derbylius bollettino n.4 - from concept to image 1960-1970

Download DERBYLIUS Bollettino n.4 - From Concept to Image 1960-1970

Post on 30-Mar-2016

214 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • *HYSH9VUJH[V+LYI`SP\Z3PIYLYPH.HSSLYPHKHY[L=PH7*\Z[VKP4PSHUV;LS

  +(33044(.05,(3*65*,;;6

  -964*65*,7;;604(.,

  )VSSL[[PUVKPUMVYTHaPVUL5UV]LTIYL

 • F(H=]0U[LYTLKPH /LPKLSILYNTHPQ\UP 0UMVYTH[PVU!(R[PVULU/HWWLUPUN-PSTL_WT\ZPRHR[PVUZ[OLH[LY(\Z[LSS\UN!VIQLR[LLU]PYVTLU[Z/LPKLSILYN=LYSHN,KP[PVU;HUNLU[L *T_WW JVTWSL[HTLU[LPSS\Z[YH[VKHMV[VNYHLPUIUZPHKLNSPHY[PZ[PJOLKLNSPL]LU[PLKLSSLVWLYLIYN\YH[HKHMV[VNYHHPUIUHUJOLHSYL[YV;YHNSPHY[PZ[PZLNUHSPHTVSHWYLZLUaHKLS.Y\WWV(NLU[aPH)VY`.LYa4VOY(UKLYZLU)L\`Z*OYPZ[V+PIIL[Z-PSSPV\/PNNPUZ2UPaHR7PZ[VSL[[V9V[:WH[VSH
 • L\UHIPISPVNYHHTPUPTH\UMVNSPVKPLYYH[HJVYYPNLPUJHY[H]LSPUHNPHSSH=PKLVILSPZJVYHJJVNSPLSLYPJLYJOLULSJHTWVKLSSH]PKLVYLNPZ[YHaPVULKHWHY[LKPKP]LYZPHY[PZ[P7YLZLU[P=PUJLUaV(NUL[[PL.PHUUP*VSVTIV7HUZLJH7H[LSSH=HSLU[PUP

  F(UZLSTV (44(5 1LHU*OYPZ[VWOL .PV]HUUP (UZLSTV 3\aLYU 2\UZ[T\ZL\T *T _WWJVUMV[VNYHLPUIUKVWWPLHWPLUHWHNPUHKLSSL[YLPZ[HSSHaPVUP!PU]PZPIPSLPUUP[V[\[[VIY*H[HSVNVPUJVSSHIVYHaPVULJVU.PHU,UaV:WLYVULKP;VYPUVPUJVWPL

  F(Y[LWV]LYH)(903309LUH[V46::63LVUHYKV+HSSVWLYHHSJVPU]VSNPTLU[V3VWLYH!ZPTIVSPLPTTHNPUP3HSPULHHUHSP[PJH;VYPUV.HSSLYPH*P]PJHK(Y[L4VKLYUH *T_WWJVUU\TLYVZLYPWYVK\aPVUPMV[VNYHJOLPUIUU[IYNHJVSS0TWVY[HU[LJH[HSVNV[YHNSPHY[PZ[PWYLZLU[PZLNUHSPHTV!4H\YP4HUaVUP7HVSPUP3V:H]PV:JOPMHUV-LZ[H2V\ULSSPZ4LYa.PSHYKP(NUL[[P6U[HUP*OPHYPL4\SHZ

  F(Y[LWV]LYH*,3(5;.LYTHUV)(;;0:;0,\NLUPV4\ZLVZWLYPTLU[HSLKHY[LJVU[LTWVYHULH;VYPUV.HSSLYPH*P]PJHKHY[LTVKLYUH *T_WWJVTWSL[HTLU[LPSS\Z[YH[VKHMV[VNYHL PUIUILSSHJVWLY[PUH PUJHY[HMVY[LJVU PTTHNPUPNLVTL[YPJOL PUIULKPZJVKHYNLU[VHWWSPJH[VWYVNL[[H[HKH(.-YVUaVUP0TWVY[HU[LTVZ[YHJ\YH[HKH*LSHU[JOLZJYP]LPS[LZ[V:P[\HaPVULJOL]LKLSHWHY[LJPWHaPVUL[YHNSPHS[YPKP!(UNLSP)HY\JOLSSV)VL[[P*HZ[LSSHUP*LYVSP+HKHTHPUV-HIYV-VU[HUH.Y\WWV4PK.Y\WWV;0JHYV2V\ULSSPZ3H7PL[YH3V:H]PV4HUaVUP4HYP4H\YP4LYa4\UHYP7HVSPUP7HZJHSP7PHJLU[PUP7PZ[VSL[[V:JOLNNP:JOPMHUV:PTVUL[[P

  F(Y[LWV]LYH(H=]*HY[HIPHUJH(UUVUTHYaV 9VTH(SILY[V)VH[[VKPYL[[VYL *T_WWJVUTVS[LMV[VNYHLPUIUIYN\YH[HJVUILSSHPTWHNPUHaPVUL[PWVNYHJH;LZ[PKP4LUUH-HNPVSV)VUP[V6SP]H)VH[[V;YPUP*LSHU[0TWVY[HU[LU\TLYVJOL[YHJJPH\UHWHUVYHUPJHZ\NSPHY[PZ[PKLSSLU\V]L[LUKLUaLULS [YHPX\HSP2V\ULSSPZ7HZJHSP*HSaVSHYP*VSVTIV7PZ[VSL[[V*LYVSP:JOPMHUV

  F)HQ4

 • F)6,;;0(SPNOPLYV,Z[YH[[VKHSKPHYPVK(SPNOPLYV)VL[[P;VYPUV4PSHUV:WLYVUL+L5PL\IV\YNNHSSLYPHKPYPJLYJHZKTH *T _MVNSPJPJSVZ[PSH[PWPUaH[PPUZPLTLJOLJVZ[P[\PZJVUV\UHWHY[LKLSJVT\UPJH[VZ[HTWH\ULZ[YH[[VKHSKPHYPVK(SPNOPLYV)VL[[PUH[VH;VYPUVPS(SYL[YVKLSS\S[PTVMVNSPVPK\L[PTIYPKLSSHNHSSLYPH:WLYVULKP;VYPUVLKLSSHNHSSLYPH+L5PL\IV\YNKP4PSHUV0TWVY[HU[LKVJ\TLU[VZ[VYPJV

  F)VL[[P ;9050 ;VTTHZV 3H YHNPVUL]VSL UL KLSSPUU\TLYL]VSL+YHNV ;VYPUV 4PSHUV:WLYVUL+L5PL\IV\YNNHSSLYPHKPYPJLYJHZKTH *T _MVNSPJPJSVZ[PSH[PWPUaH[PPUZPLTLJOLJVZ[P[\PZJVUVPSJVT\UPJH[VZ[HTWHKLSSHTVZ[YHKP)VL[[PHSYL[YVKLSS\S[PTVMVNSPVPK\L[PTIYPKLSSHNHSSLYPH:WLYVULKP;VYPUVLKLSSHNHSSLYPH+L5PL\IV\YNKP4PSHUV0TWVY[HU[LKVJ\TLU[VZ[VYPJV

  F)VUMn ;9050 ;VTTHZV*HYSV)VUMn ,KPaPVUP.-= -V[V4H\YPaPV)YLUaVUP ;PWVNYHH*VUKVY8\HKLYUVUUV]LTIYL =LYVUH.HSSLYPH-LYYHYP *T_WW JVUMV[VNYHLPUIUHSJ\ULHWPLUHWHNPUHKLSSHZ\HWLYMVYTHUJLLYLSH[P]HPZ[HSSHaPVULIY0S[LZ[VKP;YPUPPUWHY[LuZ[H[VJVTWPSH[VPUVJJHZPVULKLSJVU]LNUVHY[LWV]LYHHaPVUPWV]LYLKP(THSULSSV[[VIYLKLSSVZ[LZZVHUUVKV]LWHY[LJPWH]HHUJOL*HYSV)VUMn(SSLNH[VHSJH[HSVNV MV[VNYHLVYPNPUHSP]PU[HNLKLSSLX\HSP\[PSPaaH[LWLYPSJH[HSVNV

  F)650;6630=((JOPSSL=P[HSP[nKLSULNH[P]VULSSHY[LP[HSPHUH 9VTH7HSHaaVKLSSL,ZWVZPaPVUP *T_WWJVTWSL[HTLU[LPSS\Z[YH[VKHMV[VNYHLPUIUSLNH[\YHLKP[JHY[VUH[HHYNLU[H[HJVUKVYZVPU[LSHULYVJVU[LU\[HPUK\LTLaaPJVMHUL[[PPUJHY[VUJPUVULYV,KPaPVULKPS\ZZVKLSJH[HSVNVKPX\LZ[HILSSHTVZ[YHJOL]LKLSHWHY[LJPWHaPVUL[YHNSPHS[YPKP!(NUL[[P(UZLSTV)VL[[P)VUHS\TP*HZ[LSSHUP-HIYV-LZ[H2V\ULSSPZ3V:H]PV4HUaVUP4H[[PHJJP4H\YP4LYa4VJOL[[P7HVSPUP7HZJHSP7PZHUP7PZ[VSL[[V:JOPMHUVAVYPV

  F)VYPHUP4

 • F*OPHYP4
 • F*VYULSS46;/,9>,339VILY[4,2(:1VUHZ1VZLWO*VYULSS)V_LZ-PST9VTH.HSSLYPHS([[PJV *T_WWJVUHWLY[\YHHZHYTVUPJHZ[HTWH[VKHHTIVPSH[PPUJHY[HWLZHU[LSL[YLWHNPULJOLJVU[LUNVSLMV[VNYHLZVUV[PWVNYHJHTLU[LWPJVY[LLYP[HNSPH[LILSSHPTWHNPUHaPVUL

  F+L+VTPUPJPZ*(;;(5,6,UYPJV+L+VTPUPJPZ-V[VNYHH]PU[HNLKP,UYPJV*H[[HULV4PSHUV*H[[HULV *T_ILSSHMV[VNYHHKLSSHZ[VYPJHTVZ[YHKP+L+VTPUPJPZHSSH.HSSLYPH;VZLSSPULS (SYL[YV[PTIYVHZLJJVLYTHHTH[P[HKP,UYPJV*H[[HULV

  F+0(:(U[VUPV:VTL(Y[PZ[Z+V:VTL5V[)YLZJPH,KPaPVUP5\V]P:[Y\TLU[P *T_WWSPIYVKHY[PZ[HYLHSPaaH[VMV[VNYHJHTLU[LJVUHSJ\ULWHNPULJVUKPZLNUPHS[YH[[VIYJVUMV[VNYHHPUIUHUJOLHSYL[YV,KPaPVULPUJVWPL

  F+(9A(Y[\YV0SYLHSLHZZVS\[V0SS\Z[YH[VKH4HYJLS+\JOHTWL4HU9H `4PSHUV.HSSLYPH:JO^HYa *T_WW JVU[H]VSLPUIUSLNH[\YHLKP[PUJHY[HMVY[LN\YH[HKHJLY[PJH[VKP+\JOHTW+LKPJHH\[VNYHMHKP:JO^HYaHSSHWYPTHWHNPUHIPHUJHHUV[VJYP[PJVKHY[LZ]PaaLYV

  F+

 • F-VU[HUH(H=]3\JPV-VU[HUH;VYPUV.HSSLYPHKHY[LTVKLYUH0S7\U[V *T_WWJVU[H]]MV[VNYHJOLPUIUL[H]]HJVSSIY

  F-VU[HUH=,9.05,3LH3\JPV-VU[HUH5HWVSP.HSSLYPH0S*LU[YV *T_WWJVU\UYP[YH[[VL[H]]PUIUIY*H[HSVNVKLSSHTVZ[YH[LU\[HKHSHSNLUUHPV

  F.

 • KLSSVNNL[[VZJOLKLJVUKH[PLMV[VNYHHKLSSPU[LY]PZ[H[VLSLYPZWVZ[LJVUMV[VNYHLLZJYP[[PHSSHKVTHUKH!8\HSuSVNNL[[VVNSPVNNL[[PJOL]VYYLZ[LH]LYLULSSH]VZ[YHJHZH&:JYP[[VKP(STLYPJV+L(UNLSPZLKLS.Y\WWV95-:HSVJJOP-LYYHYP*HYYLNH0U\S[PTHWHNPUHKLS]VS\TLMV[VNYHHPUIUKLS KLS.Y\WWV.SVIHS;VVSZ

  F3(70,;9(

 • IHUVPU[LY]LU[PLZ[L[PJPULSSHKPTLUZPVULJVSSL[[P]H\YIHUHH*VTVZL[[LTIYL (SYL[YVKLSSHMV[VNYHHZJYP[[LHWLUUHYLSSVJVUKLZJYPaPVULKLSSHMV[VNYHHU\TLYVHTH[P[HL[PTIYVHZLJJV:[\KPV4\SHZ-V[VNYHHPU]PH[HULNSPHUUPHJYP[PJVKHY[LWLYYLJLUZPVUL

  F3(96**(2L[[ `0UWYPUJPWPVLYH[-PYLUaL*LU[YV+P *T_WWJVUMV[VNYHLPUIUIYVZZ\YH

  F3V:H]PV36:(=06-9(5*,:*67YVNL[[PWLYTL[HSSP 9VTH.HSSLYPH3H:HSP[H *T_WWJVU[H]]PSSPUIUIYPSSPUIU=VS\TLW\IISPJH[VPUVJJHZPVULKLSSHTVZ[YHKLPWYVNL[[PVYPNPUHSPHSSH.HSSLYPH3H:HSP[HPS KPJLTIYL

  F3V:H]PV(H=]:WHaPVS\JL!L]VS\aPVULKP\UPKLH-YHUJLZJV3V:H]PV9VTH+L3\JH,KP[VYL *T_WWJVTWSL[HTLU[LPSS\Z[YH[VKHMV[VNYHLPUIUSLNLKP[JHY[VUH[HJVUKVYZVPU[LSHLZV]YHJVWLY[HN\YH[HKHMV[VNYHHPUIU

  F369(;6;056(YYPNV 7VLZPH ZVUVYH PU JVUJLY[V MV[VNYHH ]PU[HNLVYPNPUHSL=LYVUH(\KP[VYP\T:-YHUJLZJVHS*VYZVMLIIYHPV *T_ILSSHMV[VNYHHKP\UH[PWPJHWLYMVYTHUJLZVUVYHKP;V[PUVPUJHSaHTHNSPHULYH-V[VNYHMVUVUKPJOPHYH[V

  F4(59(@ (\[VYP[YH[[V-V[VNYHHVYPNPUHSLYTH[H PUIHZZVHKLZ[YHLU\TLYH[H*T_SHMV[VNYHHuHWWSPJH[HLJVU[LU\[HPU\UJVMHUL[[VPU[LSH]LYKL

  F4(59(@3LZ[YLPaLJSPJOLZ]PLYNLZ 4PSHUV:LYNPV;VZP,KP[VYLNLUUHPV *T_WWJVUPSS\Z[YHaPVUPHS[YH[[VPUIUSLNH[\YHLKP[VYPHSLPU[LSH]LYKLJVUZPNSHKP4HU9H`HYPSPL]VPUJVMHUL[[VLKP[VYPHSLPU[LSH]LYKL,KPaPVULPUJVWPLKPJ\PPWYPTPLZLTWSHYPJVU[LUNVUV\UHZLYPLKPV[[VPUJPZPVUPL\UHMV[VNYHHU\TLYH[HLYTH[HKHSSHY[PZ[H,KPaPVULKLSSHZLYPLUVYTHSLZLUaHZ\P[LHSSLNH[H3HMV[VNYHHVYPNPUHSLLPSSPIYVKHY[PZ[H

  F4(59(@ 3HWYLNOPLYH *T_ -V[VNYHHVYPNPUHSL YTH[HLU\TLYH[H PUIHZZVHKLZ[YHLZLTWSHYLUYLHSPaaH[VH4PSHUVWLY:LYNPV;VZPZ[HTWH[VYL

  F4(59(@3VUKVU/HUV]LY.HSSLY `4PSHUV:LYNPV;VZP,KP[VYL *T_WWJVUMV[VNYHLPUIULPSS\Z[YHaPVUPHJVSVYPSHJVWLY[PUHuYLHSPaaH[HJVUK\LWHNPULPUTL[HSSVJVUZLYPNYHHHSMYVU[L\UP[LKHHULSSPPUTL[HSSV3PIYVVNNL[[VLILSJH[HSVNVJVUMV[VNYHLYLHSPaaH[LKH1HJX\LSPUL/`KLL4HU9H `

  F4(59(@+LSVYPNPULKLZLZWuJLZWHY]VPLKLZuSLJ[PVUPYYH[PVULSSLSP[OVNYHWOPLZVYPNPUHSLZ0U[YVK\J[PVUWHY.KP:HU3HaaHYV7HYPZ??:PuJSL4PSHUV.HSSLYPH:JO^HYa5L^@VYR3LVU(TPLS *T_WHNPULKPMYVU[LZWPaPVL[LZ[VSP[VNYHLHJVSVYPYTH[LLU\TLYH[LWHNPULKPJVSVWOVUPS[\[[VJVU[LU\[VPU\UHILSSHJHY[LSSHLKP[VYPHSLJHY[VUH[HKPJVSVYLNPHSSHJVUZJHJJOPLYHHWWSPJH[HL[P[VSVZ[HTWH[V,KPaPVULPUJVWPLLZLTWSHYLU

 • F4HUaVUP(H=]7HUKLYTHU )HZLS*HYS3HZaSV *T_WWJVUHSJ\ULWHNPULPUJHY[HWPSLNNLYHKPJVSVYL]LYKLJVTWSL[HTLU[LPSS\Z[YH[VKHMV[VNYHLPUIULPSS\Z[YHaPVUPHS[YH[[VJVUILSSHPTWVZ[HaPVUL[PWVNYHJHIYN\YH[HPUIU*VU[PLUL\U[LZ[VKP)HaVU)YVJRJOLWHYSHKP4HJR4HUaVUPL/HSSLYJVU[YLMV[VNYHLKLSSLVWLYL:JYP[[PKP)LSSVSP*HYS3HZaSV9HPULY9LZ[HU`"VWLYLKP*HZ[LSSHUP4H[[H/\TILY[9HPULY>VSZ7VSSVJR/\UKLY[^HZZLY;HWPuZ

  F4HUaVUP(H=]7PLYV4HUaVUP4PSHUV.HSSLYPH:JO^HYa *T_HWLY[VTHUPMLZ[VKLSSHWYPTHTVZ[YHH4PSHUVHKPZ[HUaHKP\UHUUVKHSSHTVY[LKLSSHY[PZ[H

 • JVTLJYVJLZZV;PWPHZZVS\[HTLU[LKP]LYZP
 • JOLWLYJVYYLWHNPULKLSSPIYVVNNL[[V.SPVNNL[[PLPMLUVTLUPYPWYVKV[[PZVUVZ[H[PLZLN\P[PMYHPS LPS LWYLZLU[H[PULSSL.HSSLYPL(WVSSPUHPYLKP4PSHUVL3HU\V]HSVNNPHKP)VSVNUH3HTIPLU[LZVUVYV]PZP]V[H[[PSLuZ[H[VPUVS[YLZWLYPTLU[H[VHSSH9PUHZJLU[LKP4PSHUV,KPaPVULPUJVWPLUVUU\TLYH[L,ZLTWSHYLWLYML[[VPUZJH[VSHKPWSL_PNSHZZHWYPIPSLUVULKP[VYPHSLJYLH[HHWYV[LaPVULKLSSVWLYH

  F5(55

 • F7L[[LUH4
 • F:JOPMHUV 7(90:,.VMMYLKV [LZ[V KP4HYPV:JOPMHUV9VTH.HSSLYPH6K`ZZPH *T _WWJVU[H]]PUIUU[IYNPUIUYPSLNH[HLKJVUSPZ[LSSVPUWSHZ[PJH*H[HSVNVKLSSHTVZ[YH[LU\[HH9VTHHSSH.HSSLYPH6K`ZZPHULSUV]LTIYLKLS LH4PSHUVHSSV:[\KPV4HYJVUPULSKPJLTIYLKLSSVZ[LZZVHUUV

  F=(**(90-YHUJV3L;YHJJL*VU\U[LZ[VKP(KYPHUV:WH[VSH)VSVNUH:HTWPL[YV,KP[VYL *T_WW[LZ[VZJYP[[VZ\JHY[HKHWHJJVJOLZLWHYHZ\JJLZZP]HTLU[L[\[[LSLMV[VNYHLPUIUKLSSPIYVSLNH[\YHLKP[VYPHSLJHY[VUH[HJVUZV]YHJVWLY[HNHJVSS;PYH[\YHPULZLTWSHYPU\TLYH[PPSUVZ[YVuPSU

  F=HJJHYP*/0,90*04H\YPaPV0YHNHaaPKLS+HKHTHPUV-HIYV.YPMMH0JHYV2V\ULSSPZ3LNUHNOP4HYPHUP5PUH7HYHKPZV:JHJJHIHYVaaP:WHNU\SV=HJJHYP4PSHUV,KPaPVUP(UU\UJPH[H(UUV*H[HSVNVU *T_WWJVUTVS[LYPWYVK\aPVUPMV[VNYHJOLPUIUIY

  F=LULYP;9050;VTTHZV*HYSV=LULYP,KPaPVUP.-=-V[V4H\YPaPV)YLUaVUP;PWVNYHH*VUKVY8\HKLYUVUV[[VIYL =LYVUH.HSSLYPH-LYYHYP *T_WWJVUMV[VNYHLPUIUHSJ\ULHWPLUHWHNPUHKLSSHZ\HWLYMVYTHUJLLYLSH[P]HPZ[HSSHaPVULIY0S[LZ[VKP;YPUPPUWHY[LuZ[H[VJVTWPSH[VPUVJJHZPVULKLSJVU]LNUVHY[LWV]LYHHaPVUPWV]LYLKP(THSULSSV[[VIYLKLSSVZ[LZZVHUUVKV]LWHY[LJPWH]HHUJOL*HYSV=LULYP(SSLNH[VHSJH[HSVNVMV[VNYHLVYPNPUHSP]PU[HNLKLSSLX\HSP\[PSPaaH[LWLYPSJH[HSVNV

  FALYV(H=]/LPUa4HJR6[[V7PLUL.U[OLY

 • FAVYPV(H=]9PJVNUPaPVULJPUX\L(J\YHKP(UNLSV;YPTHYJV*PUX\LJYP[PJPWLYJPUX\LHY[PZ[P:HSLYUV*LU[YV:[\KP*VSH\[[P *T_WWJVUTVS[LPSSPUIUVNUPZLaPVULuKP]PZHKH\U MVNSPVKPJHY[VUJPUVULYVIY*PUX\LJYP[PJPWYLZLU[HUVJPUX\LHY[PZ[P)650;6630=((!(NVZ[PUV)VUHS\TP-(.06364!4HYJVSPUV.HUKPUP*,3(5;.!(SKV4VUKPUV)(903309!.PHUUP9\M)6(;;6(!.PSILY[VAVYPV

  FAVYPV:7(9;(7PL[YV.PSILY[VAVYPV*OHNU `(\MVUKKLSHJV\Y[nKYVP[L *T_WWJVUPSSPUIULHJVSVYPLJVU\UHWHNPUHPUJHY[H]LSPUHM[IY

  (3(0(ZZVJPH