Javni razpisi ARRS s področja financiranja raziskovalne dejavnosti

Download Javni razpisi ARRS s področja financiranja raziskovalne dejavnosti

Post on 02-Jan-2016

27 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Javni razpisi ARRS s podroja financiranja raziskovalne dejavnosti. KJE dobim podatke o razpisih ?. Podatki so na spletni strani ARRS, na naslovu Razpisi in pozivi: ARRS - Razpisi in pozivi. Razpisi. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

<ul><li><p>Javni razpisi ARRS s podroja financiranja raziskovalne dejavnostiKJE dobim podatke o razpisih ?</p></li><li><p>Podatki so na spletni strani ARRS, na naslovu Razpisi in pozivi: ARRS - Razpisi in pozivi</p></li><li><p>Razpisi</p></li><li><p>Klik na ta naslov popelje do domaih in mednarodnih razpisov v tekoem letu (pa tudi v arhiv). </p><p>Klik na Mednarodni razpisi v letu 201x odpre Knjigo mednarodnih razpisov:</p></li><li><p>Mednarodni razpisi</p></li><li><p>Klik na posamezen razpis odpre besedilo razpisa. S klikom na Rokovnik izvem vse o pomembnih datumih, kliknem pa lahko tudi na Pogosta vpraanja.</p><p>Zanima me razpis za sofinanciranje mednarodnega dvostranskega ali vestranskega sodelovanja. </p></li><li><p>Ali izpolnjujem pogoje za prijavo na razpis o dvostranskem sodelovanju?a) ali imam tevilko raziskovalca iz evidence raziskovalcev na ARRS in ustrezne podatke o mojih raziskovalnih dosekih na SICRIS?</p><p>Kako pridobim tevilko raziskovalca?</p></li><li><p>Raziskovalec mora v prijavni obrazec vpisati tevilko raziskovalca, pod katero je voden v evidencah agencije. Raziskovalci, ki se elijo prijaviti na javni razpis, pa e niso vpisani v evidenco raziskovalcev, imajo posebno monost. V tem primeru mora za raziskovalce, ki elijo kandidirati kot vodje ali biti lani projektnih skupin, pa e niso vpisani v evidenco raziskovalcev, RO prijaviteljica poslati agenciji: zahtevek za vpis v evidenco raziskovalcev, obrazec Podatki o raziskovalcu - prva zaposlitev v RO (ARRS-EV-03/2010), ki mora biti podpisan s strani zastopnika RO prijaviteljice in predvidenega raziskovalca, izjavo o zaposlitvi, ki mora vsebovati podatek o imenu in priimku kandidata, izjavo, da bo RO prijaviteljica imenovanega kandidata, v primeru odobritve projekta, zaposlila in navedbo razpisa in naziva projekta. Po pridobitvi zgoraj navedene dokumentacije je raziskovalec vpisan v evidenco raziskovalcev in s tem dobi tevilko raziskovalca.Po vpisu v evidenco raziskovalcev mora raziskovalec im prej oziroma najkasneje do zakljuka javnega razpisa poskrbeti za vnos svojih bibliografskih podatkov v bazo COBISS. Raziskovalec si mora seveda urediti tudi dokumentacijo, vezano na zaposlitveni status pri raziskovalni organizaciji, kot je dovoljenje za bivanje idr. </p></li><li><p>b) tevilko imam, kaj pa ostali pogoji?</p><p>V besedilu razpisa so navedeni pogoji, ki jih mora izpolnjevati raziskovalec, ki eli oddati prijavo na razpis. Opisani so tudi v: Pravilniku o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise </p></li><li><p>S klikom na Metodologijase odpre prva stran: Kazalo</p></li><li><p>Izberem vrsto razpisa in najdem pogoje.</p><p>Klik na SICRIS, vtipkam svoje ime ali tevilko raziskovalca, izberem Vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspenosti po metodologiji ARRSPrikae se vrednotenje mojih bibliografskih enot:</p></li><li><p>Odlino! A1+A2+A3&gt;1, kar je ve od praga, ki je doloen za kandidiranje na mednarodni razpis za dvostransko sodelovanje. Kaj pa e je vsota ocen nija od praga?Ne bom se prijavil, saj ne izpolnjujem pogoja in bom izloen iz postopka ocenjevanja.Toda! e je monost: moje objave v najboljih revijah so dale A&gt;0. Ta pogoj me absolutno kvalificira za prijavo na razpis!</p></li><li><p>Kakne so monosti, da uspem na razpisu?</p><p>Kako poteka ocenjevanje? </p><p>V Pravilniku o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti in Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise so opisani postopki, kriteriji, merila, kazalci. </p></li><li><p>Izbira poteka na podlagi vrednotenja doseenih raziskovalnih rezultatov (merilo so toke, s katerimi so ovrednotene moje bibliografske enote, torej kar glede na vrednost ocene A1)</p></li><li><p>Pri javnih razpisih, ki se izvajajo kot dvostranski razpisi (t.j. v drugi dravi je istoasno razpis za njihove raziskovalce), strokovna komisija slovenskemu delu pooblaenega mednarodnega telesa (meani komisiji ali odboru za znanstveno in tehnoloko sodelovanje obeh sodelujoih drav) preda seznam prijav s pripadajoimi ocenami iz 128. lena. Pooblaeno mednarodno telo pripravi prednostni seznam prijav, ki ga slovenski del pooblaenega mednarodnega telesa posreduje agenciji v nadaljnjo obravnavo. Sklep o izboru prijav za (so)financiranje sprejme direktor, pri emer je dolan upotevati posredovani finanno ovrednoteni prednostni seznam prijav. </p></li><li><p>Pri javnih razpisih, ki se izvajajo kot enostranski razpisi (t.j. v drugi dravi ni razpisa), strokovna komisija pripravi predlog prednostnega seznama prijav na podlagi ocene prijav. V primeru skoraj identine ocene dveh prijav, to je manj kot 5 odstotkov tok razlike, strokovna komisija pri pripravi predloga finanno ovrednotenega prednostnega seznama prijav za (so)financiranje poleg ocene upoteva tudi kriterij vkljuenosti doktorskih tudentov ali podoktorandov. </p></li><li><p>Kako se prijavim? V razpisu pie, da se prijavo odda v e portal. Kliknem na e Obrazci na spletni strani ARRS.Vstopam z geslom ali digitalnim potrdilom.</p></li><li><p>Na pomoi so podrobna navodila. </p><p>e e ne gre, pokliem g. Zdenka Nemca na (01) 400 59 33</p></li><li><p>Prebil sem se skozi vsa okenca, e digitalno podpiem, tudi predstojnik, in oddam. </p><p>akam na obvestilo ARRS: Kdaj pride, bo pisalo v Rokovniku.</p></li><li><p>Kaj pa e nimamo vseh digitalnih potrdil?Vseeno oddam v portal, nato natisnem, dam v podpis, zaprem v ovojnico in pravoasno oddam v Glavni pisarni (ali oddam po obiajni poti)</p></li><li><p>ARRSJavni razpisNE ODPIRAJXyz oznaka prijave, ki jo program natisne na prijavo, ki ste jo oddali v e portal.</p><p>akam na obvestilo ARRS: Kdaj pride, bo pisalo v Rokovniku</p></li><li><p>Med izpolnjevanjem se je pojavilo kar nekaj vpraanj. Najprej pogledam na spletno stran ARRS, na moj razpis, na naslov Pogosta vpraanja . Morda je moje vpraanje podobno in mi bo odgovor koristil.</p></li><li><p>Lahko pa pokliem kontaktne osebe. V besedilu razpisa so navedene njihove telefonske tevilke.</p><p>Ilustracije Boo in Miha Kos</p></li></ul>

Recommended

View more >