Gebiedsplan 2018 Noord West - de wijken van Noord West wonen ... aan het tegengaan van armoede. We werken in Noord ... om mee te helpen bij het bieden van ...

Download Gebiedsplan 2018 Noord West -    de wijken van Noord West wonen ... aan het tegengaan van armoede. We werken in Noord ... om mee te helpen bij het bieden van ...

Post on 06-Feb-2018

217 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p> 1</p><p>Gebiedsplan 2018 Noord West</p></li><li><p> 2</p><p>In dit gebiedsplan leest u wat de belangrijkste onderwerpen zijn in gebied Noord West en wat de gemeente samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in 2018 gaat doen. </p><p>Inhoud</p><p>Inleiding 3</p><p>1. Banne Buiksloot 8</p><p>2. Kadoelen 14</p><p>3. Oostzanerwerf 18</p><p>4. Tuindorp Oostzaan 23</p><p>5. Cornelis Douwes 28</p><p>6. Noorder IJplas 31</p></li><li><p> 3</p><p>Inleiding</p><p>Kenmerken en ontwikkelingen </p><p>In de wijken van Noord West wonen ruim 39.000 inwoners. Elk met hun eigen achtergrond en hun eigen verhaal. Wij willen er graag drie aan u voorstellen. Zo is daar Sara, een meisje van 13 jaar dat haar hele leven al in De Banne woont. Sinds dit schooljaar gaat ze naar de middelbare school. Hiervoor moet ze naar de stad en dat betekent een eind fietsen. Na school moet Sara thuis meehelpen en komt ze met haar lange reistijd in de knel met haar huiswerk. De laatste tijd is ze dan ook weinig buiten. En maak kennis met Johan uit Molenwijk. Johan is gepensioneerd en woont al ruim 40 jaar in de wijk. Heerlijk wonen vanwege de ruime huizen en het weidse uitzicht. Waar vind je dat nou? Hij prijst zich gelukkig met het busstation vlak naast de buurt. Zo kan hij gemakkelijk op bezoek bij zijn kinderen en kleinkinderen. Johan ziet wel dat de wijk verandert. Er komen nieuwe gezichten en grote gezinnen wonen. Van het kleine grut wordt hij wel vrolijk, maar Johan voelt zich ongemakkelijk als hij langs een groep jongeren loopt. En dan Floris. Sinds een paar jaar woont hij met zijn gezin in De Bongerd. Prachtig nieuwbouwhuis dichtbij de binnenstad, waar ze vandaan komen. Zijn kinderen hebben veel vriendjes en vriendinnetjes in de wijk. Floris reist met de auto naar zijn werk en staat elke dag in de file om Amsterdam in en uit te komen. Ze kwamen naar Noord voor het groen en de rust, maar groen is er steeds minder. Soms denkt hij dat je in Noord wel de lasten, maar niet de lusten van de stad hebt. </p><p>Sara, Johan en Floris zijn gefingeerde bewoners, die symbool staan voor de dynamiek in Noord West; een gebied dat zich vooral kenmerkt als woonwijk, met relatief weinig economische en maatschappelijke wijkvoorzieningen. Om deze wat slaperige wijken heen rukt de stad op, met alle gevolgen van dien. Groene plekken verdwijnen ter faveure van woningbouw, de verkeersdrukte neemt toe en wijken veranderen qua samenstelling. </p><p>In 2018 gaan die veranderingen nog verder: het OV-net verandert flink vanwege de komst van de Noord-Zuidlijn. Er wordt verder gebouwd en ook nieuwe bouwlocaties binnen de bestaande wijken worden voorbereid. Een groot deel van de opgave voor komend jaar bestaat eruit om bewoners zoals Johan en Floris mee te nemen in deze veranderingen en te werken aan een toekomstbestendig gebied, zonder daarbij in te boeten op het eigen karakter van de wijken. </p><p>Bijna een kwart van de bewoners in Noord West is net als Sara jonger dan 18 jaar. Deze groep kinderen en jongeren groeien in zeer uiteenlopende gezinssituaties op. Zo zijn er ruim honderd verschillende nationaliteiten, grote inkomensverschillen en de woningen variren van koopwoningen tot sociale huur. Ondanks verschillen in achtergrond, huisvesting en samenstelling van de buurt, moeten alle 8.000 kinderen en jongeren in Noord West dezelfde kansen en mogelijkheden krijgen. </p></li><li><p> 4</p><p>In 2018 gaan we in Banne Noord, Banne Zuid en Molenwijk aan de slag met de ontwikkeling van evenwichtige woonbuurten onder de noemer: Ontwikkelbuurten. We brengen de kansen voor verbetering van de woningen en woonomgeving in kaart. Doelstelling is om de volgende zaken in deze buurten te verbeteren: kwaliteit van woningen, woonomgeving en gebouwde (sociale) voorzieningen leefbaarheid van de wijk sociaal economische positie van de buurt en haar bewoners duurzaamheid van de woningen inclusieve wijk</p><p>Organisatieontwikkelingen gemeente Amsterdam</p><p>In 2018 zijn er verkiezingen en wordt het nieuwe bestuurlijk stelsel ingevoerd. Er is geen Algemeen Bestuur meer maar een Stadsdeelcommissie die een adviesrol heeft. Per gebied kiezen de inwoners vier commissieleden. Om het bestuur goed te kunnen adviseren over wat er speelt in het stadsdeel, praat de stadsdeelcommissie met bewoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen. De drie leden van het Dagelijks Bestuur nemen de bevoegdheden van de bestuurscommissie over en worden benoemd door het College van B&amp;W. Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen voor de invoering van het nieuwe stelsel.</p></li><li><p> 5</p><p>Totstandkoming gebiedsplan </p><p>Het Gebiedsplan 2018 is de uitwerking van de prioriteiten uit de Gebiedsagenda Noord West, die voor de periode 2015-2018 door het de bestuurscommissie Noord en het College is vastgesteld. Deze prioriteiten geven de opgave van het gebied weer, die wordt vertaald in concrete maatregelen en activiteiten. In het Gebiedsplan 2018 staan alleen die maatregelen en activiteiten die samen te vatten zijn onder de noemer meer, minder, anders. We kijken naar maatregelen die verschillende domeinen betreffen, een grote impact hebben op de wijk, veel sturing nodig hebben of vernieuwend zijn. In 2018 wordt er op basis van de gebiedsagenda en de ontwikkelingen gewerkt aan de volgende vijf prioriteiten. Jeugd Ongedeelde wijk Stedelijke ontwikkeling Openbare ruimte Veerkrachtige wijk</p><p>De gebiedsplannen zijn tot stand gekomen op basis van gesprekken en bijeenkomsten gedurende het jaar met bewoners en ondernemers, welzijns- en zorginstellingen, corporaties en andere maatschappelijke partners van de gemeente. Het in kaart brengen van zowel de opgave als de benodigde inzet is een continu proces, waarbij wij afhankelijk zijn van en samenwerken met onze partners in het gebied. De meest voorkomende onderwerpen die bewoners naar voren brengen betreffen kleine ingrepen in de openbare ruimte (hekjes, bankjes, speelplek) en gezamenlijke initiatieven op kleine schaal. Door dit in samenwerking met betrokken bewoners uit te voeren, investeren we in de grote onderwerpen, zoals een ongedeelde stad, leefbaarheid en sociale samenhang. Deze werkwijze is per wijk uitgewerkt in dit gebiedsplan. Het gebiedsplan is geen statisch overzicht van de opgave van het gebied en dekt niet alle activiteiten en maatregelen die gedurende het jaar uitgevoerd worden. Actualiteiten uit het gebied en daaruit voortvloeiende maatregelen toetsen we voortdurend aan de prioriteiten van de gebiedsagenda.</p><p>Financin </p><p>De financiering van de activiteiten in de gebiedsplannen is gebaseerd op verschillende bronnen. Een deel van de activiteiten wordt gefinancierd uit de stadsdeelbegroting, een deel uit stedelijke programmas en een deel door partners. De verwachting is, mede gebaseerd op voorgaande jaren dat voor de maatregelen en activiteiten in 2018 middelen gevonden zullen worden. </p></li><li><p> 6</p><p>Samenvatting van het gebiedsplan</p><p>In 2018 breiden we het jeugdaanbod uit om zo de positie van kinderen tussen de 9 en 14 jaar te versterken. Alle partijen werken daarbij goed samen. Naast bijvoorbeeld extra huiswerkbegeleiding, werken we aan de versterking van de pedagogische omgeving en ondersteunen we ouders in hun rol als opvoeder. Er is meer aandacht voor het versterken van de positie van meisjes. We richten extra meisjesplekken in de wijken in en organiseren aantrekkelijke activiteiten voor meisjes van 9-14 jaar. </p><p>In een gezamenlijke aanpak van politie en gemeente blijven we extra inzetten op de aanpak van jeugdcriminaliteit in De Banne en in Molenwijk. De inzet van Stichting Aanpak Overlast Amsterdam (SAOA) en de politie voor toezicht in de nachtelijke uren wordt in dit kader uitgebreid. We bieden ruimte aan nieuwe ideen of initiatieven uit de wijk, die gericht zijn op het versterken van veiligheid.</p><p>Om een bijdrage te leveren aan het bieden van perspectief aan jongeren gaan we het jongerenwerk professionaliseren. En om kinderen en jongeren gezond te laten opgroeien wordt veel georganiseerd rondom gezond eten, voldoende bewegen en meedoen met sport. Deze onderwerpen verdienen ook in 2018 volop aandacht. Bovendien breiden we dit uit naar muziek, denksport, beeldende kunst, techniek en natuur om zo de hersenontwikkeling en gezondheid van kinderen en jongeren te stimuleren. </p><p>De stedelijke ontwikkeling is in het gebied Noord West nog in volle gang. Zowel Banne Noord als Banne Zuid en Molenwijk maken deel uit van de stedelijke agenda ontwikkelbuurten. Binnen deze agenda wordt gestreefd naar een gemengde wijk met ruimte voor wonen en werken. In 2018 start de planvorming in samenwerking met betrokken corporaties en andere partners. Doelstelling is om alle projecten in de openbare ruimte en bouwprojecten samen te brengen en goed af te stemmen.</p><p>In 2018 gaan de bouwactiviteiten verder rond Banneplein en Koopvaardersplantsoen. Aan de kop van Zijkanaal I wordt ruimte gemaakt voor zelfbouw. Binnen de bestaande bebouwing van Kadoelen en Oostzanerwerf is de buurt Twiske Zuid in aanbouw. En tegelijk wordt in de landelijke omgeving van de Wilmkebreekpolder Klein Kadoelen gerealiseerd. In Tuindorp Oostzaan wordt gebouwd in de Bongerd en aan de Scheepsbouwweg. Bij alle bouwprojecten is het belangrijk om de nieuwbouw goed aan te laten sluiten bij bestaande woonomgeving. De infrastructuur en ontsluiting van de wijk, zowel in de tijdelijke situatie als in de toekomstige situatie, heeft onze aandacht. Met al deze ontwikkelingen, en daarbij ook nog de komst van de NZ-lijn, komt er ook meer verkeer en werken we aan het verbeteren van de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid, bijvoorbeeld rondom scholen. Het verbeteren van voetgangers- en fietsverbindingen zijn extra aandachtspunt in de Banne.</p><p>De structuurvisie voorziet na 2030 voor een deel van het Cornelis Douwesterrein in transformatie naar mengvormen van wonen en werken. In 2018 gaan we hierover in gesprek met betrokkenen. Ondernemers, kunstenaars en initiatiefnemers ontdekken het Cornelis Douwesterrein. In 2018 zullen we kijken welke tijdelijke initiatieven hier aan de slag kunnen. In 2018 wordt ook de Ontwikkelstrategie Haven-Stad verder uitgewerkt. Zowel het Cornelis Douwesterrein als de Noorder IJplas maken hier onderdeel van uit en we ontwikkelen een toekomstvisie voor de Noorder IJplas in Haven-Stad. Voor de korte termijn wordt voor dit gebied een fietsverbinding voorbereid. </p><p>In de openbare ruimte hebben we vooral grote opgaven in de Banne en Tuindorp Oostzaan. In de Banne wordt in 2018 grootschalig onderhoud uitgevoerd en het Buiksloterbreekpark wordt opgeknapt. In Tuindorp Oostzaan wordt groot onderhoud uitgevoerd in Terrasdorp Hogeland. </p></li><li><p> 7</p><p>Het terugdringen van overlast van zwerfvuil proberen we samen met bewoners en ondernemers op te pakken door buurtgerichte projecten rondom afval. We zetten gedragsbenvloedingsmethoden in en we faciliteren bewoners met groeninitiatieven en zelfbeheerprojecten. We willen niet alleen opruimen en handhaven, maar ook positief gedrag versterken en actieve bewoners verder helpen. </p><p>Kwetsbare gezinnen hebben onze aandacht in de Banne. We ondersteunen hen bij het formuleren van hun zorgvraag en zetten in op het versterken van de ouderbetrokkenheid. In Oostzanerwerf zijn het vooral ouderen die kwetsbaar zijn. We versterken daar het informele en formele netwerk senioren. In de hele stad wordt intensief gewerkt aan het tegengaan van armoede. We werken in Noord vaak samen met corporaties in een complexgerichte aanpak om problematiek beter in beeld te krijgen. </p><p>In de wijken van het gebied Noord West wonen oude en nieuwe bewoners naast elkaar. We blijven wijkvoorzieningen, waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en kunnen meedoen aan laagdrempelige activiteiten versterken en faciliteren om zo de sociale samenhang te versterken. In de Kadoelen kijken we hoe we de veiligheid rondom Sportpark Kadoelen kunnen verbeteren en ondersteunen we de Buurtkamer en speeltuin in de Bongerd. De Openbare Bibliotheek in Oostzanerwerf wordt aangepast en geschikt gemaakt als ontmoetingsplek en samen met bewoners van het Melkwegterrein gaan we in gesprek over de toekomst van de bruisende mix van natuur, sport, horeca en duurzaamheidsinitiatieven die hier ontstaan is. In Molenwijk organiseren bewoners zich steeds beter en dit versterken we door wijkgesprekken en het opzetten van een klankbordgroep. En het is feest in 2018 in Molenwijk, er wordt een feestelijk programma rondom 50 jaar Molenwijk georganiseerd. </p><p>De oprukkende stad wordt gevoeld in veel wijken in Noord, waar de wereld rondom oude buurten in rap tempo verandert. We stimuleren de dialoog tussen bewoners hoe hiermee om te gaan. In Tuindorp Oostzaan werken we samen met bewoners aan een toekomstvisie. Nieuwe en bestaande voorzieningen moeten voldoen aan de behoefte voor zowel de oude als de nieuwe bewoners. Daarnaast zorgen bewoners zelf met hun initiatieven, zoals Het Paard van Noord, voor levendigheid in de buurt. In Cornelis Douwes faciliteren we tijdelijke initiatieven van ondernemers en bewoners en aan de Noorder IJplas faciliteren we initiatieven op het gebied van recreatie en cultuur. </p></li><li><p>1. Banne Buiksloot</p><p>Banne Buiksloot grenst aan het Noordhollandsch kanaal, de Buiksloterdijk, de groene Kadoelerbreek en de ring A10 in het noorden. De wijk wordt in tween gedeeld door de IJdoornlaan, die als een buffer tussen Banne Noord en Banne Zuid loopt. In het zuidelijke deel van De Banne is afgelopen jaren veel veranderd. In het kader van stedelijke vernieuwing zijn er huizen gesloopt en nieuw gebouwd, waardoor er veel nieuwe bewoners zijn gekomen. In het Koopvaardersplantsoen en langs de IJdoornlaan wordt nog steeds flink gebouwd. De wijk is erg veranderd en kent een mix van nieuwe en oudere delen. Veel bewoners in Banne Zuid zijn sterk betrokken bij hun wijk, zowel mensen die er lang wonen als relatieve nieuwkomers. </p><p>In Banne Noord heeft de tijd een beetje stilgestaan. De bestrating ligt er hobbelig bij, met soms extreme verzakkingen. De westkant van de buurt bestaat uit halfhoge woningblokken rondom hofjes. Er wonen hier veel gezinnen, vanwege de ruime woningen en het groen. Spelen kunnen kinderen overal, alhoewel de speelplekken soms wat verstopt zijn. In het hart van Banne Noord ligt de grote speeltuin, school en Parlevinkerplein. Dat plein ligt er desolaat bij, terwijl er veel mensen omheen wonen. </p><p>Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een integraal plan waardoor Banne Noord en Zuid zich kunnen ontwikkelen tot een evenwichtige woonbuurt. Belangrijk aandachtspunt is daarbij een gezond en veilig opgroeiklimaat voor de jeugd. In voorgaande jaren is veel bereikt samen met welzijnsorganisaties, scholen en vrijwilligers in de wijk. Kinderen participeren in een wijkkinderraad en praten actief mee over hun buurt.</p></li><li><p> 9</p><p>Wat gaan we doen in 2018?</p><p>Jeugd</p><p>Maatregel 1.1 Versterken samenhang jeugdaanbod</p><p>In De Banne werken verschillende partijen goed samen als het gaat om activiteiten voor kinderen en jongeren. In 2018 wordt het jeugdaanbod uitgebreid om zo de positie van kinderen tussen de 9 en 14 jaar te versterken. Deze groep maakt grote veranderingen mee, door de overgang van het basisonderwijs naar de middelbare school. </p><p> Versterking...</p></li></ul>

Recommended

View more >