Das Buch von den Vögelnby Hildegard von Bingen; Peter Riethe

Download Das Buch von den Vögelnby Hildegard von Bingen; Peter Riethe

Post on 21-Jan-2017

212 views

Category:

Documents

0 download

TRANSCRIPT

 • Institute for Classical Studies, part of the Institute for Philosophy, Czech Academyof Sciences in Prague

  Das Buch von den Vgeln by Hildegard von Bingen; Peter RietheReview by: Jana NechutovListy filologick / Folia philologica, Vol. 118, No. 1/2 (1995), pp. 167-168Published by: Institute for Classical Studies, part of the Institute for Philosophy, Czech Academy ofSciences in PragueStable URL: http://www.jstor.org/stable/23466891 .Accessed: 15/06/2014 20:12

  Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

  .JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

  .

  Institute for Classical Studies, part of the Institute for Philosophy, Czech Academy of Sciences in Prague iscollaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Listy filologick / Folia philologica.

  http://www.jstor.org

  This content downloaded from 195.34.79.49 on Sun, 15 Jun 2014 20:12:08 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

  http://www.jstor.org/action/showPublisher?publisherCode=icsipcasphttp://www.jstor.org/action/showPublisher?publisherCode=icsipcasphttp://www.jstor.org/stable/23466891?origin=JSTOR-pdfhttp://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsphttp://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

 • Listy filologick CXVIII, 1995 RECENZE

  km drazem jej prce. Tato strnka v

  ci je snad na prvn pohled jet vce zjev n v prvnm dle publikace.

  Ten, kdo je obeznmen s a bo

  hatstvm prac A. Vidmanov, si doke

  pedstavit, ped jak obtnm kolem

  stli poadatel knky pi vbru stat.

  Tohoto kolu se zhostili velmi dobe, li

  tujeme ovem, e pro omezen rozsah,

  kter byl publikaci dispozici, musme

  postrdat mnoho vznamnho a zajma vho (sama asto odkazuji nap. na stu

  dii o osudech Bothia v echch nebo

  na sta nkterm otzkm stedolatin

  skfilologie z r. 1963, kter m pro stu

  dium latinskho stedovkho jazyka

  podobn vznam, jako m pro literrn

  djiny citovan a v souboru uveejnn sta Cesta djinm stedolatinsk li

  teratury). Jana Nechutov (Brno)

  HlLDEGARD VON BlNGEN, DaS Buch VOI1

  den Vogeln. Nach den Quellen ubersetzt

  und bearbeitet von Peter Riethe.

  Salzburg, Otto Miiller 1994, 229 S.

  Velmi pkn vypraven, na kdo

  vm pape vytitn a ilustracemi vyba ven publikace pin nmeck peklad 5. (6.) knihy dla (De avibus) Hildegardy z ingen Liber simplicis medicinae (Phy

  sica), kter je prvn st vtho celku, zvanho Liber subtilitatum diversarum

  naturarum creatarum. Liber simplicis medicinae je vydn pouze v MPL (197),

  novj edice neexistuje. Pekladatel pra coval s Patrologi i s jednotlivmi ruko

  pisy dla, jejich soupis podv na str. 13

  (dle na str. 15-16 mluv o textov tradi

  ci celho Liber simplicis medicinae). Vlastnmu pekladu (od str. 75) ped

  chzej pak po pedmluv a kodikolo

  gickm vkladu dal vydavatelovy au

  torsk kapitoly: prvn si klade otzku po

  pramenech Hildegardinch ornitologic

  kch znalost. Riethe zde uvauje o tex

  tech, je by mohly Hildegard poskyt nout knihovna jejho (Rupertsberg) a

  sousednho (Sponheim) kltera, o p

  padnm erpn z Plinia nebo Physio

  logu, o monm pouen od souasnch

  praktik, a klon se nzoru, e antick

  i stedovk texty zde byly zprostedko

  vny spe mimoliterrn cestou, e p m ovlivnn je nepravdpodobn a e

  kniha De avibus m nezamniteln rysy

  Hildegardiny tvorby. Na tuto kapitolku pmo navazuje

  dal - Antike und mittelalterliche Vo

  gelkataloge (Aristoteles, Plinius, bibli

  t ptci, Physiologus, Isidorus -

  jemu je vnovna tabulka .l str. 182-183, tj. srovnn ptach jmen u nj a u Hilde

  gardy -, Hrabanus Maurus). Pi prci s

  Klaretem jsem konzultovala t Solina i

  Ambrosia, jejich vklady jsou ovem

  vtinou vypsny z Plinia). Detaily to

  hoto problmu jsou dle prezentovny v

  komentovch vysvtlivkch (od str.

  152), kde asto uvd starovk a stedo vk prodopisce, s nimi m Hildegar din vklad styn body.

  vodn vahy a veker materil Rie

  thovch vysvtlivek tomuto problmu

  jsou pro ns velmi cenn vzhledem po dobn problematice pramen Klaretova

  spisku Ortulusphisologie (srv. poznm

  ky pekladov publikaci Pta zahrd

  ka, Brno 1991, 80nn). Dal vodn ka

  pitoly popisuj Hildegardin ornitologic

  k systm, farmakologick aspekty jej ho spisku o ptcch (vetn vkladu o

  povrch), problmu pramen se pak sten vrac vklad o vlastnostech a

  etologii Hildegardinch ptk - zvlt

  n pozornost je vnovna skutenosti, e

  Hildegarda stejn jako jin stedovc

  ornitologov zahrnuje do systmu "l

  tavc" i hmyz (o netopru nemluv). Srovnme-li Hildegardiny vklady jed

  167

  This content downloaded from 195.34.79.49 on Sun, 15 Jun 2014 20:12:08 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

  http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

 • Listy filologick CXVIII, 1995 RECENZE

  notlivm ltavcm s pslunmi pas emi dalch stedovkch nebo i antic

  kch autor, je npadn, e se autorka

  vzezenm, vlastnostmi a chovnm ob

  jekt svho popisu tm nezabv. Za

  jm ji pouze, jak temperament ve fy

  ziologickm smyslu slova jednotliv pt ci maj, a i to je j vchodiskem pro je

  jich pouitelnost v medicn. Vlatovku, skivana a slavka Hildegarda medicn

  sky vyuije a zkonzumuje. Orel, raroh

  nebo sokol, jejich pouitelnost pi lovu

  stedovk autory fascinovala, jsou v je

  jm spise zase jen zdrojem lebnch

  prostedk. Hildegarda nem smysl pro

  pta symboliku (pelikn). Mme toti

  ped sebou nr, odlin od "fyziolog" a od encyklopedickch vklad nebo u

  ebnic. Liber simplicis medicinae je l

  kask kniha a stejn rz jako oddl o

  ptcch maj i jej jin pase (kameny,

  kovy, rostliny, zvata).

  Stejn jako autorka tto recenze pi

  prci s Klaretem se musel Riethe zab vat latinskmi i nmeckmi jmny pt k u Hildegardy a jejich systematicky

  zoologickou identifikac - srovnn o

  znaen jednotlivch ltavc u Hilde

  gardy (tab. 2, str. 192nn.) a v naem Fy

  ziologi by nkde mohlo napomoci dal

  a pesnj identifikaci Klaretovch

  poloek. (Dal tabulky se tkaj hmyzu,

  medicny, lk.) Vtina vyobrazen, ktermi je pe

  klad provzen, je vzata ze dvou ran no

  vovkch ornitologickch publikac, z

  nich zvlt prvn m velk vznam pro

  djiny disciplny a je povaovna za

  zakladatelsk dlo jej modern historie

  (Gesner, 2. vyd. 1560, Baldner 1666). O autorovi konen podejme infor

  maci, e se osobnost Hildegardy z Bin

  gen zabval u ve sv disertan prci na

  lkask fakult v Mohui v r. 1952: stu

  die a knin publikace vnoval jej nau

  ce o kamenech, jej filosofii prody, ped stavm o medicn a farmakologii, na

  posledy vydal v r. 1991 peklad oddlu

  De piscibus. Tuto prpravu je na recen

  zovan publikaci, ji je mono po kad

  strnce prohlsit za vzornou, vidt. Kni

  ha je dobrm pspvkem nejen k latin

  sk literatue stedovku, ale ve stejn me m vznam pro historii medicny. Krom ji zmnnho podotknu, e ve

  ker apart jako i seznam pramen a

  literatury je hoden erudovanho filolo

  ga. Seznam literatury je navc cenn po lokami z djin lkastv a prodnch vd.

  Jana Nechutov (Brno)

  Tom Durdk, Kastellburgen des 13.

  Jahrhunderts in Mitteleuropa. Praha, Academia 1994, 259 S. mit 260 Abb. (Photographien, Zeichnungen,

  Reproduktionen lterer Abb. und Plne).

  Es knnte etwas sonderbar erschei

  nen, da in einer Zeitschrift, die sich

  vorwiegend auf das Studium der Antike im weitesten Sinne des Wortes konzen

  triert, die Rezension eines Buches er

  scheint, das der Autor den spezifischen Problemen der Burgen des 13. Jahrhun

  derts gewidmet hat. Ihr Grundmerkmal

  ist die Geschlossenheit der Anordnung des regelmigen, seltener unregelm

  igen Umrisses, durchdrungen von Tr

  men, die wenigstens teilweise aus der

  Masse des Burgkerns vortreten. Der Be

  weggrund zu dieser Rezension liegt im

  Begriff "Kastell" begrndet. Er bietet

  nmlich den Anla zu einem interessan

  ten, obgleich nur flchtigen Rckblick

  auf die alten Vorlufer der mittelalter

  lichen Kastelle.

  Das Vorspiel zur Entwicklung der

  Kastelle wurde schon in den frhesten

  Etappen der Menschheitsgeschichte ge schrieben. Wir erinnern an ein bemer

  168

  This content downloaded from 195.34.79.49 on Sun, 15 Jun 2014 20:12:08 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

  http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

  Article Contentsp. 167p. 168

  Issue Table of ContentsListy filologick / Folia philologica, Vol. 118, No. 1/2 (1995), pp. 1-190Front MatterSextos zwischen Gorgias und Karneades [pp. 1-7]De erroribus a scribis editoribusve tam infeliciter commissis, ut Ammianus Marcellinus immerito interdum stultus videatur [pp. 8-19]Budovn minulosti: Znojemsk rotunda a renesance 12. stolet [pp. 20-37]Prask algorismy [pp. 38-59]O minoritsk knihovn v eskm Krumlov [pp. 60-90]MISCELLANEA BIO-BIBLIOGRAPHICANeznm Balbnovo drama? [pp. 91-93]mrt B. Balbna a Alma congregatio major beatae Virginis Annunciatae u sv. Klimenta v Praze [pp. 93-97]G. Crugerius v zrcadle Catalogi triennales II [pp. 98-99]Elogium P. Alberta Chanovskho v Menologiu S. J. [pp. 100-104]J. Korzinek v zrcadle Catalogi triennales II [pp. 104-106]

  DISCUSSION / POLEMIKA NZORY"Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum" v polovin svho rozsahu [pp. 107-110]Nad "Tajemstvm chrmovch poklad" [pp. 111-115]K recenzi edice Bridelova Bsnickho dla [pp. 116-121]

  CHRONICLE / ZPRVYKonzumn literatura v ecko-mskm svt [pp. 122-124]Konference o artistickch fakultch [pp. 124-125]Dva nov teologick asopisy [pp. 125-126]

  PEOPLE WORK TIME / LID DLO ASKALENDRIUM [pp. 127-128]ivot a dlo Ferdinanda Stiebitze [pp. 129-140]

  REVIEWS / RECENZEReview: untitled [pp. 141-146]Review: untitled [pp. 147-147]Einfhrungen und Hilfsbcher zur Alten Geschichte [pp. 147-150]Review: untitled [pp. 150-152]Review: untitled [pp. 152-153]Review: untitled [pp. 153-154]Review: untitled [pp. 154-155]Review: untitled [pp. 155-156]Review: untitled [pp. 156-157]Review: untitled [pp. 157-158]Review: untitled [pp. 158-159]Review: untitled [pp. 159-160]Review: untitled [pp. 160-161]Review: untitled [pp. 161-162]Review: untitled [pp. 162-163]Review: untitled [pp. 163-164]Review: untitled [pp. 164-165]Review: untitled [pp. 165-165]Review: untitled [pp. 165-167]Review: untitled [pp. 167-168]Review: untitled [pp. 168-171]Review: untitled [pp. 171-172]Review: untitled [pp. 172-175]Review: untitled [pp. 175-179]Review: untitled [pp. 179-182]Review: untitled [pp. 182-184]Review: untitled [pp. 184-186]Review: untitled [pp. 186-186]Review: untitled [pp. 187-187]

  BOOKS RECEIVED / REDAKCI DOLY TYTO PUBLIKACE [pp. 189-190]Back Matter

Recommended

View more >