nbsp; web view0 – 13 = 1; 14 – 19 = 2; 20 –...

Download nbsp; Web view0 – 13 = 1; 14 – 19 = 2; 20 – 26 = 3; 27 – 31 = 4; 32 – 37 = 5 Provjera znaja za II razrede A-grupa ;Datum: _____ Ime i prezime _____

If you can't read please download the document

Post on 31-Jan-2018

218 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Provjera znaja za II razrede A-grupa ;Datum: ____________

0 13 = 1; 14 19 = 2; 20 26 = 3; 27 31 = 4; 32 37 = 5

Ime i prezime __________________________________

* Dopuni reenice!

1. (2) Tvorci elijske teorije su _____________________________ i ________________________.

2. (3 ) Masti se sastoje od _______________________________ i 3 _______________________ ____________________________.

3. (2 ) Tipovi elijske organizacije su _________________________ i _____________________________.

4. (4) Nukleotid je dio molekule _________ a sastoji se od 3 manje molekule: _______________ , ________________ i __________

5. (2) Putovanje hromosoma ka ekvatorijalnoj ravni ________________ zove se _____________________________.

* Zaokrui uljeza!

6. (1) a) histoni, b) zeatin; c) keratin; d) kazein

7. (1) a) adenin b) timin c) glijadin d) citozin

8. (1) a) amiloplasti, b) hromoplasti c) hloroplasti, d) tonoplast

9. (1) a) difuzija, b) osmoza, c) fagocitoza, d) plazmoliza

* Definiraj pojmove!

10. (2) Dijaliza je _________________________________________ ____________________________________________________

11. (2) Deplazmoliza je ____________________________________ ________________________________________________________________________________________________________

12. (2) Endomitoza je ________________________________________________________________________________________________________

13. (2) Konjugacija _______________________________________ ____________________________________________________

14. (2) Imenuj organele!

15. (5) Pored organele upii njenu funkciju!

a. Ribozom ____________________________________

b. Lizozom _____________________________________

c. Centrozom ___________________________________

d. Mitohondrija _________________________________

e. Hloroplasti ___________________________________

16. (2) Poetna (matina) stanica, koja ima 4 kromosoma, dijeli se mitozom.

a. Koliko e stanica nastati nakon 4 diobe? ________

b. Koliko e svaka od nastalih stanica imati kromosoma? ___

17. ( 3) Imenuj faze elijske diobe

Provjeraa znaja za II razrede B-grupa ;Datum: ___________

0 13 = 1; 14 19 = 2; 20 26 = 3; 27 31 = 4; 32 37 = 5

Ime i prezime __________________________________

* Dopuni reenice!

1. (3) U mitohondrijima se zbiva proces _____________________ ______________, pri emu se oslobaa ________________ .

2. (2) U hloroplastima se nalazi _____________________ bez koga se nebi mogla odvijati ________________________.

3. (2) Mitozom nastaju stanice s ______________ br. kromosoma u odnosu na stanicu od koje potjeu, a mejozom ___________?

4. (4) Profaza I ima 5 stadija i to: ________________, zigoten _____________, _______________ i ____________________.

5. (2) Ako stanicu stavimo u hipotonian ___________________ deavate se pojava __________________________.

* Zaokrui uljeza!

6. (1) a) protamini, b) vosak; c) loj; d) fosfolipidi

7. (1) a) hromatida; b) hromonema; c) satelit; d) nukleolus

8. (1) a) ligaza; b) liaza; c) izomeraza; d) dezoksiriboza

9. (1) a) auksini; b) citokinini; c) liposolubini; d) giberalini

* Definiraj pojmove!

10. (2) Osmoza je ________________________________________ ____________________________________________________

11. (2) Amitoza je ________________________________________ ____________________________________________________

12. (2) Fagocitoza je ______________________________________ ____________________________________________________

13. (2) Katabolizam je ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14. (2) Imenuj organele!

15. (5) Pored organele upii njenu funkciju!

a. Neurofibrili __________________________________

b. Hromoplasti _________________________________

c. Nukleus ____________________________________

d. G. Kompleks _________________________________

e. Vakuola ____________________________________

16. (2) Poetna stanica ima 4 kromosoma, dijeli se mitozom.

a. Koliko e stanica nastati nakon 3 diobe? __________

b. Koliko molekula DNK ona ima poslije interfaze? _____

17. (3) Imenuj faze elijske diobe

Recommended

View more >