Edicte Decret serveis sense anin lucre

Download Edicte Decret serveis sense anin lucre

Post on 13-Apr-2017

188 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Nm. 5681 29.7.201059110

  Concursos i anuncis

  DEPARTAMENTDE CULTURA I MITJANSDE COMUNICACI

  EDICTE

  de 10 de juny de 2010, pel qual se sotmet a informaci pblica el Projecte de decret dels serveis de comunicaci audiovisual sense nim de lucre.

  El Departament de Cultura i Mitjans de Comunicaci ha elaborat el Projecte de decret dels serveis de comunicaci audiovisual sense nim de lucre.

  Amb la finalitat de donar participaci als ciutadans en el procs delaboraci del Projecte de decret esmentat, aquest se sotmet a informaci pblica, dacord amb el que disposa larticle 64 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, dorganitzaci, procediment i rgim jurdic de lAdministraci de la Generalitat de Catalunya, durant el termini de 20 dies hbils a comptar de lendem de la data de publicaci daquest Edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per tal dexaminar el Projecte de decret esmentat i per formular-hi les allegacions i les observacions que es considerin oportunes.

  El Projecte de decret es pot examinar, en hores doficina, a la Secretaria de Mitjans Audiovisuals del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicaci (Via Laietana 14, 2on , 08003 Barcelona), aix com al web del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicaci.

  Barcelona, 10 de juny de 2010

  LLUS NOGUERA I JORDANASecretari general

  (10.161.049)

  DISPOSICIONSDEPARTAMENTDE LA PRESIDNCIALLEI23/2010, del 22 de juliol, de modificaci de la Llei 1/1995 i de la Llei 23/1983 per a fixar lmbit de planificaci territorial del PenedsLLEI24/2010, del 22 de juliol, daprovaci de lescala autonmica de limpost sobre la renda de les persones fsiquesDEPARTAMENTDE LA VICEPRESIDNCIAAGNCIA CATALANA DE COOPERACIAL DESENVOLUPAMENTRESOLUCIVCP/2556/2010, de 15 de juliol, per la qual saproven i es fan pbliques les bases reguladores per a la concessi de subvencions destinades a donar suport a programes de cooperaci al desenvolupament i solidaritat internacional i es convoca concurs per a la concessi de subvencions amb carcter pluriennal per al perode corresponent als anys 2010 a 2012.DEPARTAMENTDINTERIOR, RELACIONSINSTITUCIONALS I PARTICIPACIDECRET99/2010, de 27 de juliol, pel qual saprova el Reglament de la loteria denominada Binjocs.ORDREIRP/402/2010, de 16 de juliol, per la qual s aproven les bases reguladores i sobre la convocatria per a la concessi de beques per a la realitzaci del quart curs despecialitzaci del Mster en drets humans i democrcia de lany 2010.RESOLUCIIRP/2549/2010, de 19 de juliol, per la qual es publica la relaci de cursos convalidats relacionats amb el Pla de carrera professional de la policia de la Generalitat-mossos desquadra, a sollicitud de les persones interessades.INSTITUT CATALINTERNACIONAL PER LA PAURESOLUCIIRP/2548/2010, de 19 de juliol, per la qual es dna publicitat a les subvencions concedides durant lexercici 2009 per lInstitut Catal Internacional per la Pau.DEPARTAMENTDE POLTICA TERRITORIALI OBRES PBLIQUESEDICTEde 22 de juny de 2010, sobre correcci derrades materials en un acord de la Comissi Territorial dUrbanisme de Lleida referent al municipi dels Alams.EDICTEde 28 de juny de 2010, sobre un acord de la Comissi Territorial dUrbanisme de Lleida referent al municipi dAlfs.EDICTEde 28 de juny de 2010, sobre un acord de la Comissi Territorial dUrbanisme de Lleida referent al municipi de Torrefarrera.EDICTEde 28 de juny de 2010, sobre un acord de la Comissi Territorial dUrbanisme de Lleida referent al municipi de Lleida.EDICTEde 13 de juliol de 2010, sobre una resoluci del conseller de Poltica Territorial i Obres Pbliques referent al municipi de Molins de Rei.EDICTEde 14 de juliol de 2010, sobre acords de la Comissi Territorial dUrbanisme de Tarragona referents a diversos municipis.EDICTEde 16 de juliol de 2010, pel qual es fa pblica una sentncia de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justcia de Catalunya en el recurs contencis administratiu nmero 6/748.EDICTEde 16 de juliol de 2010, pel qual es fa pblica una Sentncia de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justcia de Catalunya dictada en el recurs contencis administratiu nmero 7/221.DEPARTAMENTDAGRICULTURA,ALIMENTACI I ACCI RURALORDREAAR/399/2010, de 20 de juliol, per la qual es prohibeix temporalment la pesca dencerclament en aiges interiors del litoral de Catalunya.ORDREAAR/400/2010, de 22 de juliol, per la qual es modifica lOrdre ARP/62/2006, de 16 de febrer, per la qual saprova el Reglament de la Denominaci dOrigen Peneds.ORDREAAR/401/2010, de 21 de juliol, per la qual saproven les bases reguladores dels ajuts per al foment de sistemes de producci de races ramaderes autctones en rgim extensiu, i es convoquen els corresponents a 2010.RESOLUCIAAR/2557/2010, de 23 de juliol, per la qual es declara la fermesa de lacord de concentraci parcellria de la zona regable del terme municipal dArtesa de Segre i es dna possessi definitiva de les finques de reemplaament.DEPARTAMENTDE TREBALLRESOLUCITRE/2542/2010, de 5 de juliol, per la qual es disposa la inscripci i la publicaci de lAcord de revisi salarial per a lany 2009 del Conveni collectiu de treball per al sector del comer del moble de Catalunya (codi de conveni nm. 7901695).DEPARTAMENTDINNOVACI,UNIVERSITATS I EMPRESARESOLUCIIUE/2547/2010, de 20 de juliol, per la qual es dna publicitat al Conveni de collaboraci per al desenvolupament del Pla de competitivitat turstica de la Trraco Romana, entre lInstitut de Turisme dEspanya, el Departament dInnovaci, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya, el Consorci per a la Gesti del Pla de Competitivitat Turstica de la Trraco Romana, i la Federaci Empresarial dHosteleria i Turisme de la Provncia de Tarragona.AGNCIA DE GESTI DAJUTS UNIVERSITARISI DE RECERCARESOLUCIIUE/2543/2010, de 20 de juliol, per la qual saproven les bases i sobre la cinquena edici del Premi al millor cartell i trptic per difondre els ajuts de mobilitat internacional de lestudiantat amb reconeixement acadmic de les universitats o de centres destudis superiors densenyaments artstics de Catalunya per al curs 2011-2012 (PDM 2010).AGNCIA PER A LA QUALITAT DEL SISTEMAUNIVERSITARI DE CATALUNYARESOLUCIIUE/2544/2010, de 20 de juliol, per la qual es dna publicitat a la creaci dels fitxers que contenen dades de carcter personal de lAgncia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.DEPARTAMENTDE MEDI AMBIENT I HABITATGERESOLUCIMAH/2553/2010, de 2 de juliol, per la qual saprova inicialment el Pla especial de protecci del medi natural i del paisatge del Parc Natural del Cad-Moixer, als termes municipals dAls i Cerc, Cava, Josa i Tuixn, la Vansa i Frnols, Bag, Castellar de nHug, Gisclareny, Gsol, Guardiola de Bergued, Saldes, Vallcebre, Alp, Bellver de Cerdanya, Das, Montell i Martinet, Riu de Cerdanya i Urs.CRRECS I PERSONALDEPARTAMENTDINTERIOR, RELACIONSINSTITUCIONALS I PARTICIPACIRESOLUCIIRP/2551/2010, de 12 de juliol, de convocatria de concurs especfic de mrits i capacitats per a la provisi dun lloc de comandament del Departament dInterior, Relacions Institucionals i Participaci (convocatria de provisi nm. IRP/35/2010).RESOLUCIIRP/2552/2010, de 29 de juliol, per la qual es resol la convocatria del concurs especfic de mrits i capacitats per a la provisi de set llocs singulars de la Secretaria de Relacions Institucionals i Participaci (convocatria de provisi nm. IRP/023/10)RESOLUCIIRP/2555/2010, de 15 de juliol, de cessament duna persona funcionria de la categoria dinspectora del cos de mossos desquadra de la Generalitat de Catalunya.DEPARTAMENTDE GOVERNACII ADMINISTRACIONS PBLIQUESRESOLUCIGAP/2545/2010, de 22 de juliol, per la qual es modifica el tribunal qualificador de la convocatria del procs selectiu per proveir 681 places de lescala auxiliar administrativa del cos auxiliar dadministraci (subgrup C2) de la Generalitat de Catalunya (nm. de registre de la convocatria 192).DEPARTAMENTDE JUSTCIARESOLUCIJUS/2546/2010, de 15 de juliol, per la qual sanuncien els llocs on estar a disposici dels interessats lannex 3 del concurs de trasllat convocat per la Resoluci JUS/1210/2010, de 31 de mar, per a la provisi de places vacants i de nova creaci entre funcionaris dels cossos i escales de gesti processal i administrativa, tramitaci processal i administrativa i auxili judicial de lAdministraci de justcia.DEPARTAMENTDE TREBALLRESOLUCITRE/2550/2010, de 9 de juliol, de convocatria per a la provisi, pel sistema de lliure designaci, de dos llocs singulars (convocatria de provisi nm. TI/17/10).DEPARTAMENTDACCI SOCIAL I CIUTADANIARESOLUCIASC/2554/2010, de 23 de juliol, de cessament de personal eventual del Departament dAcci Social i Ciutadania.UNIVERSITATSCATALANESUNIVERSITAT AUTNOMA DE BARCELONARESOLUCIde 30 de juny de 2010, per la qual sanulla una plaa convocada, per resoluci daquesta universitat de 6 de maig de 2010, de professor titular duniversitat de lrea de medicina i cirurgia animal.RESOLUCIde 14 de juliol de 2010, per la qual es nomena el Sr. Eloy Espn Basany professor titular duniversitat.UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILIRESOLUCIde 16 de juliol de 2010, per la qual es fa pblic el nomenament com a professor catedrtic el senyor Sergio Nasarre Aznar.CONCURSOS I ANUNCISDEPARTAMENTDE LA VICEPRESIDNCIACENTRE DALT RENDIMENT ESPORTIUANUNCIpel qual es fa pblica lampliaci del termini de presentaci dofertes dun contracte de concessi dobra pblica.DEPARTAMENTDINTERIOR, RELACIONSINSTITUCIONALS I PARTICIPACIANUNCIpel qual es fa pblica ladjudicaci definitiva dun contracte de serveis.ANUNCIpel qual es fa pblica ladjudicaci definitiva dun contracte de serveis.ANUNCIpel qual es fa pblica ladjudicaci definitiva dun contracte de serveis.ANUNCIpel qual es fa pblica la licitaci dun contracte de subministrament (exp. 205/2010).ANUNCIpel qual es fa pblica la licitaci dun contracte de serveis (exp. 1/2011).SERVEI CATAL DE TRNSITEDICTEde 22 de juny de 2010, de requeriment didentificaci de conductor/a en expedients sancionadors.EDICTEde 22 de juny de 2010, de notificaci de la resoluci de recursos dalada.DEPARTAMENTDECONOMIA I FINANCESANUNCIpel qual es fa pblica ladjudicaci definitiva dun contracte de serveis.AGNCIA CATALANA DEL CONSUMEDICTEde 19 de juliol de 2010, de notificaci duna resoluci.EDICTEde 20 de juliol de 2010, de notificaci duna resoluci.DEPARTAMENTDE POLTICA TERRITORIALI OBRES PBLIQUESANUNCIdinformaci pblica de lestudi informatiu i lestudi dimpacte ambiental Implantaci dun sistema tramviari al Camp de Tarragona (claus EI-TX-07263 i IA-TX-07263).ANUNCIpel qual es fa pblica la licitaci dun contracte dobres.INFRAESTRUCTURES FERROVIRIESDE CATALUNYAANUNCIdampliaci del termini de presentaci de proposicions dun contracte de concessi dobra pblica (exp. CCOP.09.001).DEPARTAMENTDEDUCACIANUNCIpel qual es fa pblica ladjudicaci definitiva dun contracte dobres.DEPARTAMENTDE CULTURA I MITJANSDE COMUNICACIEDICTEde 10 de juny de 2010, pel qual se sotmet a informaci pblica el Projecte de decret dels serveis de comunicaci audiovisual sense nim de lucre.INSTITUCI DE LES LLETRES CATALANESEDICTE13 de juliol de 2010, de notificaci de resoluci dun expedient de revocaci de subvencions.DEPARTAMENTDE SALUTPARC SANITARI PERE VIRGILIANUNCIpel qual es fa pblica la licitaci dun servei (exp. 08/65).DEPARTAMENTDAGRICULTURA,ALIMENTACI I ACCI RURALEDICTEde 15 de juliol de 2010, pel qual es notifica la resoluci dun expedient sancionador (nm. BA-T-002/2010).EDICTEde 20 de juliol de 2010, pel qual es notifica linici dexpedients sancionadors i plecs de crrecs.EDICTEde 20 de juliol de 2010, pel qual es notifica una proposta de resoluci dexpedient sancionador (exp. PMC-E-77-2010).DEPARTAMENTDE TREBALLSERVEI DOCUPACI DE CATALUNYAEDICTEde 27 de juliol de 2010, de notificaci de resoluci dacord de compensaci de deutes duna entitat amb el Servei dOcupaci de Catalunya (SOC10027C).DEPARTAMENTDE MEDI AMBIENT I HABITATGEEDICTEde 14 de juliol de 2010, de notificaci de diversos plecs de crrecs dexpedients sancionadors.EDICTEde 16 de juliol de 2010, de notificaci de la resoluci dun lexpedient sancionador.EDICTEde 16 de juliol de 2010, de notificaci de la proposta de resoluci dun expedient sancionador.EDICTEde 16 de juliol de 2010, de notificaci de la proposta de resoluci dun expedient sancionador.EDICTEde 16 de juliol de 2010, de notificaci de la incoaci i del plec de crrecs dun expedient sancionador.EDICTEde 20 de juliol de 2010, de notificaci de diverses resolucions i vistes dexpedients sancionadors en matria dhabitatge.EDICTEde 20 de juliol de 2010, de notificaci duna proposta de resoluci dexpedients sancionadors en matria dhabitatge.ANUNCIdinformaci pblica sobre la sollicitud dautoritzaci amb avaluaci dimpacte ambiental del projecte duna activitat dextracci de gres (roca silcia) mitjanant perforaci i voladura al terme municipal de Pallej (exp. BA20090045).AGNCIA CATALANA DE LAIGUAANUNCIdinformaci pblica (ref. CC2009000049).ANUNCIdinformaci pblica (ref. CC2010000185).ADIGSA, EMPRESA PBLICAEDICTEde 6 de juliol de 2010, pel qual es notifica la resoluci duna relaci contractual.EDICTEde 6 de juliol de 2010, pel qual es notifica la resoluci dun contracte per causa de defunci del titular.EDICTEde 6 de juliol de 2010, pel qual es notifica la no-renovaci i lextinci de diversos contractes darrendament per causa del venciment del termini establert.DIVERSOSCAIXA DESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONACONSORCI DACCI SOCIAL DE CATALUNYACONSORCI ALBA-TERCONSORCI DEDUCACI DE BARCELONACONSORCI PER A LA GESTI DE RESIDUS MUNICIPALS AL BAIX CAMPINSTITUT DE RECERCA EN ENERGIA DE CATALUNYAPIPUTA, SCCLADMINISTRACI LOCALAJUNTAMENTSALBINYANAALCANARBARCELONABENAVENT DE SEGRIBESALBIGUES I RIELLSCASTELLBISBALCASTELLNOU DE BAGESCOLLBATCUBELLESLA GARRIGALLEIDALLI DAMUNTMARTORELLESMOLINS DE REIPALAU-SAVERDERAPALAU-SOLIT I PLEGAMANSEL PONT DARMENTERAQUERALBSRIUDELLOTS DE LA SELVARIUMORSROSESSANT CUGAT DEL VALLSSANT ESTEVE SESROVIRESSANT VICEN DELS HORTSSANTA PERPTUA DE MOGODAEL SOLERSTORREDEMBARRATORROELLA DE MONTGRVALLMOLLVICCONSELL GENERALDARANCONSELH GENERAU DARANCONSELLSCOMARCALSCERDANYASELVAVALLS ORIENTALDIPUTACIONSBARCELONAALTRESORGANISMESENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE VALLDOREIXADMINISTRACI DE JUSTCIAJUTJATS DE PRIMERA INSTNCIAI INSTRUCCIEDICTEdel Jutjat de Primera Instncia nm. 6 de Lleida, sobre procediment ordinari (exp. 68/2009).EDICTEdel Jutjat de Primera Instncia nm. 4 de Badalona, sobre actuacions de jurisdicci voluntria (exp. 1364/2007).EDICTEdel Jutjat de Primera Instncia nm. 27 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 530/2008).EDICTEdel Jutjat de Primera Instncia nm. 57 de Barcelona, sobre actuacions de procs declaratiu ordinari (exp. 1275/2008).EDICTEdel Jutjat de Primera Instncia nm. 50 de Barcelona, sobre procediment ordinari (exp. 530/2007).jutjats mercantilsEDICTEdel Jutjat Mercantil nm. 3 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 463/2005-D4).EDICTEdel Jutjat Mercantil nm. 4 de Barcelona, sobre procediment ordinari (exp. 754/2008).JUTJATS DE VIOLNCIA SOBRE LA DONAEDICTEdel Jutjat de Violncia sobre la d...

Recommended

View more >