informe conjuntura econòmica cambra de comerç de barcelona, 29 juliol 2011

Download Informe conjuntura econòmica Cambra de Comerç de Barcelona, 29 juliol 2011

Post on 20-Aug-2015

353 views

Category:

Business

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  1. 1. INFORME DE CONJUNTURA ECONMICADE CATALUNYA II trimestre del 2011Elaborat pel Gabinet dEstudis Econmics de la Cambra de Comer de Barcelona Cont els resultats de lenquesta de clima empresarial de la Cambra i lIDESCATrealitzada a 3.000 empreses de Catalunya11 Lenquesta de clima empresarial forma part del Pla destadstica oficial de Catalunya des del 2006-2009. Els resultatsestan disponibles des del I trim. del 2009 a http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&id=0905
  2. 2. ndex 1. Conjuntura actual ..........................................................3Indicador sinttic dactivitat econmica ........................................4Consum privat i inversi ............................................................5Comer exterior de bns ............................................................6Enquesta de clima empresarial i evoluci sectorial ........................8Indstria............................................................................8Construcci......................................................................11Serveis............................................................................13Comer minorista..............................................................14Turisme ..........................................................................16Serveis a les empreses......................................................18 2. Indicador de clima empresarial de Catalunya...............19 3. Previsions.....................................................................21 4. Annex estadstic...........................................................22 5. Notes metodolgiques..................................................252
  3. 3. 1. Conjuntura actual Lactualitat de leconomia catalana El creixement del PIB perd impuls el segon trimestre El turisme s el sector que t millors resultats en el trimestre imillors perspectives per al segent El creixement de lexportaci de bns saccelera els cinc primersmesos del 2011 La inversi industrial dna senyals positives el segon trimestre Lindicador de clima empresarial de Catalunya avana una millora delactivitat per al tercer trimestre 3
  4. 4. Indicador sinttic dactivitat econmicaEl creixementinteranualdelPIBcatalesdesaccelera lleugerament fins a l1,1 % el segontrimestre, segons lindicador sinttic dactivitat de Leconomia catalanala Cambra.perd una micaLa desacceleraci prov de la prdua dimpuls dedimpuls el segonlactivitat a la indstria, i tamb per la del consumtrimestrede les llars.La caiguda del VAB de la construcci es mantestable i elevada, mentre que el creixement delVAB dels serveis saccelera, segons les estimacionsde la Cambra.La caiguda de la inversi es continua esmorteint.Levoluci de la indstria explica laActivitat econmica a Cat alunyaprdua dimpuls del6 PIB Taxes de variaci interanual, en %420-2-4-6 I-07 IIIIIIVI-08 II IIIIV I-09 II III IV I-10 II IIIIV I-1 1II ISAECPIB Font: Cambra de Comer de Barcelona i IdescatActiv itat econm ica. Com parativa amb la UEM6 T axes de var. interanual, en %420-2-4-6 I.08II III IVI.09 IIIIIIVI.10II IIIIVI.11IIISAEC CatalunyaPIB UEMFont: Cambra de Comer de Barcelona i Eurostat 4
  5. 5. Consum privat i inversiEl creixementdel consumdelesllarsesdesaccelera sis dcimes, fins a l1 % interanual elsegon trimestre, segons estima la Cambra. El consum privatEl segon trimestre, el nombre de matriculacions de continua creixent aturismes ha superat el del primer, per acumulenun ritme feble eluna caiguda interanual del 31,5 % fins al maig. segon trimestreLes vendes al detall cauen sense interrupci en elqu portem del 2011, acumulant una caigudainteranual del 5,6 % el primer trimestre, en volum.Levoluci de les vendes al detall empitjora ambrelaci a lany passat, quan creixien el 2,1 % fins aljuny del 2010.Les vendes en grans superfcies continuen senseLa inversi totalrecuperar-se: acumulen un descens del 5,2 % finsal maig del 2011, en volum.modera la caiguda, iEl descens interanual de la inversi es continuala inversi industrialmoderant, fins al -2,8 %, el segon trimestre. La comena a donarinversi en construcci continua caient per hi ha senyals positivessenyalspositives pera la inversi enbnsdequipament.Aquestes senyals positives provenen de la inversidel sector industrial, segons lenquesta de climaempresarial de la Cambra i lIdescat, com sexplicams endavant. Indicadors sinttics de consum i dinversi10Taxes de var. inter anual, en % 5 0 -5-10-15-20I.08II III IV I.09II III IV I.10II III IVI.11 II Consum de les llars Inver si Font: Cambra de Comer de Barcelona5
  6. 6. Comer exterior de bns Lacceleraci del creixement de les exportacions de bns el maig ha fet que el creixement acumulat se situ en el 17,3 % interanual els cinc primers mesos del 2011, i superi en un punt percentual lacumulat Acceleraci del en el mateix perode del 2010. creixement de les Laugment de les importacions, per, tamb agafaexportacions per la impuls, fins al 13,7 % interanual els cinc primersbona dada del maig mesos del 2011. El dficit comercial de bns es redueix el maig, per segon mes consecutiu. Tanmateix,en termes acumulats,eldficit comercial augmenta gaireb el 5 % interanual fins al maig, pels forts creixements de principis dany.Comer exterior de bns, en valor Taxes var. interanual acum. 12 mesos, en %3020100-1 0-2 0-3 0Gen.08 Maig Set. Gen.09 Maig Se t.Gen.10Mai gSet. Ge n.11Mai g Exportacions ImportacionsFont: Direcci General de Duanes Exportacions de bns per grans rees, en valorGener-maig Taxes var. interanual acum., en %50403020100-10-20-30-4020082009 2010 2011 UEM-16 Resta del mnFont: Direcci General de Duanes6
  7. 7. Dinamisme superior de les exportacions a fora que a dintre de la zona euro. Les exportacions als clients ms importants de la UEM augmenten a un ritme elevat: les dirigides a Alemanya el 26 %, a Itlia el 19,5 % i a Frana el 12,2 %, en termes interanuals fins al maig. Fora de la UEM, les exportacions ms dinmiques van dirigides a Amrica del Nord (creixen el 39 % a2/3 del creixement Canad i el 28,3 % als EUA, en termes interanuals ide les exportacions acumulats fins al maig). prov dels sectors Els sectors que ms contribueixen al creixement dede la qumica, els les exportacions sn, per ordre: el de productesbns dequipament i qumics,el de bns dequipamenti el de lautombil lautombil. El creixement de les exportacions de productes energtics s el ms elevat per perqu els preus daquests bns han crescut a un ritme intens. Les exportacions de bns de consum durador encara no es recuperen i sn les niques que El sector de cauen, gaireb el 30% interanual fins al maig.lautombil s lnic Tamb cauen les importacions de bns de consum que genera durador, sn les niques que ho fan (-21,5 %). supervit Les importacions que ms contribueixen al seu creixement sn les dels sectors de la qumica, els productes energtics i lautombil. Destaca el sector de lautombil per ser lnic que registra supervit els cinc primers mesos del 2011.Exportacions dels principals sectors, en valorGener-maigT ax es var. int eranual ac um. , en % 30 20 100 -10 -20 -30 -40 -502009 2010 2011 Bns dequipamentAutomoci Productes qu mic sFont: Direcci General de Duanes 7
  8. 8. Enquesta de clima empresarial i evolucisectorialIndstria: Indicadors II.11El creixement del VAB industrial es desaccelera finsa l1,3 % interanual el segon trimestre. La indstria perdLa producci industrial es contrau en el qu portemimpuls el segondel 2011, desprs de la recuperaci del 2010. trimestreAquesta contracci queda esmorteda pelcreixement elevat de lIPI de bns dequipament,mentre que el de bns de consum cau i el de bnsintermedis sestanca.El descens interanual dels ocupats a la indstria esmant estable el juny, per quart mes consecutiu.El descens delsSenyals de tensions inflacionistes: laugment delsafiliats al sectorpreus industrials es desaccelera noms una dcima isestabilitzacontinua elevat el juny (6,6 %), sobretot pels preusdels bns intermedis i de lenergia.ndex de producci industrial (corregit de calendari) Gener-maig Taxes var. interanual acum., en %1050-5 -10 -15 -20 -25 -30 -352008 2009 2010 2011 Bns de consumBns dequipament Bns intermedisFont: Idescat ndex de preus industrials i de consum 8 T ax es var. int eranual , en % 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8Gen.09 MaigSet. Gen.10Maig Set.Gen.11 MaigIPRIIPCFont: INE8
  9. 9. Indstria: Clima empresarial II.11 La marxa dels negocis torna a ser una mica dolenta. Tanmateix, saprecia una petita millora en levolucide lafacturaci,sobretotpelbon La inversi presenta comportament de lexportaci. un saldo positiu per La utilitzaci de la capacitat productiva (UCP)primera vegada en millora una dcima, fins al 72 %, un nivell alt per els darrers 3 anys no arriba a la mitjana dabans de la crisi (77 %). Destaca la millora de la inversi: el percentatge dempreses que assenyala un augment (20 %) supera el que assenyala una disminuci (12 %), per primer cop en 3 anys.El 54 % de les Laugment delscostosde produccicontinua guanyant protagonisme com a factor limitador de empreses la marxa del negoci, principalment, pels elevats assenyalen els costos energtics. costos de produccicom a factorMarxa dels negocislimitador de la 10 marxa del negoci50Saldos, en %-5 -10 -15 -20 -25 -30IV.09 I.10II.10 III.10IVI.11 II Font: Cambra de Comer de Barcelona i Idescat Clima empresarial per branques II.11 La branca de material de transport presenta un saldo positiu per a la marxa dels negocis, perNotable millora de la primera vegada en els darrers tres anys i mig, principalment per la bona evoluci de lexportaci.branca de material Laugment de la UCP a aquesta branca ha estat de de transport el 10 punts percentuals en un trimestre, fins a assolir segon trimestre, el 76 %. I la inversi tamb ha millorat, desprs de sobretot per dos trimestres registrant saldos negatius.lexportaci Tamb destaca la millora de la marxa dels negocis a la branca de lalimentaci i el bon comportament de la qumica. 9
  10. 10. Inversi realitzada II trimestre 2011605040Percentatge