graafinen betoni- 1 elementituotantoa on kehitetty ... graafinen betoni-elementituotantoa on...

Download GRAAFINEN BETONI- 1 ElEMENTITUOTANTOA ON KEHITETTY ... GRAAFINEN BETONI-ElEMENTITUOTANTOA ON KEHITETTY

Post on 20-Oct-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • GRAAFINEN BETONI- ElEMENTITUOTANTOA ON KEHITETTY YHTEISTYOSSA ASIAKKAIOEN KANSSA

  Ham Lanmno, rekn/ltan rohron GraphIC Concrere Or Hs'kki KankkUfl8fl. msm/JDr' Consohs Or

  1.2 Ncxll ~I n~ tnl. Es;Joo 2lOi Arl..\. :'-~t:OFm 5:0 LarUs & t,a.,.. Oy- E~- er'I ya.ll'lf£ld Pall'lll ()y

  Patef1I01dussa Graahnen Be10l'l1 ·le log ana k!lletaln er,,;Olskalvoa JOl'lka pon:aan on pa .,ettll betOt\ln p!!1tahldastl"la nerra Me'lete man ""1,Jllij betoMuotetenWt voival va "'l$:aa belQ(l,ele- menne)a sal -Wttoja Betoflln plIlnasta saadaan JOka kuv'o IU. S IU ta kalJnaa taan pestv Graal,· !'len Betolll.:ekflQlog iJ'l pa .l!lllJiI tafloaa suocnalaJ- ner'l Gra(itIC Concrete Oy

  YHTEISTYO ASIAKKAIDEN KAN$SA TUOnAA TOIMIVIA RATKAISUJA JatkUVa tuone'den " palve1uJen keI!,namlnen O'l oIerm,ttnen osa Graphic Concrete llyn tOlmmtaa ·Tlnklmme Jil kehltamme akt"Y,wt ~tllelStytlssA aSlakka,demme kanssa - tatldentaa Jurra Telivuo GraphIc Concrete Ovsla ·Talla tavalla olemme pystyneet ko/ld,stamaan kehltysresursseJamme Jil vastaamaan nopeastl as,a kaldemme tarpelSI'o. Ti,y,s yhte,sty6 on myOs edist

 • 111 2-11

  V= l' vo

  ;. =11/1111

  f=//T

  \ ='\"" e- l ' p=alr

  v=;.J

  i. =;'/1111'

  II lI\1fdwT-2rr 3) ( S/l)-S'\((/n(S

  T=21CV(lIg)

  (5', TJ=S.\'((ln (SIK) + (r+ ( 212) T)lu

  irj

  ";, i/(m+/fI'j P=.JWILJI F="." T=21l'v'(

  betoni 1 200758

  XORKEALAATUISIA HIENOPESUPINTOJA TYOTURVAlUSIN MENETELMIN Prolektlssa lutklttlin mahdol ISlllItta koMIa penn- lelnen meneletma valmlstaa hlenopesyp,nlOIi menetelma!ll. JOssa kJytelMn h.daSllmella kaut- taaltaan paa ~Ie"ya Graalinen Beloni -kal~ IGCExposel Teknllkalla pystytaan sus luonaMaan kuvloiden hsaksl nocmaalla tuenopesuplntaa Va- IUluloksel olival ennalJ'l po$ltllvlSla Graa!lnen Be- 10m -Iuolte,den avulla va m,Steltu h,enopesuplnta 00 permlelSlo menetelmm lUoteltua hlenopesu- pmlaa parempi. Pesululoksesta saadaan hahma- essa euniM malala Ja tasalnen

  My6s menetelman tyllturvallsuus- seka ympans· tllvalkulUl:sel tutkmlin Tuloksla verraltun Ilhlnnl

  6 permlelseen tapaan valmlSlaa hienopesupirtoJa TuloSlefl mukaan Graahsen Belomn kaYllo - vahemaa IiVOllnalnelden kliytlOa lehtaalla

  plenentU p(llyhalltaa plenenta3 pesuhelleessli olevaa hidaSllnalne· Pltolsuutta seka kasvaltaa seka)~lteen mlilir3a (k~ytelty katvol

  AliPAINEPOVTA TUD TEHDKKUUTIA JA PARANTAA WTUA Yhtels~oJektlJ'lwloksena syfltyi kuvaus vlilmelst& liIIIle,sta Ja menetelm!sla. jolta kliyttlimlilili Graafl- nen Betonl -elemennltlJOlanto tenoStUU Ja lvouet- den laalU paranee Elemal,c Droll mukana vahflels- 100 kehlnlimlsess! la toone stamlsessa

  MerklttAvlmpanli ytsln13lsenJ IUloksena voldaan pltlia alipamepllytlili Poyta kooSIUU normaa'lJ'l kip- ptmUOttltason pUlie asennenavasla tasosta PO't'- dan materlaal,ksl SUOSltellaan lerasta. muna sen YO! va 'a 1lIisesti ra~entaa myOs puusta Taso sa y- tetaan pysrrasennossa omalla varaslopa ~:Iaan Ii s Irretaan 5 tanOSturl a kaynotarpeen mu(aan muot, Ie Se k.oostuu kahdesta lerc'islevysta J(lIden va 1m on ~Of I P,ntaleY'{ on re' IIetty 2 rnm n relllli fe JJJaoII 01 essa 100-200 rnrn Ai pa ne I~ !elaan pOydlin SIs.Un yhd stli li pOvt! suu aK- keella IIl1Tlu1,letku1la eSHT1erk. ($I tehtaa" al palne- I....UlI)¥J~telmaao

  AJlpa nepOydan kJyton edutovat ka1t!(lKtKemus- 7 len mukaan se eat

  -

  vah:.e en saav\lii33 hUOtlnhO',TY,sta, plntah dastln- pOIysta Iii mtlC!IJ'llffOtusalne'S!3 \/3pall tyOyn'\l)Ir s-

  ...."""__~ 3 10 e!fTl!!'1n lehw e ltsalS' tavolneena oiL palan-= taa Graaf I'lefl Beton, of! emen~ en laalua seka ke· h,nia va ute." wa enLSta ammaksl Jal. Jerl'lpanl on kuvanlJ pro en pOOJall.I~ltlttJ';asta 1l'J'l!J' hldasl r~Jvosta. JDhoo pontah,duNI, ne on pa ~ttu a/lueu, kenOlseul SUUM.nel'JII VOlvat $UulllllleH. 11$$ hI u ....a-sa nr. Cl ta he YUlla! k'y11a, VilIl'lI II mal 'J' Ga."'ef'.e:e -.an y.,.-r.o iI1:'U "f'T'ern lehtlell, mar-do . suudM l'!'her:aa tl.lll".aTlllOll 3pOlllJ' iii LOlIIJi'.S1 U'\'OIl 00 Stllll.a Utn betcI'I" nil WiS pesta,n

  ,

 • 12, 13 Porvoon Sillfutan laaleMUs. 2006·2007 Arkkltehtotol- mlsto Paatell- Paalel. & Co Ov EIBmentllen to