EDICTE DE SUBHASTA PARRAMON CORRALES, ?· 7.- En el supòsit de concurrència de vàries ofertes en…

Download EDICTE DE SUBHASTA PARRAMON CORRALES, ?· 7.- En el supòsit de concurrència de vàries ofertes en…

Post on 06-Sep-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • EDICTE DE SUBHASTA

  Narcs Bah i Colomer, cap del Servei de Recaptaci del Consell Comarcal del Baix Empord,

  FAIG SABER:

  Que en l'expedient administratiu de constrenyiment nm. 1250000399 - 9163/2017 que s'instrueix en el Servei de Recaptaci contra el/la deutor/a PARRAMON CORRALES, JOSEP MARIA, per dbits a lAjuntament/Entitat PALAMS, pels conceptes IMPOST DE BNS IMMOBLES (URBANA), TAXA PER RECOLLIDA ESCOMBRARIES DOMICILIARIES, CONTRIBUCIONS ESPECIALS, MULTES. i exercicis 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013, l'import del qual per principal, recrrec de constrenyiment, costes i interessos de demora fins al dia , s de CINC MIL SIS-CENTS TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CNTIMS D'EURO euros (5.603,61 ), la tresorera del Consell Comarcal del Baix Empord ha dictat amb data , la provisi de subhasta segent:

  "Dacord amb all que disposa l'article 101 del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, que aprova el Reglament general de recaptaci (RGR) i un cop autoritzada l'alienaci dels bns immobles embargats al/a la deutor/a PARRAMON CORRALES, JOSEP MARIA, es procedir a la celebraci de la subhasta el dia 08/05/2018 , a les 11.00 hores, a la Sala dActes del Consell Comarcal del Baix Empord, i sobservar en el seu trmit i realitzaci all que prescriuen els articles 101, 102, 103 i 104 del Reglament general de recaptaci esmentat, i sassenyalar que el tipus de la subhasta dels bns per alienar ser de 56.000,00 el lot nic.

  Cal que es notifiqui aquesta provisi a la deutora i a d'altres persones interessades i que s'anunci al pblic mitjanant edictes en el Butllet Oficial de la Provncia i a d'altres llocs reglamentaris."

  I en compliment de l'esmentada provisi es publica aquest edicte amb la convocatria dels licitadors i l'advertncia a tots aquells que vulguin prendre part en la subhasta, del segent:

  1.- Els bns embargats per alienar sn els que al final es detallaran. Els ttols disponibles podran ser examinats per aquells a qui interessin, fins al dia anterior a la subhasta, en aquest Servei de CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORD SERVEI DE RECAPTACICarrer dels Tarongers, 12 (Can Salam) 17100 La Bisbal dEmpordTel. 972640924 Fax. 972645544 Adrea electrnica: recaptacio@baixemporda.cat

  mailto:recaptacio@baixemporda.cat

 • Recaptaci situat al carrer dels Tarongers, 12 de la Bisbal dEmpord, en l'horari de 9 a 14 hores i de dilluns a divendres.

  2.- Qualsevol licitador haur de constituir davant la Mesa de subhasta i mitjanant un xec nominatiu conformat a favor del Consell Comarcal del Baix Empord, el preceptiu dipsit de garantia que ser d'almenys el 20% del tipus de subhasta, amb ladvertncia que l'esmentat dipsit saplicar a la cancellaci del deute objecte del procediment si els adjudicataris no satisfan el preu de la rematada, sense perjudici de les responsabilitats en qu incorreran pels perjudicis ms grans que sobre l'import del dipsit origini la inefectivitat de l'adjudicaci.

  3.- La subhasta se suspendr en qualsevol moment anterior a l'adjudicaci de bns, si es fa el pagament del deute, interessos i costes del procediment.

  4.- El millor postor haur de lliurar a l'acte de l'adjudicaci o dins dels quinze dies segents, la diferncia entre el dipsit constitut i el preu de l'adjudicaci. No obstant aix, en cas en qu el tipus de subhasta sigui superior a 30.000,00 EUR i ladjudicatari solliciti expressament en lacta dadjudicaci del b subhastat latorgament descriptura pblica de venda del b immoble, podran obtenir autoritzaci per efectuar el pagament del remat el mateix dia de latorgament de lescriptura, sempre i quan ladjudicatari comuniqui de manera expressa que desitja acollir-se a aquesta forma de pagament en lacte dadjudicaci. En aquest cas, la Mesa podr condicionar aquesta autoritzaci a la constituci dun dipsit addicional.

  5.- En cas dimpagament del preu de la rematada per part de ladjudicatari, la Mesa podr optar entre acordar ladjudicaci al licitador que hagus efectuat la segona oferta ms elevada, sempre que no sigui inferior en ms de dos trams a la que ha resultat impagada, o iniciar ladjudicaci directa. Si loferta s inferior en ms de dos trams, siniciar ladjudicaci directa.

  6.- Els licitadors podran enviar o presentar les seves ofertes (que tindran carcter de mximes) en un sobre tancat i dirigit a la Presidenta de la Mesa de la subhasta fins a una hora abans de l'inici de la mateixa, sense perjudici de la seva participaci personal. Les esmentades ofertes es presentaran en el Registre general d'aquest Consell Comarcal del Baix Empord, i s'hi haur d'afegir un xec conformat, vlid com a mnim fins a deu dies desprs de la celebraci de la subhasta. Aquest xec s'estendr a favor del Consell Comarcal del Baix Empord i per l'import del dipsit.

  CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORD SERVEI DE RECAPTACICarrer dels Tarongers, 12 (Can Salam) 17100 La Bisbal dEmpordTel. 972640924 Fax. 972645544 Adrea electrnica: recaptacio@baixemporda.cat

  mailto:recaptacio@baixemporda.cat

 • 7.- En el supsit de concurrncia de vries ofertes en sobre tancat, comenar l'admissi de postures a partir de la segona ms alta i ser adjudicatria la postura ms alta per tram superior a la segona en el cas de no existir altres ofertes.

  8.- Es procedir a la devoluci dels dipsits als licitadors no adjudicataris en l'acte de la subhasta.

  9.- La Mesa de subhasta podr, quan ho consideri oport i amb la deliberaci prvia, acordar la realitzaci d'una segona licitaci, una vegada finalitzada la primera, dels bns que no hagin estat adjudicats.

  10.- Que lAjuntament de PALAMS es reserva el dret de demanar l'adjudicaci de l'immoble que no hagus estat objecte de rematada de la subhasta, per a la solvncia del seu crdit i dins dels lmits establerts en els articles 108 i 109 del Reglament general de recaptaci.

  11.- Els trams als quals hauran d'ajustar-se les postures seran de 500 . En cas que hi hagi ms dun licitador en lltim tram acceptat, per a ladjudicaci del b subhastat, sestar a lordre de presentaci del dipsit.

  12.- Els licitadors hauran de conformar-se amb els ttols de propietat que s'hagin aportat en l'expedient, i no tindran dret a exigir-ne uns altres, els quals podran ser examinats, en aquest Servei de Recaptaci, fins al dia anterior a la celebraci de la subhasta.

  13.- Les crregues i els gravmens anteriors i preferents a l'anotaci preventiva d'embargament, quedaran subsistents, sense aplicar la seva extinci al preu de la rematada.

  14.- Els bns no alienats en subhasta podran adjudicar-se mitjanant la venda per gesti directa, d'acord amb el procediment establert en l'article 107 del Reglament general de recaptaci i 56.8 3 de lOrdenana general de gesti i recaptaci del Consell Comarcal del Baix Empord.

  15.- Un cop ladjudicatari hagi efectuat el pagament del preu de la rematada, i en el supsit que no hagi optat per latorgament descriptura pblica de venda, semetr certificaci de lacta dadjudicaci dels bns, la qual constitueix un document pblic de venda a tots els efectes, i contindr tot all previst en lart. 104.6.d) del RGR. Tanmateix sexpedir un manament de cancellaci de crregues posteriors. CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORD SERVEI DE RECAPTACICarrer dels Tarongers, 12 (Can Salam) 17100 La Bisbal dEmpordTel. 972640924 Fax. 972645544 Adrea electrnica: recaptacio@baixemporda.cat

  mailto:recaptacio@baixemporda.cat

 • 16.- Correspondr a ladjudicatari labonament de totes les costes del procediment de constrenyiment a que es refereixen els art. 113 i ss del Reglament General de Recaptaci, que shagin meritat per aplicaci dels aranzels vigents al Sr. Registrador de la Propietat aix com tots els impostos que per lanotaci de embargaments i la seva posterior cancellaci procedeixin. El manament de cancellaci de crregues expressament assenyalar lobligaci del presentador o del seu representat dabonar aquestes costes de forma directa. Sindica, igualment, dacord amb all que determina larticle 101 4 d) del Reglament general de recaptaci, que en el tipus de subhasta no sinclouen els impostos indirectes que gravin la transmissi dels bns esmentats.

  ADVERTIMENTS.- En el cas de deutors amb domicili desconegut, creditors hipotecaris, estrangers o desconeguts, el cnjuge i, si fos el cas, la resta dinteressats a lexpedient, la notificaci de la subhasta s'entendr efectuada, a tots els efectes legals, en el termini de quinze dies comptats a partir del dia segent al de la data de publicaci daquest edicte, dacord amb all que disposa lart. 112 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributria (LGT). Sadverteix, en aquest cas, que contra la indicada provisi es podr interposar un recurs de reposici previ al contencis administratiu, en els termes establerts en larticle 172.1 de la LGT esmentada i dins el termini d'un mes comptat a partir del dia segent al de la notificaci, i davant del Consell Comarcal, d'acord amb el que disposa l'article 14.4 de la Llei reguladora de les hisendes locals, amb la significaci que el procediment de constrenyiment, encara que s'interposi un recurs, noms se suspendr si forma part del casos i condicions previstos en els articles 165 i 224 de la LGT.

  En tot all que no sha previst en aquest edicte se seguiran les disposicions legals que regulen l'acte i atorguin algun dret a favor de tercers.

  DESCRIPCI I TIPUS DE SUBHASTA DELS BENS EMBARGATS PER ALIENAR:

  BNS A SUBHASTAR:

  PLE DOMINI de

  URBANA.= Nmero dinou (u). Apartament situat a la planta baixa de ledifici situat a la vila de Palams, al carrer Crsega, anomenat Castell Padr, assenyalat amb el nmero quaranta-sis del citat carrer. T una superfcie de setanta-sis CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORD SERVEI DE RECAPTACICarrer dels Tarongers, 12 (Can Salam) 17100 La Bisbal dEmpordTel. 972640924 Fax. 972645544 Adrea electrnica: recaptacio@baixemporda.cat

  mailto:recaptacio@baixemporda.cat

 • metres i quaranta-set decmetres quadrats i est compost de rebedor, safareig, cuina, lavabo, bany, menjador sala destar i tres dormitoris. Limita: al Nord, part amb pati de llums i part amb lapartament nmero vint-i-dos; al Sud amb passads com; per Llevant amb carrer Crsega; a Occident, part amb pati de llums i part amb caixa de lescala; per sota amb el local e comptadors i amb els locals trasters nmeros u, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou i deu; i per sobre amb lapartament nmero vint-i-cinc. La seva quota s de tres coma tres-cents trenta-cinc per cent.INSCRITA al Tom 2971, Llibre 208 de Palams, foli 164, finca 2.636, inscripci Referncia cadastral: 0926210EG1302N0004AH

  Usuari: SENSE SArrendament: NO CONSTA ARRENDADASituaci urbanstica: Es pot consultar al Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament.Observacions: Segons l'informe pericial es fa constar que l'habitatge est fora d's de de fa aproximadament 4 anys. No te servei ni de comptador d'aigua ni de llum. Es van iniciar obres de remodelaci de molta importncia ara fa aproximadament 4 anys que no s'ha realitzat. No t cap mena d'acabats, quedant noms les parets de crrega.

  Valoraci de la finca: (PLE DOMINI) 56.000,00 Crregues anteriors/preferents 0,00 TIPUS DE SUBHASTA 56.000,00

  El recaptador(Signat electrnicament)

  CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORD SERVEI DE RECAPTACICarrer dels Tarongers, 12 (Can Salam) 17100 La Bisbal dEmpordTel. 972640924 Fax. 972645544 Adrea electrnica: recaptacio@baixemporda.cat

  mailto:recaptacio@baixemporda.cat

  EDICTE DE SUBHASTAEl recaptador

  barcode1: barcode2: barcode3: barcode4: barcode5: esPublico Gestiona - Consell Comarcal del Baix Empord2018-02-05T09:33:58+0100La Bisbal d'EmpordCPISR-1 C Narcs Bah ColomerHo accepto

Recommended

View more >