elinvoimalautakunta (30.6.2017 saakka elinkeinolautakunta) suunn. muk. poistot laskennan, erأ¤t...

Download Elinvoimalautakunta (30.6.2017 saakka elinkeinolautakunta) Suunn. muk. poistot Laskennan, erأ¤t TALOUSARVIO

Post on 08-Jul-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Elinvoimalautakunta (30.6.2017 saakka elinkeinolautakunta)

  TOIMINTA

  Toimintavuonna elinkeinolautakuntaja maaseutulautakunta yhdistyivät elinvoimalautakunnaksi. Uusi elinvoimalautakunta kunta valittiin valtuuston kokouksessa 5.6.2017. Karvian kunnan elinkeinoasioita hoidettiin vuonna 2017 Pohjois- Satakunnan Kehittämiskeskuksen kautta, jossa kunta oli osakkaana,sekä kunnan omin toimenpitein. PSKK OY oli (2017) neljän Pohjois-Satakunnan kunnan omistama elinkeinoyhtiö, joka tuotti yrityspalveluja alkaville ja toimiville yrityksille Pohjois-Satakunnassa, ja oli mukana erilaisessa hankekehittämistoiminnassa.

  Kuntatasolla tehtiin myös kehittämistoimintaa, 27.1.2017 pidettiin kunnassa työllistämistuki infotilaisuus yrittäjille, 11.4. info yritysryhmähankkeista Proagrian vetämänä, 9.6. Karvia oli mukana kuntien yhteisosastolla Masiina messuilla. Työttömille pidettiin infotilaisuus 13.9.2017. Siellä oli paikalla 20 henkilöä. Yrittäjille järjestettiin aamukahvitilaisuuksiaja aiheena oli mm. perintä ja sopimus asiat. Myös yrittäjien ja kunnanhallituksen väliset tapaamiset jatkuivat. Tapaamisissa aiheena olivat laajasti elinvoiman kehittämiseen liittyvät asiat. Kunnassa on ollut asiakkaita mm. yrityksen perustamis-, yrityskauppa-ja hankeneuvonta asioissa. Kunnassa on ollut valmisteilla myös suurempi tehostettuun palveluasumiseen investointi-ja kehittämishanke.

  Viime vuonna rekisteröitiin Karvia Design tavaramerkki, jonka alla on tarkoitus kehittää karvialaiseen erityisosaamiseen liittyvää tuotevalmistusta, jossa mukana voi olla useampi erilainen yritys. Tuotesuunnittelua aloitettiin pienimuotoisesti viime vuonna. Matkailun kehittäminen oli yksi painopistealue viime vuonna ja sen tiimoilta järjestettiin kokoontumisia. Metallialan työvoimapula oli myös erityishuomion kohteena jo viime vuonna. Metallialan yrittäjät, kouluttajatta Te toimisto kutsuttiin paikalle pohtimaan keinoja työvoimapulan helpottamiseksi.

  Alkavan yrittäjän kurssi pystyttiin toteuttamaan viime vuonna Karviassa. Kurssille osallistui kaikkiaan 23 henkilöä. Kunnanhallitus haki lisämäärärahan kurssimaksun tukemiseen ja kunta maksoi puolet osallistujien kurssimaksusta. Yrittäjäkurssi käsitti kaikki aihekokonaisuudet, joita aloittavan yrittäjän tulee tietää. Jatkossakin tämäntyyppinen kurssi omalla paikkakunnalla on erittäin hyvä tapa edistää uuden yrittäjyyden syntymistä.

  Toimintavuoden lopussa PSKK:n toiminta purettiin, ja kunnan elinvoima-asiantuntijan työpiste siirtyi kuntaan. Vuonna 2017 PSKK:lla oli yritystapahtumia yhteensä 679, yhteensä 218 asiakkaan kanssa, Karvian osuus näistä oli 108 yritystapahtumaa 48 eri asiakkaan kanssa. PSKK oli osallisena useassa aluekehittämisen hankkeissa esimerkkeinä T3K hanke (Tuotteita, tehokkuutta, tuottavuutta ja kilpailukykyä), sekä Lauhanvuori Region Geopark-alueeksi kehittämishanke. Näistä T3K hankkeessa oli mukana kahdeksan karvialaista yritystä ja yritysten antama palaute hankkeesta oli hyvin positiivista. Hankkeen projektipäällikkönä Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskuksella toimi Leena Kallio. Geopark hanke on Karvialle tärkeä ja sen tiimoilta ollaan tiiviisti osallistuttu erilaisiin kokoontumisiin ja suunnitteluun.

  Viime vuonna rakennettiin talkoilla ja osin kunnan omana työnä esittävien taiteiden katsomoa Kanttiin. Kattourakka ostettiin urakoitsijalta. Hankkeelle haettiin ensimmäinen maksatus loppuvuodesta. Urakka jatkuu talkootyönä tehtävällä ulkovuorin laitoilla sään salliessa.

  Syksyllä muutoksen ollessa jo tiedossa, seuraavan toimintavuoden suunnittelu siirtyi Karvian kunnan elinvoiman kehittämiseen. Muutoksesta tiedotettiin paikallislehdissäja sähköisissä viestimissä, ja vuoden alussa elinkeinojen kehittämistoiminta lähtikin sujuvasti liikkeelle tutussa toimintaympäristössä paljolti entuudestaan tuttujen yrittäjien parissa. Alkuvuonna on jo ennätetty pitää useita tilaisuuksia yrittäjille eri teemoista, myös elinvoimaseminaari. Yhteistyö yrittäjien kanssa on ollut aktiivista, helmikuun loppuun mennessä kontakteja on elinvoimaasiantuntijalla ollut 41 kappaletta. Myös kunnanjohtaja on ollut yrittäjiin päivittäin yhteydessä. Neuvontatyössä käytetään entistä osaavammin hyväksi Satakunnassa olevaa julkisten asiantuntija ja rahoittaja tahojen palveluja karvialaisten yrittäjien hyväksi. Kunnan elinvoimaohjelmaa lähdetään tekemään alkuluonnostelujen jälkeen yhdessä kunnan luottamusmiesten, kolmannen sektorin ja viranhaltijoiden yhteistyönä. Elinvoimaohjelma tukee kuntastrategiaa, ja vahvistaa

 • ohjelmana elinkeinotoiminnan suunnitelmallista kehittämistä. Painopistealueena tulee olemaan mm. työttömien ja avoimien työpaikkojen kohtaamisen helpottaminen ja matkailun kehittäminen.

  Kunnalla oli käytössään yritysten toiminnan tukemiseen koulutus, markkinointi-ja nuorten kesätyöllistämistuki. Kesätyöllistämistukea haettiin hyvin ja samoin markkinointiin yritykset hakivat ahkerasti tukea. Tukimuodoista on kuitenkin hyvä edelleen tiedottaa.

  Elinkeinolautakunta on ottanut hyväksi tavaksi kuukauden yrittäjän valitsemisen. Jokainen jäsen ottaa vuorollaan yhteyttä lautakunnan valitsemaan kuukauden yrittäjään. Kuukauden yrittäjä saa näin positiivista julkisuutta kunnan www-sivuilla ja myös usein paikallislehdissä Ylä-Satakunta ja Kankaanpään Seutu. Hyväksi todettua toimintamallia jatketaan. Yrittäjiä on tuotu esille kunnan esitteissä ja nettisivuilla.

  Kankaanpään seudullisen työpajan Valtin sivutoimipisteenä kunnassa toimii Härkämäellä työllistämistarkoituksessa oleva oma työpaja, ja kierrätyskeskus sekä Moon Karviasta torimyymälä. Näillä toimilla pystytään aktivoimaan, työllistämään, pitkäaikaistyöttömiä, harjoittelijoita, kuntoutuvia, ja myös. Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän muita asiakkaita. Kunta ja työpaja tekee yhteistyötä ja kunnasta käy esim. velkaneuvoja vuosittain kertomassa velkaneuvontapalveluista. Myös liikuntatoimen kanssa tehdään yhteistyötä.

  Toimjn+a-ajatus:

  Elinkeinoelämän edellytysten ja kilpailukyvyn turvaaminen on kuntastrategian ja elinkeino-ohjelman läpikäyvä menestystekijä. Kunta toimialansa osalta turvaa elinkeinoelämän hyvät toimintaedellytykset ja kilpailukyvyn. Kehittymiselle ja kasvulle luo perustan aktiivinen maa-ja kaavoituspolitiikka. Tämän toteuttamisessa käytetään apuna toimintaympäristöverkon kaikkia mahdollisia toimijoita. Kunnan elinkeinoasioita hoidettiin vuonna 2017 kunnan ja Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskuksen toimesta ja vuoden 2018 alusta lukien kunnan omana toimintana. Toimintaympäristö on tulevaisuudessa voimakkaassa muutoksessa, ja kunnan tulisi visioida miten nämä trendit vaikuttavat kunnan elinkeinojen kehittämiseen. Yhteiskunnan julkisten kehittäjäorganisaatioiden, sekä yksityisten alan toimijoiden palvelut, tuet ja mahdollisuudet tulee tunnistaa ja järkiperäisesti hyödyntää Karvian kunnan yritysten ja elinkeinoelämän hyväksi. Karvia tukee myös elinkeinopolitiikan keinoin kunnan palvelujen säilyttämistä, väestön vähenemisen lakkaamista, uusien yritysten ja työpaikkojen luomista. Tulevaisuudessa merkittävä osa kunnan energiatarpeesta tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä. Karviasta on muodostunut merkittävä tuulituotantoalue, turvetuotantoalueiden määrä säilyy entisellään ja bioenergian tuotantoa lisätään. Hyvinvointialalle on syntynyt uusia yrityksiä ja työpaikkoja, palveluseteli on lähivuosina käytössä yksityisen palvelusektorin tuottamana. Palveluseteli tarkoittaa kunnan antamaa maksusitoumusta yrittäjille määriteltyihin kehittämistoimiin, joiden tarkoitus on vauhdittaa yrityksen liikevaihtoa ja työllistämistä.

  Talousarvion sitovat +oiminnallise+ja taloudelliset +avoi+tee+:

  kpl kpl

  Uudet yritykset 15 2 Yrityskäynnit 35 25 Hankehakemukset 5 3 Uudet työpaikat 20 25 (arvio :lähde Satamittari)

  Tavoitteiden toteutumista kuvaavat tunnusluvut: ( ALV 0%)

  toimintamenot: Elinkeinolautakunnan budjetti vuodelle 2017 oli 268 354€, josta toteutui 232 022€.. Kunnalle säästyi 36332€. Suurin toteutumatta jäänyt menoerä oli kohta palvelujen ostot PSKK:lta 15860,42 euroa, koska viimeisintä erää ei tarvinnut vuosittaisesta laskutuksesta maksaa PSKKIIe. Myös kohdasta. avustukset yhteisöille, kunnan yritystuet jäi toteutumatta 6087,87€. Toimintatulot: Tuloja oli budjetoitu yhteensä 57000€, josta toteutui 55368.89. Tulo muodostui Karvian kunnan elinkeinoasiamiehen työpanoksen myynnistä kuluineen Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskukselle.

 • Sanallinen perustelu tavoitteiden toteutumisesta:

  Toimintavuosi 2017 kului sekä myönteisissä että vähän negatiivisemmassakin merkeissä. .Karvian Konepajan kiinteistöihin siirtyneen Siikajoen Betonin toiminta kasvoi, samoin metallialan työpaikkojen määrä lisääntyi ja mm. Alvarin Metalli Oy aloitti toimitilojensa laajennusurakan. Skaalan tilanne sen sijaan heikentyi ja yritys hakeutui velkasaneeraukseen. Skaala lomautti loppuvuonna kaikki työntekijänsä, joista nyt pieni osa on palannut takaisin töihin osa-aikaisesti. Rakentaminen elpyi niin paikkakunnalla kuin koko Suomessa. . Perustettujen yritysten lukumäärä liikkuu vuosittain 10- 20:n kappaleen välillä, määrä on pysynyt melko vakioina. Yrityskäynnit tapahtuvat paljolti neuvonta-ja hankeasioiden merkeissä. Yritysten yhteinen liikevaihto oli vuonna 2016 noin 73,5 MM€, liikevaihto on samaa luokkaa kuin aiempina vuosina. Työllisten määrä oli kunnassa vuoden 2016 lopussa, 871 henkilöä, trendi on hitaasti laskeva väestön vähenemisen myötä. Työttömyysaste vuoden 2017 lopussa oli 12,1 %, joka on hieman Satakunnan keskiarvon alapuolella. (lähde: Satamitta

Recommended

View more >