Financieel Jaarverslag 2013 PvdA Amsterdam Centrum

Download Financieel Jaarverslag 2013 PvdA Amsterdam Centrum

Post on 03-Jun-2018

218 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>8/12/2019 Financieel Jaarverslag 2013 PvdA Amsterdam Centrum</p><p> 1/8</p><p> 1</p><p>Amsterdam Centrum </p><p>Jaarrekening 2013</p><p>Status: Versie 2Vast te stellen in de ALV van 27 maart 2014</p></li><li><p>8/12/2019 Financieel Jaarverslag 2013 PvdA Amsterdam Centrum</p><p> 2/8</p><p> 2</p><p>Inleiding </p><p>Voor u ligt de tweede versie van het financieel jaarverslag over 2013 van de afdeling</p><p>Amsterdam Centrum van de Partij van de Arbeid. De eerste versie is doorgenomenmet de kascommissie. Op basis daarvan is deze tweede versie opgesteld en</p><p>goedgekeurd door de kascontrolecommissie.</p><p>In 2011 is de partij overgestapt op een nieuw financieel administratiesysteem. Dit</p><p>systeem is voor alle leden te raadplegen via mijn.pvda.nl. Dit verslag geeft de</p><p>resultaten uit het onlinesysteem weer en geeft daarnaast een toelichting.</p><p>Op 1 januari 2014 gaat de hele PvdA over van de ING Bank naar de Rabobank. Het</p><p>rekeningnummer van de afdeling is met ingang van 1 januari 2014 dus gewijzigd in</p><p>NL33RABO0335785913.</p><p>In het tweede deel van het jaar 2013 zijn de voorbereidingen voor de verkiezingen</p><p>van de gemeenteraad en de nieuwe bestuurscommissies, die in 2014 plaatshebben,</p><p>belangrijke activiteiten van onze afdeling geweest. Daarbinnen heeft de afdeling ook</p><p>financieel bijgedragen aan de stedelijke campagne. De uitgaven zijn mede daarom</p><p>iets groter geweest dan begroot. </p><p>Gedurende de Algemene Ledenvergadering van 27 maart 2014 beantwoordt het</p><p>bestuur graag uw vragen.</p><p>Amsterdam, 1 februari 2014</p><p>Namens het afdelingsbestuur,</p><p>Niels van der Meulen, Penningmeester Amsterdam Centrum</p></li><li><p>8/12/2019 Financieel Jaarverslag 2013 PvdA Amsterdam Centrum</p><p> 3/8</p><p> 3</p><p>Bedragen in euros </p><p>INKOMSTEN</p><p>Inkomsten Begroot 2013 Uitkomst 2013 Verschil Begroot2014</p><p>1. Contributie politici 5.400,00 5.550,00 150,00 3.150,00 2. Renteopbrengsten 300,00 677,54 377,54 300,00 3. Overige ontvangsten 400,00 1.207,09 807,09 400,00 4. Afdracht partijbureau 8.460,76 8.460,76 0,00 7.644,44 5. Extra afdracht partijbureau 0,00 7.150,80 7.150,80 7.150,80 6. Afdracht eigen verkiezingsf. 0,00 0,00 0,00 12.084,76 Totaal Inkomsten 14.560,76 23.046,19 8.485,43 30.730,00</p><p>1. Contributie politici (8003)Dit betreft de contributie die de deelraadsleden en dagelijks bestuurders aan de afdelingbijdragen.</p><p>Er is in 2013 voor 5.550,00 aan inkomsten aan contributie van politici binnengekomen. </p><p>5.400,00 is de bijdrage over 2013 en 150,00 is het aflossen van een vordering van de afdelingover 2012.------Er is in 2013 door de stadsdeelpolitici voor 150,00 afgelost aan openstaande vorderingen vantotaal 150,00 uit 2012. Er staat eind 2013 dus geen vordering meer open op n van onzeraadsleden. Alle bijdragen zijn voldaan.</p><p>De openstaande vorderingen bedragen eind 2013 nihil euro.</p><p>Tabel: contributie politiciVastgesteldecontributie politici2013</p><p>(+)Openstaandevordering2012</p><p>(-)Kasinkomsten</p><p>(=) Openstaandevordering 2013</p><p> 5.400,00 150,00 5.550,00 0,00------Het begrote bedrag van 3.150,00 is als volgt vastgesteld:Het bedrag is minder dan in 2013. In maart zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad en debestuurscommissies in de stadsdelen. De bijdrage is afhankelijk van de uitslag. Er wordt hier voorde periode van de nieuwe bestuurscommissie uitgegaan van een bedrag van 200 euro permaand. Dat is beduidend minder dan nu omdat de bestuurscommissie minder leden kent en eenmonistisch systeem. In de tabel hieronder is het bedrag uitgewerkt.</p><p>Tabel begrote contributie politici 2014Periode Bijdragen Totaal per periodeJanuari t/m maart(3 maanden)</p><p>1 bestuurder: 200 per maand 5 raadsleden: 50 per maand </p><p> 600,00 750,00 </p><p> April t/m december(9 maanden)</p><p> Aantal ledenbestuurscommissie onbekend,begroot voor:1 bestuurder: 150 per maand 1 commissielid: 50 per maand </p><p> 1.350,00 450,00 </p><p>Hele jaar 3.150,00</p></li><li><p>8/12/2019 Financieel Jaarverslag 2013 PvdA Amsterdam Centrum</p><p> 4/8</p><p> 4</p><p>2. Renteopbrengsten (8006)Dit betreffen de rentebaten op spaartegoeden. De rentebaten over 2014 zijn op 300 begrootomdat er in 2014 een grote aanspraak op het eigen verkiezingsfonds (en dus de spaarrekening)wordt gedaan waardoor de rente-inkomsten teruglopen.</p><p>3. Overige ontvangsten (8011)De overige ontvangsten bestaan voor 385,90 uit giften van individuele leden.Daarnaast is er een bedrag van 821,19 van het fractiebudget ontvangen. Dit betreft de h elft vande kosten van een ingehuurde mediator.De giften van individuele leden zijn voor 2014 wederom op 400,00 begroot. </p><p>4. Afdracht partijbureau (8100)Dit betreft de jaarlijkse afdracht van de landelijke PvdA aan de afdeling. Het bedrag is gerelateerdaan het aantal leden en wordt van te voren vastgesteld. Het is daarom altijd begroot conformresultaat. In 2013 is het bedrag als volgt vastgesteld: 9,02 euro maal 938 leden = 8.460,76 (telling 1 oktober 2012).</p><p>Het begrote bedrag voor 2014 van 7.6 44,44 is lager. De manier waarop de afdracht wordtberekend is voor 2014 gewijzigd. De vaste afdracht per lid is lager. Er wordt gestimuleerd omgebruik te maken van het activiteitenfonds bij activiteiten. Daarnaast is in 2013 het aantal ledengedaald van 938 (peildatum 1-10-2012) naar 892 (telling per 1 oktober 2013).</p><p>5. Extra afdracht partijbureau (8110)Er is in 2013 al een bedrag van 7.150,80 aan de afdeling overgemaakt. Dit bedrag is bedoeldvoor de campagne in 2014 en komt ook terug op de begroting van 2014. Dit bedrag wordt danook geboekt op de post Diverse schulden en vooruit ontvangen . </p><p>6. Afdracht eigen verkiezingsfondsDit betreft een storting vanuit het door de afdeling opgebouwde verkiezingsfonds op basis van decontributie van de politici de afgelopen vier jaar ten bate van de verkiezingscampagne in 2014.Deze storting vindt plaats in 2014 en is daar begroot.</p><p>Algemeen inkomsten</p><p>Er is een positief verschil van 8.485,43 tussen de begrote en feitelijk ontvangen inkomsten. Ditverschil bestaat grotendeels uit een afdracht van het partijbureau bedoeld voor 2014 en eenbijdrage van de fractie aan kosten voor mediation. Daarnaast zijn de renteopbrengsten hoger danbegroot en is een vordering uit 2012 door een raadslid betaald.</p></li><li><p>8/12/2019 Financieel Jaarverslag 2013 PvdA Amsterdam Centrum</p><p> 5/8</p><p> 5</p><p>UITGAVEN</p><p>Uitgaven Begroot 2013 Uitkomst 2013 Verschil Begroot 20141. Vergaderkosten 300,00 0,00 - 300,00 0,00 2. Promotie/campagne 3.200,00 3.664,66 464,66 21.580,00 3. Bankkosten 100,00 42,43 - 57, 57 100,00 </p><p>4. Ledenbehoud 700,00 545,90 - 154,10 700,00 5. Ledenraadpleging 1.050,00 2.342,69 1.292,69 1.000,00 6. Thematische vergadering 2.000,00 3.042,96 1.042,96 2.000,00 7. Toevoeging verkiezingsf. 5.400,00 5.400,00 0,00 3.150,00 8. Overige vergoedingen 610,76 1.956,64 1.345,88 1.000,00 9. Drukkosten mailings 700,00 1.785,88 1.085,88 1.000,00 10. Webbeheer 200,00 0,00 - 200,00 200,00 11. Scholing(kandidaatstellingscommissie)</p><p> 300,00 204,75 - 95,25 </p><p> 0,00</p><p>Totaal Uitgaven 14.560,76 18.985,91 4.425 ,15 30.730,00 </p><p>1. Vergaderkosten (4507) Hieronder vallen de onkosten van het bestuur. Deze zijn in 2013 nihil.</p><p>2. Promotie/campagne (4514)Er is in 2013 al 3.000, - euro overgeschreven aan de afdeling Amsterdam (overkoepelendeafdeling). Deze bijdrage is begroot voor 2014 en komt dan ook terug in de post Diversevorderingen en vooruit betaald . De overige 464,66 zijn voor een etentje met het campagneteam en diverse canvasacties. </p><p>3. Bankkosten (4517)Dit betreft de kosten van het zakelijke betalingsverkeer.</p><p>4. Ledenbehoud (Opvang nieuwe leden) (4601)Dit betreft een etentje met nieuwe leden en een borrel.</p><p>5. Ledenraadpleging (Algemene ledenvergaderingen) (4602)Dit zijn kosten voor twee ALVs, inclusief de kosten voor bloemen en presentjes voor ex-bestuursleden, leden van de programma- en kandidaatstellingscommissie.</p><p>6. Thematische vergadering (4652) Dit betreft de kosten voor de thematische bijeenkomsten van de afdeling. Dit zijn de volgendebijeenkomsten: jongerendebat in de Schreierstoren, politiekcaf met Pieter Hillhorst, dezomerborrel, debatten lijsttrekkersverkiezingen en een bijeenkomst over hetverkiezingsprogramma.</p><p>7. Toevoeging verkiezingsfonds (4700)Dit betreft de reservering voor de campagne van de deelraad/bestuurscommissie-verkiezingen.</p><p> Afgesproken is dat de bijdrage van de politici worden gereserveerd voor dit doeleinde.</p><p>8. Overige vergoedingen (4036) De grootste uitgave post is de huur van een mediator voor de fractie geweest. Dit betrof</p><p> 1 642,39. De helft van dit bedrag is door de fractie betaald. Overige uitgaven zijn een borrel methet bestuur, kandidaten en programmacommissie, een vergoeding aan destudiecommissie/Amsterdam Actief, de onkosten van kandidaat raadsleden aan een verklaringomtrent gedrag (VOG).</p><p>9. Drukkosten/mailings (4500) Dit zijn de kosten van het printen en versturen van de stukken voor de ALV.</p></li><li><p>8/12/2019 Financieel Jaarverslag 2013 PvdA Amsterdam Centrum</p><p> 6/8</p><p> 6</p><p>10. WebbeheerIn het verleden werd door de afdeling Amsterdam aangegeven dat er beheerkosten zouden zijn.In 2013 zijn geen kosten gemaakt. Voor de zekerheid wel opnieuw begroot.</p><p>11. Scholing (kandidaatstellingscommissie)Dit zijn de kosten van de kandidaatstellingscommissie voor zaalhuur en een maaltijd. </p><p>Algemeen uitgavenEr is 4.425,02 meer uitgegeven dan begroot. Binnen dit bedrag zit een overschrijving van</p><p> 3.000 ,00 aan de afdeling Amsterdam voor de campagne van 2014. Dit bedrag is dus vooruitbetaald en reeds opgenomen als uitgave in de begroting van 2014. De algemeneledenvergaderingen en politieke cafs hebben meer gekost dan begroot. Daarbij zitten ook depresentjes voor de vertrekkende bestuursleden, de kandidaatstellings- en deprogrammacommissie.Daarnaast zijn er extra kosten gemaakt aan mediation onder de post overige vergoedingen en iser een aparte mailing naar alle leden uitgegaan betreffende de kandidaat-lijsttrekkers.</p><p>Resultaat 2013Hieronder staan de inkomsten en uitgaven in 2013 onder elkaar. Dit leidt tot het volgenderesultaat</p><p>Totaal inkomsten 2013 23.046,19 Totaal uitgaven 2013 18.985,91 (-)</p><p>Resultaat 2013: 4.060,28 (positief)</p><p>Diverse vorderingen / vooruit bet. 2.850,00 (+) </p><p>Diverse schulden / vooruit ontv. 7.139,32 (-)</p><p>Resultaat met vooruit ontv + bet 229,04 (negatief)</p><p>Bovenstaande inkomsten en uitgaven leiden tot een positief resultaat van 4.060,54. Wanneerdaar de vorderingen en vooruitbetaalde bedragen bij opgeteld worden en de schulden en vooruitontvangen bedragen vanaf worden getrokken blijf t een negatief resultaat over van 229,04. Ditbedrag is terug te vinden in het verschil aan kapitaal in het balansoverzicht.</p></li><li><p>8/12/2019 Financieel Jaarverslag 2013 PvdA Amsterdam Centrum</p><p> 7/8</p><p> 7</p><p>Balans</p><p>Activa 31-12-2012 31-12-2013 Resultaat1. Bank 7.741,38 11.524,25 3.782,872. Spaarrekening 27.415,58 33. 092,99 5.677,413. Diverse vorderingen / vooruit bet. 150,00 3.000,00 2.850,00</p><p>Totaal 35.306,96 47.617,24 12.310,28</p><p>Passiva 4. Diverse schulden / vooruit ontv. 11,48 7.150,80 7.139,32 5. Verkiezingsfonds 14 .750,00 20.150,00 5.400,00 6. Kapitaal 20.545,48 20.316,44 - 229,04 Totaal 35.306,96 47.617,24 12 .310,282011</p><p>1. BankDit zijn de tegoeden op de bankrekeningen van de afdeling.</p><p>2. SpaarrekeningDit zijn de tegoeden op de spaarrekeningen van de afdeling.</p><p>3. Diverse vorderingen en vooruit betaaldDeze post is in 2013 met 150,00 euro ingelopen. Dit betrof achterstallige contributie van eenraadslid. Er is per 31 december 2013 door alle politici afbetaald.</p><p>Diverse vorderingen 2013Saldo 31-12-2012 Afgelost in 2013 Ontstaan in 2013 Saldo 31-12-2013</p><p> 150,00 150,00 0,00 0,00</p><p>Daarnaast is er in 2013 een bedrag van 3.000,00 vooruit betaald aan de afdeling Amsterdamvoor de campagne van 2014. Dit betekent dat er dus betaald is in 2013 voor een bedrag begrootin 2014. Dit bedrag is tevens terug te vinden in de begroting over 2014.</p><p>Opbouw vooruit betaaldSaldo 31-12-2012 Afgelost in 2013 Ontstaan in 2013 Saldo 31-12-2013</p><p> 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 </p><p>4. Diverse schulden en vooruit ontvangenIn 2013 is een schuld betaald van 11,48 over een rekening voor 2012. Dit betrof bankkostenover 2012.</p><p>Diverse schulden 2013Saldo 31-12-2012 Afgelost in 2013 Ontstaan in 2013 Saldo 31-12-2013</p><p> 11,48 11,48 0,00 0,00 </p><p>In 2013 is een extra afdracht van het partijbureau voor de campagne in 2014 ontvangen. Ditbedrag is begroot in 2014. Het bedrag is dus vooruit ontvangen.</p><p>Opbouw vooruit ontvangenSaldo 31-12-2012 Afgelost in 2013 Ontstaan in 2013 Saldo 31-12-2013</p><p> 0,00 0,00 7.150,80 7.150,80</p></li><li><p>8/12/2019 Financieel Jaarverslag 2013 PvdA Amsterdam Centrum</p><p> 8/8</p><p> 8</p><p>5. VerkiezingsfondsDit is het gereserveerde bedrag van de contributie van de politici voor de campagne in hetstadsdeel.</p><p>6. KapitaalDit is de kapitaalbuffer van de afdeling.</p></li></ul>