geodetska astrologija

Post on 03-Apr-2018

246 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/28/2019 Geodetska astrologija

  1/19

  1

  Lekcija br. 26

  Geodetska astrologija

  Geodetska astrologija je jo jedna od oblasti prostorne astrologije astrologije

  u kojoj nam je prostor osnovni parametar. Ova oblast je vrlo jednostavna i na

  osnovu nje se mogu izvui zanimljive vrlo praktine zakonitosti.

  Geodetska astrologija je povezana sa interakcijom izmeu zemlje i oveka. Sam

  pojam geodetski ukazuje na povezanost sa Zemljom, to znai da su u

  geodetskoj astrologiji kue povezane sa povrinom zemlje i one su na datoj

  lokaciji fiksne i ne zavise, kao to je uobiajeno, od datuma i vremena roenja,

  ve samo od prostora, zbog ega je geodetska astrologija poznata i kaozemljana

  astrologija. Ovo znai da svako mesto, svaki grad na planeti Zemlji ima svoje

  fiksne kue.

  Ovaj sistem zasniva se na sledeem:

  Geogetska mapa zemlje (sam naziv govori da je vezana za povrinu Zemlje),

  kao i zodijaki krug, podeljena je vertikalno na 12 jednakih delova, pri emu

  svaki segment (znak) ima po 30. Kao primarni meridijan u geodetskojastrologiji je definisan Griniki meridijan (koji je ustanovljen 1885 godine, kao

  primarni meridijan za ceo Svet) koji odgovara 00 Ovna. Svakih 30 stepeni

  predstavlja sledei znak idui istono od Grinia.

 • 7/28/2019 Geodetska astrologija

  2/19

  2

  Longiduta lokacije (mereno od Grinia) se uzima kao apsolutna Zodijaka

  latituda za MC na osnovu koje definiemo sve ostale take.

  Na primer, geodetski ekvivalent za Nju Jork (40N45, 74W0) bi bio:

  360-74 = 286 = 16 Strelca

  Beograd se nalazi na 20E29 (20 istono od Grinia) i stoga je MC na 2029.

  Asc se dobija na osnovu MC-a za datu irinu, pa je stoga Asc Beograda uvek

  6. Na mapi crvene linije predstavljaju MC (u ovom sluaju izraen kroz nulte

  stepenove znakova), a ute linije predstavljaju Asc. Beograd je udaljen 20 od

  Nultog Meridijana, a 6 od linije Lava ascendentalnog. Na mestu gde se see

  crvena linija koja predstavlja 0 nekog znaka i uta linija koja predstavlja 0

  kvadratnog znaka znai da su i MC i Asc na 0. U Kini, na primer, na liniji gde

  se preklapaju linije Asc i MC gde je MC na 0 , Asc je na 0. Gde god da je

  Asc 0, MC je na 0, kao i gde god (na bilo kojoj irini) da je MC na 0 ,

  Asc je na 0 (prikazano linijama koje se preklapaju).

  Stoga, svako mesto na zemlji ima jedinstven MC i ACS, i stoga svaka lokacija

  ima jedinstven kulturoloki duh, kroz koji su izraene njegove primarne potrebe.

  Beograd uvek, u bilo kom trenutku, bilo kom vremenu ima Asc na 6 i MC na

  20; Zagreb ima Asc na 2 i MC na 16.

  Ovaj sistem, koji koristi Griniki meridijan kao polaznu taku poznat je kao

  Sefarialov sistem (pouvenom astrologu Sefarialu).

  Pored ovog Sefarielovog sistema gde je Grini nulti meridijan i koji je

  najpopularniji, postoje jo neki sistemi u geodetskoj astrologiji, a jedan od njih

  je i Dondro sistem gde je za nulti meridijan uzet meridijan koji prolazi kroz

  Gizu Keopsovu piramidu. Ovaj sistem ima svoju vrednost, ali je sistem vezan

  za Grini vredniji u praktinom smislu.

  Jedan od argumenata za Griniki meridijan jeste i njegova veza sa zvezdom

  Etamin (gamma Draco) koja se sada nalazi na 27, budui da se ova zvezda

  nalazi na zenitu Grinia zbog ega se esto naziva iZenitnom zvezdom, pa aki Hramom Zmaja, a potovala se i u Starom Egiptu. Ma kakvo da je nae

  miljenje vezano za veu vanost Grinia ili Gize, kolektivno nesvesno je

  odabralo Grini. Nikada ne treba, kao astrolozi, da sumnjamo da je neto

  vetako, dogovoreno, nameteno, kao to ljudi prosene svesti misle. Treba

  uvek da budemo svesni injenice da se sve ipak odvija po zakonima Univerzuma

  i da je ono to je vaee na nekom mundanom nivou ono to je izbor

 • 7/28/2019 Geodetska astrologija

  3/19

  3

  kolektivnog nesvesnog, a u ovom sluaju Grini je izbor, i to svakako ima svoju

  svrhu.

  *

  Ono to dobijamo geodetskom mapom jesu kue same po sebi i to za svaku

  lokaciju (bilo koji grad, selo, taku na planeti). Ovaj sistem kua se zove

  geodetski sistem kua (do sada smo imali priliku da se sretnemo sa Plasidussistemom kua, Porfirijevim sistemom kua, Regiomontanus...) i u ovom

  sistemu kua kue zavise od mesta na kojem se nalazimo, to znai da svi ljudi

  na istoj geografskoj irini i duini imaju iste vrhove kua (uklapaju se sa

  arhetipom tog mesta izraenim kroz vrhove kua).

  Na ovaj nain dobijamu sliku inteligencije planete Zemlje, budui da je svaki

  deo planete u odnosu na svoj geografski poloaj automatski definisan odreenim

  stepenima 4 ugla, a na osnovu toga i itavim horoskopom iako bez planeta!

  Da bi se dobio geodetski horoskop potrebno je u date kue uneti pozicije planetau znacima koje natus ili zemlja koju izuavamo ima u natalu.

  Svakako, geodetski horoskop moemo uraditi za svakog natusa na podruju na

  kome boravi, kako bismo videli kako se uklapa u kolektivnu svest tog podruja,

  odnosno u kojoj meri e moi da ispuni potrebu koje mesto samo po sebi nosi

 • 7/28/2019 Geodetska astrologija

  4/19

  4

  (definiui kljune uglove horoskopa, kao i sve ostale vrhove kua) svojim

  geografskim poloajem.

  Geodetski horoskop tumaimo kao svaki drugi mundani horoskop:

  MC nekog prostora e, ba kao i u svakoj mundanoj karti, ukazivati primarno na

  vlast u toj zemlji i njen opti imid po kome je veina ljudi prepoznaje.

  Ascendente ukazivati na prirodu samih ljudi u tom prostoru, kao i na njihove

  potrebe.

  IC govori o stvarima koje su povezane sa unutranjou zemlje, kao i sa samom

  teritorijom, pa on moe ukazati na zemljotrese ili bilo koje druge dogaaje koji

  su vezani za zemlju.

  Descendent geodetskog horoskopa govori o stranim zemljama, o stepenu

  otvorenosti sa drugim zemljama, o javnim neprijateljima, kao i o svim ostalim

  pokazateljima o kojima 7. kua govori u mundanom horoskopu.

  U skladu s tim, Asc na 6 simbolie arhetip oveka u Beograda, pa u zavisnosti

  od toga koliko nam je ta energija bliska mi se i uklapamo. Ukoliko nae Suncenije dovoljno snano generalno se, u najoptijem smislu, ne moemo na ovom

  podneblju najbolje uklopiti, snai, i samim ti se ne moemo oseati najbolje, jer

  Lav Asc trai posebne, energine ljude.

  Srodno tome, MC na 20 simbolie vlast u Beogradu, gradonaelnika, pa

  svakako da ovaj stepen ne obeava mnogo moda i nije zgodno biti na vrhu

  tog grada.

 • 7/28/2019 Geodetska astrologija

  5/19

  5

  Primer 1 Berlinska Srbija

  Na primeru Berlinske Srbije proceniemo koliko se taj trenutak uklapa sa

  glavnim gradom, sa potrebom prirode koja tu boravi, sa mentalitetom,

  kolektivnom sveu Beograda. Priroda Beograda ima svoju energiju (reljef) koju

  su formirali mnogi narodi pre nas, sva deavanja pre nas, i ta priroda je izraena

  kroz uglove koje dobijamo geodetskim sistemom. Potrebno je proceniti koliko

  dati trenutak nastanka Berlinske Srbije odgovara toj prirodi glavnog grada,odgovara potrebi prirode koja tu boravi. To emo proceniti tako to emo

  planete iz horoskopa Berlinske Srbije staviti u kue koje dobijamo na osnovu

  geodetske mape za Beograd, i na taj nain dati trenutak u vremenu ubacujemo u

  odreeni prostor, odreenu energiju, i procenjujemo kako se trenutak uklapa sa

  energijom Beograda.

 • 7/28/2019 Geodetska astrologija

  6/19

  6

  O horoskopu Berlinske Srbije ve je bilo rei zakljuili smo da nije sjajna

  pozicija Marsa vladara Asc na Junom voru u kvadratu sa Neptunom, kao ni

  pozicija drugog vladara Asc Plutona na Algolu na vrhu 7 u kvadratu sa Uranom.

  Iz geodetskog horoskopa Berlinske Srbije za Beograd dobijamo jo jednu vrstu

  informacije: Marsu se nalazi u 1, a vladar 1 u 12, to svakako ukazuje da dati

  momenat nije najpovoljniji, najidealniji momenat za tu naciju. Ujedno, samo

  Sunce ima prilino egzaktan kvadrat ka MC-u to simbolie mogunost pada

  vladara to generalno nosi sam MC. Lav na Asc, Sunce u 12, a Mars u 1 je slika

  ljudi koji ubijaju kralja to se i desilo brzo nakon osnivanja Berlinske Srbije.

  I sam Saturn, koji je svakako za Beograd veoma bitan zbog stepena pada na

  kojem se nalazi MC, je u ovom sluaju takoe u padu, to je nepovoljna

  konotacija jer naglaava datu mogunost izraenu kroz taj vaan ugao.

  S druge strane, geodetski horoskop na neki nain simbolie i imid tog prostora,pa je Srbija imala i imid kraljo-ubice zbog ega su poetkom 20. veka sa

  njom bili prekinuti diplomatski odnosi.

  Iz ovoga zakljuujemo da je taj trenutak uklopljen sa fiziologijom, geografijom,

  prirodom ovog mesta jer naglaava ono za ta postoji potencijal izraen kroz

  prirodu, energiju Beograda.

  Primer 2 - Ustav Srbije 8.11.2006.

 • 7/28/2019 Geodetska astrologija

  7/19

  7

  Novi Ustav Srbije odraava momenat koji je trebalo da podri odreene tenje

  to je jasno izraeno u datom momentu samog horoskopa Ustava, ali i

  geodetskog horoskopa: naglaena 9. kua u horoskopu Berlinske Srbije govori o

  neminovnosti saradnje sa EU, a vrh 4 na 28. stepenu o promenama vezanim za

  teritoriju koje e uslediti u periodu od najvie 2 godine. U geodetskom je

  naglaena potreba za ouvanjem teritorije i integriteta to simbolie pozicija

  vladara Asc u 4. U 3. kui koja simbolie pokrajine, koja se nalazi inae u

  promenljivom znaku, se nalazi Juni vor to govori o mogunosti gubitaka

  pokrajine, a pozicija vladara 3 Merkura je takoe u 4, pri emu je Merkur

  retrogradan i u konjunkciji sa Suncem to govori o istoj potrebi da se zadri

  pokrajina. Naravno, dispozitor i njegovi aspek