Girlshare.ro Grile Rezolvate-finante Publice 2009-2010

Download Girlshare.ro Grile Rezolvate-finante Publice 2009-2010

Post on 21-Jun-2015

1.338 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p>Dcnumirca disciplinci:FINANTE PUBLICEFISCALITATE Specializarca: CONTABILITATE SIIN-FORMATICA DE GESTIUNE Anul de studiu: II Titular disciplina:conf.univ.dr. Grigorie Nicolae 19.1f) ?"'/)/)!J GRILE Cursul nr.I. ASI)Cctegenera Iepri\'ind finantclepublice 1. Grila Dr.1.1.11 Finantele reprezinta: a)procurarii veniturilor necesare farniliilora modului de utilizare (cheltuire) a acestora; b)procurarii veniturilor necesare statuluia modului de utilizare (cheltuire) a acestora; c) procurariicheltuirii banilor de fiecare persoana fizidi Raspuns corect: b (1.1.11) 2. Grila Dr.1.1.12 Finan!ele publice reprezinta: a)incasariibani lorpublici(delapopula!ie) acheltuiriiacestoraininterespublic(altuturor cetatenilor), pentru realizarea de bunuri publice (in folosul tuturor); b) incasarii bani lora cheltuirii acestora in interes personal pentru realizarea de bunuri proprietate personala; c) modul in care se folosesc banii de catre Banca Na!ionala. Raspuns coreet: a (1.1.12) 3. GriJa Dr.1.1.13 Finantele stabilesc: a)regulile principiiIedupacarestatuiprocura,administreaza intrebuinteazaveniturile,banii publici; b)regulile principiiledupacarefiecarepersoanafizicaprocura,adrninistreaza intrebuinteazli venituri1e, banii personali; c)regulile principiiledupacarefieearepersoana juridica procura,adrninistreaza intrebuinteaza veniturile, banii publici. Raspuns coreet:a (1.1.13) 4. Grila Dr.L1.14 Obiectul de studiu al finantelor it constituie, in principal: a)regulile principiiledeobtinereaveniturilorneeesarestatuluipecaleaimpozitelor;regulileprincipiile de cheltuire in interes public (in folosul tuturor) a bani lor publici, a banilor obtinu!i de la populatie pe calea impozitelor. b) veniturileaverea persoanelor fizice; c) veniturileaverea persoanelor fizice. Raspuns coreet:a (1.1.14) S.Grila Dr.1.1.15 Bunurile publice sunt acele bunuri care: a) pot fidobAndite pe pia!a (se vand, se cumparase negociaza pe piata); b)sunt satisIacute pe seama unor activitati/servicii organizate de sectorul privat, contracost; c) nu pot fidobandite pe pia!a (nu se vand, nu se cumpariinu se negociazii pe piata);sunt satisIacute pe seamaunoractivitati/serviciiorganizatedestat;consumulacestoraesteoferitgratuit,individualneconcurential intregii comunitati, indiferent de dorinta unom de a achizitiona, sau nu,aceste bunuri. Riispuns coreet: c 0.1.15) 6. Grila Dr.1.1.133 Contribuabil este: a) orice persoana fizicasaujuridica supusa unuidatoreaza un impozit; b) orice persoana fizica sau juridica;.. c) orice persoana fizica sau juridica cu datorii la band.. Raspuns corect: a (1.1.133) 7.Grila Dr.1.1.134 Dinmomentulincare0persoanafizicasau juridicadatoreaziiunimpozit,aceastapersoanacapata calitatea de: a) persoana majora, care are dreptulla munca; b)"datornicfatadestat",de"persoanacaredatoreazaimpozitstatului",numitaintermenifiscali "contribuabi I"; c)al statu lui respectiv. Raspuns corect: b (1.1.134) 8.Grila Dr.1.1.135 o persoana fizica sau juridica poate sa aiba calitatea de: a) contribuabil "incasator", contribuabil "creditor", contribuabil "incasatorcreditor"; b) contribuabil "finanlator", contribuabil "creditor", contribuabil "finanlatorcreditor". c) contribuabil "suportiitor", contribuabil "pliUitor", contribuabil "platitorsuportator". Raspuns coreet: c (1.1./35) 9. Grita Dr.1.1./36 Contribuabil ,,suportiitor" este: a) persoana care datoreaza impozit statului, dar nu ea este cea care 11 directpersonal; b) persoana care nu datoreazanuimpozit statului; c) persoana care datoreaza impozit statului, dar pe care nu tl Raspuns coreet:a (1.1./36) 10. Grita Dr.1.1.145 Contribuabil ,.pliititor" este: a) persoana care are obligatia de a calculadeplati creditele la banca; b) orice persoana care efectueaza plati, clnd vrea, dupa cum vreacatre cine vrea; c) persoana care areobligatia legala de acalcula,de areline (in general,prin,,stopajfasursii"), de a vira(intermenul conditiileprevazuteprinlege)impoziteledatoratedeel,dealtepersoanefizicejuridice, sau de elde aite persoane fizice juridice. Raspuns corect:c (1.1.145) 11. GrUa Dr.1.1.151 Contribuabil ,.pliititor # suportiitor" este: a) persoana care are obligatia de a plati creditele la bancade a suporta dobanzile; b) orice persoanii care efectueaza plati, cand vrea, dupa cum vreacatre cine vrea; c) persoana care are dubla calitate, atat de contribuabil "suportator", catde contribuabil "platitor". Raspuns coreet: c (1.1./51) 12. GrUaDr.1.:1, 1./ I Sarcina de a obtine "veniturile neeesare functionarii statului" revine fmantelor publice prin functia: a) de a emite legi de catre Parlament; b) de a cheltui bani de catre Guvern; c) de constituire (de strangere) a veniturilor bugetului de stat._ Raspuns corect: c (1.3.1 .! 1),., 13. GrilaDr.1.3.2.11 Veniturilebugetuluidestat(numite resurselefinanciarepublice)sedistribuie,serepartizeaza(sub forma de cheltuieli bugetare) persoanelor fizicejuridice in scopul: a) de a avea din ce trairara a munci; b) satisfacerii unor nevoi economicesociale, personalede interes general; c) indeplinirii sarcinilor primite de la Uniunea Europeana. Raspuns coreet: b (1.3.2.11) 14.GrilaDr.1.3.3.11 Redistribuirea inseamna: a) stimularea in mund!. a celor cu momente geniale de incompetenta; b) a imparti din nou,areimparti, intr-un proces continuu, permanent, ceea ce afostdeja repartizat in faza initiala, respeetiv in procesul de constituire a veniturilor bugetare; c) impartirea din nou aveniturilor care nu au fostimpiirtite, intrucat acestea au fost consumate. Raspuns coreet: b (1.3.3.11) 15. GrilaDr.1.4.1.11 Procesul de redistribuire (de reimpartire) a venituriloraverilor trebuie privit ca un proces prin care: a) se ia din venitul celor siiraci pentru a se da celor saraci; b) se ia din venitul celor siiraci pentru a se da celor bogati; l_. 2 c) se ia din venitul celor bogati pentru a se da celor saraci. Raspuns corect: c 0.4.1.11) 16. Grila Dr.1.4.2.11 Prin aplicarea unor masuri rationale de redistribuire se obtin: a) multipleimportante efecte negative, pe plan economicsocial; b)multiple importanteefectepozitive,peplaneconomic social,precumeIiminareasaraciei; asigurarea uneiarmonii,a "paciisociale" dintre cei bogaticeisaraci; infaptuirea statului bunastariisociale etc.; c)deosebit de mari ale inflatiei. Raspuns corect: b (1.4.2.11) Cursul nr. 2.Caracterizarea generali a impozitelor I. Grila or.2.1.12 Confuziile dintre notiunile de impozit, taxatarifsunt generate: a) cruar de prevederile legale in vigoare care nu respecHisensulcontinutul real al termenilorexpresiilor folosite; b) de faptul ca intre aceste notiuni nu exista nici 0deosebire; c) de neincasarea veniturilor la bugetul de stat din impozitetaxe. Raspuns corect: a (2.1.12) 2. Grila or. 2.1.112 Elementul esential, decisiv, care facedistinctia intre un impozit0taxa, it constituie: a)lipsa sau existenla unui serviciu (a unei contraprestatii) in schimbul obligatiei bugetare pHitite; b) caracterul benevol,facultativ,in plata impozitelor; c) impozitele sunt reglementate de Banca Nationala, iar taxele de sindicate. Raspuns corect:a (2.1.112) 3.Grila or.2.2.11 intre "impozit""taxa": a) nu exista nici un felde deosebiri; b)exista deosebiriesentiale, de neconfundat, atatdin punct de vedere semantic(alsensurilor cuvintelor), catdin punct de vedere al continutului lor economic, alinterpretarii fiscale. c) nu sunt cunoscute in fiscalitate asemenea notiuni. Raspuns corect:b (2.2.11) 4.Grila or. 2.2.12 Impozitul reprezinta: a) un venit obtinut de cei care nu muncesc; b) plata obligatorie stabilita prin lege pe care cetatenii, institutiile etc.0varsa din veniturile lor la bugetul statului; c) plata facultativa,benevola, pe care 0face fiecare cand sa ajute statuI. Raspuns corect: b (2.2.12) 5.Grila or. 2.4.1.15 Impozitele au aparut: a) din dorinta oamenilor de a plati impozite; b) din necesitatea obtinerii, de ciitre stat, a fondurilor necesare pentru asigurarea bunurilor publice, precum apilrarea tarii, ordinea publica, educatia, invatamantul, sanatatea, protectia sociala, combaterea poluarii etc.; c) din necesitatea societatilor comerciale despori veniturile. Raspuns corect: b (2.4.1.15) 6. Grila or.2.4.2.13 Impozitul reprezinta a) un venit al persoanelor sarace primit sub forma de ajutoare sociale; b) plata (1) baneasca, (2) obligatorie, (3) generala, (4) nerambursabila(5) faraobligatia din partea statului la 0contraprestatie sau un ecruvalent directimediat catre persoanele fizice juridice care au obIigatia de a efectua plati catre bugetul de stat, in cuantumulla termenele precis stabilite prin lege; c) plati efectuate de catre persoanele fizicejuridice pentru procurarea unor bunuri necesare. Raspuns corect: b (2.4.2./3) 7.Grila or.2.4.2.14 Impozitele se stabilesc: a) de catre Banca Nationala; 3 b) prin licitalie de catre Ministerul Finantelor; c) in funclie de veniturile obtinute, averea detinutastructura produselorserviciilor consumate. Raspuns coreet:c (2.4.2.4) 8. Grila nr.2.5.2.11 Plata impozitelor: a) se face in functie de cum are bani fieeare; b) este reglementata prin legeeste obligatorie pentru toti ceUitenii; c) este obligatorie pentru toate persoanele care au un venit mai mare dedit salariul minim pe tara. Raspuns coreet: b (2.5.2.11) Cursul nr. 3. Impozitele directe l. Grila nr.3.1.11 Impozitul este directatunci cand: a) eel care it suportadirectnemijlocit marimea acestuia; b) eel care it suporta merge direet la organul fiscalpentru a-Iplati; c) sedirect de eel care it suporta, spre exemplu, de salariat. Raspuns coreet:a (3.1.11) 2. Grila nr.3.1.14. Denumirea de impozit "direct" vine de la faptulca un asemenea impozit: a) duce direct la tinta, de-a dreptulla eel care il datoreaza,laracei care oblin (sau urmeaza sa obtina) un venit sau 0averedinainte, anticipat, ca datoreaza impozit pe acestea, avand chiar posibilitateaA (daca se pricep) calculeze singuri impozitul datorat;b) eel care it suporta (spre exemplu, salariatul) merge direct la organul fiscal pentru a-Iplati; c) sedireet de eel care it suporta, spre exemplu, de salariat. Raspuns coreet: a (3.1.14.) 3. Grila nr.3.1.116. Notiunea de impozit "di rect" provine de la faptulca eel ce are de platit un asemenea impozit: a)ia "direct" dintimp(inaintedetermenuldeplata),demateriaimpozabila(venitulsau avereasupusaimpozitiirii),de cotele de impozit prevazuteprinlege,de moduldecalculalimpozitului,de impozitul datorattermenele de plata; b) eel care it suporta (spre exemplu, salariatul) merge direct la organul fiscal pentru a-I plati; c) se direct de cel care il suporta, spre exemplu, de sa lariat. Raspuns corect: a (3.1.116.) 4.Grila nr.3.3,/1. Impozitul pe profit a) dividendele x cota de impozit pe profit; b) profitul neimpozabil x cota de impozit pe profit; c) profitul impozabil x cota de impozit pe profit. Raspuns corect:c (3.3,/1.) 5. Grila nr.3.3.2.11. Impozitul pe dividende = a) profitul impozabil x cota de impozit pe dividende; b) dividendele brute x cota de impozit pe dividende; c) dividendele impozitate x cota de impozit pe dividende. Raspuns corect: b (3.3.2.11.) 6.Grila nr.3.3.3.11. Impozitul pe venit = a) venitul impozabil x cota de impozit pe profit; b) venitul impozabil x cota de impozit pe venit; c) venitul neimpozabil x cota de impozit pe venit. Raspuns coreet:b (3.;1.3) I .) Cursul nr. 4.Impozitele indirectc (sau impolitclc pc cheltuicli, pc constlm) 1. Grila nr. 4.1.11 In materie de impozite, prin "indirect" trebuie inteles faptul ca aceste impozite: a) sunt platite cand vrea, dupa cum vreain ce suma vrea fiecare; b) nu exista notiunea de impozite indirecte; c)afecteaza veniturile populatiei in mod "indirect", pe ocolite,lara afivazute,intrucat sunt "invizibile", sunt ascunse in pretul produselorin tariful serviciilor. 4 L. I ... Riispuns coreet: c (4.1.11.). '12.Grila nr.4. J.13 ~ Denumirea de impozite"indirecte"provine de la faptul cii acestea: ~ Ij a) "sunt nomina Ie",se stabHesc "direct pe persoanii;,/ b) nu existii notiunea de impozite indireete; c) "nu sunt nominale", nu se stabilesc "directpe persoana". Raspuns corect:c (4.1 ./3.). ~ 3. Grila nr. G.4.1.15 Impozitele in d ire c t esunt impozite: a) nu exista noliunea de impozite indirecte; b) stabilite pe cheltuieli, pe consum, sunt impozite care se platesc atunci cand baniisunt cheltuiti; c) pliitite indirect. Raspuns corect: b (GA. J./5.). 4. Grila nr. GA.I./7 Impozitul pe salarii: a)se reline din venitulsalariatului, care este adevaratul "suportator" (alimpozitului), dar plata se face de angajatorul sau, care are calitatea de "platitor" al impozitului; b)se reline dinvenitulangajatorului,care este adevaratul"suportator" (alimpozitului),dar platase face de salariatii sai, care au calitatea de "platitori" aimpozitului; c) se reline ~ ise p l a t e ~ t edirect de salariat, care are ~ icalitatea de "pliititor" alimpozituluL Raspuns corect:a (GA.l.17.). 5. Grila nr.GA.I.lS La impozitele indirecte, cei care Ie suportii efectiv ~ iin mod real din veniturile lor sunt: a) cei care cumpara produsele supuse acestora, adica populatia, cetatenii; b) cei care vand produsele supuse acestora; c) cei care oblin venituri neimpozabile. Raspuns corect: a (GA. 1.18.). 6. Grila nr.GA.2.!1 In fiecare tara, are loc ~ iimpozitarea cheltuielilor, a consumului, prin aplicarea de: a) impozite indirecte; b) impozite directe; c) impozite pe venit. Raspuns corect:a (GA.2.ll.). 7.Grila nr. GA.2.I2 Aplicarea impozitelor indirecte a fost ~ ieste impusa de necesitatea: a)reduceriiconsumului:deproduse~ iserviciicarediiuneaziigraysanam!iifizice~ imintalea consumatorilor ~ ide vicii~ ide lux ostentativ; sporirii veniturilor bugetare; b) reducerii consumului la produse ~ iservicii prea mult consumate de populatie; c) reducerii veniturilor bugetare. Raspuns corect: a (GA.2.l2.). 8.Grila nr. 404.113 Impozitele indirecte au un dublu scop: a) procurarea necesarului de venituri bugetare, care nu pot fiasigurate numai pe calea impozitelor direete; franarea consumului ~ ia importului unor bunuri ~ iservicii din partea populaliei; b) sporirea veniturilor populatiei ~ idiversificarea impozitelor; c) reducerea veniturilor bugetare ~ isporirea veniturilor populaliei. Riispuns corect:a (404.113.). 9. Grila nr.4.5./1 Impozitele indirecte prezinta neajunsul ca: a)genereazacoteprogresivede impunere,afectand maimultveniturile persoanelorbogate,fatadecele ale persoanelor sarace; b) genereazii cote regresive de impunere, afectand maimult veniturile persoanelor sarace, fatiide cele ale persoanelor bogate; c) genereazii cotefixe de impunere, afectand mai mult persoanele tara venituri decat pe cele cu venituri. Rispuns coreet: b (4.5,/1.). lO. Grila nr.4.5.12 Procentual, partea din venit preluati la buget pe calea impozitelor indirecte detine 0pondere: 5 " a) mult mai mare in veniturile totale ale persoanelor bogate, fala de cele ale persoanelor siirace; b) mult mai mare in veniturile totale ale persoanelor siirace, faliide cele ale persoanelor bogate; c) mult mai micii in veniturile totale ale persoanelor sm-ace,fatiide cele ale persoanelor bogate. Riispuns coreet:b (4.5.12.). II. Grila n...</p>