dette værk er downloadet fra slægtsforskernes bibliotekm. catharina castensdatter, datter af en i...

138
Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data. Det er et special- bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv, blandt andet omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie. Slægtsforskernes Bibliotek: http://bibliotek.dis-danmark.dk Foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data: www.slaegtogdata.dk Bemærk, at biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. Når det drejer sig om ældre værker, hvor ophavs-retten er udløbet, kan du frit downloade og anvende PDF-filen. Når det drejer sig om værker, som er omfattet af ophavsret, er det vigtigt at være opmærksom på, at PDF-filen kun er til rent personlig, privat brug.

Upload: others

Post on 22-Jan-2021

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data. Det er et special­bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv, blandt andet omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Slægtsforskernes Bibliotek:http://bibliotek.dis-danmark.dk

Foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data: www.slaegtogdata.dk

Bemærk, at biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. Når det drejer sig om ældre værker, hvor ophavs-retten er udløbet, kan du frit downloade og anvende PDF-filen.

Når det drejer sig om værker, som er omfattet af ophavsret, er det vigtigt at være opmærksom på, at PDF-filen kun er til rent personlig, privat brug.

Page 2: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

S L Æ G T E R N E

Tinglev og W iuffMED

K V I N D E L I N I E R

T R Y K T S O M M A N U S K R I P T

KJØBENHAVN A. ROSENBERGS BOGTRYKKERI

Page 3: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

SLÆGTERNE TINGLEV OG WIUFF

Page 4: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

S L ÆG T E R NE

Tinglev og W iuffMEI)

K V I N D E L I N I E R

T R Y K T S O M M A N U S K R I P T

KJØBENHAVN A. ROSENBERGS BOGTRYKKERI

1917

Page 5: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

Tider skal komme,Tider skal henrulle,Slægt skal følge Slægters Gang,

Page 6: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

FORORD

ih fte r at der i Slægten gentagne Gange havde været ytret Ønske om at samle alle de Oplysninger, der kunde skaffes til Veje saavel om de nu­levende som om de tidligere Generationer, paatog jeg mig i 1906 efter Opfordring a f min Onkel, Sognepræst Hans Sk ovgaard . at gøre mit til at realisere Tanken.

Slægten er stor, — større end vel de fleste havde tænkt!Men medens en Bog ellers fremtræder som en Enkelts Værk, saa kan

en Stamtavle kun blive til, naar den ene og anden vil yde sit Bidrag i Form af Oplysninger, og mit Arbejde har derfor hovedsagelig været ind­skrænket til at samle alle disse forskellige Oplysninger sammen til et Hele.

Del var med virkelig Glæde, jeg udførte denne Del a f Arbejdet, men min Tid tillod mig ikke den Gang at faa Stamtavlen færdig. Med Aarene blev det endnu vanskeligere for mig at afse den Tid, som den meget om­fattende Korrespondance krævede, og jeg anmodede derfor Herr Direktør Hauch-Fausbø l l om at samle de endnu manglende Oplysninger, samt gennemgaa Manuskriptet og foretage en Bearbejdelse af den Del a f Ma­terialet, som jeg ikke havde naaet at faa færdig. Jeg skylder Direktør Hauch- Fausbø l l megen Tak for hans udmærkede Assistance, uden hvilken Stamtavlen næppe i de første Aar vilde have set Dagens Lys.

Hvis der imidlertid i Stamtavlen skulde være Fejl eller Unøjagtigheder, vil jeg være taknemlig for Oplysninger herom, saaledes at en eventuel senere Udgave kan blive mere fuldkommen.

Det skulde glæde mig, om denne Stamtavle yderligere maatte bidrage sit til at styrke den Slægtsfølelse, som jeg under mit Arbejde saa ofte har set Beviser paa, der findes, selv mellem fjernt staaende Grene i Slægten.

„Marienborg“, Frederiksdal. Oktober 1911.

VILH. SKOVGAARD-PETERSEN.

Page 7: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

INDHOLDSide

Slægten T in g le v ............................................................... 9—28Slægten Wyff (W iu ff) ......................................................29—37

KVINDELINIER:I (S lifsgaard).............................................................. 38—40

II (Holst).................................................................... 40—44III (Skovgaard Nielsen) . . . .........................44IV (Skovgaard J e n se n ) ..............................................44V (B ech).................................................................... 44

VI ( J e p s e n ) ............................................................... 45VII (Skøtt).......................................... . . 45

VIII ( L i in ) .................................................................. 45IX (O sten fe ld )...............................................................45—47X (O sten fe ld )...........................................................47—48

XI (Skovgaard-Petersen).......................................48—50XII (Seidelin)............................................................... 50

XIII (K y s te r ) ............................................................... 51XIV ................................................................................52XV (Ravn, Damgaard, D eele)........................................ 52—62

XVI (H ansen)...............................................................62XVII (T ing ler)......................................................... 62—77

XVIII (Tinglef, Gabel, Mosegaard, Sigvard). . . 77—85XIX ................................................................................ 85XX ...............................................................................85XXI (Tingleff).......................................................... . 85—88

XXII ( R å b e n ) ............................................................... 88XXIII (Wissing)...............................................................88XXIV (J a n s e n ) ............................................................... 89XXV (S jo d ) .................................................................. 89

XXVI (S ø re n s e n ) .......................................................... 90XXVII (H olst)....................................................................90

XXVIII (Petersen)............................................................... 90

Page 8: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

Side

XXIX (Michelsen)....................................................90XXX (Thorsen) . .................................. 90

XXXI (C la u s e n ) ............................................... 91XXXII (Hansen).......................................................... 91

XXXIII (Hansen).......................................................... 91XXXIV (Johansen)..................................................... 91XXXV (Tingler).......................................................... 92— 93

XXXVI (Viuf)..................................................................... 9 3 - 9 9XXXVII (Hansen).......................................................... 99

XXXVIII (Eefsen).......................................................... 100XXXIX (R avnholt)................................ . . 100

XL (Juhl, Bogh, Thygesen) . . . . . 100—101X L I .........................................................................102

XLII (Viuf) . . . . ! . . . 1 0 2XLIII ( F r o s t ) ..................................................... 103XLIV (K irk e b y ) ......................................................103XLV (B ru h n ).......................................................... 103

XLVI (K ro g h )........... . . . 103 104XLVII (Jørgensen)......................................................104

XLVI1I (Lind)...............................................................104—105XL1X (Svart) . . . . . . 105

L (Petersen) . . . . ........................ 105—106LI (M øller).......................................................... 106

LII (Guldberg) . . . . . . . . . . 106Lill (Wyll-, L u n d ) .................................... . . 106—109BILAG:

1. Niss Hansen TinglefFs Personalia . . . . 110—1182. Christin Jespersdatter B r u n ........................ 119—1203. Mathias Hansen Skovgaard . . . . . 120—1214. Jes Hansen S k o v g a a rd ....................................... 121 — 1245. Proprietær Carl J. O stenfeld ............................. 124—1256. Søren Hansen T i n g l e r ............................. . 1267. Hans Sørensen T in g le r ........................ . . . 126—1288. S ø n d e rh o lm ..................................................... 128—1319. Christian Hansen T in g le f ........................ . . 131—133

10. Oversigtstavle over Slægten Tinglev.

Page 9: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

SLÆGTEN TINGLEVM a 11 Ji s W i p p e 1, f inden Reformationen, begravet i Lø­

gumkloster. Hans Sønnesøn var Frim and og Farfader tilH a n s H a n s e n (Hans Klister eller Hans Klister Tingel), f. i

Vippel, druknet 17. Jan. 1659 i Tinglev, Sognedegn til Tinglev; g. 1 0 m. C a t h a r i n a C a s t e n s d a t t e r , Datter af en i de Tider navn­kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst til Tinglev Jacobus Nielsens Datter, 2° m. C h r i s t i n e , t 27. Feb. 1674 i Tinglev. Søn:

N i s s H a n s e n T i n g l e f f , d. 24. Juni 1630 i Tinglev, f mel­lem 1708 og 1726 (da Vonsild Kb. mangler), Sognedegn til Tinglev, 1665 Gaardmand i Vonsild; g. 1. Nov. 1657 i Tinglev m. B i r g i t t e N i s d a 11 c r, der overlevede ham. (Se Bilag 1). Børn:1. T r i n c k e T i n g 1 e f f, f. 18. Nov. 1656 i Tinglev, f lille.2. H a n s N i s s e n T i n g l e f f , f. 24. Sept. 1659 i Tinglev, begr.

22. Feb. 1736 i Vonsild, hvor han havde overtaget Gaarden efter sin Fader; g. 1 0 mod Jul 1698 i Vonsild m. C h r i s t i n J e s p e r s - d a t t e r B r u n , f. sst. 1. Aug. 1680, f der uforløst Hellig Tre Kongers Aften 1701, Datter af Sognefoged i Vonsild Jesper Clausen Brun og Maren Madsdatter Halek (se Bilag 2), 2° 27. Juni 1702 i Alminde m. M a r e n N i e l s d a t t e r fra Dons, begr. 28. Feb. 1748 i Vonsild. Børn:a. N i c o l a u s H a n s e n , f. 4. Dec. 1702 i Vonsild, f der 25. Aug.

1770, Gaardmand; g. m. C a t h a r i n a (Madsdatter Stouagger?), f. 1695, f i »hidsig Syge« 19. Feb. 1773 i Vonsild. Børn:1) M a t h i a s N i c o l a i s e n , f. c. 1725, f 15. Juni 1793 i

Vonsild, Gaardmand; g. der 4. Marts 1757 m. B o d e l H a n s - d a t t e r , hjd. 22. Okt. 1734 i Vonsild, f der 28. Dec. 1798, Datter af Hans Petersen (Skovgaard?). Børn: a) N i c o l a i M a t h i a s e n S t o u a g g e r , frst. 24. April

1757 i Vonsild, f der 19. Feb. 1818 af Vattersot, Bolsmand (Inderste) og Stenkløver; g. 1 0 27. Aug. 1782 i Vonsild

I

Page 10: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

10

m. C h r i s t i n e J e s s d a 11 e r, f. c. 1764, f 3. Mai 1799 i Vonsild 35 Aar -h 6 Dage gammel, Datter af Gaardmand i Vonsild Jess Petersen og Maren Jessdatter, 2 0 3. Juli 1804 i Vonsild m. I n g e r M a r i a N i e l s d a t t e r fra Navor ved Holstebro, f før 1818, Datter af Neils Nielsen og Ma­ren Nielsdatter. B ørn:

(1. M a t h i a s N i c o l a y s e n T i n g l e r , f. 29. Nov. 1782 i Vonsild, f der 10. Dec. s. A. af Slag.

(2. J e s s N i c o l a i s e n S t o u a g g e r , f. 9. Marts 1785 i Vonsild, levede 1799.

(3. B o d e l M a r i a N i c o l a u s d a t t e r S t o u a g g e r , f. 26. Feb. 1788 i Vonsild, f der 28. Feb. s. A. af Slag.

(4. M a t t h i a s N i c o l a i s e n S t o u a g g e r , f. 27. Mai 1790 i Vonsild, levede 1799.

(5. H a n s N i c o l a i s e n S t o u a g g e r , levede 1799. Ved Faderens Død 1818 levede kun 2 Sønner, den ene i Sles­vig, den anden i Tyrsling Sogn, men om dem har intet yderligere været at erfare.

(6. J e p N i c o l a y s e n S t o u a g g e r , f. 21. Okt. 1798 i Vonsild, f der 5. Mai 1799.

(7. K i e r s t e n M a r i a S t o u a g g e r , f. 18. Juni 1807 i Vonsild og f s. D., 1 Time efter Fødselen,

b) H a n s M a 11 h i a s e n (S k o v g a a r d ), d. 16. Mai 1762 i Vonsild, f der 23. Feb. 1820 af Blodstyrtning, Gaardejer; g. 13. Juli 1792 i Vonsild m. I n g e r ( M a r i a ) H a n s ­d a t t e r , f. 6. Mai 1764 i Sillerup, f efter 1820, Datter af Hans Matthiesen og Ellen Pedersdatter samt Søster til Stammoderen for Familien W iuff i Haderslev. Børn:

(1. B o d i l C h r i s t i n a ( H a n s d a t t e r ) S t o u a g g e r , f. 19. Juni 1795 i Vonsild, f 18. April 1835 i Stubbom,

Aller Sogn; g. 1. Juli 1826 i Aller m. T r o e l s J e p s e n (S 1 i f s g a a r d ) , f. 17. Okt. 1794 i Aller, t der 9. Dec. 1846 (g. 2° 5. Nov. 1836 m. Karen Geltzer fra Heils). Søn af Hufner Jep Thomsen og Anna Christensen.Se Kvindelinier I.

(2. E l l e n M a r i a S k o v g a a r d , f. 25. Aug. 1796 i Vonsild, f 17. Mai 1867 i Heils; g. der 31. Aug. 1822 m. Gaardejer H a n s P e d e r s e n II o 1 s t, f. 24. Marts 1802 i Heils, f der 29. Nov. 1866, Søn af Gaardejer Peder Hansen Tuesen og Anne Marie Andreasdatter. Se Kvindelinier II.

(3. M a t t h i a s H a n s e n S k o v g a a r d , f. 1. Sept. 1798 i Vonsild, f 4. Jan. 1850 i Vrannerup i Seest af Brvst- betændelse, Gaardejer der (se Bilag 3); g. 11. Okt. 1834 i Seest m. A n e E l i s a b e t h P e d e r s d a t t e r , f.23. Okt. 1814 i Vrannerup, f der 23. Nov. 1887 af Hjær- tesygdom, Datter af Peder Jepsen og Hustru Anne

Page 11: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

11

Marie, samt g. 2° 8. Nov. 1853 i Seest m. Ungkarl af Alminde Niels Grunnet Nielsen, f. 3. Feb. 1818 i Dons, f 13. Mai 1875 i Vrannerup. Børn:

(a. A n e M a r i e S k o v g a a r d , f. 1. Sept. 1835 i Vran­nerup, f 23. Jan. 1905 i Vester Vamdrup; g. 28. April 1860 i Seest m. Gaardejer i V. Vamdrup M a d s S ø- r e n s e n T h u e s c n, f. 5. Juni 1832 i V. Vamdrup, Søn af Gaardejer Søren Thuesen og Ane Marie Brødsgaard. Ingen Børn.

(b. H a n s P e t e r S k o v g a a r d , f. 3. Dec. (Kb. liar urigtig 4. Dec.) 1837, f 17. Dec. 1913 i Bastrup Skole pr. Vamdrup, Gaardejer i Vrannerup; g. 23. Juni 1870 i Seest m. K a r e n N i e l s e n ( B r u n ) , f. der 25. Aug. 1845, f 1. Juni 1909 i Vamdrup, Datter af Hans Nielsen (B.) og Kirstine Strungersen. Børn:1. M a t t h i a s H a n s e n S k o v g a a r d , f. 10. Mai

1872 i Vrannerup, Gaardejer i Skanderup; g. der 4. Mai 1900 m. M a r i e F a 11 e s c n, f. der 25. Juni 1872, Datter af Gaardejer Nis Jepsen F. og Marie Kristine Martensen. Børn:a. H a n s F a l l e s e n S k o v g a a r d , f. 4. Marts

1901 i Skanderup.b. N is F a l l o s e n S k o v g a a r d , f. 21. Aug.

1902 i Skanderup.c. M a r i e K i r s t i n e M a r t e n s e n S k o v ­

g a a r d , f. 28. Jan. 1905 i Skanderup.2. K i r s t i n e S k o v g a a r d , f. 8. Dec. 1873 i Vran­

nerup, t der 15. Juni 1875.3. A n e E l i s a b e t h S k o v g a a r d , f. 14. Aug.

1875 i Vrannerup, t 8. Jan. 1909 i Gjelballe; g. 28. Nov. 1900 i Seest m. Gaardejer i Gjelballe J o- h a n N i e 1 s e n, f. 2. Okt. 1875 i Sønder Vilstrup, Eltang, Søn af Gaardbestyrer Rasmus N. og Abe­line Johansen. Ingen Børn.

4. K i r s t i n e S k o v g a a r d , f. 1. Marts 1877 i Vrannerup; g. 6. April 1900 i Seest m. Lærer i Bastrup N i e l s N i e l s e n , f. 11. Marts 1873 i Seest, Søn af Husmand Laust N. og Ane Marie Kathrine Hansen. Se Kvindelinier III.

5. H a n s N i c l s e n S k o v g a a r d , f. 4. Marts 1879 i Vrannerup, f der 12. Dec. s. A.

6. H a n s N i e l s e n S k o v g a a r d , f. 17. Mai 1881 i Vrannerup, + 5. Juli 1902 paa Garnisons Syge­hus i Kjøbenhavn.

(c. J e p p e I n g v a r d s e n S k o v g a a r d , f. 16. Feb. 1843 i Vrannerup, tidligere Gaardejer, nu Rentier i

Page 12: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

12

Seest; g. 26. Juli 1872 i Seest m. A n e M a r g r e t h e N i e l s e n ( B r u n ) , f. 1. Jan. 1844 i Seest, Søster til Broderens Hustru. Børn:1. H a n s S k o v g a a r d , f. 6. Juni 1874 i Seest, f

der 18. Mai 1875.2. K i r s t i n e S k o v g a a r d , f. 2. April 1877 i

Seest, Husbestyrerinde.3. A n c E 1 i s a b c t h S k o v g a a r d, f. 7. Feb. 1879

i Seest; g. der 9. Nov. 1900 m. Landmand i Lille­ris Mølle ved Nykjøbing Mors J e n s M a r t i n J e n s e n , f. 21. Juni 1872 i Uglev ved Thyholm, Søn af Christen Madsen J. og Maren Odgaard. Se Kvindelinier IV.

4. H a n s i n e M a r i e S k o v g a a r d , f. 11. Marts 1881 i Seest, f der 20. Jan. 1903.

5. M a t h i l d e S k o v g a a r d , f. 8. Feb. 1884 i Seest, Husbestyrerinde.

(d. I n g e r K i r s t i n e S k o v g a a r d , f. 24. Juni 1845 i Vrannerup, bor i Kolding; g. 17. Sept. 1869 i Seest m. Gaardejer H a n s N i s s e n (B e c h ) , f. 20. Sept. 1834 i Seest, f der 29. Juli 1889, Søn af Gaardmand Nis Jacob Paulsen og Ane Eriksdatter. Se Kvinde- linier V.

(e. E l l e n H a n s i n e S k o v g a a r d , f. 23. Okt. 1847 i Vrannerup; g. 6. April 1869 i Seest m. Gaardejer P e d e r J e p s e n , f. 2. Dec. 1836 i Gjelballe, Skan- derup, t 18. Sept. 1897 i Kolding, Søn af Gaardmand Jeppe Pedersen og Kjcrstine Hansdatter. Se Kvinde­linier VI.

(4. H a n s H a n s c n S k o v g a a r d, f. 19. Nov. 1800 i Von­sild, f der 12. Mai 1811.

(5. J e s H a n s e n S k o v g a a r d , f. 18. Dec. 1802 i Von­sild, t der 16. Feb. 1803.

(6. M a t z H a n s e n S k o v g a a r d (Tvilling), f. 18. Dec. 1802 i Vonsild; f 9. April 1839 i Aastorp, Taps, Gaard­ejer; g. 20. Juli 1833 i Taps m. M e t t e C a t h r i n e F r i i s , f. 10. Jan. 1801 i Aastorp, f der 4. Feb. 1879, Datter af Gaardmand Niels Jørgensen og Else Elisabeth Jensdatter. Børn:

(a. N i e l s M a d s e n S k o v g a a r d , f. 29. Aug. 1834 i Aastorp, f der 1. Marts 1891, Gaardejer; g. 26. Nov. 1880 i Taps m. K a r e n J ø r g e n s e n R a v n , f. 19. Sept. 1856 i Vejstruprød, Datter af Jørgen Truelsen R. og Anna Marie Nørgaard. Datter:1. M e t t e K a t h r i n e S k o v g a a r d , f. 18. Sept.

1881 i Aastorp; g. 30. Okt. 1908 i Taps m. Gaard-

Page 13: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

13

ejer i Aastorp P e t e r N i e l s e n S k ø 11, f. 24. Jan. 1883 i Fauslrup, Sønderjylland, Søn af Gaard- ejer Mathias Nissen S. og Ellen Marie Sønder- gaard. Se Kvindelinier VII.

(b. E l s e E l i s a b e t h S k o v g a a r d , f. 3. Sept. 1836 i Aastorp, f der 16. Jan. 1894; g. 16. Marts 1878 i Taps in. Gaardcjer i Aastorp J o h a n n e s L i i n, f. 15. Sept. 1819 i Aastorp, t 10. Dec. 1894 i Taps, Søn af Gaardmand Mathias Johansen L. og Maren Pe- tersdatter. Se Kvindelinicr VIII.

(c. I n g e r K i r s t i n e S k o v g a a r d , f. 3. Sept. 1836 i Aastorp, f Oer 6. Mai 1882; g. 7. Juli 1859 i Taps m. Gaardejer P e t e r F i s c h e r , f. 4. Mai 1824 i Aastorp, f 29. Feb. 1892 i Tagkjær, Tyrstrup, Søn af Gaardmand Søren Petersen F. og Anne Margrethe Laugesdatter. Ingen Børn.

(7. J e s H a n s e n S k o v g a a r d , f. 1. April 1805 i Von­sild, f 9. Nov. 1873 i Kjøbenhavn, Gaardejer i Vonsild, Ejer af Seest Møllegaard 1845—66, E jer af Bjerregaard i Valby 1857— 68 (se Bilag 4); g. 6. Jan. 1835 i Seest m. H a n n e C a t h r i n e J ø r g e n s e n, f. der 27. Dec. 1811, t 6. Jan. 1890 i Skibby, begr. paa Frederiksberg, Datter af E jer af Seest Mølle Jørgen J. og Johanne An- tonette Diechmann. Børn:

(a. J o h a n n e A n t o i n e t t e S k o v g a a r d, f. 27. Nov. 1835 i Vonsild, f 14. Dec. 1895 paa Bjerregaard; g. 27. Okt. 1860 i Frederiksberg Kirke m. Proprietær C a r l J e n s O s t e n f c 1 d, f. 20. Aug. 1834 paa Aabogaard ved Aarhus, Søn af Proprietær Hans O. og Magdalenc Vinter, Bestyrer af Christinedal ved Aarhus 1856—60, E jer af Nyholm i Salling 1860—68, af Bjerregaard i Valby siden 1868, af Holmegaard i Hvidovre 1869—77, af Lykkesmindc i Valby 1883, R. af Dbg. 1907 etc. (se Bilag 5). Se Kvindelinier IX.

(b. I n g i n e H a n s i n e S k o v g a a r d , f. 26. Okt. 1837 i Vonsild, t 4. April 1916 paa Frederiksberg; g. der 27. Okt. 1863 in. Pastor S ø r e n R a s m u s s e n O s t e n f e i d , f. 15. Aug. 1837 i Skjørring, Søn af Møller Rasmus Sørensen O. og 1. Hustru Marie Chri­stine Friis, Student fra Randers 1855, cand. tlieol. 1861, Sognepræst til Hvirring og Hornborg 1863, til Hylke 1872, til Skibby 1880, Afsked 1900, t 19. Nov. s. A. i Skibby. Se Kvindelinier X.

(c. C a r o l i n e J ø r g i n e S k o v g a a r d , f. 9. Marts 1840 i Vonsild, f 4. April 1907 i Kjøbenhavn; g.

Page 14: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

14

27. Okt. 1863 i Frederiksberg Kirke ni. Grosserer M a r t i n P e t e r V i l h e l m P e t e r s e n , f. 1. Okt. 1835 i Næstved, t 2. Okt. 1897 i Ny Taarbæk, Søn af Murermester Mathias P. og Charlotte Amalie Wil- helmine Graff. Grosserer Vilh. Petersen var Med­lem af Sø- og Handelsretten i Kjøbenhavn, i Besty­relsen for »De danske Spritfabrikker«, »Københavns Dampmøller«, Medlem af Nationalbankens Repræ­sentantskab, Bikubens Repræsentantskab etc., II. af Dbg. Se Kvindelinier XI.

(d. B o l c t t c J u l i a n c S k o v g a a r d , f. 16. Feb. 1842 i Vonsild, t 11- Mai 1900 paa Frederiksberg; g. der24. Mai 1865 m. Professor C a r l J u l i u s L u d v i g S e i d c 1 i n, f. 8. Aug. 1833 i Kjøbenhavn, Søn af Admiral Jens S. og Anna Elisabeth Bonnevie, cand. polyt. 1859, Docent ved Polyteknisk Læreanstalt i deskriptiv Geometri 1861, Professor i samme Fag 1894—1903, tillige Lærer ved det Monradske Kursus 1869—90, Docent i Matematik ved den kgl. Land­bohøjskole 1876—95, Medlem af Skolelærereksamens Kommissionen 1865—1901, R. af Dbg. D. M. Se Kvindelinier XII.

(e. H a n s S k o v g a a r d , f. 6. Jan. 1844 i Vonsild, Stu­dent fra Metropolitanskolen 1861, cand. theol. 1866, Huslærer hos Grev Frijs paa Juellinge ved Nakskov 1867—71, underviste i kjøbcnhavnske Skoler 1871— 75, Lærer ved Nykjøbing F. Katedralskole 1875, Sog­nepræst lil Ørum og Daugaard 1884, til Lynge og Braaby 1894, til Kjettingc og Bregninge 1902; g. 28. April 1876 i Holsted m. J o h a n n e C h r i s t i n e E l e o n o r e W e g e n e r , f. der 18. Nov. 1847, Dat­ter af Sognepræst, Folketingsmand Johan Jørgen Stiller W. og Frederikke Malvine Tlicone Piesner. Børn:1. A n n a M a 1 v i n c S k o v g a a r d, f. 6. Marts 1877

i Nykjøbing F.; ugift.2. J o h a n n c C h r i s t i n e E l e o n o r e S k o v -

g a a r d , f. 29. Nov. 1879 i Nykjøbing F., Student ved privat Dimission fra Sorø Akademi 1901, cand. mag. 1908, historisk Forfatterinde, konst. Underarkivar i Landsarkivet for Sjælland m. m. 1917.

3. J e s H a n s e n S k o v g a a r d , f. 15. April 1881 i Nykjøbing F., Student fra Sorø Akademi 1901, cand. mag. 1908, Docent i Engelsk ved Kjøben­havns Universitet 1916.

Page 15: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

15

4. J o h a n J ø r g e n S t i l l e r H a n s e n S k o v - g a a r d , f. 13. Marts 1886 i Ørum, Student fra Sorø Akademi 1903.

(f. J ø r g e n S k o v g a a r d , f. 7. Mai 1845 i Vonsild, t 29. Juni 1847 ved Drukning i Seest Mølledam.

(g. J ø r g e n S k o v g a a r d , f. 25. April 1847 i Seest, udvandret til U. S. A. 1868, Kolonist i Peoria HL; g. 27. Okt. 1875 i Peoria 111. m. M a g g i e A g n e s M i 11 e s o n, f. 31. Okt. 1846 i Vest Virginia. Datter:1. I r m a H a n s i n e S k o v g a a r d , f. 11. Juli 1879

i Peoria.(h. A n n a E 1 m i M a r i c S k o v g a a r d, f. 4. Mai 1848

i Seest, f 6. Jan. 1871 i Kjøbenhavn; g. der 7. Mai 1869 m. Professor C h r i s t i a n C h r i s t i a n s e n ,

f. 9. Okt. 1843 i Lønborg (g. 2" m. Hansine Magda- lene Ostenfeld, se Kvindelinier IX).

(i. H a n s i n e K a t h r i n e J c s s i n e S k o v g a a r d , f. 8. Juli 1849 i Seest, f 16. Marts 1916 paa Frederiks­berg, ugift.

c) M a t z M a t t h i a s e n , f. 21. Jan. 1767 i Vonsild, f der25. Aug. 1802, Gaardmand; g. der 15. Dec. 1792 m. M e t t e C a t h a r i n a J e n s e s , f . der 9. Okt. 1773, f der 24. Marts 1838 eller 14 Dages Sygeleje hos sin Svigersøn Kyster, Datter af Gaardmand og Kromand Jep Outtesen og Karen Pedersdatter, samt g. 2 U 17. Mai 1806 i Vonsild m. Gaard­mand Enevold Rasmussen From fra Moltrup, f 16. Marts 1822 som Aftægtsmand i Vonsild af Rosenfeber, 44 Aar gi. Døtre:

(1. K a r e n M a t z d a t t e r J u u l , f. 21. Sept. 1793 i Von­sild, f der 7. Marts 1832 af Tæresyge; g. 17. Juli 1819 i Vonsild m. Gaardmand J o h a n n e s J e s p e r s e n K y ­s t e r , f. der 4. April 1792, f der som Aftægtsmand 4. Jan. 1873, Søn af Degn Jesper Pedersen og Maren Laurs­datter. Se Kvindelinier XIII.

(2. R o d e l M a t z d a t t e r S t o u a g g e r , f. 29. Nov. 1796 i Vonsild, f der 17. Feh. 1797.

2) M a r i a N i c o l a i s d a t t e r , hjd. 11. Mai 1727 i Vonsild, t der 29. Mai 1784 af Svindsot; g. der 1 " 10. Juli 1749 m. Gaardmand J e n s H a n s e n , hegr. der 6. Jan. 1752, 2° 2. Dec. 1752 i Vonsild m. Gaardmand T r o u l s H a n s e n , f. 1722, t 6. Okt. 1772 i Vonsild. Se Kvindelinier XIV.

3) C a t h a r i n a N i c o l a i s d a t t e r , hjd. 2. Juli 1729 i Von­sild, f der 9. Dec. 1812; g. der 18. Juni 1761 m. Gaardmand, Kirchenjurat P e d e r II a n s c n, hjd. 22. Sept. 1738 i Vonsild, t der 13. Dec. 1813 af Rryst- og Tæresyge, Søn af Hans Pe­dersen og Mette Catharinc Pedersdatter. Se Kvindelinier XV.

Page 16: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

16

4) H a n s N i c o 1 a i s c n (T i n g e 1 e ) , lijd. 17. Juli 1732 i Von­sild, f der 4. Okt. 1808, Husmand og Daglønner; g. der 30. Okt. 1764 in. sin Kusine Z e d t z e l N i e l s d a t t e r T i n g l c r , hjd. 18. April 1739 i Vonsild, t der 30. April 1797, Datter af Niels Hansen T. og Chalrine Matzdatter. Børn:a) M a r i a C a t h r i n e T i n g e 1 e, f. 1763, f 12. Jan. 1767

i Vonsild, 2 Aar -h 1 Maaned gi.b) N i e l s T i n g e l e , f. 17. Feb. 1768 i Vonsild, levede 1797,

men var f før 1808 udenfor Vonsild.c) C a t b r i n m a r j T i n g e l e , f. 24. Feb. 1771 i Vonsild,

f der 24. Juni 1828. Hun blev i sin fagreste Ungdom vis­sen i Underkroppen og paa Armene og maatte bæres af Sengen og paa Stolen og fra Stolen og paa Sengen i hen­ved 40 Aar. Efter langvarig Svækkelse og haarde Smerter i de sidste 7 Uger døde hun i en Alder af 57 Aar og 4 Maaneder.

d) N i c o 1 a y H a n s e n T i n g e 1 e, f. 9. Marts 1774 i Von­sild, j <lcr 22. Sept. 1778.

e) J a c o b H a n s e n T i n g e 1 e, f. 25. Feb. 1777 i Vonsild, f der 26. Feb. s. A.

f) J a c o b H a n s e n T i n g e 1 e, f. 24. Jan. 1778 i Vonsild, levede 1808.

g) C a t h r i n e H a n s d a t t e r T i n g e 1 e, f. 11. Okt. 1781 i Vonsild, f der 18. Okt. s. A. af Slag.

5) K i e r s t i n a , hjd. 1. Nov. 1737 i Vonsild, f der 7. Feb. 1814 af Krampe og Tæresyge; g. der 26. Juni 1761 m. Gaardmand H a n s M a t z e n , f før 1782, men kan ikke findes i Vonsild Kirkebog. Se Kvindelinier XVI.

1). J a c o b H a n s e n T i n g e l , f. 25. Okt. 1704 i Vonsild, begr.der 22. Marts 1748; g. der 1 1 11. Aug. 1729 m. M a r e n H a n s ­d a t t e r , begr. der 25. Nov. 1742, 2 “ der 27. Aug. 1744 m. B o d i 1C l a u s d a t t e r , der senere synes fraflyttet Vonsild. B ørn:1) M a r i e T i n g e l , hjd. 7. Dec. 1729 i Vonsild, begr. der 20.

Sept. 1730.2) H a n s T i n g e l , hjd. 16. Juni 1731 i Vonsild, begr. der

5. April 1736.3) A n n a K i e r s t i n e J a c o b s d a 11 e r, hjd. 8. Sept. 1733 i

Vonsild, f der 23. Okt. 1801; g. der 14. Aug. 1755 m. Inderste i Vonsild H a n s L o r e n t z e n , f. 1730 udenfor Vonsild, f der 26. Juli 1793, 63 Aar mindre end 9 Uger gammel. Se Kvindelinier XVII.

4) Z i d s e 1 J a c o b s d a 11 e r T i n g 1 e f, hjd. 10. Okt. 1736 i Vonsild, f efter 1778; g. der 18. Okt. 1759 m. Væver og Hus­mand i Vonsild, fra 1772 i Bjært R a s m u s L o r e n t z e n ,d. 24. Nov. 1735 i Vonsild, | 22. Feb. 1778 i Bjært, Søn af

Page 17: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

17

Skomager og Husmand Lorentz Lorentzen W estermann og Hustru Margreta. Se Kvindelinier XVIII.

5) M a r e n T i n g e l , lijd. 7. Feb. 1739 i Vonsild, begr. der 24. Sept. 1747.

6 ) H a n s J a c o b s e n T i n g e l , d. 11. Marts 1742 i Vonsild, nævnes som Fadder 1762, men maa senere være fraflyttet Vonsild.

e. N i e l s H a n s e n T i n g o 1 e v ( T i n g e 1), f. 18. Sept. 1706 i Vonsild, begr. der 12. Marts 1755; g. der 23. Aug. 1731 m. C h a- t r i n e M a t z d a t t c r , f. 1711, t 12. Okt. 1771 i Vonsild, der ved sin Død kaldes »Catbrina fostermoder« og altsaa har været Jordemoder. Børn:1) M a Iz N i e l s e n ( T i n g e l e ) , hjd. 15. Nov. 1731 i Von­

sild, f der 1. Marts 1785 af eatluiral Feber, kaldes 1778 og 82, men ikke 1785, Tingele, benævnes 1764 Husmand, 1767 Land­boelsmand, 1766 og 74 Gaardmand i Pailiolm; g. 11. Aug. 1763 i Vonsild ni. C a t h r i n e L a r s d a 11 e r, d. 23. Marts 1739 i Stenderup, f 28. Nov. 1784 i Vonsild af Blodstyrtning ved en Abortion, Datter af Husmand i Stenderup Lars Thy- gesen og Maren Justdatter. Børn:;i) M e l t e K i e r s t i n a, f. 24. Feb. 1764 i Vonsild, levede

1801; g. 6. Nov. 1789 i Vonsild m. Ungkarl T h o m a s J a c o b s e n , f. 1763, levede 1801, Søn af Inderste Jacob Stepbensen og Catharina Thomasdattcr. Se Kvindelinier XIX.

b) M a r e n , f. 4. Jan. 1766 i Vonsild, f der 12. Dec. s. A.c) F r i e d e r i c h ( M a t z e n ) , f. 6. Jan. 1768 i Vonsild, le­

vede 1785.d) C a t li r i n c M a l z e s, f. 2. Marts 1772 i Vonsild, t der

24. Marts 1773 af Smaakopper.e) L a il r i t z M a t z c n, f. 16. Jan. 1774 i Vonsild, levede 1785.f ) N i e l s M a t z e n T i n g e l e , f. 10. Marts 1778 i Vonsild,

levede 1785 .g) C a t li u r i n a M a r i a M a t z d a 11 e r T i n g 1 e r, f . 23.

Marts 1782 i Vonsild, levede 1785.2) ( l u n d e r M a r i a , hjd. 19. Jan. 1734 i Vonsild, f 13. Dec.

1788 i Bjert; g. 5. Juli 1765 i Vonsild m. Landbolsmand C h r i ­s t e n J e n s c n fra Agtrup i Bjert, hvortil de flyttede 1769. Se Kvindelinier XX.

3) M a r g r e t h e M a r i a ( N i e l s d a t t e r T i n g e l e v ) , hjd. 22. Dec. 1736 i Vonsild, t 10. Marts 1803 i Vejstrup; g. der 8. Nov. 1768 m. Landbolsmand J e n s K n u d s e n K r o g ,f. 12. Okt. 1721 i Vejstrup, t der 20. Mai 1794. Søn af Knud Jensen K. og Kierslen Nielsdatter af Vejstruprød. Se Kvinde­linier XXI.

4) Z e d t z e 1, hjd. 18. April 1739 i Vonsild, t der 30. April 1797;

Page 18: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

18

g. m. sin forannævnte Fætter H a n s N i c o l a i s e n T i n ­g e l e (se S. 16).

5) M a r e n , hjd. 18. Nov. 1742 i Vonsild, j der 25. Nov. 1765.6) M a r i a, hjd. 14. Jan. 1743 i Vonsild, f før 1771.

d. H a n s T i n g e l e v , f som Barn.e. H a n s H a n s e n T i n g l e f f ( T i n g e l ) , f. 1711 i Vonsild, |

der 11. Juli 1770, Gaardmand i Vonsild; g. der 21. Dee. 1734 m.M a r i a H a n s d a t t e r , f. 1709, f 29. April 1790 i Vonsild.Børn:1) H a n s H a n s e n T i n g e l e r ( T i n g l e r , T i n g l e f ) , hjd.

17. April 1735 i Vonsild, f der 18. Marts 1801, Gaardmand; g. der 16. Jan. 1767 m. Z o p h i a S c h w a n s m a r k , d. 16. Sept. 1742 i Vonsild, j 18. Marts 1826 af Alderdomssvag­hed som Aftægtskone i Vonsild, Datter af Gaardmand Søren Lauritzen S. og Hustru Maren. Børn: a) S ø r e n H a n s e n T i n g i e r , f. 17. April 1767 i Von­

sild, t der 20. Marts 1840 af langvarig Svækkelse efter nogle Dages Sygdom. I Anledning af hans Begravelse skænkede Sønnen N. H. Tingleff en Lysekrone til Vonsild Kirke med 24 Lys. Gaardejer i Vonsild (se Bilag 6); g. der 4. Juli 1807 m. K j e r s t e n R a s m u s d a t t e r H a u , t 2. Juni 1843 under et Besøg i Tyrstrup Sogn efter nogle Timers Sygdom, 55 Aar, 9 Maaneder og 18 Dage gam­mel, Datter af Rasmus Rasmussen fra Brabek i Aller og Elisabeth Lauridsdatter. Sønner:

(1. H a n s S ø r e n s e n T i n g l e r , f. 20. Mai 1808 paa Sønderholm, | der 18. Jan. 1876, E jer af Sønderholm, Sognefoged og Kirkeværge (se Bilag 7); g. 6. Aug. 1842 i Højen m. M a r e n N i e l s d a t t e r W i n k e l , f. 5. Nov. 1815 paa Horstedgaard, Højen, f 4. April 1899 i Kolding, Datter af Gaardmand Niels Winkel Marius- sen og Maren Pedersdatter. Børn:

(a. S e v e r i n e K i r s t i n e H a n s d a t t e r T i n g l e r ( T i n g l e f f ) , f. 5. Dec. 1843 i Vonsild; g. der 17. Mai 1861 m. Købmand i Kolding E r i c h C a r l Ra- b e n, f. 24. Jan. 1829 i Odense, f 13. Mai 1904 i Kol­ding, Søn af Lærer ved Borgerskolen Niss Chri­stian R. og Anne Cathrine Marie Dall. Se Kvinde­linier XXII.

(b. N i e l s H a n s e n T i n g l e f f , f. 25. Nov. 1849 paa Sønderholm, E jer af Sønderholm 1886—1916, Med­lem af Vejle Amtsraad, 1881—1906 Bestyrelsesmed­lem, deraf i 15 Aar Form and for Kolding Herreds Landbrugsforening, 1900 Medlem af Tyreskuekom- missionen for Vejle Amt, 1906 Form and for Afløs­ning af Pligtarbejde i Vejle Amt etc., 1911 R. af Dbg.

Page 19: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

19

(se Bilag 8); g. 23. Juli 1873 paa Sønderholm m. A n- d r c a M a r i a C o n r a d i n e C o n r a d s e n, f. 17. Sept. 1854 i Bølling ved Kolding, Datter af Landmand Hans C. og Else Kjerstine Winckel. Børn:1. M a r e n H a n s i n e T i n g l e f f , f. 24. Aug. 1874

paa Sønderholm; g. 4. Marts 1899 i Vonsild m. Ejer af Vonsild Gæstgivergaard med tilhørende Jorder P e t e r E m a n u e l F i n d s e n, f. 22. Mai 1875 i Vonsild, Søn af Landmand Mads F. og Hansine Nellemose, tog Præliminæreksamen 1892 og gik derefter over til Landvæsenet, Sogneraads- medlem 1905.

2. H a n s S ø r e n s c n T i n g 1 e f f, f. 17. Jan. 1876 paa Sønderholm, E jer af Hovedgaarden Rantzaus- gave ved Odder 1910—11, af Hovedgaarden Sker- rildgaard ved Hornsyld 1912; g. 19. Mai 1916 i Fre­deriksberg Kirke m. K a r o l i n e M a t h i l d e R i i s b e r g, f. 8. Aug. 1887 paa Askgaard ved Malling, Datter af Proprietær Kristian Andreas R. og Bodil Marie Sørensen. Datter:a. M a r i e E l i s a b e t h T i n g l e f f , f. 29. Marts

1917 paa Skerrildgaard.3. E d w a r d H a n s K o n r a d T i n g 1 e f f, f. 27.

Feb. 1877 paa Sønderholm, 1901—14 Forpagter af Vonsild Nygaard under Sønderholm, 1913 E jer af Jerlevgaard (357 Tdr. Land) ved Veilc; g. 24. April 1901 i Dalby ved Kolding m. K l a r a S c h u 11 z, f. 9. Dec. 1876 paa Ankerhus, Dalby, Datter af Kammerraad, Dannebrogsmand Jørgen Johansen S. og Jørgine Petersen Westcrbye. Børn:a. E l s e M a r i e J ø r g i n e T i n g l e f f , f. 20.

Marts 1902 paa Vonsild Nygaard.b. K a r e n M a r g r e t h e T i n g l e f f , f. 17. Feb.

1908 paa Vonsild Nygaard.c. N i e l s J ø r g e n T i n g l e f f , f. 10. Okt. 1909

paa Vonsild Nygaard.4. E m i l C h r i s t i a n T i n g l e f f , f. 6. Feb. 1879

paa Sønderholm, f der 29. Sept. 1881.5. E 1 i s e C h r i s t i n e T i n g 1 e f f, f. 24. Nov. 1880

paa Sønderholm; g. 14. Mai 1903 i Vonsild m. Forpagter H a n s W i s s i n g, f. 14. Mai 1873 paa Vonsildgaard, Søn af Proprietær Poul Jakob Tol­derlund W. og Marie Martine Wissing, Forpagter af Skjoldnæsholm ved Ringsted 1903—13, derefter af Saltø ved Næstved. Kvindelinier XXIII.

Page 20: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

20

6. E m i l H a n s T i n g 1 e f f, f. 7. Aug. 1882 paa Sønderholm, f der 22. April 1883.

7. A n n a T i n g 1 e f f, 1'. 15. Aug. 1883 paa Søn­derholm; g. 28. Sept. 1909 i Vonsild m. Ejer af Sønderskov C a r 1 W i s s i n g, f. 9. Aug. 1874 paa Vonsildgaard, Søn af Proprietær Poul Jakob Tol­derlund W. og Marie Martine Wissing.

8. H e l g a M a r i e T i n g 1 e f f, f. 2. Marts 1885 paa Sønderholm, Sygeplejerske, La\geboligen, Kle­mensker.

9. O t t o H a n s M a r t i n T i n g 1 e f f, f. 10. Nov. 1886 paa Sønderholm, Forpagter af Sønderholm og Vonsild Nygaard 1916.

10. I n g e h o r g M a r i e T i n g 1 e I f, f. 22. Aug. 1889 paa Sønderholm, alm. Forberedelseseksamen 1906, Massøse, Hellerup.

(2. R a s m u s S ø r e n s e n T i n g 1 e r, f. 5. Aug. 1809 i Vonsild, f der 14. Marts 1840 efter 10 Aars Svagelighed, ugift.

(3. L a r s S ø r e n s e n T i n g 1 e r, f. 29. Nov. 1818 i Von­sild, | der 24. Dec. s. A.

h) H a n s H a n s e n T i n g 1 e r, f. 1. April 1769 i Vonsild, f der 4. April 1811 ugift, tjente 1803 sin Broder Søren.

c) M a r i a (ved Bryllup og Død kaldet M a r e n), f. 15. Sept.1772 i Vonsild, f der 31. Dec. 1797; g. der 25. Mai 1793 m. Gaardmand A n d r e a s C h r i s t e n s e n T li u l l e s e n, f.1773 udenfor Vonsild, f 1- Sept. 1820 i Vonsild af en Rø­relse i Hjernen, 5773 Aar gi. (g. 2 u 4. Mai 1798 i Vonsild m. A n n a C a t h a r i n a S i m o 11 s d a 11 e r fra Bjært, f 18. Jan. 1845 i Vonsild, 78 Aar, 6 Maaneder og 8 Dage gi.). I Æ gteskabet var en Datter A n n a K j e v s t i n e , der le­vede 1820 og 26, men om hvem ellers intet vides.

d) C li r i s t i a n H a n s e n T i n g e 1 e, f. 16. Jan. 1776 i Von­sild, f der 6. Mai 1777.

e) J e s s H a 11 s c 11 T i 11 g e 1 e (T i n g 1 e r), f. 23. Marts 1778 i Vonsild, t der 23. April 1824 af »Forraadnelsesfeber«, In­derste i Osterp, Taps, senere Landbolsmand i Vonsild; g. 1 0 14. Okt. 1797 i Vonsild m. M a r i e C a t h r i n e J e s s - d a t t e r B ø d i c h e r fra Osterp, f. 1774, t 27. Dec. 1814 af Slag, 40% Aar gammel i Vonsild, 2° der 5. Aug. 1815 m. M e t t e M a r i e J e n s d a t t e r F r o s t fra Stauns- bjerge i Hejis. Børn:

(1. S a r a J e s d a t i e r T i n g e l e , f. 26. Dec. 1797 i Taps, f der 11. Jan. 1798.

(2. S a r a T i n g e l e , f. 10. Okt. 1800 i Taps, t der 15. Okt. s. A.

Page 21: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

21

(3. E t f f - B a r n 28. Okt. 1801 i Taps.(4. A n e S o p h i e , i'. 11. Fcb. 1803 i Vonsild, levede 1824,

vistnok den Anne Sophie Tingler, der er Fadder 1866 hos Hans Jacobsen Tinglev i Ødis.

(5. H a n s J e s s e n, f. 4. Marts 1807 i Vonsild, levede 1824. (6. .1 e n s J e s s c n T i n g 1 e r, f. 16. Dec. 1814 i Vonsild,

levede 1824.(7. M a r i a C a t h r i n e , f. 11. Marts 1816 i Vonsild, levede

1850 i Kolding; g. 1° m. Skipper J a n s e n i Kolding, 2 0 22. Jan. 1850 i Kolding m. Styrmand J e n s H a n ­s e n af Middelfart, f. c. 1814 paa Fænø i Odense Amt. Se Kvindelinier XXIV.

f) .1 e p (J c ]) p e) H a n s e n T i n g e 1 c (T i n g 1 e r ) , f. 21. Juni 1780 i Vonsild, f 28. Juni 1851 i Sønder Bjært efter et Par Aars Svaghed, tjente 1803 Peter Jonassen Schumacher i Stenderup, blev senere Husmand der, havde derpaa en Gaard i Agtrupskov i Bjært, hvor han og Hustru 1834 var paa Aftægt hos Sønnen Hans og hvor ban døde hos sin Sønnekone, der var gift 2. Gang med Laurids Poulsen; g. 15. Okt. 1803 i Stenderup m. M a r e n H a n s e s , f. der 26. Marts 1769, f 27. Jan. 1840 i Bjært, Datter af Hufncr i Stenderup Hans Jensen og Maria Simonsdatter. Børn-

(1. H a n s J e p s e n T i n g 1 o f, f. 3. Marts 1804 i Sten­derup f 1. Nov. 1839 i Agtrupskov. hvor han overtog Faderens Gaard; g. 12. Nov. 1831 i Bjært m. B o d i l C h r i s t i n a M ø l l e r , f. 11. Dcc. 1801 i S. Bjært, f 12. Juni 1853 af Brystsyge i Agtrupskov, Datter af Gaardmand Jens Jensen Midler og Karen Simon Si­monsen, samt g. 2" 7. Aug. 1815 i Bjært m. Laurids Poulsen Bruhn. Børn:

(a. M a r e n K i r s t i n e T i n g 1 e f, f. 1. Scpl. 1832 i Agtrupskov; g. 7. Juli 1854 i S. Bjært m. Skipper og Kaadner H a n s P e t e r N i e l s e n S j o d, f. 3. Juni 1815 i Agtrup, t 8- Sept. 1884 paa Frederiks Hospital i Kjøbcnbavn, var ved sin Død ansat ved Muddermaskinen i Kolding, Søn af Gaardmand Niels Hansen i Agtrup og Kirsten Peder Hansen. Se Kvin- delinic XXV.

(b. J e n s H a n s e n T i n g l e f, f. 16. Nov. 1833 i Ag­trupskov f 16. Mai 1895 i Green Bav, Wiscausin; g. 5. Juli 1859 i Bjært m. I n g e r K a t h r i n e J e s ­s e n , f. c. 1826, f 20. Nov. 1868 i Bjært, Datter af Gaardmand Jacob Hansen J. og Inger Marie Niels- datter Lund. Børn:1. H a n s J e n s e n T i n g 1 c f, f. 23. Jan. 1860 i

Bjært.

Page 22: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

22

2. I n g e r M a r i e T i n g 1 e f f, f. 15. Juli 1861 i Bjært.

3. B o d i 1 K i r s t i n e T i n g 1 e 1' f, f. 30. Juli 1862 i Bjært.

4. M a r i e C a t h r i n e T i n g 1 e f f, f. 3. Mai 1866 i Bjært, udvandret 1873; g. 29. Okt. 1865 i Green Bay m. A n t o n E d u a r d S ø r e n s e n . Se Kvin­delinier XXVI.

(e. K a r e n M a r i e T i n g l c f , f. 13. Sept. 1835 i Ag- trupskov, bor i Kolding; g. 9. Marts 1874 i Aaleby, Tirslund ni. Landmand, Murer J o li a n F r e d r i k H o l s t , f. 1. Sept. 1831, t 1. April 1905 i Kolding. Se Kvindelinier XXVII.

(d. J e p (J c p p e) H a n s e n T i n g 1 c f, f. 25. Jan. 1838 i Agtrupskov, f 30. Nov. 1910 paa Skamlingsbanken, Landbolsniand, Murer og Tømrer, fra 1897 Gaardejer i Grønninghoved, Vejstrup; g. 21. Okt. 1871 i Vej­strup m. A n n e M a r i e F o g t, f. 22. Dec. 1842 i Hundslev, Als, Datter af Gaardmand Nikolai F. og Marie Kristensen. Børn:1. M a r i e K i r s t i n e T i n g l c f , f. 25. Dec. 1873 i

Vejstrup, t der 11. Dec. 1887.2. N i k o l a j H a n s e n T i n g 1 e f, f. 28. Sept. 1875

paa Skamlingsbanken i Vejstrup, Begnskabsfører 1899—1909, Gaardejer i Vejstrup 1911; g. 6. Dec. 1913 i Kolding m. M a r i e D a u g a a r d , f. der 28. Mai 1875, Datter af Vognmand Chresten Han­sen D. og Marie Simonsen. Søn:a. J e p ]) e D a u g a a r d T i n g 1 e f, f. 9. Nov.

1914 i Vejstrup.3. H a n s J e p p e s e n T i n g l e f , f. 4. Dec. 1876 i

Vejstrup, t der 3. Juni 1879.4. K i r s t i n e M a r i e T i n g l e f, f. 8. April 1878 i

Vejstrup, t der 6. Nov. 1895.5. A n n e H a n s i n e T i n g l e f , f. 21. April 1880 i

Vejstrup, f der 26. Juli 1882.(e. H a n s H a n s e n T i n g 1 c f, f. 23. Dec. 1839 i Ag­

trupskov, udvandret 1866, bor i Green Bay, Wiscon- sin; g. der 1. Sept. 1869 m. A n e K i r s t i n e N i e l - s e n, f. 23. Dec. 1847 i Slagelse, Datter af Kusk hos Brændevinsbrænder O. Petersen Niels Olsen og Bir­the Marie Schrøder. Datter:1. M a r i e C h r c s t i n e T i n g l c f , f. 1. April 1870

i Green Bay; g. der 16. Nov. 1897 m. sin Fætter N i e l s H a n s e n S j o d (se Kvindelinier XXV).

(2. J o h a n n a M a r i a T i n g 1 e f, f. 17. Marts 1807 i

Page 23: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

23

Stenderup; var 1840 g. i Kbh. in. Hovmester paa Fre­gatten Galathea J e n s e n .

(3. J e p J e p s e n T i n g l e f, f. 27. Nov. 1809 i Stenderup, t der 28. Nov. s. A.

(4. J e n s J e p s c n T i n g l e f , f. 9. Nov. 1811 i Stenderup, f 23. Marts 1902 i Haderslev, tjente 1834 Hufncr Ebbe Sørensen Seest i Agtrup, blev senere Gæstgiver i Ha­derslev; g. der 28. Sept. 1839 m. J u d i t h e C l e r m o n t , f. der 29. Jan. 1815, t der 4. Sept. 1885. Børn:

(a. M a r i e R e g i n e T i n g 1 c f f, f. 17. Okt. 1839 i Haderslev, f der i Feb. 1846.

(b. J o h a n n J e p s e n T i n g l e f f , f. 4. Aug. 1841 i Haderslev, lærte Handelen hos Købmand P. H. S. Giørtz i Haderslev, Købmand i Sønderborg, nu Ren­tier; g. 1 0 8. April 1870 i Sønderborg m. M a r i e M a r g r e t h e A d o l p h s e n , f. der 24. Dec. 1847, t der 26. Jan. 1881, 2 0 25. Juli 1882 m. A n n a M a r ­g a r e t h J e p s c n, f. 10. April 1855 i Broager. Børn:1. J e n s F r i e d r i c h T i n g l e f f , f. 10. Nov. 1871

i Sønderborg, Købmand der; g. der 26. April 1898 m. A u g u s t e F r a n z c n, f. der 21. Jan. 1877. Børn:a. A n n a M a r i e T i n g l e f f , f. 2. Marts 1899 i

Sønderborg.b. F r i e d r i c h T i n g l e f f , f. 13. Marts 1900 i

Sønderborg.c. M a g d a 1 e n e A u g u s t e T i n g l e f f , f. 7.

Sept. 1901 i Sønderborg.d. H i 1 d e g a r d T i n g l e f f , f. 4. Nov. 1904 i

Sønderborg.e. E l i s a b e t h C h a r l o t t e T i n g l e f f , f. 5.

Dec. 1908 i Sønderborg.2. J e n n y M a r i e J u d i t h T i n g l e f f , f. 22. Aug.

1873 i Sønderborg; g. 29. Juni 1897 i Sønderborg m. Kaptain i Hamborg F r i t z M i e h e l s e n , f. 8. Jan. 1867 i Sønderborg. Ingen Børn.

3. M a r i e J o h a n n e D o r o t h e n T i n g l e f f , f. 3. Sept. 1875 i Sønderborg; g. der 17. April 1900 m. Bryggeriejer i Sønderborg C h r i s t i a n P e ­t e r s e n , f. der 7. Juni 1875. Se Kvindelinier XXVIII.

4. M a g d a 1 e n e S o p h i e A u g u s t e T i n g l e f f ,f. 19. April 1877 i Sønderborg; g. 10. Juni 1903 i Hamborg m. Kaptain H a n s M i c l i e l s e n , f. 5. Marts 1871 i Sønderborg. Se Kvindelinier XXIX.

5. E I s e J e n s i n c R i g i n e T i n g l e f f , f. 15.

Page 24: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

24

April 1879 i Sønderborg; g. der 28. Marts 1900 m. M anufakturhandler i Haderslev R 1 i a s P e t e r- s e n T h o r s e n, f. 29. April 1872 i Flovt ved Ha­derslev. Se Kvindelinier XXX.

(3. J o h a n n J e p s e n T i n g 1 e f f, f. 21. Jan. 1881 i Sønderborg, Købmand i Hamborg; g. 29. Jan. 1910 i Flensborg m. R I s e S c li i 11 i n g, f. der 7. Feb. 1890.

7. J ø r g e n A x e l T i n g l e l f , f. G. Juli 1808 i Sønderborg.

8. A n n a M a r i e M a r g r e t li e T i n g 1 c f f, f. 12. Sept. 1888 i Sønderborg.

9. M e t h a M a r i c J u d i t h T i n g 1 e f f, f. 18. Juni 181)0 i Sønderborg.

(e. J o li a n n e B a r t li o 1 i n e T i n g l e f f, f. 2. Juni 1843 i Sønderborg, bor i Kjøbenliavn; g. der 12. Marts 1865 m. fliv. Kontorbud ved Holmen F r e d e r i k C l a u s e n , f. 22. Sept. 1832 i Herlufmagle, Søn af Kromand Jacob C. og Anne Bolette Hansen. Se Kvindelinier XXXI.

(d. C h r i s t i n e M a r i e T in g 1 e f f, f. 1. April 1845 i Haderslev, t der 21. Sept. 1847.

(e. H a n s S ø r e n s e n T i n g l e l f , f. 30. April 1847 i Haderslev, Urmager der; ugift.

(f. J e p H a n s e n T i n g l e l f , f. 7. Juni 1849 i Ha­derslev, Sadelmager der; g. 29. Juni 1880 i Slesvig m. W i 1 h e 1 m i n c C h r i s t i n e M ø l l e r, f. der 29. Jan. 1854. Børn:1. H e n n y M a r i e .1 u d i t li e T i n g 1 e f f, f. 10.

Mai 1882 i Haderslev.2. M a r t h a W i l li e 1 m i n e C h r i s t i n e T i n g -

l e f f, f. 24. Sept. 1884 i Haderslev; g. der 7. Feb. 1913 ni. Købmand i Haderslev H a n s H a n s e n . Se Kvindelinier XXXII.

3. F r i e d a A n n a M a r i e 4’ i n g 1 e f f, f. G. Nov. 1888 i Haderslev; g. der 20. Aug. 1915 m. Købmand J o h a n H a n s e n.

(g. M a r i e C li r i s l i n e T i n g 1 e f f, f. 21. Jan. 1852 i Haderslev; g. der 4. Mai 1887 m. Skomagermester F r i d e r i k W i l h e l m J ø r g e n s e n , f. der 17. Sept. 1854, t Sommeren 191 G. Ingen Børn.

(li. J u d i t h e C a t li r i n e T i n g 1 e f f, f. 26. Mai 1851 i Haderslev, f c. 1870 i Hamborg.

(i. P e t e r B r c c h l i n g T i n g l e l f , f. 30. Juli 1855 i Haderslev, t der 27. Okt. 1864.

g) R n f f. D r e n g 21. April 1784 i Vonsild.

Page 25: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

25

2) H a n s C h r i s t i a n T i n g l e r , hjd. 11. Juni 1738 i Vonsild, bcgr. der 14. Juni 1739.

3) H a n s C h r i s t i a n T i n g 1 c r, cl. 18. Dec. 1740 i Vonsild, t der 3. April 1813 som Aftægtsmand, tidligere Bolsmand og Kurvebinder; g. 7. Okl. 1771 i Vonsild m. K a r e n N i s d a t- t e r , f. i Marts 1751 i Tapsuhr, t 20. Juli 1831 i Ødis, Datter al' (iaardmand i Frorup Nis Hansen og Mette Petcrsdatter. Børn ;a) H a n s T i n g 1 e f, f. 1. Sept. 1773 i Vonsild, t 23. Mai 1832

i Ødis, ugift.b) N i s H a n s e n T i n g e l e (T i n g 1 c r ) , d. 26. April 1778

i Vonsild, f der 22. Marts 1831 af Vattersot som Aftægts- mand, tidligere Kaadner; g. 15. Sept. 1801 i Vonsild m. E 1 i s a b c l li M a r i a Ø s t e r g a a r d, f. 17. April 1782 i Dalby, f 13. Juni 1842 i Vonsild, Datter af Lauritz Peder­sen og Inger Jensdatter. Børn:

(1. H a n s N i s s e n T i n g 1 e r, f. 3. Jan. 1806 i Vonsild, t der 10. Aug. 1855, Kaadner og Væver; g. 2. Okt. 1830 i Vonsild m. M a g d a 1 e n e F r e d c r i e h s d a t t c r S v a r t, f. 2. Marts 1802 i Vonsild, f der 25. Juli 1886, mistede 1870 sin venstre Haand, som amputeredes for Kræft, men var siden rask indtil Nov. 1885, havde over­draget Stedet til sin Plejesøn og Søstersøn Claus Jensen’ Schmidt, hos hvem hun døde, Datter af Kaadner Fre­derik Pedersen S. og Johanne Pedcrsdatter.

(2. J e n s N i s s e n T i n g 1 e r, f. 10. Nov. 1808 i Vonsild, f der 24. Jan. 1831 af Tæresyge.

(3. C h r i s t i a n N i s s e n T i n g 1 c r, f. 11. April 1813 i Vonsild, levede 1842.

(4. K a r e n N i s d a t t e r T i n g l e r , f. 29. Aug. 1823 i Vonsild, t der 8. Aug. 1841 efter 25 Ugers Sygdom.

c) P e d e r H a n s e n T i n g l e r , f. 2. Jan. 1781 i Vonsild, t der 25. Okt. 1825 af en Brokskade, ugift.

d) J e s s H a n s e n T i n g 1 c r, f. 9. Juni 1784 i Vonsild, f2. Marts 1842 i Vamdrup, var 1835 bosat i Ødis, senere Hus­mand paa Øster Mark i Vamdrup; g. der 12. Aug. 1837 m. M e t t e M a r i e II a n s d a 11 e r, f. e. 1811, f før 1861 (g. 2" 5. Aug. 1843 i Vamdrup m. Ungkarl Knud Thomsen Skoulund paa Øster Vamdrup Mark). Søn;

(1. H a n s J e s s e n T i n g 1 e r, f. 30. April 1840 i Vam­drup, f 11. Sept. 1871 i Ødis af Sygdom i Maven, Land­bolsmand paa Fløjbjerg; g. 23. Nov. 1861 i Ødis in. A n e J e n s e n ved Rode, f. 4. Marts 1832, Datter af (Iaardmand i Brande Jens P. Thomasen og Maren Jør-- gensdatter. Ingen Børn.

e) J a c o b H a n s e n T i n g 1 o r (T i n g 1 e f ) , f. 18. Nov.

Page 26: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

26

1790 i Vonsild, f 4. Jan. 1858 paa Rodegaard i Ødis, var den enesle af Børnene, der var hjemme 1803, senere Ejer af Rodegaard; g. 26. Okt. 1833 i Ødis m, A n n a S o p h i a N i e 1 s d a 11 e r, d. 23. Dec. 1805 i Ødis, t der 10. Juni 1880 af Lungebetændelse, Datter af Niels Sørensen i Øl­sted Sogn og Mette Jensdatter i Brcdballe, Hornstrup. Børn:

(1. H a n s J a c o b s e n T i n g i e f , f. 27. Feb. 1835 paa Rodegaard, f der 30. Marts 1885, E jer af Rodegaard;g. 28. Sept. 1865 i Ødis m. K i r s t i n e A n n e M a r i e H a n s e n , f. 14. Mai 1847 i Ødis, f 22. Marts 1904 i Odense, Datter af (iaardejer Jes H. og Sara Kirstine Schmidt. Børn:

(a. A n n a S o l i e T i n g 1 c f f, f. 27. Feb. 1866 paa Rodegaard; g. 29. Okt. 1889 i Ødis m. J o h a n n e s C h r i s t o f f e r H a n s e n , f. 18. Juli 1867 i Ødis- Bramdrup, Søn af Sognefoged Nicolai ChristofferH. og Marie Schmidt, Bestyrer af Drenderup Mejeri 1888—99, Ejer af Missionshotellet (Hotel Ansgar) i Odense 1899—1913, nu M argarinefabrikant i Kjø- benhavn. Se Kvindelinier XXXIII.

(b. J e s H a n s e n T i n g 1 e f f , ' f. 13. Marts 1867 paa Rodegaard, f 20. Mai 1917 i Visby ved Tønder, Køb­mand; g. der 16. Okt. 1896 m. J o h a n n e S c h m i d t , f. der 1. Sept. 1873, Datter af Mølleejer Johan Hansen S. og Hustru Caroline. Børn:I. K a t h i n k a M a r i c T i n g l c f f , f. 14. Okt. 1897

i Visby.2. M a r i e S o p h i e T i n g 1 e f f, f. 23. Dec. 1899

i Visby.3. J o h n H a n s e n T i n g 1 e f f, f. 15. Juli 1902

i Visby.4. H a n s J a c o b s e n T i n g l e f f , f. 27. Marts 1904

i Visby.5. H u 1 f r e d K i r s t i n e T i n g 1 e f f, f. 16. Juli

1908 i Visby.6. A s t r i d T i n g l e f f , f. 1911 i Visby, f der 15.

April 1916.7. D a g m a r T i n g l e f f , f. 8. Dec. 1916 i Visby,

(c. S a r a M a r i e T i n g l e f f , f. 4. Sept. 1868 paa Ro­degaard; g. 14. Juli 1892 i Vamdrup m. Købmand i Vamdrup F r e d e r i k V i l h e l m J o h a n s e n , f. 28. April 1865 i Nørre Bjært, f 28. Jan. 1910 paa Kolding Sygehus, Søn af Gaardejer Hans Vilhelm J. og Johanne Marie Jensen. Se Kvindelinier XXXIV.

(d. J a c o b H a n s e n T i n g l e f f , f. 20. Nov. 1869 paa Rodegaard, Snedker i Vamdrup; g. 4. Sept. 1897 i

Page 27: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

27

Alminde m. M a r i e K i r s t i n e F r y d e n d a 11, f. 13. Nov. 1873 i Andrup ved Christiansfeld, Datter af Hans Jensen F. og Marie Kirstine Nissen. Børn:1. J o h a n n e s T i n g 1 e f f, f. 2. Okt. 1899 i Vam­

drup.2. G e r d a F r y d e n d a l i T i n g 1 e f f, f . 1. Aug.

1901 i Vamdrup.3. A n n y E l i s a b e t h F r y d e n d a i l T i n g ­

l e f f, f. 10. Feb. 1904 i Vamdrup, f der 5. Juni s. A.

1. A n n y E l i s a b e t h F r y d e n d a l l T i n g - l e f f , f. 26. Juli 1903 i Vamdrup.

5. E v a M a r i e F r y d e n d a i l T i n g 1 c f f, f. 31. Aug. 1910 i Vamdrup.

(e. C a r l T i n g 1 c f f, f. 30. Dec. 1870 paa Bodegaard, Ekspedient i Kolding; g. 23. Juli 1899 i Kolding m. W a l b o r g M a r i e G e o r g i n e J a k o b s e n , f.3. Mai 1878 i Nykjøbing F., Datter af Conrad J. og Anna Johanne Hansen. Døtre:1. E b b a H e l g a M a r t a T i n g 1 c f f, f. 14. Mai

1900 i Kolding.2. E 1 v i n a C h r i s t i n e T i n g 1 c f f, f. 31. Marts

1903 i Kolding.(f. J o h a n T i n g l e f f, f. 20. Jan. 1872 paa Rodegaard,

Gaardejer i Holte-Vamdrup, i Langeskov ved Odense, nu i Egelund i Fangel; g. 3. Juli 1908 i St. Johannes Kirke i Kjøbenhavn m. P c t r a M a t h i 1 d e A g n e s J e n s e n , f. 8. Okt. 1882 i Kjøbenhavn. Søn:1. H a n s J a c o b M e 1 d g a a r d T i n g 1 c f f, f . 3.

Mai 1909.(g. A n t o n T i n g l e f f , f. 16. Juni 1873 paa Rodegaard,

udvandret til Amerika; der er intet hørt fra ham siden 1896.

(h. C a t h i n k a M a r i e T i n g 1 c f f, f. 26. April 1879 paa Rodegaard, f 29. Marts 1890 i Ødis.

(2. K a r e n J a c o b s d a t t c r T i n g l e f, f. 16. Aug. 1837 i Ødis, f der 24. Okt. 1856.

4) J e s s ( T i n g l e r ) , d. 14. Juli 1743 i Vonsild, begr. der 27. Okt. s. A'.

5) K i e s t i n , d. 13. Sept. 1744 i Vonsild, f der 1. April 1810; g. der 1° 29. Juni 1769 m. Landboler M a l z T h o m a s s ø n ,d. der 13. Sept. 1731, f der 3. Aug. 1775 »uden Tvivl af en giftig Dunst, da han laa paa Marken og blev syg og Dagen efter døde han af Trang og Stanck for Brystet«, Søn af Hus­mand Thomas Thomassøn, 2 0 8. Juni 1779 i Vonsild m. M a t z P e d e r s e n S v a r t ( S c h w a r t z ) , f. c. 1754, t

Page 28: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

28

23. Marts 1837 i Vonsild som Aftægtsmand efter nogle Ugers Svagelighed, Søn af Peter S. og Malene Matsdatter.

f. C h r i s t i n a T i n g 1 e f f, f som Barn.g. C h r i s t i n a II a n s ( l »t t e r, f. 1717 i Vonsild, t der 3. Feb.

1773; g. der il. Nov. 1735 m. Husmand P e d e r J e p s e n , f. 1708, f 1. Marts 1780 hos sin Brodersøn Gaardmand Christian Han­sen i Vonsild. Se Kvindelinier XXXV.

h. J e n s H a n s e n , f. 1710 i Vonsild, er rimeligvis identisk med Stamfaderen til Slægten Wytf. Han er nemlig ikke død som Barn, og Jens Hansen (Wytf) er den eneste Jens Hansen, der indenfor et passende Tidsrum er gift i Vonsild.

3. M a r i n N i s d a t t e r , f. 27. Nov. 1001 i Tinglev, boede ved Fa­derens Død i Seest, men kan ikke findes i Kirkebogen, der er meget daarlig ført, maa være den Maren Poul Tinglcffs fra Seest, der er Fadder 1704 og hendes Barnebarn var vel den Christian Hansen Tinglef(1711—80), der er Stamfader til den i Bilag 9 opførte Gren.

4. T r i n c k c ( C a t h a r i n ) N i s d a t t e r , f. 28. Sept. 1603 i Ting­lev, f der 28. Dcc. s. A.

5. N i s N i s s c n T i n g 1 e f f, f. 23. Marts 1605 i Tinglev, levede ugift hos sine Forældre i Vonsild, begr. der 17. Juni 1729.

6. C a t h a r i n a N i s d a t t e r , f. 4. Juni 1070 i Vonsild, t der 5. Sept. s. A.

Page 29: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

SLÆGTEN WYFF (WIUFF).J e n s H u n s c n Wy l ' l (so S. 28), f. 17111 i Vonsild, t der 4.

Aug. 1798 af Vandsyge, Teglbrænder og Kjer af Teglgaard i Vonsild, som han 1772 overdrog til sin ældste Søn Hans; g. 29. Juni 1747 i Vonsild in. S i 11 a M a r i a C h r i s t i n n s d a t t e r , f. 1723, f 21. April 1808 i Vonsild, Datter af Christian Petersen. Børn:1. H a n s J e n s e n W y f f, f. i Jan. 1748 i Vonsild, | der 5. Feb. 1795,

Teglbrænder, 1772 E jer af Teglgaard, hvis Hovedbygning ban op­førte 1773—78; g. 31. Mai 1770 i Vonsild m. A n n a C a t h r i n a S ø r c n s d a 11 e r, f. 1747, f 12. Marts 1819 i Vonsild, Datter af Gaardmand Søren Schwansmark og Maren Jepsdatter. Børn:a. S i 11 a M a r i a H a n s d a l t e r W y f f, f. 23. Feb. 1772 i Von­

sild, f 12. Jan. 1836 i Seesl; g. 22. April 1797 i Vonsild ni. Gaard- mand H a n s P e d e r s e n (se Kvindelinier XV), f. 11. Okt. 1771 i Vonsild, t 3. Juli 1821 i Seest. Se Kvindelinier XXXVI.

b. S ø r e n H a n s e n W y f f, f. 15. Max-ts 1774 i Vonsild, f der 25. Nov. 1862, E jer af Teglgaarden i Vonsild, var 1834 Kirchen- jurat, 1843 Aftægtsmand; g. 25. Sepi. 1813 i Vonsild m. S a r a V e s t e r b y e, f. 5. Marts 1793 i S. Bjært, t 2. April 1819 i Von­sild, Datter af Gaardmand Peder Nissen og Anne Maria Peder Mortensen. Børn:1) H a n s S ø r e n s e n W y f f , f. 14. Dee. 1815 i Vonsild, f der

31. Aug. 1878, E jer af Teglgaarden; g. der 27. Mai 1843 m. A n n a C a t li r i n c C h r i s t i a n s d a 11 c r H a n s e n, f. 25. April 1821 i Vonsild, f der 16. Aug. 1890 af langvarig Svaghed (Tæring) tilsidst Diarrhoe, dog kun kort Tid sengeliggende. Hun var efter Mandens Død flyttet til Kolding, boede senere i Seest, men tilsidst bos Sønnen i Vonsild, Datter af Gaard- mand Christian Diensen Hansen og Mette Mikkelsdatter. Børn:a) S ø r e n H a n s e n W y f f , f. 14. Juli 1845 i Vonsild, f

der 16. Marts 1846.b) S ø r e n H a n s e n W y f f , f. 16. Nov. 1847 i Vonsild, f

der 26. Sept. 1904; g. 5.' Juli 1878 m. A n n a W a l t h e r * - d o r f fra Kolding. Ingen Børn.

Page 30: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

30

c) C h r i s t i a n H a n s e n W y f f, f. 29. Mai 1850 i Von­sild, Landmand i Geising, senere paa Seest Mark ved Kol­ding; g. 22. Okt. 1874 i Gcjsing, Anst, m. H a n s i n e S o f i e M a t h i s e n , f. der 23. Juli 1851, Datter af Paul Terpager M. og Anna Marie Hansen. Børn:

(1. M a r i e V y f f, f. 27. Sept. 1875 i Ansi; g. 18. Nov. 1903 i Branderup ni. J e n s H a n s e n paa Seest Mark ved Kolding. Se Kvindelinier XXXVII.

(2. H a n s V y f f, f. 29. Sept. 1881 i Anst, Tapetserer og Sadelmager i Kolding.

(3. S ø r e n V y f f, f. 21. Marts 1886 i Anst.(4. A n n e V y f C, f. 13. April 1888 i Seest.(5. M a r g r e t h e P o u l i n e V y f f , f. 11. Dee. 1891 i Seest.

d) B o d i 1 M a r i c W y f f, f. 8. April 1852 i Vonsild, bor paa Frederiksberg; g. 18. April 1885 m. fli. E jer af Hvids­minde P e t e r J e n s e n E e f s e n , f. 10. April 1847 paa Skovbygaard ved Haderslev, Søn af E jer af Skovbygaard Jens Hansen E. (Eebsen) og Volborg Kjestine Fuglsang. Se Kvindelinier XXXVIII.

c) H a n s S a g a H a n s e n V v f f, f. 7. Nov. 1861 i Vonsild, f der 5. April 1864.

2) P c d e r S ø r e n s e n W y f f, f. 25. Okt. 1818 i Vonsild, t der 10. April 1892, E jer af Geilhavegaard; g. der 13. Nov. 1847 m. A n n e K i r s t i n e Søe , f. 27. Nov. 1822 i Faur- vraa, Tyrstrup, j 19. Aug. 1879 i Vonsild, Datter af Gaard- mand Christen S. og Botilla Kirstine Jeppes. Børn:a) S ø r e n P e d e r s e n V y f f, f. 19. Aug. 1848 i Vonsild,

ugift.b) S a r a C h r i s t i n e V y f f, f. 18. Feb. 1850 i Vonsild,

ugift.c) C h r i s t i a n P e t e r s e n V y f f, f. 1. Juni 1852 i Von­

sild, f der 10. Feb. 1877 af Brystsyge efter i 3 Aar at have været kirtelsyg.

d) H a n s P e t e r s e n V y f f , f. 24. April 1854 i Vonsild, E jer af Geilhavegaard; g. 30. Nov. 1889 i Vonsild m. E m m a J o h a n n e S ø e , f. 2. April 1868 i Tagkjær, Tyrstrup, Datter af Gaardejer Hans Jepsen S. og Sara Ka­thrine Kjær. Børn:

(1. P e t e r H a n s e n V y f f , f. 3. Jan. 1892 i Vonsild.(2. A n n a K i r s t i n e V y f f , f. 23. Juli 1893 i Vonsild. (3. H a n s H a n s e n V y f f , f. 19. Marts 1895 i Vonsild. (4. S a r a K a t h r i n e V y f f , f. 17. Feb. 1897 i Vonsild. (5. J o h a n n e s H a n s e n V y f f, f. 28. Okt. 1898 i Von­

sild.(6. C h r i s t i a n H a n s e n V y f f , f. 27. Sept. 1900 i Von­

sild.

Page 31: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

31

(7. S ø r e n H a n s e n V y f f, f. 5. Mai 1902 i Vonsild.(8. M a r i u s H a n s e n V y f f, f. 18. Jan. 1904 i Vonsild. (9. M a r i e M a t h i l d e V y f f, f. 11. Marts 1906 i Vonsild.

(10. A n d r e a s H a n s e n V y f f, f. 7. Juni 1907 i Vonsild. (11. J e n s G e d e b e r g H a n s e n V y f f , f. 20. Juli 1908

i Vonsild.c) S a r a M a t h i l d e V y f f , f. 3. Sept. 1856 i Vonsild, f

der 10. Jan. 1882.f) M a t h i a s P e t e r s e n V y f f , f. 30. Okt. 1858 i Vonsild,

t der 25. Aug. 1874 af Brystsyge, var syg siden Feb. 1873, forberedte sig til sin Konfirmation, da han blev syg.

g) A n n a M a r i e V y f f, f. 21. Sept. 1860 i Vonsild, f der 17. Sept. 1869.

li) J o h a n n e s V y f f , f. 4. Juli 1862 i Vonsild, f der 26. Marts 1893.

i) P e t e r P e t e r s e n V y f f , f. 7. Jan. 1864 i Vonsild, f der 5. Jan. 1866.

c. J e n s H a n s e n W y f f , f. 5. Mai 1776 i Vonsild, f der 6. Aug. s. A.

d. J e n s H a n s e n W y f f , f. 20. Juli 1777 i Vonsild, f 0. Feb. 1834 i Heils, hvor han fik sine Svigerforældres Gaard; g. der 27. Mai 1803 m. A n n a M a r i a J e n s d a t t e r K r o e g , f. 10. Dec. 1779 i Steenskro, f 5. April 1860 i Heils, Datter af Gaard- mand Jens Arendsen og Anna Hansdatter. Børn:1) H a n s J e n s e n V y f f, f. 18. Dec. 1803 i Heils, fik Gaarden

efter sine Forældre, men maatte paa Grund af daarlig Hus­holdning sælge den og levede et kummerligt Liv hos sin ældste Søn paa et Landbolssted i Heils, f der 27. April 1883; g. 23. Mai 1829 i Heils m. E l s e M a r i e M i e h e l s d a t t e r 0 s t e r g a a r d, f. 1803 i Vonsbæk, f 23. April 1890 i Heils, Datter af Gaardmand Michel Nissen i Ba'k i Vonsbæk og Hanne Marie Rasmussen. Børn:a) J e n s H a n s e n V i u f, f. 14. Juli 1829 i Heils, Landbols­

mand i Heils, f i Amerika; g. 18. Okt. 1856 i Heils m. ( Ane ) K j e r s t i n e K n u d s d a t t e r H o 1 s t, f. 1. Jan. 1834 i Heils, Datter af Smed Knud Madsen H. paa Vor- gaarde og Else Hansdatter Friis. Børn:

(1. H a n s J e n s e n V i u f, f. 11. Juni 1857 i Heils.(2. E l s e M a r i e V i u f, f. 18. Aug. 1860 i Heils.(3. K n u d i n e M a d s i n c V i u f , f. 13. Sept. 1869 i Seest.

b) N i s H a n s e n V i u f f, f. 14. Okt. 1831 i Heils, Værtshus­holder i Haderslev, f i Queensland; g. 25. Juli 1856 i Heils m. M a r i e E l i s a b e t h L i n d b e r g, f. der 4. Sept. 1831, Datter af Gaardmand Christjern Jensen L. og Anne Magdalenc Rose. Søn:

(1. H a n s N i s s e n W i u f f, f. 1859 i Haderslev.

Page 32: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

32

c) J e n s P e t e r V i u f f, f. 17. April 1834 i Heils, Arbeids- mund i Andrup ved Stepping; g. 14. Juli 1863 i Rødding ni. M a r i c E l i s a b e t h L a n g e l v e d, f. 27. April 1830 i Grønnebæk, f 9. Juni 1874 i Skodborg, Datter af Hus­ejer Jes Andersen og Mette Kirstine Sørensen, 2" 14. Juli 1876 in. A n n a M a r i e M o g e n s e n, f. 29. Sepi. 1853 i Skodborg, Datter af Gaardinand Mads M. og Hustru Maria Kirstine. B ørn:

(1. P e t e r W i u f f, f. 16. Okt. 1878, bor i Hibbing, Minne­sota; g. in. N. N. Datter:

(a. . . .(2. H a il s i il e M a g i n e W iu f i', f. 30. Mai 1884; g. ni.

J e n s J u li 1 J e il s e n i Bevtoft Mølle.(3. A n n e I) o r t li e a W i u f f, f. 25. Juli 1887; g. in.

L o r e n z l l o s t g a a r d F r i i s i Nortli Dacota, N. A.(4. H a n s W i u f f, f. 25. Marts 1889.(5. E l i n e M a r i e W i u f f, f. 16. Aug. 1892.

d) A li r e il t H a n s e n V y f I (\V i u f I ) , f. 4. Feb. 1836, bor i Hygum ved Rødding; g. 25. Jan. 1866 i Hygum m. J e n s i n e M a r i e H a n s e n, f. 16. Nov. 1844 i Brostrup ved Rødding. Søn:

(1. H a n s I v e r s e n W i u f f, f. 18. Okt. 1866 i Hygum; g. der 25. Jan. 1891 in. A n d r e a L o r e n t z e n , f. B ørn:

(a. J e n s i ii e M a r i a 11 a n s o n W i il I f, f. 31. Okt. 1891.

(b. J o li a n n e K a t li a r i n e H a n s e n W i u f f, f. 15. Okt. 1893.

(c. A r e n d t H a n s e n W i u f f, f. 21. Jan. 1895.(d. J o h a n n H a n s e n W i u f f , f. 3. Juni 1897.(e. J e n s 11 a n se n W i u f f, f. 12. Dee. 1900.(f. C h r i s t i n e l l a n s e n \V i u f f, f. 2. Mai 1902.(g. I v e r H a n s e n W i u f f, f. 12. Marts 1906.

c) A n n e M a r i e H a n s d a t t e r Vi u f, f. 24. Nov. 1838 i Heils; g. ni. Viever og Husejer P e t e r .1 e p s e n R a v n- li o 11 i Dalby pr. Kolding, f. e. 1844 i Ødis, vel Peter Hansen Jepsen, 1'. 26. Juni 1845 i Ødis, Søn af Husmand Hans J. og Stine Petersdalter. Se Kvindelinier XXXIX.

f) J o li a n n c M a r i e W i u f f, f. 7. Feb. 1841 i Heils, ugift, bor i Vejstrup ved Kolding.

g) C h r i s t i a n H a n s e n V i u f, f. 12. Juli 1816 i Heils, udvandret til Cliicago.

2) A n n a J e n s d a t t e r V j f, f. 25. Feb. 1807 i Heils, f 14. Juli 1886 paa Stenderupgaard; g. ni. E jer af Overniarkgaard og Binderup Mølle i Bjært P e d e r C li r i s t i a n s c n J u li 1, f. 3. Dee. 1802 i Heils, t 23. April 1877 paa Stenderupgaard, begr. i Familiegravstedet paa Bjært Kirkegaard, Søn af

Page 33: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

33

Gaardmand Christian Bolwigscn og Else Pedcrsdatter. Se Kvindelinier XL.

e. M a r e n W y f f, f. 21. Dec. 1779 i Vonsild, levede og var gift 1819.

f. A n n a C h r i s t i n a H a n s d a 11 e r W y f f, f. 28. Feb. 1782 i Vonsild, f der 12. April 1859; g. der 6. Juli 1811 m. Kaadner P e d e r M a d s e n S v a r t, f. 1785, f 29. Sept. 1842 i Vonsild. Se Kvindelinier XLI.

g. 1) o ro t h e a, f. 3. Nov. 1784 i Vonsild, f 16. Okt. 1855 i Bjært, formodentlig af Brystbetændelse; g. 14. Jan. 1814 i B jært m. Gaardmand M a d s L a r s e n , senere kaldet C h r i s t c n s e n,f. 11. Marts 1773 i Agtrup, f 14. Juni 1858 i Bjært, Søn af Lars Jensen og Elisabeth, Matz Christensens Datter. Se Kvindelinier XLII.

h. N i e l s H a n s e n W y f f , f. 23. Feb. 1788 i Vonsild, f 6. Marts 1836 i Seest, Indsidder, tidligere Gaardmand; g. 21. Marts 1812 i Seest m . C a t h r i n e M a r i e J ø r g e n s d a t t e r K i e r s - g a a r d , der vistnok endnu levede 1843. Børn:1) A n a J ø r g i n e N i e 1 s d a 11 e r V i u f f, f. 17. Dec. 1814

i Seest, f 11. Sept. 1843 i Vonsild, ugift.2) P o u 1 i n e N i e l s d a t t e r V i u f f , f. 8. Nov. 1816 i Seest,

t 27. Juni 1877 i Vonsild, ugift.3) H a n s N i e l s e n V i u f f , f. 19. Dec. 1819 i Seest, f 17. Feb.

1855 i Kolding, Købmand, ugift.2. A n n m a r j, d. 7. Mai 1750 i Vonsild, levede 1808; g. 10. Aug. 1769

i Vonsild m. N is A n d e r s e n , Søn af Gaardmand i Vonsild An­ders Nissen.

3. E n P i g e , f. 30. Marts 1752 i Vonsild, maaske det er den Datter »Maren«, der endnu levede 1808.

4. A n n a K i e r s t i n e , d. 15. April 1754 i Vonsild, f der 8. Juni 1781.5. N i e l s W y f f, d. 4. April 1756 i Vonsild, f der 18. April 1777.6. C h r i s t i a n J e n s e n W y f f , d. 15. Okt. 1758 i Vonsild, f der

31. Marts 1814 af Slag; g. 1" 9. Nov. 1781 i Vonsild m. A n n a M a r i e M o r t e n s d a t t e r , f. 1755, t 30. Nov. 1800 i Vonsild af Slag, Datter af Sandemand Morten Mortensen og Trinicke Dinis- datter, 2 0 6. Marts 1802 i Vonsild m. A n n a C h r i s t i n a H a n s - d a t t e r , f. 1777, f 24. Marts 1811 i Vonsild, Datter af Hans Chri­stensen og Maren Jensdatter i Vejstrup. Bøx-n:a. J e n s C h r i s t i a n W y f f , f. 1. Jan. 1803 i Vonsild, f der

27. April 1864, Hufner; g. 15. Juli 1825 i Vonsild ni. A n c M a r- g r c t h a N i s s e n , f. 22. Dec. 1800 i Ullerup, Als, f 20. April 1871 i Stenderup, begr. i Vonsild, Datter af Gaardmand i Faur- vraa, Thyrstrup Sogn, Peter N. og Ane Marie Augustdatter. B ørn:1) C h r i s t i a n J e n s e n W y f f , f. 27. Dec. 1827 i Vonsild,

t der 17. Marts 1892 paa Poulinesinindc af Hjerneblødning,

Page 34: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

34

Ejer af Poulinesminde i Vonsild, Sogneraadsformand, Amts-raadsinedlem; g. 2. Okt. 1862 i Christiansfeld ni. P o u l i n eE l i s a b e t h L i n d , f. 7. Juni 1841 i Skartved, f 24. Nov.1871 paa Poulinesminde, Datter af Gaardmand Christen Nis­sen L. og Anne Kirstine Petersen. Børn:a) J e n s C h r i s t i a n N i s s e n V y f f, f. 2. Okt. 1863 i

Vonsild, Ejer af Poulinesminde; g. 24. Nov. 1893 i Vonsild Præstegaard m. E l i s e C h r i s t a n e M ø r k - H a n - s e n, f. 12. Nov. 1863 i Felsted Præstegaard ved Aabenraa, Datter af Sognepræst til Vonsild og Dalby Mourits Mørk H. og Charlotte Dorothea Frederikke Golholdine Levin- sen. B ørn:

(1. M a u r i t z K r i s t i a n E r h a r d V y f f, f. 6. Nov. 1895 i Vonsild.

(2. I il g e r C h a r l o t t e P o u 1 i n e V y f f, f. 8. Okt. 1897 i Vonsild.

(3. J o h a n n e E l i s a b e t h V y f f, f. 12. Juni 1899 i Vonsild.

b) A n e C h r i s t i n e V y f f, f. 13. Marts 1865 i Vonsild; g. 21. Mai 1890 i B jært m. H a n s L a u e s e n F r o s t til Aalebogaard ved Kolding, f. 21. Sept. 1863 paa Fensbjerg- gaard, Søn af Gaardejer Jep Lauesen Beck og Marie Matliie Hansen Frost paa Stenderup Strandgaard. Se Kvindelinier XLIII.

c) C h r i s t i a n N i s s e n V y f f, f. 1. Okt. 1866 i Vonsild, f der 7. April 1867.

d) A .i n i n e M a r g r e t h e V y f f, f. 21. Aug. 1867 i Von­sild; g. der 25. Juli 1895 m. E jer af Torpgaard ved Frede­ricia C h r i s t e n C h r i s t e n s e n Iv i r k e b y, f. 2. Marts 1868 i Hove ved Lemvig, Søn af Christen Pedersen K. og Ane Gertrud Cathrine Jacobsgaard. Se Kvindelinier XLIV.

e) C h r i s t i a n N i s s e n V y f f, f. 21. Juni 1869 i Vonsild, eand. thcol. 1895, cand. mag. 1904, Sproglærer ved Silke­borg kommunale Mellemskole; g. 19. Juli 1905 i Huli m. H e l e n a C a r o l i n e O l s e n , f. der 21. Marts 1871, Dat­ter af Johan Edvard O. fra Strømstad og Amelie Carolina Olson.

f) J o h a n n e s A u g u s t V y f f , f. 10. Aug. 1870 i Vonsild, Gartner, 1892 Elev paa Missionsskolen, rejste 1896 til Kina, Missionær i Kina Indland Mission, Antung; g. 27. Okt. 1899 i Cliefoo m. J o h a n n e K i r s t i n e K a t h a r i n e P e ­d e r s e n M e 1 d g a a r d, f. 22. Dec. 1878 paa Lyngdrup Vestergaard ved Hjallerup, udsendt 1899 til Kina, Datter af Laurits Johannes Pedersen og Oline Pedersen. Børn:

(1. P o u 1 C li r i s t i a n V y f f, f. 26. Juni 1901 i Port Ar­thur.

(2. E d i t h E l i s a b e t h V y f f , f. 21. Sept. 1904 i Chefoo.

Page 35: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

35

(3. A ti g c V y f f, f. Paaskedag 1908 i Antung, f der 1. Feb. 1910.

2) P e t e r J a c o b J e n s e n W y f f, f. 6. Sept. 1830 i Vonsild, f 17. Feb. 1891 i Sønder Stenderup; g. 17. April 1869 i Von­sild m. M e t t e M a r i a H a n s e n , f. 26. Sept. 1846 i Ødis, bor i Sønder Stenderup, Datter af Indsidder Peter H. og Birthe Lorenzdatter Krat. Børn:a) A n n a M a r g r e t h a V y f f, f. 17. Marts 1870 i Sønder

Stenderup; g. i Brooklyn, N. Y. ni. N i e l s H a n s e n B r u h li i Cedarhurst, N. Y., f. 3. Mai 1861 i Stenderup, Søn af Hans Jørgensen B. og Anna Nielsen. Se Kvinde­linier XLV.

b) B e 11 y J e n s i n c V y f f, f. 30. Mai 1871 i Sønder Sten­derup; g. der 20. Okt. 1888 ni. Fisker i Moshus, S. Sten­derup, N i e l s N i e l s e n K r o g h , f. 20. Dec. 1863 i S. Bjært, Søn af Lejeinderste Niels Andersen K. og Kirsten Marie Larsdatter. Se Kvindelinier XLVI.

e) P o il 1 i li e M a r i e K r i s t i n e V y f f, f. 9. Juli 1872 i Sønder Stenderup; g. der 3. Juli 1894 ni. Landmand i Staurby H a n s C a r l A n d e r s c n, f. 1. Mai 1867 paa Staurby Mark ved Middelfart, Søn af Husfæster Jens A. og Abelone Hansen.

d) J c n s P e t e r s e n V y f f, f. 16. Juli 1873 i Sønder Sten­derup, bosat der, ugift.

e) E n f f- S ø n 18. Sept. 1874 i Sønder Stenderup.f ) P e t e r H a n s e n V y f f, f. 13. Sept. 1876 i Sønder Sten­

derup, Landpostbud der; g. der 27. Mai 1899 ni. M a r e n K i r s t i n e J ø r g e n s e n , f. 22. Juni 1879 i Vonsbæk, Slesvig. Sønner:

(1. P e t e r R a s m u s M a r i n o s V y f f, f. 16. Dec. 1901 i Sønder Stenderup.

(2. R a s m u s S i g u r d H a n s e n V y f f, f. 15. Aug. 1904 i Sønder Stenderup.

g) H a n s O l e s e n V y f f, f. 15. April 1880 i Sønder Stende­rup, f der 23. April s. A.

h) H a n s i n e K r i s t i n e V y f f, f. 17. April 1883 i Sønder Stenderup; g. der 29. Mai 1908 m. Parcellist paa Hyllede Mark ved Rønnede J ø r g e n O t t o J ø r g e n s e n , f. 6. April 1877 i Roholte, Søn af Husmand Peder J. og Mette Kirstine Pedersen. Se Kvindelinier XLVII.

3) A n n a C h r i s t i n e J e n s e n W y f f, f. 12. Marts 1837 i Vonsild; g. 4. Juli 1862 i Christiansfeld m. H a n s O l e s e n L i n d , f. 24. April 1829 paa Lindgaard i Dalby, f der 3. Juli 1877, Søn af Gaardmand Johannes Hansen L. og Dorothca Lauritzdatter. Se Kvindelinier XLVIII.

4) J o h a n n e s J e n s e n W y f f, f. 23. April 1840 i Vonsild, bor ugift i Kolding.

Page 36: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

36

b. M a r e n C h r i s t i a n s d a t t e r W y f f , f. 6. Dec. 1803 i Von­sild, t der 19. Juni 1843; g. der 7. Aug. 1830 ni. Gaardmand paa Vonsild Mark P e t e r F r e d c r i c h s e n S v a r t, f. der 28. Okt. 1800, t der 17. Mai 1877 efter langvarig Sygeleje af Kræft i Maven, var tidligere meget stærk og kraftig og af en retskaffen og kærlig Tænkemaade, Søn af Kaadner Frederik Pedersen S. og Johanne Petersdatter. Se Kvindelinier XLIX.

c. H a n s C h r i s t i a n s e n W y f f, f. 23. Feb. 1804 i Vonsild, druknede der 25. Juli 1847 i en Mergelgrav, Hufner; g. 26. Mai 1827 i Vonsild m. M a r e n A n d e r s d a t t e r T h u l l e s c n , f. der 19. Nov. 1801, f der 11. Juni 1871. Hun døde pludselig Søndag Aften, el'terat hun samme Dag havde gaaet til Kirke og til Alters, men havde klaget over Halssyge, Datter af Gaardmand Anders Christiansen T. og Ana Cathrine Simonsdatter, samt g. 2° 22. Okt. 1856 i Vonsild m. Hans Christensen Ravn af Tyv- k jæ r i Smidstrup, f. 6. Marts 1817. Børn:1) E n f t . P i g e 25. Jan. 1828 i Vonsild.2) E n f f. P i g e 26. Marts 1829 i Vonsild.3) E n t f - D r e n g 17. Juni 1830 i Vonsild.4) A n d r e a s H a n s e n W y f f , f. 5. Juni 1831 i Vonsild, bosat

der; g. der 3. Dec. 1874 m. M a r i e H a n s e n. Ingen Børn.5) A n n e K i e r s t i n e H a n s d a t t e r W y f f , f. 27. Sept.

1834 i Vonsild, t der 6. Nov. 1907; g. der 2. Nov. 1859 m. Ejer af Kransbjerggaard H a n s P e t e r S c h m i d t , f. 25. Okt. 1822 i Ødis, t der 18. Fch. 1901, Søn af Ejer af Kransbjerg­gaard Nis Hansen S. og Anne Kirstine Lund. Ingen Børn.

6) E n f f. P i g e 7. Nov. 1838 i Vonsild.7) E n f f• D r e n g hegr. 8. April 1844.8) E n t f - D r e n g begr. 1. April 1847.

d. N i e l s C h r i s t i a n s e n W y f f , f. 22. Juni 1807 i Vonsild, t der 8. Mai 1808.

e. N i e l s C h r i s t i a n s e n W y f f , f. 24. Juni 1809 i Vonsild, t der 1. Juni 1869, tjente 1834 Broderen Jens Christian, senere Arvefæstegaardmand, Hedehave, Vonsild Hede; g. 27. Juni 1840 i Vonsild m. A n n a M a r i e S ø r e n s d a t t e r H o l m, f. 22. Jan. 1820 i Vonsild, j der 31. Jan. 1906, Datter af Parcellist Sø­ren Jensen H. og Mette Margrethe i Hoppes. Børn:1) M e t t e M a r g r e t h e N i e l s d a t t e r W y f f , f . 27. Marts

1842 i Vonsild, f der 16. Mai 1850.2) A n n a K i r s t i n e W y f f , f. 22. Nov. 1843 i Vonsild, f

10. April 1903 i Kolding; g. 15. Okt. 1873 i Vonsild m. fh. Vognmand og Gæstgiver i Kolding A n d e r s P e t e r s e n , f. 19. Juni 1846 i Ødis, Søn af Landbolsmand Hans P. og Anne Margrethe Bryde. Se Kvindelinier L.

3) M a r e n Ni e l s d a t t e r V y f f, f. 3. Nov. 1845 i Vonsild, f 31. Marts 1891 i Ødis; g. 6. Juli 1881 i Ødis m. Gaardejer i

Page 37: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

37

Ødis H a n s H a n s e n M ø l l e r , f. 6. Juli 1834 i Ødis, Søn af Jens Hansen M. og Inger Marie Dall. Sc Kvindelinier LI.

4) C h r i s t i n e S ø r i n e V y f f , f. 6. Jan. 1848 i Vonsild, f der 27. Juni 1852.

5) S ø r e n N i e l s e n V y f f , f. 5. Feb. 1850 paa Vonsildmark, Landmand paa Vonsild Mark; g. 10. Okt. 1878 i Vonsild m. B o l h i l d e S c h u I t z, f. 28. Feb. 1854 i Høirup, Stepping, Datter af Gaardejer Thomas S. og Dorthea Margrethe Frede­rikke Heineman. Børn:a) N i e 1 s C h r i s t i a n V y f f , f. 21. Aug. 1879 paa Vonsild

Mark.b) T h o m a s V y f f, f. 10. April 1882 paa Vonsild Mark.c) A n n a M a r i e V y f f, f. 27. Juli 1885 paa Vonsild Mark;

g. 28. Dec. 1906 i Kristiansfelt m. Tilskærer i Flensborg J a k o b G u 1 d b c r g, f. 22. Jan. 1882 i Arnum, Haderslev Kreds, Søn af Jannik Hansen G. og Anna Margrethe Niel­sen. Se Kvindelinier LII.

d) D o r t h c a V y f f , f. 13. Aug. 1888 paa Vonsild Mark.6) C h r i s t i a n N i e l s e n V y f f , f. 11. Feb. 1852 i Vonsild,

Landmand paa Vonsild Mark, ugift.7) M a r g r e t h e E l i s a b e t h V y f f , f. 1. Feb. 1854 i Vonsild;

g. 23. Jan. 1891 m. Vagt paa en Sukkerfabrik i Kalifornien Spxeckels, Monterey Co. F r e d e r i k C h r i s t i a n C l a u ­s en , f. 29. Dec. 1851 i Koholt, Bandholm, Søn af Husmand og Dannebrogsmand Claus Hansen og Karen Sophie Mor­tensen.

8) H a n s N i e l s e n Vy f f, f. 15. Juli 1855 i Vonsild, Skomager paa Vonsild Mark, ugift.

9) J e n s V y f f, f. 28. Juni 1858 i Vonsild, bor ugift paa Vonsild Mark.

10) N i e 1 s V y f f , f. 19. Feb. 1861 i Vonsild, udvandrede 1884 til Amerika, Landmand i Lebanon, Smith Co., Kansas; g. 21. Scpt. 1893 i Kansas m. M a r y E 1 v a D u v a 11, f. 21. Marts 1868 i Ncbraska. Børn:a) M y r t i e V y f f , f. 31. Mai 1896, f 18. Juli s. A.b) A 1 v a C 1 e o V y f f , f. 27. Juli 1899.

7. C a t h r i n W y f f, d. 24. Aug. 1760 i Vonsild, t 1796 i Kjøben- liavn; g. 10. Nov. 1782 i Vonsild m. Herberger H a n s W i 11 a t- z e n C o 1 d i n g, der ifg. Testamente af 4. Marts 1796 (kgl. kon­firmeret 20. Mai) 5. Jan. 1797 indbetalte 5 Bbd. i Kjøbenhavns Skiftekom mission.

8. A n n a W v f f, d. 17. April 1763 i Vonsild, f efter 1851; g. 11 Juli 1788 i Bjært m. Gaardmand H a n s M o g e n s e n , f. 1760, f 31. Mai 1802 i Aglrup, Søn af Gaardsmand Mogens Jepsen og Maren Jes Jacobsen. Se Kvindelinier LUI.

Page 38: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

KV I N D E L I N I E Ri

(SLIFSGAARD)

B o d i 1 C h r i s t i n a (H a n s d a 11 c r) S t o u a g g c r, (se S. 10); g. m. Gaardmand i Stubbom T r o e 1 s J c p s e n (S 1 i f s- g a a r d ) . B ørn:1. J e p p e T r u e l s e n S l i f s g a a r d , f. 7. Juli 1827 i Stubbom,

udvandrede 1868 til Cedar Falis, Jowa, U. S. A.; g. 2. Aug. 1849 i Aller m. J o h a n n a M a r i a F r i e d r i c h s e n , f. 12. Okt. 1826 i Hvinderup, f 28. Mai 1862 i Stubbom, Datter af Snedker og Bols­mand Hans Christian F. og Maria Catharina Bonde. Børn:a. M a r i a K i r s t i n e S 1 i f s g a a r d, f. 13. Dcc. 1849 i Stubbom,

f 17. Dec. 1897 i Cedar Fails; g. m. J ø r g e n S c h m i d t fra Stubbom, Søn af Jørgen Hansen S., bor i Cedar Falis. Børn:1) H a n s J ø r g e n S c h m i d t , tidligere Kontrolassistent ved

Landbrugsskolen ved Odense, nu i Amerika.2) J o h a n n e M a r i e S c h m i d t .3) M a r t h a S c h m i d t .

b. T r u e l s J e p s e n S l i f s g a a r d , f. 29. Sept. 1851 i Stubbom, rejste med ct tysk Skib som Kahytsdreng, kom til Amerika 1. Mai 1869, rejste hjem i Nov. 1872 efter sin Forlovede, kom næste Foraar til Cedar Falis, og har siden levet der som Købmand og Farm er (»T. Slifsgard & Son«), hele Familien er samlet her i det store danske Setlement »Fredsville«; g. 13. Nov. 1873 m. M a r i a B a r s ø , Datter af Degn i Hammelev Jeppe Christian B. og Maria Sophie Petersen. Børn:1) A n t o n S l i f s g a a r d , f. 20. Feb. 1877 i Cedar Fails; g.

der m. J e s s i e P h i 1 p o t, Datter af Sheppard P. af meget gammel amerikansk Slægt. Børn:a) B e r n i c e S l i f s g a a r d , f. 24. Juli 1903 i Cedar Fails.b) H a z e l S l i f s g a a r d , f. 19. Juli 1907 i Cedar Fails.

Page 39: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

39

2) S o p h i e S l i f s g a a r d , f. 31. Dec. 1882 i Cedar Falis; g. der m. J ø r g e n W. B o y s c n, Søn af Jørgen Jørgensen B.,f. i Fjelstrup, kom til Amerika 1869. Datter:a) A l p h a S l i f s g a a r d B o y s e n , f. 6. Nov. 1909 i Ce­

dar Fails.3) J e p p e S l i f s g a a r d , f. 9. Sept. 1885 i Cedar Falis.4) D a g m a r S l i f s g a a r d , f. 16. Feb. 1887 i Cedar Falis;

g. der 31. Deec. 1908 m. P e t e r J e n s e n i Cedar Fails, hvortil hans Forældre kom 1875 fra Holbæk i Sjælland. Søn: a) A r n o l d S l i f s g a a r d J e n s e n , f. 22. Juni 1909.

5) H a n s S l i f s g a a r d , f. 15. April 1891 i Cedar Falls.c. H a n s i n e S l i f s g a a r d , f. 22. Sept. 1853 i Stubbom; g. m.

J o h a n n S c h u l t z i Cedar Falls, Søn af Nis S. i Lille Anslct, Aller Sogn. Børn:1) J e n n y S c h u l t z ; g. m. J e n s H o l m fra Kokholm ved

Kolding.2) N is S c h u l t z , ugift.3) J e p p e S c h u l t z , ugift.4) W a 11 h c r S c h u l t z , ugift.5) J o h a n n es S c h u l t z ; g. m. en Datter af T o b i a s, Dike,

Jowa.d. M a r e n B o n d e S l i f s g a a r d , f. 23. Marts 1855 i Slubbom,

t 30. April 1908 i Cedar Falls; g. m. L a u r i t z H e n n i n g s e n fra Kalø ved Aabenraa, der kom til Cedar Falls 1875, Søn af Lauritz H. Børn:1) L a u r i n c H e n n i n g s e n ; g. m. M a d s e n , Dike, Iowa.2) M a r t i n H e n n i n g s e n .3) L a u r i t z H e n n i n g s e n.4) M a r i a H e n n i n g s e n .5) H e r m a n H e n n i n g s e n .6) J e p p e H e n n i n g s e n .

c. B o t h i l d e M a r i a S 1 i f s g a ar d, f. 3. Dec. 1856 i Stubbom ;g. 18. Okt. 1874 i Cedar Falls m. Fotograf i Odense C l a u s S ø r e n s e n , f. 31. Dec. 1845 i Vamdrup, Søn af Sognefoged Søren Knudsen og Kirstine Pedcrsdatter Brøsgaard.

f. H a n s J e p s e n S l i f s g a a r d , f. 12. Aug. 1858 i Stubbom, t i Okt. 1871 i Cedar Falls.

g. I n g e r C a t h r i n e S l i f s g a a r d , f. 8. Juli 1860 i Stubbom, t 8. Juli 1881 i Cedar Falls.

h. J o h a n n e s S l i f s g a a r d , f. 23. Mai 1862 i Stubbom, f der 25. Mai s. A.

H a n s T r u c l s e n S l i f s g a a r d , f. 3. Aug. 1829 i Stubbom, f 5. Mai 1905 i Skudstrup, Skodborg Sogn, (iaardm and; g. 8. April 1854 i Christiansfeld m. B o d i l C h a t r i n e F r i c d r i c h s c n, f. 9. Marts 1831 i Hvinderup, f 7. Okt. 1916 i Mikkelborg, Skod­borg Sogn, Søster til Broderens Hustru. Børn:

alle ugifte.

Page 40: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

40

a. M a r i e K i r s t i n e S l i f s g a a r d , f. 15. Nov. 1855 i Skud­strup; g. der 17. Okt. 1878 m. Gaardmand i Kragelund ved Lun­derskov N i e l s K n u d s e n , f. 14. Nov. 1819 i Gammelby, Læborg Sogn, Søn af Købmand og Gaardejer Peter K. og Dor­thea Hansdatter. Børn:1) P c t e r K n u d s e n , f. 17. Aug. 1879 i Gammelby, blev blind,

da han var c. 3 Aar, bor i Hjemmet.2) H a n s S l i f s g a a r d K n u d s e n , f. 10. Okt. 1880 i Gam­

melby, ugift, Kragelund.3) D o r t h e a K a t r i n e K n u d s e n , f. 2. Sept. 1882 i Skud­

strup; g. 3. Sept. 1909 i Jordrup m. Gaardmand i Jordrup ved Kolding J e n s C h r i s t i a n S ø r e n s e n , f. 15. Dee. 1883 i Jordrup, Søn af Gaardmand Anders S. og Kirsten Marie Nielsen. Sønner:a) S i g u r d S ø r e n s e n , f. 25. Juli 1910 i Jordrup.b) A n d e r s A s g e r S ø r c n s c n , f. 9. April 1913 i Jordrup.

4) K a t r i n e M a r i e K n u d s e n , f. 3. Nov. 1884 i Skudstrup; g. 1. Aug. 1913 i Bække m. Gaardejer i Egtved ved Kolding L a u r i t s H a n s e n H a u g e , f. 17. Sept. 1886 i Jordrup, Søn af Johannes Hansen H. og Inger Frederikke Maria Krag. Datter:a) A n n a M a r i a H a u g e, f. 7. Juni 1915 i Egtved.

5) T r u e l s H a n s e n K n u d s e n , f. 4. Jan. 1887 i Skudstrup, ugift i Buffalo, Jowa.

b. H a n s C h r i s t i a n S l i f s g a a r d , f. 15. Nov. 1858 i Skud­strup, f der 3. Juni 1859.

c. H a n s S 1 i f s g a a r d, f. 1860 i Skudstrup, f der 10. Marts 1875.d. H a n s i n e Cl i a t r i n e S l i f s g a a r d , f. 14. Mai 1871 i Skud­

strup; g. 30. Okt. 1908 i Folding m. Boghandler i Skodborg C h r i s t i a n A n d r e s e n , f. 2. Sept. 1854 i Ødis-Bramdrup. Søn af Bødker Andreas Olufsen og Gjertrud Marie Andersen. Ingen Børn.

3. I n g e r C a t h r i n e T r u e l s d a t t e r S l i f s g a a r d , f. 3. Aug. 1829 i Stubbom, f som Barn.

4. A n n a C a t h r i n e T r u e l s d a t t e r S l i f s g a a r d , f. 15. Mai 1832 i Stubbom.

II

(HOLST).

E 11 c n M a r i a S k o v g a a r d (se S. 10); g. m. Gaardejer H a n s P e d e r s e n H o l s t . Børn:1. P e t e r H a n s e n H o l s t , f. 22. Juli 1823 i Heils, f der 27. April

1828.

Page 41: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

41

H a n s H a n s e n H o l si , f. 3. April 1825 i Heils, f der 31. Aug. 1841.A n n a M a r i a E l i s a b e t h H a n s d a t t e r H o 1 s t, f. 4. Marts 1827 i Heils, f 18. Aug. 1893 i Kalifornien; g. 11. Juli 1844 i Heils ni. Gaardmand i Heils L a u r i t z P e t e r L a u r i t z e n , f. 9. Okl. 1818 paa Stavnsbjerg i Heils, f 25. Marts 1877 i Ulire ved Veile, begravet paa Houe Kirkegaard, Søn af Sognefoged, Gaardejer, Seminarist Anders L. og Marie Catharina Sørensdatter. Børn:a. M a r i e C a t h r i n e L a u r i t z e n , f. 17. Feb. 1847 i Heils;

g. 4. Aug. 1871 i Bergen ni. Smedemester og Vognfabrikant P e t e r H a n s e n T h u e s c n S c h m i d t , f. 29. Juni 1837 i Bergen, f 5. Dec. 1894 i Bergen, Søn af Smedemester Erich Christophersen S. og Marie Elisabeth Petcrsdatter Holst. Børn:1) E r i k C h r i s t o p h e r S c li m i d t, f. 5. Mai 1872 i Bergen,

Købmand i Ionc, Amador County, Californien; g. 16. Okt. 1900 i lone m. W i n e t t e (W i n n i e) H a v c r s t i c k, Dat­ter af Købmand H. i lone. Børn:a ) A l f a E r i c a S c h m i d t , f. 6. Mai 1904 i lone, t der

25. Mai 1913.h) E r 1 i n g H o w a r d S c h m i d t, f. 30. Juni 1907 i lone.

2) L a u r i t z P e t e r S c h m i d t , f. 16. Okt. 1873 i Bergen, ud­lært som Smed 1891, uddannet som Vognfabrikant i Dan­m ark og Tyskland 1891—94, overtog Faderens Forretning 1895, startede Aaret efter moderne Hjul- og Vognfabrik, siden 1900 ogsaa Handelsvirksomhed, siden 1914 betydelig Automo- bilforretning i Christiania og Bergen, Medlem af Bergens Haandværks og Industris Direktion, Medlem af Direktionen for flere Aktieselskaber etc. Fabrikejer; g. 9. Sept. 1899 i Bergen m. P e t r a M a r i e M o r t e n s e n , t. der 28. Nov. 1873, Datter af Skibskaptain Jakob Rasmus M. og Cathrine Christoffersen. Datter:a) B o r g li i 1 d S c li m i d t, f. 2. Marts 1901 i Bergen.

3) M a r i e E l i s a b e t b S c h m i d t, f. 7. Nov. 1874 i Bergen, Musiklærcrinde.

4) H a g b a r t A n <1 r e a s S c li ni i d t, f. 22. Aug. 1876 i Bergen, Kontorfuldmægtig bos Broderen; g. 25. Feb. 1910 i Christiania m. G e r d a J o li a n n o R o s s, f. i Bergen, Datter af Ben­jam in B. og Lvdia Horn. Børn:a) E r i c h B o s s S c h m i d t , f. 1. Jan. 1911 i Bergen.b) H a g b a r t B o s s S c b m i d t. f. 7. Sept. 1912 i Bergen.

5) P e t e r H o l s t S c li m i d t, f. 8. Marts 1879 i Bergen, Køb­mand i Solidad i Californien; g. m. L i n e J a c o b s e n fra Slesvig. B ørn:a) H e 1 e n M a r i e S c li m i d t, f. 12. Jan. 1910 i Watson-

ville, Californien.b) A l i c e C a tli r i n e S c li m i d t, f. 17. Aug. 1912 i Watson.

Page 42: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

42

6) C a r 1 V i 1 h e 1 m S c h m i d t , f. 6. Juli 1886 i Bergen, For­mand paa Sukkervarefabrik i San Francisko; g. m. O l g a J e n s e n , Datter af danskfødt Farm er J.

b. H a n s P e t e r L a u r i t z e n , f. 20. Okt. 1848 i Hcils, tidligere Farm er i Fredsville i Jowa, nu bosat i City Falis; g. m. A n n a . D øtre:1) L i z z i e L a u r i t z e n ; g. m. Barber M a r c u s s e n .2) J o h a n n e ( H a n n a l i ) L a u r i t z e n ; g. m. J a m e s

B o m m e i Cedar Falis, Jowa. Ingen Børn.c. E l l i n e M a r i e L a u r i t z e n , f. 22. Dec. 1851 i Heils, bosat i

Oakland; g. m. Farm er I v e r R a v n ; skilte.d. A n e K i r s t i n e K a r o l i n e L a u r i t z e n , f. 21. Jan. 1853 i

Heils, f efter en Operation paa et Hospital i San Francisco 1913; g. 1" m. Farm er N i e l s N e l s o n , 2 “ m. Farm er L a u r i t s M a d s e n. Ingen Børn.

c. A n d e r s L a u r i t z e n, f. 3. Mai 1855 i Heils, f Feb. 1876 i Amerika.

f. L a u r i t z P e t e r L a u r i t z c n , f. 17. Juni 1857 i Heils, gik i Skole i Christiansfeld, senere i Realskolen i Fredericia, rejste som ganske ung til Amerika, var ved Handelen først i Cedar Fails, senere i Californien, i flere Aar Købmand i Watsonvillc, købte saa en større Frugtfarm i Nærheden og var der mange Aar, indtil han, da Sønnen blev voksen, solgte den og tog Bolig i den danske Koloni Solvang, f der for et Par Aar siden; g. m. en svensk Dame M a r i e . B ørn:1) H o 1 g e r L a u r i t z e n , Farm er i Solvang.2) L i s s i e L a u r i t z e n .3) A m a n d a L a u r i t z e n.

g. M a t li i a s I n g v a r L a u r i t z e n, f. 14. Sept. 1859 i Heils, f 191 i Oakland, Smedemester; g. m. A n n a N o r s h u s fra Lier ved Christiania. Børn:1) A s t a R ø n n a u g E l i s a b e t h L a u r i t z e n , f . 4. Juli

1888 i Watsonville, Californien; g. m. Kontorchef J im H u g h c s i Honolulu. Ingen Børn.

2) A 1 f E i n a r L a u r i t z e n , f. 27. Juli 1890 i Watsonville, Kontormand i Honolulu; ugift.

3) E d n a A n n a L a u r i t z e n, i. 3. Juli 1894 i Watsonville, ansat paa Kontor i Honolulu.

h. C h r i s t i a n O t t e L a u r i t z e n, f. 9. Marts 1862 i Heils, M anufakturhandler i San Francisco; g. ni. B e r t a . Datter:1 ) A l m a .

i. J o h a n n c s C a r l F r e d r i k L a u r i t z e n , f. 22. April 1864 i Heils, Farm er i Sollines, Californien; ugift.

j. J c s s i n c E l i s a b e t h L a u r i t z e n , f. 9. Okt. 1866 i Heils; g. m. Smedemester C h r i s t i a n J c n s e n i Watsonville. Børn:

Page 43: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

43

1) E 1 i s a b c t h J e n s e n ; g. ni. C. S a n d h o 11, der har en Frugtfarm ved Watsonville. Søn:a) E d d y S a n d h o 11, f. 1912.

2) J i ni ni y J e n s e n.k. E m i l i e L a u r i t z e n , t‘.............. 1868 paa Kristinebcrg ved

Fredericia, Modeliandlerinde i Palo Alto, Californien.4. P e t e r H a n s e n H o l s t , f. 7. Sept. 1833 i Heils, f der 24. April

1895, Gaardmand; g. der 4. Juni 1858 m. A n e C a t h r i n e S c h u 11 z, f. 12. Marts 1837 i Brabæk, lever i Heils, Datter af Jesper S. og Else Kathrine Lindberg. Børn:a. E l l i n e M a r i e H o l s t , f. 18. Nov. 1859 i Heils; g. 25. Mai

1882 i Ødis m. Gaardejer i Ødis, nu Skolebetjent ved Købmands- skolen R a s m u s N i s s e n N ø r g a a r d , f. 17. Jan. 1857 i Anslet, Fjelstrup, Søn af Gaardejer Nis Rasmussen N. og Karen Barsø. Børn:1) P c t c r H o l s t N ø r r c g a a r d , f. 29. Marts 1883 paa Rig­

landseg i Ødis, Bagermester i Kinosha i Amerika; g. 13. Nov.1908 i City Fails m. O t t i 1 i e P e t e r s e n , f. 15. Sept. 18. . i Sønderjylland. Datter:a) H e l g a N ø r r c g a a r d , f. 5. Jan. 1900 i Kinosha.

2) N is R a s m u s s e n N ø r r e g a a r d (Tvilling), f. 29. Marts 1883 i Ødis, E jer af Grænsegaarden i Vejstrup; g. der 16. Juli1909 m. E l l e n M a r i e A a r ø e , f. 29. Aug. 18.. i Skovby, Sønderjylland. Sønner:a) L a u r i t s N ø r r c g a a r d , f. 6. Nov. 1912 i Vejstrup.b) R a s ni u s N i s s e n N ø r r e g a a r d, f. 26. Marts 1915

i Vejstrup.3) K a r e n N ø r r e g a a r d, f. 7. Juli 1884 paa Riglandseg.4) H a n s Æ g i d i u s N ø r r e g a a r d, f. 2. Sept. 1885 paa Rig­

landseg, t der 6. Nov. s. A.5) H a n s Æ g i d i u s N ø r r c g a a r d , f. 7. Nov. 1886 paa Rig­

landseg, Maskinist i Co. Bluffs, Jowa; g. 28. Aug. 1911 m. A m a 1 i e (M o 11 y) R o 1 f s c n fra Christiania, f. 27. Feb. 18 ... Døtre:a) R a g n h i l d M a r i e N ø r r c g a a r d , f. 15. Juli 1913.b) T li o r d i s N ø r r c g a a r d , f. 18. Dec. 1914.

6) H a r a ld N ø r r e g a a r d, f. 5. Feb. 1889 paa Riglandseg, Handelseksamen 1909, Sergent i Reserven 1915, Reisende i Christiania 1916; g. 12. Marts 1913 i Kolding m. A n n a M a r i e Kj es t i n c A a r ø e , f. 22. Dec. 1891 i Haderslev, Datter af Reisendc Hans Peter Aa. og Andrea Hansen.

7) J ø r g c n M a t z e n N ø r r e g a a r d, f. 20. Jan. 1891 paa Riglandseg, amerikansk Soldat.

8) A 1 f r c d C a r l S c li u 11 z N ø r r e g a a r d, f. 4. Okt. 1892 i Seest, Maskinist i Kinosha; g. der 13. Aug. 1916 m. B i r t li a P e t e r s e n .

Page 44: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

44

9) O s c a r O t t o N ø r r e g a a r d , f. 27. April 1894 i Kolding, Maler i Kjøbenhavn.

b. S ø r i n e C a t h r i n e H o 1 s t, f. 30. April 1861 i Heils; g. 12. Juni 1884 i Taps ni. Gaardmand i Tapsore C h r i s t e n S c h m i d t , f. 6. Nov. 1856 i Nybøl, Søn af Christen Jør­gensen S. og Marie Jepsen. Søn:1) K r i s t c n H o 1 s t S c h m i d t , f. 21. Okt. 1887 i Taps.

c. J e s p e r s i n e K a t r i n e H o l s t , f. 18. Nov. 1863 i Heils; g.2. Dec. 1892 i Kolding m. Organist J e n s H a n s e n W c s t c r - g a a r d, f. 9. Jan. 1860 i Gram, Søn af Landmand Iver Jensen W. og Hanne Marie Hansen, Seminarist fra Tønder 1882, Lærer i Visby ved Tønder 1882, Organist i Gram 1889, grundlagde 1898 en dansk Boghandel i Gram, Revisor ved Gram og Omegns Sparekasse.

III(SK O VGA AR I) NIELSEN).

K i r s t i n e S k o v g a a r d (se S. 11); g. m. Lærer i Bastrup N i e l s N i e l s e n . Børn:1. C i c i 1 i e K a t h r i n e S k o v g a a r d N i e l s e n , f. 29. Juli 1901

i Agtrup Skole, Sdr. Bjært.2. K a r e n H a n s i n e S k o v g a a r d N i e 1 s e n, f. 19. Aug. 1902 i

Agtrup Skole.IV

(SKOVGAARD JENSEN).A n e E l i s a b e t h S k o v g a a r d (se S. 12); g. m. Landmand

i Lilleris Mølle ved Nykøbing Mors J e n s M a r t i n J e n s e n. Børn:1. S i g r i d M a r g r e t h e S k o v g a a r d J e n s e n, f. 19. Feb. 1907

i Skive.2. E s t h e r M a r i e S k o v g a a r d J e n s e n , f. 24. Marts 1908 i

Skive.3. J o h a n n e s I n g v a r d S k o v g a a r d J e n s e n , f. 16. Okt. 1909

i Lilleris Mølle.V

(BECH).I n g e r K i r s t i n e S k o v g a a r d (se S. 12); g. m. Gaard- og

Teglværksejer i Scest H a n s N i s s e n B c c li. Børn:1. A n e E l i n e B e e li, f. 27. Juli 1870 i Seest; g. m. Sagfører i

Kolding J e n s M a r t i n V i u f. Se Kvindelinier XXXVI.2. M a t h i a s H a n s e n B c c h , f. 6. Okt. 1873 i Seest, Ejer af Vang-

gaard i Lejrskov; g. 25. Sept. 1906 i Nazarethskirken i Kjøbenhavnm. M a r i e A b i g a e 1 K r i s t i n e B u c h , f. 13. Mai 1869 i Lejr­skov, Datter af Gaardejer Niels Hansen B. og Juliane Marie Al- bertine Grove. Døtre:a. I n g e r J u l i a n e B e c li, f. 25. Juli 1907 i Lejrskov.

Page 45: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

45

b. D o r a E l i s a b e t h B e c h, f. 14. Feb. 1909 i Lejrskov.3. N is P o u l s e n B e c li, f. 18. Sept. 1875 i Seesl, Teglværksejer

i Stenderup; g. 23. Mai 1900 i Sønder Vilstrup m. H a n s i n e Ma ­r i e A n d e r s e n , f. 16. Aug. 1877 i Ødstcd, Datter af Gaardejer Hans A. og Kirsten Marie Outzen. Børn:a. K r i s t i n e B e C li, f. 30. Juni 1901 i Seest.b. H a n s N i s s e n B e c h , f. 18. Dec. 1902 i Seest.c. H e l g a B e c h , f. 13. Feb. 1905 i Stenderup.d. E s t r i d B e c li, f. 19. Juli 1906 i Stenderup.e. E l s e M a r i e B e c h , f. 5. Jan. 1908 i Stenderup.f. S v e n d A a g e B e c h , f. 9. Juni 1910 i Stenderup.g. M a r y B e c h, f. 23. Aug. 1913 i Stenderup.

4. E l i s a b e t h B e c h , f. 19. Aug. 1877 i Seest.5. N i e l s G r u n n e t B e c h , f. 10. Dec. 1878 i Seest, Købmand i

Peever, S. Dakota, U. S. A.; g. m. I d a M a r i e A x n e s s .

VI(JEPSEN).

E l l e n H a n s i n e S k o v g a a r d (se S. 12); g. m. Gaardejer i Gjelballe P e d e r J e p s e n . B ørn:1. K i r s t i n e J e p s e n , f. 1. Mai 1869 i Gjelballe.2. N i e l s J e p s e n , f. 2. Aug. 1876 i Gjelballe; g. 26. Mai 1907 i

K o l d i n g m. K a r e n M a t h i l d e M o u r i t z e n , f. der 10. Aug. 1875. Børn:a. H o l g e r P e t e r J e p s e n , f. 23. Juni 1908 i Kolding.b. E l l e n M a r i e J e p s e n, f. 30. Aug. 1909 i Kolding.

3. A n e E l i s a b e t h J e p s e n , f. 14. Juli 1878 i Gjelballe.

VII(SKØTT).

M e t t e K a t h r i n e S k o v g a a r d (se S. 13); g. ni. Gaardejer i Aastorp P e t e r N i e l s e n S k ø t t . Datter:1. M a r i e S k o v g a a r d S k ø 11, f. 15. Aug. 1909 i Aastorp.

VIII (LUN).

E l s e E l i s a b e t h S k o v g a a r d (se S. 13); g. ni. Gaardejer J o h a n n e s L i i n . Søn:1. N i e l s M a r i u s L i i n, f. 5. Jan. 1880 i Aastorp, f der 15. Okt.

1897.IX

(OSTEN FELD).J o h a n n e A n t o i n e 11 e S k o v g a a r d (se S. 13); g. ni. Pro­

prietær C a r l I. O s t e n f e l d . Børn:

Page 46: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

46

1. H a n s i n e M a g d a l e n e O s t e n f e i d , f. 8. Nov. 1861 paa Ny­holm, Haasum Sogn, Salling; g. 30. Mai 1879 i Valby m. Professor C h r i s t i a n C h r i s t i a n s e n , f. 9. Okt. 1843 i Lønborg, Søn af Folketingsmand, Gaardmand Mads Peder C. og Ane Marie Mortens­datter, samt g. 1 0 m. A n n a E l m i M a r i e S k ov g a a rd (se S. 15). Professor C. blev Student (privat dimit.) 1861, fik Universite­tets Guldmedalje 1865, eand. mag. 1866, Videnskabernes Selskabs Guldmedalje 1872, Lærer i Fysik ved Søofficerskolen 1873—82, Docent i Fysik ved Polyteknisk Læreanstalt og Landbobøj skolen 1876, Professor i Fysik ved Universitetet 1886—1912, Medlem af det kgl. danske Videnskabernes Selskab 1875, af Videnskabernes Sel­skab i Christiania 1892, i Upsala 1899, i Stockholm 1902, Medlem af det physiografiske Selskab i Lund 1898, af det physikalisch-mc- dicinische Societåt i Erlangen 1908, Dr. med. bon. causa 1894, Med­lem af Undervisningsinspektionen for de lærde Skoler 1900—03, Medlem af Carlsbergfondens Direktion 1897, modtog 1912 Ørsted- Medaljen og er Dr. jur. hon. causa ved Universitetet i Glasgow. R. af Dbg. 1888, D. M. 1894, C.L' 1907. Børn:a. A n n a O s t e n l e l d C h r i s t i a n s e n , f. 26. April 1880 i

Kjøbenhavn.b. J o h a n il e O s t e n f e 1 d C h r i s l i a n s e n, f. 12. Okl. 1882 i

Kjøbenhavn.c. M a r i e O s t e n f e i d C h r i s t i a n s e n , f. 9. Jan. 1884 i Kjø­

benhavn.d. K i r s t e n O s t c n f e 1 d C h r i s t i a n s e n , f. 20. Juni 1885 i

Kjøbenhavn.c. C a r l P e t e r O s t e n f e i d C h r i s t i a n s e n , f. 16. Marts

1887 i Kjøbenhavn.f. I n g e b o r g O s t e n f e 1 d C h r i s t i a n s e n , f. 26. Feb. 1890

i Kjøbenhavn.g. A a g e T e r k e l O s t e n f e 1 d C h r i s t i a n s e n , f. 26. Feb.

1890 i Kjøbenhavn.2. O 1 g a M a r i e O s t e n f e 1 d, f. 2. April 1865 paa Nyholm; g. 23.

Okt. 1889 i Frederiksberg m. Landinspektør A x e 1 G e o r g B i r k, f. 10. Sept. 1854 i Kjøbenhavn, Søn af Etatsraad, Kontorchef i Ma- trikulkontoret under Landbrugsministeriet Peter Georg Toft B. og Adolphine Caroline Helene Hansen, Revisor i Matrikulkontoret 1874—99, Repræsentant i Bikuben. Børn:a. J o li a n A d o 1 p b O s t e n f e 1 d B i r k, f. 23. Sept. 1890 i Kjø­

benhavn.b. C a r l G e o r g O s t e n f e i d B i r k , f. 25. April 1894 i Kjø­

benhavn.c. J o h a n n e A n t o i n e t t e O s l c n f e 1 d B i r k , f. 2. Marts

1897 i Kjøbenhavn.3. H a n s W i 11 e m o e s S k o v g a a r d O s t e n f c 1 d, f. 22. April

1868 paa Nyholm, Assistent i Postva>senets Revision 1894, Post­

Page 47: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

47

mester i Brande 1899, i Fuglebjerg 1909; g. 23. Sept. 1902 i Ikast m. M e t t e M a r i e H e s t b e k , f. 23. Juli 18G9 i Hammel, Datter at Købmand Erik Sørensen H. og Andersine Petrea Andersen. Datter:a. Iv il u d O s t e il i’ e 1 d, f. 16. Mai 1905 i Brande.

4. J e s d a A n t o i n e t t e O s t c n f c 1 d, f. 18. Jan 1870 paa Bjerre- gaard; g. 17. Mai 1893 i Valby m. Sognepræst F r e d e r i k L u d - v i g H ø e g , f. 27. Juli 1864 i Nøddebo, Søn af Skolelærer Carl Emil H. og Anna Christine Buddc, Student fra Frederiksborg 1882, cand. tlieol. 1889, pers. Kapellan i Glostrup 1889, Sognepræst til Galtrup og Øster Jølby 1892, til Ikast 1898, til Svendborg St. Ni­colai Kirke 1910. Børn:a. J o h a n n e s H ø c g, f. 6. Aug. 1895 i Galtrup.b. E l l e n L e t i t i a H ø e g , f. 1. Mai 1900 i Ikast.c. C a r l S a m u e l II ø e g, f. 20. Nov. 1902 i Ikast.d. K a i H ø e g , f. 10. Mai 1905 i Ikast.

5. C a r l V i l h e l m S k o v g a a r d O s t e n f c 1 d, f. 1. Okt. 1875 paa Bjerregaard, Student fra Schneekloths Skole 1894, cand. jur. 1902, Overretssagfører i Kjøbcnhavn 1905; g. 27. Aug. 1909 i Asker m. P e t r a F o u g n e r, f. 2. Juni 1883 i Frederikshald, t 30. April 1917 i Kjøbcnhavn, Datter af Marinekaptain Kristian F. og Petra Wiel.

X(OSTENFELD).

I n g i n c H a n s i n e S k o v g a a r d (se S. 13); g. m. Sogne­præst S ø r e n R a s m u s s e n O s t e n f e i d . B ørn:1. H a r a 1 d O s t e n f e l d, f. 6. Okt. 1864 i Hvirring, Student fra Ros­

kilde 1882, cand. theol. 1887, Sognepræst til Bandholm 1890, Præst ved Bedesalen paa Christian Winthersvei i Kjøbcnhavn 1893, Sog­nepræst til St. Lukaskirken paa Frederiksberg 1897, Form and for den danske Præsleforening 1905, Sognepræst til Solbjergkirken paa Frederiksberg 1908, Provst paa Frederiksberg s. A., Sjællands Biskop 1911, R. af Dbg. s. A.; g. 1 11 2. Dcc. 1890 i Trinitatis Kirke i Kjøbcnhavn m. sin Kusine J o h a n n e S e i d e l i n , f. 28. Juni 1869 i Kjøbenhavn, f 12. Marts 1895 paa Frederiksberg, Datter af Professor Carl S. og Bolette Juliane Skovgaard, 2° 14. Mai 1904 i Immanuelskirken paa Frederiksberg m. K a r e n B o l v i g D a l l , f. 5. Dec. 1869 i Pjedsted, Datter af Jernstøber Jørgen D. og Ag­nete Bolvig. Børn:a. S ø r e n S e i d c l i n O s t e n f e i d , f. 13. Dec. 1891 paa Frede­

riksberg, Student fra Frederiksberg Skole 1909, cand. med. & chir. 1917.

b. C a r l S e i d e l i n O s t e n f e l d, f. 10. April 1894 paa Frederiks­berg, f der 14. Juli s. A.

Page 48: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

48

c. B o d i l S e i d e l i n O s t e n f e l d , i. 30. Juni 1895 paa Frede­riksberg, f der 8. Nov. s. A.

d. E l i s a b e t h O s t e n f e l d , f. 10. Jan. 1898 paa Frederiksberg, Student fra Karen Kjær’s Skole 1917.

c. E v a O s t e n f e l d , f. 25. Marts 1900 paa Frederiksberg.f. H o l g e r O s l e n t ' e l d, f. 27. Juni 1901 paa Frederiksberg.g. J ø r g e n O s t e n f c l d, f. 13. Juli 1909 paa Frederiksberg.

2. A s g e r S k o v g a a r d O s t e n f e l d , f. 13. Okt. 1866 i Hvirring, Student fra Roskilde 1884, cand. polyt. 1890, Docent ved Polytek­nisk Læreanstalt 1894, Professor ved samme 1900; g. 3. Nov. 1896 i Baarse m. J o h a n n e E l i s a b e t h P o n t o p p i d a n, f. 15. Jan. 1868 i Randers, Datter af Sognepræst Dines P. og Birgitte Christine Marie Oxenbøll. Børn:a. C h r i s t e n O s t e n f e l d , f. 27. Nov. 1900 paa Frederiksberg.b. Ib O s t e n f e l d , f. 13. April 1902 paa Frederiksberg.e. I n g e r M a r i e O s t e n f e l d , f. 21. Nov. 1905 paa Frederiks­

berg.3. I n g e r O s t e n f e l d , f. 27. Juni 1868 i Hvirring, ugift, bor paa

Frederiksberg.4. H o l g e r S k o v g a a r d O s t e n f e l d , f. 27. Sept. 1870 i Hvir­

ring, f 4. Juli 1900 i Norge, begr. i Skibby, Tobaksfabrikant i Næstved; g. 24. April 1900 i Bandholm m. J o h a n n e M a r g r e- t h e H o v m a n d , f. 29. Juni 1872 i Kjøbenhavn, Datter af Mæg­ler Alfred H. og Malvine Gindrup. Ingen Børn.

5. R a s m u s J e s S k o v g a a r d O s t e n f e l d , f. 22. Okt. 1874 i Hylke, Student fra Metropolilanskolen 1892, cand. med. 1899, Re­servelæge paa Vejlefjord Sanatorium 1902, Overlæge ved Faxinge Sanatorium 1907, lægekyndig Direktør i Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse 1916; g. 2. Sept. 1905 i Thisted m. O l i n e F r e d e r i k k e C l a u s e n , f. 1. Aug. 1868 i Reykjavik, Datter af Borgmester i Thisted Harald C. og Marie Gede. Søn:a. S v e n d O s t e n f e l d , f. 9. Jan. 1909 paa Frederiksberg.

XI(SKOVGAARD-PETERSEN).

C a r o l i n e J ø r g i n e S k o v g a a r d (se S. 13); g. m. Gros­serer V i l h e l m P e t e r s e n . Børn:1. A n n a C h a r 1 o 11 e V i 1 li e 1 m i n e S k o v g a a r d-P e t e r s e n,

f. 5. April 1865 i Kjøbenhavn, f der 17. Mai 1916; ugift.2. C a r l A x e l S k o v g a a r d-P e t c r s e n, f, 6. Okt. 1866 i Kjøben­

havn, Student fra Borgerdydskolen paa Christianshavn 1884, cand. theol. 1890, Sognepræst til Alslev og Hostrup 1894, til Maarum 1901, Forstander for Bibelskolen 1911; g. 1 " 25. Juni 1894 i St. Jo­hannes Kirke i Kjøbenhavn m. M a r i e M a g d a l e n c F r i m o d t , f. 2. Dec. 1863 i Kjøbenhavn, f 6. Jan. 1911 i Maarum, Datter af

Page 49: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

49

Sognepræst Jens Christian Rudolph F. og Sophie Magdalene Clau­sen, 2 0 14. Dec. 1912 i Esbønderup m. I n g a H j o r t h P e t e r ­sen, f. 7. Nov. 1888 i Holbæk, Datter af Godsforvalter Frederik Ludvig P. og Stefana Hjorth. Børn:a. R u d o l p h J o h a n n e s S k o v g a a r d - P e t e r s e n , f. 22.

Jan. 1900 i Alslev.h. E i g i l S k o v g a a r d - P e t e r s e n , f. 27. Aug. 1901 i Maarum.c. G e r d a S k o v g a a r d - P e t e r s e n , f. 1. Jan. 1903 i Maarum,

t der 11. Mai 1910.d. A r n e S k o v g a a r d - P e t e r s e n , f. 17. Juni 1904 i Maarum.e. E l s e S k o v g a a r d - P e t e r s e n , f. 28. Marts 1906 i Maarum.f. K i r s t e n S k o v g a a r d - P e t e r s e n , f. 11. Dec. 1913 i Kjø-

benhavn.3. E i n a r S k o v g a a r d - P e t e r s e n , f. 27. Nov. 1869 i Kjøben-

havn, Student fra Borgerdydskolen paa Christianshavn 1888, cand. theol. 1894, cand. mag. 1899, oprettede 1900 Rungsted Kostskole (Latin- og Realskole), Rektor; g; 14. Juli 1900 i Vedbæk Kapel m. D a i s y K r a r u p , f. 19. Jan. 1875 i Aalborg, Datter af Eiler Chri­stian K. og Anna Albertina Borch.

4. O l a f S k o v g a a r d - P e t e r s e n , f. 5. Mai 1872 i Kjøbenhavn, Student fra Borgerdydskolen paa Christianshavn 1890, Grosserer 1897; g. 12. Dec. 1900 i Garnisonskirke i Kjøbenhavn m. K a r e n M a r i e J u l i e C a r l , f. der 9. Mai 1878, Datter af Grosserer Adolph Peter Antonius C. og Karen Marie Hedevig Kauffmann Bendix. Børn:a. P r e b e n V i l h e l m S k o v g a a r d - P e t e r s e n , f. 13. Sept.

1901 i Kjøbenhavn.b. K a r e n M a r i e S k o v g a a r d - P e t e r s e n , f. 18. Sept. 1904

i Kjøbenhavn.c. M a r g i t S k o v g a a r d - P e t e r s e n, f. 29. Juni 1908 i Rung­

sted.d. E r n i S k o v g a a r d - P e t e r s e n , f. 15. Juli 1913 i Rungsted.

5. V i l h e l m S k o v g a a r d - P e t e r s e n , f. 28. Jan. 1878 i Kjøben­havn, Grosserer 1903; g. 24. Mai 1905 i Citadels Kirken i Kjøben­havn m. A s t a I n g e b o r g B u r m e i s t e r , f, 2. Nov. 1881 i Kjø­benhavn, Datter af Ingeniør Hans Johan Albert B. og Ane Jane Hall. Børn:a. Ih V i l h e l m S k o v g a a r d - P e t e r s e n , f. 4. Juni 1909 i

Kjøbenhavn.b. B e n t S k o v g a a r d - P e t e r s e n , f. 30. Juli 1916 i Kjøben­

havn.6. K a y S k o v g a a r d - P e t e r s e n , f. 7. Nov. 1879 i Kjøbenhavn,

Student fra Gammelholms Latin- og Realskole 1898, cand. jur. 1905, Dispachør 1908; g. 4. Okt. 1906 i Citadels Kirken i Kjøbenhavn m. D o r o t h y B u r m e i s t e r , f. 7. Juni 1880 i Kjøbenhavn, Søster til Broderens Hustru. Børn:

Page 50: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

50

a. I n g e r S k o v g a a r d - P e t e r s e n , f. 17. Sept. 1907 i Rung­sted.

b. K j e l d S k o v g a a r d - P e t e r s e n , f. 13. Mai 1909 i Rung­sted.

c. H a n n e S k o v g a a r d - P e t e r s e n , f. 21. Feb. 1912 i Rung­sted.

d. J e s S k o v g a a r d - P e t e r s e n , f. 13. Jan. 1917 i Rungsted.

XII(SEIDEL1N).

B o l e t t e J u l i a n e S k o v g a a r d (se S. 14); g. m. ProfessorC a r l J u l i u s L u d v i g S e i d e l i n . B ørn:1. A n n a E l i s a b e t h S e i d e l i n , f. 5. April 1867 i Kjøbenhavn,

f 15. Nov. 1903 i Madras, Indien; g. 26. Okt. 1889 i Kjøbenhavn m. Missionær i Indien L a r s P e t e r L a r s e n , f. 8. Nov. 1862 i Baarse ved Præstø, Søn af Smed Jens L. og Ellen Nielsen. Børn:a. C a r l S e i d e l i n L a r s e n , f. 26. Juli 1891 i Madras, Student

1909, stud. jur. i Edinburgh, nu stud. jur. i Kjøbenhavn.b. E l l e n S e i d e l i n L a r s e n , f. 22. Jan. 1893 i Madras; g.

6. Juli 1915 i Solbjerg K., Frederiksberg, m. Læge i Roskilde J o- h a n n e s G r a v e s e n , f. 30. Jan. 1889 i Ringkjøbing, Søn af Tandlæge Carl Christian G. og Johanne Frederikke Friis, Stu­dent fra Metropolitanskolen 1907, cand. med. 1913.

c. J o h a n n e S e i d e l i n L a r s e n , f. 23. Juni 1894 i Madras, f der 12. Marts 1895.

d. I n g e r S e i d e l i n L a r s e n , f. 11. Mai 1896 i Madras.e. R i g m o r S e i d e l i n L a r s e n , f. 7. Okt. 1900 i Madras.f. E l i s a b e t h S e i d e l i n L a r s e n , f. 2. Dec. 1901 i Madras, f

der 1. Jan. 1902.2. J o h a n n e S e i d e 1 i n, f. 28. Juni 1869 i Kjøbenhavn, f 12. Marts

1895 paa Frederiksberg; g. m. sin Fætter Biskop H a r a l d O s t e n - f e l d (se S. 47).

3. A x e l S k o v g a a r d S e i d e l i n , f. 19. Mai 1872 i Kjøbenhavn, f der 27. Mai s. A.

4. J e s H a n s e n S k o v g a a r d S e i d e l i n , f. 8. Okt. 1874 i Kjø­benhavn, Student fra Metropolitanskolen 1892, cand theol. 1898, midlertidig ord. Medhjælper i Kværndrup 1900, residerende Ka­pellan og Præst ved Hospitalet i Horsens 1904, Sognepræst til Vol- dum og Rud 1913, Redaktør af »Israelmissionen« siden Tidsskrif­tets Begyndelse 1906; g. 5. Nov. 1901 i St. Lucas Kirke, Frederiks­berg, m. N a n n a J e n s e n , f. 29. Juni 1877 i Madras, Datter af Missionær Herman J. og Julie Frederikke Eleonora Hoffmann. Datter:a. G u d r u n J u l i e D j a n a k i S e i d e l i n , f. 11. Aug. 1907 i

Horsens.

Page 51: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

51

5. P e t e r A n t o n S e i d e l i n , f. 9. Jan. 1877 i Kjøbenhavn, Student 1895, cand. med. 1903, Læge i Odense 1908, Læge ved Diakonisse­stiftelsens Sanatorium Helsebod 1909, Jernbanelæge 1912; g. 22. April 1909 i Odense m. A n n a K a r l a E l s e S c h r o l l , f. 30. Sept. 1882 i Kærlingebjerg, Ejby, Datter af Birkedommer Thor­vald S. og Kirsten Marie Havemann. Børn:a. G e r d a M e r e t e S e i d e 1 i n, f. 8. Mai 1912 i Odense.b. M o g e n s G u n n a r S e i d e 1 i n, f. 12. Juli 1913 i Odense.c. C a r l E r i k S e i d e l i n, f. 14. Mai 1916 i Odense.

6. H a n s i n e C a t h r i n e S k o v g a a r d S e i d e l i n , f. 15. Jan. 1882 i Kjøbenhavn, Organistinde.

XIII(KYSTER).

K a r e n M a t z d a t t e r J u u l (se S. 15); g. m. Gaardmand J o h a n n e s J e s p e r s e n K y s t e r . B ørn:1. J e s p e r J o h a n s e n K y s t e r , f. 19. Feb. 1820 i Vonsild, f der

16. Feb. 1862, Gaardejer; g. 2. Juli 1858 i Vonsild m. A n n a Ma- r i e C a t h r i n e Ø s t e r g a a r d , f. 21. Jan. 1831 i Ødis, t 14. Jan. 1891 i Vonsild, Datter af Gaardmand Jens Hansen og Maren Jør- gensdatter Vestergaard, samt g. 2 0 m. Sognefoged i Vonsild Hans P. Ravn, se Kvindelinier XV. Datter:a. C a t h r i n e M a r i e K y s t e r , f. 18. Aug. 1859 i Vonsild; g.

der 10. Mai 1887 m. Stationsforstander C a r l C h r i s t i a n J ø r g e n s e n , f. 19. Juni 1854 paa Christianslund, Kauslunde ved Middelfart (g. 1 0 24. Juli 1879 i S. Stenderup m. Mette Ce­cilie Lauesen Frost, f. 26. Marts 1857 paa Fensbjerggaard i S. Stenderup, f 29. Sept. 1885 i Vonsild). Stationsforstander J. var Sognefoged i Vonsild og E jer af Gaarden Tvendcsminde til 1888, er nu Forstander for Gravens Station ved Kolding-Egtved Ba­nen. Ingen Børn.

2. M a d s J o h a n n e s e n K y s t e r , f. 25. Nov. 1822 i Vonsild, f der 25. Feb. 1864 ugift.

3. R a s m u s J o h a n s e n K y s t e r , f. 10. April 1825 i Vonsild, f der 20. Jan. 1846 efter 18 Dages Sygeleje af Tyfus, Seminarist.

4. M a r e n J o h a n s e n K y s t e r , f. 20. April 1827 i Vonsild, f 20. Marts 1893 paa Dons Mark, Alminde; g. 1 0 8. Aug. 1855 i Von­sild m. Gaardmand P e t e r H a n s e n af Dons Mark, f. 24. Okt. 1817 i Dons, f 24. Jan. 1869 i Alminde af Hjernebetændelse, 2 0 27. Juli 1870 i Alminde m. Husmand, Dannebrogsmand C h r i ­s t e n C h r i s t e n s e n af Taagelund. Ingen Børn.

5. L a u e P e t e r s e n J o h a n s e n K y s t e r , f. 12. Mai 1830 i Von­sild, f 10. Okt. 1873 i Framlev ved Aarhus, Skolelærer; g. Nov. 1855 i Adelby m. A n n e E 1 s a b e t h L o r e n t z e n , f. 13. Feb. 1828 i Tarup ved Flensborg, f 22. Feb. 1915 i Aarhus, Datter af Hufner Peter L. og Anna Sophia Bendixen. Sønner:

Page 52: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

52

a. J o h a n n e s P e t e r K y s t e r , f. 21. Marts 1856 i Fladsby, Sørup ved Flensborg, Købmand i Aarhus, ugift.

b. P e t e r J o h a n n e s K y s t e r , f. 22. Okt. 1858 i Fladsby, 1891— 1916 E jer af Bispegaarden i Stavtrup, Koldt Sogn, nu E jer af en Villa i Brabrand; g. 3. Juli 1903 i Koldt m. M a r e n H a n - s i n e J e n s c n, f. 29. Jan. 1870 i Smørumnedre, Datter af Smed Jens Basmussen og Ane Sørensen. Ingen Børn.

c. L a u e J u l i u s B e n d i x K y s t e r , f. 8. Sept. 1862 i Store Vi, Købmand i Aarhus.

XIVM a r i a N i c o l a i s d a t t e r (se S. 15); g. 1 0 m. Gaardmand

J e n s H a n s e n , 2 0 m. Gaardmand T r o u l s H a n s e n . Børn:1. H a n s J e n s e n, d. 1. Nov. 1750 i Vonsild, begr. der 17. Jan. 1751.2. M a r i a , d. 9. April 1752 i Vonsild, maa være den Datter »Maren«

af 1. Ægteskab, der levede ved Moderens Død 1784.3. C a t h r i n m a r j T r u e l s d a t t e r , d. 1. Nov. 1753 i Vonsild, f

der 18. Marts 1825 i Vonsild af langvarig Svækkelse; g. der 17. Mai 1794 m. Ungkarl fra Stouby, Bjerre Herred i Jylland R a s m u s M a t z e n , f. c. 1753, f 17. Juli 1819 af bidsig Sygdom i Vonsild, 65 Aar mindre end 5 Maaneder gammel. Søn:a. T r u e l s R a s m u s s e n T i n g 1 e r, f. 23. Juni 1795 i Vonsild,

var 1834 Inderste og Daglejer i Vonsild, levede der endnu 1855 som Aftægtsmand; g. der 1. Nov. 1823 m. A n n e M a r i e C h r i - s t e n s d a t t e r ( Da l l ) af Dalby, t 9. Jan. 1846 i Vonsild, 51 Aar og 11 Maaneder gi.

4. B o d e l K i r s t i n e , d. 23. Nov. 1755 i Vonsild, levede 1784.5. D o r t h e K i e r s t i n , d. 27. Nov. 1757 i Vonsild, levede 1784.6. J i n g ( I n g e r ) , f. 1. Juni 1760 i Vonsild, begr. der 4. Juni s. A.7. J e n s H a n s e n , d. 2. Aug. 1761 i Vonsild, levede 1784.8. M a r g r e t a ( G r e t e ) , f. 27. Okt. 1763 i Vonsild, f der 5. Aug.

1822 af langvarig Svækkelse, ugift.9. K i e r s t e n, f. 18. April 1767 i Vonsild, f der 22. Sept. s. A.10. K i e r s t i n a, f. 23. Sept. 1768 i Vonsild, | der 27. Juli 1830 af

Vattersot; g. der 9. April 1807 m. Enkemand P e d e r S ø r e n s e n , f 6. Okt. 1831 af Alderdom over 76 Aar gammel i Vonsild. Datter: a. E l s e b e P e t e r s d a t t e r H o l m, f. 20. Sept. 1809 i Vonsild,

levede 1831.

XV(RAVN, DAMGAARD, DEELE).

C a t h a r i n a N i c o l a u s d a t t e r (se S. 15); g. m. Gaardmand P e d e r H a n s e n . B ørn:1. M e t t e M a r i a (eller C a t h a r i n a ) , d. 17. Marts 1762 i Vonsild,

t der 7. Juni 1832 af Alderdomssvaghed »fuldendt ved det haarde Foraars dræbende Indflydelse«; g. 1 0 9. Juli 1785 i Vonsild m. E jer

Page 53: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

53

af Nørgaard C h r e s t e n H a n s e n , f. 25. Marts 1751, t 21. Jan. 1806 i Vonsild, Søn af Gaardmand Hans Lassen og Maren Nis- datter, 2 0 18. Okt. 1806 i Vonsild ni. Ungkarl N i s C h r i s t e n s e n fra Fænøe, f. 13. Feb. 1758, t 1- Sept. 1833 i Vonsild, Søn af Chri­sten Jensen og Maren Pedersdatler. Børn:a. H a n s C h r i s t e n s e n R a v n , f. 19. Feb. 1786 i Vonsild, f

der 28. Feb. 1787.b. P e d e r C h r i s t e n s e n R a v n , f. 26. April 1787 i Vonsild,

t der 30. April s. A.c. H a n s C h r i s t e n s e n R a v n , f. 2. Okt. 1788 i Vonsild, f

der 18. Nov. s. A.d. M a r i a C a t h a r i n a C h r i s t c n s d a t t c r R a vn, f. 7. Mai

1792 i Vonsild, f der 29. Feb. 1812 af en Udtæring.e. P e d e r C h r i s t e n s e n R a v n , f. 8. Okt. 1794 i Vonsild, f

der 16. Juli 1857, Ejer af Nørgaard; g. 18. Okt. 1818 i Vonsild m. B o d e l C a t h r i n e H a n s e n D i n e s d a t t e r , f. der 27. Dec. 1797, f der 27. Juni 1861, Datter af Sognefoged Dines Pe­tersen og Cathrine Lauritsdatter. Børn:1) E n f f - D r e n g 23. Aug. 1819 i Vonsild.2) K r i s t i a n P e d e r s e n R a v n , f. 1. Okt. 1820 i Vonsild,

t der 20. Feb. 1895, E jer af Nørgaard; g. 27. Juni 1861 i Vonsild m. A n n e P o u l s d a t t c r D u e , f. der 16. Okt. 1830, t der 27. Sept. 1874, Datter af Poul Jensen D. og Helene Jacobsdatter paa Prøvegaard i Hoppes. Børn:a) P e d e r C h r i s t e n s e n R a v n , f. 16. Marts 1862 i Von­

sild, Gaardejer i Ødis; g. der 9. Nov. 1895 m. A n n a C h a r l o t t e A m a l i e H o 1 s t, f. 16. Aug. 1859 i Hja- rup. Datter af Hans Peter Jørgensen H. og Ellen Kjerstine Agerskov. Sønner:

(1. C h r i s t i a n P e t e r s e n R a v n , f. 18. April 1896 i Ødis.

(2. H a n s P e t e r J ø r g c n R a v n , f. 22. Nov. 1898 i Ødis. (3. A l f r e d E j n a r R a v n , f. 7. Dec. 1902 i Ødis.

b) B o t i 11 a C a t h r i n e R a v n , f. 23. Okt. 1863 i Vonsild, f der 8. Marts 1865.

c) B o d i 1 d C a t h r i n e R a v n , f. 8. Dec. 1865 i Vonsild, bosat i Kjøbenhavn, ugift.

d) P o v l L u d v i g R a v n , f. 1. Mai 1869 i Vonsild, E jer af Nørgaard; g. 2. Okt. 1903 i Vonsild m. A n n a K i r s t i n e M a t h i l d e M a d s e n , f. 26. Jan. 1871 i Kolding, Datter af Jens Knudsen M. og Anne Marie Madsen. Børn:

(1. C h r i s t i a n M a d s e n R a v n , f. 11. Okt. 1904 i Vonsild.

(2. J e n s M a r t i n R a v n , f. 27. Mai 1906 i Vonsild.(3. B o d i l K a t r i n e R a v n , f. 24. Nov. 1907 i Vonsild.

Page 54: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

54

3) D i n e s P e d e r s e n R a v n , f. 28. Aug. 1823 i Vonsild, f 1890 i Christiansfeld, ugift, begr. i Vamdrup.

4) N i s P e t e r P e d e r s e n R a v n , f. 5. Mai 1826 i Vonsild, var hjemme paa Fædrenegaarden undtagen 1850, da han var Soldat i Fredericia, til 1860, da han kom til Rroderen Kri­stian, f der 24. Okt. 1879.

5) H a n s P e d e r s e n R a v n , f. 8. Okt. 1829 i Vonsild, t 5. April 1901 i Stilling, Sognefoged og Gaardejer i Vonsild; g. der 13. Juli 1865 m. A n e M a r i e C a t h r i n e Ø s t e r - g a a r d , f. 21. Jan. 1831 i Ødis, f 14. Jan. 1892 i Vonsild, Datter af Gaardejer Jens Hansen og Maren Jørgensdatter Vestergaard, samt Enke efter Jesper Johansen Kyster (se S. 51). Rørn:a) J e s p e r P e t e r J o h a n s e n R a v n , f. 30. Nov. 1866 i

Vonsild, Stpdent fra Kolding 1885, cand. mag. 1892, Ekstra- assistent ved Mineralogisk Museum 1892—97, Studierejse i Udlandet 1897—98, palæontologisk Assistent ved Mine­ralogisk Museum 1898, Inspektør 1907, Docent i Palæ­ontologi ved Universitetet 1904; g. 3. Juni 1901 i Egtved m. A n n a J ø r g i n e J ø r g e n s e n , f. 15. Dec. 1881 i Von­sild, Datter af Stationsforstander Carl Christian J. og 1. Hustru Mette Cecilie Lauesen Frost (se S. 51). Sønner:

(1. H a n s H e l g e R a v n , f. 16. Marts 1905 i Kjøbenhavn. (2. K n u d V o 1 m e r R a v n, f. 19. Feb. 1908 i Kjøbenhavn.

b) J e n s H a n s e n R a v n, f . 22. Nov. 1868 i Vonsild, Gaard­ejer, Følleslev Græsmark ved Snertinge; g. 23. Okt. 1896 i Føllcslev m. J e n s i n e M a r i e L a r s e n. f. der 23. Dec. 1874, Datter af Kurvemager Jens L. og Else Marie Lars- datter. Adoptivdatter:

(1. H e l g a M a r i e R a v n , f. 10. Juli 1902 i Følleslev.c) P e t e r L a u t r u p R a v n , f. 22. Sept. 1870 i Vonsild,

t 26. Aug. 1914 i Mundelstrup, Gaardejer; g. 10. Juli 1900 i Faarup m. K i r s t i n e M a r i e J e n s e n , f. 12. Mai 1877 i Aarhus, Datter af Gas- og Vandmester i Aarhus, senere E jer af Mundelstrup Kro Christen J. og Anne Marie Christensen. Børn:

(1. H a n s A l b e r t L a u t r u p R a v n , f. 24. April 1901 i Stilling.

(2. A x e l C h r i s t e n L a u t r u p R a v n , f. 18. Juli 1902 i Stilling.

(3. E l l a L a u t r u p R a v n , f. 16. Marts 1906 i Mundel­strup.

(4. E r n a L a u t r u p R a v n , f. 16. Marts 1906 i Mundel­strup.

(5. A n n a - L i s e K a t h r i n e L a u t r u p R a v n , f. 24. Mai 1910 i Mundelstrup.

Page 55: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

55

I- C a t h a r i n a R a v n, f. 7. Juni 1797 i Vonsild, f der 23. April 1804.

g. H a n s C h r i s t e n s e n R a v n , f. 29. Marts 1802 i Vonsild, f der 4. Dec. 1829 paa Grund af, at en Ildgnist brændte hans Haand og afficerede en Nerve, hvilket foraarsagede et Nerve­slag, Seminarist.

li. J e n s C h r i s t e n s e n R a v n , f. 16. Mai 1805 i Vonsild, f der6. Sept. s. A.

2. N i c o l a i P e d e r s e n , f. 1. Fch. 1764 i Vonsild, f der 6. Dec. 1807, Gaardejer; g. m. J o h a n n e M a r i e C h r i s t i a n s d a t - t e r, f 27. Okt. 1835 i Vonsild, 70 Aar 8 Maaneder og 11 Dage gam­mel. Døtre, der fik Navnet Damgaard efter en større Dam, der laa indtil Gaarden i Vonsild:a. C a t h a r i n a N i c o l a i s d a t t e r D a m g a a r d , f. 6. Jan.

1795 i Vonsild, f der 15. Okt. 1853; g. der 14. Dec. 1811 m. Gaardejer i Vonsild, hvor han overtog Svigerforældrenes Gaard, T h u e P a u l s e n , f. 1777 i Osterp i Taps, f 20. Nov. 1845 i Von­sild som Aftægtsmand, 68 Aar, 9 Maaneder og 3 Uger gammel, Søn af Poul Thuesen og Katrine Ankersdatter. Rørn:1) N i c o l a j T h u e s c n D a m g a a r d, f. 11. Sept. 1812 i Von­

sild, f der 27. Nov. 1856, E jer af Fædrenegaarden i Vonsild; g. der 15. Juli 1847 m. M e t t e M a r i a N y e g a a r d , f. 15. April 1822 i Tapsuhr, f 8. Dec. 1908 i Kolding, Datter af Gaardmand Jeppe Lauridsen og Mette Kjerstine Lagesen, samt g. 2 0 m. Svogeren Christian Thuesen Damgaard (se S. 59). Eørn:a) T li u e N i c o l a i s e n D a m g a a r d , f. 6. Aug. 1848 i

Vonsild, E jer af Fædrenegaarden i Vonsild, som hans Stedfader som Sættemand efter Faderens Død havde over­taget, indtil han blev myndig, i denne Periode brændte Gaarden 1865, og Stedfaderen lod den da opbygge udenfor Byen, ligesom den efter ham fik Navnet Christiansminde. 1894 solgte Thue D. Christiansminde og flyttede til Kol­ding; g. 2. Nov. 1876 i Taps m. M a r e n H a v e, f. 15. Dec. 1854 i Vonsbæk, Datter af Gaardeier Niels Madsen H. og Else Marie Wildfang. Rørn:

(1. M e t t e M a r i e D a m g a a r d , f. 27. Aug. 1877 paa Christiansminde; g. 3. Juni 1899 i Jellinge m. Mejeri­bestyrer J e n s C l a u s e n S c h m i d t , f. 10. Feb. 1873 i Vonsild, Søn af Væver Claus Jensen S. og Agnes Jo­hansen, Restyrer af Ødis Sogns Andelsmejeri 1898, Med­lem af Menighedsraadet, Form and for Sygeplejefor­eningen, Formand for Vejle Amts Mejeriforening, fh. Sogneraadsmedlem etc. R ørn:

(a. O v e C l a u s e n S c h m i d t , f. 25. Aug. 1903 i Ødis. (b. E 11 a C l a u s e n S c h m i d t , f. 24. Jan. 1908 i Ødis.

Page 56: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

56

(c. I n g e r C l a u s e n S c h m i d t , f. 10. Nov. 1909 i Ødis.

(2. E l i s e M a r i e D a m g a a r d, f. 20. Okt. 1878 paa Christiansminde; g. 2. Nov. 1901 i Vamdrup m. Bog­holder i Kolding C h r i s t i a n A n d e r s e n , f . 22. Juni 1877 i Kransbjerg Mølle, t 23. Mai 1904 i Kolding, Søn af Møller Jens Peter A. og Caroline Mathilde Han­sen Langvadt. Børn:

(a. E d i t h M a t h i l d e A n d c r s e n, f. 5. Aug. 1902 i Kolding.

(b. C h r i s t i n e A n d e r s e n, f. 23. Dec. 1904 i Kol­ding.

(3. N i k o l a j T h u c s c n D a m g a a r d , f. 26. Dec. 1879 paa Christiansminde, Farm er i Idaho, Ncbraska; g. Marts 1913 i Idaho m. H a n n a L i n d g r e n . Søn:

(a. T h u e D a m g a a r d , f. 1914 i Schellcy i Idaho.(4. N e l l y C h r i s t e n c c D a m g a a r d , f. 16. Nov. 1881

paa Christiansminde; g. 22. Marts 1903 i Kolding m. Mejeribestyrer i Aastrup ved Haderslev A n t o n S ø ­r e n s e n , f. 10. Feb. 1879 i Haderslev, Søn af Vogn­fabrikant Heinrich S. og Anne Margrethe Thucscn. Datter:

(a. H e n n y S ø r e n s e n, f. 18. Marts 1905 i Aastrup. (5. K a t r i n e C h r i s t a n e D a m g a a r d , f. 8. Dec. 1886

paa Christiansminde; g. i April 1916 i Amerika in. Ci­vilingeniør i Philadelphia D a v i d T h o m p s o n.

(6. B c 11 y D a m g a a r d, f. 27. Okt. 1888 paa Christians­minde, t 28. Dec. 1889 paa Kolding Sygehus af Strube­hoste.

(7. B e t t y D a m g a a r d , f. 15. Feb. 1893 paa Christians­minde; g. 25. Okt. 1916 i Kolding m. Bogholder i Odense J u s t R a s m u s s e n , f. 23. April 1892 i Ans ved Rødkjærsbro, Søn af Købmand Rasmus Peter R. og Thora Kamilla Rasmussen.

(8. O 11 o D a m g a a r d, f. 15. Feb. 1896 i Kolding, Mejerist,b) K i r s t i n c C a t h r i n e D a m g a a r d , f. 5. Marts 1850

i Vonsild, t der 29. Dec. 1891; g. 11. Nov. 1871 m. Gaard­ejer i Vonsild, senere paa Ingcrsholm, Sogneraadsformand M o r t e n J e p s e n H u g g e r , f. 24. Jan. 1847 i Vonsild, Søn af Gaardejer Jeppe Mortensen H. og Inger Elisabeth Hundewad, samt g. 2° 21. Mai 1895 i Kjøbenhavn m. Maren Lundgaard, f. 26. Juli 1870 i Horskjær i Vamdrup. Børn:

(1. M a t h i a s M o r t e n s e n H u g g e r , f. 24. April 1872 i Vonsild, bosat i Alaska.

(2. J e p M o r t e n s e n H u g g e r , f. 11. Dec. 1873 i Von­sild, Gaardejer i Ure ved Ejstrup.

Page 57: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

57

(3. C h r i s t i a n ' M o r t e n s e n H u g g e r , f. 11. Dec. 1876 i Vonsild, f der 19. Jan. 1877.

(4. C h r i s t i a n N i k o l a j H u g g e r , f. 6. Juni 1878 i Vonsild, f der 12. Dec. s. A.

(5. N i c o l a j I n g v a r H u g g e r, f. 2. Mai 1879 i Von­sild, udvandret til Amerika.

(6. I n g e r E l i s a b e t h H u g g e r, f. 30. April 1880 i Vonsild.

(7. M e t t e M a r i e H u g g e r, f. 24. Nov. 1881 i Vonsild. (8. K a t h r i n e K i r s t i n e H u g g e r, f. 20. Juni 1889 i

Vonsild.c) E n f f. P i g e 4. Dec. 1852 i Vonsild.d ) J e p N i c o l a i s e n D a ni g a a r d, f. 14. Nov. 1854 i

Vonsild, Husmand i Seest, nu Arbejdsmand i Kolding; g. 15. Juli 1887 i Seest m. C a t h r i n e C h a r l o t t e R a s ­m u s s e n , f. 22. Aug. 1861 i Seest, Datter af Boelsmand Rasmus Eriksen Nikolajscn og Hustru Marie Kirstine i Seest Skov. Børn:

(1. K r i s t i a n N i k o l a j D a m g a a r d, f. 26. Juli 1888 i Seest, ugift, Minnesota.

(2. R a s m u s M a r i u s D a m g a a r d, f. 22. Okt. 1891 i Seest, Maskinarbejder, Sergent ved 36. Batl. i Odense 1915; ugift.

2) P o u l T h u e s e n D a m g a a r d, f. 8. Juni 1815 i Vonsikh f 16. Okt. 1874 i Taps, Ejer af Hørregaard i Aastorp; g. m. M a r i e K i e r s t i n c L a u r i d s e n , f. 3. Juli 1821 i Heils, t 8. Sept. 1898 i Taps, Datter af Gaardejer Andreas L. og Marie Cathrine Sørensdatter. Børn:a) J e n s P o u l s e n D a m g a a r d , f. 23. Sept. 1846 paa

Hørregaard, f der 9. Mai 1913, E jer af Hørregaard, Sogne­foged, Lægdsmand, Dannebrogsmand; g. 16. Sept. 1875 paa Hørregaard i Taps m. A n n e M a r g a r e t h a L y g u m ,f. 25. Nov. 1845 i Ødis, Datter af Gaardejer Jens Jensen L. og Inger Kirstine Juhl. Børn:

(1. M a r i e K i r s t i n e ( D i t t e ) D a ni g a a r d, f. 10. Jan. 1877 paa Hørregaard i Aastorp; g. 29. Mai 1903 i Taps m. Gaardejer af Brenore i Taps H a n s E r i k s e n H ø j e r , f. 6. Nov. 1875 paa Geilbjerggaard i Brenore, Søn af Falle Hansen H. og Katrine Præstine Krogh. Døtre:

(a. A n n a K a t r i n e D a m g a a r d H ø j e r, f. 27.April 1905 paa Geilbjerggaard.

(b. K a t h r i n e D a m g a a r d H ø j e r , f. 11. Dec. 1911 paa Geilbjerggaard.

(2. P o u l D a m g a a r d , f. 7. Mai 1879 paa Hørregaard, E jer af Hørregaard; g. 21. Juni 1912 i Taps m. K i r-

Page 58: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

58

s t i n e W i u f f , f. 19. Marts 1888 i Aastorp, Datter af Gaardejer Niels Christian W. og Anna Marie Juhl. Børn:

(a. J e n s P o u l s e n D a m g a a r d , f. 5. April 1914 paa Hørregaard.

(b. S v e n d K r i s t i a n D a m g a a r d , f. 3. Okt. 1915 paa Hørregaard.

(c. A n n a M a r i e D a m g a a r d , f. 11. Nov. 1916 paa Hørregaard.

(3. J e n s I n g v a r d t D a m g a a r d, f. 3. Marts 1884 paa Hørregaard, Ejer af Stangmoseled i Vejstrup; g. m. M a r i e H ø j e r , f. 3. Jan. 18.. paa Geilbjerggaard, Søster til forannævnte H. E. Højer. Børn:

(a. J e n s F a l l e H ø j e r D a m g a a r d, f. 26. April 1910 paa Stangmoseled.

(b. J e n n y H ø j e r D a m g a a r d , f. 9. Maj 1913 paa Stangmoseled.

(c. I n g r i d H ø j e r D a m g a a r d. f. 1. Mai 1917 paa Stangmoseled.

b) M a r i e K a t h r i n e D a m g a a r d , f. 16. Dec. 1850 paa Hørregaard, t 6. Marts 1917 i Ødis Bramdrup; g. 14. Okt. 1875 i Taps m. Gaardejer M a t h i a s P e t e r L y g u m , f.1. Juli 1847 paa Hoppesgaard, Fovslet, Ødis, Søn af Gaard­ejer Jens Jensen L. og Inger Kirstine Juhl. Børn:

(1. I n g e r K i r s t i n e L y g u m , f. 3. Dec. 1877 i Ødis. (2. J e n s L v g u m, f. 20. Okt. 1879 i Ødis, bor paa

Schmidtsminde, Varde Vestermark.(3. P o u l L y g u m, f. 9. Sept. 1881 i Ødis, Forvalter paa

Breinholt ved Struer.(4. M a r i c K i r s t i n e L y g u m, f. 1. Dec. 1883 i Ødis.(5. A n d r e a M a t h i l d e L y g u m , f. 23. Juni 1886 i

Ødis; g. der 20. Okt. 1905 m. Landmand Niels Jespersen paa Villa Landlyst i Ødis, f. 26. Juli 1877 i Brenderup, Søn af Husmand Peder Christian J. og Anna Margrethe Hansen. Sønner:

(a. B o b e r t L y g u m J e s p e r s e n , f. 12. Juli 1908 i Ødis.

(b. H e r l u f L y g u m J e s p e r s e n , f. 13. Juni 1910 i Ødis.

(6. F r i d a A u g u s t a L y g u m , f. 17. Aug. 1888 i Fovslet, Ødis; g. der 14. Sept. 1911 m. Ejer af Ny Stallerup- gaard ved Kolding J a c o b P e t e r C h r i s t i a n J a ­c o b s e n, f. 7. Nov. 1884 i Odense, Søn af Møller Anders J. og Helene Marie Christiansen. Datter:

(a. A n n a L y g u m J a c o b s e n , f. 13. Okt. 1912 paa Ny Stallerupgaard.

Page 59: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

59

(7. T h o r v a 1 d T h a d c M o u r i t s L y g u m, f. 31. Marts 1892 i Ødis, Banearbejder i Kolding.

3) C li r i s t i a n T h u e s c n D a m g a a r d , f. 10. Okt. 1817 iVonsild, f der 8. Marts 1892, Gaardmand; g. 15. April 1858i Vonsild m. Broderens Enke M e t t e M a r i a N y e g a a r d .Børn:a) N i c o 1 i n e C h r i s t i a n s d a 11 e r T h u e s e n D a m ­

g a a r d , f. 24. Okt. 1858 i Vonsild; g. 29. Dec. 1883 paa Ingersholm m. Købmand i Kolding H a n s E r i k s e n H a v e , f. 29. Mai 1857 i Vonsbæk, Søn af Gaardeier Niels Madsen H. og Else Marie Wildfang. Børn:

(1. E 1 n a M a r i c M e 11 c H a v c, f. 4. Dec. 1884 i Kolding;g. der 18. Juni 1908 m. Købmand i Haderslev O s k a r S ø r e n s e n , f. 7. Juni 1881 i Haderslev, Søn af Vogn­fabrikant Heinrich S. og Anne Margrethe Thuesen. Datter:

(a. E m m y Ma r g r c t l i e S ø r e n s e n , f. 28. Juni 1909 i Haderslev.

(2. C h r i s t e n s e K a t h r i n e H a v e , f. 14. Dec. 1885 i Kolding; g. der 29. Okt. 1908 m. Landmand paa Steens- gaard i S. Stenderup P e t e r J ø r g e n s e n , f. 21. Feb. 1883 i Taps, Søn af Landmand Jørgen J. og Cecilie Christine Schrøder. Døtre:

(a. I n g e C e c i l i e H a v e J ø r g e n s e n , f. 25. Aug. 1909 i S. Stenderup.

(b. G e r d a N i k o 1 i n e H a v e J ø r g e n s e n , f. 20. Jan. 1911 i S. Stenderup.

(c. A s t r i d H a v e J ø r g e n s e n , f. 19. Juni 1912 i S. Stenderup.

b) A n c h e r T h u e s e n D a m g a a r d , f. 15. Juli 1860 i Vonsild, E jer af Andestrupgaard i Seest, nu Partikulier i Kolding, ugift.

c) C a t h r i n e T h u e s e n D a m g a a r d , f. 15. Juli 1860 i Vonsild, f 3. Aug. 1883 i Hindborg; g. 27. Nov. 1878 i Von­sild m. Lærer H a n s O l u f T h ø g e s e n J e n s e n , f. 2. Mai 1846 i Sjølund, Vejstrup, Søn af Jens Thygesen J. og Inger Marie Friis, Andenlærer i Taps 1873, Andenlærer og Organist i Vonsild 1875, Enelærer og Kirkesanger i Hind­borg 1878—1911, nu bosat i Vester Dølbv ved Skive. Søn­ner:

(1. O l u f D a m g a a r d J e n s e n , f. 4. Okt. 1880 i Hind­borg, f 4. Aug. 1905 paa Skive Sygehus efter en Eks­plosion i Thise den foregaaende Dag, Maskinfabrikan t i Skive; g. 30. Marts 1904 i Skive m. M a r i e K i r ­s t i n e P e d e r s e n , f. der 14. Dec. 1885, Datter af

Page 60: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

60

Murer Christian P. og Mette Marie Jacobsen samt g. 2° ni. Købmand i Ringkøbing E jnar Noes. Datter:

(a. O d a D a m g a a r d J o n s c n, f. 12. Aug. 1905 i Skive.

(2. K r i s t i a n T b u e s e n D a m g a a r d J c n s e n, f . 8.Marts 1882 i Hindborg, f tier 26. Mai s. A.

(3. K a t b a r i n u s T b u c s e n D a m g a a r d J e n s c n, f. 25. Juli 1883 i Hindborg, Afgang fra Randers tekniske Skole (Bygningsklasse) 1906, bar siden arbejdet ved Arkitektvirksomhed og driver nu tillige »Jysk Lys- og Zinktryksanstalt« i Aarhus; g. 7. Nov. 1908 i Aarhus Domkirke m. O l g a A l m a K r i s t i n e W e d e l ­s t e d, f. 4. Nov. 1885 i Viborg, Datter af Togfører ved D. D. S. B. Peder W. og Karen Marie Andersen. Søn:

(a. G e e r t E l e r t b D a m g a a r d J e n s e n , f. 11. Aug. 1914 i Aarhus.

4) J c n s T b u c s e n D a m g a a r d, f. 18. Juni 1820 i Vonsild, f, Landmand i Guldager ved Varde; g. 30. Marts 1858 i Von­sild m. Z i d s e l K i r s t i n e N i e l s e n , f. 1. Dec. 1827 paa Allerslev Hede i Outrup, f* Datter af Fæstebusmand Niels Nielsen og Hustru Maren. Ingen Børn.

5) A n d r c a s T h u e s c n D a m g a a r d, f. 3. Aug. 1822 i Von­sild, f der 12. Nov. s. A.

6) K a r e n T h u e s d a 11 e r D a m g a a r <1, f. 6. April 1824 i Vonsild, f 1899 i Flensborg; g. m. Kaadner i Vonsild C l a u s A n d e r s e n D o b l e , f. 1816 i Fobi, Gram, f 1888 i Flens­borg. B ørn:a) A n d r e a s A n d e r s e n D e e 1 e, f. 24. Juli 1845 i Von­

sild, Møllersvend, senere Bryggeriarbejder i Kolding; g. der 24. Nov. 1874 m. K a r e n N i e l s e n , f. 27. Okt. 1842 i Egtved, Datter af Niels Clausen og Ane Marie Jørgensen. Børn:

(1. C l a u s A n d e r s e n D e e l a , f. 18. Aug. 1875 i Kol­ding, Tobaksarbejder; g. der 22. Mai 1901 m. T h o r a E m i l i e A g n e s J ø r g e n s e n , f. 14. Juni 1883 i Kol­ding, Datter af Chresten J. og Margrete Tcrkilsen. Børn:

(a. H e n r y C h r e s t e n A n d r e a s D e e l a, f. 5. Dec. 1903 i Vonsild.

(b. A l f r e d P e t e r M a r i u s D e e l a , f. 7. Juni 1907 i Vonsild.

(2. N i e l s C a r l M a r i u s A n d e r s e n D e e l a , f . 31. Jan. 1881 i Kolding, Snedker i Kjøbenhavn; g. 27. Juni 1909 i Ordrup m. N i c o l i n e M a r i e A n t o n s e n , f. 13. Juli 1887 i Kjøbenhavn, D atter af Hans Peter A. og Olivia Hansen. Børn:

(a. Z i ca E 1 se D e e 1 a, f. 8. April 1911 i Kjøbenhavn.

Page 61: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

61

(b. F r a n k D e e 1 a, f. 3. April 1912 i Kjøbenhavn.(c. A l i c e H i l m a D e e l a , f. 15. Sept. 1916 i Kjø­

benhavn.b) T h u e A n d e r s e n D c e 1 e, f. 7. April 1847 i Vonsild,

er gift og bosat i St. Louis, U. S. A.c) P e t e r A n d e r s e n D e e 1 e, f. 17. Marts 1849 i Vonsild,

er gift og bosat i Oakland, U. S. A.d) C a r o 1 i n c A n d e r s e n D e e 1 e, f. 22. April 1851 i

Vonsild, gift i Amerika med en Mand ved Navn J o n s e n.e) I n g e r C a t h r i n e A n d e r s e n D e e 1 e, f. 12. April

1853 i Vonsild, f i Amerika.f) C h r i s t i il e A n d e r s e n D e c 1 e, f. 30. Juni 1859 i

Vonsild, f i Flensborg.g) N i c o 1 i n e A n d r e a A n d e r s e n D e e 1 c, f. 17. Nov.

1862 i Vonsild, Enke efter en C b r i s t e n s e n i Hamborg.7) J o h a n n e M a r i a D a m g a a r d, f. 9. Okt. 1826 i Vonsild,

f der 7. Nov. s. A.8) A n d r e a s T li u e s e n D a m g a a r d, f. 4. Okt. 1827 i Von­

sild, f der 28. Juli 1851, Ungkarl.9) J o h a n n c M a r i a D a m g a a r d, f. 2. Aug. 1829 i Vonsild,

f der 4. Marts 1830.10) A n c h e r T h u e s c n D a m g a a r d, f. 23. Marts 1832 i

Vonsild, f 20. Nov. 1896 i Skartved, Gaardmand; g. 26. Okt. 1860 i Bjært m. M a r i e S k o v , f. 1. April 1837 i Skartved, f der 2. Mai 1904, Datter af Gaardmand paa Skartved Mark Jens Thomsen og Anne Hansdatter. Børn:a) J e n s J c p p e D a m g a a r d, f. 20. Sept. 1861 i Skartved,

Gaardejer i Viuf; g. 28. Feb. 1889 i Amerika m. M e t t e H a n s e n F æ n ø, f. 18. Jan. 1864 i Sønder Stenderup, Datter af Landbolsmand Martin Hansen F. og Kirstine Maria Rubek. B ørn:

(1. A n t o n D a m g a a r d , f. 6. Jan. 1890 i Jova, Amerika. (2. M a r i a K i r s t i n e D a m g a a r d , f. 2. Sept. 1892 i

Amerika.(3. A n k e r M a r t i n D a m g a a r d, f. 31. Dec. 1894 i

Amerika.(4. M a r t i n D a m g a a r d , f. 10. Feb. 1898 i Taps.

b) T h u e D a m g a a r d, f. 1. Sept. 1864 i Skartved, Gaard­ejer der; g. 20. Sept. 1895 i B jært m. D o r t h e a H a n ­s i n e J e n s e n, f. 24. Feb. 1872 i Kolding, Datter af Jens Peter J. og Maria Sofia Svendsen. Børn:

(1. N i k o l a j D a m g a a r d , f. 5. Okt. 1896 i Skartved. (2. M a r i a S o f i a D a ni g a a r d, f. 5. Aug. 1899 i Skart­

ved.(3. M a t h i l d e E l i s a b e t h D a m g a a r d, f. 2. Marts

1906 i Skartved.

Page 62: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

62

(4. J ø r g e n S v e n d s e n D a m g a a r d , f. 29. April 1908 i Skartved.

c) N i c o 1 a i D a m g a a r d , f. 14. Nov. 1867 i Skartved, | der 20. Marts 1871.

d) A n t o n D a m g a a r d , f. 13. Dec. 1869 i Skartved, t der 1879.

e) N i c o 1 a i D a m g a a r d , f. 3. Aug. 1872 i Skartved, f 20. Marts 1895 i Amerika.

f) H a n s P o u l s e n D a m g a a r d , f. 14. Feb. 1875 i Skart­ved, bor i Gammelby Mølle ved Fredericia; ugift.

g) A n n a C a t r i n e D a m g a a r d , f. 21. Sept. 1877 i Skart­ved, f der 10. Sept. 1882.

b. C h r i s t i a n a D a m g a a r d , f. 29. Okt. 1797 i Vonsild, f der s. D.

3. M a r i a P e d e r s d a 11 e r, f. 14. Sept. 1768 i Vonsild, f 1- Juli 1821 i Vamdrup; g. 14. April 1791 i Vonsild m. Ungkarl P e d e r N i e l s e n , f. i Kirkeby ved Vejle 1761, f 5. Marts 1840 som Af­tægtsmand paa Frydensborggaard i Vamdrup, 7&"h-i Aar gammel, Søn af Niels Hansen og Cathrine Pedersdatter.

4. H a n s P e d e r s e n , f. 11. Okt. 1771 i Vonsild, f 3. Juli 1821 i Seest, Gaardmand; g. 22. April 1797 i Vonsild m. S i 11a M a r i a H a n s d a t t e r . Børn se Kvindelinier XXXV.

XVI(HANSEN).

K i e r s t i n a N i c o 1 a i s d a 11 e r (se S. 16); g. m. Gaardmand H a n s M a t z e n . Børn:1. M a t z H a n s e n , d. 1. Aug. 1762 i Vonsild, f der 25. Dec. 1782

af den saakaldte lede Syge efter 6 Aars Leje, 21 Aar 5 Maaneder mindre end 3 Dage gammel.

2. N i c o l a i H a n s e n , f. 26. Jan. 1764 i Vonsild, t før 1814.3. J e p H a n s e n , f. 6. Feb. 1766 i Vonsild, f lille.4. J e p p e H a n s e n , f. 18. Mai 1768 i Vonsild, var 1814 Spækhøker

i Kjøbenhavn.5. C a t h r i n M a r i , f. 7. Jan. 1771 i Vonsild, f før 1814.6. A n n e C a t h r i n e , var 1814 gift i Kjøbenhavn.

XVII(TINGLER).

A n n a K i e s t i n e J a c o b s d a t t e r T i n g e l ( T i n g l e r ) (se S. 16); g. m. Inderste H a n s L o r e n t z e n . Børn:1. J a c o b , d. 9. Nov. 1755 i Vonsild, begr. der 16. Nov. 1755.2. M a r g a r e t h a, d. 23. Jan. 1757 i Vonsild, f der 21. April 1844;

g. der 1. Marts 1782 m. Snedker, Enkemand H a n s O l u f s e n , d. 12. Marts 1739 i Vonsild, f der 12. Mai 1832 efter haarde og længe

Page 63: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

63

vedholdende Lidelser af Urinens Stansning, Datter af Landboler Oluf Pedersen og Anna Hansdatter. Ingen Børn.

3. M a r e n , d. 17. April 1759 i Vonsild, f der 15. Jan. 1772.4. A n n a M a r i a, f. 20. Nov. 1762 i Vonsild, f der 1. Mai 1797 efter

at være bleven forløst med et dødfødt Drengebarn ved Feltskære­rens Haand; g. 8. Dec. 1792 i Vonsild ni. Væversvend A n d e r s A n d e r s e n, f 23. Mai 1814 i Vonsild, 53 Aar og 3 Maaneder, Søn af Andreas Anthonisen og Charlotte Christiansdatter, samt g. 2" 21. Okt. 1797 i Vonsild m. Birthe Marie Mikkelsdatter fra Stenderup, D. af Inderste Mikkel Jensen og Hustru Maren. Børn:a. E n f f - P i g e 1. Sept. 1793.b. E n f f . D r e n g 1797.

5. J a c o b H a n s e n T i n g 1 e r, f. 1. April 1766 i Vonsild, t der 16. Juni 1836 som Aftægtsmand hos Sønnen Hans; g. 23. Marts 1787 i Vonsild m. D o r o t h e a M a n g c l s d a t t e r , d. der 9. Jan. 1752, t der 26. Sept. 1808, Datter af Inderste Mangels Brodersen og Chri­stina Jørgensdattcr. Børn:a. C h r i s t i n a J a c o b s d a t t e r T i n g 1 e r, f. 3. Dec. 1787 i

Vonsild, t Id- Juli 1859 paa Kobbelgaard i Nørre Bjært; g. 1. Okt. 1814 i Vonsild m. E jer af Kobbelgaard H a n s H a n s e n , f. 1. Jan. 1781 i Paaby, t 6. Nov. 1859 paa Kobbelgaard, Søn af Ejer af Kobbelgaard Hans Kajsen og Karen Hansdatter. Børn:1) K a r e n H a n s d a 11 e r, f. 27. Mai 1815 i Nørre Bjært, t

2. Juli 1899 i Kolding; g. 1 0 m. Gaardmand J e n s J ø r ­g e n s e n af Paaby, 2 u 7. Nov. 1845 i Harte med Gaardejer J e n s J ø r g e n s e n S c h u l t z , f. 26. Nov. 1810 i Dalby, t 4. Nov. 1873 i Paaby, Søn af Jørgen Johansen S. og Ane Jensen. Børn:a) J e n s J e n s e n S c h u l t z , f. 20. Juli 1847 i Paaby, t

19. Jan. 1899 i Vester Nebcl, Gaardejer; g. 25. Nov. 1881 i Harte m. J o h a n n e P o u l s e n , f. der 23. Dec. 1858, Datter af Sognefoged og Gaardejer paa Toftegaard i Harte Poul Knudsen og Ane Cathrine Jensen.

b) A n n a C h r i s t i n e S c h u l t z , f. 21. Feb. 1851 i Paaby, bosat i Kolding, ugift.

c) H a n s H a n s e n S c h u l t z , f. 20. Dec. 1853 i Paaby, Gaardejer i Ferup ved Ejstrup; g. 9. Okt. 1883 i Lejrskov m. M a r e n L a u r i t s e n T h u e s e n , f. 17. Jan. 1855 i Ferup, Datter af Laurits Lauritsen T. og Else Jensen. Børn:

(1. K a r e n S c h u l t z , f. 29. Juli 1884 i Paaby; g. 14. Okt.1903 i Lejrskov ni. Landmand paa Sandholm, Lejrskov ved Ejstrup J e n s J ø r g e n s e n S c h u l t z (se ne­denfor).

(2. L a u r i t s T h u e s e n S c h u l t z , f. 13. Feb. 1886 i Paaby.

Page 64: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

64

(3. J e n s J ø r g e n s e n S c h u 11 z, f. 31. Jan. 1888 i Paaby.

(4. E l s e S c h u 11 z, f. 14. Mai 1890 i Paaby.d) J ø r g e n J o h a n s e n S c h u 11 z, f. 9. Marts 1857 i Paa­

by, Gaardejer i Fovslet ved Kolding; g. 10. Nov. 1882 i Harte ni. M a r i e S i m o n s e n , f. 8. Okt. 1857 i Paaby, Datter af Gaardejer Simon Andersen og Marie Kirstine Jeppesdatter. Søn:

(1. J e n s J ø r g e n s e n S c h u l t z , f. 29. Dec. 1882 i Harte, Landmand paa Sandholm i Lejrskov; g. 14. Okt. 1903 m. sin forannævnte Kusine K a r e n S c h u l t z . Børn:

(a. M a r e n S c h u l t z , f. 24. Nov. 1903 i Lejrskov. (b. J ø r g e n S c h u l t z , f. 0. Okt. 1906 i Lejrskov.(c. M a r i e S c h u l t z , f. 15. Okt. 1910 i Lejrskov.(d. A n n a S c h u l t z , f. 9. Juni 1913 i Lejrskov.(e. H a n s S c h u l t z , f. 3. Sept. 1916 i Lejrskov.

2) D o r t h e a H a n s d a t t e r , f. 14. Feb. 1817 i Nørre Bjært, t 16. Sept. 1858 i Gudsø; g. 7. Mai 1857 i Eltang m. Gaardejer L a u g e P e d e r s e n Ø s t e r g a a r d , hjd. 26. Jan. 1806 i Erritsø, Søn af Peder Lausen af Østergaard og Gertrud Sø­rensdatter, f i Gudsø, samt g. 1 " 30. Juli 1836 i Bjært m. Anne Kristensdalter Juhl, f. 10. Marts 1810 i Stenderup, f 24. Juli 1855 i Sønder Bjært (hun g. 1 0 m. Falle Hansen Jacobsen i B jært). Datter:a ) A n n a D o r t h e a Ø s t e r g a a r d , f. 11. Sept. 1858 i

Gudsø, f 13. Sept. 1874 i Kjøbenhavn.3) E 1 s e M a r i e H a n s d a t t e r , f. 7. Marts 1820 i Nørre

Bjært, f 27. Feb. 1894 i Uhre; g. 28. Okt. 1848 i Eltang m. Gaardejer i Uhre H a n s H a n s e n B r ø g g e r , f. 28. Nov. 1814 i Egholt, f 16. Sept. 1895 i Uhre, Datter af Landmand Hans B. og Hustru G jertrud Marie. Børn:a ) H a n s H a n s e n B r ø g g e r , f. 22. Aug. 1849 i Uhre.b) H a n s J a c o b B r ø g g e r , f. 15. Aug. 1850 i Uhre, bosat

i Flensborg; g. 5. Nov. 1878 i Lejrskov m. K a r e n M a d ­s e n K i r s b ø 1 fra Uhre, f .

c) H a n s L a u r i t s c n B rø g g e r, f. 25. Marts 1852 i Uhre.d) H a n s C h r i s t i a n B r ø g g e r , f. 13. Juni 1854 i Uhre.e) G j e r t r u d M a r i e M a g d a l e n e B r ø g g e r , f. 11.

Dec. 1856 i Uhre; g. 27. April 1883 i Lejrskov m. Murer J u l i u s N i e l s e n paa Vejle Søndermark.

f) H a n s C h r i s t i a n G e r m a n B r ø g g e r , f. 31. Marts 1859 i Uhre, tidligere Bolsmand der, nu bosat i Kolding; ugift.

4) J a k o b i n e H a n s d a t t e r , f. 6. Mai 1822 i Nørre Bjært, t 3. Okt. 1849 i Vonsild; g. der 1848 m. Gaardejer N is N i s ­s e n L i n d , f. der 19. Juli 1814, f 4. Marts 1887 i Nygaard,

Page 65: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

65

Starup, Søn af Gaardejer Nis Olufsen L. og Karen Bertels- datter Povlsen. Søn:a K a i H a n s e n L i n d , f. 16. Jan. 1849 i Vonsild, Lærer i

Tirslund; g. 22. Dec. 1873 i Stoustrup m. L o u i s e F r e ­d e r i k k e J ø r g e n s e n , f. 18. Sept. 1852 i Stoustrup, Datter af Hans Christian J. og Dortea Margrete Hansen. Børn:

(1. A 1 f h i 1 d e A g n e t e L i n d , f. 20. Feb. 1874 i Stou­strup, Lærerinde ved Frederiksberg Kommuneskole.

(2. A k s e l V a l d e m a r L i n d , f. 30. Jan. 1875 i S. Vil­strup, f sst. 30. Aug. s. A.

(3. K r i s t i n e E l i s a b e t h L i n d , f. 5. Jan. 1877 i S. Vilstrup; g. 30. Juni 1908 i Horsens Klostersogn m. For­pagter af Bygholm i Hatting E d v a r d R u d o l f A u ­g u s t B e n t z e n , f. 14. Mai 1861 i Tamdrup, | 29. Dec. 1909 paa Bygholm, Søn af Forpagter Budolf Christian B. og Augusta Frederikke Frantzen.

(4. E v a L i n d , f. 27. Marts 1895 i Eskelund, Brørup.5) H a n s i n e H a n s d a t t e r , f. 17. Jan. 1825 i Nørre Bjært,

t 1. Dec. 1898 i Kolding; ugift.6) J a k o b H a n s e n , f . 19. Marts 1827 paa Kobbelgaard, bor

i Kobbelhus, Strandhuse ved Kolding, Dannebrogsmand; g. 28. Okt. 1864 i Kolding m. M e t t e M a g d a l e n e D a u - g a a r d, f. der 31. Dec. 1843, Datter af Søren D. og Ane Mar­grethe Helt. Børn:a) A g n e s K r i s t i n e H a n s e n , f. 26. Dec. 1865 paa Kob­

belgaard; g. 1 0 9. Nov. 1894 i N. Bjert m. Gaardejer I v e r B e r g, f. 11. Aug. 1847 i Starup, j der 24. Nov. 1903, Søn af Sognefoged og Sogneraadsformand Jacob Berg Iversen, 2° 11. Nov. 1910 i Starup m. Gaardejer N i e l s M e y e r i Starup, f. 7. Marts 1882 i Tiufkjær, f 14. Okt. 1911 i Starup, Søn af Husmand Søren Anton M. og Kirstine Nielsen. Ingen Børn.

b) A n n a M a r g r e t h e H a n s e n , f. 20. Juni 1867 paa Kob­belgaard, ugift, Kobbelhus.

c) H a n s T h e o d o r V a l d e m a r H a n s e n , f. 14. Marts 1871 paa Kobbelgaard, Ejer af Kobbelgaard i Nørre Bjært; g. 20. Sept. 1905 i Bjært m. I n g e r M a r i e N i e 1 s e n, f. 17. Feb. 1885 i Nørre Bjært, Datter af Niels Vilhelm N. og Marie Kirstine Fink. Børn:

(1. M a r i e E l i s a b e t h H a n s e n , f. 16. Marts 1907 paa Kobbelgaard.

(2. J a k o b H a n s e n , f. 27. Mai 1908 paa Kobbelgaard.(3. N i e l s H a n s e n , f. 19. April 1909 paa Kobbelgaard. (4. C a r l E j n e r H a n s e n , f. 13. Mai 1910 paa Kobbel­

gaard.

Page 66: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

6 6

(5. M a g d a 1 e n e K i r s t i n e M a r g r e t h e , f . 14. April 1912 paa Kobbelgaard.

d) S ø r e n D a u g a a r d H a n s e n, f. 20. Dec. 1873 paa Kob­belgaard, f 21. Aug. 1914 paa Bublseje ved Eltang, Ejer af Buhlseje; g. 28. Okt. 1905 i Bram drup m. H e n r i e t t e B u h 1 l'ra Petersbjerggaard, f. 3. Marts 1885 i Brejning, Gauerslund, Datter af Landmand Knud Hansen B. og Mette Andersen. Børn:

(1. J a k o b D a u g a a r d H a n s e n , f. 15. Aug. 1906 paa Bublseje.

(2. M a r i e D a u g a a r d H a n s e n , f. 27. April 1908 paa Bublseje.

(3. K n u d D a u g a a r d H a n s e n, f. 28. Sept. 1909 paa Buhlseje.

7) K r i s t i n e H a n s e n , f. 26. April 1833 i Nørre Bjært, bo­sat i Kolding.

b. H a n s J a c o b s e n T i n g 1 e r, f. 11. Jan. 1790 i Vonsild, f der 8. Marts 1846, Gaardmand, Kirchenjurat; g. 1. Okt. 1814 i Nørre Bjært ni. A n n a C a t h a r i n a C a y s d a t t e r , f. 12. Dec. 1790 i Paaby, N. Bjært, t 19. Dec. 1870 i Vonsild, Datter af Hans Keysen og Karen Hansdalter. Børn:1) J a c o b H a n s e n T i n g 1 e r, f. 13. Okt. 1815 i Vonsild, f

der 11. Sept. 1863, var 1846 Gaardmand i Aller, senere i Von­sild; g. 30. Juni 1838 i Aller m. K i r s t i n e K n u d s e n G e l - l e r t , f. 28. Sept. 1816 i Aller, f 25. Dec. 1870 i Vonsild, Dat­ter af Gaardmand Knud Lausen G. og Johanne Marie Mi- chelsdatter. Børn:a) K n u d H a n s e n T i n g 1 c r, f. 21. Okt. 1838 i Aller, f

26. April 1901 i Vonsild, Gaardejer; g. 21. Juni 1879 i Fre­dericia Trinitatis Kirke m. ( K a r e n ) K i r s t i n e P e t e r ­s e n S c h u l t z , f. 30. Juli 1855 i Seest, f 6. Juni 1891 i Vonsild af Lungebetændelse, Datter af Husmand Peter Christiansen S. ved Vonsild Skov og Maren Jensdatter Dam. B ørn:

(1. E n 1 1- S ø n 1880 i Vonsild.(2. J a c o b K n u d s e n T i n g l e f f, f. 27. Juni 1881 i

Vonsild, Handelsrejsende i Firm aet A. Buchter & Co. i Kjøbcnhavn; g. 18. Feb. 1911 i Vor Frelsers Kirke i Kjøbenhavn m. L o u i s e A u r e l i a L ø n h o l t, f. der 30. Juni 1883, Datter af Ordonnans ved Orlogsværftet D jalm ar Louis Isidor L. og Emilie Kristiane Borgen,

(a. A a s e B e r g l i o t T i n g l e f f , f. 19. Feb. 1912 i Kjøbenhavn.

(3. K i r s t i n e T i n g l e f f , f. 16. Aug. 1883 i Vonsild; g. 10. Okt. 1909 i Kjøbenhavn m. Tilskærer i Grefsen ved Christiania B o 1 v i g M a r i u s M a d s e n , f. 20. Marts

Page 67: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

67

1881 i Jullerup, Søn af Arbejdsmand Lars M. og Maren Kirstine Hansen. B ørn:

(a. A 1 i c e K i r s t i n e M a d s e n, f. 6. Mai 1910 i Stockholm.

(b. E d e 1 A d d a M a d s e n, f. 23. Scpt. 1914 i Christia­nia.

(c. A a g e A l f B o 1 v i g M a d s e n , f. 25. Feb. 1916 i Grcfsen ved Christiania.

(4. L a u c K n u d s e n T i n g i e f f, f. 25. Okt. 1885 i Von­sild, Manufakturhandler i Frederikshavn; g. der 5. Juni 1914 m. E m m a L i n e P o e h l m a n n, f. 26. Jan. 1885 i Hamborg, Datter af Arkitekt Ernst Hugo P. og Anna Poehlmann. Sønner:

(a. P o u l E r n s t T i n g 1 e f f, f. 30. Nov. 1914 i Fre­derikshavn.

(b. E r n s t T i n g l e f f , f. 11. Feb. 1917 i Varde.(5. M a r g r e t h e K n u d s e n T i n g l e f f , f. 3. Nov. 1887

i Vonsild, ugift, opholder sig hos Gaardejer Christian Schultz i Vonsild.

(6. S ø r e n K n u d s e n T i n g 1 e f f, f. 27. Feb. 1890 i Vonsild, f der 21. Feb. 1902.

li) A n a C a t h r i n e H a n s e n T i n g 1 e r, f. 9. Jan. 1841 i Aller, hor Alderdomshjemmet Esbjerg; g. 4. Nov. 1862 i Vonsild m. Landmand N i e l s S k o v s e n H a n s e n , f. 24. Jan. 1837 i Ødis, f 5. Mai 1915 i Esbjerg, Søn af Land­mand Nis H. og Johanne Marie Nielsdatter. Børn:

(1. J o h a n n e M a r i e H a n s e n , f. 8. Marts 1863 i Ødis; g. 4. Mai 1889 i Esbjerg m. Tømrermester i Korsør C h r i s t i a n P e t e r A n d r e a s e n .

(2. J a k o b N i e l s H a n s e n , f. 5. Feb. 1865 i Ødis, Ar­bejdsmand i Esbjerg; ugift.

(3. K i r s t i n e H a n s e n , f. 11. Mai 1868 i Ødis, f der 16. Feb. 1879.

(4. N is H a n s e n , f. 5. Nov. 1870 i Ødis, Blikkenslager i Kjøbcnliavn; g. 5. Aug. 1906 i Kjøbenhavn m. N o r a C h r i s t i n e E r i k s e n , f. der 27. Juli 1873, Datter af Niels Mads bi. og Hustru Ane Marie. Ingen Børn.

(5. K n u d S ø r e n H a n s e n, f. 13. Okt. 1872 i Ødis, Ta­petserer og Sadelmager i Banders.

(6. A l e x a n d r a L o u i s e C a t li i n k a H a n s e n, f. 13.Marts 1875 i Ødis, har Trikotageforretning i Esbjerg.

(7. A u g u s t H a n s e n , f. 13. Aug. 1877 i Ødis, Skrædder i Buxtehude; ugift.

(8. C h r i s t i a n H a n s e n , f. 29. Jan. 1879 i Ødis; ugift. Opholdssted ukendt.

Page 68: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

6 8

(9. N i e l s N i c o l a i A n d r e a s H a n s e n , f. 22. Aug. 1884 i Vamdrup, f 1. Feb. 1894.

2) K a r e n II a n s d a 11 e r T i n g 1 e v, f. 13. Aug. 1817 i Von­sild, f 21. Dec. 1846 i Seest af Hjernebetændelse; g. 17. Okt. 1840 i Vonsild ni. Væver og Lejchusmand P e t e r G o 11 - f r e d P e t e r s e n , f: c. 1819 i Kjøbenhavn, senere Væver i Øster Gjesten, Søn af Toldbetjent i Kolding Thomas Petersen og Else Marie Østcrlund samt g. 2" m. Karen Marie Nielsen, f. c. 1820 i Seest. Børn:a) H a n s i n e C a t h r i n e P e t e r s e n , f. 5. Feb. 1841 i

Vonsild, f der 4. Marts 1846.b) T h o m a s P e t e r s e n , f. 3. Okt. 1842 i Vonsild, f 21.

Mai 1911 paa Vejen Østermark, Smed, Gaardejer; g. 1 0 9. Dec. 1866 i Gjesten m. M a r i a P e t e r s e n L u n d, f. 7. Aug. 1845 i Sjølund, Vejstrup, f 30. Mai 1883 i Gjesten, Datter af Murmand Peter Hansen og Anna Petersen, 2 0 der 23. Okt. 1885 m. M e t t e K i r s t i n e J e n s e n , f. 10. Okt. 1858 i Bække ved Vejen, Datter af Indsidder Jens Jensen Holm og Maren Nielsen paa Asbo Mark. Børn:

(1. K a r o l i n e M a r i e H a n s i n e P e t e r s e n , f. 6.April 1875 i Gjesten; g. der 22. Okt. 1898 m. Eier af Wissingsminde ved Lunderskov J e n s H e n r i k A n ­d e r s e n , f. 30. Nov. 1861 i Gjesten, Søn af Husmand Anders Nielsen og Maren Hansdatter. Børn:

(a. M a r i e K i r s t i n e A n d e r s e n , f. 20. Juli 1899 i Bække.

(b. H a n s P e t e r . A n d e r s e n , f. 8. April 1901 i Bække.

(c. T h o m a s P e t e r s e n A n d e r s e n , f. 2. Sept. 1903 i Bække.

(d. A g n e s M a r y A n d e r s e n, f. 12. Feb. 1906 i Bække.

(e. K a r l G o d t f r e d L u n d A n d e r s e n, f. 22. Juli 1913 i Egholt.

(2. I n g e r K i r s t i n e P e t e r s e n, f. 31. Jan. 1879 i Gje­sten; g. 14. Mai 1901 i Egtved m. Husmand i Vork ved Egtved B e r n t A n t o n N i e l s e n , f. 24. Juni 1878 i Øskildstrup, Fyn, Søn af Husmand Niels N. og Mette Maria Hansen.

(3. A n t o n P e t e r C h r i s t i a n P e t e r s e n , f ................udvandret 1906, bor 139 Sytie, St. Ionia, Mich.

(4. K a r l G o t f r e d P e t e r s e n , f..................f Mai 1908i Cincinaty, Overbetjent; g. m. H e l e n K n e c h t, der bor Mc. Henry Ave, Cincinnati, Ohio.

(5. K r i s t i a n M a r i n u s P e t e r s e n , f. 17. Mai 1886 i Gjesten, Eier af Skodbjerggaard ved Vejen, ugift.

Page 69: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

69

(6. M a r e n J e n s i n e P e t e r s e n , f. 9. Feb. 1889 i Gje- sten, 1911 Lærerindeeksamen, 1911—14 Lærerinde ved Vamdrup private Realskole, 1914—15 ved Høng private Mellem- og Realskole, derefter ved Jyderup private Mel­lem- og Realskole; g. 12. Juli 1915 i Silkeborg m. Real­skolelærer i Jyderup H a n s J ø r g e n H a n s e n , f. 29. April 1889 i Frøbjerg Vænge, Orte, Søn af Husmand Rasmus H. og Dorthea Jørgensen.

(7. K a r e n R e r t a K a t h r i n e P e t e r s e n , f. 10. Okt. 1891 i Gjesten; g. 12. Aug. 1915 i Vejen m. Realskole­lærer i Trustrup ved Grcnaa E j n a r K i l d e g a a r d S ø r e n s e n , f. 26. Juli 1889 i Aarhus, Søn af Første­lærer i Gjesten Hans Peter S. og Anna Marie Nielsine Schousen. Datter:

(a. A n n a K i r s t i n e K i l d e g a a r d S ø r e n s e n , f.31. Mai 1916 i Karlsgave ved Frederiksværk.

(8. V a 1 d c m a r P e t e r s c n, f. 22. Marts 1894 i Gjesten, Gaardejer i Tirslund ved Holsted; g. 6. Nov. 1915 m. A n n e K i r s t i n e S k o v , f. 6. Nov. 1891 i Aatte, Føvling, Datter af Gaardejer Eskild Lauesen S. og Kir­sten Nielsen.

c) H a n s C h r i s t i a n P e t c r s e n, f. 23. Marts 1845 i Von­sild, udvandret til Amerika uden at der haves E fterret­ninger fra ham.

3) D o r o t h e a H a n s d a t t e r T i n g 1 e f, f. 29. Jan. 1820 i Vonsild, f 4. Dec. 1913 i Haderslev; g. 21. Juni 1855 i Bevtoft m. Kornhandlcr i Haderslev R o y S ø r e n s e n S k j o l d , f. 24. Sept. 1826 i Tirslund, t 10. Okl. 1896 i Haderslev, Søn af Gaardejer Søren Roysen S. og Hustru Margrethe.a ) H a n s A n t o n M a g n u s S k j o l d , f. 23. April 1856 i

Vonsild, t 21. Mai 1904, Grosserer. Børn:(1. B o i c S k j o l d , ansat ved Oliemøllen, Aarhus.(2. S v e n d S k j o l d , Aarhus.(3. E i n a r S k j o l d , England.

b) D o r t h c a B o t i 1 d e S k j o 1 d, f. 13. Dec. 1859 i Haders­lev, bosat der.

c) A n n a C li r i s t i n e S k j o 1 d, f. 10. Juli 1864 i Haderslev, t der 3. Juni 1866.

4) A n e C h r i s t i n e H a il s d a 11 e r T i n g 1 e r (T i n g 1 e f f ) , f. 10. Aug. 1822 i Vonsild, | 14. April 1853 i Maugstrup; g. 31. Okt. 1846 i Vonsild m. L a u e K n u d s e n G e 11 e r t, f. 1. Juni 1818 i Aller, t 23. Okt. 1887 i Maugstrup, ejede Fæ- drenegaarden i Aller, men solgte den 1852 og købte s. A. en Gaard i Maugstrup, Søn af Kromand i Faurvraa i Tyrstrup Knud Laugesen og Johanne Marie Mikkelsdatter. Børn:a) L a u c G e 11 e r t.

Page 70: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

70

b) H a n s i n e M a r i e G e 11 e r t, f. 30. Juli 1848 i Aller, f 16. Juli 1902 i Vamdrup; g. 8. Juni 1875 i Stepping m. Landarbejder og Husmand P e t e r N i e l s e n M ø l l e r , f. 13. Marts 1845 i Bramdrup, t 18. Juni 1914 i Vamdrup, Søn af Husmand og Røgter Niels M. og Maren Jørgens- datter. Børn:

(1. N i e 1 s J ø r g c n s e n M ø l l e r , f. 23. Mai 1876 i Stop­ping, Snedkermester i Randers; g. 8. Aug. 1908 i Vam­drup m. A l m a S o f i e K n u d s e n f. 9. Dcc. 1879 i Lunderskov, Datter af Jørgen Mathis K. og Anna Ma- thisen. Børn:

(a. P e t e r N i e 1 s e n K u n d s e n M ø l l e r, f. 12. Dec. 1908 i Vamdrup.

(b. J ø r g e n S c l m c r K u n d s e n M ø l l e r , f. 4. Mai 1910 i Vamdrup.

(c. W i l l i a m K u n d s e n M ø l l e r, f. 6. Jan. 1912 i Brande.

(d. E b b a E d i t h K u n d s e n, adopteret M ø l l e r , f. 6. Okt. 1915 i Aarhus.

(2. L a u e K n u d s e n M ø l l e r , f. 22. Feb. 1878 i Step­ping, Karetmagermester, Pctersminde, Vamdrup; g. 21. Mai 1907 i Herborg m. B i r g i t t e D a 1 g a a r d, f. 13. Okt. 1883 i Brcjning, Datter af Landmand Peter D. og Kjesten Hansen. Børn:

(a. M a r i e K j e r s t i n c M ø l l e r , f. 9. Juli 1908 i Vamdrup.

(b. H a n s P e l e r M ø 11 e r, f, 13. Nov. 1909 i Vamdrup. (3. A n n e K r i s t i n e M ø l l e r , f. 2. Okt. 1879 i Step­

ping; g. 10. Jan. 1909 i Veile m. Snedker i Veile V i l ­h e l m J o h a n H c i n r i e h J e n s e n , f. der 14. Feb. 1884, Søn af Kurvemager Valdemar Maximinus Ger­hard J. og Sofie Jensen. Børn:

(a. V a l d e m a r M a x i m i n u s G e r h a r t J e n s e n , f. 13. Jan. 1909 i Veile.

(b. A r k i b a 1 P e t e r M ø l l e r J e n s e n , f. 23. Juni 1910 i Veile, f der 25. Okt. s. A.

(c. A r k i b a 1 J o h a n H e i n r i c h J e n s e n , f. 22. Aug. 1911 i Veile.

(d. H a u g e E m a n u e l G o t f r e d J e n s e n , f. I. April 1915 i Veile.

(4. M a r t i n J ø r g e n s e n M ø l l e r , f. 22. Nov. 1882 i Stepping, Tapetserer i Magasin du Nord; g. 1. Dec. 1916 i Kjøbenhavn m. G u s t a v a E m m a A d e l - h e i d t H a l l s t r ø m , f. der 5. Aug. 1890, Datter af Ernst Gustav H. og Signe Hallstrøm.

Page 71: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

71

(5. H a n s C a s p e r M ø l l e r , f. 2. Marts 188a i Stepping, Gaardskarl i Kolding.

(6. A n t o n C li r i s t i a n M ø 11 e r, f. 4. Marts 1888 i Frø- rup, Kommis i Kolding.

(7. P e t e r N i e l s e n M ø l l e r , f. 11. Okt. 1890 i Højrup i Slesvig, Karetmagersvend i Kjøbenhavn.

(8. H a n s i n c M a r i c M ø 11 e r, f. 19. Juli 1894 i Højrup, ugift, bosat i Kjøbenhavn.

c) K r i s t i a n G e 11 c r t.d) N i s G e 11 c r t.e) P e t e r G e l l e r t.f) S ø r e n G e l l e r t.g) C a r o l i n e M a g d a l e n e G c l l e r t , f. 24. Mai 1851 i

Faurvraa; g. 27. Marts 1874 i Lunderup m. C h r i s t i a n N i s s e n M a d s c n, nu bosat i Aabenraa, f. 29. Marts 1848 i Lunderup ved Røde Kro, Søn af Landmand Nis M. og Anne Botilde Marie Johansen. Børn:

(1. A n n e C h r e s t i n e M a d s e n, f. 16. Jan. 1875 i Lun­derup, f 18. Aug. 1901 paa Jørgensgaard ved Aabenraa.

(2. L a u r i t z M a d s e n , f. 26. Aug. 1876 i Lunderup, Landmand i Nymølle ved Aabenraa; ugift.

(3. M a t h i l d e C a r o l i n e M a d s e n , f. 29. Mai 1878 i Lunderup; g. 28. April 1906 i Flensborg m. Snedker­mester i Flensborg T h e o d o r B r u n o M e t z l e r , f. 6. Nov. 1880 i Brand i Sachsen, Søn af Bjergarbeider Carl Friederich M. og Agnes Emilie Starke. Børn:

(a. T h e o d o r C h r i s t i a n M e t z 1 e r, f. 3. Marts 1907 i Flensborg.

(b. E 1 i s e C a r o l i n e M e t z l e r , f. 29. Feb. 1908 i Flensborg.

(c. C a r l L a u r i t z M e t z l e r , f. 21. Dec. 1909 i Flens­borg.

(d. R i c h a r d H e r b e r t M e t z l e r , f. 14. Aug. 1911 i Flensborg.

(4. N i s M a d s e n, f. 18. Juli 1880 i Lunderup. Bagermester i Rødekro; g. m. E l l a H a n s e n .

(5. E l i s e M a r i e M a d s e n, f. 20. Juli 1882 i Lunderup;g. m. Feldwcbcl B r u n o H e b e r i Dessau.

(6. J o h a n n e E l i n e M a d s e n , f. 15. Sept., t 1. April 1893 i Strandelhjørn.

(7. C a r o l i n e M a g d a l e n e M a d s e n , f. 22. Feb. 1888 i Lunderup, f 22. Sept. 1907 paa Jørgensgaard.

(8. C b r i s t i a n N i s s e n M a d s e n , f. 9. Juli 1889 i Lunderup, f der 26. Jan. 1890.

h) K i r s t i n e K a t r i n e G c l l e r t .i) M a r i e M a r e n G e l l e r t.

Page 72: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

72

j) C h r i s t i a n K n u d s e n G e l l e r t, f. 4. Mai 1853 iMaugstrup, Gaardejer i Maugstrup ved Hammelev; g. 14.Okt. 1881 i Maugstrup in. A n n a M a g r e t e M ø l l e r ,f. 1. Jan. 1859 i Kejnæs paa Als, Datter af Jørgen PeterM. og Ellen Iversen. Børn:

(1. E l l e n G c l l e r t , f. 30. Aug. 1882 i Maugstrup; g. 19. Juni 1908 i Jels ni. Gaardejer i Jels Skov A n d e r s J o h a n s e n B i n d e b a l l e , f. 1. April 1881 i Jels Skov, Søn af Gaardejer Chresten Petersen B. og Sara Marie Andersen. Børn:

(a. S a r a M a r i e B i n d e b a 11 e, f. 22. Marts 1909 i Jels Skov.

(b. K r e s t e n G e l l e r t B i n d e b a l l e , f. 1. April 1911 i Jels Skov.

(c. A n n e M a r g r e t h e B i n d e b a 11 e, f. 16. Juni 1914 i Jels Skov.

(d. K n u d K r i s t i a n B i n d e b a l l e , f. 10. Juni 1915 i Jels Skov.

(e. K a t h r i n e M a g d a 1 e n c B i n d e b a 11 e, f. 10. Juni 1915 i Jels Skov.

(2. L a u e G e 11 e r t, f. 26. Dee. 1883 i Maugstrup, f der 8. Feb. 1884.

(3. A n n e K a t h r i n e G e 11 e r t, f. 1. April 1885 i Maug­strup; g. 19. Juli 1914 i Vinderup ved Christiansfelt m. Gaardejer i Vinderup T h o m a s P e t e r s e n , f. 3. Mai 1875 i Tagkjær, Søn af Gaardejer Knud P. og Christine Hjort. Ingen Børn.

(4. A n n e C li r i s t i n e G e 11 e r t, f. 13. Dec. 1887 i Maug­strup, ugift, er hjemme paa Fødegaarden.

(5. J ø r g e n P e t e r G c l l e r t , f. 11. Juni 1890 i Maug­strup, Underofficer ved Fronten.

(6. L a u e K n u d s e n G c l l e r t , f. 14. Okt. 1893 i Maug­strup, Arbejdssoldat.

(7. J e s C h r i s t i a n G e 11 e r t, f. 12. Juni 1897 i Maug­strup, er forsvunden siden Efteraaret 1916.

(8. K n u d L a u s e n G e l l e r t, f. 1. April 1904 i Maug­strup, t der 4. Marts 1906.

5) H a n s P e t e r H a n s e n T i n g 1 e r, f. 12. Marts 1825 i Vonsild, f 18. Juli 1890, blev funden død paa Vejen ved Stenvad Mølle i Harte Sogn ikke langt fra Højrup »ved Drab eller Ulykkestilfælde«, Gaardmand og Teglværksejer i Høj­rup; g. 1 0 2. April 1853 i Vonsild m. B o d i l M a r i a P e ­t e r s d a 11 e r, f. 24. Juni 1822 i Gjelballe, Skanderup, t der 18. Jan. 1854, Datter af Gaardmand Peter Sørensen og Ingeborg Nielsdatter, 2" 11. Juli 1856 i Seest m. G u n d e r M a r i e N i s s e n af Skovtruplund, f. 8. Aug. 1839 i Harte,

Page 73: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

73

t 30. Scpt. 1879 i Lejrskov, Datter af Gaardmand Nicolai N. og Merret Pedersdatter paa Birkedamgaard. Børn:a) A n n e K a t r i n e H a n s e n T i n g l e v , f. 30. Juni 1853

i Vonsild; g. 17. Mai 1877 i Smidstrup m. Tømrer- og Snedkermester i Store Velling ved Børkop H e n r i k C h r i - s t e n s e n Q u i s t , f. 3. Dec. 1851 i Store Velling, Søn af Bolsmand Christen Nielsen Q. og Karoline Pedersen. Børn:

(1. K r i s t e n H e n r i k s e n Q u i s t, f. 21. Marts 1878 i Store Velling, f der 22. Marts s. A.

(2. K r i s t e n H e n r i k s e n Q u i s t, f. 13. Aug. 1879 i Store Velling, Tøm rermester i Store Velling; g. 16. Dec.

1911 i Smidstrup m. M a r e n M a d s e n , f. der 19. Mai 1884, Datter af Gaardejer Thomas M. og Dorthea Nielsen. B ørn:

(a. H e n r i k T i n g 1 e f f Q u i s t, f. 19. Juni 1912 i Store Velling.

(b. M a r i e T i n g 1 e f f Q u i s t, f. 26. Okt. 1913 i Store Velling.

(3. M a r i e H e n r i k s e n Q u i s t , f. 13. Okt. 1882 i Store Velling, f der 14. Marts 1887.

(4. M a r i e H e n r i k s e n Q u i s t , f. 26. Juli 1889 i Store Velling, f der 24. Jan. 1894.

b) M e r t h e M a r i e T i n g l e v , f. 15. Okt. 1856 i Lejrskov, t 6. Sept. 1861 i Seest som Plejebarn hos Gaardmand Thomas Conradsen af Skovtruplund.

c) H a n s H a n s e n T i n g 1 e v, f. 8. Jan. 1859 i Lejrskov, f der 13. April 1859.

d) N i c o l i n e H u n s e n T i n g 1 e v, f. 19. Sept. 1860 i Lejr­skov, t 14. Jan. 1907 i Kolding; g. m. Lagerformand i Kolding J o h a n n e s T h o m s e n G u n d c r s c n , f. 12. Dec. 1862 i Lejrskov, Søn af Indsidder Christian G. og Ane Marie Andersen. Søn.

(1. K r i s t i a n G u n d c r s c n , f. 16. Juli 1895 i Kolding,c) M e r t h e M a r i e T i n g l e v , f. 22. Okt. 1864 i Lejrskov,

ugift, har Konditori i Horsens,f) H a n s J a c o b T i n g 1 c f f, f. 29. Juni 1866 i Lejrskov,

udvandrede i Mai 1889 til Des Moines, Jowa, hvor han er Slagtermester, skriver sig Tingley; g. 1. Marts 1898 i Des Moines m. C a r r i e M a r i e M ø l l e r , f. 15. Juni 1873 i Chicago, Datter af Christian Petersen M. og Ane Katrine Jurs. Børn:

(1. C 1 a r e n c e P e t e r T i n g l e y , f. 23. Dec. 1898 i Des Moines.

(2. E t h c 1 M a r i e T i n g 1 e y, f. 7. Juni 1900 i Des Moines.

Page 74: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

74

(3. H a z e l C a t h a r i n c T i n g 1 c y, f. 17. Sopt. 1905 i Des Moinos.

g) N i c o l a i T i n g 1 e f, f. 9. April 1869 i Lejrskov, t 4. Feb. 1892 i Højrup, ugift.

li) T h o ni a s C o n r a <1 T i n g 1 e f f, f. 25. Juni 1871 i Lejr­skov, udvandrede i Marts 1892 til Amerika, t 20. Sept. 1902 i Des Moinos; g. der 1895 in. C a r o 1 i n e H a n s e n, f. 16. Sopt. 1876 i Jewell, Jowa, t 13. Marts 1908 i Des Moinos, Datter af Niels H. og Kristine Petersen. Sønner:

(1. L e w i s E l i T i n g l e y , f. 20. Mai 1896.(2. G e o r g e s T li o m a s T i n g 1 e y, f. 28. Mai 1902.

i) K a t r i n e J ø r g i n e T i n g 1 c f, f. 30. Marts 1873 i Lejr­skov; g. 30. Marts 1898 i Kolding ni. E jer af Dallvkkc- gaard P e d e r J a k o b P e d e r s e n , f. 14. Sept. 1872 paa Kjærslund, Sejet, Etb Sogn, Søn af Gaardejcr Rasmus P. og Margrethe Sørensen. Børn:

(1. R a s m n s G u n n a r P e d e r s en, f. 25. April 1900 paa Dallykkegaard.

(2. H a n s T i n g 1 e f f P e d e r s e n, f. 3. Nov. 1901 paa Dallykkegaard.

(3. M a r g r e t h e T i n g 1 e f f P e d e r s e n, f. 14. Aug. 1905 paa Dallykkegaard.

j) E 1 i L o r e n z e n T i n g 1 e f, f. 29. Nov. 1874 i Lejrskov, t der 8. Sept. 1876.

k) A n e E l i s e T i n g 1 e f, f. 2. Nov. 1878 i Højrup i Lejr­skov; g. 8. Nov. 1902 i Anst m. E jer af Enemærkegaard i Gjesten C h r i s t e n T h o m s e n , f. 16. Juli 1876 i St. Anst, Søn af Landmand Simon T. og Karen Sørensen Terpager. Børn:

(1. K a r l T h o m s e n , f. 29. Juli 1903 i Vester Gjesten.(2. P e t r a M a r i e T h o m s e n , f. 17. Mai 1905 i Vester

Gjesten.(3. H e 1 g a E m i 1 i c T li o in s e n, f. 27. Marts 1909 i Ve­

ster Gjesten.6) J e n s H a n s e n T i u g l e r , f. 15. Juli 1827 i Vonsild, f

17. Nov. 1887 i Haderslev, Købmand der; g. 1863 i Kjøben- liavn m. M a r i e E l i s a b e t h W c r b a l l , f. 4. Feb. 1827 i Haderslev, f der 20. Jan. 1892. Ingen Børn.

7) C a t h r i n e H a n s d a t t e r T i n g l e r , f. 11. Aug. 1830 i Vonsild, t der 24. April 1872; g. der 14. Mai 1860 ni. J e p p e V i l h e l m J ø r g e n s e n , f. 28. Mai 1824 i Seest, t Foraar 1916 i Kolding, Søn af Ejer af Seest Mølle Jørgen J. og Johanne Antonette Diechmann.

8) B i r t h e M a r i e H a n s d a t t e r T i n g l e v , f. 2. Juli 1833 i Vonsild, f 1. Nov. 1870 i Bække; g. 11 Feb. 1859 i Seest m. Kromand i Bække, senere Landmand i Tved ved Holsted

Page 75: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

75

Tv e r R a s m u s s e n L i n d b c r g, f. 10. Marts 1821 i Von­sild, f c. 1903 paa et Alderdomshjem i Kolding, Søn af Rasmus Iversen og Cathrine Thomasdattcr i Payholm. Rørn:a) K a t h r i n e L i n d b e r g, f. 3. Mai 1859 i Seest; g. m.

J ø r g e n P e t e r H o l d e n s e n , udvandret til Australien.b) R a s m u s H a n s L i n d b e r g , f. 8. Juni 1865 i Række,

t 27. Jan. 1880 i Tved i Føvling.c. P e d e r J a c o b s e n T i n g 1 e r, f. 7. April 1792 i Vonsild,

t der 25. Sept. 1808 af Rlodgang.6. C h r i s t i n a , f. 30. Juli 1769 i Vonsild, t der 13. April 1773.7. M a r e n H a n s d a t t e r, f. 29. Dec. 1773 i Vonsild, f der 17. Sept.

1822; g. der 1 " 7. Nov. 1796 m. Inderste J o h a n E r n s t P o u l - s e n, f. 29. Juli 1766, f 29. Jan. 1805 i Vonsild, Søn af Poul Mo­gensen og Hustru Elisabeth »fra Jylland«, 2 0 16. Aug. 1818 i Von­sild m. Enkemand I b C h r i s t e n s e n af Lønborg Sogn i Jyl­land, f 31. Jan. 1825 som Hvreinstc i Vonsild »saa fattig, at ban intet havde at begraves for.« Rørn:a. H a n s J o h a n s e n E r n s t , f. 2. Sept. 1797 i Vonsild, f her

24. Juni 1842, Inderste og Rødker; g. 15. Dec. 1826 i Seest m. A n n e M a r i e A n d r e a s d a 11 e r, f. 9. Okt. 1803 i Seest, t 15. Feb. 1865 i Vonsild, Datter af Smed Andreas Petersen og Anna Mortensdatter. Rørn:1 ) E l s e M a r i e H a n s d a t t e r E r n s t , f. 10. Jan. 1828 i

Vonsild, levede 1865, f i Amerika.2) A n e K i r s t i n e H a n s d a t t e r E r n s t , f. 5. Jan. 1831 i

Vonsild, f her 29. Nov. 1867; g. der 20. Sept. 1862 m. Hus­mand P e d e r H a n s e n i Lille Padholm.

3) J o h a n E r ii s t P o u l s e n, f. 2. Jan. 1833 i Vonsild, udvan­dret til Amerika, Evan Brown Co., Minnesota.

4) D o r o t b e a H a n s d a t t e r E r n s t , f. 29. April 1835 i Vonsild, t der 4. Nov. 1881 efter langvarig Svaghed af en Kræftknude i Maven; g. 4. Okt. 1862 i Nørre Bjært m. Ar­bejdsmand J a c o b P e d e r s e n , f. 12. Juli 1839 i Seest, t 8. Marts 1903 i Sønder Bjært, Søn af Rasmus Jensen i Gjelleballe og Ane Kirstine Hansdatter i Seest, samt g. 2° m. Kjerstine Petersen. Børn:a) H a n s E r n s t P e t e r s e n , f. 13. Dec. 1862 i Nørre Bjært,

Kusk i Veile; g. 14. Dec. 1888 i Herslev m. M a g d a 1 c n o D i 11 i n g, f. 3. Sept. 1860 i Ankær, Datter af Teglbrænder Jakob Theodor D. og Karen Elisabeth Nielsen. Børn:

(1. D o r t h e a K a t r i n e E l i s a b c t li A n t o n e t t c J a- k o b i n e P e t e r s e n , f. 1. Feb. 1889 i Vonsild; g. 28. Okt. 1909 i Vinding m. Maskinarbejder i Vejle V a 1- d e m a r N i e l s V a 11 e n t i n, f. 26. Okt. 1879 i Aal­borg, Søn af Bøssemager Frederik Ferdinand V. og Lovise Marie Nielsen.

Page 76: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

76

(2. J a k o s i c D c 1 f i n c T h e o d o r a P e t e r s e n, f. 26. Juni 1892 i Sønder Bjært; g. 5. Nov. 1916 i Vejle ni. Banearbejder J u l i u s L a n g e P e t e r s e n , f. 17. Okt. 1885 i Bingkjøbing, Søn af Banevogter Hans Peter By- gaard P. og Ane Margrele Jensen.

b) A n t o n P e t e r s e n .c) A n n a M a r i a K j e r s t i n c P e t e r s e n , f. 19. Marts

1872 i Gudsø i Tavlov; g. 11. Nov. 1898 i Ødis m. Sko­mager i Fovslet, Ødis, J e n s C h r i s t i a n N i e l s e n , f. 7. Juli 1867 i Ødis, Søn af Arbejdsmand Carl N. og Anna Lene Christiansdatter. B ørn:

(1. A n n a H e l e n e D o r t h e a N i e l s e n , f. 5. Feb. 1895 i Fovslet.

(2. D o r t h e a K a r o l i n e J a k o b i n e N i e l s e n , f. 23. Okt. 1896 i Fovslet.

(3. K a r l J a k o b N i e l s e n , f. 19. Juni 1899 i Fovslet.d) A n t o n M a r i u s P e t c r s e n, f. 23. Juli 1875 i Vonsild,

f som Barn.e ) K r i s t j a n H a n s e n P e t e r s e n, f. 2. April 1878 i Von­

sild, f der 17. Juli 1883 af Tæring.5) A n n e H a n s d a 11 e r E r n s t, f. 12. Okt. 1837 i Vonsild,

levede 1865.6) A n d r e a s H a n s e n E r n s t , f. 21. Aug. 1840 i Vonsild,

t der 6. Sept. 1912, Vognmand; g. 1 0 6. Juni 1863 i Heils m. K i r s t i n e H a n s i n e H a n s e n , f. der 9. Marts 1839, f 1887, Datter af Arbejdsmand og Kornopkøber Hans Kri­stian H. og Bodil Hansdatter, 2 11 28. Okt. 1890 i Kolding m. K i r s t e n M a r i e O l s e n , f. 21. Feb. 1861 i Stubdrup, Højen, Datter af Landmand Ole Thomsen og Maren Sørens­datter. Børn:a) H a n s A n d r e a s E r n s t, f. 14. Aug. 1863 i Heils, + i

Amerika.b) H a n s K r i s t i a n E r n s t , f. 1. Juli 1865 i Heils, Slagter,

udvandret til Amerika; ingen Børn.c) A n n a M a r i e E r n s t , f. 14. Nov. 1866 i Heils; g. m.

Tekniker i San Franeisco J. O. H a n s e n. Ingen Børn.d) B o 1 e 11 e C h r i s t i n e E r n s t, f. 27. Dee. 1868 i Seest,

t i Amerika.e) V a 1 b o r g H a n s e n E r n s t, f. 15. Juli 1871 i Seest,

t lille.f) A n d r e a s V a l d e m a r E r n s t , f. 19. Dec. 1872 i Kol­

ding, t hlle.g) K r i s t i n e H a n s i n e E r n s t , f. 17. Jan. 1875 i Kolding,

t der 9. Dec. 1889.h) A n d r e a s V a l d e m a r E r n s t , f. 1. April 1878 i Kol­

ding.

Page 77: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

77

i) T h y r a K r i s t i a n e E r n s t , f. 17. Feb. 1880 i Kolding, afrejst til Amerika 1896; g. m. Farm er i Montana, Nord Amerika, N i e l s P e t e r s e n .

j) J o li a n P o u l s e n E r n s t , f. 4. Juli 1881 i Kolding, f der 16. Juni 1903.

k) A n n a L o u i s a E r n s t , f. 22. Marts 1883 i Kolding; g. 1 0 13. April 1902 i Kolding m. Elektriker J e a n P e t e r D o r p h S l y b e , f. 10. Jan. 1880 i Højby, Søn af Maler Frantz August S. og Jane Jensen, skilt, 2" 11. August 1911 i Kjøbenhavn m. Mineralvandsarbejder V a l d e m a r A l ­b e r t M o r t e n s e n, f. 14. Nov. 1886 i Kjøbenhavn. Børn:

(1. K i r s t e n M a r i e J a n e S t y b e, f. 11. Sept. 1902. (2. H a n s A n d r e a s E r n s t S t y b e, f. 20. Feb. 1905. (3. K a r l .1 o h a n A u g u s t D o r p h S t y b e, f. 17. Sept.

1907.(4. E r i k L e i f V i g g o M o r t e n s e n, f. 22. Mai 1912. (5. M a r i e V i 1 h c 1 ni i n e L o u i s a M o r t c n s e n, f. 22.

Jan. 1915, t 7. Jan. 1916.(6. V a l d e m a r A l b e r t M o r t e n s e n , f. 29. April 1916.

l) K r i s t i n e H a n s i n e E r n s t , f. 1. Okt. 1892 i Kolding,m) O le T h o m s e n E r n s t, f. 26. Aug. 1897 i Kolding.

b. E l s e J o h a n s d a 11 e r E r n s t , f. 5. Juni 1800 i Vonsild, f der 1. Okt. 1808 af Blodgang.

c. C h r i s t i n a E r n s t, f. 7. Aug. 1803 i Vonsild, f der 15. Okt. s. A.

XVIII(TINGLEF).

Z i d s e 1 J n c o b s d a t t e r T i n g 1 e f (se S. 16); g. m. Væver og Husmand i Vonsild B a s m u s L o r e n t z e n. Børn:1. L o r e n t z R a s m u s s e n , f. 22. Sept. 1763 i Vonsild, f 1. Feb.

1830 i Bjært, Væver og Husmand i Skartved; g. 22. Juni 1799 i Bjært m. A n n a E l i s a b e t h O l u f s , f. 12. Dec. 1772 i Heils, f 12. Marts 1833 i Bjært, Datter af Gaardmand Ole Iwersen i Skartved og Anna Maria Jochumsdatter, samt g. 1 11 17. April 1795 i Heils m. Inderste i Heils Hans Johansen, f. 1. Nov. 1772, t 17. Nov. 1795 i Heils (Søn af Husmand Johannes Hansen i Ødsted i Jylland og Kiersten Jens­datter). Børn:a. S i t z e 1 T i n g e 1 e, f. 17. Okt. 1800 i Skartved, t der 5. Mai 1806.b. H a n s L o r e n t z e n T i n g e 1 e, f. 2. Mai 1803 i Skartved, f

der 19. Aug. 1838, Fæstehusmand; g. 1. Nov. 1834 i B jært m. C a t h a r i n a M a r i a S c h i ø n n e i n a n n , f. 26. Sept. 1804 i Aglrup, Bjært, f 21. Marts 1876 i Skartved, Datter af Inderste Thor Nissen og Maria Catharina Jens Andreasens Datter. Børn: l ) L o r e n s H a n s e n T i n g e l e , f. 15. Marts 1835 i Bjært, f

7. Juli 1914 i S. Bjært, Tøm rer og Murer; g. 25. Sept. 1858 i

Page 78: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

78

Bjært m. M a r e n J e n s e n , i'. 9. Dec. 1837 i Haarby, Fyn, t 21. Sept. 1916 i S. Bjært, D atter af Soldat Jens Nielsen i Helsingør og Ane Andersdatter. Døtre:a) A n n e C a t h r i n e M a r i e T i n g 1 e f, f. 15. April 1860

i Skartved; g. 25. Okt. 1879 i Bjært m. Gaardcjer C h r i ­s t e n P e t e r s e n S i m o n s e n ( B u g g a a r d s l u n d ) , f. 25. Jan. 1855 i Bindcrnp, Søn af Husmand Simon Chri­stensen B. og Anne Hansdatter Jubl. Børn:

(1. S i m o n C h r i s t i a n R u g g a a r d s l u n d, f. 10.Marts 1881 i Bindetup i Bjært, f der 4. Nov. 1882.

(2. A n n a M a r e n t h a S i m o n s e n, f. 20. Aug. 1884 i Binderup, | der 1. Jan. 1898.

(3. M a r e n K j c r s t i n e S i m o n s e n, f. 28. Okt. 1886 i Binderup; g. 28. Okt. 1905 i B jært m. C h r i s t i a n B a r g i s e n i Binderup, f. 22. April 1881 i Sjølund, Veistrup, Søn af Husmand Christian Christensen B. fra Moltrup og Kirstine Bengaard. Børn:

(a. S i m o n V i l h e l m B o n i k s e n , f. 27. Mai 1902 i Fredericia.

(h. A s t r i d K a I a r i n e K i r s t i n e B a r g i s e n, f.12. Juni 1906 i Binderup.

(c. D a g m a r K r i s t i a n c B a r g i s e n, f. 12. Jan. 1908 i Binderup.

(d. O t t o C h r i s t i a n B a r g i s e n , f. 4. Nov. 1909 i Binderup, f der 13. Feb. 1910.

(e. O t t o C h r i s t i a n B a r g i s e n , f. 29. April 1911 i Binderup.

(f. H e 1 m il t h V i 11 i a m B a r g i s c n, f. 19. Juni 1912 i Binderup.

(g. R o b e r t H e r l u f f B a r g i s e n , f. 9. Okt. 1913 i Binderup.

(li. C h r i s t i a n C h r i s t e n s e n B a r g i s e n , f. 4. Nov. 1915 i Binderup.

(4. A n n a M a r e n t h a S i m o n s e n , f. 28. Okt. 1903 i Bjært.

h) A n n e M a r i e C h r i s t i n e T i n g 1 e f, f. 5. Sept. 1864 i S. Bjært; g. 17. Nov. 1883 i B jaut m. Murer og Tømrer i Skartved, siden 1887 bosat i Amerika som Bygmester L a u- r i t z L a u r i t z e n , f. 28. Jan. 1858 paa Fredsgaard, S. Bjært, Søn af Bolsmand Hans L. og Voldborg Jensen Gold i Lilballc, Eltang. Døtre:

(1. M a r e n L a u r i t z e n, f. 21. April 1884 i S. Bjært, t der 31. Marts 1885.

(2. V a l b o r g M a r e n t c L a u r i t z e n , f. 9. Sept. 1886 i Skartved.

2) M a r i e E l i s a b e t h T i n g 1 e f, f. 26. Jan. 1837 i Bjært, f

Page 79: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

79

24. Feb. 1908 i Tagkjær vod Christiansfeld; g. 17. Marts 1866 i Bjært m. Klodsmager C a r s t e n J ø r g e n s e n L u n d , f. 6. Jan. 1839 i Hjortbo, Bevtoft, f 23. Dec. 1897 i Tagkjær, Søn af Peter Nielsen L. og Sidsel Marie Riis. Børn:a) C e c i 1 i e M a r i e L u n d , f. 20. Juni 1866 i Skartved, t

c. 1871.b) H a n s i n e K i r s i n c L u n d, f. 28. April 1869 i Skart­

ved, t c. 1871.c) A r t h u r G u i d o B u r k h a r d t L u n d, f. 22. Dec. 1871

i Tagkjær, Postekspedient i Flensborg; g. ni. J a k o b i n e R a s m u s s e n , f. 28. Sept. 1875. Børn:

(1. J o h a n n e s K a r s i e n L u n d, f. 26. Aug. 1899 i Som­mersted.

(2. M a r t h a E l i s a b e t b L u n d, f. 12. Okt. 1900 i Som­mersted.

(3. A n n e L u n d, f. 7. Jan. 1903 i Sommersted.d) P e d e r N i e l s e n L u n d , f. 10. Jan. 1874 i Tagkjær,

Farm er i Jowa; g. m. A n n e O b l s e n . Børn:(1. J o h n A r t li u r L u n d.(2. E n I) a t t e r.

c) C e c i 1 i a C a l li a r i n a L u n d, f. 20. Mai 1876 i Tagkjær.f) J o b a n n e s L u n d, f. 29. Juni 1879 i Tagkjær.

c. S i d s e 1 L o r e n t z e s T i n g e 1 e, f. 9. Juni 1806 i Bjært, f der 24. Sept. 1808.

d. O 1 c L o r e n z c n T i n g e 1 e, f. 19. April 1808 i Bjært, f der 5. Juni 1852 efter en lang Svaghed »jeg ikke ved at navngive«, Arbejdsmand; g. 6. Okt. 1838 i Bjært m. A n n e K i r s t i n e L y k k e , f. c. 1810 i Tommerup paa Fyen, f 16. Feb. 1887 i Kolding hos sin Datter, Datter af Kaadner Peder Pedersen L. og Maren Larsdattcr i Skartved. Børn:1) L o r e n s P e t e r O l e s e n T i n g e l e ( T i n g l e f), f. 26.

Okt. 1838 i Skartved, f 16. Feb. 1907 i Heils, Indsidder, Murer og Tøm rer i Grønninghoved, Vejstrup; g. 28. Sept. 1867 m. M a r i e K i r s t i n e S c h m i d t , f. 14. April 1846 i Hejis, bor paa Vejstrupmark, Datter af Murmester Hans S. og Cathrine Marie Jepsen. Børn:a) H a n s O l e s e n T i n g 1 e f, f. 19. Dec. 1867 i Grønning­

hoved, t 3. Feb. 1915 i Hejis, Skræddermester; g. der 26. Mai 1894 m. M a t h i l d e S ø r e n s e n, f. 27. Jan. 1866 i Starup i Sønderjylland, Datter af Arbejdsmand Thomas Hansen S. og Elsabeth Marie Jessen. Børn:

(1. O le T h o m a s T i n g l e f f, f. 26. Nov. 1896 i Heils. (2. T h o m a s T i n g 1 e f f, f. 22. Nov. 1899 i Heils.(3. M a r i n u s T i n g l e f f, f. 1. Juli 1901 i Heils.(4. M a r i e T i n g l e f f, f. 13. Okt. 1902 i Heils.(5. A n n a T i n g 1 e f f, f. 28. Okt. 1910 i Heils.

Page 80: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

80

b ) 0 1 e L o r e n z e n T i n g l e ff , f. 18. Dec. 1872 i Heils, tjener Gaardejer Chr. Andersen, Kærmølle ved Sjøllund.

c) J e n s P e t e r T i n g 1 e f f, f. 26. Sept. 1875 i Heils, f der 21. Dec. 1878.

d) K a t h r i n e J e n s i n c T i n g 1 c f f, f. 18. Nov. 1881 i Heils; g. 15. Mai 1907 i Vejstrup m. Gaardmand i Vej­strup Skov pr. Sjøllund P e t e r T h o m s e n , f. 19. Juli 1869 paa Vejstrup Mark, Søn af Gaardejer Mads Petersen T. og Sidsel Marie Schultz. Børn:

(1. P o v 1 K r i s t i a n T i n g 1 e f f T h o m s e n, f. 24. Marts 1905 i Kjøbenhavn.

(2. C e c i l i e M a r i e T h o m s e n , f. 6. Juni 1908 i Vej­strup.

2) M a r i e E l i s a b e t h T i n g e 1 e v, f. 11. April 1840 i Bjært, f 18. Sept. 1909 ugift i Heils lios sin Brodersøn Hans T.

3) H a n s P e t e r O 1 e s e n T i n g e l e, f. 6. Feb. 1842 i Skart- ved, f 9. Mai 1909 i Kolding, Høker i Vojens; g. 2. Mai 1875 i B jært m. C a r o l i n e B o o s e, f. 19. Aug. 1836 i Haders­lev, f 28. Feb. 1910 i Vejen, Datter af Kornhandler Andreas Nielsen B. og Kirsten Marie Bruk. Børn:a) C h r i s t i n e M a r i e T i n g 1 e f f, f. 29. Mai 1877 i Vojens;

g. 29. Nov. 1907 i Kolding ni. Møllersvend i Kolding M a- r i u s N i e l s e n L y k k e , f. 17. Juni 1873 i Vejen, Søn af Skrædder og Husmand Hans Nielsen L. og Karen Poulsen. Datter:

(1. E l l y H a n s i n e K a r o l i n e L y k k e , f. 14. Juni 1909 i Kolding.

b) A n d e r s R o o s e L o r e n z e n T i n g 1 e f f, f. 20. Nov. 1878 i Vojens, Optant, Købmand i Vejen.

4) M a r e n T i n g o 1 c, f. 1. Mai 1844 i Bjært, f der 20. Sept. 1882, ugift.

5) N i s P e t e r O 1 e s e n T i n g c 1 e (T i n g 1 e f f ), f. 16. Nov. 1846 i Skartved, tjente 1874 i Haderslev, nu Arbejdsmand i Agtrup; g. 10. Mai 1874 i Haderslev m. P e t r i n e N i e l s e n ,f. der 17. April 1853. Børn:a) A n n a K e r s t i n e T i n g 1 e f f, f. 4. Feb. 1875.b) L o r e n z P e t e r O l e s e n T i n g l e f f , f. 21. Nov. 1879.c) M a r i u s O l e s e n , f. 26. Feb. 1883 i Bjært.d) E n f f- D r e n g 31. Marts 1887 i Bjært.e) M a r i e C e c i l i e T i n g l e f f , f. 7. April 1888 i Bjært.f) J ø r g e n O l e s e n T i n g l e f f , f. 16. Dec. 1890 i Bjært.

6) K i r s t i n e M a r i e T i n g e 1 e, f. 19. Marts 1851 i Bjært;g. 30. April 1879 i Kolding m. Vognmand i Kolding J o - h a n n e s H a n s e n F o g t, f. 30. Juli 1846 i Asserballe Skov paa Als. B ørn:a) H a n s O l e s e n F o g t, f. 12. Feb. 1880.

Page 81: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

81

b) A n n a K a t r i n e F o g t , f. 16. Okt. 1889; g. m. Land­brugskandidat, Repræsentant for Burmeister & Wains Eks­portkompagni J o h a n n e s K r o g h ,

e. A n n a C h r i s t i n a T i n g e l e , f. 21. Aug. 1811 i Bjært, f der 16. April 1885 ugift.

2. M a r e n , f. 12. Feb. 1766 i Vonsild, f der 18. Aug. 1767.3. M a r e n , f. 18. Mai 1768 i Vonsild, j 22. Mai 1776 i Bjært.4. M a g r e t a, f. 13. Marts 1771 i Vonsild, f der 22. Marts s. A.5. M a r g r e t e W e s t c r m a n n , f. 21. Juni 1773 i Bjært, f der

6. Okt. 1778 af Børnekopper.6. ( A n n a ) M a r i a T i n g 1 e f, f. 15. Mai 1776 i Bjært, f der 28.

Nov. 1848 af Sting i Brystet; g. der 15. Nov. 1800 m. Tømmermand J ø r g e n C h r i s t e n s e n ( C a r l s e n ) , f. 28. Okt. 1735 i Heils, t 25. Juli 1807 i Bjært, Søn af Landbolsmand Christen Jørgensen og Birthe Sørens, samt g. 1" 30. Marts 1776 i Bjært m. Kirsten Petersdatter af Binderup. Børn:a. R a s m u s J ø r g e n s e n G a b c 1, f. 20. Juni 1801 i Bja'rt, f

der 11. Marts 1871; g. 1° 18. Okt. 1823 i Bjært m. A n n a C h r i s t i n a P e t e r s d a t i e r , f. 1794 paa Als, f 25. Mai 1838 i Ødis, Datter af Inderste i Holme paa Als Peter J. og Maren Nielsen, 2 ° m. K i r s t i n e M a r i e C h r i s t e n s d a t t e r , Dat­ter af Christen Nielsen i Tarm. Børn:1) K a r e n G l a d , f. 6. Aug. 1824 i Bja'rt, tjente 1851 som

ugift i Bjært.2) J ø r g e n R a s m u s s e n (i a b e 1, f. 21. Juli 1827 i Bjært,

f 6. Juli 1889 i Ødis, Opsynsmand ved Fattighuset; g. 1 “13. Feb. 1857 i Ødis m. M a r i a E l i s a b e t h I v e r s e n ,f. 14. Jan. 1826, f 21. Mai 1857 i Ødis i Barselseng, Datter af Parcellist i Nybøl i Sundeved Jacob Iversen og Maria Georgsen, 2 0 12. Feb. 1858 i Ødis m. M a g d a 1 e n e N i s s c n, f. 1. Marts 1828, f 6. Dec. 1869 i Ødis, Datter af Nis Peter Lausen i Lunderskov, Skanderup, og Bodel Kathrine Laurits- datler. Børn:a) J a c o b J ø r g e n s e n G a b e l , f. 21. Mai 1857 i Ødis,

t der 16. Juni 1867.b) M a r i e K i r s t i n e G a b e 1, f. 24. Mai 1858 i Ødis, f der

16. Mai 1888; g. der 4. Sept. 1880 m. Arbeidsmand P e t e r R a s m u s s e n P e t e r s e n , f. 31. Aug. 1851 i Ødis, Søn af Peter P. og Anna Margrethe Mathiasdattcr. Søn:

(1. P e t e r P e t e r s e n, f. 29. Okt. 1880 i Ødis, i Kolding;g. i Ødis.

c) B o d i 1 C a t h r i n e K i r s t i n e , f. 12. Jan. 1860 i Ødis; g. der 26. Mai 1882 m. Tjenestekarl, nu Indsidder i Ødis C h r i s t o p h e r J o h a n s e n M a t h e s e n , f. 25. Sept. 1850 i Ris Sogn ved Aabenraa, Søn af Niels Thomsen M. og Hustru Anne Kirstine. Børn:

Page 82: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

82

(1. J ø r g e n M a t h e s e n , f. 3. Aug. 1882 i Ødis, Skræd­dersvend i Anst.

(2. A n n a K i r s t i n e M a t h e s e n , f. 13. Nov. 1894 i Ødis; g. der 3. Juli 1915 ni. S ø r e n K r i s t e n s e n S ø r e n s e n , f. 1. April 1891 i Ødis, Søn af Arbejds­mand God tfred Petersen.

d) K i r s t i n e C a t h r i n e , f. 17. Dec. 1861 i Ødis, f der 5. April 1865.

e) C a r o l i n e R a s m i n e G a b e 1, f. 20. Marts 1864 i Ødis; g. der 26. Sept. 1889 ni. Bestyrer af Kathrinehjem i Ha­derslev C h r i s t i a n P e t e r J e n s e n M u l l e r .

3) A n n e M a r i e G a b c 1, f. 27. Juli 1830 i Bjært, f 14. Okt.1889 i Heils; g. ni. Husmand C h r i s t i a n R a s m u s s e nM o s e g a a r d , f. 25. Juni 1821 i Frørup, f 16. Okt. 1905i Heils, Søn af E jer af Mosegaard Rasmus Pedersen og Jo­hanne Pedersen. Børn:a) J o h a n n e K j e s t i n e M o s e g a a r d , f. 24. Nov. 1859

i Hjarup; g. 18. Mai 1886 i Agtrup m. Husmand i Heils J e s J e s s e n , f. 13. Sept. 1859 i Flauth i Øsby, Søn af Arbejdsmand Hans J. og Bodil Marie Knudsen. Børn:

(1. M a r i e J e s s e n , f. 15. Okt. 1887 i Sønder Bjært; g.14. Dec. 1912 i Hejis m. Murer i Kolding L a u e H a n ­s e n , f. 9. Okt. 1885 i Heils, Søn af Husmand Hans F. Mai og A. M. Thygesen.

(2. H a n s C h r i s t i a n J e s s e n , f. 4. Marts 1891 i Heils, t 6. Mai 1914.

(3. K r e s t e n J e s s e n, f. 7. Marts 1894 i Heils.(4. A n t o n J e s s e n , f. 15. Okt. 1901 i Heils.

b) A n t o n J ø r g e n s e n M o s e g a a r d , f. 6. April 1865 i Vamdrup, Smed i Ødis; g. der 9. Dec. 1892 m. A n n e M a r i e M ø l l e r , f. 22. Juli 1864 i Andrup, t 12. Mai 1912 i Ødis, Datter af Kristian M. og Kirsten Møller. Børn:

(1. K r i s t i a n H a n s e n M o s e g a a r d , f. 3. Sept. 1893 i Ødis.

(2. A n n e M a r i e K i r s f i n e M o s e g a a r d , f. 25. April 1896 i Ødis.

(3. H a n s K r i s t i a n M o s e g a a r d, f. 9. Aug. 1900 i Ødis.

c) M a t h i a s J ø r g e n s e n M o s e g a a r d , f. 22. Sept. 1867 i Øst Vamdrup, Landmand i Heils; g. der 24. April 1897 m. M e t t e K j e r s t i n e S i m o n s e n H o f f m a n n, f. 25. Sept. 1870 i Anslet, Datter af Arbejdsmand Simon Nielsen H. og Bertha Marie Christensen. Børn:

(1. A n n a M a r i e M o s e g a a r d , f. 8. Feb. 1898 i Sønder Bjært, t 15. Feb. 1905 i Heils.

(2. K r e s t e n M o s e g a a r d , f. 24. Feb. 1900 i Heils.

Page 83: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

83

(3. S i m o n M o s e g a a r d, f. 30. Aug. 1904 i Heils.d) A n n a K i r s t i n e M o s e g a a r d , f. 3. Juni 1870 i Øst

V amdrup; g. 4. Jan. 1896 i Heils m. A n d e r s H a n s e n M a i n s i Heils, f. 2. Sept. 1871 i Anslet, Søn af Sømand Hans Madsen M. og Bodil Marie Krarup. Børn:

(1. A n n e M a r i e M a i n s, f. 12. Jan. 1896 i Heils.(2. H a n s M a d s e n M a i n s, f. 3. Sept. 1897 i Heils.(3. B o d i l M a r i e M a i n s, f. 12. Juni 1899 i Heils.(4. K r i s t i a n M a i n s , f. 26. Juli 1901 i Heils.(5. H a n s i n e K i r s t i n e M a i n s, f. 4. April 1904 i Heils. (6. J ø r g e n H a n s e n M a i n s , f. 23. Dec. 1909 i Heils. (7. J o h a n n e K a t l i r i n e M a i n s , f. 1. Sept. 1911 i Heils. (8. S v e n d H a n s e n M a i n s , f. 22. Dec. 1913 i Heils.

4) P e t e r R a s m u s s e n G a b e 1, f. 16. Marts 1834 i Bjært, f der 21. Marts 1872 af Vattersot,

b. K i r s t e n J ø r g e n s G a b e 1 s, f. 3. Feb. 1803 i Bjært, f der 21. Dec. 1849; g. der 17. Juni 1826 m. Rebslagersvend B e n d i x Si v e r t, f. 1798, f af Svindsot 1. Feb. 1858 som Almisselem i Bjært, 60X. Aar gi., Søn af Skrædder Samuel Rasmussen S. og Maren Jepsen i Haderslev. Børn:1) M a r e n S i v e r t, f. 6. Okt. 1826 i Bjært, f der 14. Juli

1847 af Tyfus.2) J ø r g e n H a n s e n S i g v a r d , f. 3. April 1828 i Bjært, le­

vede 1858.3) M a r i a , f. 18. Aug. 1829 i Bjært, f 1. Nov. 1869 paa Agtrup

Fattiggaard.4) S a m u e l S i g v a r t, f. 15. Marts 1831 i Bjært, f der 11.

Mai 1832.5) A n n e M a r i e S i g v a r t, f. 10. Sept. 1832 i Bjært, t der

13. Nov. s. A.6) S a m u e l B e n d i x e n S i g v a r t, f. 16. Jan. 1834 i Bjært,

levede 1858, f paa Agtrup Fattiggaard.7) H a n s B e n d i x e n S i g v a r t, f. 19. Feb. 1835 i Bjært,

levede 1858.8) H e r m a n n B e n d i x e n S i g v a r t , f. 30. April 1836 i

Bjært, f der 18. Mai s. A.9) ( A n n a ) K i r s t i n e S i g v a r t , f. 3. Aug. 1837 i Bjært, f

der 7. Aug. 1899; g. der 12. Jan. 1861 m. Arbejdsmand H e i n ­r i c h K r a f t , f. 1834, Søn af Daglejer Johan Henrich K. og Elisabeth Benner i Schwensborg i Amtet Kirchhein i Kur- hessen. Børn:a) H e n d r i c h K r a f t , f. 9. April 1861 i Bjært, bosat i

Kolding.b) H a n s M i c h a e l K r a f t , f. 10. Sept. 1863 i Bjært, Sø­

mand.c) E 1 s e K r a f t, f. 27. Marts 1866 i Bjært, gift i Amerika.

Page 84: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

84

d) C h r i s t i a n P e t e r s e n K r a f t , f. 25. Feb. 1868 i Bjært, Arbejdsmand i Kolding; g. 1. Mai 1896 i Starup m. M a r i e S v e n s o n , f. 1. Okt. 1865 i Bleking, f 9. Mai 1915 i Kolding, Datter af August S. og Hustru Ingrid. Børn:

(1. A u g u s t S v e n s o n K r a f t, f. 14. Okt. 1897 i Kolding. (2. K a r l K r a f t , f. 1. Okt. 1898 i Kolding.(3. H a n s M i c h a e l K r a f t , f. 14. Sept. 1899 i Kolding,

f der 16. Okt. s. A.(4. I n g r i d K r a f t , f. 2. Dec. 1900 i Kolding.(5. C h r i s t i a n K r a f t , f. 10. Nov. 1904 i Kolding.(6. M a r i e K r a f t , f. 10. Nov. 1904 i Kolding.(7. N a n n y E l v i r a M a t h i l d e K r a f t , f. 1. Juni 1907

i Kolding.ej M a r i e K i r s t i n e K r a f t , f. 20. Mai 1873 i Bjært; g.

der 23. Mai 1896 in. Tjenestekarl R a s m u s T h o ni s e n S v e n d s g a a r d i Agtrup Skov, f. 30. Juli 1866 i S. Stenderup, Søn af Thomas Nielsen S. og Karen Marie Madsen Klovgaard. Søn:

(1. N i e 1 s T h o m s e n S v e n d s g a a r d, f. 18. Feb. 1902 i Bjært.

f) J o h a n G e o r g F r c d e r i k K r a f t, f. 27. Juni 1870 i Bjært, f 17. Aug. 1916 i Veile, Arbejdsmand, ugift.

g) J a c o b H e n r i k s e n K r a f t , f. 29. Feb. 1877 i S. Bjært, Arbejdsmand i Kjøbenhavn.

10) H e r m a n n S i g v a r t, f. 23. Feb. 1840 i Bjært, bor paa Agtrup Fattiggaard.

11) A n n e C a t b a r i n e S i g v a r t, f. 29. Marts 1841 i Bjært, f der 5. Mai 1841.

12) K i r s t i n e M a r i e S i g v a r 1, f. 24. Juni 1842 i Bjært.13) R a s m u s S i g v a r t, f. 4. Aug. 1846 i Bjært, t der 19. Aug.

s. A.c. S i d s e 1 (K i r s t i n e, kaldet S t i n e) G a b e 1 s, f. 13. Marts 1805

i Bjært, f 25. Feb. 1883 i Nyborg paa Omvraa Mark; g. 1" 21. April 1827 i Bjært m. Husmand C l a u s I s a c h s e n, d. 13. Marts 1805 i S. Omme, tiltraadte 1827 Faderens Avlssted i Sønder Omme, f 26. Mai 1840 i Mikkelsborg paa Omvraa Mark, Søn af Husmand Isach Clausen, 2° 2. Juli 1842 i S. Omme m. Hus­mand M i k k e l N i e l s e n , f. c. 1814 i Brande, t 6. Mai 1848 i Nyborg paa Omvraa Mark. Børn:1) I s a a c C l a u s e n , f. 5. Okt. 1828 i Sønder Omme.2) A n e C l a u s d a t t e r , f. 1. Feb. 1834 i Sønder Omme.3) M a r i e C l a u s d a t t e r , f. 10 Mai 1836 i Sønder Omme.4) C 1 a u s i n e N y b o r g , f. 2. Mai 1841 i Sønder Omme, f der

3. Mai 1843.

Page 85: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

85

5) K a r e n M a r i e M i k k e l s e n , f. 16. Marts 1844 i Sønder Omme.

d. H a n s J ø r g e n s e n G a b c l , f. 24. Juni 1807 i Bjært, f Oer 25. Juni s. A.

XIXM e t t e K i e r s t i n a M a t z d a t t e r (se S. 17); g. m. T h o ­

m a s J a c o b s e n i Vonsild. Børn:1. C a t h r i n e , f. 1791.2. J o h a n n e s T h o m s e n , f. 1793.3. M a t z T h o m s e n , f. 1797.4. J a c o b T h o in s e n, f. 1800.

XXG u n d e r M a r i a N i e 1 s d a 11 er (se S. 17); g. m. Landbols­

mand C h r i s t e n J e n s e n fra Agtrup. B ørn:1. M a r e n , f. 7. Feb. 1766 i Vonsild, t 7- Okt. 1775 i Bjært.2. N i e l s , f. 1. Mai 1769 i Vonsild, f 28. Feb. 1785 i Bjært.3. M a r g r c t e C a t h r i n e S c h o m a g e r , f. 2. Okt. 1774 i Bjært,

t før 1788.XXI

(TINGLEFF).M a r g r e t h e M a r i e N i e 1 s d a l l e r T i n g 1 e v (se S. 17);

g. m. Landbolsmand J e n s Ki l u d s e n K r o g. Børn:1. C a t r i n , hjd. 10. Juni 1769 i Vejstrup, begr. der 14. Juni 1769.2. K n u d, hjd. 24. Marts 1771 i Vejstrup, begr. der 6. Juni 1773.3. N i e l s T i n g e l e v J e s s e n ( N i e l s J e s s e n T i n g e l e f f ) , f.

19. Sept. 1772 i Vejstrup, Landbolsmand i Boi; g. 26. Feb. 1802 i Vejstrup m. K i e r s t e n L a u r i t z d a t t c r af Vonsild, Datter af Landbolsmand Lauritz Hansen og Marie Jacobsdatter. Datter:a. G r e t h e M a r i e N i e l s d a t t e r T i n g e l e v , f. 3. Dec. 1804

i Vejstruprød, t Oer 7. Nov. 1842 af UOtærelse gennem mange Aar; g. 10. Juni 1827 i Vejstrup m. KaaOner C h r i s t e n S ø ­r e n s e n af Taps, f. 10. Marts 1790 i Aller, f 8. April 1854 i Vejstrup som Aftægtsmand. Han led i de sidste 2 å 3 Aar af Kræft i Ansigtet, der formedelst Forsømmelighed uagtet alle Advarsler endte med hans usigelige Lidelser, Søn af Søren Chri­stensen fra Aastorp Hede og Maria Petersdatter. Sønner:1) N i e l s C h r i s t e n s e n T i n g 1 c f f, f. 19. Aug. 1828 i Vej­

strup, f c. 1899 i Gjelballe, Skomager og havde tillige sin Faders Kaadncrsted i Vejstrup; g. 1" 1851 paa Fyn m. M a r ­g r e t h e ( G r e t h e ) O l c s d a t t c r , t 30. Jan. 1855 i Vej­strup Roi, 2 0 31. Mai 1856 i Vejstrup m. M a r i a C a t h r i n a J e n s e n , f. der 24. Mai 1835, bor hos Skrædder Meng i Seest, Datter af Kaadner Niels Peter J. og Ellen Dorthea Petersdatter. Børn:

Page 86: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

8 6

a) K r i s t e n N i e l s e n T i n g 1 e f, f. 25. Marts 1852 i Vej­strup.

b) O 1 e N i e l s e n T i n g 1 e f, f. 29. Jan. 1855 i Vejstrup.c) G r e t h e M a r i e T i n g 1 e f ( T i n g l e v ) , f. 18. April

1858 i Vejstrup, f 1. Sept. 1874 i Gjelballe.d) N i e 1 s P e t e r T i n g e 1 e v, f. 30. Dec. 1859 i Vejstrup­

rød, Politibetjent i Holbæk; g. der 12. April 1887 ni. A n n a M a r i e J ø r g e n s e n , f. 11. Feb. 1868 i Smede­lundshusene i Merløse, Datter af Arbejdsmand Christen J. og Ane Margrethe Nielsdatter. Børn:

(1. M a r g r e t h e K a t h r i n e T i n g l e f f , f. 26. Sept. 1887.

(2. C h r i s t i a n P e t e r T i n g 1 e f f, f. 23. Okt. 1889.(3. V i g g o T i n g i e f f, f. 22. Dec. 1891.(4. N i e l s L a u r i t s C h r i s t e n s e n T i n g 1 e f f, f. 6.

Nov. 1893.(5. N i c 1 s P c t e r T i n g 1 e f f, f. 29. Mai 1895.(6. A x e l E m a n u e l T i n g 1 e f f, f. 14. Sept. 1897.(7. H o l g e r E m i l T i n g 1 e f f, f. 16. Nov. 1899.

e) E 11 e n D o r o t h c a T i n g 1 e f f, f. 17. April 1862 i Vei- struprød; g. 10. Juni 1905 m. Baneformand i Fredericia V i g g o E m i l L a r s e n , f. 1. Juli 1855 i Kjøbenhavn, Søn af Skomager Adolf Vilhelm L.

f) ( A n n a ) C h r i s t i n e M a r i e T i n g e l e v , f. 5. Feb. 1864 i Vejstruprød; g. m. A n d e r s A n d e r s e n i Kolding.

g) S ø r e n C h r i s t e n s e n T i n g e l e v , f. 14. April 1866 i Vejstruprød.

h) K r i s t i a n P e t e r s e n Ti n g l e f f, f. 12. Aug. 1868 i Vejstruprød, udvandret til Povvel Wyrming, Nord Amerika.

i) S ø r i n e T i n g l e f f, f. 14. Nov. 1870 i Gjelballe; g. m. Skrædder W i u f f i Seest.

j) P e t e r T i n g 1 e f f, f. 28. Jan. 1874 i Gjelballe, bor i Hedehusene.

k) M a r i e T i n g 1 e f f, f. 23. Juni 1876 i Gjelballe; g. 23. Mai 1908 i Seest m. Skrædder i Herning, nu i Seest N i s B o j s c n M e n g, f. 29. Marts 1870 i Skovrup, Tyrstrup Sogn, Søn af Murer Nis Jensen M. og Kathrine Marie Sandholt. Adoptivdatter:

(1. L e a T i n g i e f f M c n g, f. 15. Juli 1913 i Aarhus.2) S ø r e n C h r i s t e n s e n T i n g 1 e f f, f. 3. Dec. 1836 i Vej­

struprød, Smed i Kjøbenhavn 1864—79, derefter i Middelfart; g. 1° 1865 i Kjøbenhavn m. S o p h i e C h r i s t i n e H e r ­l i n e R a s m i n c S t o l t z e n b a c k , f. i Odense, f 22. Marts 1879 i Kjøbenhavn, 2 0 19. Marts 1880 i Middelfart m. K i r ­s t e n J o h a n s e n , f. 20. Mai 1848. Børn: a) N i e l s J u l i u s G o t t l i e b K r i s t e n s e n T i n g l e f,

Page 87: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

87

f. 18. Dec. 1867 i Kjøbcnhavn, Købmand i Husby ved Wedellsborg 1896, i Eiby 1898, Brandfoged, Form and for Eiby og Omegns Handelsforening, for Eiby Sogns Læse­forening, Sekretær i Eiby Haandværker- og Industrifor­ening; g. 14. Mai 1896 i Middelfart m. N i c o l i n e E m i - 1 i c C h r i s t e n s e n , f. der 30. Okt. 1870, Datter af Guld­smed Jens Christian C. og Ane Cecilie Martinussen. Børn:

(1. A n n a S o p h i e C h r i s t e n s e n T i n g l e f f , f. 21. Okt. 1896 i Husby.

(2. A a g e C h r i s t e n s e n T i n g l e f f , f. 26. Feb. 1898 i Husby, Maskinist i Svendborg.

(3. E d i t h C h r i s t e n s c n T i n g 1 c f f, f. 25. Marts 1899 i Eiby.

(4. O l a f C l i r i s t e n s e n T i n g 1 e f f, f. 27. Mai 1900 i Eiby, Handelslærling i Bogense.

(5. K n u d E i n a r C li r i s t e n s e n T i n g 1 e f f, f. 30. Juni 1904 i Eiby.

(6. V a l d e m a r C h r i s t e n s e n T i n g l e f f , f. 1. Nov. 1906 i Eiby.

b ) C h r i s t i a n V a l d c m a r C h r i s t e n s e n T i n g l e f f , f. 18. Sept. 1870 i Kjøbcnhavn, udvandret 1892 til Amerika, Smedemester i Castle Rock, Cawlity Co., W ashington; g.3. Dec. 1898 i Sioux City, Iowa, m. J u 11 c M a r i e C h r i- s t i a n e A n g c 1 i c a H a n s e n , f. 6. Okt. 1870 i Kjøben- havn. B ørn:

(1. S ø r e n V a l d e m a r C h r i s t e n s e n T i n g l e f f , f.18. Sept. 1899.

(2. J u t t a A n g c l i c a C h r i s t e n s e n T i n g l e f f , f. 25. Feb. 1901.

(3. J u l i u s C h r i s t e n s e n T i n g 1 e f f, f. 1. Feb. 1903. (4. L i n d h a r d t C h r i s t e n s e n T i n g l e f f , f. 1. Feb.

1903.(5. N i e l s J u l i u s G o t t l i e b C h r i s t e n s e n T i n g ­

l e f f , f. 22. Mai 1904.(6. H e l g a D o r t h e a C h r i s t e n s e n T i n g l e f f , f. 4.

Feb. 1906.(7. M y r t i e I s a b e l l a C h r i s t e n s e n T i n g l e f f , f.

19. Okt. 1907.c) G r e t h e M a r i e K i r s t i n e C h r i s t e n s e n T i n g ­

l e f f , f. 4. Okt. 1880 i Middelfart, Telefonistinde.d ) S o p h i e K r i s t i n c H e r l i n e C h r i s t e n s e n T i n g-

l e f f , f. 14. Feb. 1883 i Middelfart.e) J o h a n C h r i s t e n s e n T i n g l e f f , f. 16. Okt. 1885 i

Middelfart, udvandret 1896 til Amerika, bosat i Denver, Colorado.

Page 88: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

8 8

f) H a n s P e t e r C h r i s t e n s e n T i n g l e f f , f. 2. Jan. 1886 i Middelfart.

g) A n d r e a S ø r i n c C h r i s t e n s e n T i n g l e f f , f. 2. Jan. 1886 i Middelfart.

li) R a s m u s C h r i s t e n s e n T i n g 1 e f f, f. 29. Mai 1887 i Middelfart.

i) A n d r e a s F r e d e r i k C h r i s t e n s e n T i n g l e f f , f. 9. Aug. 1891 i Middelfart.

4. K n u d J e s s e n K r o g , f. 19. Sept. 1775 i Vejstrup, begr. der 24. Dec. s. A.

XXII(RÅBEN).

S e v e r i n e K i r s t i n e H a n s d a t t e r T i n g l e v (se S. 18); g. m. Købmand C a r l R å b e n . Børn:1. C h r i s t i a n H a n s E m i l R å b e n , f. 29. Sept. 1862 i Kolding,

Læge i Nebraska City, Nebraska, U. S. A.; g. m. A n n a H a 1 h y e, f. 29. Mai 1867. Børn:a. A d a R å b e n , f. 28. Juni 1898.b. L u l u R a b e n, f. 28. Mai 1898.c. H a r r y H a 1 b y e R a b e n, f. 22. Okt. 1899.

2. H a n s C a r l R å b e n , f. 3. Jan. 1864 i Kolding, Handelsrejsende for Firm aet N. Chs. Bloch 1888—89, ansat bos Firm aet Brødr. Schultz 1890—96, Lingerihandler paa Frederiksberg 1896, Forret­ningsfører bos Hofbogtrykker Fr. Bagge 1897; g. 20. Nov. 1894 i Vejle m. C e c i l i e C h r i s t i n e B i e r r c g a a r d , f. 29. Marts 1873 i Vejle, Datter af Garver, kgl. Agent, IL af Dbg. Carl Johan IL og Jensine Sørensen. Datter:a. V i b e k e ,1 e n s i n e C b r i s t i n e R a b e n, f. 24. Sept. 1899 i

Kjøbenhavn.3. S o p h u s A n d r e a s R å b e n, f. 24. Jan. 1866 i Kolding, f der

2. Nov. 1885.4. H a r a l d S i m o n R å b e n , f. 8. April 1869 i Kolding, f 7. Aug.

1899 i Kjøbenhavn.5. H a n s M a r t i n R å b e n , f. 31. Aug. 1871 i Kolding, f der 10.

Feb. 1900.XXIII

(WISSING).E l i s e C h r i s t i n e T i n g l e f f (se S. 19); g. m. Forpagter

H a n s W i s s i n g. B ørn:1. G u d r u n E l i s a b e t h W i s s i n g, f. 2. Sept. 1904 paa Skjold­

næsholm.2. E s t h e r M a r i e W i g g e r t a W i s s i n g , f. 2. Dec. 1905 paa

Sk j oldnæsholm.3. P o u l W i s s i n g , f. 5. April 1908 paa Skjoldnæsholm.4. N i e l s E r i k W i s s i n g , f. 5. Jan. 1915 paa Saltø.

Page 89: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

89

(JANSEN).M a r i a C a t h a r i n a (T i n g 1 c r) (sc S. 21); g. m. Skipper

J a n s e n . Børn:1. H a n s J a n s e n, f. c. 1831.2. I n g e b o r g M a r i e J a n s e n , f. e. 1833.3. J o h a n n e J a n s e n, f. c. 1836.4. M a r i c J a n s c n, i', c. 1840.

XXIV

XXV(SJOD).

M a r e n K i r s t i n e T i n g 1 e f f (se S. 21); g. ni. Skipper H a n s P e t e r X i e 1 s e n S j o d. B ørn:1. K i r s t i n e N i e l s e n S j o d, f. 16. April 1855 i Agtrupskov, t

der 29. Sept. 1857.2. N i e l s H a n s e n S j o <1, f. 9. Marts 1857 i Agtrupskov, f der

3. Okt. s. A.3. B o d i l K i r s t i n e N i e l s e n S j o d, f. 3. Jan. 1859 i Agtrup­

skov; g. 20. Okt. 1883 i Kolding m. Bødkermester C a r l P e t e r J ø r g e n s e n , f. 17. Juni 1859 i Tyrstrup, Slesvig, Søn af Land­mand Christian Hansen J. og Louise Ellcgaard. Børn:a. H e l g a J ø r g e n s e n , f. 5. Aug. 1884 i Kolding, t der 1. Juli

1902.h. M a r v K i r s t i n e J ø r g e n s e n, f. 27. Jan. 1888 i Kolding;

g. 12. Juli 1915 m. Repræsentant for Jysk Sukkervarefabrik i Banders F r e d e r i k B e r n h a r d N i e 1 s e n, f. 30. Jan. 1887 i Kædeby, Hunible, Søn af Lærer Basmus N. og Henriette Jør­gensen. Datter:1) E 11 e n L o u i s e S j o d t N i e l s e n , f. 21. Marts 1916 i

Banders.e. L o u i s c S o f i e J ø r g e n s e n, f. 3. Mai 1890 i Kolding.

4. N i e l s H a n s e n S j o d, f. 17. Feb. 1861 i Agtrupskov, Købmand (Foderstofforretning) i Seymour, Wisconsin, U. S. A.; g. 16. Nov. 1897 i Green Bay m. sit Søskendebarn M a r i c C h r i s t i n c T i n g- 1 e f f, f. der 1. April 1870, Datter af Hans Hansen T. og Ane Kir­stine Nielsen (se S. 22). Børn:a. M i l t o n A l n o w S j o d, f. 31. Aug. 1898 i Seymour.b. R a l p h N e l l S j o d, f. 22. Jan. 1908 i Seymour.

5. H a n s N i e 1 s e n S j o d, f. 24. Juni 1865 i Agtrupskov, Bogtrykker i Kolding; g. der 30. April 1896 m. O l g a B u r c h a r d t , f. der 28. Mai 1878, Datter af Agent Georg B. og Pouline Tøttrup. Sønner:a. P o u l S j o d, f. 28. Juni 1897 i Kolding.b. H a n s S j o d, f. 22. Dec. 1900 i Kolding.

Page 90: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

90

XXVI(SØRENSEN).

M a r i e C a t h r i n e T i n g l e f f (se S. 22); g. m. A n t o n E d u a r d S ø r e n s e n . Børn:1. M y r 11 e E t h e l S o r e n s e n , f. 17. Juni 1887 i Green Bay.2. C o r a H a z e 1 S o r e n s e n, f. 19. Juni 1891 i Green Bay.3. R a y m o n d T i n g l e f f S o r c n s e n , 1'. 19. Feb. 1893 i Green Bay.

XXVII (HOLST).

K a r e n M a r i e T i n g l e f f (se S. 22); g. in. Murer J o li a n F r e d r i k H o l s t . D øtre:1. L a u r i n e A m a l i e H o l s t , 1'. 10. Marts 1875 i Aabøl i Slesvig,

Detaillist i Kolding.2. M a r i e K r i s t i n e H o l s t . f. 17. Sept. 1876 i Vamdrup, t 6. Mai

1913 i Kolding.XXVIII

(PETERSEN).M a r i e J o h a n n e D o r o t h e a T i n g l e f f (se S. 23); g. m.

Bryggeriejer C h r i s t i a n P e t e r s e n . B ørn:1. M e 1 i 11 a M a r i e P e t e r s e n , f. 21. Dec. 1900 i Sønderborg.2. I r m a A n e t t e C h r i s t i n e P e t e r s e n , f. 11. Jan. 1902 i Søn­

derborg.3. P e t e r C h r i s t i a n P e t e r s e n , f. 17. Aug. 1903 i Sønderborg.4. H e r b e r t P e t e r s e n , f. 15. Feb. 1905 i Sønderborg.

XXIX(MICHELSEN).

M a g d a l e n e S o p h i e A u g u s t a T i n g l e f f (se S. 23); g. m. Kaptain H a n s M i c h e l s e n . Datter:1. J e n n y M i c h e l s e n , f. 4. Nov. 1904 i Hamborg.

XXX(THORSEN).

hi 1 s e J e n s i n e B i g i n c T i n g l e f f (se S. 23); g. m. Køb­mand E l i a s P e t e r s e n T l i o r s e n . B ørn:1. P e t e r J o li a n T l i o r s e n , f. 21. Dec. 1900 i Haderslev.2. E d g a r T h o r s e n , f. 22. April 1902 i Haderslev.3. J o h a n T h o r s e n, f. 7. Juni 1904 i Haderslev.4. M a x T l i o r s e n , f. 14. Okt. 1905 i Haderslev.5. E l s e T h o r s e n, f. 26. Mai 1907 i Haderslev.6. A x e l T h o r sen, f. 15. Juni 1909 i Haderslev.

Page 91: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

91

XXXI(CLAUSEN).

J o h a n n e B a r t h o 1 i n e T i n g 1 c f f (se S. 24); g. m. fhv.Kontorbud F r e d r i k C l a u s e n. B ørn:1. A l m a A n n a J u d i t h C l a u s e n , f. 17. April 1868; g. m.

S o p h u s C a r l K j æ r i Charlottenlund.2. A x c l O t t a r C l a u s e n , f. 19. Marts 1873, Kunstmaler i Chicago.3. H e r t h a J e n s i n c F r e d e r i k k e J o h a n n e C l a u s e n , f .

5. April 1875.4. D a g m a r M a r t h a C l a u s e n , 1'. 25. Fcb. 1883.5. J e n n y M a r i e C l a u s e n , f. 25. Feb. 1883.6. F r e d r i k C 1 a u s e n, f. 18. Feb. 1887, Smed i Diisseldorf.

XXXII (HANSEN).

M a r t h a W i 1 h e 1 m i n e C li r i s t i n e T i n g 1 e f f (se S. 24);g. m. Købmand i Haderslev H a n s H a n s e n . Døtre:1. L i s e l o t t e W i 1 h c 1 m i n e S o p h i e H a n s e n , f. 23. Juni

1914 i Haderslev.2. E l f r i e d e H e n n y H a n s e n , f. 14. Jan. 1917 i Haderslev.

XXXIII (HANSEN).

A n n a S o f i e T i n g l e f f (se S. 26); g. m. M argarinefabrikantJ o h a n n e s C h r i s t o f f e r H a n s e n . B ørn:1. H a n s J a c o b H a n s e n , f. 15. Mai 1890 paa Drenderup Mejeri i

Ødis, Bankbogholder i Winipeg, Canada.2. N i c o l a i C li r i s t o f f e r H a n s e n, f. 27. Juni 1891 paa Dren­

derup Mejeri, Tandlæge i Kjøbenhavn.3. A n d e r s M a g n u s H a n s e n , f. 23. Jan. 1893 paa Drenderup

Mejeri, Kontorist i Mineapolis, Canada.4. A a g e H a n s e n , f. 17. Marts 1894 paa Drenderup Mejeri, f der

28. Feb. 1896 ved Skoldning.5. R u d o l f H a n s e n, f. 2. Juni 1896 paa Drenderup Mejeri, Ekspe­

dient hos Illuni.6. A a g c C h r i s t i a n T i n g 1 o I f II a n s e n, f. 9. Okt. 1903 i

Odense.XXXIV

(JOHANSEN).S a r a M a r i e T i n g 1 e f f (se S. 26); g. m. Købmand F r e-

d e r i k V i l h e l m J o h a n s e n . Sønner:1. H a n s V i l h e l m J o h a n s e n , f. 5. Juni 1893 i Vamdrup, Kolo-

nialkommis i Vamdrup.2. C h r i s t i a n J o h a n s e n , f. 26. Dec. 1896 i Vamdrup.

Page 92: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

92

(TINGLER).C h r i s t i n a H a n s d a 11 e r (se S. 28); g. m. Husmand P c d c r

J e p s e n . Børn:1. K i e r s t i n , hjd. 29. Sept. 1796 i Vonsild, begr. der 13. Jan. 1737.2. H a n s P e d e r s e n T i n g e 1 e (kaldes i Almindelighed H a n s

P e t e r T i n g e l e ) , hjd. 22. Marts 1738 i Vonsild, t der 21. Juni 1787 af Kolik, Inderste; g. 21. Okt. 1765 i Vonsild m. K i e r s t i n ,d. der 4. Marts 1742, f der 24. Feb. 1812, Datter af Smed og Hus­mand Jens Hansen og Maria Lauesdattcr, samt g. 2" 24. Okt. 1787 i Vonsild m. Enkemand S v e n d C h r i s t e n s e n af Vonsild. Børn:a. J e n s ( P e t e r ) T i n g l e r , f. 18. Feb. 1767 i Vonsild; g. der

27. Okt. 1792 m. M e t c M a r i e P e d e r s d a t t e r fra Løn­borg ved Varde, Datter af Peder Olufsen og Maren Peders­datter. B ørn:1) H a n s J e n s e n T i n g 1 e r, f. 18. Marts 1793 i Vonsild.2) M a r e n J e n s d a t t e r T i n g 1 e r, f. 12. Nov. 1795 i Von­

sild, boede 1870 ugift bos K. P. Bavn i Vonsild og kaldes da Tinglev.

3) P e d e r J e n s e n T i n g i e r, f. 31. Aug. 1798 i Vonsild.4) C h r i s l i n a J e n s d a 11 e r T i n g 1 e r, f. 15. Mai 1801 i

Vonsild.5) C h r i s t i il a J e n s d a 11 e r T i n g 1 e r, f. 31. Marts 1803 i

Vonsild, f 21. Jan. 1876 i Kolding; g. der 5. Nov. 1836 m. Væversvend J ø r g e n I I e n d r i e li S c li m i d t, f. 1811. B ørn:a) E n f f. I) r c n g 4. Jan. 1837 i Kolding.b) A n e C a t h r i n e S c li m i d t, f. 10. Feb. 1838 i Kolding,

t der 21. Sept. 1848.c) E n t f . D r e n g 21. Feb. 1841 i Kolding.d) E n f f - D r e n g 3. April 1842 i Kolding.

6) A n n a M a r i a J e n s d a t t e r T i n g 1 e r, f . 14. Mai 1808 i Vonsild, f 20. Nov. 1875 i Kolding; g. der 13. Juli 1838 ni. Murer, Daglejer T li o m a s J e n s e n R a ni s i n g, d. 12. Mai1805 i Verst, Ribe Amt, t ........ Søn af Jens Hansen R. ogMarie Cathrine Petersdatter. Børn:a) J e n s P e t e r R a m s i n g, f. 24. April 1838 i Kolding.b) B e r t e l R a m s i n g, f. 25. Nov. 1840 i Kolding.c) M a r i e C a t h r i n e, f. 16. Mai 1844 i Kolding.

7) J ø r g c n J e n s e il T i n g 1 c r, f. 24. Juni 1812 i Vonsild.b. C h r i s t i n a , f. 26. Nov. 1769 i Vonsild, t før 1787.c. E n t f - D r e n g 20. Dec. 1770.d. C h r i s t i a n A l b r e c h t H a n s e n , f. 13. April 1772 i Von­

sild, t før 1787.

XXXV

Page 93: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

93

c. P e d c r H a n s c n, f. 21. Mai 1774 i Vonsild, f før 1787.f. P e d e r H a n s e n T i n g l e r , f. 12. Okt. 1775 i Vonsild, f før

1787.g. C h r i s t i n a M a r i a T i n g e l c, f. 21. Mai 1779 i Vonsild,

f der 5. Aug. s. A.h. P e d e r H a n s e n T i n g l e r , f. 17. Dec. 1780 i Vonsild, f der

24. Sept. 1782 af Kindhoste.i. C h r i s t i n a M a r i a T i n g e l e, f. 18. Jan. 1784 i Vonsild, fik

7. April 1812 i Vonsild med Niels Pedersen af Jylland en Datter 1 n g e r M a r i a N i e 1 s d a t t c r T i n g 1 e r, og blev 8. April 1813 i Vonsild g. m. N is H a n s e n H j o r t h fra Aastorp, Søn af Hans Pedersen Engel og Maren Kaare.

3. M a r e n , hjd. 21. Feb. 1740 i Vonsild, levede 1780.4. C a t h r i n a , d. 8. April 1742 i Vonsild, begr. der 19. Mai 1745.5. J e p p e P e d e r s e n , d. 19. April 1744 i Vonsild, f der 3. Aug.

1776, Landsoldat, Inderste; g. in. A n n a C a t h r i n a R a s m u s - d a t t e r (L a u e s d a l t e r ) . Søn:a. L a u r i t z J e p s e n T i n g 1 e r, d. 14. Okt. 1775 i Vonsild,

levede 1776.6. K a t r i n , f. 17. April 1746 i Vonsild, f der 19. Mai 1746.7. M a r i a , d. 9. Juli 1747 i Vonsild, f før 1773.8. J ø r g e n , f. 11. Marts 1750 i Vonsild, begr. der 21. April 1754.9. K i e r s t e n, begr. 5. Mai 1754 i Vonsild.10. J a c o b P e d e r s e n , Husmand, Inderste i Vonsild (Familien var

fraflyttet Byen i 1801); g. 28. Marts 1776 i Vonsild m. B o d e l C a t h r i n e .1 e s d a t t e r, fra Skjoldborg, som da tjente i Vonsild. Børn:a. A n n a C a t h a r i n a T i n g 1 e r, f. 22. April 1777 i Vonsild.b. C h r i s t i n a T i n g e l e , f. 10. Marts 1779 i Vonsild, f der

9. Feb. 1784 af et Slag.e. A n n a M a r i a J a c o b s d a t t e r , f. 1. Feb. 1781 i Vonsild.<1. C h r i s t i n a J a c o b s d a t t e r T i n g 1 e r, f. 19. Mai 1783 i

Vonsild.e. P e d e r .1 a e o l i s e n T i n g 1 c r, f. 13. Nov. 1785 i Vonsild.

11. K a r e n , d. 11. Mai 1755 i Vonsild, levede 1780.12. J u r g e n , d. 8. Okt. 1758 i Vonsild, f der ugift af Udtæring 27.

Juli 1784.XXXVI

(V I U F).S i 11 a M a r i a H a n s d a t t e r W y f f (se S. 29); g. m. Gaard-

mand H a n s P e d e r s e n. Børn:1. H a n s H a n s e n (V i u f), d. 9. April 1798 i Seest, t der 14. Juni

1865, Husmand; g. der 30. April 1825 m. M a r e n S ø r e n s d a t ­t e r , f. 1803. Børn:a. H a n s P e t e r H a n s e n (Vi uf ) , f. 14. Feb. 1830 i Seest,

Page 94: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

94

f der 7. Okt. 1907, Slagter og Husmand; g. 1" ni. G i e r t r u d C a t h r i n e N i e l s d a t t e r fra Vinding ved Holstebro, f 5. Aug. 1866 i Seest, 2 0 12. April 1867 i Seest m. sin Kusine A n e M a r i e T y c li s e n, f. V i u f, f. 20. Okt. 1829 i Seest, t der 6. Juli 1874, 3" der 27. Nov. 1875 m. Enken M a g d a l e n e J e n s i n e P e d e r s e n , f. G a in s t, f. 7. Feb. 1837 i Skartved, t 14. April 1906 i Seest, Datter af Peder Nielsen G. og Maren Lars Pedersen. Børn:1) H a n s J a c o b H a n s e n V i u f, f. 26. April 1853 i Seest.2) N i c o 1 a i H a n s e n V i u f, f. 2. Juli 1857 i Eltang, t 19.

April 1864 i Seest.3) E l s e M a r i e C e c i l i e H a n s e n (V i u f ), f. 3. Aug. 1860

i Erritsø; g. 25. Aug. 1882 i Seest ni. Tjenestekarl P e d e r N i e l s e n , f. c. 1860 i Egtved.

4) K a t h r i n e J o h a n n e H a n s e n V i n f, f. 20. April 1868 i Seest, f der 6. Feb. 1877.

5) P c t e r H a n s e n V i u f, f. 11. Marts 1872 i Seest, f der 11. Nov. 1880.

6) H a n s N i e l s e n V i u f, f. 12. Aug. 1877 i Seest, Musiker; g. 8. Dec. 1907 i Kolding ni. M a r e n A n d e r s e n , f. 13. Sept. 1884 i Dalby, Datter af Jørgen A. og Maren Vesterby. Børn:a) H a n s V i u f f, f. 5. Juli 1908 i Seest, f der s. D.b) M a r y V i u f f, f. 5. Juli 1908 i Seest, f der 6. Juli s. A.c) P a u 1 a M a g d a l e n a M a r e n s e V i u f f, f. 10. Juni

1909 i Seest.d) H e n r y N i e l s e n V i u f f, f. 26. Juni 1913 i Seest.

b. M a r i e fc. S ø r e n H a n s e n (V i u f ) , f. 18. Aug. 1832 i Seest, f der 28.

Mai 1911, Husmand, Arbejdsmand; g. 1° 14. Juli 1858 i Seest m. A n e M a r i e C li r i s t i a n s d a 11 e r L o r e n t z e n , f. 13. Sept. 1828 i Eltang, f 26. Feb. 1864 paa Kolding Sygehus, Datter af Christian L. i Sønderborg og Mette Andersdatter i Strandbus, 2 0 9. Juli 1865 i Seest ni. M a r e n J e n s d a t t e r , f. 13. Dec. 1826 i Viuf, f 20. April 1917 i Seest, Datter af Tjenestekarl Jens Christensen paa Viufgaard og Mette Marie Hansdatter. Børn:1) H a n s S ø r e n s e n V i u f f, f. 19. Okt. 1859 i Seest, Snedker;

g. 1 " m. M a r g r e t li e D o r t li e a L i e n d li ø f t, f. 11. Marts 1865 i Gjesten, f 16. Jan. 1914 i Seest, Datter af Vilhelm L. og Maren Andersdatter, 2 0 10. Okt. 1915 i Kolding m. I n g e r M a r i e K i r s t i n e J a k o b s e n H o l s t . B ørn:a) C h r i s t i a n V i l h e l m S ø r e n s e n V i u f , f. 12. April

1895 i Gjesten.b) M a r y S ø r i n e V i u f , f. 26. Mai 1897 i Kolding.c) V i g g o H a n s e n V i u f , f. 1. Nov. 1899 i Kolding.

Page 95: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

95

cl) M a r i a V i 1 h e 1 m i n e V i u f f, f. 30. Dcc. 1903 i Seest, t der 12. Juli 1911.

2) M e 11 e M a r i e C h r i s t i n e V i u f f, f. 5. April 1869 i Seest; g. der 5. Mai 1894 ni. Ledvogter i Svenstrup ved Middel­fart A n d e r s N i e l s e n S ø r e n s e n , f. 7. Sept. 1867 i Middelfart, Søn af Arbejdsmand Mads S. og Mette Johanne Nielsen. Børn:a) M a r e n K i r s t i n e S ø r e n s e n , f. 9. Dec. 1894 i Strib,

t der 21. Marts 1895.b) S ø r e n H a n s e n M a r i u s S ø r e n s e n , f. 22. April

1896 i Strib.c) J o h a n n e A 1 b e r t i n e S ø r e n s e n, f. 29. Juli 1897

i Strib.d) A n e S o f i e F r e d e r i k k c S ø r e n s c n, f. 1. Sept. 1899

i Strib.d. D o r t h e a K r i s t i n e H a n s e n , f. 15. Juli 1835 i Seest, f

der 1. Feb. 1901; g. ni. Gartner i Seest H a n s H e i n r i c h N i e l s e n , f. 27. Aug. 1831 i Kettingc paa Als.

e. J e n s P e t e r H a n s e n W i u f f, f. 3. Mai 1849 i Seest.2. P e d e r H a n s e n V i u f, hjd. 9. Marts 1802 i Seest, j 24. Jan.

1858 i Kolding, Høker og Værthusholder; g. 1 " 11. Nov. 1829 i Kol­ding m. Tjenestepige L o v i s e J ø r g e n s d a t t e r , t 14. Okt. 1847 i Kolding, 52 Aar gammel, af Apopleksi, 2" 17. Nov. 1848 i Kolding in. A n e H a n s d a t t c r. Enke, tjenende i Kolding. Børn:a. H a n s J ø r g e n P e t e r s e n , f. 19. Nov. 1830 i Kolding.b. H a n s H a n s e n P e d e r s e n W i u f f , f. 25. Sept. 1849 i

Kolding.3. N i c o l a i H a n s e n ( W i u f ) , hjd. 18. Sept. 1804 i Seest, f der

18. Dec. 1848 af Brystsyge, Husmand; g. 1 " 20. Dec. 1828 i Seest m. J o h a n n e M a r i e B c r l c 1 s d a 11 c r, f. 1799, f der 14. Jan. 1833, 2 0 m. A n e P c d e r s d a t t e r, t 6. Aug. 1846 i Seest, blev syg under Høstarbejdet og døde eller 1 Dags Forløb. Børn:a. A n e M a r i e N i c o l a i s d a t t e r V i u f , f. 20. Okt. 1829 i

Seest, f der 6. Juli 1874; g. 1 0 m. Teglbrænder P e t e r T y c h - s e n i Alver, 2° 12. April 1867 m. Fætteren, Slagter H a n s P e t e r H a n s e n ( Vi u f ) , se foran.

b. M e 11 e M a r i e , f. 30. Mai 1832 i Seest, f 1. April 1846 i Vonsild, 13 Aar, 10 Maancder og 3 Dage gammel.

c. J o h a n n e K a t h r i n e , f. 11. Nov. 1835 i Seest, t c. 1896 iS. Bjært.

d. H a n s P e t e r Ni c o l a i s e n V i u f , f. 31. Jan. 1839 i Seest, faldt ved Dybbøl 1864.

e. P e t e r R a v n H a n s e n V i u f , f. 19. Marts 1842 i Seest, blev ved Forældrenes tidlige Død sat i Pleje hos en fjern Slægtning paa Agtrupmark, Husejer i Agtrup; g. 1 0 12. Nov. 1870 i Bjært m. M a r i e K i r s t i n e G r u n d a h 1 J e p s e n, f. 20. Okt. 1845

Page 96: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

96

i Agtrupskov, f 21. Nov. 1878 i Bjært, Datter af Kaadner Jep Jepsen og Anne Kirstine Grundahl, 2" 21. Mai 1881 i Bjært m. I n g e r M a r i e C l a u s e n B i s c h o f f, f. 23. Feb. 1854 i Ag­trupskov, Datter al' Kaadner Peter Clausen B. og Marie Sørensen Dall. Børn:1) A n n e K i r s t i n e V i u f , f. 30. Jan. 1871 i Bjært; g. 1. Sept.

1897 i Bacine, U. S. A., in. Tøm rermester T h o r u l f H o l m.2) V o l d b o r g D o r o t h e a V i u f, f. 2. Dec. 1872 i Bjært; g.

der 18. April 1894 m. Møllebygger N i e l s T h o m s e n .3) J e p b i n e V i u f , f. 7. Marts 1875 i Bjært; g. der 21. Okt.

1898 m. Toldopsynsmand og Fisker N is H a n s e n H o l d t .4) M a r i e K i r s t i n e V i u f , f. 5. Juli 1877 i Bjært, f der

19. Marts 1885.5) J e n s P e t e r H a n s e n V i u f, f. 17. Juni 1881 i Bjært.6) M a r c n t c C e c i l i a V i u f , f. 16. Okt. 1883 i Bjært, t der

27. Marts 1885.7) M a r i e C e c i l i a V i u f , f. 14. Jan. 1886 i Bjært.8) H a n s P e t e r V i u f, f. 11. Marts 1888 i Bjært.9) A n n a C a t h r i n e V i u f, f. 6. Okt. 1890 i Bjært.

10) N i k o l a i H a n s e n V i u I f, f. 13. Juli 1894 i Bjært.11) I n g e r J o h a n n e V i u f, f. 31. Aug. 1898 i Bjært.

4. J e n s H a n s e n V i u f, f. 25. April 1808 i Seest, begr. der 5. Juni 1809.

5. J e n s H a n s e n V i u f, f. 20. Marts 1810 i Seest, f der paa Mun­kensdam 8. Sept. 1892, Gaardejer, Vognmand og Entreprenør; g. 29. April 1837 i Seest m. K i r s t i n e H a n s d a t t e r , f. 23. Juli 1809 i Fredsted ved Kolding, t 15. Jan. 1895 paa Munkensdam i Seest, Datter af Hans Terkelsen og Hustru Anne Kirstine. Børn:a. A n c K i r s t i n c V i u f , f. 16. Mai 1838 i Seest, t der 4. Juli 1838.b. H a n s J e n s e n V i u f, f. 14. Aug. 1839 i Seest, E jer af Mun­

kensdam i Seest, som han solgte 1909, deltog i Krigen 1864, Vaabenbroder, f 12. Feb. 1912 paa Villa Thorbjerg i Seest; g.4. Sept. 1868 i Vonsild m. A n n a M a r g r e t h e L i n d s k o v,f. 10. Jan. 1839 i Vonsild, f 5. Sept. 1915 i Kolding, Datter af Sognefoged Tcrkild L. og Botilla Brodersen. Børn:1) J e n s M a r t i n V i u f , f. 27. Juli 1869 i Seest, Exain. jur.

1892, Sagførerfuldnuegtig hos Justitsraad II. Jacobsen i Kol­ding 1892, Sagfører i Kolding 1899 (associeret med sin tid­ligere Principal, Justitsraad Jacobsen), Repræsentant for Kol­ding Landdistrikt i Kolding Byraad 1907—17, Medlem af Di- striktsraadet (dets Formand 1907—10), Medlem af Besty­relsen for Fællesorganisationen for Landkommuner med by­mæssig Bebyggelse 1915; g. 30. April 1896 i Seest m. A n e E l i n e B e c h, f. der 27. Juli 1870, Datter af Gaardejer Hans Nissen Bech og Inger Kirstine Skovgaard (se S. 44). Børn:a) H a n s M a r t i n V i u f f, f. 10. Nov. 1897 i Kolding.

Page 97: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

97

b) K a r 1 V i u i' f, f. 8. Jan. 1899 i Kolding.c) C h r i s t i a n V i u f f, f. 8. Jan. 1899 i Kolding.d ) J o h a n n c s A l f r e d V i u f f, f. 26. Sept. 1901 i Kolding, c) 1 n g c b o r g M a r g r e t h e V i u f f, f. 15. Mai 1908 i

Kolding.2) T c r k i 1 d H a n s e n V i u f f, f. 24. Marts 1871 i Seest, a r­

bejdede ved Landbrug et Par Aar, derefter Mejerist, fra 1896 Viktualie- og Ølhandler i Kolding; g. der 16. Mai 1896 in. J o h a n n e S o p h i e J ø r g e n s e n, f. 18. Juni 1865 i Seest, t 12. Nov. 1910 i Horsens, Datter af Snedkermester Jens J. og Anna Laura Schønnemann. Børn:a) J e n s A a g e V i u f f, f. 28. Jan. 189!) i Horsens.b) H a n s H a r r y V i u f f, f. 4. Nov. 1900 i Horsens.c) H e l g a S o p h i e V i u f f, f. 21. Marts 1905 i Horsens,

adopteret af Onkelen Adjunkt Mortensen.8) B o t i 1 1 e L o u i s e V i u f f, f. 28. Feb. 1873 i Seest; g. der

2. Mai 1890 ni. Adjunkt i Odense, l)r. phil. K a r l A n d r e a s M o r t e n s e n , f. 18. Feb. 1807 i Bramdrup ved Kolding, Søn af Gaardejer Morten Ladegaard Nielsen og Mette Marie Hansen, Student fra Kolding Latin- og Realskole 1885, Skole- embedseksamen 1894, Guldmedalje for Universitetets Pris­opgave 1896, Dr. phil. (»Studier over ældre dansk Vcrsbyg- ning«, I. Stavrim og episke Rimvers) 1901, Timelærer veel Kolding Latin- og Realskole 1887, Huslærer paa Glentholm ved Ry 1889, Lærer ved kbhske Latin- og Realskoler 1891, Timelærer ved Katedralskolen i Odense 1899, kst. Adjunkt 1902, Adjunkt 1903, Medlem af Opgavekommissionen for Mellemskole-, Real- og Studentereksamen 1907, Censor i Dansk ved Skoleembedseksamen 1915, Formand for Statskolernes Lærerforening 1915. Adoptivdatter (se ovenfor).

4) K r i s t i n e A n i n e V i u f f, f. 21. April 1877 i Seest; g. der 2. Juni 1906 m. Lærer O le P e t e r H e n r i k s e n , f. 30. Okt. 1877 i Krymplinge, Everdrup, Hjælpelærer ved Bøl- ling Skole i Egtved 1903, Tredjelærer i Seest 1904, Første­lærer ved Gejsing Skole i Anst 1906, Kommunelærer i Kol­ding 1910, Søn af Gaardejer Peder H. og Anna Andersdatter. Børn:a) A n n a M a r g r e t h e H e n r i k s e n , f. 6. Feb. 1907 i

Seest.b) A r n e V i u f f H c n r i k s e n, f. 7. Marts 1916 i Kolding.

5) A n t o n H a r a l d V i u f f, f. 8. Juni 1879 i Seest, Gaardejer i Rold, Vissenbjerg Sogn til 1913, derefter E jer af Kaaths- gaard i Ødis ved Fovslet; g. 15. Juni 1910 m. E l s e H j o r t ,f. 5. Jan. 1886 i Lejrskov, Datter af Boelsmand Niels H. og Marie Frydenborg. Børn:a) H a n s H j o r i Vi u f f, f. 19. Aug. 1911 i Vissenbjerg.

Page 98: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

98

b) N i e 1 s A n k e r H j o r t V i u f f, f. 19. Okl. 1912 i Vis­senbjerg.

c) H o l g e r H j o r t V i u f f, f. 28. Marts 1914 i Ødis. d j K a r e n M a r g r e t h e V i u f f, f. 12. Nov. 1916 i Ødis.

6) B e a t e C h r i s t i n e V i u f f, f. 16. Juni 1881 i Seest, f der26. Feb. 1883.

c. C h r i s t i a n P e d e r s e n V i u f, f. 2. Aug. 1842 i Seest, f 3. Nov. 1906 i Skjelskør, Exarn. jur. 1864, Fuldmægtig, Brand­direktør i Skjelskør 1872, Sagfører sst. 1889, Bankdirektør, Kan- celliraad; g. 25. Marts 1877 i Skjelskør m. V i l h e l m i n e J o ­h a n n e M a r i e v. H u t h, f. 7. Juni 1842 i Kjøbenhavn, Datter af Hofjunker, Kaptain, In lendan t Frederik Johannes Hermann v. H. og 1. Hustru Adolphine Eleonore Emilie Møller. Datter:1) E 1 e o n o r a K r i s t i n e E m i l i e M a r i a n e V i u f f, f. 3.

April 1879 i Skjelskør; g. der 21. Okt. 1909 m. Pastor A x e l W r i g h t Q u i s t g a a r d , f. 4. Marts 1881, Søn af Fuld­mægtig ved den offentlige Vejning i Kjøbenhavn Frederik Q. og Mary Ann W right, Student fra Nørrebros Latin- og Real­skole 1903, cand. theol. 1909, personel Kapellan hos den residerende Kapellan ved St. Knuds Kirke og Hospitalskirken

i Odense 1909.d. M a r t i n J e n s e n V i u f f, f. 26. Marts 1846 i Seest, f der

13. Feb. 1866 af Hjernebetændelse.e. A n d r e a s J e n s e n V i u f , f. 23. Juni (Kirkebogen har urigtig

24. Juni) 1853 paa Munkensdam, Forpagter af Nørrehede ved Viborg 1877, Proprietær til Søholm, Asnæs ved Jyderup, 1889, Form and for Asnæs Sogns Spare- og Laanekasse 1900, Forligs­mægler for Asnæs Sogn 1901; g. 30. Okt. 1877 i Mesinge ved Kjerteminde ni. M a r e n F r e d e r i k k e P e t r c a P o u l s e n K r o g h , f. 3. Marts 1856 paa Kroghgaard i Mesinge, Datter af Gaardejer Poul Poulsen K. og Anne Hansdatter. Børn:1) P o u 1 a A g n e t h e I n g e b o r g W i u f f, f. 17. Aug. 1878

paa Nørrehede.2) J e n s A r t h u r W i u f f, f. 27. Sept. 1880 paa Nørrehede,

Forpagter af Søholm 1910; ugift.3) C h r i s t i a n A l f r e d W i u f f (V i u f ), f. 29. Sept. 1882

paa Nørrehede, Student fra Odense 1901, cand. jur. 1907, Sagførerfuldmægtig i Fætterens Sagførerfirma i Kolding 1907 og har stadig været i samme, Overretssagfører 1915; g. 15. Okt. 1907 i Branderslev m. I n g e b o r g H a n s s e n , f.27. April 1884 i Vester Karleby, Datter af Proprietær Johan Wilhelm H. og Marie Sophie Bang. Børn:a) M o g e n s W i l h e l m W i u f f , f. 20. April 1909 i Kolding.b) I n g e r M a r i e W i u f f , f. 2. Marts 1913 i Kolding.c) O 1 e A n d r e a s W i u f f , f. 12. Feb. 1917 i Kolding.

4) A n n a K i r s t i n e W i u f f, f. 27. Okt. 1883 paa Nørrehede;

Page 99: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

99

g. 1. Juli 1916 i Asnæs m. prakt. Læge i Nyborg H a n s J a k o b H a n s e n , f. 20. Feb. 1886 i Ty velse ved Ringsted, Søn af E jer af Lemgaard, Engelstofte ved Sorø, Christen H. og Maren Sofie Jakobsen, Student 1908, cand med. 1916, Reservelæge paa Præstø Amts Sygehus 1916, prakt. Læge i Nyborg, Røntgen-Specialist.

5) P o u l A n d r e a s J e n s e n W i u f f , f. 27. Feb. 1886 paa Nørreliede, Forpagter af Søholm 1910—16, derefter E jer af Gaarden Skovly ved Hørve; g. 1. Juli 1916 i Asnæs m. E l l e n M a r i e J e n s e n , f. 27. Dec. 1890 i Høve, Asnæs, Datter af Gaardejer Niels Villum J. og Karen Kristine Sørensen.

6) J e n n y P e t r e a W i u f f , f. 18. Mai 1895 paa Søholm.6. S ø r e n H a n s e n V i u f , f. 17. Mai 1815 i Seest, f 18. Dec. 1899 i

Haderslev, Husmand i Seest; g. der 7. Dec. 1844 m. M a g d a l e n e G r e g e r s d a t t e r , f. 22. Dec. 1818, | 28. Sept. 1896 i Seest. Søn:a. H a n s S ø r e n s e n - ( Vi u f ) , f. 10. Aug. 1842 i Ferup, bor

Klostergade, Haderslev; g. 26. Nov. 1871 i Haderslev m. A n n a R o t li i 1 d e H j o r t , f. 4. Juli 1845 i Højer. Børn:1) J e n s P e t e r V i u f , f. 11. Jan. 1878, bosat i Portland; g.

11. Aug. 1908 m. E l i s a b e t h .2) M a g d a 1 e n e G r e g e r s e n V i u f, f. 3. Juni 1875.3) M a r i e B o t li i 1 d e V i u f , f. 20. Aug. 1877; g. 26. Nov.

1904 i Sønderborg m. J ø r g e n N i c o 1 a i s e n, Aastrupvej, Haderslev. Børn:a) M a r g r e t h e N i c o l a i s e n , f. 24. Sept. 1905.b) H a n s N i c o l a i s e n , f . 15. April 1907.c) A n n a N i c o l a i s e n , f. 21. Feb. 1909.

4) S ø r e n H a n s e n V i u f, f. 16. Juli 1880, bosat Perlgade 21, Sønderborg; g. 24. Nov. 1906 i Sønderborg m. S o p h i e Vi e t li. Børn:a) H a n s S ø r e n s e n V i u f , f. 2. Mai 1907.b) H e 1 g a V i u f , f. 7. Juni 1908.c) H o 1 g e r V i u f , f. 20. Sept. 1909.

5) M a r t h a V i u f , f. 15. Feb. 1886; g. 6. Nov. 1909 i Haderslev m. V a l d e m a r C h r i s t e n s e n i Møgeltønder.

XXXVII(HANSEN).

M a r i e V y f f (se S. 30); g. m. J e n s H a n s e n , Seest Mark pr. Kolding. B ørn :1. I n g r i d H a n s e n .2. J ø r g e n H a n s e n .3. K r i s t i a n H a n s e n .4. M a r y H a n s e n.

Page 100: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

100

(EEFSEN).B o d i l M a r i e V y f f (se S. 30); g. ni. fli. Proprietær P e t e r

J e n s e n E e f s e n . Datter:1. E l f r i d e M a r i e A j f n e t e E H ' s c n , f. 18. Nov. 1887 paa Hvids­

minde i Bramdrup.

XXXVIII

XXXIX(RAVNHOLT).

A n n a M a r i e H a n s d a t t e r V i u I (se S. 32); g. m. Væver P e t e r J e p s e n B a v n h o 11. B ørn:1. M e t t e M a r i c R a s m i n e R a v n li o 1 t, 1. 1(5. Aug. 1869 i Dalby.2. E l c n c M a r i a P e t r i n e R a v n li o 11, f. 26. Sept. 1873 i Dalby.3. A n n i n a J u l i a n e J ø r g i n e H a v n li o 11, f. 21. Dec. 1875 i

Dalby.4. H a n s J e p p e P e t e r s e n B a v n li o 11, f. 5. Sept. 1878 i Dalby.5. H a r a l d V i g g o P e t e r s e n B a v n h o 11, f. 23. Juli 1881 i

Dalby.

XL(JUH L).

A n n a J e n s d a t t e r V i l (se S. 32); g. in. Møller P e d e r C h r i s t i a n s e n J u h l . B ørn:1. C h r i s t i a n B o l v i g J u h l , f. 21. Marts 1826 i Bjau-t, konfir­

meret 1843.2. J e n s P e d e r s e n J u h l , f. 14. Dec. 1830 i Bjært, f tler 10. Jan.

1834.3. E l s e M a r i e J u h l , f. 1. Dec. 1832 i Bjært, t tler 10. Marts

1862 i Barselseng; g. der 5. Nov. 1853 m. E jer at Kcllerup, som han overtog 1854 og 1884 overdrog til sin Søn, H a n s J o h a n - n e s s e n B o g h, f. 10. April 1824 paa Kcllerup, f der 24. Aug. 1895, Søn af Johannes Hansen Bogli og Anne Niels Christophcrsen, der bragte Kellerup til denne Slægt. Børn:a. A n n a Bo g l i , f. 28. Jan. 1855 paa Kellerup, f 1900 i Slesvig;

g. 1874 m. A n d r e a s F l e n s b u r g T h o m s e n til Eltang- gaard, f. 1842 paa Eltanggaard, Søn af Kamm erraad T. Sønner:1) T h o m a s E l e n s b u r g T h o in s e n , f. 28. Mai 1879 paa

Eltanggaard.2) H a n s T h o m s c n, f. 5. Dec. 1880 paa Eltanggaard, Tegner

og Journalist.b. J o h a n n e s H a n s e n B o g h, f. 16. Sept. 1857 paa Kellerup,

E jer af Kellerup, | der 5. Dec. 1908; g. 28. Juni 1883 m. A n n e L a u r i n e F r o s t , f. 21. Mai 1862 paa Fensbjerggaard, Datter af Proprietær Jeppe Lauesen Beck og Maria Frost. Børn:

Page 101: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

101

1) E 1 s c M a r i e B o g li, f. 9. Mai 1884 paa Kollerup; g. 8. Mai 1907 m. M a d s B i s g a a r d paa Troldkjær, Stenderup, f. 17. Aug. 1882 i Tilise, Søn af (laardejer Christen Jensen B. og Karen Kirstine Thomsen.

2) H a n s J o h a n s e n B o g h, f. 22. Mai 188f> paa Kellerup, Forpagter af Kellerup; g. m. Iv a r e n P e te r s e n, f. 19. Sept. 1890 i Sorterup, Datter af L. P. P. og Maren Sofie Nielsen.

3) J o h a n n e s L a u r i d s B o g h, f. 26. Dec. 1887 paa Kel­lerup, Ejer af Juhlsminde; g. ni. K i r s t e n H a n s e n , f. 30. Juli 1891 paa Overhygaard i Vonsild, Datter af Christen Dinesen H. og Anne Iskov.

1) P e t e r C h r i s t i a n B o g h, f. 16. Feb. 1889 paa Kellerup.0) M a r t i n M a t t h a> u s B o g h, f. 4. April 1890 paa Kellerup.6) A n n a B o g h, f. 1. Jan. 1892 paa Kellerup.7) L a u r i t z B o g h, f. 21. Okt. 1893 paa Kollerup.8) C h r i s t i a n B o g li, I. 1. April 1893 paa Kellerup.9) E b b a B o g li, f. 12. Okt. 1897 paa Kellerup.

c. P c d c r C li r i s t i a n ( J u e 1) B o g h, f. 22. Mai 1860 paa Kel­lerup, Godsejer, Direktør for Københavns internationale Yacht- og Skibssalgsbureau; g. 24. Juli 1884 i S. Stenderup m. C h r i ­s t i a n e B r u l i n , f . der 17. Aug. 1864, Datter af Proprietær Paul Jørgensen B. og Maren Straarup.

4. A n n e J u li 1, f. 21. Feb. 1836 i Bjært, f der 23. April s. A.5. A n e M a r i c J u li 1, f. 19. Jan. 1841 i Bjært, f 17. Dec. 1906 paa

Stenderupgaard, S. Stenderup; g. 11. Sept. 1862 i Stenderup m. Ejer af Stenderupgaard P e t e r T l i y g c s c n (døbt T ø g e s e n ) ,f. 24. Jan. 1820 i Vormark, Stenderup, j 3. Juli 1888 paa Stende­rupgaard, Søn af Ejer af Stenderupgaard, Kirehenjurat Jens Chri­stian T. og Karen Petersen. Søn:a. J e n s C h r i s t o f f e r T li y g e s e n, f. 17. Juli 1863 paa Sten­

derupgaard, som han 1894 overtog efter sin Fader, t der 6. Juli 1916; g. 14. Sept. 1887 i Sønder Stenderup m. L a u r a C 1 a u- s i n e P i n b o r g , f. 21. Juli 1865 i Vester Vedsted, Datter af Niels Berthelscn P. og Maren Jensen. Børn:1) P e t e r T h y g e s e n, f. 9. Juli 1888 i S. Stenderup.2) N i c 1 s T li y g e T li v g e s e n, f. 17. April 1890 i S. Stenderup.3) .1 a e o h C h r i s l o f f e r T h y g e s e n, f. 26. Mai 1891 i S.

Stenderup, f der 5. Juni s. A.4) J a c o b C li r i s t o f f e r T li y g e s e n, f. 16. Mai 1892 i S.

Stenderup.5) A n n a T h y g e s e n , f. 26. Jan. 1894 i S. Stenderup.6) M a r i a T li y g e s e n, f. 22. Jan. 1896 i S. Stenderup.7) I n g e b o r g T h y g e s c n, f. 23. Nov. 1898 i S. Stenderup.8) K a r e n T h y g e s e n, f. 6. Sept. 1900 i S. Stenderup.9) C h r i s t i a n J u b l T h y g e s e n , f. 13. Nov. 1902 i S.

Stenderup.

Page 102: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

102

XLIA n n a C h r i s t i n a H a n s d a t t e r W y f f (se S. 33); g. m.

Kaadner P e d e r M a d s e n S v a r t. Søn:M a d s P e t e r s e n W y f f, f. 10. Jan. 1818 i Vonsild, t der

8. Marts s. A.XLI I

(V IU F).D o r o t h e a V i u f (se S. 33); g. m. (iaardm and M a t z L a r s e n

( C h r i s t e n s e n ) . Børn:1. L a r s M a t z e n W i w, f. 7. Mai 1815 i Bjært, (iaardmand og

Teglværksejer, fik 1856 af sin Fader Skøde paa Aalrygaard, t 23. Mai 1891 i Agtrup; g. 25. Okt. 1856 i Bjært ni. M a r i e J u h 1, f. 29. Marts 1827 i Sønder Bjært, f der El'teraaret 1911, Datter af Gaardmand Ole Larsen J. og Mette Margrete Hansdatter Jensen. Børn:a. D o r o t h e a M a t h i l d e W i u f f, f. 17. Juli 1857 paa Aalry­

gaard; g. m. Murermester i Nakskov L a u r i t s N i e l s e n L u n d (se Kvindelinier Lill.

b. M e t t e M a g r e t c V i u f , f. 24. Aug. 1858 paa Aalrygaard, t der 23. Mai 1863.

c. M a d s L a r s e n V i u f , f. 21. Sept. 1860 paa Aalrygaard, f14. Nov. 1908 paa Skarregaard i Bjært, som hans Svigerfader 1892 havde overdraget ham; g. m. B o d i l M a r i e S u u r - b a l l e , f. 3. Juli 1869 i Aller. Søn:1) N i e l s V i u f , f. 14. Sept. 1892 paa Skarregaard i Bjært,

Bestyrer af samme.d. A n n e C a t h r i n e V i u f, f. 16. Mai 1862 i Bjært, ugift, Agtrup-

mark.e. O le L a u r i t z J u h l V i u f , f. 31. Jan. 1864 paa Aalrygaard,

som han overtog 15. Juni 1896; g. 15. Juli 1897 i Bjært m. C h r i- s t o f i n e J u l i e B r a m s e n , f. 15. Feb. 1877 i Sønder Bjært, Datter af Peter B. og Mathilde Lind. Børn:1) L a u r i t s M a d s e n V i u f, f. 13. Juni 1898 paa Aalrygaard.2) M a r i e V i u f , f. 29. Nov. 1899 paa Aalrygaard.3) K r i s t i a n B r a m s e n V i u f , f. 29. April 1901 paa Aalry­

gaard.4) M a t h i l d e V i u f , f. 24. Nov. 1902 paa Aalrygaard.5) O 1 u f V i u f, f. 22. Dec. 1905 paa Aalrygaard.6) J o h a n n e s V i u f, f. 12. Nov. 1908 paa Aalrygaard.7) E r i k V i u f , f. 22. Sept. 1911 paa Aalrygaard.

f. H a n s J u h l L a u r i t z V i u f , f. 27. Dec. 1867 i Bjært, f der 30. Mai 1868.

2. A n n e C a t h a r i n a W i w, f. 21. Dec. 1817 paa Aalrygaard, f 16. Dec. 1893 i Agtrup; g. 24. April 1849 i Bjært m. Gaardmand paa Agtrupmark J e s C h r i s t i a n I v e r s e n B e c k l a n d , f. 10. April 1824 paa Langhollgaard i Agtrup, f 20. Juli 1901 i Agtrup,

Page 103: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

103

Søn af Gaardmand Iver Jensen og Woldborg Christen Madsen. Datter:a. V o 1 d b o r g D o r t h e a B c c k 1 a n d, f. 26. April 1850 i Ag-

trup; g. der 2. Aug. 1870 m. Gaardejer M a t h i a s J e n s e n K j æ r , f. 29. Aug. 1832 i Agtrup, f der 16. Juli 1889, Søn af Ejer af Agtrup Østergaard Jens Nielsen K. og Marie Elisabeth Christensen. Ingen Børn.

XLIII(FKOST).

A n e C h r i s t i n e V y f f (se S. 34); g. in. H a n s L a u c s e n F r o s t . Børn:1. P a u 1 i n e E 1 i s a h e t h L a u e s e n F r o s t, f. 26. Feh. 1891 paa

GI. Aalbogaard.2. M a r i e M a t h e a L a u c s e n ( F r o s t ) , f. 7. Sept. 1892 paa GI.

Aalbogaard, f der 10. Mai 1895.3. J c p L a u e s c n F r o s t , f. 29. Okt. 1894 paa GI. Aalbogaard,

stud. jur., Kbli.XLIV

(KIRKEBY).A n n i n e M a r g r e l li e W v 1 I (se S. 34); g. ni. E jer af Torp-

gaard C h r i s t e n C h r i s t e n s e n K i r k e b y . B ørn:1. C h r i s t e n P e d e r s e n K i r k e b y , f. 4. Juli 1896 i Hove.2. P a u l a E l i s a b e t h K i r k e b y , f. 26. Juli 1897 i Hove.3. A n e G e r t r u d K i r k e b y , f . 13. Marts 1899 i Hove.4. K r i s t j a n V y f f K i r k e b y , f. 8. Okt. 1900 i Hove, f der

29. Okt. s. A.5. J o h a n n e K i r s t i n e K i r k e b y , f. 28. Dec. 1901 i Hove.6. K r i s t a P e t r a K i r k e b y , f. 19. Jan. 1904 i Bredstrup ved Fre­

dericia.7. A a s e C h r i s t e n s e n K i r k e b y , f. 6. Juni 1907 i Bredstrup.8. E 1 s e C h r i s t e n s e n K i r k e b y , f. 6. Juni 1907 i Bredstrup.

XLV(BRUHN).

A n n a M a r g r e t li a V v I' f (se S. 35); g. ni. N i e l s H a n s e n B r u h n . Børn:1. A n n a M a r i e B r u h n , f. 1. Sept. 1890 i Lawrencc, U. S. A.2. H a n s P e t e r B r u h n , f. 26. April 1896 i Lawrence.3. N i e l s P e r c y B r u h n , f. 5. Fcb. 1902 i Lawrencc.

XLVI(KROGH).

B c t h v J e n s i n e V y f f (se S. 35); g. m. Fisker N i e l s N i e l s e n K r o g h . B ørn:

Page 104: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

104

1. P e t e r N i e l s e n K r o g h , f. 18. Jan. 1889 i S. Stenderup.2. N i e l s A n d e r s e n K r o g h , f. 11. Feb. 1893 i S. Stenderup.3. A n d e r s M a r i n o s H a n s e n K r o g h , f. 15. Juni 1894 i S.

Stenderup, f der 4. Marts 1895.4. H a n s A n d e r s e n K r o g h , 1. 25. Dec. 1896 i S. Stenderup.5. J e n s P e t e r s e n V v f f K r o g h, f. 18. Aug. 1904 i S. Stenderup.6. S v e n d Y n g v e K r o g h , f. 9. Juli 1906 i S. Stenderup, f der

30. April 1907.XLVII

(JØRGENSEN).H a n s i n e K r i s t i n e V y f f (se S. 35); g. in. Parcellist J ø r ­

g e n O t t o J ø r g e n s e n .1. M a r i e V y f f J ø r g e n s e n , f. 7. Sept. 1909.

XLVIII(L I N D).

A n n a C h r i s t i n e .1 e n s e n V v f f (se S. 35); g. m. H a n s O l e s e n L i n d . B ørn:1. J o h a n n e s H a n s e n L i n d , 1'. 2. Jan. 1865 paa Lindgaard,

E jer af Lindgaard i Dalby; g. 22. Nov. 1892 i Dalby m. M a r i e K i r s t i n e L i n d , f. 15. Juni 1870 paa Nygaard i Stamp, Datter af Landmand Nis Nissen L. og Kristine Elisabet Hansen. Børn:a. H a n s O l u f s e n L i n d , f. 24. Aug. 1893 paa Lindgaard.b. K i r s t i n e L i n d , f. 8. Marts 1895 paa Lindgaard.c. P a u l N i s s e n L i n d , f. 8. Okt. 1896 paa Lindgaard.d. J o h a n n e L i n d , f. 23. Okt. 1901 paa Lindgaard.e. A a g e L i n d , f. 17. Jan. 1906 paa Lindgaard.

2. J e n s K r i s t i a n T h e o d o r L i n d , f. 14. Nov. 1866, ugift, bor paa Lindgaard.

3. A n n a M a r g r e t h e L i n d , f. 19. Aug. 1868 paa Lindgaard; g. 24. Mai 1889 i Dalby m. fh. Gaardejcr i Foldingbro, nu boende Axelhus i Kolding L a u r i t z O l e s e n J u b l , f. 22. Sept. 1854 i Skartved, Søn af Gaardejcr Ole Laursen J. og Johanne Lind. Børn:a. H a n s O l u f J u b l , f. 26. Mai 1890 i Foldingbro.b. J o h a n K r i s t i a n J u b l , f. 16. Marts 1892 i Foldingbro.c. O t t o L a u r i t z J u h 1, f. 3. Nov. 1893 i Foldingbro.d. K r i s t i a n J u b l , f. 24. April 1898 i Foldingbro.

4. D o r o t l i e a K r i s t i n e L i n d, f. 16. April 1870 paa Lindgaard;g. 14. Mai 1891 i Dalby in. Sagfører i Kolding R a s m u s B a s- m u s s c n K j ø b m a n d, f. 19. Juli 1861 i Varnæs i Sundeved, Søn af Gaardejcr Rasmus Henriksen K. og Kathrine Marie Hansen. Børn:a. H a n s R a s m u s s e n K j ø b m a n d, f, 7. April 1892 i Kolding.b. M a r i e K i r s t i n e K j ø b ni a n d, f. 8. Juli 1893 i Kolding.c. G e r d a K j ø b m a n d , f. 26. Mai 1895 i Kolding.

Page 105: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

105

5. E 11 i n c M a r i e L i n d, f. 26. Scpl. 1873 paa Lindgaard; g. 8. Jan. 1897 i Kolding m. Købmand i Kolding O t t o N i s s e n , f. 28. Okt. 1869 paa Brændkjærgaard, Kolding Landsogn, Søn af Gaardejer Peter N. og Rudolfmine Bihrnbaum. Børn:a. N i s K r i s t i a n N i s s e n, f. 10. Sept. 1897 i Kolding, Kontorist

bos Axel B. Lange i Frederikssund.b. I d a N i s s e n , f. 8. Marts 1899 i Kolding.c. E l l e n L i n d N i s s e n , f. 28. Okt. 1900 i Kolding.d. O t t o N i s s e n , f. 16. Nov. 1902 i Kolding.e. L a u r i t s J o h a n n e s L i n d N i s s e n , f. 29. April 1904 i

Kolding.f. U l l a N i s s e n , f. 13. Aug. 1908 i Kolding.g. C a r l J o h a n L i n d N i s s e n , f. 19. Marts 1910 i Kolding.

XLIX(SVART).

M a r e n C h r i s t i a n s d a t t e r V y l ' f (se S. 36); g. m. Gaard- inand P e t e r F r e d e r i c b s e n S v a r t . B ørn:1. F r e d e r i k P e t e r s e n S v a r t, f. 26. Okt. 1831 i Vonsild, f der

15. Sept. 1914, Gaardejer, senere Bolsmand; g. der 1 " 10. Aug. 1881 m. M a r i e K i r s t i n e N i s <1 a t I e r H a n s e n, f. 11. Jan. 1846 i Tapsore, Taps Sogn, f 12. Juli 1888 i Vonsild, Datter af Landbolsmand Nis Christian H. af Taps og Bodil Marie Højer, 2 "12. Dce. 1895 i Vonsild m. I n g e b o r g M o r t e n s e n, f. 24. Feb. 1859 i Grene Sogn, Ribe Amt, Datter af Morten Jensen og Ane Marie Christoffersen. Søn:a. P e t e r F r e d e r i k s e n S v a r t, f. 10. Aug. 1897 i Vonsild.

2. A n n a K i r s t i n e P e t e r s d a 11 e r S v a r t, f. 12. Okt. 1834 i Vonsild, f der 31. Juli 1843.

3. J o h a n n e P e t e r s d a 11 e r S v a r t, f. 19. Jan. 1837 i Vonsild, f der 20. Jan. s. A.

4. C h r i s t i a n P e t e r s e n S v a r t, f. 23. Jan. 1838 i Vonsild, f der 15. April 1843.

5. J o h a n n e P e t c r s d a 11 e r S v a r t, f. 29. Okt. 1840 i Vonsild, t der 29. Marts 1843.

L(PETERSEN).

A n n e K i r s t i n e W y f f (se S. 36); g. m. Vognmand og Gæstgiver i Kolding A n d e r s P e t e r s e n. Børn:1. A n n a M a r g r e t h e P e t e r s e n , f. 24. Okt. 1873 i Kolding;

g. der 15. Mai 1897 m. Sagfører i Odense M a d s P e t e r C h r i ­s t i a n s e n , f. der 3. Jan. 1869, Søn af Skibsfører Mads C. og Hansine Marie Lindegaard, exam. jur. 1889, Sagfører i Odense 1894, Forretningsfører for Fyns Stifts Kreaturforsikring 1903. Datter: a. G e r d a M a r g r e t h e B r y d e C h r i s t i a n s e n , f. 23. Aug.

1904 i Odense.

Page 106: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

106

2. N i e l s P e t e r P e t e r s e n , f. 12. Okt. 1875 i Kolding, Købmand i Odense 1901; ugift.

3. A n n a M a r i e P e t e r s e n , f. 10. Sept. 1877 i Kolding, ugift, bosat der.

4. H a n s i n e L a u r i n e P e t e r s e n , f. 15. Juli 1879 i Kolding; g. der 28. Okt. 1902 in. Grosserer C h r i s t i a n S o p h u s S t e n ­d e r u p , f. 15. Aug. 1877 i Kolding, Søn af Grosserer, R. af Dbg. Niels Peter S. og Clara Marie Stenderup, Medlem af Kolding Handelsforenings Bestyrelse, Revisor i Kolding Fjords Dampskibs­selskab, Kasserer for Foreningen af Korn- og Foderstofimportører i Jylland og Fyn, Medlem af Bankraadet for Kolding Laane- og Diskontobank. Børn:a. E l l e n S t c n d e r u p, f. 11. Mai 1904 i Kolding, f der 29. April

1905.b. N i e l s C h r i s t i a n S t e n d e r u p , f. 1. Jan. 1908 i Kolding.

5. C a r l P e t e r s e n , f. 31. Marts 1884 i Kolding, M anufakturist i Buenos Ayres.

LI(MØLLER).

M a r e n N i e l s d a t t e r V y f f (se S. 37): g. m. Gaardejer H a n s H a n s e n M ø l l e r. B ørn:1. K a r l M ø l l e r , f. 16. Sept. 1883.2. I n g e r M a r i e M ø l l e r , f. 19. Mai 1885.3. J e n s M ø l l e r , f. 21. Okt. 1887.

LII(GULDBERG).

A n n a M a r i a V y f f (se S. 37); g. m. Tilskærer J a k o b G u l d - b e r g . Søn:

H a n s G u 1 d b e r g, f. 26. Dec. 1907 i Kristiansfelt.

Lill(W Y F F ).

A n n a J e n s d a t t e r W v f f (se S. 37); g. m. Gaardmand H a n s M o g e n s e n. B ørn:1. M a r e n S ø n d e r b y e, f. 2. Aug. 1790 i Bjært.2. J e n s H a n s e n W i w S ø n d e r b y c, f. 30. Jan. 1793 i Bjært,

t der 22. Juni s. A.3. J e n s H a n s e n W i w , f. 3. Mai 1791 i Bjært, | der 14. Feb. 1803.4. M o g e n s H a n s e n W i w , f. 27. Juni 1796 i Bjært, f 15. Nov.

1831 i Dalby, Gaardmand i Amushauge; g. 12. Okt. 1822 i Dalby m. A n e M a r i e N i s s e n (B ii g e 1), f. c. 1791, Datter af Gaard­mand i Agtrup Nis Nissen og Hustru Cecilie.a. E n f f . P i g e 27. Juli 1823 i Dalby.b. H a n s M a g n u s s e n W y f f, f. 21. Feb. 1825 i Dalby, f der

12. April 1833 efter 8 Dages Sygeleje af Brystbetændelse.

Page 107: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

107

c. C i c i 1 i a M a r i a M o g e n s d a t t e r W y f f, f. 4. April 1826 i Dalby; g. 1° 13.-Sept. 1850 i B jært m. Daglejer, Kaadner i Agtrup J e n s A n d r e a s e n H o 1 s t, f. 9. Mai 1824 i Dalby, f 1. Sept. 1862 i Bjært af Vattersot, Søn af Hyreinste Andreas Hansen H. og Maren Hansdatter, 2 u 9. Dec. 1863 i B jært m. T h u c T h o m s e n , f. 1838 i Nørre Branderup ved Kolding, t 29. Nov. 1867 i Bjært, Søn af Væver Thomas Petersen og Mette Marie Thuesdatter, 3" 2. Nov. 1869 i Bjært m. Bolsmand iAgtrup B e n t S ø r e n s e n S t o u g a a r d, f. 1843, t ...........,Søn af Landbolsmand Søren Sørensen S. og Anne Catharine Ben Isen Bæk. Børn:1) A n n c M a r i e H o 1 s t, f. 3. Sept. 1850 i Bjært.2) A n d r e a s J e n s e n H o 1 s t, f. 11. Jan. 1853 i Bjært, t der

18. Feb. 1857 af Lungeslag.3) A n d r e a M a r i e H o l s t , f. 21. Dec. 1857 i Bjært.4) M a r e n H o 1 s t, f. 14. Dec. 1860 i Bjært, f der 24. Dec. 1865.5) J e n s T h o m s e n , f. 18. Aug. 1864 i Bjært.

d. A n n e M o g e n s d a t t e r W y f f, f. 2. Mai 1829 i Dalby, t 17. Juni 1852 i Bjært. Hun led nok først af Hjertesyge og døde af Brystsyge.

c. M o g e n s H a n s e n W y f f , f. 4. April 1832 i Dalby, Indsidder i Seest; g. der 18. Dec. 1861 m. A n e K i r s t i n e B e r t li e l s ­d a t t e r J u h l , f. c. 1831, Datter af Husmand Berthel Juul. Børn:1) A n e M a r i e , f. 9. Feb. 1863 i Seest, levede 1870.2) E 1 i s a b c t li, f. 27. Jan. 1866 i Seest, t der 1. Aug. 1869.3) H a n s M o g e n s e n W v f f, f. 2. Marts 1869 i Seest, levede

1870.5. H a n s H a n s e n S ø n d e r b y e, f. 28. Aug. 1797 i Bjært.6. S i l l a m a r i a H a n s d a 11 e r, f. 22. Sept. 1800 i Agtrup, t

29. Juli 1859 i Bjært efter længere Tids Svaghed; g. der 22. Mai 1820 m. Daglejer i Agtrup V i 11 a t z N i e l s e n L u n d , f. 26. Mai 1790 i Bjært, f der 20. Marts 1851, Søn af Husmand Niels Wil- ladsen og Lisbeth Rasmusdatter Lund. Børn:a. N i e l s W i l l a d s e n L u n d, f. 16. Mai 1821 i Bjært, f der

9. Jan. 1887, Tømrer- og Murermester; g. 24. Feb. 1849 i Bjært m. M a g d a 1 c n c L a r s c s S c li j ø n n e m a n n, f. der 11. Feb. 1823, f der 28. Juli 1879, Datter af Inderste Lars Pedersen S. og Margrethe Mogensdatter Jensen. Børn:1) V i 1 li e 1 m N i e l s e n L u n d , f. 3. Dec. 1849 i Bjært, Sned­

ker, nu Husmand i Bolbro ved Odense; g. 10. Jan. 1889 i Marshalltown, Jowa m. A n e M a r i e J e n s e n, f. 2. Marts 1854 i Nørre Broby, Datter af Jens J. og Kirsten Pedersdatter. Børn:a) J e n s N i e l s e n L u n d, f. 28. Marts 1892 i Marshall­

town, Jowa, Murersvend i Nakskov.

Page 108: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

108

1)) M a g d a 1 e n c K i r s t i n e N i e l s e n L u n d, f. 25. Sept. 1896 i Nørre Broby, Elev paa Aarup Sygehus.

2) L a u r i d s N i e 1 s e n L u n d, f. 28. Jan. 1852 i Bjært, Murer­mester i Nakskov 1888, Lærer ved Teknisk Skole sst. 1888 - 1916 (Bestyrelsesmedlem siden 1888), Medlem af Bestyrelsen for Nakskov Haandværker- og Industriforening 1898, Byraads- medlem 1897 1909, konst. Bygningsinspektør 1910; g. 28.Okt. 1896 i B jært m. D o r o t li e a M a t h i l d e W i u f f, f. 17. Juli 1857 paa Aalrygaard, Datter af Lars Matzen W. og Marie Jubl (se Kvindelinier XLI). Søn: a) N i e 1 s L a u r i t s L u n d, f. 8. Nov. 1898 i Nakskov.

8) J e s N i e 1 s e il L u n d, f. 9. April 1854 i Bjært, f der 20. Okt. 1857.

4) M o g e n s N i e l s e n L u n d , f. 14. Sept. 1856 i Bjært, Sø­mand, sejlede 1880 paa England, nu Arbejdsmand i Nakskov.

5) J e s N i e l s e n L u n d, f. 20. Nov. 1858 i Bjært, f 12. Aug. 1889 i Nørre Broby, Lærer; g. 10. Juli 1888 i Nørre Broby m. D o r t h e a M a d s e n , f. der 6. Dec. 1864, Datter af Skræddermester Mads Pedersen og Hansine Christiansen Bommelund. Søn:a) J e s L u n d, f. 80. Juli 1889 i Nørre Broby, Forstkandidat,

Joliannishus Skogsforvaltning, Sverige.6) M a r i e M a g r e t e L u n d , f. 27. Aug. 1861 i Bjært, t der

4. Dee. 1861.'7) O 1 e N i c 1 s e n L u li d, f. 1. Sept. 1868 i Bjært, f der 17. Feb.

1865.8) N i e 1 s M a r t i n u s e n L u n d , f. 20. Feb. 1867 i Bjært,

Kok i Seattle, Washington; g. 28. Okt. 1896 m. L u c y M a r y L u n d, f. i Madison, Wisconsin af skotsk født Fader og engelsk født Moder. Søn:a) W a 11 e r W i 11 i a m L u n d, f. 6. Mai 1901 i Seattle.

b. H a n s W i l l a d s e n L u n d , f. 24. Feb. 1828 i Bjært, t lille.c. A n n a E l i s a b e t h L u n d , f. 3. Juli 1825 i Bjært, f ; g- m.

Skibsmægler i Flensborg C h r i s t i a n C li r i s t i a n s e n. 3 Børn.

d. H a il s W i 11 a d s e n L u n d, f. 25. Nov. 1827 i Bjært, f, Smed i Brede i Kongens Lyngby; g. 28. Feb. 1856 i Lyngby m. J e n- s i n e C a r o 1 i n e B a s b ø I, f. 1838. Børn:1) F r e d o r i k B a s b ø I W i 1 li e 1 m L u n d, f. 7. Juli 1857

i Lyngby.2) M a r i e C e c i l i e L u n d, f. 25. Sept. 1859 i Lyngby.3) A n n a D o r t h e a L u n d, f. 5. April 1862 i Lyngby.4) T h o r a K j e r s t i n e E l i s a b e t h L u n d , f. 3. April 1864

i Lyngby.c. R a s m u s W i l l a d s e n N i e l s e n L u n d , f. 23. Marts 1830

i Bjært, f der 24. Marts s. A.

Page 109: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

109

f. A n n c L u n d, f. 28. Juni 1884 i Bjært, tjente 1859 i Flensborg, lever i Rødekro, Slesvig; g. m. J a c o b s e n i Rødekro.

g. D o r t h e a M a r i e L u n d, 1'. 24. Marts 1837 i Bjært, tjente 1859 i Flensborg.

li. I n g e r M a r i e L u n d , I. 31. Juli 1839 i Bjært, tjente 1859 i Agtrup, f i Skjelskør; g. der 4. Feb. 180(5 ni. Blikkenslager F r i e d r i c h W i l h e 1 ni F e r d i n a n d S c b u 11 z, f. 7. Sept. 1820, f i Skjelskør (ban g. 1 " ni. Ane Cathrine Hansen, t 13. Sept. 1805 i Skjelskør, 03 Aar gammel). Børn:1) V i 1 li e 1 in F r e d e r i k P e t o r S c li u 11 z. I'. 3. Sept. 1800

i Skjelskør, Blikkenslager der.2) A n n a M a r i e L o u i s e S c h u 11 z, f. 20. Dec. 1807 i

Skjelskør.J e n s H a n s e n W i \v, f. 1793, t 22. Juni s. A. i Bjært, 19 Uger og 1 Dag gi.

Page 110: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

BILAG 1(Se S. 9).

N I S S H A N S E N T I N G L E F F ’S P E R S O N A L I A , saaledes som do af ham selv 1683 dikteredes til hans Sognepræst, Provst Johan Rydo i Vonsild, for efter hans Død ifl. Tidens Skik at oplæses ved hans Begravelse. Af Provsen indførtes de 1694 i Von­sild Kirkebog (inden Niss Hansen Tingleff døde), hvorefter de hor meddeles:

Hvad sig nu den SI. ærlige oc lTohme oprendelse Christl: leffnets froihe oc SI. Endeligt er anlangindes,

curiculum vitæ gml. Niss Hansen Tingleff

E r fod 1630 in junio, men igienfod ved daaben paa S. Hans dag d. 24. junij, i ') Tingleff Kircke, hans Fader var Hans Hansen s) Degen oc Skolemester IBIDEM, barnefod i 3) Wippel, hans Oldefader var aff de fri folck, der udj de Tijder kunde freede oc forbede i deris gaard en fredlos Mand udj aar oc Dag, oc dersom den ') Fredløse kunde, naar Aaret var forbi, ride Marckskcllen omkring, oc de, som stræbte hanem æffter, ickc kunde da gribe hanem, da kunde band endnu et Aar hafue sin frelse hos same Fri Mand.

Hans Farfaders oldefader var Matths Wippel, blel'f i sin Pawe- donis Tijd fort i en effter pawelig helligdoms Forordning r) Muncke hotte oc Kappe, til LUGUM CLOSTER, er deri begrafuen, Som da formeentis den saligste maade at korne aff verden hen.

Hans Moder var Catharina Gasten d. aff Flensborg, Casten Matth- sens, en i de Tijder naunkiundig Skipper oc Kiobmand i Flensborg, hans Mor Moder var Anna Gastens, H. Jacobi Nielsens til Tingleff hans daater, hves Broder H. jens jacobi siden fick Faderens Kald.

Saa snart som dene Voris Niss Hansen voxte noget til forstand, undervijste hans fader hanem i læsningen, oc at declinere oc con- jungere aff “) Donato indtil Ao. 39. da kom hånd i 7) Flensb. i La­

Page 111: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

111

tinske Skole, oc lae i Kost udj H. Rectoris M. Georgij Lossij lniuss, 4 aar.

Ao. 43 om juel, der Suensken falt ind i Landet, oc Skolen bleff opgifuen, da gick hver discipel hen livort han kunde. Imidlertijdt hånd haffde lagd en Temelig grund i det Latinske Spraag, — oc var den Tridie i Tertia classe. holte sig hjerne hos faderen indtil en Cor- nett under det unge ") Pentzische Regimente, Hans Michael Von Gii- lick, tog ham til sig i tieniste. Men æffterdi hånd kunde teinelig skrifue, tog ohrisl Pentz hanem, oc satte ham til at være hos hans Secretarium. Men d(a) sahie seeretarium dode noget deræffter paa ") Lindewittgaard, fra den Tijd stood Niss Hansen Skrifueriet for, saa længe de vaar i landet. Men der de korne op til Gadebusk i Mecklenborg, da begyndte hanem at miszlnige det væsen, oc tractede fra Krigen. Kom oc æffter sin vilie med dimiss. derfra oc begaff sig til H. jacobus Brun, Sogne Præst til "') cliplev, oc lærde hans Son johannem Brun, oc Cajum Kruse, som nu er forvalter paa ” ) Stolt Lund, 1 aar. derfra kom hånd til H. Michæel ivari i 1J) Hohlbidl, oc lærde Bornene 1 aar.

Siden Kom hånd til velbaarne H. ,3) Gaspar Rudolph von Gers- torff, paa Syndergaard ved Trojhorg oc informerede hans Son Si- gismundum von Gerstorff, oc 5 Jom fruer, udj 2 Aar, oc tillige for­valtede hånd alt hvad der forrefalt med skrifvende paa gaarden.

Der Fruens Margaretæ Broder Son, Mons. ”) Peter Rantzow vilde ud til den Ridderschole i Frankrig, tog hånd Niss Hansen for en Caiher Tiener med sig, oc de ginge til Skibs ved Altonah med 1 Re­giment fodfolck, som skulde tiene Franckrig, oc de landede til Cales i Piccardie, hvor Major Schwab begierte, at Mons. Rantzow ville gaae med igjenem Miinstringcn, der band det samtyckede, fick hånd en Visir, oc Niss Hansen, eannner Tieneren, en ,r) lialfue Pique. Men der de haffde været i Miinstringen, da motte de deræffter beholde ge- wehret, oc kunde icke vorde det entleddiget, de motte blifue i ECCALK den forste Natt, oc rejste saa omkring i quarteret, indtil de kom i en Stad som heder “ ) Ballonien, derfra droge obristen, Majoren oc Mons. Rantzow med denc sin Camer Tiener Niss Hansen til parijs, hvor de vaarc 14 dage, siden giorde de en Tour giehen Lyon oc Bor­deaux, men derfra motte de til ,7) Regimentet igien tilbage udi Able- vile i Piccardie, derfra til Roan oc end tilbage til Cales, ferner til "') Dynkerken i Flandern, hvilcken Stad bleff indtagen under feid Marschall 1S) josias Rantzow med Accord Ao. 1646. derfra komme de for Sanct Omer, ostende, Nyport, item for Grevelin, Vehrden, Schlys, Knaack oc ipern, hvor vinterquarteer falt, oc tinge de gemene 15 fl. i maaneden. Folgende Aar Ao 1647 ginge de eliter paaske lil- felds ad Arræs, der den stoore feldslactning stood mellom 3 hundrede Tusinde Mænd paa hver side, som fast alle blefue, uden at Franckrig beholtc Marcken oc de Spanier vigede. den folgendis soiher Ao. 1648 korne de for den stad Gent. Men Frantzosen fick den icke. men de

Page 112: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

112

motte tilbage oc toge Vinterquarleer i S1) ipern, hvor de lae indtil paaske Ao. 1649.

Men som Mons. Rantzow haffde salt sig stadig for, at band vilde giore en Reise til Rom oc derfra til jerusalem, oc alting var rede, at Niss Hansen skulde med sin Herre, sec, da belegrede de Spanier same Stad, derofuer blcff reisen forhindret, oc Guarnisonen motte ligge i •") Contra secrpe med stoort arbeid oc Resuæring, der nu den Skanlzc, bvilcken Frantzosen haffde inde, bleff alf Spanierne erobret, bleff Niss Hansen skutt igiencm begge hans lænder, oc haffde næsten Blodet forlobet hanem ofuer fcldskærerens forsømelse, indtil band selff med sit synderreffuen Tørrklæde motte giore 2S) væler oc stoppe, al stille blodet. Hans Herre, Mons. Rantzow oc en soldat førde ham ind i ipern i el adelig hvid Jomfrueloster, der bleff band forst curert. Siden, der Staden gick ofuer med accord til Spanien, den tijd motte band oc bort, oc de ginge ad Dynkercken, der fick band sin forple- ging oc Cur i det ny fangehuus, oc deneftter kom order, at de bles­serede skulde bort. Men Niss Hansens Vunder brøde op igien, saa at ban motte blifue tilbage alleene.

Saa længe som band icke end var cureret, fick han Kongens penge aff Comt de Rallion, Gouverneuren, men icke videre, der band nu noget var cureret, flyde HolTmesteren hos Comt de Rallion hanem effter indstændig anholdelse hans riclige affskeeds passe med den Erbiudelse, oc Condition, at naar band i Holland var blcfuen fuld- komelig cureret, da skulde han korne igien oc fae plads hos Comt de Ballion. Saa drog band i Guds naun til Holland fra Franckrige, med en Skipper, som motte tage hanem fri med. Kom saa til Vlissingen i Holland, derfra til Rotcrdam oc vidre til Amsteldam, oc logerede hånd i Gramper Hoff, der band hver Dag fick sin Cur oc ophold for 2 '/< fl. oc forblel'f der indtil hånd var fuldkomen læget, oc kunde fae Lei- lighed udi 1 uger og 5 dage at komme hiem. Kom saa med et Skil) til Tonningen i Eyderståd, oc forefant sine forældre i velstand. Men hans fader behagede icke at hånd skulde holde den parol, der var ved passen gifuen at korne til Franckrig igien. Bleff saa ao. 50 hierne.

Ao. 1657 begaff band sig med Birgitte Niss D.*) i Tinglev i Ecte- skab oc var deris Bryllup alle Helgenis dag. deris Eldste Son Hans blcff fod Ao. 1659 d. 25. Scpt. Daa toren Maren bleff fod 1661 d. 27. Nov. **) Catharin den Forste aff det naun bleff fod i Tingleff oc døde spa'd 15 uger gammel Ao. 1665. Niss blcff lod i Tingleff Ao. 65 for paaske, Catharin den anden aff dette naun blefF fod lier i Wonsel 1670. d. 4 junij paa en Løfucrdag, bleff døbt d. 12 junij, var den 2 Trin. Søndag, døde paa Mandagen Etftermiddagen Klocken 2 den 5 Sept. oc bleff begrafuen d. 7. Sept, var onsdagen efter den 14 Søndag Trin. gamel 15 uger oc 2 dage (liig Texten var Jobi 1,20).

*) (senere Tilføjelse): nu Encke.**) (senere Tilføjelse): nu boende i Sees.

Page 113: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

113

Effter fiende Tijden Kom denne vor Niss Hansen i en process oc Trette med sin Præ st Sal. H. johannes Ratenborg i Tingi (ef), som spant sig hid fra Tingi (eff) Kirkis Kalck oc disk, som bleff bort, oc Niss Hansens Fader, den Sal. Degen haffde det i fiende tijden hensatt i en Moess oc forvaret, oc kunde deræffter icke findis. dog bracte band Ao. 1665, der hånd hid til Meenigheden kom, en Rictig Attest fra H. Johanne Ratenborg, at de vaarc som christne forsoonede, oc hannem intet uden gott undte, oc medynskte.*)

Hånd paatog her en halff-gaard gandske ode, paa hvilken intet var holden uden 4 fag og 2 fag porthuuss. Han strebede**) flitig, ad band fik gaardens grund betalt, oc husene bygt, lagde vind paa Sæden, medens fædrett ham icke vilde lyekis, men styrte hen for ham.

Der tijderne sig ilde teede med Kriegsrystningen, tog han Ao. 70 sig det selv paa at M) ride for sin gaerd, ihvor hånd da var 40 aar, motte ud aff Landet for 21) W ism ar Ao 75. Men som hånd mod det sidste falt i siugdom, forlood hånd godvilligen sin mundering ved compagniet, oc fick hjemloff, at hånd siug kom hiem, skaffede den stoore eontribution, oc hans quolum aff de 40 rdl. reeruiter Penger, rictig affstæd. Effter at hånd forvant denne Mafue siugdom, da be­holdt hånd omsider en good sund natur, oc var icke meere siug.

Hæc mihi in charta ij signanda dictavit Ao 1683 d. 23 Nov. die B. dem entis descripsi v. hus. Ao. 94 d. 8 Nov. ?

E t tempij veniens cætera suggeret.

Efterfølgende Noter skyldes for Størstedelen Frk. cand. mag. Johanne Skovgaard:

') T i n g l e v Sogn i Slogs Herred, Tønder Amt. Kirken ligger 3 Mil Øst for Tønder og 2 Mil Sydvest for Aabenraa.

?) Ved De g n maa her ikke forstaas Løbedegn (Elev fra den nærmeste Latinskole) men en Sædedegn, som, foruden hvad han kunde oppebære af Offer o. 1., lønnedes ined Have og Jord (indtil 1 Tde. Hartkorn). Ingen maatte faa Degnekald uden at være Student, dog kunde der gøres Undtagelser af Man­gel paa Studenter. Degnen, hvis hele Embedspligt foruden Tjenesten i Kirken bestod i een Gang ugentlig at undervise Ungdommen i Katekismus, kunde un­dertiden ved Siden af Degnejorden overtage og drive en Fæste- eller Selv- ejergaard.

8) Vi ppe l By ligger i Tinglev Sogn ca. l ‘/j Mil Vest for Tinglev By. Ho- vedgaarden, Vippel Gaard, blev i 1491 tilskødet Løgumkloster af Hans Ahlefeld.

4) F r i s t e d e r for F r e d l ø s e omtales ikke i danske Kilder. Derimod for­tælles der i Grimm: »Deutsche Rechtsalterthiimer«, at der i Tyskland fandtes visse Huse eller Gaarde, de saakaldte »freihofe«, som havde og i umindelige Tider havde haft Ret til at huse fredløse. Blandt andre analoge Exempler omtales en Gaard, hvor en fredløs Mand kunde finde ukrænket Tilflugt i 6 Uger og 3 Dage, og hvis han, efter Udløbet af denne Frist, kunde gaa 3 Fod

*) Denne Historie blev ved Ligbegængelsen erstattet med: Effter fiende-Tijden kom den SI. mand effter gudtz prudendz og behag 1665 hertil meenigheden og Som bekiendt paatog han her en halff-gaard etc.

**) Senere Tilføjelse: Icke dismindre strebede han flitig.

Page 114: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

114

ude paa Vejen og tilbage igen uden at blive greben, havde han Ret til at blive nye 6 Uger og 3 Dage paa Gaarden o. s. v.

Herr Arkivar i Rigsarkivet, A. Thiset, har i Brev af ,0/i» 1909 venligst med­delt følgende:

»I Besvarelse af Deres Brev af 18. f. M. kan jeg kun oplyse, at der mig bekendt ikke existerer nogen historisk Udredning af de sønderjydske Fri- mænds Forhold til Adel og Bondestand og selv er jeg for lidt bevandret i disse for Hertugdømmerne særegne Forhold til at jeg tør udgive mig for sagkyndig.

Jeg har en Gang drøftet Spørgsmaalet med A. D. Jørgensen i Anled­ning af et fra Tydskland fremkommet Spørgsmaal om Collund Slægtens (Boysens) Adel, og jeg fik da det Indtryk, at heller ikke A. D. Jørgensen havde rigtig Rede paa Frimændenes Stilling, men da det af nærmere Un­dersøgelse fremgik, at Beboerne paa Collund ikke havde havt Ret til at jage Storvildt paa deres Gods, fastslog Jørgensen, at saa kunde de ikke henregnes til Adelen. Imidlertid mindes jeg at have seet i en Adelsforteg­nelse fra Hertugdømmerne fra det 16. Aarh. »die Freyleute« opført paa samme Liste som Adelen, men ganske vist for sig selv efter Adelen og da de vare berettigede til at føre Skjold og Hjelm maatte de ialtfald efter Kongerigets Sædvaner være at henregne til den lavere Adel.

Som sagt, Spørgsmaalet lader sig neppe besvare uden meget grundige og omfattende Studier, som hidtil Ingen har foretaget, og som heller neppe lader sig foretage alene paa Basis af de Rester af de sønderjydske og hol­stenske Arkiver, som ere forblevne i det danske Rigsarkiv.

Selv har jeg hverken Rede paa de sønderjydske Frimænds Rettigheder eller Pligter, ei heller paa Tallet af de derunder hørende Slægter eller de af disse eiede Gaarde eller om nogen af disse har ligget i Tinglev eller Wippel.«

Herr Professor, Dr. phil. Troels-Lund har venligst meddelt følgende i et Brev af ,9/n 1909:

»— — — — Jeg kender ikke noget til de af Niss Hansen TinglefT om­talte »fri Folck, der kunde freede oc forbede i deris Gaard«. Nogen al­mindelig Skik i faste fælles Former har dette næppe været. Men heraf følger ikke, at sligt ikke enkeltvis kan have fundetSted. Jeg er tværtimod tilbøjelig til at tro, at der til Datidens hyppige Tilfælde af Flugt og Fred­løshed, paa Grund af Drab eller anden Voldsdaad har svaret lokale For­mer for Afhjælpning deraf omtrent i Smag med den her omtalte. Retten til at yde Fred for en Tid har vel saa antagelig knyttet sig enten til en paa den Egn almindelig anset hæderlig Mand (muligvis ogsaa blot frygtet Mand) eller til et for fredhelligt anset Sted f. Eks. Kirke eller Kloster, der godt efter dets Overgang i verdsligt Eje ved Reformationen kan have be­varet sit Ry. Men — som sagt — noget sikkert herom vides ikke, idet mindste ikke af mig.« 5

5) Herr Prof., Dr. phil. Troels-Lund har i et Brev af 29/u 09 venligst med­delt følgende:

»— — — — Denne Skik at begrave i Munke- eller Nonnedragt er ret bekendt. Forudsætningen herfor var naturligvis Troen paa, at Klosterløftet forlenede med en højere Grad af Hellighed. Det var da en ret naturlig og smuk Form for Tak fra et Kloster til den, der havde skænket det større Gaver, at lade vedkommende ikke blot faa Gravsted i dets Kirke, men og­saa blive begravet i dets Ordensdragt. Enkelte kongelige Personer vides

Page 115: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

115

at være begravet i saadan Dragt. Og da det jo var Skik i den katolske Tid, at mange som gamle skænkede et eller andet Kloster alt deres Gods og selv trak sig tilbage og boede Resten af deres Liv i samme Kloster — som nu til Dags i et Sygehjem, — saa har vistnok Begravelsen i Munke­dragt ret ofte fundet Sted. Den var ogsaa af en anden Grund tiltrækkende, da Døde ellers jordedes som de plejede at være, naar de sov, a: nøgne, blot dækkede af Tæppe eller »Jorddagen« paa Baaren.«

e) Donat : den almindelige brugte Lærebog i latinsk Grammatik.7) F l e n s b o r g La t i n s k o l e , som var stiftet i 1566, var, takket være dyg­

tige Rektorer og Borgernes Gavmildhed, en efter Tidens Forhold ualmindelig god Skole. I det 17de Aarhundrede lededes Undervisningen efter Rektor Paul Sperlings Skolelove, som var givne i 1589, og først fandt Afløsning i Slutningen af det 18de Aarhundrede.

1 Tert ia, som var den tredje øverste af Skolens 6 Klasser, læstes af latin­ske Forfattere Virgil, Horats og Terents; desuden læstes Græsk (paa andet Aar), Katekismus, Melanchtons Dogmatik og Regning. Undervisningssproget var i de to nederste Klasser Tysk, i de andre saa vidt muligt Latin. En fremmed og udenbys maatte ikke optages blandt Eleverne uden Vidnesbyrd fra sine tid­ligere Lærere eller andre troværdige Folk, med mindre »hans herlige Anlæg og indtagende Væsen gør saadan Uforsigtighed unødvendig.« Georg L o o s (Lossius) var Rektor fra 1630 til 1653, da han blev Præst i Treja mellem Slesvig og Husum. Han roses af en gammel Elev for sin Troskab i at informere. Rektorboligen fandtes i selve Skolebygningen, en anselig 3 Etages Bygning med et Klokketaarn.

8) C hr. Pentz, gift med Kristian IV’s og Kirsten Munks Datter Sophie Elisabeth, Statholder i Holsten og Kommandant i Rensborg.

“) L i n d e v e d g a a r d , syd for Flensborg, i Slægten Rantzaus Eje.I0) Kl i p l ev , Tinglevs Nabosogn mod Øst.") S t o l t e l u n d i Tinglev Sogn.'*) Hol bøl , Tinglevs Nabosogn mod Sydøst.ls) Caspar Rudolf G e r s d o r f f til Baruth (GersdorfFernes Stambesiddelse i

Oberlausitz) gift med Ma r g r e t h e Rantzau, Datter af Godske Rantzau til Nien- hof, Westensee (i Holsten) og T r ø i b o r g (i Visby Sogn, mellem Tønder og Løgumkloster). Trøiborg hørte til de nørrejydske Enklaver, der ved Freden i Wien 1864 blev afstaaet som Erstatning for de 8 nordlige Sogne af Sønderjyl­land, idet det indlemmedes i Nørrejylland af Dronning Margrethe, som købte Godset af Claus Limbek. 1579 gik det fra Kronens over i Rantzauernes Be­siddelse.

M) Pe d e r Rant zau, Søn af den ovenfor nævnte Godske R., født 163—, Rigsgreve. Nævnes 1664 som Ritmester i et Rytterregiment i Viborg. 1666—1671 ved Rytteriet i Norge.

>5) hal f ul d (— halvlang) P i q u e (— Spyd) betegner en Rang, lidt højere end de meniges, en Slags Underofficer.

,6) Bal lo ni en rimeligvis — Boulogne.•7) Den her omtalte Krig er den fransk-spanske, som dannede Fortsættelse

af Trediveaarskrigen og afsluttedes med Pyrenæerfreden 1659. Den førtes paa Frankrigs Grændser baade til Spanien og de spanske Nederlande.

18) J o s i a s R a n t z a u 1609—1650, deltog i Trediveaarskrigen i dansk, svensk, kejserlig og fra 1635 i fransk Tjeneste, blev 1645 Marechal af Frankrig.

’9) D u n k e r q u e belejredes af Condé og Josias Rantzau i Forening fra 24. Sept. til 11. Oktbr. 1646, da den blev erobret. Soldaterne paa fransk Side led megen Nød under Belejringen paa Grund af stærkt Regnvejr og Mangel paa Husly og Levnedsmidler. Efter Dunkerques Indtagelse angreb Josias Rantzau St. Omer, Ostende og Neuport, Byer i spansk Flandern (ligesom de følgende Grevelin — Gravelines, Vehrden o. s. v.) uden at erobre nogen af dem.

Page 116: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

116

I 1647 førtes Krigen især paa den spanske Grænse, og der omtales intet stort Slag paa Nordgrænsen, hverken ved Ar ra s (Fæstning i fransk Flandern) eller andre Steder. Derimod stod der den 20. August 1648 et stort Slag ved Lens (ikke langt fra Arras), disse Aars største Krigsbegivenhed. Franskmæn- dene sejrede.

so) C o n t r a s i e r p e — Kontreskarpe, Benævnelse paa den ydre mod An­grebsterrænet vendende Gravskraaning.

J1) I p e r n — Ypres (i fransk Flandern) erobredes af Spanierne 10. Maj 1649 efter en Maaneds Belejring og et heltemodigt Forsvar.

”) væl er , gammeldansk Ord for Charpi.!*) 1670 oprettedes et nationalt Bytteri, idet en Del af Krongodset i Konge­

riget og den kongelige Del af Sønderjylland udlagdes til Byttergods. Bønderne paa dette skulde enten selv »ride for d e r e s Gaard« eller holde en med Hest og Vaaben forsynet Karl.

**) Wi s ma r , som siden 1648 stod under Sverige, belejredes i Begyndelsen af den skaanske Krig af Kristian V fra 21. Oktbr. til 13. Decbr. 1675, da den erobredes. Den danske Hær led meget af Sygelighed under Belejringen.

Til disse Meddelelser om Niss Hansen Tingleff kan føjes følgende: Han har udskaaret sit Navn i Degnestolen i Tinglev: NIS HANSEN 1646. Om den Proces, han førte med Præsten i Tinglev Johannes Ratenborg, er der forgæves søgt Oplysning.

Ifl. Stemann: Schleswigs Recht und Gerichtsverfassung um 17. Jah. Slesvig og Flensborg 1855, Fortalen Side 3, har han efter Afbe­nyttelsen afleveret de sønderjydske Tingbøger til Appellationsrettens Arkiv i Flensborg.

Paa Forespørgsel til Apellationsretlen i Flensborg modtog jeg derpaa følgende Svar:

Flensborg d. 23. Dezbr. 1909.»Auf Ihre Anfrage vom 9 d. Mts. erwidere ich Ihnen, dass in dem bei

dem hiesigen Landgericht vorhandenen Archivs des ehemaligen Appella- tionsgerichts zu Flensburg sich keine Gerichtsprotokolle aus dem Jahre 1630 und aus dem siebzehnten Jahrhundert befinden; es ist mir auch nicht bekannt, wo diese Protokolle aufbewahrt werden.

Der Pråsident des koniglichen Landgerichts'«

Geheimearkivraad, Dr. phil. Georg Hille ved Statsarkivet i Slesvig har meddelt følgende:

Slesvig den 2.—12.—1909.»Nach Empfang Ihres gefalligen Schreibens v. 29 v. M. håbe ich mich

um die Herbeischaffung der von Ihnen gewunschten Nachrichten bemuht, leider vergeblich, da die hiesigen fur die Tingleffer Kirchensachen bis 1605 zuruckreichenden Herzoglich Gottorpschen Acten und die bis 1621 zuruckreichenden Tondernschen Visitatorialacten von gleicher Beziehung gar keine Mitteilungen uber den Kuster Hans Hansen und seine Familie enthalten.

Die Tondernschen Gerichtsprotokolle des siebzehnten Jalirhunderts, in denen man nach dem von Ihnen erwahnten Prozess suchen konnte, sind hier nicht vorhanden. Sie sind wie alle alteren Gerichtsprotokolle ausdem Herzogthum Schleswig, die von Steman noch fur sein 1855 er-

Page 117: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

117

schienenes Buch iiber Schleswigs Recht und Gerichtsverfassung benutzt hat, spurlos verschwunden. Ich håbe hier zu Lande vergeblich danach gesucht, und ebenso ist es meines Wissens der Dånischen Archivverwal- tung im Konigreich ergangen.

Bekannt wird Ihnen sein, dass man im Diinischen Reichsarchiv sehr viele Acten Herzoglich Gottorpscher Provenienz zuriickbehalten hat; ob sich darunter fiihr Ihre Zwecke im Frage kommendes befindet, werden Sic wohl schon fcstgestellt haben.«

I Brev af 24. Jan. 1910 fra Herr Assistent i Rigsarkivet, her, cand. polit. Fr. Jørgensen West, meddeler han følgende:

»Efter mundtlig Aftale har jeg gennemgaaet Repertoriet over det got­torpske Geheime Konsejls Archiv for at finde yderligere Oplysninger om den i »Niss Hansen Tinglefi's Personalia« omtalte Sag imellem nævnte Niss Hansen, Degn i Tinglev, og Præsten smstds. Johs. Ratenborg ang. Kirkens Kalk og Disk, som N. H.’s Fader under Krigsurolighederne havde gemt i en Mose m. m.

Blandt de i nævnte Repertorium opførte Sager, som endnu findes i Rigsarkivet, har jeg gennemgaaet følgende Læg:

31

Ia I (Gml. Sign.: Cam. 1, Cap. 1 Nr. 19): »Allerhand Concepten Fiirst- lich-Gottorffischer Schreiben, welche Zeit des Nordischen Krieges abgelassen worden 1659«.(Gml. Sign.: Cam. 1, Cap. 1, Nr. 20): »Fragmenta von Briefschaf- ten die Troubeln de Anno 1659 angehend (Sind meist Concepten)«. (Gml. Sign.: Cam. 1, Cap. 6, Nr. 13): »Nachrichten von der Lan- des-Verfassung 1657, da der sclnvedische Einbruch vorhanden gewesen«.(Gml. Sign.: Cam. 1, Cap. 6, Nr. 14): »Nachrichten von dem Schwedischen Einbruch in Holstein (und Schleswig) 1657 u. 1658«.

5. 1311 (Gml. Sign.: Cam. 1, Cap. 6, Nr. 15): »Documenta u. Nachrichtenvon den Kricgszeiten de Anno 1658, da Konig Carl Gustaph diese Lande bequartient«,

uden deri at finde noget angaaende nævnte Sag.

4.

Da Vonsild Kirkebog mangler for Aarenc 1709—26, har Niss Hansen Tingleff’s Død ikke kunnet konstateres, men han vides endnu 1708 at have været til Alters med sin Hustru.

I Vonsild Sogns ældste Kirkebog findes et Afsnit »Familie-Mini- sterialia«, der (Side 17—18) giver følgende Oplysninger:

I.(Niss Sørensen) R. Niss Hansen Tingleff

fød i Tingleff Ao. 1630 in Junio, døbt den 24. Junii, S. Hans Dag. Uxor Birgitta Niss D. aff Tingleff ‘)

deris Børn:Hans Nissen Tingleff, fød 1659 den 23. Sept., døbt Mich. Dag. Maren Niss D„ fød 1661, d. 27. Nov.

') Her er med andet Blæk indskudt: Copulati in Tingleff Ao. 57 oium Sanc- torum (Alle Helgenes Dag, ’/n).

Page 118: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

118

f Cathrine Niss D., fod 1663. Dode 13 Uger gamel.Niss Nissen Tingleff, fod 1665 for Paaske.f Catharin Niss D., II. nois1), fod her i Menigheden 1670 d. 4. Junii,

5 dobt d. 12. Junii © 2 Trin., dode ) Æfftermiddagen den 5. Sept., begrafuen d. 7. Sept. 3 æffter 14 Trin., 13 Uger oc 2 Dage gamel.

Tieniste QuindenInger Christens D. aff Thy, fod 1643 om Kyndelmiss.

Ny Possessor: Hans Tingleff.f Christen Jespers D. Brun.

Hun dode af Barnet uforlost H. 3 Ko. Aff ten 1701.

II.Hans Nissen Tingleff Maren Niels D.

blefue i Duns trolofuede d. 20 December 1701 oc i Almind copu- lerede 1702 d. 27. Junii.

deris B a rn :2)1. Nicolaus blef fod 1702 d. 4 December.2. Jacob fod 1704 den 25 Octobr. ^3. Niels, fod Ao. 174. Hans5. Hans fod 176. Christina7. Christina8. Jens.

Om Hans Nissens Bryllup findes følgende i Alminde Kirkebog: »d. 27 junij Tiirsdagcn æffter den 2 Trin Sonedag var Hans Tingleff s Bryllup i Duns med sin Brud Maren Niels D.H : Hans forde ham Brudgom derhen, deris Villkom bolte de d. 2 julij fredagen«. *)

*) Den anden af dette Navn.!) Enkelttal her tyder paa, at disse Oplysninger ere skrevne kort Tid efter

1702. Det andet Barn er tilføjet med samme Haand, men med andet Blæk, Børnene Nr. 3—8 med en anden Haand.Søndag betegnes med 0 (Solen).MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdag

J> (Maanen). d1 (Mars).S (Merkur). -1 (Juppiter). ? (Venus).I) (Saturn).

Page 119: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

119

BILAG 2(Se S. 9).

Om C H R I S T I N J E S P E R S D A T T E R B R U N ,Hans Nissen Tingleff’s første Hustru (født d. 1. Aug. 1680, død 5. Jan. 1701) har Sognepræsten i Vonsild, Provst Johan Rydc, skrevet følgende. Vonsild Kirkebog 1698—1708, fol. 189, er meget medtaget af Fugt, og de ulæselige men formodede manglende Ord er her sat i Parentes.

1701.Dncå 1. post Epiplum.

Blef Sal. Christin Tingleffs begrafuen.Personalia.

Hvad sig den Æ rbaarne, Meget dydfulde, fromme oc Gud fr. unge Hustru, nu salige Christin Jespersd. Brun, — Hans Nissen Tingleffs hendis ærlige Herkomst (oe Fødtzel) oc uforinodelige dog (salige) afskeed fra os i dehe Meenighed er anbelangendis, da er hun fod Ao. 1680 den 1. Aug, af ærlige oc naunkiundige forældre, hendes K. Fader er den ærlige oc (velacte) Mand Jesper Clausen Brun Sognefoget til dene Meeninghed. Hendis Sal. Moder var den Ærlige, Dydfulde oc Gudflittige husmoder, Maren Matths D. Halek, Hvilcke Onsdagen efter hendis fodtzel forfræmmede hendis daab hierne i huset den 4 Aug. oc siden paa den 14 Søndag Trint., den 12 Sept. ved Moderens Kirckegang lod hende her i Kircken Korne for Herren, oc hun bekom da hendis heederl. faddere, oc bleff deræfter med Moderi. Melck tilGuds Kundskab oc Kiendelse i (om, vel) opdragen------- afModeren anvist husets (gierning) velan ansøgte flittig Gudz (huus) saa vel oc hun var ternlig (grundig) i hendis catechismi fo r ­var blefuen 16 aar gammel, kom hun første gang til Guds Bord paa S. Micheelis dag, Ao. 1696 for halff femte aar siden oc forholtc sig i hendis Pigestand still oc indgetaagen som en ærelskendis Mee vel an- staar, ickc mindre har hun i hendis Ecterstand begaat sig med Naa- boer oc Vener Kierlig oc Tienistactig, hvilcken roos ingen skal kunde kræneke hende. Ao. 98 æffterat den Ærlige oc Forstandige, da Unge Karl, Hans Nissen Tinglcff hafde sig med Gud oc hans (forældre)------ oc betractet den sal - Skiekelighed (oc fromme) —

band ehristelig hos den velmeltc (voris) Sogne­foged jesper clausen Bruun (om) dene hans Tredie Daater at bekorhc hende til sin æctc(følge), hvileket da æffter Guds (Paa)kaldelse, oc hans (ældre) Børns Indraad oc behag, bleff besluttet i Herrens Naun, oc de blefue i May Maaneden trolofuede, oc mand Juul her i Guds huus samen veijcde. Deris Exteskab vare yndig i allis øjen, oc dem selff indbyrdis fornøjelig. Som da Gud hafde hende med lifuets fruct velsigned, saa haffde hun sig oc vel iaet, gick oc færdedis varligen.Hun b ru g te ---------------- her i Kircken (for XI uger siden) den ganghen (dis) (husbond icke) kunde korne med hende, Men de gamle i

Page 120: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

120

gaar(den) oc Mandens Broder vaarc (med) hende. Oc som hun sig (moxen 4 ugers) dag endnu haf (de) forventet, saa dog sagde hun (at de ville) idag hafue været i Herrens nadvere delactigc.

Men paa h. 3 Kongers afften i onsdags, da var hun vel til inoodc, forsiunte huset med deris h. afftens Naduere, oc tog sig selff, æffter hendis villie hvad hende lystede. Men snaart deræffter befant hun nogen Uer mellem hendis sluddere oc for Brystet, oc ellers ingen stæds, hvorpaa hun lagde sig til sengs, oc simrede Moderen Birgitt Tinglefs, der æffter hendis (ledighed spurgte om de) skulde hafueBud t i l ------- Jordemoderen (det gick vel ofuer) igien. (Der bleff dogfor en) feilskyld Dydige (Hustruer af) Naaboskahet indkaldede at kom (m e). Men inden de (korne, var) Hun med en indvortes slag betagen, og miste sit Maal, da mand til hendis øjen saae, da vaarc de ubevegelig-staaende, og saa gott som brustne, hvor ofuer intet haab meere til fodzelen, eij til lifuet var. Gud, — vor ubegribelige Herre, effter en føje Tijd opløste hende med en stille oc faur henfart fra deiie Jamerdall, der hun hafde lefuet i hendis Pigerstand ofuer 18 aar i æcteskabs stand 2 aar oc 5 Uger (oc var hendis) gandske Aldir ic k e ------- 20 Aar oc 23 Uger.

Ang. samme Christin Jespersdatter Brun’s Daab indeholder Kirke­bogen følgende:

Ao. 80, die £ post 8 Trin. d. 4 Aug.No. 5 hiemdøbte Jeg Jesper Clauscns oc Maren Matthsd. deris dunter

Christin, min hustro holdte hende da til daaben. Men 0 14 Trin. 12 Sept. kom barnet til Kircken oc bleff aff mig confir- meret *). Kirsten Hans D., Hans Mogitzens Raadmand aff Col- ding, bar, oc Nette Syndermands Ridefogedske paa W orgaard holte hende til Sacramentis confirmation. Min daater Christin min Præceptor D. Nicol. Kruger, Elzebe Lawes d. Walb. Ja­cobs d. Seestæd oc Nils dalls d. aff Heilsee vaarc faddere.

BILAG 3(se S. 10).

M A T T H I A S H A N S E N S K O V G A A R D .Efter Anmodning har fhv. Gaardejer Hans Peter Skovgaard med­

delt følgende Træk om sin Fader, Matthias Hansen Skovgaard:Bastrup, d. 24. Feb. 1910.

»Det er jo ikke meget, jeg kan huske om min Fader; thi jeg var kun 12 Aar, da han døde, men jeg mindes ham som den gode og kærlige Fader mod os Børn; stille og jævn var han i al sin Færd, omhyggelig for sine Tjenestefolk, og den fattige bankede aldrig for­gæves paa hans Dør.

*) d. v. s. Barnet blev fremstillet i Kirken.

Page 121: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

121

Han var en meget kraftig Mand, der deltog i Gaardens Arbejde fra Morgen tidlig til Aften sildig. Trange Tider var det jo for Land­mændene den Gang, men nøjsom og sparsommelig var han, saa han endog i 1845—46 fik Raad til at nedbryde Gaarden, der laa inde i Vrannerup By, og opføre en ny Gaard udenfor Byen, tæt ved Gaar­dens Marker.

Følgende Smaatræk:Jeg mindes en Dag i 1846, at Gaardens Karle og Haandværkerne

prøvede Styrke. Kraftprøven bestod i, at de skulde tage et Læstræ i Haanden og kaste det op i Luften med en saadan Kraft, at det vendte sig oppe i Luften; men ingen af dem kunde. Da kom Fader til, og han kunde.

Den 28. April 1849 stod Kampen ved Kolding og Ejstrup jo, og vor Gaard laa midt paa Kamppladsen; om Formiddagen stod Dan­skerne paa vor Mark og inde i Gaarden og skød paa Tyskerne, der laa c. 1000 Alen længere Syd paa. Vi laa inde i Stuehuset langs Væg­gene, og min Mormoder laa Lig oppe i Salen. Da Danskerne trak sig ud af Kolding, trak vore Soldater sig ogsaa bort fra Stillingen ved vor Gaard, og Tyskerne stormede frem og trængte ind i Gaarden, sprængte Døren ind til os og optraadte paa en grov og uforskammet Maade. Da gik Fader hen og lukkede Døren op ind til Salen, hvor Mormoder laa, — men da de saa Liget, blev de tavse og mere med­gørlige.«

BILAG 4(se S. 13).

J E S H A N S E N S K O V G A A H I ) .Sognepræst Hans Skovgaard i Kjettinge har meddelt følgende Ka­

rakteristik af sin Fader, Jes Hansen Skovgaard:Naar man saa min Fader, Jes Hansen Skovgaard, i hans ældre

Manddomstid, — den Tid jeg bedst husker, — en harmonisk bygget Skikkelse lidt højere af Vækst end det gennemsnitlige, med en Ho­vedkrans af hvidgraat H aar buet opad som for at være Fodstykket for Fløjlskalotten, høj thvælvet Pande, Ørneprofd, Øjnene med det hurtigt blinkende Blik samlede tæt ind i Krogene, — naar man f. Ex. saa ham i Samtale med en Dame vise den Æ rbødighed for Kvinden, som klædte ham saa godt og gjorde ham saa vindende, — naar man hørte hans Røst lyde saa blødt, — den kunde ellers nok lyde strængt og bestemt nok, men der var altid Klangbund i den, Dybde i den, — : saa gad jeg vidst, om man ikke kunde faa Indtrykket af, at han var af en særlig Race.

I saa Fald tog man ikke fejl: han var sønderjydsk Bonde, —- Bonde og dansk Sønderjyde i mange Slægtled, — og det kan vel nok siges, at den sønderjydske Bonde har noget Race i sig.

Page 122: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

122

Han var i sin lille Kreds fremragende, noget for sig.Det viste sig i Forholdet til hans Arbejdere. En Række Aar

havde han som større Landejendomsbesidder mange i sin Tjeneste, og han forstod at være myndig og bestemt, — han var ikke bange for sine egne Folk, — og tillige m unter og venlig, energisk og fremad- drivende, netop det som hører den til, der gaar i Spidsen.

Og i Forholdet til Mennesker, som han ellers kom i Berøring med: hans Omgangsvenner saa uvilkaarlig op til ham, — det er mit Indtryk, — og han var respekteret af dem, der var højere paa Straa.

Og maaske ogsaa i Forholdet til os Børn. Om han skal kaldes stræng eller mild som Fader, veed jeg knap, — ogsaa for Fædre og Børn er vor Tid en anden end, hvad den var for 60 Aar siden. Han holdt meget af os: det laa tungt paa ham, naar et af hans Børn led ilde, og han trængte til at vide, at hans Børn holdt af ham, det maatte jeg undertiden lægge Mærke til. Men paa den anden Side var han ogsaa overfor os en myndig Mand, og Myndigheden laa ikke blot i Røsten, saa at han kun behøvede at rømme sig, for at skaffe absolut Ro i Børnekamret, den laa ogsaa i hans hele Personlighed: jeg tror knap det faldt mig ind, heller ikke da jeg forlængst var vokset ud af Børnekamret, at Fader stod tilbage for nogen, — paa sin Vis.

Han havde gode Interesser interesserede sig for, hvad der var værdifuldt og stort. Ikke saadan at forstaa, at han var en højtidelig. Alvorsmand. Dertil var han altfor meget en ægte Sønderjyde. Ufor­knyt og ilter som da han i Landsfattigdommens Tid som ungt Menne­ske uden at eje en Skilling overtog Fædrenegaarden i Vonsild, som ingen af de to ældre Brødre turde tage paa sig, eller som da han, knap nok voksen, for at skaanc en ældre Broder trak i Soldatertrøjcn, skønt sønderjydsk Ret fritog ham som den yngste af en Enkes 3 Søn­ner, eller som da han sprang ud af Vognen og med opstrakte Arme og under høje Raab stormede lige mod de løbske Heste for den bagestc Vogn, der kom sættende afsted i fuldt Firspring, og det virkelig lyk­kedes ham for et Øjeblik at skræmme dem, saa han kunde faa Hold i dem, — jeg kan tænke mig ham i en saadan Situation.

Og jeg kan se ham, naar han sad m unter i Kresen, og selv var saa glad ved at sige en Spøg, m unter som en Sønderjyde. Og med Sans for de smaa Ting, der tilsammen gør Livet hyggeligt. Moder var en Mester i at gøre en lille Stue hyggelig med faa og smaa Midler, og Fader følte Hyggelighedens Velvære og anerkendte hendes Me­sterskab, — jeg gad vidst, om det ikke skulde være den første større Anerkendelse, da han en Dag kom ude fra Arbejdet ind i Dagligstuen i Vonsild og blev staaendc imponeret i den aabne Dør med det Ud­brud: »Her er minsæl kongeligt«, — Anledningen var nogle Gardins­kapper, den første Begyndelse til rigtige Gardiner, som Moder havde faaet fæstet op langs Vinduernes Overkant.

Nej, — han var ikke gravitetisk! Men ganske vist havde han Sans for det store. For Fædrelandet. Naar jeg sidder og læser i

Page 123: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

123

»Flensborg Avis«, om hvordan unge Mennesker i Sønderjylland ved Møderne i Forsamlingshusene har Røst til at synge og Aand og F ri­modighed til at tale om de Ting, der skal ligge vaagen dansk Ungdom paa Sinde, mens jeg med et Suk tænker paa, hvordan Ungdomsfor­eningerne i Kongeriget byder paa Stads og Fjas, saa synes jeg, at jeg kender lidt til Møderne sønden Aa fra min tidlige Barndom, da vi Børn samledes i Tusmørket i Dagligstuen, og Fader lærte os at synge Fædrelandssange, og vi maatte stemme i hver med sit Næb.

Og Sans for Naturen havde han. De strænge Banker ved Seest Mølle, som han maatte trave op og ned ad, kunde nok slide paa Kræfterne, men de kunde ikke slide hans Glæde op over at bo paa et saa naturskønt Sted. Ved extraordinærc Lejligheder kunde det saa ske, at denne Naturfølelse kom til stærkt Udbrud. Som da vi — Forældre og Børn — jeg var vist 9 Aar — paa en Kjøretur hjemmefra til Aarhus kom til det Sted paa Chausseen, hvor Udsigten syd fra ved en Drejning af Vejen aabner sig over Vejle By med Fjord og Dal »Her er dejligt, - syng nu en Sang Børn, om hvor dejligt her er«, sagde Fader. Det skulde synes at være særdeles vanskeligt paa staa- ende Fod at omsætte Naturlyrikken fra dens rene absolutte formløse Væsen til bestemte Ord og Toner, men synge gjorde vi. Eller som da han og Onkel Ludvig (fra Dons Mølle) en Aften stod sammen under aaben Himmel, og ban saa, med et lille Slag paa Svogerens Skulder, pegede opad mod de blanke Stjærner og sagde: »De vil en Gang skinne ned paa vore Grave, men der er En, som sidder højere«. »Han forstod at sige saadan noget,« lagde Onkel Ludvig til, da han for­talte det.

Denne lille Ytring minder om, at han da ogsaa havde Sans for det største: for Kristentro. Han var konfirmeret af den bekendte Vonsild-Præst Salling, og fik af ham noget, som han aldrig slap. Det kristelige var gaaet ham i Blodet, saa det hørte ham selv, hans eget Væsen, til, hvilke Fejl og Svagheder, der saa end kunde paavises hos ham. Naar jeg som 8—10 Aars Dreng sad ved Siden af ham i Seest Kirke lærte jeg, uden den Gang at være mig det bevidst, at det for en lille Dreng kan være en god og selvfølgelig Ting at gaa i Kirke med sin Fader. Og han var ogsaa en god Læremester, naar han paa sine gamle Dage hver Morgen tidlig sad ene i Dagligstuen og læste i Biblen — tit i Davids Salmer og sang en af Brorsons Salmer, — ogsaa naar han paa sit Dødsleje formanede os Børn, — forlængst voksne Børn, — der stod i Kreds om Sengen.

Men altsaa — alt i alt laa det vist til hans aandelige Udstyr at have et vist Storsyn, at se højt op og vidt ud. - Dermed hang det sammen, at hans herskende Ævnc sikkert var Fantasien. Den præ­gede hans Intelligens, saa han ikke blot havde forholdsvis let ved at se sig hurtig om og finde sig til rette i en given Sammenhæng, men ogsaa havde det Langsyn, som øjner det Resultat, der endnu skjult i Fremtiden maa komme, øjner det Maal ude i Horizontcn, der for de

Page 124: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

124

fleste endnu er svøbt i Tange. Denne Ævne kan være en Styrke i det praktiske Liv, men kan under visse Omstændigheder ogsaa blive en Svaghed. Dette sidste blev den for ham i de Aar, da han i sine Be­regninger i Forretningslivet rigtig nok saa Maalet, hvortil Udviklin­gen maatte føre, men ikke forstod at vurdere Afstanden, mente, at Maalet kunde naaes paa eet Aar, mens der i Virkeligheden maatte 10 eller 20 Aar til at naa det, — da brød det sammen for ham og han endte som en Smaakaars-Mand efter at have arbejdet sig frem til betydelig Velstand.

Han havde Æresfølelse, den Finfølelse, der bundede i, at han var et meget ydmygt Menneske, der hverken kunde være storagtig- nedladende eller snobbet-opadstræbende. Men vel kunde det ske, at hans Selvfølelse blev for sensibel, naar en Fornærmelse eller et At­tentat paa lians Selvstændighed i hans Fantasi antog større Dimen­sioner end Sagen i sig selv gjorde nødvendig. Og at hans Livsfølelse i det hele var saa svulmende — han kendte til at vredes og tilgive, angre i det dybe og vaandc sig under Saarene og takke med Fryd — det skyldes vel ogsaa for en Del Fantasien, der kan udmale og for­større. — Og hans Vilje, naar den havde den Elasticitetens Udhol­denhed, som han saa haardt tik Brug for i de strænge Dage, saa hang det vel ogsaa sammen med Fantasien, Anskuelscs-Ævnen, - med det: at det mørke for hans Øjne viste sig mørkere, end det var i Virkeligheden, men saa ogsaa snart igen fortonede sig lysere, saa lyst, at Viljen atter hurtig kunde spændes som en Staalfjeder, der retter sig efter et Tryk. —

Jeg mener jo ikke i disse Linier at have tegnet et Portræt med en upartisk, koldsindig Pen. Men jeg tager ikke fejl, naar jeg siger: det vilde være ret vanskeligt nøjagtigt at udfinde hans Fejl og Skrøbe­ligheder, fordi der var Personlighed nok i ham til at overskygge dem, — i samme Grad i hvilken dette vanskelige lykkedes, vilde den sande Portrætlighed let gaa tabt.

Og een Ting er jeg i alle Tilfælde sikker paa: Vi Børn kan være mere end vel tjente med al have havt den Fader.«

BILAG 5(Se S. 13).

Proprietær C A B L I. O S T E N F E L D .Da det utvivlsomt vil være af Interesse, særlig for den yngre

Del af Slægten, at faa en Oversigt over Propr. Carl I. Ostenleld’s Liv, der jo for en Del falder sammen med »Bjerregaard«s Historie, har Propr. Ostenfeld ifl. Anmodning meddelt følgende i et Brev dateret

Page 125: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

125

Bjerrcgaard, d. 9. Dec. 1906.------------ Min Fader døde, da jeg var 22 Aar, og jeg bestyrede

Gaarden Christinedal ved Aarhus for min Moder i 5 Aar, da den blev solgt, og jeg i Sommeren 1860 kjøbte Nyholm i Salling.

Denne solgte jeg i 1868 til en Grev Ahlefeldt og købte Bjerrc­gaard i Septbr. 1868 af min Svigerfader, Propr. Skovgaard, som da havde ejet den siden 1857. Denne Ejendom vil altsaa i September 1907 have været i min Slægts Eje i 50 Aar. Under mit Ophold i Salling havde jeg forskellige Tillidshverv, saa som Form and i Sogneraadet, Form and for Boniteringen, Landvæsenskommissær og Amtstilsyns- mand for Amtsvejene i Salling.

Ved Overtagelsen af Bjerrcgaard, som jeg forresten overtog med et tungt Hjerte og en let Pung, lagde jeg straks en Plan til Ud- parcelering. Aar 1869 solgte jeg største Parten af Jorden ca. 58 Tdr. Land til Kjøbenhavns Kommune til Anlæg af Vestre Kirkegaard, og blev samtidig Forpagter af den solgte Jord. Samme Aar købte jeg uden Udbetaling Holmegaard i Hvidovre af Major Messerschmidt, for ved den større Bedrift bedre at kunne klare mig. Mellem Holmc- gaard og Bjerregaard er en Afstand af 'A Mil. Holmegaard ejede jeg i 8 Aar, men maatte da paa Grund af Overanstrængelse sælge denne og fik den solgt med en god Avance.

Jeg tog derefter fat paa Udgravning af Sandskaaler paa de 11 Tdr. Land, jeg da havde tilbage af Bjerregaard Jord. Dette gik ud­mærket i 11 Aar, og var en baade interessant og lønnende Forret­ning. Samtidig dermed begyndte jeg for egen Hegning at bygge Vil­laer, for derved at trække Folk til Valbybakke og saaledes lægge Grundlaget for et Villakvarter her. Dette viste sig ogsaa at gaa hel­digt; thi efter at have bygget 11 Villaer og l'aaet disse heldigt solgte, stoppede jeg op med mit eget Byggeri og solgte kun Parceller. Aar 1888 købte jeg min Naboejendom »Lykkensminde« med 5 Tdr. Land, hvor jeg som paa Bjerrcgaards Jord strax anlagde Veje og Kloaker, og begyndte Parcelsalg. Nu er alt solgt undtagen de gamle Moder- ejendomme »Bjerregaard« og Lykkensminde. Tilsammen ligger nu 41 Villaer paa de samlede Arealer.

Af Tillidshverv har jeg i de 88 Aar, jeg har ejet Bjerregaard, be­klædt følgende: Sogneraadsmedlem i 12 Aar, Forligsmægler i 15 Aar, Medstifter af »Kreditforeningen for Kjøbenhavn og Omegn«, hvori jeg til Marts 1907 har været bestandig Medlem af Hepræsentantskabet, altsaa i 25 Aar, Medstifter af Frederiksberg Sparekasse og Medstifter af »Kjøbenhavns Laane- og Diskontobank«, til hvilken jeg siden hele Tiden har været knyttet som Bankraadsmedlcm.«

Endvidere er Propr. Ostenfeld et virksomt Medlem af »Kjøben­havns Understøttelsesforening«, hvis Afdelings Form and for Valby han gennem en lang Aarrækkc har været.

Bjerregaard var paa ca. 70 Tdr. Land. Hartkorn 10 Tdr. 6 Skpr.

Page 126: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

126

BILAG 6(Se S. 18).

S Ø R E N H A N S E N T I N G L E R .Fra hans Sønnesøn, Propr. Niels Hansen Tingleff, Sønderholm,

foreligger følgende Træk om hans Bedstefader:Sønderholm, 7. Marts 1910.

»Om min Bedstefader, Søren Hansen Tingleff (født i Vonsild paa det nuværende Sønderholm d. 17. April 1767 og død sst. d. 20. Marts 1840) veed jeg kun, hvad min Fader har fortalt mig, da han var død, inden jeg blev født.

Han skal have været en høj, mager, meget flittig Mand, der vedblev daglig at arbejde sammen med Gaardens Folk til han var over 70 Aar. Min Fader, der den Gang var hjemme og deltog i Ar­bejdet, har fortalt, at naar de slog Græs, maatte de paa ingen Maade slaa hurtigere, end at den Gamle kunde følge med, — min Fader gjorde opmærksom paa, at han jo paa den Maade sinkede Folkene og bad ham lade være med det for en gammel Mand saa strænge Arbejde, men det nyttede ikke.

Den Gang havde de forskellige Gaarde Lov til selv at brænde Brændevin, hvad der jo gav let Adgang til dette, og Følgen deraf var ofte, al Folk blev forfaldne; min Bedstefader var imidlertid en Mand, der ikke salte Pris paa Spiritus, og han nød det kun meget sjældent. Min Fader fortalte et Træk fra en Gang, han havde været med sin Fader i Nabosognet Secsl, og købt nogle Stude hos en Mand der. Handlen blev først rigtig afsluttet, da de steg til Vogns for at køre hjem igen, men saa traadte Konen til, — hun havde med Interesse fulgt Handlen og vilde absolut have min Bedstefader med ind for at drikke Lidkøb, hvad han dog længe undslog sig for. Paa Konens vedholdende Opfordring svarede han til sidst: ja lad mig saa skille dig af med den Punch, men saa udbrød Konen: nej, nu skulde du faa en Skam, »a haar hverken Brændevin eller Rum,« og saa fik de endelig Lov til at komme op i Vognen.

Søren Tingleff var efter Datidens Begreb en velhavende Mand, — jeg har hørt Fader fortælle om, hvorledes han havde sine Penge stab­lede i Tutter (Seddelpenge kendtes saa godt som ikke) og hengemt i et gammelt Egechatol, der foruden mange Egetræskister og Skabe endnu findes paa Sønderholm.«

BILAG 7(Se S. 18).

H A N S S Ø R E N S E N T I N G L E R .Propr. Niels Hansen Tingleff har meddelt følgende angaaende

hans Fader:

Page 127: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

127

Sønderholm, d. 7. Marts 1910.»Min Fader, Hans Sørensen Tingleff, der er født d. 20. Mai 1808

paa Sønderholm, som han overtog i 1838, blev efter sin Konfirmation sendt til en Skolelærer i Aller Sogn ved Christiansfeld, der var anset som en meget dygtig Skolemand. Hos ham blev han hele Vintren og nød fortsat Skoleundervisning. Slesvig og Holsten havde den Gang et langt bedre Skolevæsen end Kongeriget, thi der var allerede den Gang daglig Skolegang, hvad der jo endnu i Begyndelsen af det 20. Aar- hundrede ikke er Tilfældet overalt her i Landet, idet der tiere Steder bruges, at de smaa Børn hele Vintren gaar i Skole 2 Dage og om Sommeren 4 Dage ugentlig, de større Børn 4 Dage om Vintren og 2 Dage om Sommeren ugentlig, paa den Maade kan en Lærer undervis 2 Hold Børn.

Min Fader var bl. a. en dygtig Studehandler, — han indkøbte store Partier i Omegnen, som saa i Forening med hans paa Sønder­holm fodrede Stude, ca. 90 Slk., blev trukket til Foraarsmarkederne i Husum og llzehoe. Paa den Tid kostede Kreaturerne kun lidt, ca. 00 Kr. i vore Penge for en 3 Aars Stud, og kun den Mand, der havde lidt Penge mellem Hænder kunde handle; men en saadan Mand fik tillige stor Kredit, og betalte ofte først Studene, naar han kom hjem fra Markederne.

Der var i Almindelighed kun meget lidt Penge imellem Folk, og paa Landet var del ofte saaledes, at naar Skatterne var betalt, begyndte man straks at samle Penge til næste Skat.

Min Fader forstørrede Ejendommen meget, og byggede i Aarene 1844—56 Gaarden fuldstændig op af Grundmur og med Tagsten paa Stuehuset. De gamle Huse bestod af Egeplanker i Stedet for Mur, og Stuehuset var af Bindingsværk.

Han var en rask, livlig og virksom Mand; men i Aaret 1858 tabte han ved Kautionsforpligtelse for en Svoger 24000 Bdl. Tabet kunde han nok taale, — han havde sin Ejendom gældfri, — men det log for­underlig paa ham, og hans Mod var fra den Tid ligesom nedbøjet. Han vedblev lige til sin Død at have en meget kraftig Konstitution, men Interesserne var borte.

Nordslesvigerne var den Gang, som endnu, meget danske og me­get kongetro, hvad følgende lille Episode, som min Fader altid for­talte med Stolthed, beviser.

Da Kong Frederik d. 7. i Efteraaret 1863 opholdt sig paa Lyks- borg, tog Kongen og Grevinde Danner med Følge til Haderslev for at bese den nye af Statsarkitekt Vinstrup opførte Kirke i Tyrstrup, umiddelbart syd for Christiansfeld. Haderslevs Amts Bønder greb derved Lejligheden til at indbyde Kongen og Grevinde Danner med Følge til en Middag paa Gæstgivergaarden i Christiansfeld. Ved Bor­det herskede den mest udmærkede Stemning, og Kongen udtalte, al det var første Gang, han var inviteret til Middag af Bønder, og særlig glædede det ham, at det var sket i Slesvig. Kongen, der allerede den

Page 128: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

128

Gang følte sig svag, og ikke turde drikke Vin, rejste derpaa tilbage til Lyksborg, hvor han jo døde i Novbr. samme Aar. Vonsild Sogn var ved ovennævnte Lejlighed repræsenteret af Hans Wissing, Simon Råben, senere mangeaarig Landstingsmand, og min Fader, Hans Ting- leff. Couverten kostede 36 Rdl.

I Anledning af, at Familien Tingleff er saa gammel her paa Eg­nen, har jeg allerede for flere Aar siden faaet Anmodning fra Besty­relsen for Musæet i Kolding, om at sende Billeder af mine Forældre til Musæet, og Portrætterne er saa ophængte dersteds under »gamle Familier paa Kolding-Egnen«.

BILAG 8(Se S. 19).

SØNDERHOLM.Om Sønderholms Historie kan dels efter P. Eliasen’s Artikel:

Spredte Optegnelser fra Vonsild Sogn i Vejle Amts Aarbøger, 1915,S. 116—32, dels efter Meddelelser fra Proprietær N. Tingleff, med­deles følgende:

Gaardcn »Sønderholm« i Vonsild Sogn, Kolding Herred, Vejle Amt, ligger i den sydlige Del af Landsbyen Vonsild, hvor der ifl. et gammelt Kort fra 17. Aarhundrede har ligget flere Gaarde, der havde den fælles Betegnelse Sønderholmsgaarde, ligesom ogsaa de der be­liggende Huse blev kaldt Sønderholmshuse. Vejen, der gaar igennem, er brolagt, og kaldes ligeledes paa det gamle Kort Sønderholmsgade.

De omkringliggende Gaarde er imidlertid alle flyttede, med Und­tagelse af den, Familien Tingleff ejede. En senere E jer (Tingleff) af samme Gaard opdagede ved at se det gamle Kort, dette Forhold og lod da ifl. Lov af 11. April 1831 sin Gaard antage Navnet »Sønder­holm«, — tinglæst ved Nørre Tyrstrup Herreds Ret den 27. Juli 1876 og indført i Pantebogen Nr. 4 folio 550.

Ejendommen omtales første Gang i 1665, da den overtoges af Niss Hansen Tingleff, som en Halv-Gaard (Ejendommene var paa den Tid inddelt efter det Antal Plove, der ansaas nødvendige til Jor­dens Behandling, og saa stor en Ejendom, som havde tilstrækkelig Jord til 1 Plov, blev betegnet som en Gaard) med 4 Fag Lade og 2 Fag Porthus, det var alle Bygningerne, og Jorden var i en daarlig Forfatning. Kornavl lykkedes dog ret snart for ham, men Opdræt- ning af Kreaturer vilde derimod ikke lykkes for ham, da Kreaturerne styrtede pludselig om og døde. (Det var sandsynligvis som Følge af en Sygdom, der optraadte meget ondartet i gamle Dage som Følge af visse giftige Urter, der endnu vokser i Skove og andre uopdyrkede Jorder, — de aades af Kreaturerne og fremkaldte en Nyresygdom,

Page 129: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

129

hvor Urinen blandedes mere eller mindre stærkt af Blod og hvoraf mange Kreaturer døde pludseligt).

I et Jordebogsarbejde fra Aarene 1708—11 i Rigsarkivet over Tyrstrup Herred anføres 1709 om Hans Tingleffs Gaard, at den havde 14 Fag Stuehus og 35 Fag Lade. Til Gaarden, der vedblivende var en Halvgaard, hørte en lille Frugthave med kun 5 Æ bletræer. Hans Tingleffs Udsæd angives saaledes: Rug 4 Tdr. 2 Skp., Byg 10 Tdr. 2 Skp., Havre 31 Tdr. 4 Skp., Boghvede 2 Tdr. 2 Skp. Hans Græs­ning anslaas tilstrækkelig til 33 'A Stk. Kvæg, og af Hø kan han avle ca. 42 Læs. Besætningen er 3 Heste og 2 Føl, (desuden 3 Heste, der tilhørte hans Broder), 8 Køer, 2 Kvier, 8 Stude og 6 Ungstude, 2 Kalve og 4 Faar. Hans Tingleff synes at have staaet sig godt. Der synes ikke at have været Gæld paa Gaarden. Tilmed kunde han laanc Penge ud, men synes ikke at have været forsigtig nok, thi han havde laant en Sum til en Borgmester i Kolding, »hvoraf ikke meget er at haabe«.

Gaarden omtales igen i en gammel Købe- og Aftægtskontrakt af 1797, hvori Hans Hansen Tingleff tilskøder sin Søn Søren Hansen Tingleff Gaarden, der da betegnes som en Halv-Gaard og en halv Otting. (Otting var ved den Tid en Rettesnor for Skattepligten, og 1 Otting regnedes lig 1 Plov; da Vonsild den Gang havde 50 Plove — 50 Ottinger, betød X> Otting, at Ejendommen betalte 'h«« Del af Kom­munens Skat.)

Fra den Tid af er Gaarden jævnlig blevet forstørret, de sidste 7 Tdr. Land købtes i 1877 af Gaardejer M. Hugger og kostede 5800 Kr. kontant Betaling.

Sønderholm har nu et Tilliggende af 270 Tdr. Land med 22 Tdr. Hartkorn og Kr. 150,000 Ejendomsskyld. Gaarden ligger endnu paa samme Sted, hvor den altid har ligget. Ladebygningerne brændte 1865, som Følge af Børns Legen med Svovlstikker, — i 1896 brændte Ladebygningerne igen, Ilden var da paasat af en københavnsk Ar­bejder, der tilstod Dagen efter, at Branden fandt Sted. Der blev da bygget en Afbyggergaard, kaldet »Nygaard«, paa de længst bort­liggende Jorder.«

Af den omtalte Købe- og Aftægtskontrakt fra 1797, der er ganske karakteristisk, gengives her et kort Uddrag:

»Købe- og Aftægtskontrakt mellem Hans Hansen Tinglev i Vonsyld

og hans ældste Søn Søren Hansen Tinglev.

Førstnævnte sælger hermed til sidstnævnte sin Gaard i Vonsyld med alt, hvad dertil hører, for 1500 Rdl. slesv.-holstensk Kurant. Køberen skal desuden til sine 2 Brødre Hans og Jep Tinglev udrede, naar de behøver Udstyr, hver en forsvarlig Seng, en hel Kiste og en halv Kiste med halv Beslag, et Hænge­skab, fire Læderstole, et Spejl å 2 Rdl. Kurant, en sort hjemmegjort Klæd­ning, en affarvet Klædning, og naar de bliver gift, halv Bryllupskost. Det be­mærkes, at Broderen Jess Tinglev har faaet sit Udstyr, hvilket af Forældrene er taget i Gemme. Køberen har faaet sin Arvepart i Købesummen. Sælgeren

Page 130: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

130

indestaar selv for sine øvrige Børns fædrene og mødrene Arv. Datteren Maren, Anders Christiansens Kone i Vonsyld, har faaet, hvad hun skal have. Køberen skal give Sælgeren og hans Hustru Sophia Hanses paa deres øvrige Livstid, saa længe de udi Gaarden hos Køberen paa Mad og Maal vil forblive, deres forsvarlige Underholdning i Henseende til Klæder, Føde og behøvende Op­vartning og aarlig i Handpenger om Majdag 6 Rdl. samt at betale deres Offer og Kopskat imod, at de med deres Tilsyn og Hjælp efter eget Behag ser paa Gaardens Gavn og Bedste.

Men naar de hos ham ej længere lyster at forblive, men hellere vil være for dem selv og føre deres egen Husholdning, da at give og forskaffe dem paa deres øvrige Livstid:

A. Til Husværelse de 4 sønder Fag af det nordre hos Gaarden staaende Hus, som sættes forsvarligt istand inden og uden Døre med Fjellegulv og Jærn- vindovn og altsammen bestandigt vedligeholdt, men de i den nørreste Ende af Huset boende beholder Frihed at bruge den derudi værende Ovn og Skorsten naar behøves, og til Kaalgaardsjord nyder Aftægtshaveren den søn­dre Part af Kaalgaarden ved dette Hus, nemlig 6 Favne i Breden og 10 i Længden, aarligt af Aftægtsgiveren fri gødet og indhegnet. Paa dette deres tiltrædende Aftægtssæde tager de frit og uhindret med sig ud af Gaarden deres egen Seng, en hel Kiste og en halv Kiste, et Hængeskab, 2 Stole, 2 Messingkedler og en liden Thekedel, et Bord, en Jærngryde, en halv Øl­tønde, en Ballie. en Gryntønde, en Ildtang, en Jærnpande, en Rist, 2 Sække, en Pose, et Driftetrug, en Flødespand, en Kærne, en Bygtønde, en Spinde­rok, og et Hæspetræ, en Kjeldskle, og Kastegrebe, 6 Sikar, et Krus, og Øl­glas og haver Aftægttagerne fri Adgang og Brug af Gaardens Ovn og Brønd, samt deres Stolestader i Kirken, fri Heste og Vogn tvende Gange om Aaret en fire Mils Vej, undtagen i Høstens og Sædetidens, samt at betale deres Offer og Kopskat.

B. Aarligt udi godt, forsvarligt, rent og tørt Korn, hvoraf det halve leveres om Martini og det halve om Majdag, og hvilket dennem frit til, i og fra Møllen med Aftægtsgiverens eget Korn befordres, nemlig: 3 Tønder Rug, som af Aftægttagerne maa vorde bagt i Brød med Gaardens eget, 2 Tønder Bygmalt, 7 Skæpper Byg og 7 Skæpper Boghvedegryn, I1/« Skp. Havregryn og 4 Skp. Grubemel.

C. Aarlig til Slagtning et fedt Svin om Jul til 8 Rdl., tvende fede Gæs, næst de tvende bedste af Gaardens egne Gæs, 3 Skp. Salt, 4 Pd. Humle, 4 Pd. Tælle, 2 Lis Pd. Hør å 2 Rdl. hvert Lis Pd. samt til Handpenger 7 Rdl. af hvilke de halve betales om Maj — og de halve om Martinidag.

D. En altid levende Ko, næst den bedste af Gaardens egne Køer og som fri fodres og græsses hos Gaardens egne, bedste Malkekøer, og naar samme Ko bliver uduelig, da giver Aftægtsgiveren dennem en forsvarlig i Steden og lader han Koen malke og Mælken ren og rigtig levere til Aftægtstageren om Sommeren, og naar samme er seen, giver Gaardens Besidder dennem daglig en Kande nymalket Mælk. Ligeledes tvende Faar, som første Gang frit udtages af Gaarden, hvilke ogsaa stedse fodres og græsses med Lam­mene og græsses Lammene hos Faarene til 1. Novbr. og det frit ved Gaar­dens egne, bedste Faar og hvoraf Aftægtstagerne nyder al Yngel, Uld og Loy, men Kalvene og Gøden af Koen falder til Aftægtsgiveren.

E. Til Ildebrændsel 8 Læs Tørv å 100 hvert Læs og 4 Favne Bøgebrændetræ, som dennem til rette Tid besørges frit bearbejdet og hjemkjørt samt saa- ledes tilrettegjort, som det kan lægges paa Ilden.

Page 131: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

131

Udi paakommende Alderdom og Svaghed haver Aftægtsgiveren dennem al forsvarlig Pleje og Opvartning at lade gaa tilhaande, og ligesom de ved Døden afgaa, christhæderlig at lade dem begrave. Da imidlertid ved den førstes dødelige Afgang det halve af forestaaende Aftægt bortfalder, und­tagen Husværelse, Kaalgaardsjord, Korn, Faarene og Gæs, af Ildebrændsel fragaar en Favn og ved den sidstes Død bortfalder det altsammen frit hjem til Gaardens Besidder, alt hvad som fra Gaarden er kommen, und­tagen en Halvkiste og deres Livsklæder, som Børnene arver og deler imel­lem sig. Og endelig tillades denne Kontrakts Protokollation i Henseende til indbemeldte Aftægt i Køberens Fraværelse paa den derudi solgte halve Ejendomsgaard og halve Ejendomsotting.At nu denne Kontrakt saaledes imellem Kontrahenterne er rigtig aftalt og sluttet og at samme af dennem og deres Arvinger bestandig skal vorde holden og efterlevet, sligt stadfæster de mod alle herimod tjenende og op- tænkende Udflugters og Indvendingers Frasigelse og Begivelse formedelst deres Hænders Underskrifter med tjenstlig Begæring, at de kongelige Offi­ciales udi Tyrstrup Herred samme med dennem til Vitterlighed vil sub- scribere.

Actum og læst. Aller Ting 7. Nov. 1797.Hans Tinglev. Søren Hansen Tingle. Hans Hansen Tingle.

BILAG 9(Se S. 28).

C h r i s t i a n H a n s e n T i n g l e f ( T i n g l e r ) , sandsynligvis et Barnebarn af Maren Poul Tinglefs i Seest (se S. 28), f. i Okt. 1711, t 5. Feb. 1786 i Vonsild, Landbolsmand; g. der 11. Juli 1743 m. M a r i a C h r i s t e n s d a t t e r , f. 1722, f 10. April 1772 i Vonsild. Børn:1. C h r i s t i a n ( C h r i s t i a n s e n T i n g l e r ) , d. 1. Aug. 1745 i

Vonsild, levede der 1786 som ugift, vistnok den 60aarige Chr. Tinglef, der 1803 tjente Hufner Niels Lassen i Agtrup, f 13. Feb. 1814 i Vonsild »noget over 70 Aar«; ugift.

2. M a r i a , f. c. 1748 udenfor Vonsild, konfirmeret 1764 i Vonsild, 16 Aar og 10 Maaneder gammel, f 2. Okt. 1829 af Forkølelses­feber som Almisselem i Vonsild, »87 Aar gammel«; g. 26. Okt. 1771 i Vonsild m. Skrædder i Vonsild A n d r e a s P e t e r s e n ,f. i Juni 1743 udenfor Vonsild, f 21. Marts 1795 i Vonsild, 52 Aar og 9 Maaneder gammel. Børn:a. P e d e r A n d e r s e n , f. 14. April 1772 i Vonsild, levede 1829.b. C h r i s t i a n A n d e r s e n , f. 13. Dec. 1774 i Vonsild, t der

29. Dec. s. A.c. A n n a M a r i a , f. 23. Dec. 1775 i Vonsild, levede 1829.d. C h r i s t i a n A n d e r s e n T i n g e l e , f. 25. Mai 1778 i Von­

sild, levede 1795, f før 1829.e. A n n i c k e n A n d e r s d a t t e r T i n g e l e , f. 1. Feb. 1781 i

Vonsild, f der 5. Sept. 1782.

Page 132: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

132

f. A n n i c k c n A n d e r s d a t t e r T i n g l e r , f. 15. Juni 1783 i Vonsild, t der 27. Okt. 1804.

g. J a c o b A n d e r s e n T i n g l e r , f. 27. Mai 1786 i Vonsild, f der 7. Juni s. A.

h. J a c o b A n d e r s e n T i n g l e r , f. 24. Marts 1788 i Vonsild, levede 1829.

3. H a n s C h r i s t i a n , f. udenfor Vonsild, begr. 26. April 1750 i Vonsild.

4. H a n s ( C h r i s t i a n ) , d. 14. Marts 1751 i Vonsild, f der 2. Feb. 1776 af Trange; var værkbruden.

5. N i e l s (C h r i s t i a n s e n), d. 9. Sept. 1753 i Vonsild, levede der ugift 1786, tjente 1814 i Haderslev.

6. J e n s ( J e s ) C h r i s t i a n s e n T i n g l e r , d. 11. April 1757 i . Vonsild, f der 5. Marts 1825 af Forkølelsessyge som en fattig Hyre-

inste; g. 1 0 2. Nov. 1776 i Vonsild m. S i n d e t N i e l s d a t t e r fra Bjert, f 25. Nov. 1794, 55 Aar gammel, i Vonsild, Datter af Niels Rasmussen og Kiersten Nielses fra Rebek i Dalby Sogn, 2" 18. April 1794 i Vonsild m. M a r e n fra Vaarm ark i Stenderup; hun levede endnu 1841 og kaldes da Maren Tinglef, Datter af Gaardmand Jes Laugesen og Karen Christiansdatter. Børn:a. M a r i a (T i n g e 1 e), f. 20. Sept. 1777 i Vonsild, f der 8. Marts

1779.b. N i e l s J e n s e n T i n g e l e ( T i n g l c r ) , f. 6. Jan. 1780 i

Vonsild, var eneste levende Barn 1794, f 12. Jan. 1795 i Vonsild.c. N i e l s J e n s e n T i n g l e , f. 21. April 1796 i Vonsild, t der

24. April 1841 efter nogle Dages Svagelighed, Tjenestekarl; ugift.d. J e s s H a n s e n T i n g 1 e r, f. 16. Jan. 1798 i Vonsild, t der

30. Mai 1804 og kaldes da Jess Jensen Tingler.e. M a r i a J e n s d a t t e r T i n g l e r (1825 T i n g l e f ) , f. 18. Mai

1800 i Vonsild; g. der 18. Marts 1825 m. Hyreinderste P e t e r M o r t e n s e n S t e n h o l m af Sevel Sogn, f 5. Marts 1855, 66 Aar gammel, som Tøm mermand i Kolding, Søn af Morten Pedersen og Gjertrud Jensdatter i Stenholm, Sevel Sogn. Sønner:1) J e n s P e t e r s e n S t e n h o l m , f. 6. Dec. 1823 i Vonsild.2) D i n e s P e t e r s e n S t e n h o l m , f. 24. Aug. 1827 i Vonsild,

t 12. Sept. 1845 i Kolding.3) J o h a n P e t e r s e n S t c n h o 1 m, f. 5. Aug. 1829 i Von­

sild, f 28. Juni 1884 i Vonsild, Skrædder, havde lært Profes­sionen i Kolding, blev funden død i Sengen Lørdag Aften formodet Krampe frem kaldt ved høj Grad af Drikfældighed;g. 1854 m. K a r e n C h r i s t i n e S l e j s t r u p , f. 1832 i Kolding, Datter af Politibetjent S. fra Slagelse, separerede c. 1877, senere skilt formedelst Drikfældighed. Børn:a) J e n s P e d e r S t e e n h o l m , f. 24. Dec. 1855 i Vonsild,

boede 1891 i Refsø; g. 26. Dec. 1891 i Vonsild m. S o f i e A l b e r t i n e H e l a n d e r , f. i Ørebro.

Page 133: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

133

b) M a r i e A b e l i n e P e t e r s e n , f. 20. Aug. 1857 i Von­sild, t fø r 1884.

c) C h r i s t i a n P e t e r s e n S t e e n h o l m , f. 24. Okt. 1859 i Vonsild.

d) C a r 1 J o h a n P e t e r s e n S t e e n h o l ni, f. 16. April 1862 i Vonsild, f der 1. Juni s. A.

e) C a r o l i n e J o h a n n e P e t e r s e n S t e e n h o l m , f. 5. April 1865 i Vonsild.

f) J o h a n n e P e t e r s e n S t e e n h o l m , f. 16. Marts 1868 i Vonsild.

g) H a n s o f i n c A n d r e a P e d e r s e n S t e e n h o l m, f. 8. Juni 1874 i Vonsild.

f. C h r i s t i a n J e n s e n , f. 8. April 1803 i Vonsild, f 21. Dec. 1873 i Kolding; g. m. K a r e n R u d o l f s d a t t e r , f i Vonsild. Æ gteskabet var barnløst, men de havde en Plejedatter Birthe Marie Madsen, der 1865 ægtede Gaardmand Nis Eriksen Juhl af Vonsild.

g. K a r e n J e n s d a t t e r T i n g 1 e r, f. 29. Mai 1806 i Vonsild, levede 1825.

h. S i 11a M a r i a , f. 17. Mai 1809 i Vonsild, tjente 1834 Sogne­foged Kai Hansen Høirup i Vonsild.

i. J e s s J e n s e n T i n g i e r , f. 15. Marts 1805 i Vonsild, f der 27. Juni s. A.

7. J a c o b , d. 23. Marts 1761 i Vonsild, f der 20. Aug. 1763.

^ '|t o f f. D r e n g e 9. Marts 1764 i Vonsild.

Page 134: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

TRYKFEJL OG RETTELSER.

S. 13, L. 5 f. n. Sognepræst til Hvirring og Hornborg, læs pers. Kapel­lan, derimod Sognepræst til Hylke etc. Pastor O. døde i Embedet.

- 14, L. 17 f. n. Holsted, læs Halsted.- 18, L. 5 f. n. Sønderholm 1886—1916, Medlem, læs: Sønderholm,

1886—1916 Medlem.- 21, L. 7 f. n. Wiscausin, læs Wisconsin.- 22, L. 6 f. o. 1865, læs 1885.- 24, L. 9 f. o. 1838, læs 1883.- 82, L. 21 f. o. hedder Bodil Marie, Svigerforældrene Hans Fallesen

M. og Anna Magrete Thygesen. I Ægteskaber er 2 Sønner:(a. Ha n s J e s s e n Ha ns e n , f. 22. Sept. 1913 i Seest.(b. J e s J o h a n n e s Hansen , f. 29. Okt. 1915 i Vonsild.

Page 135: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst
Page 136: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

cq $ 'jlÅjoltJU fif/ T ^ c j v u Qtjj J jjfi jU

J U I U

JJUfM.1, fitU/ du&écjj,tiIaju -slot,rfacuiL o/alrt ø-^

fl/*(Uuca , /a 0.0. au., (1 ■ (CoqÅm t f< dM-Cjj olUø a l /ouudrt.c u l u u a r t f i o k x ' ( l a & JQLaVLOL O ø ø J y / f o u d k .

h a f r i d s - i / i ' S u l y c u f- *

j U*J, J, Jif U<3UUfl CsX^'s/ou yfoUUAJU*(Ulac^l/uJ &.Jrfi,m 1116] j/tfu uo* U få(WMiAaJM &-

l Ht Aounfji /flat. i* f/isdaMxu / Jjusf lua^J u M J J u d J o ll o t f J l tos* J - t f U C U u f j i , j / f o u u s /T ( k å ~

/fiu ^ o A ( J6itf - J'/M j cy fhcutu (finUcLaJtu. Åc^ ficUu r ' m t j , al- '

f i Q d u A iÅ a L fr . f i o j J A i a l o l t J M r t U . t j o - C - b l

du du*JU* /Jjfi q/tu, ( k i l 21J yJUcu jd'JjMtkDfrdå livua 4 Z /Fa d to* JjJciArtU JU- JjtdyltojUJ/oUua/j.&du (jøLWt (fiadtoAXu jUiMAXiJ, C HH -ibjl' /$CLudwtMøJ/yQMdSrt / - jfio*/ ? / Cj J U k a f i o d , J / qjl* f iU to j l ( l ('

/ t fu iM fa k * fiul/id J tU k. (A'U 1U JyX tt'<2 J^rtc

oLoMju Æé' (kLud 1 1 4 . . > n h <IffUiitoLCf ÅcpA (ldLAkiAAJLd

C i a - - J ---- >?

y fy c r U jM k

U f i l iv i i ik u * .fidM u o d Jfia Jju cuad 'ijzjuc O lLfr oq( f i u u t . i v A r t A a J t to . J , - y J Q I o m M - $■ M l c q //u * b k

i ( J t f ^ a\fsJL fcu J J ja x U LU odu* (AM / Lui/ l i r f l 1 é *4 i . I A * ( L r t I J J Da 0 . J N r t Å l 'l / b t r t J ,' £ * ll D O d C Å A j.d j) \ ^ .C SJU dLu Jy i J b a u u é U i - a d J U o w s u 'td OCj> d Z lu d .

f c a j j . J tid U a J li y f i o a å J l/u o t A M o a j . d .

J tJ ( U é to J r to ^ / j a v u u i d , d u u j j r t d u u u ; J k j P u u a t k

L - a j tu ^ U w u U M o<jj ^ J J jl fic u ir tJ u

v lu Q fi IsU ^ /u . • y d . U - ( & / * k b . f ^ U jJ by f i j x Å

Page 137: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst

Å lb iA A iti; Jks-dM Åuji /a d u a Jjd - J d ic n c J ,i Jf(M fl/w doili '

( ? - c5^ Å c u u u (X tJ b c J L " j i ^ i / n d j U <l^ d . - /lu ic A t

> Iltjr10.ljzlfa, (&(u. , l u ttlAAJifcjuyOfjUvLaadi /tu cLlA(/m i/tcLta o j *** /f^o>

V JjJiJUxcUM. ' (jrMMJU ' Icuuj. /JUmX feuU*. J?OJ*£ JL~ /od^& LisQ uU A Q ^U U JAU C JU * i fr\JUUA ^ fa u i,

l & s u J L t c u j J - i Å T f l u ^ u d f i j u a p j a y W ^ t

/S ^ iu u - , $C l c S o k ' y / É o il. l i c u i / j s i M .

j j ( J \ t / ^ i jL A /) fa J fa sM x '• JL iG jjQ i ilJ c u u o u J d . f ø i l i - iu & d /

O jJ u J gl jl f i . Mac/. flff&olAr H u j Vk JjØ /A'd jrfffl/ujLA, Optø- 4tUU Ifiu th J/Æ, - J r

\ i d b £ j

Huli'c u u A u *

f J/0 McUmfi. f f l u q s i . / — q J -

S J i J f c L y i u u , J , t M ’ J - Q

" t f L f j A c

diM j&tftacLi fCitdiu (jcw - (fa. <ui fho/uvu>.a Jo'iCtiu C IcA&ofajLM ([((ZtyioU /Jo l>uLuaUiaU

i/i. £, JSQc / djGol - /£ocjjUJjuicL4/-’ ^ \/lucj i.7 5 S J 2 * t t o i

t t U i U u . jr j t , Ø jk J , ( 2 i JUa & 4 :

" o<fl d l

lo

m d f f

____ fu t

(Ju u Km , 'ik*if a c i l t

/ U c u r c u , -

l l j . H i o l o J l . M M ,

Page 138: Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotekm. Catharina Castensdatter, Datter af en i de Tider navn kundig Skipper og Købmand i Flensborg, Casten Matthsen og Anna, Sognepræst