eropalveluiden kehittأ¤minen - seinأ¤ kansallinen ohjaus sovinnollisen eron ja ... suunnitelman...

Download Eropalveluiden kehittأ¤minen - Seinأ¤ Kansallinen ohjaus sovinnollisen eron ja ... suunnitelman kأ¤yttأ¶أ¶n

Post on 17-Jul-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Eropalveluiden kehittäminen

  20.12.2018

  Etelä-Pohjanmaan lasten ja perheiden palveluiden kehittämishanke 2017–2018

  Eropalveluiden kehittäminen

  Tässä liitteessä:

   Kansallinen ohjaus sovinnollisen eron ja yhteistyövanhemmuuden tukemi-

  seen

   Eropalveluiden kehittäminen Etelä-Pohjanmaalla 2017–2018

  o Matalan kynnyksen eroauttaminen

  o Perheoikeudelliset palvelut

   Kehittäminen hankkeen jälkeen

   Suositukset jatkotoimenpiteiksi

   Lähteet ja materiaalit

  Kansallinen ohjaus sovinnollisen eron ja yhteistyövanhemmuuden tu-

  kemiseen

  Kansallisen ohjauksen mukaan perhekeskuksen yksi tärkeä tehtävä on tukea erotilanteissa perheitä

  sovinnolliseen eroon ja vanhemmuuden jatkumiseen. Lähtökohtana on lapsen oikeuksien toteutu-

  minen myös erotilanteissa. Eroauttamista vahvistamalla halutaan varmistaa, että lapsi ei joudu

  vanhempien kiistelyn välittäjäksi tai kiistakapulaksi. Vanhempia tuetaan ja autetaan vanhemmuus-

  suunnitelman käyttöön tavoitteena yhteistyövanhemmuus ja etävanhemman tukeminen erotilan-

  teessa ja sen jälkeen. Vanhempien tulee saada tukea eroprosessin eri vaiheissa neuvolasta, kasva-

  tus- ja perheneuvonnasta sekä perhekeskuksen perheoikeudellisista palveluista, myös kotipalvelua

  ja perhetyötä tulee kansallisen ohjauksen mukaan tarjota. Tukea pyritään tarjoamaan mahdolli-

  simman aikaisessa vaiheessa mm. eron ensiapupisteissä, avoimissa kohtaamispaikoissa sekä verk-

  kopalveluista. Perheitä tuetaan tunnistamaan omat voimavarat ja luomaan kannattelevia tukiverk-

  koja. Vertaistuki nähdään merkityksellisenä eroauttamisen muotona. (THL: Perhekeskuksen tehtävät)

  Tehtävän toteutumiseksi oleellista on varmistaa, että kaikissa lapsiperheiden palveluiden työnteki-

  jöillä on kykyä tunnistaa ja kohdata lapset sekä vanhemmat erilaisissa erotilanteissa. Työntekijöillä

  tulee olla käytössään tarvittavat materiaalit, menetelmät ja osaaminen. Työntekijöiden tulee tuntea

  toistensa tekemä työ, yhteistyötahot, joihin voi tarvittaessa olla yhteydessä perheen tukemiseksi

  erotilanteessa. Yhteisistä toimintatavoista on sovittava myös erityistason palveluiden ja vaativimpien

  osaamis- ja tukikeskusten palveluiden kanssa, konsultaatiota halutaan vahvistaa. (THL: Perhekeskuk-

  sen tehtävät)

  Eropalveluiden kehittäminen Etelä-Pohjanmaalla 2017–2018

  Etelä-Pohjanmaalla eropalveluiden kehittäminen jakautuu matalan kynnyksen eropalveluiden vah-

  vistamiseen sisältäen alueellisen ja koko maakunnan kattavan toimijoiden verkostoimisen sekä

  maakunnan perheoikeudellisten palvelujen yhdenmukaistamiseen (kuva 1, seuraavalla sivulla).

 • Eropalveluiden kehittäminen

  20.12.2018

  Etelä-Pohjanmaan lasten ja perheiden palveluiden kehittämishanke 2017–2018

  Kuva 1. Etelä-Pohjanmaan LAPE -hankkeen eropalvelujen kehittäminen

  EROPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN ETELÄ-POHJANMAALLA

  MATALAN KYNNYKSEN EROAUTTAMINEN

  ALUEELLINEN KEHITTÄMINEN

  8 alueellista perhekeskustyöryhmää

  TOIMINTAKULTTUURIN MUUTOS

  Perhekeskuspalveluverkoston yhteinen vastuu ottaa

  puheeksi, keskustella ja tukea arjessa, siellä missä lapsi ja

  vanhemmat ovat.

  Riittävästi tietoa, ohjata tarvittaessa eropalveluihin.

  PERHEKESKUSKORTTI

  sisältää LAPE-tavoitteiden mukaisen eroauttamisen

  teeman.

  Mahdollisuus vuoropuheluun muiden alueiden kanssa hyvien toimintatapojen

  parastamiseksi.

  PALVELUIDEN KARTOITUS

  Aloitettu hankkeessa, jatkuu perhekeskusalueittain

  MAAKUNNALLINEN KEHITTÄMINEN

  Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki, ero-auttaminen ja väkivallan

  ehkäisy -työryhmä

  YHTEISTYÖN TIIVISTÄMINEN

  Yhteisiä tavoitteita, aktiivinen vuoropuhelu, toisen työn

  tunteminen, tiedon ja yhteisen ymmärryksen lisääminen.

  Asiantuntijoita perhekeskuksen palveluverkoston joka

  sektorilta sekä kokemusasiantuntija

  ERON EDESSÄ ILLAT

  Maakuntaan uusi konsepti tukemaan eroperheitä sekä

  ammattilaisia

  PERHEOIKEUDELLISET PALVELUT

  Maakunnallinen perheoikeudelliset palvelut työryhmä

  TOIMINTAKÄYTÄNTÖJEN YHDENMUKAISTAMINEN

  tavoitteena maakunnallisessa alueen kaikki lastenvalvojat käsittävässä työryhmässä

  VANHEMMUUSSUUNNITELMA

  käyttöönotto aloitettu lastenvalvojien työssä

  LAPE TAVOITTEET

  EP LAPE hanketyöntekijä osallistunut työryhmän kokouksiin vieden

  työryhmään LAPE-sisältöjä

  KOMPLISOITUNEET HUOLTORIIDAT

  asiantuntijaluento toteutettu ilmiön tunnistamiseksi, tiedon sekä

  ymmärryksen lisäämiseksi.

  KOLLEGIAALINEN TUKI

  tärkeää monille alueellaan yksin työtä tekeville lastenvalvojille.

  MAAKUNNALLISEN ORGANISOITUMISEN HAHMO

  sisällytetään SOTE-valmistelulle suunnattavaan

  toimenpidesuositukseen.

  SÄHKÖISET PALVELUT JA SÄHKÖINEN PERHEKESKUS

  Sähköisiä palveluja on nostettu työryhmissä esiin ja niistä tiedotettu verkostossa. Sähköisen perhekeskuksen

  rakentuessa, myös eropalvelut tullaan asiantuntijaryhmän toimesta huolehtimaan osaksi kokonaisuutta.

 • Eropalveluiden kehittäminen

  20.12.2018

  Etelä-Pohjanmaan lasten ja perheiden palveluiden kehittämishanke 2017–2018

  Kehittämistyön alussa on kartoitettu (webropol-kysely, tämän liitteen lopussa ja sote-valmistelun

  esiselvitysvaiheen työryhmätyöskentely) olemassa olevia eropalveluja, mutta kartoitus ei ole katta-

  va. Kartoituksesta laadittava kooste tulee kaikkien perhekeskusten hyödynnettäväksi ja eteenpäin

  työstettäväksi aluekohtaisesti. Kartoitus on nostanut esiin, että lapsille suunnattuja eroryhmiä ja per-

  heasioiden sovittelua on maakunnassa vain vähän tarjolla.

  LAPE -hankekauden aikana kehittämistyön alustana ovat toimineet erilaiset kehittämistyöryhmät,

  joista eropalveluiden kehittämisessä keskeisimmät roolit ovat olleet Vanhemmuuden ja parisuhteen

  tuki, eroauttaminen ja väkivallan ehkäisy -työryhmällä, perheoikeudellisten palvelujen työryhmällä,

  perhekeskusavainhenkilötyöryhmällä sekä alueellisilla perhekeskustyöryhmillä (8 kpl). Työryhmätyös-

  kentely sekä erilaiset maakunnalliset tilaisuudet ovat toimineet alustana yhteiselle maakunnalliselle

  kehittämistyölle ja vuoropuhelulle perhekeskustoimintamallin ja mm. eropalveluiden kehittämiseksi.

  Kehittämistyössä on pyritty kauaskantoisiin ratkaisuihin, jotka pitkällä tähtäimellä saattaisivat eropal-

  velut Etelä-Pohjanmaalla koko maakunnan kattavaksi, monipuoliseksi palveluverkoksi, josta jokai-

  nen löytäisi tarvitsemansa tuen matalalla kynnyksellä. Eropolun mallinnus on lähtenyt siitä periaat-

  teesta, että ammattilaisilla on tietoa olemassa olevista palveluista, että he pystyvät ohjaamaan

  perheitä tarvittaessa eteenpäin. Ratkaisuna ammattilaisten ja opiskelijoiden koulutukselliseen tar-

  peeseen, perheiden tiedottamiseen ja eroasioiden parissa työskentelevien toimijoiden verkostoimi-

  seen on maakunnassa otettu käyttöön mukailtuna MLL Tampereen osaston kehittämä konsepti,

  Eron edessä -illat. Eron edessä -illat konseptin avulla vastataan ammattilaisten koulutukselliseen tar-

  peeseen, mutta myös perheiden tarpeisiin. Vanhemmat saavat tietoa, ohjausta ja työkaluja ero-

  prosessin eri vaiheisiin ja lasten huomioimiseen eroprosessin aikana.

  Matalan kynnyksen eroauttaminen

  Eron edessä -illat maakunnallisen yhteistyön tiivistäjänä

  Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki, eroauttaminen sekä väkivallan ehkäisy -työryhmän yksi tavoite

  on ollut kehittää maakunnan eropalveluja. Muun muassa eropalveluiden asiantuntijoista koostuvas-

  sa maakunnallisessa työryhmässä on edustettuna koko perhekeskuksen palveluverkosto. Kokemus-

  asiantuntija täydentää monialaisen työryhmän. Työryhmässä on ollut edustettuna julkiset palvelut,

  kuten neuvola, perheneuvola ja perheoikeudelliset palvelut maakunnan eri alueilta, seurakunnan

  asiantuntijana on Etelä-Pohjanmaan perheasiain neuvottelukeskus, järjestöistä aktiivisimmin muka-

  na ovat olleet Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pohjanmaan Piiri, Etelä-Pohjanmaan ensi- ja turva-

  koti ja Kriisikeskus Mobile. Työryhmässä on asiantuntija myös Yhden vanhemman perheiden liitosta,

  Rikosuhripäivystyksen Länsi-Suomen aluetoimistosta sekä Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudesta. Työ-

  ryhmässä on syntynyt tahotila yhteiselle työlle myös LAPE hankekauden (2017–2018) päätyttyä.

  Etelä-Pohjanmaalla ei ole ollut eroon liittyvää maakunnallista luentokonseptia aikaisemmin. Työ-

  ryhmä on hankkeen aikana toteuttanut Tampereen MLL:n kehittämää konseptia mukaillen Eron

  edessä -illat (kuva 2, seuraavalla sivulla) avoimen luentosarjan kahdesti vuonna 2018 (kevät, syksy).

  Avoimiin iltaluentoihin on kutsuttu eroa pohtivia, eron kokeneita, läheisiä, ammattilaisia ja opiskelijoi-

  ta. Luentojen teemoja eri toimijatahot ovat alustaneet oman asiantuntemuksensa valossa. Luen-

  noilla lasten näkökulma on ollut vahvasti esillä ja vanhemmat sekä ammattilaiset saavat tietoa,

Recommended

View more >