infoidibell - hospital universitari de ?· medicina interna de diferents hospitals espanyols...

Download infoIDIBELL - Hospital Universitari de ?· medicina interna de diferents hospitals espanyols (Francesc…

Post on 11-Oct-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • infoIDIBELLNm 13 gener 2011

  Sanitat fi nana quinze projectes de lIDIBELL per fer recerca clnica independent

  Butllet intern de lInsti tut dInvesti gaci Biomdica de Bellvitge

  El Ministeri de Sanitat, Polti ca Social i Igualtat ha concedit quinze ajudes a projectes de lIDIBELL per un im-port total de 938.254 euros. LIDIBELL ha estat un dels insti tuts de recerca amb ms projectes concedits. En sn els segents:

  Assaig clnic en adrenomieloneuropati a (Aurora Pujol).Canvis en la densitometria mineral ssia en pacients infectats per VIH (Daniel Podzamczer).Estatus epilpti cs refractaris i uti litat de monitoritzaci de nivells plasmti cs (Merc Falip).Assaig clnic per avaluar lefi ccia del fi brinogen en la cirurgia del trasplantament hepti c (Antoni Sabat).Antagonisme de diversos receptors com a reversors del dolor del membre fantasma (Victor Mayoral).Efecte de lcid nicot nic en els pacients amb cardiopati a isqumica prematura i concentracions elevades

  de colesterol-HD (Xavier Pint).Estudi sobre lefecte protector de la toxina botulnica ti pus A en la sialoadeniti s radioinduda (Antonio

  Mar).Individualitzaci de les dosis de Ganciclovir/Valganciclovir en pacients trasplantats drgan slid (Nria

  Llobera).Assaig clnic per millorar la qualitat visual de lendoscpia urgent en pacients amb hemorrgia digesti va

  alta (Antonio Soriano). Estudi clnic sobre la uti litat teraputi ca del Gastrografi n en el postoperatori de cirurgia colorrectal.

  (Sebasti ano Biondo).Estudi sobre ls inapropiat de medicaments en pacients dedat avanada hospitalitzadts en serveis de

  medicina interna de diferents hospitals espanyols (Francesc Formiga).Estudi multi cntric hospitalari de ls de medicaments en situacions especials (Antoni Vallano).Assaig per avaluar lefi ccia analgsica de dos frmacs en la cirurgia anorectal benigna (M Jos Linares,

  Fundaci Hospital Viladecans)Assaig clnic en pacients de meningiti s pneumocica de ms de 50 anys (M Carmen Cabellos, CAIBER).Assaig clnic en pacients amb cncer avanat i dolor oncolgic. (Jess Gonzalez, CAIBER). Ms informaci

  a htt p://www.idibell.cat/modul/noti cies/ca/162/

  Un cctel danti oxidants com a terpia contra una malalti a neurodegenerati va

  Un dels projectes fi nanats s el del grup de malalti es neurometabliques (a la imatge) liderat per Aurora Pujol. El Ministeri de Sanitat fi nanar amb 100.000 euros un assaig clnic en vint pacients per determinar si la combinaci de tres anti oxidants (N-aceti lcistei-na, lcid lipic i la vitamina E) s efi ca per tractar ladrenomieloneuropati a lligada a X. Lestudi es pu-blica a la revista Annals of Neurology. Ms a htt p://www.idibell.cat/modul/noti cies/ca/173

  http://www.idibell.cat/modul/noticies/ca/162/http://www.idibell.cat/modul/noticies/ca/173/http://www.idibell.cat/modul/noticies/ca/173/
 • Nm 13 gener 2011Pg. 2

  Neix Curelung, un projecte per desenvolupar terpies personalitzades contra el cncer de pulmLIDIBELL lidera aquest projecte europeu, promogut per la Uni Europea dins el 7 Programa Marc de Recerca i Desenvolupament. En total onze insti tucions de set pasos europeus hi parti cipen amb lobjecti u fi nal de descobrir alteracions genti ques i epigenti ques en el cncer de pulm que permeti n investi gar frmacs que actun especfi cament sobre les cllules tumorals. Daquest manera cada pacient podria rebre un tractament personalitzat.

  El nou projecte va donar el tret de sorti da el passat 20 de gener en una presentaci a la sala dactes de lHospital Duran i Reynals. El programa compta amb un fi nanament de 3,8 milions deuros per als els propers tres anys. Cada any es diagnosti quen a Europa ms de 150.000 casos de cncer de pulm, el 90% a causa del tabac. Noms entre el 10 i el 15% dels afectats sobreviuen cinc anys desprs del diagnsti c. Ms informaci a htt p://www.idibell.cat/modul/noti cies/ca/163/.

  LIDIBELL parti cipa en un projecte europeu de registre de sndromes diabti ques rares

  LIDIBELL parti cipa en el Euro Rare Diabetes Project, que neix amb lobjeti u de crear un registre de sndromes diabti ques rares per incrementar el coneixement sobre aquestes patologies i fomentar-ne la investi gaci traslacional.

  La coordinadora del projecte a Espanya s Virginia Nunes, cap del grup de Genti ca Molecular Humana de lIDIBELL i professora de Genti ca de la Universitat de Barcelona.

  Lobjecti u lti m s incrementar el coneixement sobre patologies com la Sndrome de Wolfram, la de Bardt-Bield o la dAlstrm entre daltres i fomentar laplicaci daquest coneixement en investi gaci clnica.

  El projecte est fi nanat per la Direcci General de Sanitat i Protecci dels Consumidors Uni Europea i compta amb la parti cipaci de facultati us, investi gadors i associacions de pacients de tot Europa. Ms informaci a

  htt p://www.idibell.cat/modul/noti cies/ca/160/

  Manel Esteller obt el projecte dexcellncia del Consell Europeu dinvesti gaciLinvesti gador de lIDIBELL ha rebut lAdvanced Grant del European Research Council, (ERC) pel seu projecte Epigeneti c Disrupti on of Non-coding RNAs in Human Cancer.

  El projecte presentat per Manel Esteller pretn abordar lestudi de les modifi cacions epigenti ques que re-gulen lexpressi del ARN no codifi cant, i com la meti laci de lADN i les modifi cacions del patrons dhistones dels loci contribueixen a laparici de tumors en humans. LERC fi nana projectes dinvesti gaci dexcellncia i altament innovadors en qualsevol rea temti ca de la cincia i liderats per un investi gador amb ms de deu anys dexperincia que es compromet a realitzar el seu treball en un pas europeu. Ms informaci a htt p://www.idibell.cat/modul/noti cies/ca/168/

  http://www.idibell.cat/modul/noticies/ca/163/http://www.idibell.cat/modul/noticies/ca/163/http://www.idibell.cat/modul/noticies/ca/160/http://www.idibell.cat/modul/noticies/ca/168/http://www.idibell.cat/modul/noticies/ca/168/
 • Pg. 3Nm 13 gener 2011

  El director general de lIDIBELL, Emili Pola, s el nou secretari de lAssociaci Catalana dEnti tats de Recerca (ACER). LACER s una associaci independent que agrupa 38 insti tucions amb personalitat jurdica prpia establertes a Catalunya i que tenen com a missi principal la realitzaci dacti vitats de recerca. La vocaci collecti va de les enti tats associades s contribuir a defi nir les prioritats i les polti ques cient fi ques i de recerca a Catalunya, i a opti mitzar-ne la implementaci i la gesti en els mbits que els hi sn propis

  Emili Pola, nou secretari de lACER

  Des del passat mes de setembre, el Servei de Psiquiatria de lHospital Universitari de Bellvitge uti litza regularment un videojoc interacti u com a eina teraputi ca complementria del tractament psicolgic. Concretament, luti litza com a part del tractament dels trastorns de lalimentaci i de laddicci patolgica al joc. totes dues amb un alt conti ngut compulsiu.

  El videojoc, anomenat Islands, ha estat desenvo-lupat entre els anys 2007 i 2010 pel Consorci Play-mancer, format per cient fi cs i tcnics de sis pasos europeus i fi nanat per la Uni Europea i lInsti tuto

  de Salud Carlos III. Els responsables clnics del projecte han estat Fernando Fernndez Aranda, cap de la Unitat de Trastorns de lAlimentaci de lHospital Universitari de Bellvitge, i Susana Jimnez Murcia, cap de la Unitat de Joc Patolgic daquest mateix Hospital. Ambds sn tamb investi gadors del grup de recerca de Psiquiatria i Salut Mental de lIDIBELL. El principal objecti u s aprendre a controlar els impulsos i a reaccionar amb autocontrol i serenitat davant de situacions destrs i frustraci. Aquests indicadors es mesuren amb biosensors i fan que el joc avanci en una direcci o en una altra. Ms informaci a htt p://www.idibell.cat/modul/noti cies/ca/175/

  LHUB uti litza per primera vegada al mn un videojoc interacti u com a eina teraputi ca

  Del 21 de febrer al 4 de mar lIDIBELL se sotmetr a una auditoria legal de prevenci de riscos laborals. Aix implica que durant aquests dies un auditor extern es podr posar en contacte amb el personal contractat per lIDIBELL, amb investi gadors en formaci o amb altres investi gadors que treballeu de forma habitual en espais IDIBELL, per confi rmar que heu rebut informaci en prevenci de riscos laborals.

  En la reuni inicial amb la responsable de Prevenci de Riscos Laborals, Milagro Gonzlez, vreu ser informats sobre procediments i mesures bsiques de prevenci de riscos a lIDIBELL. Podeu trobar els documents referents a prevenci de riscos laborals a lespai de Prevenci de la intranet de lIDIBELL (htt p://intranet.idibell.org/).

  Auditoria de riscos laborals IDIBELL

  LIDIBELL i el Grup Ferrer Internacional exploren vies de collaboraciDiversos investi gadors de lIDIBELL shan reunit amb responsables de recerca i desenvolupament del Grup Ferrer Internacional per explorar vies de collaboraci. La trobada va tenir lloc el dia 21 de gener a la sala de juntes de lHospital Universitari de Bellvitge i va ser presidida pel director general de lIDIBELL, Emili Pola, i pel director de recerca i desenvolupament de la multi nacional farmacuti ca, Antonio Gugliett a.

  http://www.idibell.cat/modul/noticies/ca/175/http://www.idibell.cat/modul/noticies/ca/175/http://intranet.idibell.org/http://intranet.idibell.org/
 • Nm 13 gener 2011Pg. 4

  Milagro Gonzlez, responsable de prevenci de riscos laborals:

  El nostre arns sn els guants i el nostre casc s la bataLIDIBELL va comenar amb una setantena de treba-lladors i ha anat creixent fi ns als prop de 400 treba-lladors actuals amb el que aix suposa en la gesti de prevenci de riscos laborals. Milagro Gonzlez, al capdavant del departament de prevenci del cen-tre, ha anat formant-se a mesura que ho ha fet lInsti tut per donar aquest servei amb qualitat. Avui lIDIBELL compta amb un servei de prevenci propi i opta a lacreditaci OSHAS 18001 que el situar a lavantguarda en el comp