodroinan (prtikas pakas, zupas virtuves, aprbs, ugunsgrk cietua mjoka atjaunoana u.tml.)konsult klientu par iespjamajiem klienta individuls situcijas risinjuma variantiemapseko klientu, novrt klienta individuls vajadzbas un prasmesnovrt klienta spjas nodroint sev prtiku, pajumti, veikt paaprpi - spja aprbties, izmazgt drbes utml.

JELGAVAS NOVADA SOCILAIS DIENESTS

Socil dienesta vadtjs Vadtja vietnieks, informcijas un attstbas plnoanas jautjumos Socil darba nodaas vadtjs Psihologs (1)Atbalsta nodaas vadtjs Sekretrs - lietvedisSpecilists brnu tiesbu aizsardzbas jautjumos (1)Socilais darbinieks darbam ar personm ar atkarbas problmm (1)Socilais darbinieks darbam ar imenm un brniem (1)Klientu apkalpoanas specilists (1)Socilais darbinieks (20)Socils paldzbas organizators (2)Projektu koordinators (1)

IZGLTBA

novrt klienta materilo situciju un, nepiecieambas gadjum, sagatavo dokumentus pabalsta (izgltbas pabalsts, pabalsts neparedztm situcijm u.c.) saemanaisastda atbalsta/ rehabilitcijas programmu un kontrol ts izpildiorganiz vai vada atbalsta grupas (brnu emocionl audzinana, darba meklanas prasmes utml.)novrt invalda profesionls sagatavotbas atbilstbu via funkcionlajam stvoklim un izstrd rehabilitcijas plnu profesionlajai rehabilitcijaisadarbojas ar izgltbas iestdm (informcija par skolas apmekljumiem u.c.), britiesu (vecku pienkumu nepildana), NVA (bezdarbnieku tlkizgltbas iespjas), administratvo komisiju (vecku nolaidba)konsult un izglto par izgltbas ieganas, sadzves u.c. jautjumiemizvrt klienta socilo situciju izgltbas un profesionls sagatavotbas jom (eso izgltba, apgstam izgltba, profesionls pilnveides nepiecieamba)novrt un prrauga vecku pienkuma - nodroint brna izgltoanu, izpildi

VESELBA

sniedz informciju par veselbas aprpes jautjumiem, invalidittes noformanas jautjumiem u.c.apseko klientu, novrt klienta higinas prasmes, novrt klienta (invaldi, personas ar prognozjamu invaliditti) funkcionlos traucjumusprrauga vecku pienkuma - nodroint brnam veselbas aprpi- izpildinovrt klienta materilo situciju un, nepiecieambas gadjum, sagatavo dokumentus pabalsta (pabalsts veselbas aprpei u.c.) saemanaisastda atbalsta programmu un kontrol ts izpildiizstrd rehabilitcijas plnu un prrauga t stenoanas gaitunoform dokumentus klientam (EASL, politiski represtas personas, personas ar funkcionliem traucjumiem, atkarbu izraisou vielu lietotji u.c.) rehabilitcijas pakalpojumu saemanai, prrauga rehabilitalogu ieteikumu izpildipaldz nokrtot dokumentus, lai klients vartu saemt tehniskos palgldzekusorganiz personu, kurm nav piedergo, apbedanas pakalpojumusagatavo dokumentus un organiz pieaugum personm aprpes pakalpojumu - mjs vai institcij (krzes centrs, socils aprpes iestde)sadarbojas ar veselbas aprpes iestdm (saistb ar paldzbu klientiem kuriem nav apgdnieku un kuri ir nonkui stacionr rstniecbas iestd, imenes rstiem saistb ar klientu veselbas aprpi u.c.), aprpes iestdm (institucionlas aprpes pakalpojumu noformana u.c)

Paldies par uzmanbu

Psiholoisk izpte

imenes ar brniem

Atkargs un ldzatkargs personas

Krzes situcij nonkuas personas (imenes)

Vardarbb (emocionl, fizisk, seksul, vecku nolaidba) cietuie brni

Brni un jauniei, kuri izdarjui likumprkpumu

MRA GRUPAS13

View more