dess aesm

Click here to load reader

Post on 31-May-2015

81 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. UUNNIIVVEERRSSIITTEE DDEE DDRROOIITT ,, DDEECCOONNOOMMIIEE EETT DDEESS SSCCIIEENNCCEESS DDAAIIXX--MMAARRSSEEIILLLLEE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- FFAACCUULLTTEE DDEE DDRROOIITT EETT DDEE SSCCIIEENNCCEE PPOOLLIITTIIQQUUEE DDAAIIXX--MMAARRSSEEIILLLLEE MMmmooiirree pprrsseenntt ppaarr PPaauull SSaannddffoorrdd PPoouurr llee DDEESSSS ddee DDrrooiitt MMaarriittiimmee eett ddeess TTrraannssppoorrttss SSoouuss llaa DDiirreeccttiioonn ddee MMoonnssiieeuurr CChhrriissttiiaann SSCCAAPPEELL.. LLAAGGEENNCCEE EEUURROOPPEEEENNNNEE PPOOUURR LLAA SSEECCUURRIITTEE MMAARRIITTIIMMEE

2. 2 AAnnnnee ddee ssoouutteennaannccee 22000011//22000022 SSOOMMMMAAIIRREE IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN....55 TTIITTRREE PPRREEMMIIEERR :: LLEESS DDEEFFAAIILLLLAANNCCEESS DDUU SSYYSSTTEEMMEE AACCTTUUEELL DDEE SSEECCUURRIITTEE MMAARRIITTIIMMEE1111 CChhaappiittrree pprreemmiieerr.. LLee rrllee pprriimmoorrddiiaall mmaaiiss iinnssuuffffiissaanntt ddee llOOrrggaanniissaattiioonn MMaarriittiimmee IInntteerrnnaattiioonnaallee..1122 DDeeuuxxiimmee cchhaappiittrree .. LLUUnniioonn EEuurrooppeennnnee :: ffeerr ddee llaannccee ddee llOOrrggaanniissaattiioonn MMaarriittiimmee IInntteerrnnaattiioonnaallee..1188 TTrrooiissiimmee cchhaappiittrree.. DDeess ccoonnttrrlleess nnaattiioonnaauuxx iinnssuuffffiissaannttss eett iinneeffffiiccaacceess2266 TTIITTRREE 22 LLAAGGEENNCCEE EEUURROOPPEEEENNNNEE PPOOUURR LLAA SSEECCUURRIITTEE MMAARRIITTIIMMEE :: EEMMEERRGGEENNCCEE DDUUNN CCOONNTTRRLLEE SSUUPPRRAANNAATTIIOONNAALL ....2288 PPrreemmiieerr cchhaappiittrree :: LLee vveecctteeuurr dduunnee hhaarrmmoonniissaattiioonn pprraallaabbllee uunnee ssccuurriitt mmaarriittiimmee dduurraabbllee..2299 DDeeuuxxiimmee cchhaappiittrree :: LLeess mmooyyeennss mmiiss ddiissppoossiittiioonn ddee llAAEESSMM..3388 TTIITTRREE 33.. AAGGEENNCCEE EEUURROOPPEENNNNEE PPOOUURR LLAA SSEECCUURRIITTEE MMAARRIITTIIMMEE OOUU EEMMBBRRYYOONN DDUUNNEE GGAARRDDEE CCOOTTEESS EEUURROOPPEEEENNNNEE ??..4477 3. 3 CChhaappiittrree pprreemmiieerr.. LLeess GGaarrddee cctteess aammrriiccaaiinneess :: mmiissssiioonnss ssiimmiillaaiirreess,, aapppprroocchhee ddiiffffrreennttee....4488 DDeeuuxxiimmee cchhaappiittrree.. UUnnee ggaarrddee cctteess eeuurrooppeennnnee..5522 CCOONNCCLLUUSSIIOONN..6600 RREESSUUMMEE LLeess ddggttss pprroovvooqquuss ppaarr llee nnaauuffrraaggee ddee llEErriikkaa ssuurr lleennvviirroonnnneemmeenntt bbrreettoonn oonntt rraappppeell aauuxx aauuttoorriittss ccoommmmuunnaauuttaaiirreess llaa nncceessssiitt ddee rreennffoorrcceerr llee ddiissppoossiittiiff eeuurrooppeenn ddee ssccuurriitt mmaarriittiimmee.. LLaa CCoommmmiissssiioonn EEuurrooppeennnnee aa ddoonncc pprrsseenntt ddeeuuxx ssrriieess ddee mmeessuurreess tteennddaanntt ppaalllliieerr aauuxx iinnssuuffffiissaanncceess dduu ssyyssttmmee aaccttuueell ddee ssccuurriitt mmaarriittiimmee.. CCee ssoonntt lleess ppaaqquueettss EErriikkaa II eett IIII.. LLee pprroojjeett dduunnee AAggeennccee EEuurrooppeennnnee ppoouurr llaa SSccuurriitt MMaarriittiimmee ffaaiitt ppaarrttiiee dduu sseeccoonndd ttrraaiinn ddee mmeessuurreess.. CCeettttee aaggeennccee ddooiitt nncceessssaaiirreemmeenntt ssiinnssccrriirree ddaannss uunn ccaaddrree ccoommmmuunnaauuttaaiirree eett nnoonn iinntteerrnnaattiioonnaall.. EEnn eeffffeett,, uunn tteell pprroojjeett nnee ppeeuutt ppaass ttrree rraalliiss aauu nniivveeaauu dduunnee ssttrruuccttuurree aauussssii uunniivveerrsseellllee qquuee llOOrrggaanniissaattiioonn MMaarriittiimmee IInntteerrnnaattiioonnaallee.. LLAAggeennccee EEuurrooppeennnnee ppoouurr llaa SSccuurriitt MMaarriittiimmee ppeerrmmeettttrraa ddaassssuurreerr llaa lliiaaiissoonn eennttrree lleess rrgglleemmeennttaattiioonnss ccoommmmuunnaauuttaaiirreess,, ffoorrtteemmeenntt iinnssppiirreess ddee llaa llggiissllaattiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee,, eett lleess ddiivveerrsseess ssttrruuccttuurreess nnaattiioonnaalleess.. LLaa mmiissee eenn uuvvrree dduunnee ppoolliittiiqquuee eeuurrooppeennnnee vviissaanntt aammlliioorreerr llaa ssccuurriitt mmaarriittiimmee ddaannss lleess eeaauuxx eeuurrooppeennnneess ddooiitt ssee ffaaiirree ddee ffaaoonn hhaarrmmoonniissee.. LLAAggeennccee ddeevvrraa ddoonncc ssaassssuurreerr qquuee lleess ddiiffffrreennttss EEttaattss mmeemmbbrreess ddee llUUnniioonn EEuurrooppeennnnee ccoonnttrrlleenntt lleess nnaavviirreess ttrraannssiittaanntt ppaarr lleeuurrss ppoorrttss aavveecc llaa mmmmee rriigguueeuurr.. PPoouurr ccee ffaaiirree eellllee oorrggaanniisseerraa,, ppaarr lliinntteerrmmddiiaaiirree ddee ssoonn DDiirreecctteeuurr EExxccuuttiiff,, ddeess vviissiitteess 4. 4 ddaannss lleess EEttaattss mmeemmbbrreess aaffiinn ddee ccoonnttrrlleerr llaapppplliiccaattiioonn ddeess nnoorrmmeess eeuurrooppeennnneess,, mmaaiiss ggaalleemmeenntt ppoouurr ffoorrmmeerr uunn ppeerrssoonnnneell llooccaall ccoommpptteenntt.. LLeess rraappppoorrttss ddee cceess vviissiitteess ppeerrmmeettttrroonntt llaa CCoommmmiissssiioonn EEuurrooppeennnnee ddaammlliioorreerr llaa llggiissllaattiioonn ccoommmmuunnaauuttaaiirree eett ddee ddggaaggeerr lleess mmeeiilllleeuurreess pprraattiiqquueess eenn mmaattiirree ddee ssccuurriitt mmaarriittiimmee.. AA lliimmaaggee dduu ssyyssttmmee aammrriiccaaiinn,, iill nneesstt ppaass eexxcclluu qquuee llUUnniioonn EEuurrooppeennnnee ffddrree lleess ddiivveerrsseess iinnssttiittuuttiioonnss iinnvveessttiieess ddee rreessppoonnssaabbiilliittss ttoouucchhaanntt llaa ssccuurriitt mmaarriittiimmee.. NNoouuss ppoouuvvoonnss ddoonncc nnoouuss iinntteerrrrooggeerr ssuurr llvveennttuuaalliitt dduunn ffuuttuurr ccoorrppss ddee ggaarrddee--cctteess eeuurrooppeennnnee ssee ddvveellooppppaanntt ssuurr lleess bbaasseess ddee llAAggeennccee EEuurrooppeennnnee ppoouurr llaa SSccuurriitt MMaarriittiimmee.. AABBSSTTRRAACCTT TThhee ppoolllluuttiioonn ccaauusseedd bbyy tthhee wwrreecckk ooff tthhee EErriikkaa aalloonngg tthhee FFrreenncchh ccooaassttss hhaass rreemmiinnddeedd tthhee EEuurrooppeeaann aauutthhoorriittiieess ooff tthhee nneecceessssiittyy ffoorr rreeiinnffoorrcceemmeenntt ooff mmaarriittiimmee ssaaffeettyy wwiitthhiinn tthhee EEuurrooppeeaann UUnniioonn.. TThhee EEuurrooppeeaann CCoommmmiissssiioonn hhaass tthheerreeffoorree pprroodduucceedd ttwwoo sseettss ooff mmeeaassuurreess aaiimmiinngg aatt iimmpprroovviinngg tthhee ffoorrmmeerr mmaarriittiimmee ssaaffeettyy ssyysstteemm:: tthhee EErriikkaa ppaacckkaaggeess II aanndd IIII.. TThhee eessttaabblliisshhmmeenntt ooff aa EEuurrooppeeaann MMaarriittiimmee SSaaffeettyy AAggeennccyy iiss aa pprrooppoossaall ooff tthhee sseeccoonndd EErriikkaa ppaacckkaaggee.. TThhiiss aaggeennccyy mmuusstt bbee sseett uupp iinn aa EEuurrooppeeaann ccoonntteexxtt aanndd nnoott aann iinntteerrnnaattiioonnaall oonnee.. IInnddeeeedd,, tthhee ssttrruuccttuurree ooffffeerreedd bbyy tthhee IInntteerrnnaattiioonnaall MMaarriittiimmee OOrrggaanniissaattiioonn iiss ffaarr ttoooo vvaasstt ttoo aallllooww tthhee ddeevveellooppmmeenntt ooff ssuucchh aa pprroojjeecctt.. TThhee EEuurrooppeeaann MMaarriittiimmee SSaaffeettyy AAggeennccyy sshhaallll ccoo--oorrddiinnaattee EEuurrooppeeaann rreegguullaattiioonnss,, mmoossttllyy iinnssppiirreedd bbyy iinntteerrnnaattiioonnaall lleeggiissllaattiioonn,, aanndd tthhee vvaarriioouuss llooccaall aauutthhoorriittiieess.. 5. 5 TThhee aapppplliiccaattiioonn ooff aann eeffffiicciieenntt EEuurrooppeeaann mmaarriittiimmee ssaaffeettyy ppoolliiccyy mmuusstt bbee bbrroouugghhtt oouutt iinn aa hhaarrmmoonniisseedd mmaannnneerr.. TThhee AAggeennccyy mmuusstt tthheerreeffoorree bbee aassssuurreedd tthhaatt tthhee iinnssppeeccttiioonnss ppeerrffoorrmmeedd bbyy tthhee llooccaall ssttaaffff aarree ddoonnee ssoo wwiitthh tthhee ssaammee rriiggoouurr tthhrroouugghhoouutt tthhee ppoorrttss ooff tthhee EEuurrooppeeaann UUnniioonn.. TToo ddoo ssoo,, tthhee AAggeennccyy sshhaallll oorrggaanniissee,, tthhrroouugghh iittss EExxeeccuuttiivvee DDiirreeccttoorrss aauutthhoorriittyy,, vviissiittss ttoo tthhee MMeemmbbeerr SSttaatteess ssoo aass ttoo iinnssppeecctt tthhee eeffffeeccttiivveenneessss ooff EEuurrooppeeaann lleeggiissllaattiioonn,, bbuutt aallssoo ttoo ttrraaiinn tthhee llooccaall aauutthhoorriittiieess.. TThhee AAggeennccyy sshhaallll tthheenn pprroodduuccee rreeppoorrttss aaiimmiinngg aatt iimmpprroovviinngg,, iiff nneeeedd,, tthhee aapppprroopprriiaattee EEuurrooppeeaann rreegguullaattiioonnss.. WWee mmuusstt ffiinnaallllyy qquueessttiioonn oouurrsseellvveess oonn tthhee ffuuttuurree ssttrruuccttuurree tthhee EEuurrooppeeaann MMaarriittiimmee SSaaffeettyy AAggeennccyy mmiigghhtt ddeevveelloopp ttoowwaarrddss.. IInnddeeeedd,, tthhee UU..SS.. CCooaasstt GGuuaarrddss hhaadd iinniittiiaallllyy ttaakkeenn tthhee ffoorrmm ooff aann aaggeennccyy.. TThheeyy nnooww cceennttrraalliissee aallll ccoommppeetteenntt aauutthhoorriittiieess iinn rreellaattiioonn ttoo mmaarriittiimmee ssaaffeettyy.. TThhee EEuurrooppeeaann AAggeennccyy mmiigghhtt jjuusstt bbee tthhee ffiirrsstt sstteepp ttoowwaarrddss aa EEuurrooppeeaann CCooaasstt GGuuaarrdd.. IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN .. LLeess 2211 eett 2222 jjuuiinn sseesstt tteennuu SSvviillllee uunn ssoommmmeett rruunniissssaanntt lleess qquuiinnzzee cchheeffss ddEEttaatt eett ddee GGoouuvveerrnneemmeenntt ddeess qquuiinnzzee ppaayyss mmeemmbbrreess ddee llUUnniioonn EEuurrooppeennnnee.. 6. 6 AA lloorrddrree dduu jjoouurr ddee ccee ssoommmmeett,, llaa ddtteerrmmiinnaattiioonn ddee lliimmppllaannttaattiioonn ddeess ssiiggeess ddeess ffuuttuurreess aaggeenncceess eenn ccoouurrss ddee ccrraattiioonn ppaarr llaa CCoommmmiissssiioonn EEuurrooppeennnnee.. EElllleess ssoonntt aauu nnoommbbrree ddee 1111,, eett iill eesstt ffoorrtt pprroobbaabbllee qquuee lleess QQuuiinnzzee eeuurrooppeennss ssee lleess ddiissppuutteenntt.. IIll nnyy eenn aauurraa mmaallhheeuurreeuusseemmeenntt ppaass aasssseezz ppoouurr ttoouutt llee mmoonnddee,, llaa lluuttttee sseerraa ddoonncc ttrrss cceerrttaaiinneemmeenntt aacchhaarrnnee.. LLeess pprrccddeennttss ssoommmmeettss eeuurrooppeennss,, ddoonntt cceelluuii qquuii sseesstt tteennuu LLaaeekkeenn dduu 1122 aauu 1155 ddcceemmbbrree ddeerrnniieerr nnoonntt ppaass aabboouuttii llaa rrppaarrttiittiioonn ttaanntt aatttteenndduuee ddeess ssiiggeess ddeess ffuuttuurreess aaggeenncceess.. LLee pprroojjeett ddee rrppaarrttiittiioonn aaddrreessss ppaarr llaa pprrssiiddeennccee bbeellggee aa tt rreejjeett ppaarr pplluussiieeuurrss mmeemmbbrreess,, ddoonntt llaa FFrraannccee eett llIIttaalliiee11 .. EEnn eeffffeett,, llaa pprrssiiddeennccee bbeellggee aavvaaiitt ddssiiggnn LLiissbboonnnnee ccoommmmee ssiiggee dduunnee aaggeennccee ffoorrtteemmeenntt ccoonnvvooiittee ppaarr llaa FFrraannccee,, llAAggeennccee EEuurrooppeennnnee ppoouurr llaa SSccuurriitt MMaarriittiimmee ((ccii--aapprrss llAAEESSMM oouu llAAggeennccee)).. LLaa FFrraannccee ssoouuttiieenntt llaa ccaannddiiddaattuurree ddee llaa mmttrrooppoollee ddee NNaanntteess SSaaiinntt--NNaazzaaiirree eenn vvuuee ddee lloobbtteennttiioonn ddee cceettttee aaggeennccee.. EEllllee ssee ffoonnddee nnoottaammmmeenntt ssuurr llaa ssiittuuaattiioonn ggooggrraapphhiiqquuee ddee llaa ccttee aattllaannttiiqquuee ffrraannaaiissee,, ddeess ddaannggeerrss ddee llaa nnaavviiggaattiioonn eett eenn ccoonnssqquueennccee ddeess rriissqquueess ddee ppoolllluuttiioonn lleevvss aauuxxqquueellss eellllee eesstt eexxppoossee,, ppoouurr aattttiirreerr llAAggeennccee vveerrss NNaanntteess.. LLaarrgguummeenntt mmaajjeeuurr ddoonntt ddiissppoossee llaa FFrraannccee rrssuullttee bbiieenn vviiddeemmmmeenntt ddee llaa ccaattaassttrroopphhee ddee llEErriikkaa.. SSeelloonn MMoonnssiieeuurr JJaaccqquueess CChhiirraacc ""NNaanntteess SSaaiinntt NNaazzaaiirree eett lleess PPaayyss ddee llaa LLooiirree,, ddoonntt llee lliittttoorraall aa ttaanntt ssoouuffffeerrtt dduu nnaauuffrraaggee ddee ll''EErriikkaa,, 1 Un dner de marchandages. par Arnaud LEPARMENTIER et Laurent ZECCHINI. Article publi le 16 dcembre 2001 dans Le Monde. 7. 7 pprrsseenntteenntt,, oobbjjeeccttiivveemmeenntt,, pplluuss ddee ttiittrree qquu''aauuccuunn aauuttrree ccaannddiiddaatt eenn EEuurrooppee aaccccuueeiilllliirr llaa ffuuttuurree aaggeennccee..""22 DDee mmmmee LLiioonneell JJoossppiinn ddccllaarraaiitt qquuee ""LLaa ssyymmbboolliiqquuee ddee ll''OOuueesstt,, ccoommppttee tteennuu ddee ll''hhiissttooiirree ddrraammaattiiqquuee ddee llaa ssccuurriitt mmaarriittiimmee ppoouurr llaa FFrraannccee,, iimmppoossee ddee cchhooiissiirr llaa vviillllee ddee NNaanntteess..""33 RRaappppeelloonnss bbrriivveemmeenntt lleess qquueellqquueess cchhiiffffrreess ddee llaa ccaattaassttrroopphhee.. LLEErriikkaa,, ppttrroolliieerr bbaattttaanntt ppaavviilllloonn mmaallttaaiiss,, eesstt aaffffrrtt ppaarr llaa ccoommppaaggnniiee TToottaall FFiinnaa llee 1100 ddcceemmbbrree 11999999 ppoouurr uunn ttrraannssppoorrtt ddee DDuunnkkeerrqquuee LLiivvoouurrnnee.. IIll ttrraannssppoorrttee 3300 000000 ttoonnnneess ddee ttoonnnneess ddee ffuueell.. LLee 1122 ddcceemmbbrree,, ssaa ccooqquuee ssee ffeenndd eenn ddeeuuxx aauu llaarrggee dduu ssuudd ddee llaa ppooiinnttee ddee llaa BBrreettaaggnnee,, ddvveerrssaanntt ddaannss llOOccaann AAttllaannttiiqquuee uunnee mmaarree nnooiirree aauuxx ccoonnssqquueenncceess ddrraammaattiiqquueess.. EEnn ccee qquuii ccoonncceerrnnee lleess ddggttss ccaauussss lleennvviirroonnnneemmeenntt ,, ccee ssoonntt 445500 kkiilloommttrreess ddeess cctteess ffrraannaaiisseess qquuii oonntt tt ppoolllluueess ppaarr 1155 000000 ttoonnnneess ddee ffuueell ddvveerrssss,, eennttrree 660000 000000 eett uunn mmiilllliioonn ddooiisseeaauuxx qquuii oonntt tt ttoouucchhss,, ddoonntt uunnee ggrraannddee mmaajjoorriitt nnaa ppaass ssuurrvvccuu.. LLeess ccrrddiittss aaffffeeccttss aauuxx PPllaannss PPOOLLMMAARR ssllvveenntt pprrss ddee 1155 mmiilllliioonnss ddeeuurrooss.. EEnn ccee qquuii ccoonncceerrnnee llaa ppeerrttee ddee vviieess hhuummaaiinneess,, hheeuurreeuusseemmeenntt,, iill nnyy eenn aa ppaass eeuu.. LLeess 2266 mmeemmbbrreess ddqquuiippaaggee oonntt ppuu ttrree hhlliittrreeuuiillllss aavvaanntt qquuee llee nnaavviirree nnee ssoommbbrree.. EEnn rreevvaanncchhee lleess aaccttiivviittss ccoonnoommiiqquueess aaffffrreenntteess aauu lliittttoorraall oonntt ggaalleemmeenntt tt ffoorrtteemmeenntt ttoouucchheess.. LLee lliittttoorraall bbrreettoonn qquuii ccoommppttee eesssseennttiieelllleemmeenntt ssuurr lleess aaccttiivviittss ddee ppcchhee eett ssuurr llee ttoouurriissmmee aa ccoonnnnuu uunn ccoonnssiiddrraabbllee mmaannqquuee ggaaggnneerr44 .. 2 Communiqu du Prsident de la Rpublique du 7 dcembre 2001, recueilli sur le site de la candidature officielle de Nantes. www.nsn-candidature.com 3 Extrait de la confrence de presse l'issue du Conseil europen de Laeken, Belgique. 15 dcembre 2001. 4 Mmoire Laffaire Erika prsent par Chlo Ebert pour le DESS de Droit Maritime et Transports de la Facult de Droit dAix-en-Provence. Anne de soutenance 1999/2000. 8. 8 LLee bbiillaann eesstt iinnqquuiittaanntt.. NNoouuss ppoouuvvoonnss cchhiiffffrreerr aauu ttoottaall lleess ddoommmmaaggeess ssuubbiiss ppaarr lleess cctteess ffrraannaaiisseess pplluuss dduunn mmiilllliiaarrdd ddeeuurrooss.. IIll ffaauutt aajjoouutteerr cceellaa lliimmppaacctt ppssyycchhoollooggiiqquuee qquuuunnee tteellllee ccaattaassttrroopphhee ppeeuutt aavvooiirr ssuurr llooppiinniioonn ppuubblliiqquuee,, uunn iimmppaacctt aaccccrruu ppaarr uunnee ddrraammaattiissaattiioonn eexxcceessssiivvee rraalliissee ppaarr lleess mmeeddiiaa ddee llaa ccaattaassttrroopphhee ddee llEErriikkaa.. MMaaiiss cceettttee ccaattaassttrroopphhee aa eeuu llaavvaannttaaggee ddee pprroovvooqquueerr uunn lleeccttrroocchhoocc aattttiirraanntt ttoouuss lleess rreeggaarrddss ssuurr llttaatt ddee llaa ssccuurriitt mmaarriittiimmee ddaannss llee ttrraannssppoorrtt ddee pprroodduuiittss ppttrroolliieerrss.. UUnnee ffooiiss ccaallmmee llaa ffoollllee rreecchheerrcchhee ddee rreessppoonnssaabblleess,, vvooiirree ddee bboouuccss mmiissssaaiirreess aanniimmee eett eennccoouurraaggee ppaarr lleess mmeeddiiaa,, nnoouuss aavvoonnss ppuu aassssiisstteerr uunnee rrfflleexxiioonn ggnnrraallee mmeennee llaa ffooiiss ppaarr lleess iinnssttaanncceess ffrraannaaiisseess,, ccoommmmuunnaauuttaaiirreess eett iinntteerrnnaattiioonnaalleess,, ttoouutteess ddtteerrmmiinneess ffaaiirree eenn ssoorrttee qquuuunnee aauuttrree ccaattaassttrroopphhee nnee ssee rreepprroodduuiissee ppaass.. CCeett eeffffoorrtt ddee rrfflleexxiioonn aa eennttrraann uunn ttrraavvaaiill llggiissllaattiiff llcchheellllee ccoommmmuunnaauuttaaiirree.. EEllllee aa tt lloorriiggiinnee dduunn mmoouuvveemmeenntt llggiissllaattiiff iimmppoorrttaanntt ddee llaa ppaarrtt ddee llaa CCoommmmiissssiioonn EEuurrooppeennnnee eenn vvuuee ddee llaaddooppttiioonn ddee mmeessuurreess vviissaanntt rreennffoorrcceerr llaa ssccuurriitt mmaarriittiimmee eett ddvviitteerr qquuee ssee rreepprroodduuiisseenntt llaavveenniirr ccee ggeennrree ddee ccaattaassttrroopphhee.. UUnn pprreemmiieerr ccoorrppss ddee mmeessuurreess aa tt ccoommmmuunniiqquu ppaarr llaa CCoommmmiissssiioonn EEuurrooppeennnnee llee 2211 mmaarrss 22OOOOOO,, ssooiitt sseeuulleemmeenntt ttrrooiiss mmooiiss aapprrss qquuee llEErriikkaa aaiitt ccoommmmeenncc ddvveerrsseerr ssoonn ffuueell ddaannss llooccaann.. CCeesstt llee PPaaqquueett EErriikkaa II 55 tteennddaanntt aammlliioorreerr llaa ssccuurriitt dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee ddeess pprroodduuiittss ppttrroolliieerrss.. 5 Paquet Erika 1. COM(2000) 142 final. Journal Officiel des Communauts Europennes C 212 E. 21 mars 2000. 9. 9 LLee PPaaqquueett EErriikkaa II vviissee rreemmpplliirr ttrrooiiss bbuuttss qquuee llaa CCoommmmiissssiioonn ccoonnssiiddrree ccoommmmee ttaanntt ffoonnddaammeennttaauuxx eenn vvuuee ddee rreennffoorrcceerr llaa ssccuurriitt mmaarriittiimmee:: rreennffoorrcceerr lleess ccoonnttrrlleess ddaannss lleess ppoorrttss,, rreennffoorrcceerr lleess ccoonnttrrlleess ssuurr lleess aaccttiivviittss ddeess ssoocciittss ddee ccllaassssiiffiiccaattiioonn,, aaccccllrreerr llee ccaalleennddrriieerr ddlliimmiinnaattiioonn ddeess ppttrroolliieerrss ssiimmppllee ccooqquuee.. CCee pprreemmiieerr ppaaqquueett ddee mmeessuurreess aa tt rraappiiddeemmeenntt ssuuiivvii ppaarr uunn ddeeuuxxiimmee ccoorrppss ddee mmeessuurreess,, llee ppaaqquueett EErriikkaa IIII 66 ,, ssuurr pprrooppoossiittiioonn ddee llaa CCoommmmiissssiioonn dduu 66 ddcceemmbbrree 22000000.. CCee ddeeuuxxiimmee ttrraaiinn ddee mmeessuurreess aavvaaiitt tt eennccoouurraagg ppaarr llee CCoonnsseeiill eeuurrooppeenn ddee BBiiaarrrriittzz.. CCee ddeerrnniieerr ssoouuhhaaiittaaiitt vvooiirr cceettttee sseeccoonnddee pprrooppoossiittiioonn ccoommpplltteerr llee ppaaqquueett EErriikkaa II.. UUnnee ffooiiss ddee pplluuss,, uunn ppllaann ddaaccttiioonn eenn ttrrooiiss ppaarrttiieess vviieenntt rreennffoorrcceerr llee ddiissppoossiittiiff eeuurrooppeenn ddee ssccuurriitt mmaarriittiimmee,, ppaarr :: llaa mmiissee eenn ppllaaccee dduunn ssyyssttmmee ccoommmmuunnaauuttaaiirree ddee ssuuiivvii,, ddee ccoonnttrrllee,, eett ddiinnffoorrmmaattiioonn ssuurr llee ttrraaffiicc mmaarriittiimmee,, llaa ccrraattiioonn dduunn ffoonnddss ddiinnddeemmnniissaattiioonn ppoouurr lleess ddoommmmaaggeess dduuss llaa ppoolllluuttiioonn ppaarr lleess hhyyddrrooccaarrbbuurreess ddaannss lleess eeaauuxx eeuurrooppeennnneess,, llaa ccrraattiioonn dduunnee aaggeennccee eeuurrooppeennnnee ddee llaa ssccuurriitt mmaarriittiimmee.. CCeettttee aaggeennccee eeuurrooppeennnnee aauurraaiitt ppoouurr bbuutt ddee ssoouutteenniirr llaaccttiioonn ddee llaa CCoommmmiissssiioonn eett ddeess EEttaattss mmeemmbbrreess ddaannss llaapppplliiccaattiioonn eett llee ccoonnttrrllee ddee llaa llggiissllaattiioonn ccoommmmuunnaauuttaaiirree ddaannss llee ddoommaaiinnee ddee llaa ssccuurriitt mmaarriittiimmee,, aaiinnssii qquuee ddaannss llvvaalluuaattiioonn ddee ssoonn eeffffiiccaacciitt.. 6 Paquet Erika 2. Communication COM(2000) 802 final du 6 dcembre 2000. 10. 10 AAccttuueelllleemmeenntt eenn sseeccoonnddee lleeccttuurree ppaarr llee PPaarrlleemmeenntt eeuurrooppeenn,, lloorrggaanniissaattiioonn eett lleess mmiissssiioonnss ddee llAAggeennccee nnee ssoonntt ppaass eennccoorree ggrraavvss ddaannss llee mmaarrbbrree.. MMaaiiss iill eesstt nnaannmmooiinnss ppeeuu pprroobbaabbllee qquuee sseess ssttaattuuttss ccoonnnnaaiisssseenntt ddeess mmooddiiffiiccaattiioonnss rraaddiiccaalleess ppaarr rraappppoorrtt ccee qquuaa pprrooppooss llaa CCoommmmiissssiioonn eeuurrooppeennnnee.. IIll nnoouuss eesstt ddoonncc ppoossssiibbllee,, llhheeuurree aaccttuueellllee,, ddeeffffeeccttuueerr uunnee ttuuddee ssuurr cceettttee AAggeennccee qquuii ccoonnssttiittuuee uunn ppaass iimmppoorrttaanntt ddaannss llee pprroocceessssuuss ddee ffoorrmmaattiioonn dduunnee EEuurrooppee ddee llaa ssccuurriitt mmaarriittiimmee.. MMaaiiss cceettttee ttuuddee nnoouuss iimmppoossee ddee ccoommpprreennddrree aauu pprraallaabbllee lleess mmoottiivvaattiioonnss ddeess rrddaacctteeuurrss ddeess ppaaqquueettss EErriikkaa II eett IIII.. LLAAggeennccee EEuurrooppeennnnee ppoouurr llaa SSccuurriitt MMaarriittiimmee vviieennddrraa ccoonnttrriibbuueerr ccee qquuee nnee ssee rreepprroodduuiisseenntt pplluuss ddeess ccaattaassttrroopphheess ddee lleennvveerrgguurree ddee cceellllee qquuii aa mmaarrqquu llaa ffiinn dduu ddeerrnniieerr mmiillllnnaaiirree.. IIll nnoouuss eesstt ddoonncc nncceessssaaiirree ddttuuddiieerr ddaannss uunn pprreemmiieerr tteemmppss llaa nnaattuurree dduu ssyyssttmmee eeuurrooppeenn ddee ssccuurriitt mmaarriittiimmee aavvaanntt llEErriikkaa,, vvooiirr eenn qquuooii iill aa nnaa ppaass tt ccaappaabbllee ddvviitteerr uunnee tteellllee ccaattaassttrroopphhee aaffiinn ddee ccoommpprreennddrree ccoommmmeenntt lliiddee dduunnee aaggeennccee eeuurrooppeennnnee ppuuiissssee ppaarraattrree pprriimmoorrddiiaallee.. CCeeppeennddaanntt,, cceettttee rrfflleexxiioonn ssuurr lliinneeffffiiccaacciitt dduu ssyyssttmmee aaccttuueell ddee pprrootteeccttiioonn mmaarriittiimmee aauu sseeiinn dduunn ccaaddrree ddffiinnii,, cceelluuii ddee llUUnniioonn EEuurrooppeennnnee,, sseerraa iinnssuuffffiissaanntt ddaannss llee ccaaddrree ddee nnoottrree ttuuddee.. EEnn eeffffeett,, cceesstt aauu nniivveeaauu iinntteerrnnaattiioonnaall qquuee lleennjjeeuu ddee llaa ssccuurriitt mmaarriittiimmee pprreenndd ttoouuttee ssaa vvaalleeuurr.. LLaa ssccuurriitt mmaarriittiimmee eesstt llee pprroobbllmmee ddee ttoouuss,, cceesstt ddoonncc llcchheellllee iinntteerrnnaattiioonnaallee qquuee ddeess ssoolluuttiioonnss ddooiivveenntt ttrree ttrroouuvveess.. UUnnee iinnssttaannccee iinntteerrnnaattiioonnaallee aa llaa mmiissssiioonn ddee ssaassssuurreerr qquuee lleess mmeerrss ssooiieenntt pplluuss ssrreess,, cceesstt llOOrrggaanniissaattiioonn MMaarriittiimmee IInntteerrnnaattiioonnaallee.. CCeesstt aauu nniivveeaauu ddee cceettttee oorrggaanniissaattiioonn oonnuussiieennnnee qquuuunn ggrrooss ttrraavvaaiill llggiissllaattiiff aa ddjj tt ffaaiitt eett qquuee llaa pplluuppaarrtt ddeess 11. 11 ccoonnvveennttiioonnss iinntteerrnnaattiioonnaalleess oonntt tt rrddiiggeess.. MMaaiiss ll eennccoorree,, llee ssyyssttmmee ddee llOOMMII nnaa ppaass ppeerrmmiiss ddvviitteerr ccee qquuii eesstt aarrrriivv aauu llaarrggee ddeess cctteess ffrraannaaiisseess.. LLeess ddffaaiillllaanncceess dduu ssyyssttmmee aaccttuueell,, qquuee ccee ssooiitt aauu nniivveeaauu nnaattiioonnaall,, eeuurrooppeenn oouu iinntteerrnnaattiioonnaall ffeerroonntt ddoonncc lloobbjjeett dduunnee ttuuddee ddaannss uunn pprreemmiieerr ttiittrree,, eett sseerroonntt llee pprraallaabbllee iinnddiissppeennssaabbllee uunnee ttuuddee dduu pprroojjeett ddaaggeennccee eeuurrooppeennnnee.. CCeettttee ttuuddee pprraallaabbllee nnoouuss oouuvvrriirraa llaa vvooiiee lleexxaammeenn dduu rrllee mmmmee ddee llAAggeennccee EEuurrooppeennnnee ppoouurr llaa SSccuurriitt MMaarriittiimmee.. LLeess ddffaaiillllaanncceess dduu ssyyssttmmee tteelllleess qquuee nnoouuss lleess aauurroonnss ttuuddiieess ddaannss llee pprreemmiieerr ttiittrree mmeettttrroonntt eenn lluummiirree lliimmppaacctt qquuee ppeeuutt aavvooiirr cceettttee aaggeennccee eeuurrooppeennnnee ssuurr llaammlliioorraattiioonn ddeess ccoonnddiittiioonnss ddee nnaavviiggaattiioonn aauuttoouurr ddeess cctteess eeuurrooppeennnneess.. NNoouuss vveerrrroonnss ddoonncc eenn qquuooii lleess ddiiffffrreenntteess ttcchheess iimmppoosseess llaaggeennccee vviieennddrroonntt ccoorrrriiggeerr lleess ddffaaiillllaanncceess vvooqquueess pprrccddeemmmmeenntt eett pprrvveenniirr llaa ssuurrvveennaannccee ddaacccciiddeennttss ffuuttuurrss.. NNoouuss ttuuddiieerroonnss ddoonncc ddaannss uunn sseeccoonndd ttiittrree lleess ccaarraaccttrriissttiiqquueess ddee llAAggeennccee,, aaffiinn ddee mmiieeuuxx ccoommpprreennddrree ssoonn rrllee,, ssoonn ffoonnccttiioonnnneemmeenntt eett ddoonncc ssaa nncceessssiitt.. CCee sseeccoonndd ttiittrree sseerraa aauussssii llooccccaassiioonn ddee ffaaiirree uunn ppooiinntt ssuurr llttaatt ddaavvaanncceemmeenntt ddee llaattttrriibbuuttiioonn dduu ssiiggee ddee llAAggeennccee.. DDaannss uunn ttrrooiissiimmee eett ddeerrnniieerr tteemmppss,, iill nnoouuss ffaauuddrraa ffaaiirree lleeffffoorrtt ddee ssee rraappppeelleerr qquuee llaa CCoommmmiissssiioonn eeuurrooppeennnnee nnaa ppaass iinnvveenntt llee ccoonncceepptt ddaaggeennccee ddee llaa ssccuurriitt mmaarriittiimmee,, eett qquuee ccee mmooddllee iinnssttiittuuttiioonnnneell ssee rreettrroouuvvee ssoouuss ddiiffffrreenntteess ffoorrmmeess eett ddaannss ddiiffffrreennttss ppaayyss.. LLeess EEttaattss UUnniiss ccoonnnnaaiisssseenntt uunn ssyyssttmmee ddee ggaarrddeess cctteess ddoonntt nnoouuss ppoouuvvoonnss rreettrroouuvveerr cceerrttaaiinneess ccaarraaccttrriissttiiqquueess ddaannss llee pprroojjeett eeuurrooppeenn.. UUnnee ttuuddee ddeess aauuttrreess ssttrruuccttuurreess eenn cchhaarrggee ddee mmiissssiioonnss aaffffrreenntteess llaa ssccuurriitt mmaarriittiimmee,, qquuee ccee ssooiitt cchheezz nnooss vvooiissiinnss eeuurrooppeennss oouu cchheezz nnooss vvooiissiinnss pplluuss llooiinnttaaiinnss,, nnoouuss 12. 12 ppeerrmmeettttrraa ddee ccoommpprreennddrree eett ddee jjuussttiiffiieerr llee cchhooiixx rraalliiss ppaarr lleess rrddaacctteeuurrss dduu pprroojjeett ddaaggeennccee eeuurrooppeennnnee.. CCeettttee ttuuddee ddeess aauuttrreess ssyyssttmmeess ppoouurrrraa ggaalleemmeenntt nnoouuss ccllaaiirreerr ssuurr llvveennttuuaalliitt ddee llaa ccoonnssttiittuuttiioonn dduunnee ggaarrddee--cctteess ccoonnssqquueennttee llaa pprreemmiirree ttaappee qquuee rreepprrsseenntteerraaiitt llAAggeennccee.. AAiinnssii uunnee ccoommppaarraaiissoonn aavveecc ddaauuttrreess ssttrruuccttuurreess cchhaarrggeess ddaassssuurreerr llaa ssccuurriitt mmaarriittiimmee ttrraavveerrss llee mmoonnddee nnoouuss ppeerrmmeettttrraa ddee mmeettttrree eenn lluummiirree cceerrttaaiinnss eeffffoorrttss qquuii oonntt tt ffaaiittss ppaarr lleess rrddaacctteeuurrss dduu pprroojjeett ddaaggeennccee eeuurrooppeennnnee,, ddee mmmmee qquuee nnoouuss ddoonnnneerr uunnee iiddee dduu mmooddllee vveerrss lleeqquueell nnoottrree eemmbbrryyoonn ddaaggeennccee ppoouurrrraa vvoolluueerr.. TTIITTRREE PPRREEMMIIEERR :: LLEESS DDEEFFAAIILLLLAANNCCEESS DDUU SSYYSSTTEEMMEE AACCTTUUEELL DDEE SSEECCUURRIITTEE MMAARRIITTIIMMEE.. TToouutt ccoommmmee llee nnaauuffrraaggee ddee llEErriikkaa aauurraa,, ddiiccii qquueellqquueess aannnneess,, ppeerrmmiiss llee rreennffoorrcceemmeenntt ddeess tteexxtteess rreellaattiiffss llaa ssccuurriitt mmaarriittiimmee,, cceesstt ssuuiittee aauuxx pprrccddeenntteess ccaattaassttrroopphheess qquuii oonntt jjaalloonnnn llhhiissttooiirree mmaarriittiimmee qquuee ddeess aavvaanncceess oonntt ppuu ttrree ffaaiitteess,, eett cceeccii eesssseennttiieelllleemmeenntt aauu sseeiinn ddee llOOrrggaanniissaattiioonn MMaarriittiimmee IInntteerrnnaattiioonnaallee.. AAuujjoouurrddhhuuii,, lleess pprriinncciippaauuxx tteexxtteess rrggiissssaanntt llaa ssccuurriitt mmaarriittiimmee nnoouuss pprroovviieennnneenntt ddee cceettttee oorrggaanniissaattiioonn.. NNoouuss ttuuddiieerroonnss ddoonncc ddaannss uunn pprreemmiieerr cchhaappiittrree llee ttrraavvaaiill ddee llOOMMII eett lleess pprrooggrrss qquuee cceettttee oorrggaanniissaattiioonn aa aappppoorrttss aauu ssyyssttmmee iinntteerrnnaattiioonnaall ddee ssccuurriitt mmaarriittiimmee.. 13. 13 MMaaiiss ffaaccee aauu mmoonnooppoollee ddee llaa ssccuurriitt mmaarriittiimmee qquuee ppeeuutt rreepprrsseenntteerr llOOMMII,, llUUnniioonn EEuurrooppeennnnee aa ggaalleemmeenntt ddvveelloopppp uunnee ppoolliittiiqquuee ddee llaa ssccuurriitt mmaarriittiimmee ddoonntt lloobbjjeeccttiiff ppoouurrrraaiitt ttrree ddee ffaaiirree ppeesseerr lleess cchhooiixx eeuurrooppeennss aauu nniivveeaauu iinntteerrnnaattiioonnaall.. NNoouuss ttuuddiieerroonnss ddoonncc ddaannss uunn sseeccoonndd tteemmppss lliimmppaacctt ddeess ppoolliittiiqquueess eeuurrooppeennnneess ssuurr llee ttrraavvaaiill ddee llOOMMII.. NNoouuss vveerrrroonnss ffiinnaalleemmeenntt qquuee cceesstt aauuxx EEttaattss eett cceerrttaaiinnss oorrggaanniissmmeess ddoorriiggiinnee pprriivvee ((ddoonntt lleess ssoocciittss ddee ccllaassssiiffiiccaattiioonn)) qquuiinnccoommbbee llaa mmiissee eenn uuvvrree ddee llaa ssccuurriitt mmaarriittiimmee tteellllee qquueellllee aa tt ddiiccttee ppaarr lleess iinnssttaanncceess iinntteerrnnaattiioonnaalleess.. CCeesstt ggnnrraalleemmeenntt aauu nniivveeaauu ddee ccee mmaaiilllloonn eexxccuuttiiff qquuee llee ssyyssttmmee ccoonnnnaatt sseess pplluuss ggrraannddeess ddffaaiillllaanncceess,, rreemmeettttaanntt aaiinnssii ttoouutt llee ddiissppoossiittiiff eenn ccaauussee.. CChhaappiittrree pprreemmiieerr.. LLee rrllee pprriimmoorrddiiaall mmaaiiss iinnssuuffffiissaanntt ddee llOOrrggaanniissaattiioonn MMaarriittiimmee IInntteerrnnaattiioonnaallee.. LLOOrrggaanniissaattiioonn MMaarriittiimmee IInntteerrnnaattiioonnaallee eesstt llhheeuurree aaccttuueellllee lliinnssttaannccee iinntteerrnnaattiioonnaallee ddoonntt lleess tteexxtteess eenn mmaattiirree ddee ssccuurriitt mmaarriittiimmee oonntt vvooccaattiioonn ssaapppplliiqquueerr llee pplluuss llaarrggeemmeenntt ppoossssiibbllee.. NNoouuss nnoouuss eeffffoorrcceerroonnss ddoonncc ddee pprrsseenntteerr eenn qquuooii cceess tteexxtteess ppeerrmmeetttteenntt ddee rrdduuiirree llaa cciirrccuullaattiioonn ddee nnaavviirreess ssoouuss nnoorrmmeess ((pprreemmiirree sseeccttiioonn)).. 14. 14 MMaaiiss llOOMMII nnee sseemmbbllee ppaass ddiissppoosseerr ddee ssuuffffiissaammmmeenntt ddee ppoouuvvooiirrss ppoouurr pprrvveenniirr eeffffiiccaacceemmeenntt llaa ppoolllluuttiioonn ppaarr hhyyddrrooccaarrbbuurreess.. NNoouuss mmeettttrroonnss ddoonncc eenn vviiddeennccee lliimmppuuiissssaannccee ddee llOOMMII qquuaanntt llaa mmiissee eenn uuvvrree ddee ssaa ppoolliittiiqquuee ddee ssccuurriitt mmaarriittiimmee.. ((ddeeuuxxiimmee sseeccttiioonn)).. PPrreemmiirree sseeccttiioonn :: LLaa nncceessssaaiirree vvooccaattiioonn uunniivveerrsseellllee ddee llOOrrggaanniissaattiioonn MMaarriittiimmee IInntteerrnnaattiioonnaallee.. CCeesstt eenn 11994488,, GGeennvvee,, qquuuunnee ccoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee ttaabblliiee ddaannss llee ccaaddrree ddee llOONNUU,, ccrraa llOOrrggaanniissaattiioonn MMaarriittiimmee IInntteerrnnaattiioonnaallee ((llOOMMII)).. CCee nneesstt qquueenn 11995588 qquueellllee eennttrraa eenn vviigguueeuurr eett ppuutt ccoommmmeenncceerr ssoonntt lloouurrdd ttrraavvaaiill llggiissllaattiiff.. OOrrggaanniissaattiioonn ccaarraaccttrree tteecchhnniiqquuee,, eellllee rreeggrroouuppee aauujjoouurrddhhuuii 115588 EEttaattss mmeemmbbrreess ((yy ccoommpprriiss ddeess EEttaattss ssaannss lliittttoorraall qquuii oonntt uunnee fflloottttee,, ccoommmmee llaa SSuuiissssee))77 .. LLiieeuu ddee ddbbaatt pprriivviillggii,, eellllee eesstt lloorriiggiinnee ddee pplluuss ddee qquuaarraannttee ccoonnvveennttiioonnss.. EEllllee jjoouuee ddoonncc uunn rrllee nnoorrmmaattiiff iinnddiissppeennssaabbllee eenn mmaattiirree ddee ssccuurriitt mmaarriittiimmee.. IInniittiiaalleemmeenntt mmiissee eenn ppllaaccee aaffiinn ddee pprrsseerrvveerr lleess vviieess hhuummaaiinneess eenn mmeerr,, llOOMMII pprrppaarraa ddeess ccoonnvveennttiioonnss cceettttee ffiinn eett aaddooppttaa eenn 11996600 llaa CCoonnvveennttiioonn IInntteerrnnaattiioonnaallee ppoouurr llaa SSaauuvveeggaarrddee ddee llaa VViiee eenn MMeerr,, pplluuss ccoonnnnuuee ssoouuss llee nnoomm ddee CCoonnvveennttiioonn SSOOLLAASS.. CCeettttee pprreemmiirree ccoonnvveennttiioonn eennttrraa eenn vviigguueeuurr eenn 11996655.. EEllllee ffuutt aammeennddee eenn 11997744.. LLaa nnoouuvveellllee vveerrssiioonn ddee llaa CCoonnvveennttiioonn SSOOLLAASS eesstt eennttrree eenn vviigguueeuurr llee 2255 mmaaii 11998800.. 7 Site internet de lOrganisation Maritime Internationale. www.imo.org 15. 15 FFiinnaannccee 8877,,55%% eenn ffoonnccttiioonn dduu ttoonnnnaaggee ddee llaa fflloottttee ddee ccoommmmeerrccee ddee cchhaaqquuee EEttaatt,, eett 1122,,55%% eenn ffoonnccttiioonn ddee llaa ccaappaacciitt ppaayyeerr ddee cchhaaqquuee EEttaatt,, oonn aauurraaiitt ppuu ccrrooiirree qquuee llee pprroocceessssuuss ddee ddcciissiioonn ssooiitt bbllooqquu ppaarr lleess EEttaattss ddee lliibbrree iimmmmaattrriiccuullaattiioonn.. MMaaiiss cchhaaqquuee EEttaatt mmeemmbbrree ddiissppoossee dduunnee vvooiixx lloorrss ddeess vvootteess.. DDee pplluuss,, lleess ddcciissiioonnss ssoonntt ssoouuvveenntt pprriisseess ppaarr ccoonnsseennssuuss88 .. MMaaiiss llOOMMII aa ttrrss rraappiiddeemmeenntt oouuttrreeppaassss llaa ssiimmppllee pprrootteeccttiioonn ddee llaa vviiee ddeess mmaarriinnss ppoouurr ssaatttteelleerr uunnee aauuttrree ttcchhee ttoouutt aauussssii ddlliiccaattee,, cceellllee ddee llaa pprrootteeccttiioonn ddee lleennvviirroonnnneemmeenntt.. UUnnee pprreemmiirree ccoonnvveennttiioonn aavvaaiitt vvuu llee jjoouurr eenn 11995544,, eett aavvaaiitt ppoouurr mmiissssiioonn ddee pprrvveenniirr llaa ppoolllluuttiioonn ddeess eeaauuxx ddee mmeerr ppaarr hhyyddrrooccaarrbbuurreess.. MMaaiiss ppaarr llaa ssuuiittee,, lleess ggrraannddeess ccoonnvveennttiioonnss ddee llOOMMII ccoonncceerrnnaanntt llaa pprrvveennttiioonn ddee llaa ppoolllluuttiioonn oonntt tt pprroovvooqquueess ppaarr lleess ccaattaassttrroopphheess qquuee nnoouuss ccoonnnnaaiissssoonnss.. LLaa pprreemmiirree ccaattaassttrroopphhee aayyaanntt eeuu uunn iimmppaacctt ssuurr llee ttrraavvaaiill ddee llOOMMII ffuutt llee nnaauuffrraaggee dduu TToorrrreeyy CCaannyyoonn eenn 11996677.. SSeenn ssoonntt ssuuiivviiss ddee nnoommbbrreeuuxx aammeennddeemmeennttss llaa ccoonnvveennttiioonn ddee 11995544.. UUnnee nnoouuvveellllee ccoonnvveennttiioonn ffuutt aaddooppttee eenn 11996699,, ttrraaiittaanntt ddee lliinntteerrvveennttiioonn eenn hhaauuttee mmeerr eenn ccaass ddaacccciiddeenntt eennttrraannaanntt oouu ppoouuvvaanntt eennttrraanneerr uunnee ppoolllluuttiioonn ppaarr lleess hhyyddrrooccaarrbbuurreess.. AA ggaalleemmeenntt tt aaddooppttee uunnee ccoonnvveennttiioonn ccrraanntt uunn FFoonnddss ddiinnddeemmnniissaattiioonn ppoouurr lleess ddoommmmaaggeess dduuss llaa ppoolllluuttiioonn ppaarr lleess hhyyddrrooccaarrbbuurreess.. CCeesstt eenn 11997733 qquuee llOOMMII mmiitt eenn ppllaaccee uunnee ccoonnvveennttiioonn ssaannss pprrccddeenntt ddaannss llhhiissttooiirree ddee llaa pprrootteeccttiioonn ddee lleennvviirroonnnneemmeenntt mmaarriinn,, llaa ccoonnvveennttiioonn MMAARRPPOOLL ((CCoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee ppoouurr llaa pprrvveennttiioonn ddee llaa ppoolllluuttiioonn ppaarr lleess nnaavviirreess)).. 8 Rapport N2535 de lAssemble Nationale fait au nom de la Commission denqute sur la scurit du transport maritime des produits dangereux ou polluants, prsid par Monsieur Daniel Paul. Enregistr la Prsidence de lAssemble Nationale le 5 juillet 2000. page 17. 16. 16 CCeettttee CCoonnvveennttiioonn tteenndd ssoonn cchhaammpp ddaapppplliiccaattiioonn aauu ddeell ddee llaa ppoolllluuttiioonn ppaarr hhyyddrrooccaarrbbuurreess ppoouurr ttrraaiitteerr ggaalleemmeenntt lleess pprroodduuiittss cchhiimmiiqquueess,, eeaauuxx uusseess eett aauuttrreess ssuubbssttaanncceess nnuuiissiibblleess.. PPlluuss ssvvrree qquuee lleess pprrccddeenntteess ccoonnvveennttiioonnss,, eellllee rreevvooiitt llaa bbaaiissssee lleess qquuaannttiittss ddee pprroodduuiittss qquuee lleess nnaavviirreess ppeeuuvveenntt ddvveerrsseerr ddaannss llooccaann.. CCeettttee ccoonnvveennttiioonn aa tt ccoommppllttee ppaarr uunn pprroottooccoollee ddee 11997788.. OOnn ppaarrlleerraa ddoonncc ddee MMAARRPPOOLL 7733//7788.. EEllllee eesstt eennttrree eenn vviigguueeuurr eenn 11998833 eett aa tt aammeennddee ddee nnoommbbrreeuusseess rreepprriisseess ddeeppuuiiss.. EEnn 11999900 ffuutt aaddooppttee uunnee CCoonnvveennttiioonn ssuurr llaa pprrppaarraattiioonn,, llaa lluuttttee,, eett llaa ccoooopprraattiioonn eenn mmaattiirree ddee ppoolllluuttiioonn ppaarr hhyyddrrooccaarrbbuurreess ((llaa CCoonnvveennttiioonn OOPPRRCC)).. CCeettttee ccoonnvveennttiioonn vviissee rreennffoorrcceerr lleess mmooyyeennss ddoonntt ddiissppoosseenntt lleess EEttaattss mmeemmbbrreess ppoouurr ffaaiirree ffaaccee uunnee ssiittuuaattiioonn dduurrggeennccee.. LLiimmppoorrttaannccee nnoorrmmaattiivvee ddee llOOMMII eesstt ddoonncc pprriimmoorrddiiaallee.. EEllllee nnee sseerraa ppaass rreemmiissee eenn ccaauussee.. EEnn rreevvaanncchhee,, llOOMMII ssoouuffffrree dduunnee rraaccttiivviitt eett ddee ppoouuvvooiirrss lliimmiittss 99 .. DDeeuuxxiimmee sseeccttiioonn :: LLeess iinnssuuffffiissaanncceess ddee llOOrrggaanniissaattiioonn MMaarriittiimmee IInntteerrnnaattiioonnaallee.. IIll nneesstt ppaass ffaacciillee ddee ccoonncciilliieerr lleess iinnttrrttss ddeess 115588 EEttaattss mmeemmbbrreess ddee llOOMMII.. CCeeccii aa ppoouurr ccoonnssqquueennccee ddee rraalleennttiirr llee pprroocceessssuuss nnoorrmmaattiiff ddee llOOMMII ((11)).. DDee pplluuss,, ddeess ttrraannssffeerrttss ddee ssoouuvveerraaiinneett cceettttee cchheellllee ssoonntt iinnccoonncceevvaabblleess.. AA ppaarrttiirr ddee ccee 9 Rapport de lAssemble Nationale N2535 prcit. Page 19. 17. 17 ccoonnssttaatt,, ccoommmmeenntt ssaassssuurreerr qquuee lleess ddiissppoossiittiioonnss ddiicctteess ppaarr llOOMMII sseerroonntt rreessppeecctteess ?? ((22)).. 11 :: UUnnee rraaccttiivviitt lliimmiittee.. LLeess ccoonnvveennttiioonnss iinntteerrnnaattiioonnaalleess aaddoopptteess ppaarr llOOMMII nnee ppeeuuvveenntt eennttrreerr eenn vviigguueeuurr qquu ppaarrttiirr ddee lleeuurr rraattiiffiiccaattiioonn ppaarr uunn cceerrttaaiinn nnoommbbrree ddEEttaattss,, rreepprrsseennttaanntt uunnee cceerrttaaiinnee qquuaannttiitt ddee ttoonnnnaaggee dduu ccoommmmeerrccee mmoonnddiiaall.. CCeellaa aa ppoouurr ccoonnssqquueennccee ddee ccoonnssiiddrraabblleemmeenntt rraalleennttiirr llee pprroocceessssuuss nnoorrmmaattiiff.. AAiinnssii,, ssii ccoommmmee nnoouuss llaavvoonnss vvuu pprrccddeemmmmeenntt,, llee pprroocceessssuuss ddee vvoottee nneesstt ppaass ppaarraallyyss dduu ffaaiitt dduu ppooiiddss ffiinnaanncciieerr ddeess EEttaattss ddee lliibbrree iimmmmaattrriiccuullaattiioonn,, eenn rreevvaanncchhee,, eenn ccee qquuii ccoonncceerrnnee llaa rraattiiffiiccaattiioonn ddeess ccoonnvveennttiioonnss,, llOOMMII ddppeenndd ddee llaa bboonnnnee vvoolloonntt ddeess ppaavviilllloonnss ddee ccoommppllaaiissaannccee.. DDee pplluuss,, nnoouuss ppoouuvvoonnss pprrssuummeerr qquuee lleess EEttaattss ddlliivvrraanntt lleess ppaavviilllloonnss ddee ccoommppllaaiissaannccee ssooiieenntt rrttiicceennttss rraattiiffiieerr ddeess nnoorrmmeess pplluuss ssvvrreess qquuee cceelllleess qquuiillss ssoonntt aaccccoouuttuummss aapppplliiqquueerr.. LLOOMMII ddooiitt ddoonncc ssuubbiirr llaa lleenntteeuurr rrssuullttaanntt ddee ssoonn uunniivveerrssaalliitt.. MMaaiiss llOOMMII nneesstt ppaass sseeuulleemmeenntt hhaannddiiccaappee ppaarr llaa lleenntteeuurr ddee ssoonn pprroocceessssuuss ddee rraattiiffiiccaattiioonn.. EEllllee ssoouuffffrree ggaalleemmeenntt ddee llaabbsseennccee dduunn ppoouuvvooiirr ddee ppoolliiccee lluuii ppeerrmmeettttaanntt ddee ccoonnttrrlleerr llaa bboonnnnee aapppplliiccaattiioonn ddeess nnoorrmmeess qquueellllee ddiiccttee.. 22 :: LLaabbsseennccee dduunn ppoouuvvooiirr ddee ppoolliiccee.. 18. 18 LL eennccoorree,, llOOMMII ddppeenndd ttrrss llaarrggeemmeenntt dduu bboonn vvoouullooiirr ddeess EEttaattss.. EEllllee nnee ddiissppoossee ddaauuccuunnee ccoonnttrraaiinnttee jjuurriiddiiqquuee eett ssee lliimmiittee pprrooppoosseerr aauuxx EEttaattss mmeemmbbrreess ddee mmeettttrree eenn aapppplliiccaattiioonn lleess rrgglleess ddiicctteess aauu ppllaann iinntteerrnnaattiioonnaall.. AAiinnssii cceerrttaaiinneess rreeccoommmmaannddaattiioonnss ddee llOOMMII nnee ccoonnssttiittuueenntt ffiinnaalleemmeenntt qquuee llee ffrruuiitt dduunn eeffffoorrtt iinntteelllleeccttuueell aayyaanntt aabboouuttii ffaaiirree pprrooggrreesssseerr lliiddee dduunnee ssccuurriitt mmaarriittiimmee eett ttrraadduuiirree uunnee vvoolloonntt ggnnrraallee bbiieennffaaiissaannttee.. LLeess ccoonnvveennttiioonnss iinntteerrnnaattiioonnaalleess nnee sseerraaiieenntt ddoonncc qquuuunn ssoofftt llaaww ddnnuu ddee ffoorrccee ccoonnttrraaiiggnnaannttee.. LLOOMMII tteennttee cceeppeennddaanntt ddiinnssttaauurreerr uunn ssyyssttmmee ddee ccoonnttrrllee,, ttoouutt ddaabboorrdd eenn oobblliiggeeaanntt llEEttaatt ssiiggnnaattaaiirree dduunnee CCoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee ddee lluuii ccoommmmuunniiqquueerr cceerrttaaiinneess iinnffoorrmmaattiioonnss tteennaanntt ssaa mmiissee eenn uuvvrree(( ddeeppuuiiss 11999933)).. LLOOrrggaanniissaattiioonn vvaa mmmmee pplluuss llooiinn eenn ddrreessssaanntt uunnee lliissttee,, ddiittee lliissttee bbllaanncchhee,, rreeggrroouuppaanntt lleess EEttaattss aayyaanntt rreemmppllii lleess oobblliiggaattiioonnss ddiicctteess ppaarr llaa CCoonnvveennttiioonn SSTTCCWW--FF ddee 11999955.. FFaaccee llaa ppeerrssiissttaannccee ddeess ccaattaassttrroopphheess mmaarriittiimmeess,, eett lliimmppuuiissssaannccee ddee llOOMMII ddaannss llaa ddiimmiinnuuttiioonn dduu nnoommbbrree ddee nnaavviirreess ssoouuss nnoorrmmeess eenn cciirrccuullaattiioonn,, iill aa tt qquueessttiioonn ddaaccccrroottrree llee ppoouuvvooiirr ddee ccoonnttrrllee ddee llOOMMII.. IIll aa tt qquueessttiioonn ddee ccrreerr eenn qquueellqquuee ssoorrttee uunnee aaggeennccee ddee llaa ssccuurriitt mmaarriittiimmee,, ccoommppoossee dduunn ccoorrppss ddee ffoonnccttiioonnnnaaiirreess qquuii aauurraaiitt ppoouurr mmiissssiioonn ddee ccoonnttrrlleerr llaa fflloottttee mmoonnddiiaallee,, eett ddee ssaannccttiioonnnneerr lleess EEttaattss ddffaaiillllaannttss aauuxx ccoonnvveennttiioonnss iinntteerrnnaattiioonnaalleess.. MMaaiiss ccee pprroojjeett nneesstt ppaass vviiaabbllee llcchheellllee iinntteerrnnaattiioonnaallee.. 19. 19 EEnn eeffffeett iill ppaarraatt ttrrss ppeeuu pprroobbaabbllee qquuee lleennsseemmbbllee ddeess EEttaattss mmeemmbbrreess ddee llOOMMII ccoonnsseenntteenntt aauuxx ttrraannssffeerrttss ddee ssoouuvveerraaiinneett nncceessssaaiirreess ccee pprroojjeett ddee ggeennddaarrmmee dduu mmoonnddee mmaarriittiimmee 1100 .. LLOOrrggaanniissaattiioonn MMaarriittiimmee IInntteerrnnaattiioonnaallee ssoouuffffrree ddoonncc ddeess ddffaauuttss ddee ssoonn uunniivveerrssaalliitt :: lleenntteeuurr ddeess pprrooccdduurreess ddee vvoottee,, ppuuiiss ddee rraattiiffiiccaattiioonn ddeess ccoonnvveennttiioonnss iinntteerrnnaattiioonnaalleess,, eett qquuaassii--aabbsseennccee ddee mmooyyeennss ddee ccoonnttrrllee eett ddee ppoolliiccee lluuii ppeerrmmeettttaanntt vveeiilllleerr llaa bboonnnnee mmiissee eenn uuvvrree ddeess ccoonnvveennttiioonnss iinntteerrnnaattiioonnaalleess.. CCeesstt ddoonncc uunnee aauuttrree cchheellllee qquuiill ffaauutt ttrroouuvveerr uunnee ssoolluuttiioonn aauu pprroobbllmmee ddee llaa mmiissee eenn uuvvrree ddeess nnoorrmmeess iinntteerrnnaattiioonnaalleess.. NNoommbbrreeuuxx ssoonntt cceeuuxx qquuii vvooiieenntt ddaannss llmmeerrggeennccee dduu rrggiioonnaalliissmmee llaa ssoolluuttiioonn lliimmppuuiissssaannccee ddee llOOMMII.. NNoouuss ttuuddiieerroonnss lleexxeemmppllee nnoouuss ccoonncceerrnnaanntt ddee pplluuss pprrss,, cceelluuii ddee llUUnniioonn EEuurrooppeennnnee.. 10 Politiques et droit de la scurit Maritime. Monsieur Philippe BOISSON. Page 629. 20. 20 DDeeuuxxiimmee cchhaappiittrree .. LLUUnniioonn EEuurrooppeennnnee :: ffeerr ddee llaannccee ddee llOOrrggaanniissaattiioonn MMaarriittiimmee IInntteerrnnaattiioonnaallee.. TToouutt ccoommmmee llOOMMII,, llUUnniioonn EEuurrooppeennnnee sseesstt ffiixx ccoommmmee oobbjjeeccttiiff ddaassssuurreerr uunn nniivveeaauu lleevv ddee ssccuurriitt mmaarriittiimmee ppoouurr ttoouutt nnaavviirree ttrraannssiittaanntt ppaarr lleess eeaauuxx ccoommmmuunnaauuttaaiirreess.. LLaa ccaattaassttrroopphhee ddee llEErriikkaa aa tt uunnee ooccccaassiioonn ssuuppppllmmeennttaaiirree ddee ddvveellooppppeerr uunnee llggiissllaattiioonn pplluuss ssvvrree.. UUnn eeffffoorrtt dduunniiffiiccaattiioonn aa tt rraalliiss ppoouurr ddvveellooppppeerr uunnee ppoolliittiiqquuee ccoommmmuunnee ddee ssccuurriitt mmaarriittiimmee.. 21. 21 BBiieenn qquuee llee ccaaddrree iinntteerrnnaattiioonnaall ddee llaa ssccuurriitt mmaarriittiimmee rreellvvee aauu pprreemmiieerr cchheeff ddee ll''OOrrggaanniissaattiioonn MMaarriittiimmee IInntteerrnnaattiioonnaallee,, ll''UUnniioonn eeuurrooppeennnnee aa ddvveelloopppp uunnee ccoommpptteennccee pprroopprree ddaannss ccee ddoommaaiinnee.. LLaa ccoommmmuunniiccaattiioonn ddee llaa CCoommmmiissssiioonn dduu 2244 ffvvrriieerr 11999933 ssuurr llaa ppoolliittiiqquuee ccoommmmuunnee ddee ssccuurriitt mmaarriittiimmee1111 aa mmaarrqquu llee ddbbuutt ddee llaa mmiissee eenn ppllaaccee dd''uunn ccaaddrree llggiissllaattiiff ccoommmmuunnaauuttaaiirree,, qquuii ccoommppoorrttee ccee jjoouurr uunnee qquuiinnzzaaiinnee ddee ddiirreeccttiivveess eett ddee rrgglleemmeennttss.. LL''oobbjjeeccttiiff ddee cceettttee llggiissllaattiioonn eesstt ddee ppaarrvveenniirr uunnee mmiissee eenn ooeeuuvvrree pplluuss eeffffiiccaaccee eett pplluuss uunniiffoorrmmee ppaarr lleess EEttaattss mmeemmbbrreess ddeess rrgglleess iissssuueess ddeess ccoonnvveennttiioonnss iinntteerrnnaattiioonnaalleess llaabboorreess ddaannss llee ccaaddrree ddee ll''OOMMII ((pprreemmiirree sseeccttiioonn)).. LLee ttrraavvaaiill ddee llaa CCoommmmiissssiioonn eenn mmaattiirree ddee ssccuurriitt mmaarriittiimmee sseesstt ccoonncceennttrr aauuttoouurr dduunn iinnssttrruummeenntt pprriimmoorrddiiaall :: llee ccoonnttrrllee ddeess nnaavviirreess ppaarr llEEttaatt dduu ppoorrtt.. NNoouuss ttuuddiieerroonnss ddoonncc ddaannss uunnee ddeeuuxxiimmee sseeccttiioonn lleess nnoouuvveeaauuttss dduu ssyyssttmmee eeuurrooppeenn ppaarr rraappppoorrtt aauuxx ddiissppoossiittiioonnss ddee llOOMMII.. MMaaiiss nnoouuss vveerrrroonnss qquuuunnee ffooiiss ddee pplluuss ssee pprrsseennttee llee pprroobbllmmee ddee llaabbsseennccee dduunn oorrggaannee ddee ccoonnttrrllee.. CCeesstt aauu nniivveeaauu nnaattiioonnaall qquuee lleess iimmppeerrffeeccttiioonnss dduu ssyyssttmmee ssee ffoonntt llee pplluuss rreesssseennttiirr ((ttrrooiissiimmee sseeccttiioonn)).. CCeesstt aaiinnssii qquuaa mmeerrgg lliiddee dduunnee ssttrruuccttuurree eeuurrooppeennnnee cchhaarrggee ddee vveeiilllleerr llaa bboonnnnee aapppplliiccaattiioonn ddee llaa llggiissllaattiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee.. PPrreemmiirree sseeccttiioonn :: LLeess ccoommpptteenncceess ccoommmmuunnaauuttaaiirreess eenn mmaattiirree ddee ssccuurriitt mmaarriittiimmee.. 11 Communication de la Commission. Pour une politique commune de la scurit maritime , COM (93) 66 final du 24 fvrier 1993. 22. 22 LLaa rrgglleemmeennttaattiioonn ccoommmmuunnaauuttaaiirree ssee ffoonnddee ttrrss llaarrggeemmeenntt ssuurr lleess tteexxtteess ddee llOOMMII.. MMaaiiss ccoommmmee nnoouuss llaavvoonnss vvuu pprrccddeemmmmeenntt,, ccee ccaaddrree eesstt ttrroopp llaarrggee eett ttrrss ppeeuu rraaccttiiff.. LLee ccaaddrree ccoommmmuunnaauuttaaiirree sseemmbbllee pplluuss aapppprroopprrii llaa mmiissee eenn ppllaaccee dduunnee ssccuurriitt mmaarriittiimmee.. AAiinnssii,, llaarrttiiccllee 7755 CC1122 dduu TTrraaiitt ddee MMaaaassttrriicchhtt ccoonnffrree aauu CCoonnsseeiill llee ddrrooiitt ddttaabblliirr lleess mmeessuurreess ppeerrmmeettttaanntt ddaammlliioorreerr llaa ssccuurriitt ddeess ttrraannssppoorrttss.. CCeettttee aaccttiioonn ddooiitt ppoouuvvooiirr vviisseerr pplluussiieeuurrss oobbjjeeccttiiffss.. TToouutt ddaabboorrdd,, lleess ddiissppoossiittiioonnss ddiicctteess ppaarr llee CCoonnsseeiill ddooiivveenntt vveenniirr ccoommpplltteerr llaa rrgglleemmeennttaattiioonn ddee llOOMMII.. LLaaccttiioonn ccoommmmuunnaauuttaaiirree ppoouurrrraaiitt ddoonncc vveenniirr ddffiinniirr ddeess nnoorrmmeess ccoommmmuunneess ll oo llOOMMII ffaaiitt ddffaauutt.. LLUUnniioonn EEuurrooppeennnnee ppeerrmmeettttrraaiitt ddee ffaaiirree llaa jjoonnccttiioonn eennttrree lleess ddiissppoossiittiioonnss ddiicctteess aauu nniivveeaauu iinntteerrnnaattiioonnaall eett lleess ddiiffffrreennttss ssyyssttmmeess nnaattiioonnaauuxx.. LLeess EEttaattss ssoonntt ggnnrraalleemmeenntt ttrroopp llaaxxiisstteess qquuaanntt llaapppplliiccaattiioonn ddaannss lleess ddrrooiittss iinntteerrnneess ddeess oobblliiggaattiioonnss ccoonnsseennttiieess aauu nniivveeaauu iinntteerrnnaattiioonnaall.. LLUUnniioonn EEuurrooppeennnnee aauurraaiitt ddoonncc ppoouurr rrllee ddaassssuurreerr lleeffffeeccttiivviitt ddffaaiillllaannttee ddeess rrgglleess oonnuussiieennnneess.. CCeeppeennddaanntt,, llaa CCoommmmiissssiioonn nnoouuss rraappppeellllee qquuiill ffaauutt pprriivviillggiieerr llee ccaaddrree ddee llOOMMII eenn ccee qquuii ccoonncceerrnnee llee ddccrreett ddee nnoorrmmeess.. LLaaccttiioonn ccoommmmuunnaauuttaaiirree ddeemmeeuurree ddoonncc 12 Larticle 75 C du Trait de Maastricht (nouvelle numrotation article 71) stipule que En vue de raliser la mise en uvre de l'article 70 et compte tenu des aspects spciaux des transports, le Conseil, statuant conformment la procdure vise l'article 251 et aprs consultation du Comit conomique et social et du Comit des rgions, tablit: a) des rgles communes applicables aux transports internationaux excuts au dpart ou destination du territoire d'un tat membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs tats membres; b) les conditions d'admission de transporteurs non rsidents aux transports nationaux dans un tat membre; c) les mesures permettant d'amliorer la scurit des transports; 23. 23 ssuubbssiiddiiaaiirree ppaarr rraappppoorrtt aauuxx iinnssttrruummeennttss iinntteerrnnaattiioonnaauuxx.. EEllllee nnee vviieenntt qquuee ffoouurrnniirr uunn ddiissppoossiittiiff pplluuss aappttee mmeettttrree eenn uuvvrree eeffffiiccaacceemmeenntt llaaccqquuiiss iinntteerrnnaattiioonnaall.. PPrrcciissoonnss ggaalleemmeenntt qquuiill eesstt pplluuss ffaacciillee ddee vvooiirr aabboouuttiirr uunnee aaccttiioonn ddeevvaanntt llee jjuuggee nnaattiioonnaall ffoonnddee ssuurr llee mmaannqquueemmeenntt uunn rrgglleemmeenntt oouu dduunnee ddiirreeccttiivvee qquuee ssuurr uunnee ccoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee.. LLaa lliiggnnee ddiirreeccttrriiccee ddee llaaccttiioonn eeuurrooppeennnnee tteenndd aassssuurreerr uunnee aapppplliiccaattiioonn eeffffiiccaaccee eett hhaarrmmoonniissee ddee llaa llggiissllaattiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee.. EEnn eeffffeett,, lleess ccaattaassttrroopphheess qquuee nnoouuss ccoonnnnaaiissssoonnss nnee ssoonntt ppaass llaa ccoonnssqquueennccee dduunn vviiddee jjuurriiddiiqquuee,, mmaaiiss dduunnee mmaauuvvaaiissee aapppplliiccaattiioonn ddeess ddiissppoossiittiioonnss iinntteerrnnaattiioonnaalleess.. AAiinnssii,, llaa CCoommmmiissssiioonn rraappppeellllee lliimmppoorrttaannccee ddee llaa mmiissee eenn ooeeuuvvrree ddeess rrgglleess eexxiissttaanntteess.. AAjjoouuttoonnss cceellaa qquu uunnee ppoossiittiioonn eeuurrooppeennnnee ccoommmmuunnee lloorrss ddeess nnggoocciiaattiioonnss ddee llOOMMII ppoouurrrraaiitt ppeerrmmeettttrree ddee ffaaiirree eenntteennddrree llaa vvooiixx eeuurrooppeennnnee ddee ffaaoonn pplluuss uunniiffiiee.. LLUUnniioonn EEuurrooppeennnnee ppoouurrrraaiitt ccoooorrddoonnnneerr lleess aaccttiioonnss ddeess EEttaattss mmeemmbbrreess aaffiinn ddee ccaannaalliisseerr lleess ddiiffffrreenntteess rreevveennddiiccaattiioonnss nnaattiioonnaalleess.. LLaaccttiioonn eeuurrooppeennnnee vvaa ddoonncc pplluuss llooiinn eenn ssee ppllaaaanntt llaa ssoouurrccee dduu ttrraavvaaiill ddee llOOMMII,, ssee pprrooppoossaanntt ddee ffoouurrnniirr uunnee aaiiddee aauu pprroocceessssuuss ddee rrgglleemmeennttaattiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee.. CChhaaqquuee EEttaatt mmeemmbbrree yy vveerrrraaiitt lloouuttiill iinnccoonnttoouurrnnaabbllee ppoouurr ffaaiirree eenntteennddrree ssaa vvooiixx.. DDee pplluuss,, uunn aauuttrree tthhmmee rrccuurrrreenntt aauu nniivveeaauu ddee llUUnniioonn eeuurrooppeennnnee,, eesstt cceelluuii ddee llhhaarrmmoonniissaattiioonn ddee llaapppplliiccaattiioonn ddee llaa llggiissllaattiioonn eenn vviigguueeuurr.. EEnn eeffffeett,, iill nnee ffaauutt ppaass ffaauusssseerr llee jjeeuu ddee llaa ccoonnccuurrrreennccee eett pprriivviillggiieerr uunn aacctteeuurr ccoonnoommiiqquuee aauu ddttrriimmeenntt dduunn aauuttrree eenn lluuii aapppplliiqquuaanntt ddee ffaaoonn ttrroopp ssttrriiccttee lleess ddiissppoossiittiioonnss iinntteerrnnaattiioonnaalleess.. LLee ddiissppoossiittiiff llggiissllaattiiff ddooiitt ddoonncc ttrree aapppplliiqquu ddee ffaaoonn uunniiffoorrmmee ttrraavveerrss ttoouuttee llaa CCoommmmuunnaauutt.. 24. 24 MMaaiiss lleess ddbbuuttss ddee cceettttee ppoolliittiiqquuee eeuurrooppeennnnee oonntt tt ttrrss pprruuddeennttss.. LLaa pprreemmiirree pprriissee ddee ccoonnsscciieennccee sseemmbbllee aavvooiirr eeuu lliieeuu eenn 11997788 aapprrss llaa ccaattaassttrroopphhee ddee llAAmmooccoo CCaaddiizz.. LLee CCoonnsseeiill eeuurrooppeenn aavvaaiitt ddeemmaanndd llaa CCoommmmiissssiioonn ddee ffaaiirree ddeess pprrooppoossiittiioonnss aaffiinn ddee ccoonnttrrlleerr eett ddee rrdduuiirree llaa ppoolllluuttiioonn ppaarr hhyyddrrooccaarrbbuurreess.. DDee ttrrss nnoommbbrreeuusseess mmeessuurreess ffuurreenntt pprrooppoosseess ppaarr llaa CCoommmmiissssiioonn,, mmaaiiss nnee vviirreenntt ppaass llee jjoouurr.. EEnn eeffffeett,, lleess mmeessuurreess ddeevvaaiieenntt ttrree pprriisseess lluunnaanniimmiitt,, ccee qquuii aa ccoonnssiiddrraabblleemmeenntt ppaarraallyyss llee pprroocceessssuuss ddcciissiioonnnneell.. DDee pplluuss,, iill sseemmbblleerraaiitt qquuee llee cchhoocc mmoottiioonnnneell pprroovvooqquu ppaarr llaa ccaattaassttrroopphhee aaiitt tt ddee ccoouurrttee dduurree,, eett qquuee llaa pprrvveennttiioonn ddee ppoolllluuttiioonn ppaarr hhyyddrrooccaarrbbuurreess nnaaiitt ppaass tt uunnee pprriioorriitt ccoommmmuunnaauuttaaiirree cceettttee ppooqquuee.. CCeesstt aavveecc llee TTrraaiitt ddee MMaaaassttrriicchhtt qquuee ddeess aavvaanncceess oonntt ppuu ttrree oopprreess.. EEnn eeffffeett,, cceelluuii--ccii iinnttrroodduuiitt llee vvoottee llaa mmaajjoorriitt qquuaalliiffiiee aauu sseeiinn dduu CCoonnsseeiill eeuurrooppeenn.. LLaarrttiiccllee 7755 CC dduu ttrraaiitt,, ccoommmmee nnoouuss llaavvoonnss vvuu ccii--ddeessssuuss,, ddoonnnnee pplluuss ddee ppoouuvvooiirrss aauu ccoonnsseeiill eenn mmaattiirree ddee ssccuurriitt mmaarriittiimmee.. AAiinnssii,, ddeeppuuiiss 11999933,, llee ddiissppoossiittiiff ccoommmmuunnaauuttaaiirree aa ppeerrmmiiss ddee ddvveellooppppeerr uunnee ppoolliittiiqquuee ccoommmmuunnee.. LLaaccttiioonn eeuurrooppeennnnee sseesstt ffooccaalliissee ssuurr uunnee aammlliioorraattiioonn dduu ccoonnttrrllee ppaarr llEEttaatt dduu ppoorrtt.. DDeeuuxxiimmee sseeccttiioonn :: DDeess mmeessuurreess vviissaanntt rreennffoorrcceerr llee ccoonnttrrllee ppaarr llEEttaatt dduu ppoorrtt.. LLee ccoonnttrrllee dduunn nnaavviirree eesstt aassssuurr aa pprriioorrii ppaarr llEEttaatt ddoonntt iill bbaatt ppaavviilllloonn.. MMaaiiss ccee ccoonnttrrllee eesstt ttrroopp ppeeuu ssoouuvveenntt mmiiss eenn uuvvrree,, dduu ffaaiitt dduu llaaxxiissmmee ddee cceerrttaaiinnss EEttaattss.. 25. 25 IIll aa ddoonncc tt nncceessssaaiirree ddeennvviissaaggeerr llee ccoonnttrrllee ssoouuss uunn aauuttrree aannggllee.. CCeesstt aaiinnssii qquuee lloonn aa ppuu aassssiisstteerr llmmeerrggeennccee dduunn aauuttrree iinntteerrvveennaanntt,, llEEttaatt dduu ppoorrtt.. LLEEttaatt dduu ppoorrtt pprreenndd llee rreellaaiiss ll oo llEEttaatt dduu ppaavviilllloonn eesstt ddffaaiillllaanntt.. LLaa CCoonnvveennttiioonn ddee MMoonntteeggoo BBaayy qquuaalliiffiiee ddEEttaatt dduu ppoorrtt cceelluuii ddaannss llee ppoorrtt dduuqquueell uunn nnaavviirree ttrraannggeerr vviieenntt ssee ttrroouuvveerr vvoolloonnttaaiirreemmeenntt eenn eessccaallee ppoouurr ttoouutt ttyyppee ddoopprraattiioonn ccoommmmeerrcciiaallee oouu tteecchhnniiqquuee1133 .. LLeess nnaavviirreess bbaattttaanntt ppaavviilllloonn ddee ccoommppllaaiissaannccee nnee ssoonntt pplluuss hhoorrss ddaatttteeiinnttee.. IIllss ppeeuuvveenntt ssee vvooiirr iimmmmoobbiilliissss eenn rraaiissoonn ddee lleeuurr ttaatt nnoonn ccoonnffoorrmmee,, vvooiirree mmmmee bbaanniiss ddeess ppoorrttss ccoommmmuunnaauuttaaiirreess.. LLOOMMII aa oorriieenntt sseess ttrraavvaauuxx vveerrss ccee ccoonnttrrllee ddaannss sseess pprreemmiirreess ccoonnvveennttiioonnss.. AAiinnssii llaa ccoonnvveennttiioonn MMAARRPPOOLL ccoonnffrree llEEttaatt dduu ppoorrtt uunn ddrrooiitt ddee ccoonnttrrlleerr lleess nnaavviirreess yy ffaaiissaanntt eessccaallee.. CCeettttee nnoottiioonn eesstt rreepprriissee ppaarr lleess ccoonnvveennttiioonnss CCOOLLRREEGG eett SSOOLLAASS.. LLUUnniioonn EEuurrooppeennnnee eenn aa ffaaiitt ddee mmmmee.. LLaa pprriioorriitt ddee llaa ppoolliittiiqquuee eeuurrooppeennnnee sseesstt oorriieennttee vveerrss uunn rreennffoorrcceemmeenntt ddeess ccoonnttrrlleess ppaarr llEEttaatt dduu ppoorrtt.. LLiinnssttrruummeenntt eesssseennttiieell ddiinntteerrvveennttiioonn aauu nniivveeaauu eeuurrooppeenn rrssuullttee ddee llaaddooppttiioonn eenn 11998822 dduu MMmmoorraanndduumm ddeenntteennttee ssuurr llee ccoonnttrrllee ddeess nnaavviirreess ppaarr llEEttaatt dduu ppoorrtt oouu mmmmoorraanndduumm ddee PPaarriiss.. CCee mmmmoorraanndduumm rreeggrroouuppee 1199 ppaayyss ddoonntt lleess QQuuiinnzzee aaccttuueellss ddee llUUnniioonn EEuurrooppeennnnee.. LLeess 1199 AAuuttoorriittss mmaarriittiimmeess ssee ssoonntt ffiixx ccoommmmee oobbjjeeccttiiff ddee mmeettttrree eenn uuvvrree uunn ssyyssttmmee eeffffiiccaaccee ddee ccoonnttrrllee ppaarr llEEttaatt dduu ppoorrtt eenn vvuuee ddaassssuurreerr,, ssaannss ddiissccrriimmiinnaattiioonn qquuaanntt aauu ppaavviilllloonn,, qquuee lleess nnaavviirreess ddee ccoommmmeerrccee ttrraannggeerrss ffaaiissaanntt eessccaallee ddaannss uunn ppoorrtt ddee ssoonn EEttaatt oouu mmoouuiillllaanntt aauu llaarrggee dduunn tteell ppoorrtt,, ssoonntt 13 J.P. BEURIER / P.CHAUMETTE / G. PROUTIERE-MAULION. DROITS MARITIMES TOME 3 : Exploitation et protection de locan. Editions Juris-Service . 1998 26. 26 ccoonnffoorrmmeess aauuxx nnoorrmmeess ttaabblliieess ddaannss lleess iinnssttrruummeennttss ppeerrttiinneennttss vviissss llaa sseeccttiioonn 22 1144 dduu MMmmoorraanndduumm.. CCeess iinnssttrruummeennttss ccoommpprreennnneenntt eennttrree aauuttrreess lleess CCoonnvveennttiioonnss SSOOLLAASS eett MMAARRPPOOLL.. LLee MMmmoorraanndduumm aa ffiixx ccoommmmee oobbjjeeccttiiff ddee ffaaiirree ccoonnttrrlleerr 2255%% ddeess nnaavviirreess ffaaiissaanntt eessccaallee ddaannss lleess ppoorrttss ddee llUUnniioonn EEuurrooppeennnnee.. SSii llee nnaavviirree nnee ssee ttrroouuvvee ppaass ttrree eenn ccoonnffoorrmmiitt aavveecc lleess iinnssttrruummeennttss dduu MMmmoorraanndduumm,, iill ppoouurrrraa ttrree rreetteennuu aauu ppoorrtt jjuussqquu ssaa mmiissee eenn ccoonnffoorrmmiitt.. LLee MMmmoorraanndduumm vviissee ggaalleemmeenntt ffaaiirree aapppplliiqquueerr ddee ffaaoonn uunniiffoorrmmee lleess ddiissppoossiittiioonnss rreellaattiivveess aauu ccoonnttrrllee ppaarr llEEttaatt dduu ppoorrtt aaffiinn qquuee ttoouuttee ddiissttoorrssiioonn ddee ccoonnccuurrrreennccee ssooiitt vviittee aauu sseeiinn ddee llaa CCoommmmuunnaauutt eeuurrooppeennnnee.. LLee MMmmoorraanndduumm ddee PPaarriiss aa tt rreennffoorrcc ppaarr uunnee ssrriiee ddee ddiirreeccttiivveess eett rrgglleemmeennttss ccoommmmuunnaauuttaaiirreess.. LLaa CCoommmmiissssiioonn EEuurrooppeennnnee aa rreepprriiss llee pprriinncciippee ddee ccee ccoonnttrrllee ddaannss uunnee pprrooppoossiittiioonn ddee ddiirreeccttiivvee vviissaanntt aapppplliiqquueerr aauuxx nnaavviirreess ttrraannssiittaanntt ddaannss lleess ppoorrttss ddee llaa CCoommmmuunnaauutt eeuurrooppeennnnee llaa rrgglleemmeennttaattiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee1155 .. LLaa ddiirreeccttiivvee 9955//2211//CCEE dduu 1199 jjuuiinn 11999955 pprrvvooiitt nnoottaammmmeenntt llaa ssaannccttiioonn ddeess mmeemmbbrreess ddee llUUnniioonn eeuurrooppeennnnee iirrrreessppeeccttuueeuuxx ddeess ddiissppoossiittiioonnss dduu MMOOUU.. EEllllee eesstt eennttrree eenn vviigguueeuurr llee 11eerr jjuuiilllleett 11999966.. 14 Paris Memorandum of Understanding. Article 1.2. 15 Directive 95/21 du Conseil du 19 juin 1995 concernant lapplication aux navires faisant escale dans les ports de la Communaut ou dans les eaux relevant de la juridiction des Etats membres, des normes internationales relatives la scurit maritime, la prvention et aux conditions de vie et de travail bord des navires. JOCE L 157/1 du 7 juillet 1995. 27. 27 LLaa ddiirreeccttiivvee 9944//5577//CCEE dduu 2222 nnoovveemmbbrree 119999441166 pprrvvooiitt ddeess rrgglleess ccoommmmuunneess aauuxx oorrggaanniissmmeess hhaabbiilliittss eeffffeeccttuueerr llaa ccllaassssiiffiiccaattiioonn eett lliinnssppeeccttiioonn ddeess nnaavviirreess eenn eessccaallee ddaannss lleess ppoorrttss.. LLeess ddiissppoossiittiioonnss ddee llOOMMII ccoonncceerrnnaanntt llee jjaauuggeeaaggee cciitteerrnnee ddeess bbaallllaassttss ssppaarrss bboorrdd ddeess ppttrroolliieerrss ssoonntt ggaalleemmeenntt rreennffoorrcceess ppaarr ddeess ddiissppoossiittiioonnss ccoommmmuunnaauuttaaiirreess.. LLee rrgglleemmeenntt ((CCEE)) 22997788//9944 dduu CCoonnsseeiill dduu 2211 nnoovveemmbbrree 11999944 ppeerrmmeett ddee ffaaiirree bbnnffiicciieerr lleess nnaavviirreess qquuiippss ddee SSBBTT dd''uunn ssyyssttmmee dd''aabbaatttteemmeennttss ssuurr lleess rreeddeevvaanncceess ddeemmaannddeess.. NNaannmmooiinnss,, uunn rraappppoorrtt ddee llaa CCoommmmiissssiioonn1177 rrvvllee qquuee llee bbuutt ddhhaarrmmoonniissaattiioonn ddeess ccoonnttrrlleess nnaa ppaass tt aatttteeiinntt.. CCeess ddiissppaarriittss oonntt ppoouurr ccoonnssqquueennccee ddee ffaauusssseerr llaa ccoonnccuurrrreennccee eennttrree ppoorrttss vvooiissiinnss,, eett ccoouurrtt--cciirrccuuiitteenntt lleess ddiissppoossiittiioonnss dduu MMmmoorraanndduumm.. LLeess vvoolluuttiioonnss lleess pplluuss rrcceenntteess eenn mmaattiirree ddee ppoolliittiiqquuee eeuurrooppeennnnee ddee ssccuurriitt mmaarriittiimmee ssoonntt nnaannmmooiinnss vveennuueess rreennffoorrcceerr lleess ddiissppoossiittiioonnss rreellaattiivveess aauu ccoonnttrrllee ddee llEEttaatt dduu ppoorrtt.. EElllleess rrssuulltteenntt bbiieenn eenntteenndduu ddee llaa ccaattaassttrroopphhee ddee llEErriikkaa.. CCoommmmee nnoouuss llaavvoonnss vvuu,, llaa CCoommmmiissssiioonn eeuurrooppeennnnee aa pprrooppooss ddeeuuxx ssrriieess ddee mmeessuurreess,, lleess ppaaqquueettss EErriikkaa II eett IIII.. 16 Directive 94/57 du Conseil du 22 novembre 1994 tablissant des rgles et normes communes concernant les organismes habilits effectuer linspection et la visite des navires et les activits pertinentes des administrations maritimes. JOCE L 319/20 du 12 dcembre 1994, modifie par la directive 97/58 de la Commission du 26 septembre 1997, JOCE L 274 du 7 octobre 1997. 17 Communication de la Commission, Pour une politique commune de la scurit maritime , COM (93) 66 final du 24 fvrier 1993. 28. 28 LLee ppaaqquueett EErriikkaa II,, tteell qquuee ccoommmmuunniiqquu ppaarr llaa CCoommmmiissssiioonn aauu PPaarrlleemmeenntt eeuurrooppeenn eett aauu CCoonnsseeiill llee 2211 mmaarrss 22000000,, aa ppoouurr oobbjjeeccttiiff ddaammlliioorreerr llaa ssccuurriitt mmaarriittiimmee dduu ttrraannssppoorrtt ppttrroolliieerr.. LLaa CCoommmmiissssiioonn pprrooppoossee ttoouutt ddaabboorrdd ddee mmooddiiffiieerr llaa ddiirreeccttiivvee 9955//2211//CCEE.. EEllllee tteenndd rreennddrree pplluuss ssvvrreess lleess ddiissppoossiittiioonnss pprr--eexxiissttaanntteess eenn bbaannnniissssaanntt ddee ttoouuss lleess ppoorrttss ddee llUUnniioonn eeuurrooppeennnnee lleess nnaavviirreess ddee pplluuss ddee qquuiinnzzee aannss dd''ggee qquuii oonntt tt iimmmmoobbiilliissss pplluuss ddee ddeeuuxx ffooiiss aauu ccoouurrss ddeess ddeeuuxx aannnneess pprrccddeenntteess ppaarrttiirr dd''uunnee ""lliissttee nnooiirree"" qquuee llaa CCoommmmiissssiioonn ppuubblliieerraa ttoouuss lleess ssiixx mmooiiss .. LLaa pprrooppoossiittiioonn ddee mmooddiiffiiccaattiioonn ssaattttaaqquuee ggaalleemmeenntt aauuxx nnaavviirreess lleess pplluuss vviieeuuxx eenn rreennffoorraanntt lleess ccoonnttrrlleess eenn ffoonnccttiioonn ddee lleeuurr ggee.. DDee mmmmee,, llee ppaaqquueett EErriikkaa II ssaattttaaqquuee aauuxx ssoocciittss ddee ccllaassssiiffiiccaattiioonn eenn pprrooppoossaanntt ddee mmooddiiffiieerr llaa ddiirreeccttiivvee 9944//5577//CCEE mmeennttiioonnnnee pprrccddeemmmmeenntt.. CCeettttee pprrooppoossiittiioonn ddee mmooddiiffiiccaattiioonn vviissee ccoonnttrrlleerr ddee pplluuss pprrss cceess ssoocciittss qquuii bbnnffiicciieenntt dduunnee ddllggaattiioonn ttaattiiqquuee ppoouurr eeffffeeccttuueerr lleess oopprraattiioonnss ddee vvrriiffiiccaattiioonn ssuurr lleess nnaavviirreess.. LLaa CCoommmmiissssiioonn ssooccttrrooiiee llee ddrrooiitt ddee rreettiirreerr llaaggrrmmeenntt ttaattiiqquuee ddeess ssoocciittss ddee ccllaassssiiffiiccaattiioonn nnee rrppoonnddaanntt ppaass aauuxx ccrriittrreess ddee qquuaalliitt rreeqquuiiss.. CCeeccii ddeevvrraaiitt eennccoouurraaggeerr lleess ssoocciittss ddee ccllaassssiiffiiccaattiioonn ffaaiirree ppaarrtt dduunn ppeeuu pplluuss ddee ssrriieeuuxx.. RRaappppeelloonnss aauu ppaassssaaggee qquuee llEErriikkaa ttaaiitt ccoonnttrrllee ppaarr llaa SSoocciitt iittaalliieennnnee RRIINNAA eett ssee ttrroouuvvaaiitt eenn ppoosssseessssiioonn ddee ttoouuss lleess cceerrttiiffiiccaattss iinnddiissppeennssaabblleess ssaa nnaavviiggaattiioonn lloorrssqquueellllee aappppaarreeiillllaa dduu ppoorrtt ddee DDuunnkkeerrqquuee.. 29. 29 TTrrooiissiimmee cchhaappiittrree.. DDeess ccoonnttrrlleess nnaattiioonnaauuxx iinnssuuffffiissaannttss eett iinneeffffiiccaacceess.. LLeess ddffaaiillllaanncceess nnaattiioonnaalleess ssoopprreenntt pplluussiieeuurrss nniivveeaauuxx.. NNoouuss aavvoonnss ppuu ccoonnssttaatteerr llmmeerrggeennccee dduunn ccoonnttrrllee ppaarr llEEttaatt dduu ppoorrtt eenn rrppoonnssee uunn EEttaatt dduu ppaavviilllloonn ddffaaiillllaanntt.. LLeess EEttaattss dduu ppoorrtt oonntt aaiinnssii ddvveelloopppp uunnee lloouurrddee 30. 30 rreessppoonnssaabbiilliitt qquuii nnaauurraaiitt ppaass tt llaa lleeuurr ssii ddaannss uunn pprreemmiieerr tteemmppss iill nnyy aavvaaiitt ppaass eeuu llaaxxiissmmee eenn aammoonntt.. CCeeppeennddaanntt,, tteell qquuee llaaffffiirrmmee MMaarriiee BBeellllaayylleerr--RRooiillllee,, uunn ddvveellooppppeemmeenntt eexxcceessssiiff ddee llaa jjuurriiddiiccttiioonn ddee llEEttaatt dduu ppoorrtt rriissqquueerraaiitt ttoouutt ddaabboorrdd ddee ddrreessppoonnssaabbiilliisseerr lleess EEttaattss dduu ppaavviilllloonn aalloorrss qquuee llaa ccoouuvveerrttuurree ggooggrraapphhiiqquuee dduu ccoonnttrrllee ppaarr llEEttaatt dduu ppoorrtt ddeemmeeuurree,, llhheeuurree aaccttuueellllee,, rreessttrreeiinnttee 1188 .. LLEEttaatt dduu ppoorrtt nnee ddooiitt ppaass ssuuppppllaanntteerr llEEttaatt dduu ppaavviilllloonn,, mmaaiiss sseeuulleemmeenntt llee ccoommpplltteerr.. TToouutteeffooiiss llEEttaatt dduu ppoorrtt aa ppuu ddvveellooppppeerr ddeess ccoommpptteenncceess ddee pplluuss eenn pplluuss ppoouusssseess eett rreepprrsseennttee aauujjoouurrddhhuuii llaa sseeuullee vvrriittaabbllee ffoorrmmee dduunn ccoonnttrrllee aa ppoosstteerriioorrii.. LLee MMOOUU ddee PPaarriiss lluuii aattttrriibbuuee uunn rrllee mmaajjeeuurr ddaannss lleexxccuuttiioonn ddee ccee ccoonnttrrllee aa ppoosstteerriioorrii.. NNaannmmooiinnss ddaannss ssaa ccoommmmuunniiccaattiioonn dduu 2244 ffvvrriieerr 119999331199 ,, llaa CCoommmmiissssiioonn ddrreessssee uunn bbiillaann pplluutttt nnggaattiiff ddeess aaccttiivviittss nnaattiioonnaalleess ddaannss llee ccaaddrree ddee lleeuurrss oobblliiggaattiioonnss dduu MMOOUU.. DDaannss llaa pplluuppaarrtt ddeess EEttaattss ssiiggnnaattaaiirreess dduu MMOOUU,, oonn nnaarrrriivvee ppaass aatttteeiinnddrree llaa bbaarrrree ddeess 2255%% ddee ccoonnttrrlleess rreeqquuiiss.. DDee pplluuss,, cceerrttaaiinnss ppaayyss aaffffiicchheenntt pplluuss ddee 2255%% ddee ccoonnttrrlleess eeffffeeccttuuss,, mmaaiiss qquuaassiimmeenntt aauuccuunnee iimmmmoobbiilliissaattiioonn.. OOnn ppeeuutt ddoonncc ssiinntteerrrrooggeerr ssuurr llaa qquuaalliitt ddeess ccoonnttrrlleess eeffffeeccttuuss.. EEnn ccoonnssqquueennccee llaa cciirrccuullaattiioonn ddee nnaavviirreess ssoouuss nnoorrmmeess ddaannss lleess eeaauuxx eeuurrooppeennnneess nnee sseemmbbllee ppaass aavvooiirr ddiimmiinnuu.. LLaa CCoommmmiissssiioonn eeuurrooppeennnnee ssoouulliiggnnee ddaannss ssaa ccoommmmuunniiccaattiioonn llaa nncceessssiitt ddhhaarrmmoonniisseerr lleess ccoonnttrrlleess eeffffeeccttuuss ppaarr lleess ppoorrttss eeuurrooppeennss.. EEnn eeffffeett uunnee ccoonnccuurrrreennccee ddllooyyaallee aa tt eennccoouurraaggee ppaarr ddeess pprraattiiqquueess ppoorrttuuaaiirreess llaaxxiisstteess eennccoouurraaggeeaanntt lleess nnaavviirreess ssoouuss nnoorrmmeess yy ffaaiirree eessccaallee.. 18 LE TRANSPORT MARITIME ET LES POLITIQUES DE SECURITE DE LUNION EUROPEENNE. Alexandra Bellayler Roille. Editions APOGEE 2000. 19 COM (93) 66 final 31. 31 LLaa CCoommmmiissssiioonn ddpplloorree ggaalleemmeenntt llee mmaannqquuee ddiinnffoorrmmaattiioonn aauu sseeiinn ddee lleessppaaccee mmaarriittiimmee eeuurrooppeenn.. CCee mmaannqquuee ddiinnffoorrmmaattiioonn eemmppcchhee llee ssuuiivvii ddeess nnaavviirreess rriissqquuee.. LLee MMmmoorraanndduumm ddee PPaarriiss nnaa ddoonncc ppaass eeuu lliimmppaacctt ssoouuhhaaiitt.. EEnn eeffffeett,, ttoouutt ccoommmmee lleess tteexxtteess ddee llOOMMII,, lleess ddiissppoossiittiioonnss dduu MMOOUU aavveecc sseess mmooddiiffiiccaattiioonnss ssuucccceessssiivveess ddppeennddeenntt dduu bboonn vvoouullooiirr ddeess EEttaattss qquuaanntt lleeuurr mmiissee eenn uuvvrree.. IIll nneexxiissttee ppaass eennccoorree uunnee iinnssttaannccee ccaappaabbllee ddee ccoonnttrrlleerr llaapppplliiccaattiioonn ddeess mmeessuurreess mmiisseess eenn ppllaaccee.. LLee MMOOUU ddee PPaarriiss ssoouuffffrree ddoonncc,, ddaannss ssaa mmiissee eenn aapppplliiccaattiioonn,, dduunn mmaannqquuee ddhhaarrmmoonniissaattiioonn.. LLaa ddiiffffrreennccee ddee qquuaalliitt ddeess ccoonnttrrlleess eeffffeeccttuuss sseelloonn lleess ppoorrttss ccoonndduuiitt iinnvviittaabblleemmeenntt lliimmppuuiissssaannccee ddeess ddiissppoossiittiioonnss dduu MMOOUU.. IIll mmaannqquuee ddoonncc aauujjoouurrddhhuuii uunnee iinnssttaannccee ccaappaabbllee ddee ssaassssuurreerr qquuee lleess ccoonnttrrlleess sseerroonntt eeffffeeccttuuss ddee ffaaoonn uunniiffoorrmmee ttrraavveerrss llUUnniioonn EEuurrooppeennnnee.. CCeeccii hhaannddiiccaappee mmaallhheeuurreeuusseemmeenntt llaa ppoolliittiiqquuee ccoommmmuunnaauuttaaiirree ddee ssccuurriitt mmaarriittiimmee.. NNoottoonnss cceeppeennddaanntt qquuee llee ccaaddrree eeuurrooppeenn,, mmooiinnss uunniivveerrsseell qquuee llee ccaaddrree oonnuussiieenn,, ppeerrmmeett llaa mmiissee eenn ppllaaccee pplluuss rraappiiddee dduunnee rrgglleemmeennttaattiioonn eenn pphhaassee aavveecc lleess eexxiiggeenncceess ddee llaa ssccuurriitt mmaarriittiimmee.. CCeesstt aaiinnssii qquuaa ppuu nnaattrree llee pprroojjeett dduunnee aaggeennccee eeuurrooppeennnnee ppoouurr llaa ssccuurriitt mmaarriittiimmee ttrraavveerrss uunn ddeeuuxxiimmee ttrraaiinn ddee mmeessuurreess,, llee ppaaqquueett EErriikkaa IIII.. 32. 32 TTIITTRREE 22 LLAAGGEENNCCEE EEUURROOPPEEEENNNNEE PPOOUURR LLAA SSEECCUURRIITTEE MMAARRIITTIIMMEE :: EEMMEERRGGEENNCCEE DDUUNN CCOONNTTRRLLEE SSUUPPRRAANNAATTIIOONNAALL .. LLAAggeennccee ddooiitt aassssuurreerr llaa jjoonnccttiioonn eennttrree uunn eennsseemmbbllee ddee rrgglleess ccoommmmuunnaauuttaaiirreess eett ddeess pprraattiiqquueess nnaattiioonnaalleess ddffaaiillllaanntteess.. OOrr nnoouuss aavvoonnss ppuu ccoonnssttaatteerr qquuee lleess ddiiffffrreenntteess ttrraaddiittiioonnss mmaarriittiimmeess rreennddeenntt cceettttee ttrraannssppoossiittiioonn ffoorrtt ddlliiccaattee.. EEnn ccoonnssqquueennccee ddiirreeccttee ddee cceess ddiissppaarriittss llooccaalleess,, lliinneeffffiiccaacciitt ddee llaa ppoolliittiiqquuee ccoommmmuunnaauuttaaiirree ssee ffaaiitt rreesssseennttiirr.. LLAAggeennccee aa ddoonncc ppoouurr mmiissssiioonn ddee ggoommmmeerr cceess ddiiffffrreenncceess qquuii,, aauu sseeiinn ddee lleessppaaccee mmaarriittiimmee eeuurrooppeenn,, ffrreeiinneenntt llaapppplliiccaattiioonn ddeess ddiissppoossiittiioonnss ccoommmmuunnaauuttaaiirreess.. EEllllee ddeevvrraa ssaassssuurreerr dduunnee hhaarrmmoonniissaattiioonn ddeess rrgglleess jjuurriiddiiqquueess aauu nniivveeaauu ccoommmmuunnaauuttaaiirree.. CCeettttee vvoolloonntt ddhhaarrmmoonniissaattiioonn ddee llaa ssccuurriitt mmaarriittiimmee,, mmiissssiioonn ffoonnddaammeennttaallee ddee llAAggeennccee,, ffeerraa lloobbjjeett dduunnee pprreemmiieerr cchhaappiittrree.. DDaannss uunn sseeccoonndd cchhaappiittrree nnoouuss nnoouuss aattttaacchheerroonnss ddtteerrmmiinneerr lleess mmooyyeennss ddoonntt ddiissppoosseerraa llAAggeennccee ppoouurr aaccccoommpplliirr llaa mmiissssiioonn qquuii lluuii eesstt ccoonnffiiee.. 33. 33 PPrreemmiieerr cchhaappiittrree :: LLee vveecctteeuurr dduunnee hhaarrmmoonniissaattiioonn pprraallaabbllee uunnee ssccuurriitt mmaarriittiimmee dduurraabbllee.. PPoouurr ttrree eeffffiiccaaccee,, llaa mmiissee eenn uuvvrree ddee llaa ssccuurriitt mmaarriittiimmee ddooiitt aavvaanntt ttoouutt ttrree hhaarrmmoonniissee.. CCeettttee nnoottiioonn sseerraa llee ffiill ccoonndduucctteeuurr ddee llaa ppoolliittiiqquuee ssccuurriittaaiirree mmeennee ppaarr llUUnniioonn EEuurrooppeennnnee,, llAAggeennccee EEuurrooppeennnnee ppoouurr llaa SSccuurriitt MMaarriittiimmee eenn sseerraa lloouuttiill.. AA pprrooppooss ddee cceettttee vvoolloonntt ddhhaarrmmoonniissaattiioonn,, MMoonnssiieeuurr JJaaccqquueess CChhiirraacc rraappppeellllee qquuee lleess rrgglleess ddooiivveenntt ttrree lleess mmmmeess,, qquuee lloonn aaccccoossttee MMaarrsseeiillllee oouu AAmmsstteerrddaamm 2200 .. LLaa pprriioorriitt sseerraaiitt ddoonncc ddee ffaaiirree rrggnneerr uunn sseeuull eett uunniiqquuee ssyyssttmmee jjuurriiddiiqquuee ssuurr lleess eeaauuxx eeuurrooppeennnneess.. CCeesstt ddaannss cceettttee ooppttiiqquuee ddhhaarrmmoonniissaattiioonn qquuee ll AAEESSMM ddeevvrraa ssaatttteelleerr aauuxx ddiivveerrsseess ttcchheess qquuii lluuii sseerroonntt ccoonnffiieess.. EEllllee ddeevvrraa ddaannss uunn pprreemmiieerr tteemmppss tteenntteerr ddaappppoorrtteerr ddeess aammlliioorraattiioonnss uunnee llggiissllaattiioonn ccoommmmuunnaauuttaaiirree eennccoorree iimmppaarrffaaiittee.. EEllllee ppoouurrrraa eennssuuiittee,, ddaannss uunn sseeccoonndd tteemmppss ssaattttaacchheerr aaccccrroottrree lleeffffiiccaacciitt ddeess ccoonnttrrlleess eeffffeeccttuuss aauu sseeiinn ddeess EEttaattss mmeemmbbrreess.. EEnn eeffffeett,, llaapppplliiccaattiioonn rriiggoouurreeuussee ddee llaa rrgglleemmeennttaattiioonn ccoommmmuunnaauuttaaiirree ppeerrmmeettttrraaiitt ddaatttteeiinnddrree uunn 20 Propos de Monsieur Chirac recueillis par lInstitut Franais de la Mer en rponse la question Pensez vous quau nom de la lutte pour la scurit maritime et lenvironnement (en particulier contre les pollutions), les pouvoirs et moyens de lAESM doivent tre progressivement renforcs, fut-ce par certains transferts de souverainet ? www.ifm.free.fr 34. 34 nniivveeaauu ssuupprriieeuurr ddee ssccuurriitt mmaarriittiimmee aauu sseeiinn ddee llUUnniioonn EEuurrooppeennnnee.. CCeesstt ll llaa ttcchhee pprriioorriittaaiirree ddee llAAEESSMM.. PPrreemmiirree sseeccttiioonn :: LLaa mmiissee eenn ppllaaccee dduunn ccoorrppss jjuurriiddiiqquuee hhaarrmmoonniiss.. CCeesstt ppaarr llee bbiiaaiiss ddee pprrooppoossiittiioonnss ddee ll AAEESSMM qquuee llaa CCoommmmiissssiioonn ssoouuhhaaiittee aappppoorrtteerr lleess aammlliioorraattiioonnss aapppprroopprriieess aauu ssyyssttmmee ccoommmmuunnaauuttaaiirree.. NNoouuss vveerrrroonnss ddaannss uunn pprreemmiieerr tteemmppss qquuee ll AAEESSMM ddeevvrraa oopprreerr uunnee ccoolllleeccttee ddiinnffoorrmmaattiioonnss (( 11)) qquuii lluuii ppeerrmmeettttrraa ddaannss uunn sseeccoonndd tteemmppss ddee pprrooppoosseerr llaa CCoommmmiissssiioonn llaa llggiissllaattiioonn aapppprroopprriiee ppoouurr rreemmddiieerr aauuxx ssiittuuaattiioonnss oobbsseerrvveess ssuurr llee tteerrrraaiinn (( 22)).. CCeesstt ffiinnaalleemmeenntt ppaarr uunnee rrfflleexxiioonn ssuurr llvvoolluuttiioonn ddee llaa llggiissllaattiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee qquuee llAAEESSMM ppoouurrrraa ffaaiirree ddee llUUnniioonn EEuurrooppeennnnee uunn ppllee ddeexxcceelllleennccee eenn mmaattiirree ddee ssccuurriitt mmaarriittiimmee (( 33)).. 11 :: PPaarr uunnee ccoolllleeccttee ddiinnffoorrmmaattiioonnss aauu sseeiinn ddeess EEttaattss mmeemmbbrreess.. LLaa CCoommmmiissssiioonn EEuurrooppeennnnee sseesstt ffiixx ccoommmmee oobbjjeeccttiiff ddee ffaaiirree ccoonnvveerrggeerr lleess ddiiffffrreennttss ssyyssttmmeess eeuurrooppeennss ddee ssccuurriitt mmaarriittiimmee aaffiinn ddaatttteeiinnddrree lluunniiffoorrmmiitt nncceessssaaiirree uunnee ssccuurriitt mmaarriittiimmee dduurraabbllee.. MMaaiiss cceettttee ddmmaarrcchhee ssuuppppoossee aauu pprraallaabbllee uunnee ccoonnnnaaiissssaannccee ssoolliiddee ddee llaa mmaanniirree ddoonntt cchhaaqquuee EEttaatt aapppprrhheennddee ssaa ssccuurriitt mmaarriittiimmee.. CCeesstt ppaarr cceettttee ccoonnnnaaiissssaannccee ddeess ddiiffffrreenntteess pprraattiiqquueess nnaattiioonnaalleess qquuee llaa CCoommmmiissssiioonn ppoouurrrraa ffaaiirree aapppplliiqquueerr ddee ffaaoonn hhaarrmmoonniissee uunnee ppoolliittiiqquuee ddee ssccuurriitt mmaarriittiimmee nnee ffaauussssaanntt ppaass llee jjeeuu ddee llaa ccoonnccuurrrreennccee .. 35. 35 LLAAggeennccee EEuurrooppeennnnee aa ddoonncc ppoouurr mmiissssiioonn ddee mmeettttrree eenn uuvvrree cceettttee ccoolllleeccttee ddiinnffoorrmmaattiioonnss aauu sseeiinn mmmmee ddeess ppaayyss mmeemmbbrreess ddee llUUnniioonn EEuurrooppeennnnee.. AAffiinn ddyy ppaarrvveenniirr,, eellllee ddeevvrraa oorrggaanniisseerr ddeess vviissiitteess ddaannss cchhaaqquuee EEttaatt mmeemmbbrree.. CCeesstt ppaarr llee bbiiaaiiss ddeess aaggeennttss ddee ll AAEESSMM qquuee llaa CCoommmmiissssiioonn EEuurrooppeennnnee ppoouurrrraa ccoonnttrrlleerr ddaannss qquueellllee mmeessuurree llEEttaatt mmeemmbbrree ffaaiissaanntt lloobbjjeett ddee llaa vviissiittee aa ffaaiitt llee nncceessssaaiirree ppoouurr rreessppeecctteerr sseess eennggaaggeemmeennttss iinntteerrnnaattiioonnaauuxx.. CCeess vviissiitteess sseeffffeeccttuueerroonntt eesssseennttiieelllleemmeenntt ddaannss lleess ppoorrttss ddee llUUnniioonn EEuurrooppeennnnee.. LLeess aaggeennttss ddee llAAEESSMM sseerroonntt ccoonnssiiddrrss ccoommmmee ddeess iinnssppeecctteeuurrss ppaarrtt eennttiirree,, eett sseelloonn llaarrttiiccllee 33 ddee llaa pprrooppoossiittiioonn ddee rrgglleemmeenntt ddeevvrroonntt aavvooiirr aaccccss ttoouutt ddooccuummeenntt oouu ttoouutt lliieeuu aayyaanntt uunn rraappppoorrtt aavveecc llaa mmaanniirree ddoonntt lleess nnaavviirreess ssoonntt ccoonnttrrllss.. LLeess aauuttoorriittss nnaattiioonnaalleess ddooiivveenntt ttoouutt mmeettttrree eenn uuvvrree ppoouurr qquuee cceess vviissiitteess ppuuiisssseenntt ssoopprreerr ddaannss lleess mmeeiilllleeuurreess ccoonnddiittiioonnss ppoossssiibblleess.. TToouuttee eennttrraavvee sseerraaiitt ccoonnssiiddrree ccoommmmee uunnee iinnffrraaccttiioonn aauuxx oobblliiggaattiioonnss iinnccoommbbaanntt llEEttaatt ffaaiissaanntt lloobbjjeett ddee llaa vviissiittee.. CCeettttee ddiissppoossiittiioonn ccoonncceerrnnee ttoouutt nnaattuurreelllleemmeenntt llee ccoonnttrrllee ppaarr llEEttaatt dduu ppoorrtt.. LLaa CCoommmmiissssiioonn ssoouuhhaaiittee ffaaiirree ddee llAAEESSMM uunn oouuttiill ppeerrmmeettttaanntt ddee ccoonnttrrlleerr ddee llaa ffaaoonn llaa pplluuss iimmppaarrttiiaallee ppoossssiibbllee llee rreessppeecctt ppaarr lleess EEttaattss mmeemmbbrreess ddeess ddiissppoossiittiioonnss dduu MMOOUU.. CCeess ccoonnttrrlleess ppeerrmmeettttrroonntt ttoouutt ddaabboorrdd ddee ddtteerrmmiinneerr qquueell eesstt,, ssuurr llee tteerrrraaiinn,, lliimmppaacctt ddee llaa llggiissllaattiioonn ccoommmmuunnaauuttaaiirree.. CCee ttrraavvaaiill ddoobbsseerrvvaattiioonn ppeerrmmeettttrraa llaa CCoommmmiissssiioonn ddee ddtteerrmmiinneerr qquueelllleess ssoonntt lleess iimmppeerrffeeccttiioonnss ddee llaa rrgglleemmeennttaattiioonn ccoommmmuunnaauuttaaiirree,, eett ddee qquueellllee mmaanniirree iill sseerraa ppoossssiibbllee ddyy rreemmddiieerr.. 36. 36 CCee ttrraavvaaiill ddiinnffoorrmmaattiioonn sseerrvviirraa ggaalleemmeenntt eennrriicchhiirr lleess bbaasseess ddee ddoonnnneess iinnddiissppeennssaabblleess llaa llooggiissttiiqquuee ddee llaa ssccuurriitt mmaarriittiimmee.. DDeess bbaasseess ddee ddoonnnneess tteelllleess qquu EEQQUUAASSIISS2211 ,, uuttiilliisseess nnoottaammmmeenntt ddaannss llee ccaaddrree dduunn ccoonnttrrllee ppaarr llEEttaatt dduu ppoorrtt ppoouurrrroonntt aaiinnssii ssee ttrroouuvveerr ccoommpplltteess ppaarr llee ttrraavvaaiill ddee llAAggeennccee.. CCee ttrraavvaaiill ppeerrmmeettttrraa ggaalleemmeenntt ddee ddtteerrmmiinneerr qquueellss ssoonntt lleess nnaavviirreess rriissqquuee aaffiinn ddee mmiieeuuxx aassssuurreerr lleeuurr ssuuiivvii.. DDee pplluuss,, uunn ggrraanndd nnoommbbrree ddee nnaavviirreess ssoonntt rreessppoonnssaabblleess ddee ppoolllluuttiioonnss iinntteennttiioonnnneelllleess.. LLoorrssqquuee cceesstt llee ccaass,, iill eesstt nncceessssaaiirree ddee ccoonnnnaattrree lleeuurrss mmoouuvveemmeennttss aaffiinn ddee ppoouuvvooiirr lleess aapppprrhheennddeerr eett lleess ssaannccttiioonnnneerr.. PPrrcciissoonnss eennffiinn qquuee ddaannss llee ccaass oo llEEttaatt ffaaiissaanntt lloobbjjeett ddee llaa vviissiittee aauurraaiitt ddllgguu sseess ccoommpptteenncceess eenn mmaattiirree ddee ccoonnttrrllee uunnee ssoocciitt ddee ccllaassssiiffiiccaattiioonn,, cceellllee--ccii ffeerraa ggaalleemmeenntt lloobbjjeett dduunnee iinnssppeeccttiioonn.. 22 :: PPaarr ddeess pprrooppoossiittiioonnss aauu nniivveeaauu ccoommmmuunnaauuttaaiirree.. LLAAEESSMM ppoouurrrraa aaiinnssii,, aauu vvuu ddeess iinnssppeeccttiioonnss eeffffeeccttuueess ddaannss lleexxeerrcciiccee ddee sseess ffoonnccttiioonnss,, pprrooppoosseerr ddeess ddiissppoossiittiioonnss nncceessssaaiirreess uunnee aammlliioorraattiioonn dduu rrggiimmee ddee ccoonnttrrllee ppaarr llEEttaatt dduu ppoorrtt eett ppaarr llEEttaatt dduu ppaavviilllloonn.. CCeess ddiiffffrreenntteess oopprraattiioonnss ddiinnssppeeccttiioonn eeffffeeccttuueess ppaarr llAAEESSMM aauurroonntt ggaalleemmeenntt ppoouurr bbuutt ddee ccoonnttrrlleerr qquueellss ssoonntt lleess EEttaattss qquuii rreessppeecctteenntt llee mmiieeuuxx lleess ddiissppoossiittiioonnss ccoommmmuunnaauuttaaiirreess.. 21 www.equasis.org 37. 37 IIll ppoouurrrraa aaiinnssii ssee ddggaaggeerr uunn bbiillaann ddeess mmeeiilllleeuurreess pprraattiiqquueess eeuurrooppeennnneess .. CCeess pprraattiiqquueess sseerroonntt aannaallyysseess ppaarr llAAEESSMM aaffiinn ddvveennttuueelllleemmeenntt lleess iinnttggrreerr ddaannss llaa rrgglleemmeennttaattiioonn ccoommmmuunnaauuttaaiirree ppoouurr lleess ddiiffffuusseerr ppaarr llaa ssuuiittee.. IIllss ppeerrmmeettttrroonntt ggaalleemmeenntt ddee ddtteerrmmiinneerr qquueellss ssoonntt lleess aacctteeuurrss ccoonnoommiiqquueess ffaauuttiiffss eett ddee vveeiilllleerr ccee qquuee cceeuuxx--ccii nncchhaappppeenntt ppaass ttoouuttee ssaannccttiioonn.. EEnn eeffffeett,, ppoouurr qquuee llaa llggiissllaattiioonn eeuurrooppeennnnee ssooiitt eeffffiiccaaccee,, eellllee ddooiitt ttrree rreessppeeccttee ppaarr ttoouuss lleess aacctteeuurrss dduu mmoonnddee mmaarriittiimmee.. MMaaiiss llaa mmiissee eenn ccoonnffoorrmmiitt aavveecc cceettttee llggiissllaattiioonn aa uunn ccoott.. IIll eesstt ddoonncc ggnnrraalleemmeenntt pplluuss pprrooffiittaabbllee ddee llaaiisssseerr eenn cciirrccuullaattiioonn ddeess nnaavviirreess ssoouuss nnoorrmmeess.. EEnn rreevvaanncchhee,, lleess aacctteeuurrss ccoonnoommiiqquueess ssee mmeettttaanntt eenn ccoonnffoorrmmiitt rriissqquueenntt ddee ssuubbiirr llaa ccoonnccuurrrreennccee ddee cceess nnaavviirreess ssoouuss nnoorrmmeess.. LLAAEESSMM aauurraa ddoonncc ppoouurr mmiissssiioonn ddee ffaaiirree rrccoommppeennsseerr cceeuuxx qquuii aapppplliiqquueenntt aavveecc ssrriieeuuxx llaa rrgglleemmeennttaattiioonn eeuurrooppeennnnee,, eett ddee ssaannccttiioonnnneerr cceeuuxx qquuii nnee llaa rreessppeecctteenntt ppaass.. LLAAEESSMM ssiimmppoosseerraaiitt ddoonncc ccoommmmee llee ggaarrddiieenn dduunnee ccoonnccuurrrreennccee llooyyaallee ddaannss llee sseecctteeuurr dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee.. PPrrcciissoonnss ttoouutteeffooiiss qquuee llAAggeennccee nnee ddiissppoossee ppaass,, llaa lleeccttuurree ddee sseess ssttaattuuttss,, dduunn ppoouuvvooiirr ddee ssaannccttiioonn vviiss vviiss ddeess EEttaattss ccoonnttrrllss.. CCeesstt llaa CCoommmmiissssiioonn eeuurrooppeennnnee qquuii,, mmuunniiee ddeess rraappppoorrttss rreenndduuss ppaarr llAAggeennccee,, ppoouurrrraa eennttrreepprreennddrree ddeess aaccttiioonnss lleennccoonnttrree ddeess EEttaattss aayyaanntt mmaannqquu lleeuurrss oobblliiggaattiioonnss.. AAiinnssii,, ttrraavveerrss ccee ttrraavvaaiill ddee ddooccuummeennttaattiioonn mmaaiiss ggaalleemmeenntt ddee ccoonnttrrllee,, llAAEESSMM ppoouurrrraa aassssuurreerr llhhaarrmmoonniissaattiioonn iinnddiissppeennssaabbllee uunnee ppoolliittiiqquuee ccoommmmuunnaauuttaaiirree eeffffiiccaaccee.. 38. 38 33 :: PPaarr uunnee rrfflleexxiioonn aauu nniivveeaauu iinntteerrnnaattiioonnaall.. LLUUnniioonn EEuurrooppeennnnee tteennttee ddee ssee ccoonnssttiittuueerr ccoommmmee ffeerr ddee llaannccee ddee llOOMMII.. PPoouurr ccee ffaaiirree,, eellllee ddooiitt vviitteerr ddee sseennlliisseerr ddaannss llaa lleenntteeuurr eett llaa rriiggiiddiitt ddoonntt ssoouuffffrree cceellllee--ccii.. NNoouuss aavvoonnss vvuu qquueell ppooiinntt llOOMMII mmaannqquuee ddee ssoouupplleessssee ddaannss ssoonn pprroocceessssuuss ddcciissiioonnnneell,, eett ppeeiinnee ssuuiivvrree llvvoolluuttiioonn dduunn mmoonnddee mmaarriittiimmee ssaannss cceessssee cchhaannggeeaanntt.. PPoouurr ccee ffaaiirree,, llAAggeennccee ddeevvrraa ddvveellooppppeerr llaa ssoouupplleessssee pprrooppiiccee aauu ppeerrffeeccttiioonnnneemmeenntt dduunnee llggiissllaattiioonn eeffffiiccaaccee.. NNoouuss vveennoonnss ddee llee vvooiirr,, llAAggeennccee ddeevvrraa ssee pprrsseenntteerr ccoommmmee lloorrggaannee cchhaarrgg ddee ssoonnddeerr llttaatt ddee llaa ssccuurriitt mmaarriittiimmee aauu sseeiinn ddeess EEttaattss mmeemmbbrreess.. LLaa ccoolllleeccttee ddiinnffoorrmmaattiioonnss vvooqquuee ccii--ddeessssuuss ppeerrmmeettttrraa llaa CCoommmmiissssiioonn eeuurrooppeennnnee ddoopprreerr lleess mmiisseess jjoouurr nncceessssaaiirreess.. CCeeppeennddaanntt,, aaiinnssii qquuee llee ssttiippuullee llaarrttiiccllee 22))11))aa)) ddee llaa pprrooppoossiittiioonn ddee rrgglleemmeenntt,, cceess pprroojjeettss ddee rreecchheerrcchhee ddeevvrroonntt ssee ffaaiirree eenn rreellaattiioonn aavveecc llaa llggiissllaattiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee.. LLAAggeennccee ddeevvrraa ssee tteenniirr aauu ccoouurraanntt ddeess ddvveellooppppeemmeennttss lleess pplluuss rrcceennttss ddee llaa llggiissllaattiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee eenn mmaattiirree ddee ssccuurriitt mmaarriittiimmee.. DDeess pprroojjeettss ddee rreecchheerrcchhee eett uunn ssuuiivvii ccoonnttiinnuu sseerroonntt ddoonncc mmiiss eenn uuvvrree aaffiinn ddee ffaaiirree ddee ll AAEESSMM uunn llaabboorraattooiirree ddaannaallyyssee ddeess pprrooggrrss iinntteerrnnaattiioonnaauuxx.. CCeesstt ffiinnaalleemmeenntt eenn ffaaiissaanntt llaa ssyynntthhssee ddeess rreecchheerrcchheess eeffffeeccttuueess aauu nniivveeaauu nnaattiioonnaall dduunnee ppaarrtt eett aauu nniivveeaauu iinntteerrnnaattiioonnaall ddaauuttrree ppaarrtt qquuee llAAggeennccee ppoouurrrraa ddggaaggeerr uunnee ppoolliittiiqquuee eett uunnee llggiissllaattiioonn ppaarrffaaiitteemmeenntt mmiiss jjoouurr eett dduunnee eeffffiiccaacciitt rreeccoonnnnuuee ddaannss llaa pprraattiiqquuee.. LLAAggeennccee sseerraa ddoonncc aatttteennttiivvee aauuxx pprraattiiqquueess nnaattiioonnaalleess eett llvvoolluuttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee ddaannss llee ddoommaaiinnee ddee llaa ssccuurriitt mmaarriittiimmee.. MMaaiiss eellllee ddooiitt aalllleerr pplluuss 39. 39 llooiinn eennccoorree,, eett nnee ppaass ssee lliimmiitteerr iinnffoorrmmeerr llaa ccoommmmiissssiioonn ddee llttaatt ddee llaa ssccuurriitt mmaarriittiimmee.. DDeeuuxxiimmee sseeccttiioonn :: LLaa mmiissee eenn ppllaaccee ddee ccoonnttrrlleess hhaarrmmoonniissss.. UUnnee llggiissllaattiioonn rriiggoouurreeuussee,, nnoouuss llaavvoonnss vvuu,, nnee ssuuffffiitt ppaass aassssuurreerr uunn nniivveeaauu lleevv ddee ssccuurriitt ddaannss lleess eeaauuxx eeuurrooppeennnneess.. IIll ffaauutt qquuee ssaa mmiissee eenn uuvvrree ssooiitt ttoouutt aauussssii ssttrriiccttee.. PPoouurr yy ppaarrvveenniirr,, llaa CCoommmmiissssiioonn iinnvveessttiirraa llAAggeennccee dduu ppoouuvvooiirr ddee mmeettttrree eenn uuvvrree ddeess ccoonnttrrlleess ddaannss lleess ppaayyss mmeemmbbrreess (( 11)).. LLeess ccoonnttrrlleess nnee sseerroonntt ppaass eeffffeeccttuus