danh sch nhỮng ngƯỜi trng cỬ ĐẠi biỂu quỐc hỘi 2016/danh_sach_daibieu qh14.danh...

Download DANH SCH NHỮNG NGƯỜI TRNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI  2016/Danh_sach_daibieu QH14.DANH SCH NHỮNG NGƯỜI TRNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHA XIV ... doanh; Cử nhn chnh tr ... vin Hội đồng thnh

Post on 07-Feb-2018

220 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • DANH SCH NHNG NGI TRNG C I BIU QUC HI KHA XIV (Ban hanh kem theo Nghi quyt s 617/NQ-HBCQG ngay 08/6/2016 cua Hi ng bu c quc gia)

  (Xp theo th t a,b,c)

  1 - THNH PH H NI

  n v bu c S 1: Gm cc qun: Ba nh, Hon Kim v Ty H

  TT H v tnNgy,thng,

  nm sinh

  Giitnh Qu qun Ni c tr

  Dntc

  Tngio

  Trnh hc vn

  Ngh nghip, chc v

  Ni cng tc

  Ngy vong

  BQHkha

  ibiu

  HNDcp,

  nhimk

  Giodcph

  thng

  Chuynmn,

  nghipv

  Hchm,hcv

  Llun

  chnhtr

  1 Nguyn DonAnh 10/10/1967 Nam

  X AnThng,huyn Hoic, thnhph H Ni

  S 8, AnSinh, tdn phHong 3,phngC Nhu 1,qun BcT Lim,thnh phH Ni

  Kinh Khng 10/10

  i hc,ngnh Chhuy Thammu Binhchng Hpthnh; Caocp chuynngnh Quns

  Caocp

  y vin BanThng v Thnhy; Thiu tng,Ph B th ngy, T lnh B Tlnh Th H Ni

  B Tlnh Th HNi

  03/4/1987

  Thnhph HNinhimk2011-2016

  2 Trn ThPhng Hoa 09/5/1975 N

  X KimXuyn,huyn KimThnh, tnhHi Dng

  S 214ngNguynTri,phngTrung Vn,qun NamT Lim,thnh phH Ni

  Kinh Khng 12/12

  C nhnKinh tchuynngnh snxut Kinhdoanh; Cnhn chnhtr

  ThcsXydngng

  Cnhn

  y vin on Chtch Trung ngHi Lin hip Phn Vit Nam,Thnh y vin, Bth ng on,Ch tch Hi Linhip Ph n H Ni

  Hi Linhip Phn HNi

  14/9/1996

  PhngThnhCngnhimk1999-2004

  1

 • 3 Nguyn PhTrng 14/4/1944 Nam

  X ngHi, huynng Anh,thnh phH Ni

  S 5,ThinQuang,phngNguynDu, qunHai BTrng,thnh phH Ni

  Kinh Khng 10/10

  i hcTng hpH Nichuynngnh Ngvn

  Gios,TinsChnhtrhc

  Caocp

  Tng B th Banchp hnh Trungng ng Cngsn Vit Nam, Bth Qun y Trungng

  VnphngTrungngng

  19/12/1967 XI,XII,XIII

  TT H v tnNgy,thng,

  nm sinh

  Giitnh Qu qun Ni c tr

  Dntc

  Tngio

  Trnh hc vn

  Ngh nghip, chc v

  Ni cng tc

  Ngy vong

  BQHkha

  ibiu

  HNDcp,

  nhimk

  Giodcph

  thng

  Chuynmn,

  nghipv

  Hchm,hcv

  Llun

  chnhtr

  2

 • n v bu c S 2: Gm cc qun: ng a v Hai B Trng

  TT H v tnNgy,thng,

  nm sinh

  Giitnh Qu qun Ni c tr

  Dntc

  Tngio

  Trnh hc vn

  Ngh nghip, chc v

  Ni cng tc

  Ngy vong

  BQHkha

  ibiu

  HNDcp,

  nhimk

  Giodcph

  thng

  Chuynmn,

  nghipv

  Hchm,hcv

  Llun

  chnhtr

  1 Hong VnCng 01/01/1963 Nam

  X YnCng,huyn Yn, tnhNam nh

  S 20, ng92 Trn iNgha,phngng Tm,qun HaiB Trng,thnh phH Ni

  Kinh Khng 10/10

  i hcKinh tchuynngnh Kinht nngnghip

  PhGios,Tinskinht

  Caocp

  y vin Thng v,Ch nhim y bankim tra ng yKhi cc trngi hc Cao ngH Ni, Ph Hiutrng Trng ihc Kinh t qucdn

  Trngi hcKinh tquc dn

  14/12/1984

  2 Trn VitKhoa 10/5/1965 Nam

  X Nguytc,huyn YnLc, tnhVnh Phc

  inh X, xNguytc, huynYn Lc,tnh VnhPhc

  Kinh Khng 10/10

  Hc vinLc qun,chuynngnh Khoahc nghthut quns

  Tins

  Caocp

  y vin Trung ngng, y vin Quny Trung ng,Thiu tng, PhGim c Hc vinQuc phng

  Hc vinQucphng

  28/6/1985

  3 NguynQuang Tun 05/01/1967 Nam

  Thn KhTang, xC Kh,huynThanh Oai,thnh phH Ni

  Phng2103, tanh D2,khu thMandarinGarden,phngTrung Ha,qun CuGiy, thnhph H Ni

  Kinh Khng 12/12 i hc YH Ni - Bcs a khoa

  PhGios,Tins

  Caocp

  Qun y vin qunHon Kim, B thng y, Gim cBnh vin Tim HNi; Ging vinchnh b mn Timmnh, trng ihc Y H Ni.

  B mnTim mnh- i hcY H Ni,Bnh vinTim HNi

  08/10/1997

  3

 • n v bu c S 3: Gm cc qun: H ng, Thanh Xun v Cu Giy

  TT H v tnNgy,thng,

  nm sinh

  Giitnh Qu qun Ni c tr

  Dntc

  Tngio

  Trnh hc vn

  Ngh nghip, chc v

  Ni cng tc

  Ngy vong

  BQHkha

  ibiu

  HNDcp,

  nhimk

  Giodcph

  thng

  Chuynmn,

  nghipv

  Hchm,hcv

  Llun

  chnhtr

  1 o T Hoa 22/10/1970 N

  X XunDc, huynM Ho,tnh HngYn

  S 27, ng316, phL TrngTn,phngThanhXun,thnh phH Ni

  Kinh Khng 12/12

  i hcTng hp HNi, chuynngnh Lut(nay l ihc Qucgia H Ni)

  ThcsLuthc

  Caocp

  Thm phn trungcp, Trng phngT chc - Cn bTa n nhn dnthnh ph H Ni

  Ta nnhn dnthnhph HNi

  19/8/1998

  2 Nguyn ThBch Ngc 04/4/1961 N

  X ngQuang,huyn BaV, thnhph H Ni

  S nh 83Cu III,H Cu,qun Hng,thnh phH Ni

  Kinh Khng 10/10 C nhnNg vn, cnhn Lut

  Caocp

  Ph B th Thnhy, Ch tch Hing nhn dnthnh ph H Ni

  Hi ngnhn dnthnhph HNi

  19/9/1986 XI, XII

  Thnhph HNikhaXIII(2004-2011),XIV(2011-2016)

  3 Nguyn PhiThng 07/5/1971 Nam

  X M Tr,huyn TLim, thnhph H Ni(nay lphng MTr, qunNam TLim, thnhph HNi)

  S 1, nhB, tp thQun i,C6 TnTht Thip,phngin Bin,qun Banh, thnhph H Ni

  Kinh Khng 12/12 K s tchc Giaothng vn ti

  TinsKinht

  Caocp

  Thnh y vin, Bth ng y, Thnhvin Hi ng thnhvin, Tng Gim cTng Cng ty Vnti H Ni

  TngCng tyVn tiH Ni

  07/7/2005 XIII

  4

 • n v bu c S 4: Gm qun Hong Mai v cc huyn: Thanh Tr, Gia Lm

  TT H v tnNgy,thng,

  nm sinh

  Giitnh Qu qun Ni c tr

  Dntc

  Tngio

  Trnh hc vn

  Ngh nghip, chc v

  Ni cng tc

  Ngy vong

  BQHkha

  ibiu

  HNDcp,

  nhimk

  Giodcph

  thng

  Chuynmn,

  nghipv

  Hchm,hc v

  Llun

  chnhtr

  1 Dng Minhnh 01/9/1975 N

  X QungChu,thnh phHng Yn,tnh HngYn

  S 41, ng239 B ,t 15,phng B, qunLong Bin,thnh phH Ni

  Kinh Khng 12/12

  i hcchuynngnhThanh nhc,Qun l xhi

  Thc schuynngnhQunl giodc

  Caocp

  B th ng y,Ph B th Chi b2, Hiu trngTrng Cao ngNgh thut H Ni,y vin Ban chphnh Hi Bo vquyn ca ngh sbiu din m nhcVit Nam, Thnhvin hi nhc sVit Nam

  TrngCao ngNghthut HNi

  03/02/2008

  2 Nguyn HuChnh 07/11/1963 Nam

  X TnTrng,huynCmGing, tnhHi Dng

  S 1, I4Khu thmi YnHa,phngYn Ha,qun CuGiy,thnh phH Ni

  Kinh Khng 10/10

  i hcLut H Ni,chuynngnh LutT php

  Thc sLuthc

  Caocp

  Thnh y vin, Bth Ban Cn s,Thm phn trungcp, Chnh n Tan nhn dn thnhph H Ni

  Ta nnhn dnthnh phH Ni

  01/02/1991

  5

 • 3 L Qun 13/8/1974 Nam

  X BnhHi, huynBnh Sn,tnh QungNgi

  S nh 84,t 28,phngDch Vng,qun CuGiy,thnh phH Ni

  Kinh Khng 12/12

  i hcchuynngnh Quntr doanhnghip

  PhGios,Tin sKhoahcQuntr

  Caocp

  y vin BanThng v, Chnhim y ban Kimtra ng y ihc Quc gia HNi, Ph Gim ci hc Quc giaH Ni, Ph Chtch Cu lc bNh khoa hc ihc Quc gia HNi

  i hcQuc giaH Ni

  19/10/2004

  TT H v tnNgy,thng,

  nm sinh

  Giitnh Qu qun Ni c tr

  Dntc

  Tngio

  Trnh hc vn

  Ngh nghip, chc v

  Ni cng tc

  Ngy vong

  BQHkha

  ibiu

  HNDcp,

  nhimk

  Giodcph

  thng

  Chuynmn,

  nghipv

  Hchm,hc v

  Llun

  chnhtr

  6

 • n v bu c S 5: Gm cc qun Bc T Lim, Nam T Lim v cc huyn: an Phng, Hoi c

  TT H v tnNgy,thng,

  nm sinh

  Giitnh Qu qun Ni c tr

  Dntc

  Tngio

  Trnh hc vn

  Ngh nghip, chc v

  Ni cng tc

  Ngy vong

  BQHkha

  ibiu

  HNDcp,

  nhimk

  Giodcph

  thng

  Chuynmn,

  nghipv

  Hchm,hcv

  Llun

  chnhtr

  1 c HngH 30/8/1969 Nam

  Thn ngPhan, xTn An,huynThanh H,tnh HiDng

  Nh s 6,ng 291,ngch 42(ngch291/42),ng LcLong Qun,t 4 (trcl t 6),phngNgha ,qun CuGiy, thnhph H Ni(trc l xNgha ,huyn TLim, thnhph HNi)

  Kinh Khng 10/10

  i hc Lutchuynngnh LutT php;Hc vinHnh chnhQuc giachuynngnh Hnhchnh hc;Hc vinBo chtuyntruyn, Hcvin Chnhtr - Hnhchnh qucgia chuynngnh Xydng ngv Chnhquyn Nhnc

  TinsLuthc

  Caocp

  ng y vin ngb B T php, PhB th ng b Hcvin T php, Gimc Hc vin Tphp

  Hc vinT php 19/5/1993

  7

 • 2 o Thanh Hi 14/03/1962 Nam

  X XunVinh,huyn ThXun, tnhThanh Ha

  Phng1604,chung c249A phThy Khu,qun TyH, thnhph H Ni

  Kinh Khng 10/10

  i hc Lut(Lin X c)- iu tra tiphm

  ThcsXydngngvChnhquynNhnc

  Caocp

  y vin Thng vng y, Ph Gimc Cng an thnhph H Ni

  Cng anthnh phH Ni

  20/5/1985

  TT H v tnNgy,thng,

  nm sinh

  Giitnh Qu qun Ni c tr

  Dntc

  Tngio

  Trnh hc vn

  Ngh nghip, chc v

  Ni cng tc

  Ngy vong

  BQHkha

  ibiu

  HNDcp,

  nhimk

  Giodcph

  thng

  Chuynmn,

  nghipv

  Hchm,hcv

  Llun

  chnhtr

  8

 • 3 Nguyn ThNguyt Hng 09/4/1970 N

  X ThnhLi, huynV Bn,tnh Namnh

  Bit th 26,Khu bitth s 10,ng ThaiMai,phngQung An,qun TyH, thnhph H Ni

  Kinh Khng 12/12

  C nhnNgn ng,C nhnAnh vn, Kton, Quntr doanhnghip

  ThcsQuntrkinhdoanh

  Trungcp

  Ch tch Hi ngqun tr Cng ty cphn u t TNGHoldings Vit Nam;y vin y ban Kinht ca Quc hi; yvin on ch tchy ban Trung ngMt trn T qucVit Nam; Ch tchHip hi Cngthng thnh phH Ni; Ph TrngBan i ngoi caHi ng N doanhnhn thuc PhngThng mi vCng nghip VitNam; Ph Ch tchHi lin lc vingi Vit Nam nc ngoi thnhph H Ni; y vinBan Chp hnhHip hi n Doanhnhn Vit Nam

  Cng tyc phnu tTNGHoldingsVit Nam

  XII,XIII

  Thnhph HNikhaXIInhimk1999-2004,khaXIIInhimk2004-2011

  TT H v tnNgy,thng,

  nm sinh

  Giitnh Qu qun Ni c tr

  Dntc

  Tngio

  Trnh hc vn

  Ngh nghip, chc v

  Ni cng tc

  Ngy vong

  BQHkha

  ibiu

  HNDcp,

  nhimk

  Giodcph

  thng

  Chuynmn,

  nghipv

  Hchm,hcv

  Llun

  chnhtr

  9

 • n v bu c S 6: Gm cc huyn: ng Ha, M c, Ph Xuyn v Thng Tn

  TT H v tnNgy,thng,

  nm sinh

  Giitnh Qu qun Ni c tr

  Dntc

  Tngio

  Trnh hc vn

  Ngh nghip, chc v

  Ni cng tc

  Ngy vong

  BQHkha

  ibiu

  HNDcp,

  nhimk

  Giodcph

  thng

  Chuynmn,

  nghipv

  Hchm,hcv

  Llun

  chnhtr

  1

  Nguyn VnChin (NguynChin)

  23/01/1963 Nam

  Th trnPhXuyn,huyn PhXuyn,thnh phH Ni

  Nh s 01,ngch52/28,ng TNgc Vn,phngQung An,qun TyH, thnhph

Recommended

View more >