fitline ürün broşürü

of 3/3
Fitline Activize Oxyplus Daha Yiiksek Enerji ve Performans Fitline Activize Oxyp lus vOcudumuzun ene rji Oretmek ihtiyac 1 olan aktif maddele rin temin inde yard 1 mc1 olur. Activ ize Oxyplus ek vi tamin kaynag 1(vital besinler) il e v ocut hOcrelerini dest ekle r. - Grdalardan enerji eld e edilmesi ni destekler, (karbonhidratlann yakrlmasr) - Konsantrasyon ve performans i9in gerekli tOm B vitaminler inin temininde yard1mc1 olur. - Kahverengi deniz yosunu i9erir. - NTC: Besin Transferi Konsepti ile hOcre yap rlanmayr ve · hOcre plr;;masrn r destekler. - Canlandr nr, uyandrrrr ve taze ler. - iki defa patentli (hem i9erik, hem teknoloji) "Sabah/an kendimi r,:ok yorgun ve bitkin hissediyordum ve camm hig bir§ey yapmak istemezdi. Activize ku//anal! Wkenmez bir enerjiye sahibim." Ugur E "Sadece Or,: ayd1r Activize Oxyp!us kullamyorum ve art1k hayat1mda eskisi gibi gergin ve yorgun degi!im." Rilat C. Fitline BSC Viicudunuzun direncini giic;:lendirin Bag1rsaklanmzm destekleyin En iy i sebzelerden , meyve lerden ve tah1 l bzlerinden, ca n l1 sOt bakte rilerinden, enzim lerden ve Ayurveda bgretileri ile h aZ1r lanm 19 deger li baharat l arda n olu9an, b ag 1 rsak floram1z1n daha iyi bak1m1n1 saglayan ve si ndirim sistemini guglendiren bir O rOn dOr. - YOksek Antioksidatif etkiye sah i p, sayrs rz bioaktif yararlr maddeler sindirim sisteminin g09 Ienmesine yardrmcr olur. - En oneml i A, C, E antioksidanlann ve iz elementi se lenyum ihtiva eder. -iyi huylu sind irim bakterilerinin geli;; imini destekleyen probiyotikleri ve prebiyotikleri - 32 Ozerinde bitkisel sindi rim enzim leri i9erir. -9 98$ il 96zO ien ve 96zOimeyen bitk is ell ifleri i9erir. - KaraOz Om 9ekirdeginden elde edi le n OPC ve Kurkumin Bunun anlamr vitamin E'den 5 kat daha yOkse k ve vitamin C'den 15 kat daha yOksek Antioksidatif etki demekti r. - VOcudun hissetti gi hayati besin maddelerin i i9erir. - VOcudun savunma mekanizmasrnr g09Iendirmesine yardrmc r olur. - VOcu t hOcre lerinin ko runmasr i9 in Beta-Keratin i9erir. "BSC kullanmaya ba§/ad1ktan sonra kendimi daha zinde ve ding hissettim. " Hamide 6. Fi tline Restor H1zll Yenilenme YOksek degerde Kalsiyum, Magnezyum, Demir, Kalyum , c;· inko , Seleny um, Bak1 r, Mangan , Krom ve D vitamini min eralleri ve ayurved ik baharatlan iger i kl i, vOcudun as it dengesi ni dOzenl eyen , id ea l bir uyku sag l ayan igecektir. - Daha saglr kl r gOze l bir cilt, sa9 ve trrn aklar. - Ka lsiyum, Magnezyum ve D vitamin i i le sag lr klr di'iler ve kemikler. - Dinlend rr ic i bi r uyku. - Spor ve 9alr;;madan sonra kendini yen il eme. - Toks inlerin vOcuttan at rlmasr. - Mineral dengeyi destek ler. Bazikt ir. - VOcut direncin izi g09Ienmesine yardrmcr olur. - Kendinizi daha iyi hissetmenize yardrmc r olur. "Yatmadan once duzenli olarak Restor ir,:iyorum, sonunda dinlendirici bir uykuya kavu§tum. " Ozgur G. "Cildim, tlrnaklanm ve sar,:lanm yeniden gur,:lendi ve guzelle§ti. Restor ir,:meden yataga gitmem. "Canan G. Hucre Enerji Seti (HES) Activize + Basics = Power Cocktail +Restor Fitline Power Coc ktail, Fit lin e Activize Oxyplus ve Fi t lin e BSC uru nunu n ka r1 91m1n d an olu9ur. Ozelligi: Karl$11fliml$ olan porsiyon torbac 1k lar 1nd a gunluk dozaj daha garantili ve kali te lid ir.

Post on 16-Apr-2017

273 views

Category:

Healthcare

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Fitline Activize Oxyplus Daha Yiiksek Enerji ve Performans Fitline Activize Oxyplus vOcudumuzun enerji Oretmek

  ihtiyac1 olan aktif maddelerin temin inde yard1mc1 o lur. Activize Oxyplus ek vi tamin kaynag 1 (vital besinler) ile vocut hOcrelerini destekler.

  - Grdalardan enerji elde ed ilmesini destekler, (karbonhidratlann yakrlmasr)

  - Konsantrasyon ve performans i9in gerekli tOm B vitaminler inin temininde yard1mc1 olur.

  - Kahverengi deniz yosunu i9erir. - NTC: Besin Transferi Konsepti ile hOcre yaprlanmayr ve hOcre p lr;;masrn r destekler. - Canlandrnr, uyandrrrr ve taze ler. - iki defa patentli (hem i9erik, hem teknoloji)

  "Sabah/an kendimi r,:ok yorgun ve bitkin hissediyordum ve camm hig birey yapmak istemezdi. Activize ku//anal! Wkenmez bir enerjiye sahibim." Ugur E

  "Sadece Or,: ayd1r Activize Oxyp!us kullamyorum ve art1k i hayat1mda eskisi gibi gergin ve yorgun degi!im." Rilat C.

  Fitline BSC Viicudunuzun direncini giic;:lendirin Bag1rsaklanmzm destekleyin

  En iy i sebzelerden , meyve lerden ve tah1l bzlerinden, can l1 sOt bakterilerinden, enzim le rden ve Ayurveda bgretileri ile haZ1r lanm19 degerli baharatlardan o lu9an, bag 1rsak f loram1z1n daha iy i bak1m1n1 saglayan ve s indirim sistemini guglendiren bir OrOn dOr.

  - YOksek Antioksidatif etkiye sah ip, sayrsrz bioaktif yararlr maddeler sindirim sisteminin g09 Ienmesine yardrmcr olur.

  - En oneml i A, C, E antioksidanlann ve iz elementi se lenyum ihtiva eder.

  - iyi huylu sind irim bakterilerinin geli;; imini destekleyen probiyotikleri ve prebiyotikleri

  - 32 Ozerinde bitkisel sindirim enzimleri i9erir. - 9 98$ il 96zO ien ve 96zOimeyen bitk isell ifleri i9erir. - KaraOzOm 9ekirdeg inden elde edi len OPC ve Kurkumin

  Bunun anlamr vitamin E'den 5 kat daha yOksek ve vitamin C'den 15 kat daha yOksek Antioksidatif etki demektir.

  - VOcudun hissettigi hayati besin maddelerin i i9erir. - VOcudun savunma mekanizmasrnr g09Iendirmesine yardrmcr olur. - VOcut hOcre lerin in korunmasr i9 in Beta-Keratin i9erir.

  "BSC kullanmaya ba/ad1ktan sonra kendimi daha zinde ve ding hissettim. " Hamide 6.

  Fitline Restor H1zll Yenilenme

  YOksek degerde Kalsiyum, Magnezyum, Demir, Kalyum , c;inko , Selenyum, Bak1r, Mangan , Krom ve D vitamini mineralleri ve ayurved ik baharatlan iger ikl i, vOcudun as it dengesini dOzen leyen , ideal bir uyku sag layan igecektir.

  - Daha sagl rkl r gOzel bir cilt, sa9 ve trrnaklar. - Kalsiyum, Magnezyum ve D vitamin i ile sag lrklr di'iler ve kemikler. - Dinlendrr ic i bi r uyku. - Spor ve 9alr;;madan sonra kendini yen ileme. - Toksinlerin vOcuttan atrlmasr. - Mineral dengeyi destekler. Baziktir. - VOcut direncin izi g09Ienmesine yardrmcr olur. - Kendiniz i daha iyi hissetmenize yardrmcr olur.

  "Yatmadan once duzenli olarak Restor ir,:iyorum, sonunda dinlendirici bir uykuya kavutum. " Ozgur G.

  "Cildim, tlrnaklanm ve sar,:lanm yeniden gur,:lendi ve guzelleti. Restor ir,:meden yataga gitmem. "Canan G.

  Hucre Enerji Seti (HES)

  Activize + Basics = Power Cocktail

  +Restor

  Fitline PowerCocktail, Fi t line Activize Oxyplus ve Fi t line BSC urununun ka r1 91m1n d an olu9ur.

  Ozelligi: Karl$11fliml$ olan porsiyon torbac 1klar1nda gunluk dozaj daha garantili ve kali te lid ir.

 • Kalp - Kan Dola!?m Seti Fitline 010 Plus

  HOcrelerin enerji kazanmas1n1 ve bagl$1kilk sistemin in korunmas1n1 saglar.

  - HOcrede enerj i Oretimine destek olur. - HOcreyi Oksidati f strese korunmas1na yard1mc1 olur. - Ekip 0 10 veE vitamin i daha yOksek etki saglar. - OOnyada nanomicelasyon edi lmi suda .;:ozOlebi lir tek 010'dur. - Patent li NanoSolve teknolojisi ve Besin Transferi Konsepti

  (NTC) ile 5 kat daha h1ZI1 etki eder. - NTC hOcre i

 • 70 TRiL YON HUCREMiZ TIPKI BiR GiBi

  Yak1t

  Hava

  KOI I At1klar

  Bak1m

  KUSURSUZ BESLENME PROGRAM! Bizler ne zaman sagl1kl1y1z? Yani $6minemiz ne zaman rand1manl1 yanar ve b izler it;: in 1s1 ve enerji uretir.

  Sadece iyi yak1t ve tutu9turucusu olan, oksijen alan ve duzenli temizl ig i yap1lan bak1ml1 b ir 96mine sorunsuz yanar ve bizler it;: in 1s1 ve enerji uretir.

  Hiicre PM G1da Takviye Oriinleri

  Besin Maddeleri Fi!Line BSC Plus

  Vitaminler Fitline Activize Oxyplus

  Oksijen Fitline Activize Oxyplus

  Asitler ve Atlklar Fitline Restor

  Hucrelerin serbest Fitline BSC Plus radikallere Fitline Activize Oxyplus korunmas1 Fitline Restor

  Hucrelerimiz yeterli enerjiye sahipseve . saghkhysa , . -

  HOCRELERiMiZiN SAGLIKLI OLMASI ic;iN GEREKLi OLANLAR - Besin maddelerinin ve vitaminlerin opt imal bir $8kilde al1nmas1 - Yeterince oksijen - Zehirli maddelerin vucuttan at1lmas1 ve asit dengesinin duzenlenmesi - Hucrelerin serbest radikallere ve oksidatif strese kar91 en iyi ;;ekilde

  korunmas1

  Tum Fitline Orunleri ic;in gec;erlidir.

  Made in GERMANY

  Nahrstoff Transport Konzept

  NTC Nutrient Transport

  Concept

  Tavsiye Eden;

  Muhurle gelen guvence GMP (Good Manufacturing Practice) kura llan gunumuzun en modern kalite ve s.afl1k standartlann1 ifade eder. ilat;: sektorunde gegerl i olan GMP standartlanna gore yapllan uretim, mutlak hijyen ve yuksek kalite saglar.

  Orun lerimiz Swiss Vitamin EnstitUsu taraf1ndan surekl i kontrol altlnda tutulur.

  PM International it;: in ozel geli$tirilmi$ besin ta91ma konsepti (NTC), besinleri gerekli oldugu yere ta91maktad 1r. Yan i 70 tri lyonu a9k1n hucreye ta$1yarak hucrelerde daha iyi bir b ioyararlan1m saglamaktad1r. NTC formu lu ile al1nan besin maddeleri , vucut taraf1ndan normalden 5 kat daha h1zll b ir 9ekilde ve yuksek oranda emili r ve hucre duzeyine takviye edil ir.

  NTC Besin ta91ma konsepti 3 unsurdan olu9uyor:

  1. Sinerj ik etkili gal19an mant1kl1 it;:erik b ile$en i 2. S1v1 hal i ile daha iyi yararlan1m 3. Micro-Solve teknoloj isi sayesinde normalde yagda eriyen besin grubu maddelerinin hucre it;:erisine daha etkil i bir 9ekilde emi lim ini saglar.

  - Yapay emu lgator it;:ermez. - Koruyucu katk1 maddesi it;:ermez. - Stabilizator igermez. - Glutensiz.

  Doping Gi.ivencesi Orunlerimiz farmako lojik etki li it;:erik maddelerini kapsayan alman g1da tUzugune uygundur. Bu yuzden Nandralon ve diger Anabolikler ile ilat;: tarz1 etkili maddelere sahip deg ild ir. Firma olarak b izler urun lerimizi, Anabol -androjen Steroid kal1ntllanna ve ki rlilige kar91 kontro l etti rmeyi gorev ed ind ik. Orunlerimizin tumu Koln Doping Anali tik laboratuarlannca denetim ve kontrol altmda tutulmaktad1r.

  t{ JSo ,....

  OrOnlerimiz G1da Tanm ve Hayvanc1\ik Bakani1Q1 taraf1ndan

  o5 31 +5 J>_j AVRUPA AM ERiKA ASYA AVUSTURALYA

  I l I I I I

  Macbook