ipod classic 使用手册 - · pdf file 2 1 1 4ipodclassic 5 ipod classic 5 classic ipod 8...

Click here to load reader

Post on 08-Aug-2020

6 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • iPod classic

 • 2

  1 ��

  1 4 iPod classic ���� 5

  iPod classic ��

  5 �� iPod classic �� 8 �� iPod classic �� 9 �� iPod classic

  11 �� �� iPod classic 14 �� iPod classic ��

  2 17 � �� 17 �� iTunes 18 ����� iTunes ��� 22 ������ 22 iTunes !�� Genius 23 ��� Podcast "#$ iPod classic 26 %&�� 33 '( )* Podcast 33 *+,-. 34 )* FM /%

  3 35 ��� 35 0123456 7856 Podcast 36 ��9:�56; iPod classic [email protected]�� 37 �56"#$ iPod classic 39 '( )*56

  4 42 � �� 42 ��AB 45 '(AB

  5 48 ������� 48 � iPod classic �CDEFG 49 ��H#IE 53 JKLMNOPQLRSP LTUVWPXY

 • 3

  55 Z[ \-]^O 56 O�_�]^O 56 `a iPod classic ?b

  6 58 ��������� 58 cdef 63 gh ij iPod kb

  7 65 ����� 65 lmnopq 67 lmrEpq

  8 68 �� !"#$%&'()

 • 1

  4

  1

  iPod classic ����

  iPod classic iPod classic

  m�� iPod classics�tm �uvw]x��Q56QAB yz{bs|}� ~"#$ iPod classic !

  iPod classic ��%& iPod classic ��  JKQ56 ABs��)* '(

   )* podcastscM Internet �78�6 56  ���� iPod classic 2�5v'(56  ���� iPod classic 2�[email protected]��B�'( AB

  Â )* iTunes Store 2 audible.com 01�+,-. Â Z[2]{b yzs� iPod classic �CDEFG Â JK�u!�MNOQRS TUVWpq

   ¡¢£QZ[{¤]^OQI¥¦§¨

 • * 1, iPod classic 5

  iPod classic ©ª iPod classic ���

  iPod classic iPod classic v���«¬­®¯$ ��°7±²c³°´µ�¶ iPod classic ·¸¹

  ��º°;G !»°´¼�½¾¿ Q%&QgÀIE Á(pq� ÂÃĺ°;GÅÅÆǼÈc³ WmÉÊ WsË°7!»°´ mÌÍvcÎ sË°7º°;Gv� °´ (MENU)

 • 6 * 1, iPod classic

  7YÏÐ iPod classic ���yz�Ñ

  -. iPod classic °7±²c³°´

  /0 iPod classic °Ò%& /Ó�°´ (’ )

  -.123 °7±²c³°´2��º°;G

  4� iPod classic 56 ÔÕ²D°7s¸ Ö±×ØÖÙ

  �Ú¥��Û$ HOLD ÜEÔÝÞßàááâÙ

  7 iPod classic 89 Ôãä~åæçÙ

  �Ú¥��Û$ HOLD ÜE}èÛͼJ°Ò

  °´ (MENU) !»°´éê 6 ë§sìí¾¿vÝÞ Apple îï

  :; ðÇ$ñ³ Ws|}°7!»°´

  [email protected]

 • * 1, iPod classic 7

  Cover Flow ��� Cover FlowÔc�\����5��Ù�����

  u�� Cover Flowv 1 L��P !ÉL Cover FlowP

  2 ��º°;G ��� !ÆÇs2�°77c³ / ü°´2vc³ /�Í °´

  3 È��ò°7!»°´

  4 ��º°;G¼Ès|}°7!»°´¼%&

  Cover Flow M º°;Gv��ÆÇÂÃs���ðÇ�� Cover Flow 2�Q5 62yzW��XY

  wxy������� ��

  uoz{|v 1 �Âà º°;Gv��ÆÇs ¾¿v��Y

  2 ��º°;G����Ysìí¯$�tW����·�¸���$XY!� ³Ê�����W

  � 2����W¸ÝÞ ��L AP�!

  3 "Ó#$%ÂÃÌÍ$û¬���&

  4 ��º°;G'(�½s$)�*m�W

  �+, iPod classic v�Q%&XYQ��-.QY/�0-Q�6 podcast

  +,-.+,1֌2+,56Q]^OQRSWQMNO23

  wxy������� ��

  u}~ iPod classicv 1 L��P !ÉL+,P

  7JK� On-The-Go LMST %&2Èc�s|}°Ò!»°´sìíÝÞc³ ÉL"#$ On-the-GoPs|}°7!»°´

  iPod classic _S ¹ !ÉLIEP >L��Pò°7!»°´ 4X s2Á( iPod classic �5!

 • 8 * 1, iPod classic

  2 ��º°;G����Y¼6�+,�7s|}°7!»°´6�8³��

  �6�9c³��s iPod classic :¸�;+,s|} ¾¿v+, iPod classic ¸�+?��L bP���Wãä 6�L abPs> iPod classic ¸�+?+Ê��7�W

  m6�@AsË°77c³ / ü°´

  mBCvc³��sË°7vc³ /�Í°´

  3 °7 °´ (MENU)

 • * 1, iPod classic 9

  u4� iPod classic 56v m �Ú¥��Û$ HOLD ÜEÔ¸($ßàááâÙ

  iPod classic ��¶ iPod classic }s($¹ É W]ý^�1÷2�_yz `¾¿abcX� î iPod classic �de

 • 10 * 1, iPod classic

  �÷gh�i¬��� W"#í iPod classic ¹ !=ãs��L PW"#$¹ s·D:ójÉL��PèÉLP`

  ulGL¹ P

  2 É*m ¹ !�8³Wkl YÐWJK"#

  �I¥5m °7°´2��º°;GX�sòAM¾¿cnop qr= 10 ë§

  wxy ������������������� ��

  u123X)v m ÉLIEP >L5m¥Ps|}¥�*m�oÉLcìX�PY Z5m�V

  �MÆÇst¼þ� iPod classic ¾¿�Mu

  u iPod classic Xv m ÉLIEP >LMuPs|}��º°;G¼ÆÇstvwÆÇ�¾¿x yzv{ÆÇ|#¾¿Mu

  �� %&B256I¥Mu°7!»°´}Ý2~Mu st

  wxy!"�#������� ��

  iPod classic KI¥=��J�_

  u iPod classic Xv m ÉLIEP >L_Ps|}XY!¥c_

  �� îéê����

  ��º°;G�� WmÉc³ WsË°7!»° ´ W��YÉÊ �_c³ 2 ¾¿

 • * 1, iPod classic 11

  iPod classic �+��� iPod classic �pqsã�@oésQ56QAB

  yzW� 4X QH kb¤

  u��Z/ iPod classic X"#v m ÉLIEP >L��Ps|}°7!»°´��pq�¾¿

  ��LIEP v��+WlI¥=ypqIE

  u7 iPod classic XYZc ¡¢£cv m ÉLIEP >LlIIEPs|}ÉLlIP

  iPod classic �� iPod classic ��í�u"#��Q56QAB {bsò��� Õ�'(}Ë�� iPod classic

  iPod classic u7 iPod classic ¤F¥v

  m �H�� iPod Dock Connector to USB 2.0 cable ���í��uv�L1 USB 2.0 s|}�c��í iPod classic

  ãä�?]+ iPod s��H�����í�uv�L1 USB 2.0 s |}�c��ís|}� iPod classic &�

  wxy$%&'()* USB +,��-./0* 1�234 iPod classic 567 �8)* USB +,9:;2*'(

 • 12 * 1, iPod classic

  ãä�� iPod classic ��íc�usò~JKI¥=9ÇJK��s> iTunes ̧ JK±×����ã亰LPs> iPod classic vJ+�

  yz�6{b�¸Kùsò

 • * 1, iPod classic 13

  u¦§ iPod classicv m iTunesL¼§PXY�I]XY!sº° iPod classic �õÝ°´ (C )

  ¨©ª��X« Macf>�M�¨!v� iPod classic î©$ª«¬¼õÝ iPod classic

  ¨©ª��X« Windows PCf>Mº° Windows ­®¯G!�noBC° b îòÈ iPod classic 2 L±��uP!õÝ iPod classic

  u¬. iPod classicv m iPod classic vø7�ãä iPod classic !sÉÝ~µ

  ãä��² �ésËj³´����µs|}èø7~

  ¾¿vc¶·�pq!�cs�:no#�� iPod classic ���

 • 14 * 1, iPod classic

  iPod classic iPod classic ?ctOE��s�·9ýg��÷tm �

  éê�}s iPod classic ��¸� 80%séê¾}��ö¸Á�ãä � iPod classic �"#{bQ%&��Q'(562Bs>÷mà g�oö÷Á�

  iPod classic �Ä��� iPod classic ���  � iPod classic ��í�u  �� Apple USB Power Adapter Å?Ô ÆÇÈÙ

  u��¥­®v m � iPod classic 2.0 ��í�uv� USB 2.0 �uóôX�Éü�ÊË&ö ÷ iPod classic �ÔñEH � Mac ÊË&!~�Ù

  ãä iPod classic ¾¿v��� îû �¾¿sY��û �ãä~ J�¾¿sÏÐ��JÁ�

  ãä�Â+($�¾¿s> iPod classic ÷É��íL1 USB ËÌÍ �uv�c³ USB

 • * 1, iPod classic 15

  DE iPod classic _`)[aHb>?�9PcdLeH56�fLM N9O��34g?�9h\ iPod classic ]�i�8jklM�Pmno 60qHD E

  iPod classic rsH56�fLMNL�

  Õ�¤Â+�usãä*m= iPod classic �s01 Apple USB Power Adapter Å?

  u�� Apple USB Power Adapter ¯�°­®v 1 �ÎÏ��Å?��í�§Å?Ô~÷J��xÙ

  2 � iPod Dock Connector to USB 2.0 Cable ��c��í�§Å?sc� �í iPod classic

  3 ��§Å?��JM���§�

  Pt�> �fuvwxy�fxz{|9uvw}~�

 • 16 * 1, iPod classic

  Õ iPod classic Â+�v�§s iPod classic ¾¿{vÐ��� î¸éêÑ 7Ò�

  ãä iPod classic J��í�§s�� î¸x���û �2JÁ�

  Á��s���� iPod classic ò��~

  wxy�?���*?�

 • 2

  17

  2 � ��

  iPod classic iPod classic

  M�Q+,-.QÖBQ�5Q��56 podcast ���us|}� ~"#$ iPod classic !¼�� iPod classicË×½\-`aØÙ!^�K Ú�gpqsy!Û