Deploy Software

Download Deploy Software

Post on 11-Jun-2015

2.524 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ti liu hng dn ci t ,chia s phn mm trong h thng mng Domain.

TRANSCRIPT

<p>1-HV: Nguyn c on TH2104A</p> <p> Deploy SofwarePhng thc Deploy phn phi phn mm cho php chng ta c th ci nhiu phn mm cho nhiu my client trong mng thng qua my server.Hnh thc ny rt tin ch v tit kim thi gian,cng nh chi ph cho ngi qun tr mng. Sau y l cch phn phi phn mm Unikey t my server cho cc my client. Phn mm phn phi c chia lm 2 loi: .msi v .exe</p> <p> Dng .exe Deploy UnikeyTrn my Server: Theo nh hnh,ta ang c 1 folder tn: Unikey cha soft Unikey , ang nm a D: ca my server. Cng vic chng ta cn lm l phn phi soft unikey cho my client xi.</p> <p>File Unikey.exe chnh l file chng ta cn phn phi cho my client c th runchy c chng trnh Unikey.</p> <p> phn phi c 1 phn mm,cng vic trc tin chng ta cn lm l xc nh foler-th mc cha phn mm v thc hin Share-chia s folder cha phn mm.</p> <p>1-GVHD: Thy o Anh V</p> <p>2-HV: Nguyn c on TH2104A Click chut phi vo th mc Unikey,chn Sharing and security.</p> <p>Check chut vo Share this folder ,g tn share.VD: unikey Sau click vo Permisson ci t 1 s quyn hn.</p> <p>2-GVHD: Thy o Anh V</p> <p>3-HV: Nguyn c on TH2104A mn hnh Permisson for Unikey,ta chn Full control i vi mi Users /Apply /OK . Sau khi tin hnh vic share-chia s xong,lc ny icon th mc Unikey c thm biu tng bn tay-biu tng chia s.</p> <p>Vo run g: \\tn server kim tra xem th mc c chia s cha.VD: \\server</p> <p>Lc ny trn server xut hin cc th mc c share-chia s .C th mc Unikey.</p> <p>Quay li th mc Unikey-cha phn mm Unikey.Chng ta cng phn tch nh sau,file Unikey.exe chnh l file chy chng trnh Unikey,vic chng ta cn lm l phn phi cho my con c th tip nhn c file ny.</p> <p>3-GVHD: Thy o Anh V</p> <p>4-HV: Nguyn c on TH2104A</p> <p> c th phn phi c phn mm dng .exe ,ta cn to thm 1 file gi lp c nh dng.zap To mi 1 file notepad,g ni dung sau: [Application] FriendlyName=tn th mc Setupcommand=ng dn n file .exe chy chng trnh c share trn mng VD: [Application] FriendlyName=Unikey Setupcommand=\\server\Unikey\Unikey.exe Sau ta lu file notepad vi nh dng: Unikey.zap</p> <p>Sau khi to xong,mn hnh xut hin thm 1 file Unikey.zap vi icon hnh my tnh.</p> <p>4-GVHD: Thy o Anh V</p> <p>5-HV: Nguyn c on TH2104A</p> <p>Sau khi xong bc ny,ta vo cng c ADUC- Active directory Users &amp; Computers: Start / Programs /Administrative Tools / Active directory Users &amp; Computers.</p> <p>5-GVHD: Thy o Anh V</p> <p>6-HV: Nguyn c on TH2104A Sau khi vo cng c ADUC, chng ta thc hin vic phn phi phn mm cho 1 OU-t chc. Click chn OU ,RClick / Properties.</p> <p>Xut hin bng sau,chn tab Group Policy .Chn New to 1 lnh mi trong Policy.VD: unikey. Sau nhp chn Edit lnh va to tin hnh tip.</p> <p>6-GVHD: Thy o Anh V</p> <p>7-HV: Nguyn c on TH2104A</p> <p>Xut hin ca s Group Policy Object Editor. Bn khung tri,tm dng Sofware installation (Ch : User Configuration )</p> <p>7-GVHD: Thy o Anh V</p> <p>8-HV: Nguyn c on TH2104A RClick vo Software installation / New / Package</p> <p>Xut hin bng tm file .zap phn phi cho my con,ta tm file Unikey.zap va to,sau nhp Open tip tc.</p> <p>Xut hin ca s Deploy Sofeware. Nhp chn Published /ok Sau khi thao tc xong,nhn F5 hoc chn Refesh .Khung bn phi xut hin phn mm va chn phn phi.</p> <p>8-GVHD: Thy o Anh V</p> <p>9-HV: Nguyn c on TH2104A</p> <p>ng ht cc ca s lin quan ,sau ta cn update li policy bng cu lnh trong Run.</p> <p>Start / Run : gpupdate /force Chn OK chy cu lnh va g trong Run,mn hnh cp nht Policy xut hin.</p> <p>Sau khi lm ti -cp nht mi li Policy ,mn hnh command line t ng ng. Sau khi lm xong,chng ta qua my Client ci t. Trn my Client: ci t phn mm Unikey c phn phi t server .Ti my Client,vo Start / Settings /Control Panel / Add or remove Programs ( Tu theo h iu hnh m giao din khc nhau ,tuy nhin cch vo cng tng t )</p> <p>9-GVHD: Thy o Anh V</p> <p>10-HV: Nguyn c on TH2104A</p> <p>Click vo Add or remove Programs ci t.</p> <p>Xut hin ca s Add or Remove Programs ,Click vo Add New Programs.</p> <p>10-GVHD: Thy o Anh V</p> <p>11-HV: Nguyn c on TH2104A Xut hin phn mm Unikey c Server phn phi.</p> <p>Click vo Add ,lc ny ,xut hin folder Unikey v file chy chng trnh Unikey.exe . My client cn xi phn mm,ch cn click chy file Unikey.exe .</p> <p>Phn mm hot ng sau khi chy chng trnh.</p> <p>11-GVHD: Thy o Anh V</p> <p>12-HV: Nguyn c on TH2104A</p> <p>Qu trnh phn phi phn mm dng .exe kt thc,</p> <p> Phn phi phn mm Office-Dng *.MSI phn phi phn mm office,chng ta ch cn tin hnh ci t ti my server,sau lm thao tc deploy,cc my client s t ng c ci t sn phn mm. Theo nh hnh v,ta c folder OFFICEENT2K3 nm a C , c th phn phi c phn mm office,chng ta deploy file PRO11.MSI cho cc my client.</p> <p>Vic u tin chng ta lm l thc hin thao tc Share-Chia s th mc cha cc file ci t v chy chng trnh Office.</p> <p>12-GVHD: Thy o Anh V</p> <p>13-HV: Nguyn c on TH2104A</p> <p>RClick vo th mc / Sharing and Security.</p> <p>13-GVHD: Thy o Anh V</p> <p>14-HV: Nguyn c on TH2104A</p> <p>Mn hnh Properties xut hin.Click vo Permissions ci t cc quyn hn cho php.</p> <p>14-GVHD: Thy o Anh V</p> <p>15-HV: Nguyn c on TH2104A</p> <p>Chn Full Control /Apply /Ok</p> <p>Sau khi thc hin xong thao tc Share,lc ny Icon ca Folder c thm k hiu bn tay-k hiu share. Thao tc chnh sa cho th mc xong. ci t phn phi,ta vo cng c ADUC- Active Directory User and computer : Start / Programs /Administrative Tools / Active directory Users &amp; Computers. 15-GVHD: Thy o Anh V</p> <p>16-HV: Nguyn c on TH2104A</p> <p>Sau khi vo cng c ADUC, chng ta thc hin vic phn phi phn mm cho 1 OU-t chc. Click chn OU ,RClick / Properties.</p> <p>16-GVHD: Thy o Anh V</p> <p>17-HV: Nguyn c on TH2104A</p> <p>Xut hin bng sau,chn tab Group Policy .Chn New to 1 lnh mi trong Policy.</p> <p>17-GVHD: Thy o Anh V</p> <p>18-HV: Nguyn c on TH2104A</p> <p>VD: office Sau khi to xong lnh mi,click chn lnh va to ,chn Edit tin hnh tip.</p> <p>Xut hin ca s Group Policy Object Editor.</p> <p>18-GVHD: Thy o Anh V</p> <p>19-HV: Nguyn c on TH2104A Bn khung tri,tm dng Sofware installation (Ch : User Configuration ) RClick vo Software installation / New / Package</p> <p>Xut hin bng tm file c nh dng *.msi ,tm chn file PRO11.MSI ,click vo Open tip tc. Xut hin bng Deploy Software,click chn Published /OK</p> <p>Sau khi ci t xong,nhn F5 hoc click vo biu tng Refesh refesh li ca s Policy.Ta thy bn khung phi xut hin phn mm c Deploy.</p> <p>19-GVHD: Thy o Anh V</p> <p>20-HV: Nguyn c on TH2104A</p> <p>ng ht cc ca s lin quan ,sau ta cn update li policy bng cu lnh trong Run.</p> <p>Start / Run : gpupdate /force Chn OK chy cu lnh va g trong Run,mn hnh cp nht Policy xut hin.</p> <p>Sau khi lm ti -cp nht mi li Policy ,mn hnh command line t ng ng. Qu trnh ci t ti my Server hon tt. Chng ta ng nhp vo my Client kim tra. T my Client, vo Start / Programs .Lc ny trn thanh Start , xut hin phn mm c phn phi t server. ci t chng trnh,click vo biu tng,sau phn mm s t ng ci t v khi chy.</p> <p>20-GVHD: Thy o Anh V</p> <p>21-HV: Nguyn c on TH2104A</p> <p>Qu trnh phn phi-deploy phn mm office hon tt.</p> <p>21-GVHD: Thy o Anh V</p>