daan sa kaligtasan

of 17 /17
1 Islam Ang Daan ng Kaligtasan Katotohanan, ang Islam ay isang relihiyon para sa lahat ng tao. Ang tao ang pinakadahilan ng paglikha at ang pinakamaganda sa lahat ng mga nililkha. Ang Allah ay nilikha ang tao sa pinakamainam na hugis at ginawa siyang walang bahid ng kasalanan at matuwid. Ang lahat ng nilikha sa ibabaw ng daigdig ay ipinagkaloob sa tao. Binanggit sa Qur’an ang ganito: “ A A t t ( ( a a n n g g A A l l l l a a h h ) ) a a y y i i p p i i n n a a g g k k a a t t i i w w a a l l a a s s a a i i n n y y o o a a n n g g l l a a h h a a t t n n g g b b a a g g a a y y n n a a n n a a s s a a m m g g a a k k a a l l a a n n g g i i t t a a n n a a t t a a n n g g l l a a h h a a t t n n g g n n a a s s a a i i b b a a b b a a w w n n g g l l u u p p a a ; ; a a n n g g l l a a h h a a t t n n g g m m g g a a i i t t o o a a y y m m u u l l a a s s a a k k a a b b u u t t i i h h a a n n g g - - l l o o o o b b a a t t k k a a b b u u t t i i h h a a n n N N I I y y a a ( (Qur’an 45:13). Kung gayon ang lahat ng bagay na nilikha sa buong sanlibutan ay para sa atin at upang mabuhay. Ano ba ang buhay at bakit tayo nilikha? Naitanong na ba ninyo sa inyong sarili kung mayroon talagang buhay pagkatapos ng kamatayan? Saan tayo patutungo, sa Paraiso o impierno? Malalaman ba natin kung tayo ay may buhay na walang Hanggan? A A n n o o a a n n g g d d a a h h i i l l a a n n b b a a k k i i t t t t a a y y o o n n i i l l i i k k h h a a a a t t n n a a b b u u b b u u h h a a y y ? ? Kung ating itatanong ang bagay na ito sa payak na salita para sa mga bata at hingin ang kanilang kasagutan, kanila lamang isasagot ay maglaro, makipagpaligsahan, magpakasaya sa mga kalaro. At kapag ang mga batang ito ay dumating na sa pagbibinata ang kasagutan ay magkakaroon ng pagbabago ang pang-unawa. Maaaring sabihin nila na maging masaya, makaranas ng bagong kasiyahan, maging kilala at maraming kaibigan. At kung sila ay husto na sa gulang, sila na ngayon ay maghahanap na para sa kabutihan ng kanilang sarili. Dito na magpapasimula ang magnais o magkamit ng ari-arian, kayamanan o salapi, magandang katungkulan at katanyagan bilang dahilan ng buhay., at ang minimitha ng pagiging bata pa at kabinataan at bigla na lamang maglalaho. Sa bawat araw, sa mga ginagawa ay pinagsusumikapan nila na maabot ang mga minimithi para makatakas sa kahirapan at maging payapa sa buhay na ito sa daigdig. Sa mga panahon na inubos at dumating na ang bahagi na hindi na kayang gawin ang minimithi darating na sila sa hanganan na kailangan na nila ang katiwasayan at magpahinga na. Datapwat sa huli, kanilang mapag-iisipan na ang mga nagdaang panahon ay nasayang lamang. At ang mga

Upload: fanar

Post on 14-Jan-2015

2.054 views

Category:

Spiritual


10 download

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

Page 1: Daan Sa Kaligtasan

1

Islam Ang Daan ng Kaligtasan

Katotohanan, ang Islam ay isang relihiyon para sa lahat ng tao. Ang tao ang pinakadahilan ng paglikha at ang pinakamaganda sa lahat ng mga nililkha. Ang Allah ay nilikha ang tao sa pinakamainam na hugis at ginawa siyang walang bahid ng kasalanan at matuwid. Ang lahat ng nilikha sa ibabaw ng daigdig ay ipinagkaloob sa tao. Binanggit sa Qur’an ang ganito: “ AAtt ((aanngg AAll llaahh)) aayy iippiinnaaggkkaattiiwwaallaa ssaa iinnyyoo aanngg llaahhaatt nngg bbaaggaayy nnaa nnaassaa mmggaa kkaallaannggii ttaann aatt aanngg llaahhaatt nngg nnaassaa iibbaabbaaww nngg lluuppaa;; aanngg llaahhaatt nngg mmggaa ii ttoo aayy mmuullaa ssaa kkaabbuuttiihhaanngg-- lloooobb aatt kkaabbuuttiihhaann NNIIyyaa……”” ((Qur’an 45:13). Kung gayon ang lahat ng bagay na nilikha sa buong sanlibutan ay para sa atin at upang mabuhay. Ano ba ang buhay at bakit tayo nilikha? Naitanong na ba ninyo sa inyong sarili kung mayroon talagang buhay pagkatapos ng kamatayan? Saan tayo patutungo, sa Paraiso o impierno? Malalaman ba natin kung tayo ay may buhay na walang Hanggan? AAnnoo aanngg ddaahhii llaann bbaakkii tt ttaayyoo nnii ll iikkhhaa aatt nnaabbuubbuuhhaayy?? Kung ating itatanong ang bagay na ito sa payak na salita para sa mga bata at hingin ang kanilang kasagutan, kanila lamang isasagot ay maglaro, makipagpaligsahan, magpakasaya sa mga kalaro. At kapag ang mga batang ito ay dumating na sa pagbibinata ang kasagutan ay magkakaroon ng pagbabago ang pang-unawa. Maaaring sabihin nila na maging masaya, makaranas ng bagong kasiyahan, maging kilala at maraming kaibigan. At kung sila ay husto na sa gulang, sila na ngayon ay maghahanap na para sa kabutihan ng kanilang sarili. Dito na magpapasimula ang magnais o magkamit ng ari-arian, kayamanan o salapi, magandang katungkulan

at katanyagan bilang dahilan ng buhay., at ang minimitha ng pagiging bata pa at kabinataan at bigla na lamang maglalaho. Sa bawat araw, sa mga ginagawa ay pinagsusumikapan nila na maabot ang mga minimithi para makatakas sa kahirapan at maging payapa sa buhay na ito sa daigdig. Sa mga panahon na inubos at dumating na ang bahagi na hindi na kayang gawin ang minimithi darating na sila sa hanganan na kailangan na nila ang katiwasayan at magpahinga na. Datapwat sa huli, kanilang mapag-iisipan na ang mga nagdaang panahon ay nasayang lamang. At ang mga

Page 2: Daan Sa Kaligtasan

2

pinagsumikapan ay pawang walang kabuluhan. Kaya nga, sa pananaw ng buhay na ito ay hindi tulad sa masaganang kabukiran kundi halamang natutuyuan. Ang Qur’an ay binanggit ang bagay na ito sa pinaka-payak na pananalita na sinasabi : ““ AAllaammiinn (( nniinnyyoo)) nnaa aanngg bbuuhhaayy ssaa ddaaiiggddiigg nnaa ii ttoo aayy (( ttuullaadd)) ssaa iissaanngg llaarroo,, aatt wwaallaanngg ssaayyssaayy nnaa uussaappaann,, aatt ppaaggppaappaaggaannddaahhaann aatt ppaaggyyaayyaabbaannggaann ssaa bbaawwaatt iissaa ssaa iinnyyoo,, aatt ppaall iiggssaahhaann nngg kkaayyaammaannaann aatt mmggaa aannaakk;; ii ttoo’’ yy ttuullaadd ssaa hhaallaammaann nnaa mmaassaaggaannaa ppaaggkkaattaappooss nnaa bbuummuuhhooss aanngg uullaann,, nnaa ddii ttoo’’ yy aanngg ppaaggssiibbooll aayy kkaaaayyaa--aayyaa ssaa mmggaa mmaaggssaassaakkaa,, ddaattaappwwaatt ppaaggkkaattaappooss aayy nnaattuuttuuyyoo aatt nnaanniinnii llaaww aatt ppaaggkkaattaappooss aayy nnaaggiiggiinngg ttuuyyoonngg ddaayyaammii .. DDaattaappwwaatt ssaa kkaabbii llaanngg bbuuhhaayy aayy mmaayy mmaattiinnddiinngg kkaappaarruussaahhaann ((ppaarraa ssaa mmaakkaassaallaannaann)) aatt (( kkuunngg ppaaggkkaakkaalloooobbaann)) aayy mmaayy kkaappaattaawwaarraann ssaa AAll llaahh aatt KKaannyyaanngg kkaabbuuttiihhaanngg bbiiyyaayyaa,, kkaayyaa nnggaa,, aanngg bbuuhhaayy ssaa ddaaiiggddiigg nnaa ii ttoo aayy iissaanngg gguunnii --gguunnii llaammaanngg..”” (Qur’an 57:20) Ang lahat na nakakaligaya sa buhay ng tao ay pawang nawawala, ang nakakaakit na mga bagay sa daigdig na ito ay napakarami, datapwat sa katotohanan ito’y nakikita nila na para bagang napakalaking bagay datapwat isang alikabok lamang ang kapantay dahil sa mali nating pananaw. Ang tao ay biktima ng mga maling kaisipan na ang maging tagumpay sa daigdig na ito ay kaligayahan; ngunit ang hindi nalalaman na ang magkamit ng kaligayahan na makukuha natin sa daigdig na ito ay magdadala lamang sa kalungkutan, pagkatakot at maaari pang mapahamak ang buhay. Sa kabila nito ang hinihintay natin sa kabilang buhay ay higit na kaligayahan na hindi pa nararanasan at mananatili magpakailan man. Kaligayahan ba ang dahilan sa pagkalikha sa atin? Nilikha ba tayo para sa lamang maging maligaya, makakuha ng mga bagay na magpapasaya sa atin ? Ang ilang mga Palaisip (thinkers) at Pilosopo

Page 3: Daan Sa Kaligtasan

3

(Philosophers), ay pinipilit patunayan na ang kanilang mga sariling haka-haka ang tanging daan sa buhay, ito ang pagkakamit ng kaligayahan sa daigdig na ito.

AAnngg DDaahhii llaann BBaakkii tt ttaayyoo nnii ll iikkhhaa Binanggit sa Qur’an ang ganito: ““ NNii ll iikkhhaa kkoo llaammaanngg aanngg jj iinnnn ((eessppii rr ii ttuu)) aatt ttaaoo mmaall iibbaann nnaa aakkoo’’ yy kkaannii llaanngg ssaassaammbbaahhiinn ((llaammaanngg))..”” ((5511::5566)) …… ““ PPaaggmmaassddaann nniinnyyoo,, AAnngg PPaannggiinnoooonn aayy ssiinnaabbii ssaa mmggaa aannggeell :: AAkkoo’’ yy ll ii ll iikkhhaa nngg hhaahhaall ii ll iinngg (( mmaannggaallaaggaa)) ssaa iibbaabbaaww nngg lluuppaa..”” ((22::3300)).... ““ SSiiyyaa aanngg lluummiikkhhaa ssaa iinnyyoo bbii llaanngg hhaahhaall ii ll ii ssaa bbaawwaatt llaahhii ttaaggaappaannggaallaaggaa ssaa ddaaiiggddiigg.. II ttiinnaaaass NNiiyyaa kkaayyoo aanngg iibbaa ssaa iinnyyoo aayy iinnii llaaggaayy ssaa mmaattaaaass nnaa ppaammuummuunnoo uuppaanngg ssuubbuukkiinn kkaayyoo ssaa mmggaa kkaalloooobb nnaa iibbiinniiggaayy ssaa iinnyyoo..”” (Qur’an 6 :165)

Ang larawan ay nagpapakita na ang tao at Dios ay magkasama at binigyan siya ng Dios ng natatanging kalagayan sa Kanyang nilikha. Ginawa Niya siyang tagapagmana at maging tagapangalaga at tanging sasamba lamang sa Kanya. AAnngg NNaaggiinngg HHaaddllaanngg:: AAnngg ttaaoo aayy nnaahhuulloogg ssaa KK aassaallaannaann Tanong: Bakit ang tao ay hindi nakakaranas ng kapayapaan at kasaganaan sa buhay? Sagot: Sapagkat ang tao ay pinili ang likong daan, kalungkutan, kasamaan, sakit, kasakiman, kamangmangan, pagkamuhi, kawalang pag-asa at walang pananampalataya sa Poong Maykapal. Sinabi sa Qur’an: “KKuunngg ssii llaa llaammaanngg aayy nnaannaattii ll ii ssaa kkaauuttuussaann ((TToorraahh)),, EEvvaannggeell iioo ((IInnjj ii ll )),, aatt llaahhaatt nngg mmggaa iippiinnaahhaayyaagg nnaa iibbiinniiggaayy ssaa kkaannii llaa mmuullaa ssaa kkaannii llaanngg PPaannggiinnoooonn,, kkaannii llaanngg ttaattaammuuhhiinn aanngg bbuuoonngg kkaall iiggaayyaahhaann.. NNgguunnii tt mmaayyrroooonn ssaa kkaannii llaa nnaa ssuummuunnoodd ssaa ddaaaann nngg kkaassaammaaaann..”” (5:66)

Page 4: Daan Sa Kaligtasan

4

Iba pang dahilan kung bakit hindi masaya ang tao sa daigdig na ito. Sinabi sa Qur’an ang mga sumusunod:

1. Ang Tao ay Talunan “ KKaattoottoohhaannaann aanngg ttaaoo ((ddaahhii llaann ssaa ssaarr ii ll iinngg ppaaggssiissiikkaapp)) aayy iissaanngg ttaalluunnaann” ( 103:2) 2. Makasalanan DDaattaappwwaatt aanngg ssiinnoommaann aayy hhiinnddii mmaakkaakkaarraannaass nngg kkaassaaggaannaaaann ddaahhii ll ssaa kkaassaallaannaann.. (10:17)

3. Sumunod sa Hidwang Pananampalataya ““ NNaa aanngg iinnyyoonngg ssiinnaassaammbbaa mmaall iibbaann ssaa KKaannyyaa aayy mmggaa ppaannggaallaann llaammaanngg aatt ggiinnaawwaa nngg iinnyyoonngg mmggaa nniinnuunnoo.. SSiiyyaa aayy nnaagg--uuttooss llaammaanngg ssaa iinnyyoo nnaa ttaannggiinngg SSiiyyaa llaammaanngg aanngg ddaappaatt ssaammbbaahhiinn,, ii ttoo aanngg ttuunnaayy nnaa RReell iihhiiyyoonn,, nngguunnii tt kkaarraammiihhaann ssaa ssaannkkaattaauuhhaann aayy hhiinnddii nnaakkaakkaauunnaawwaa..”” (12:40) 4. Hindi Sumampalataya sa Katotohanan ““ HHiinnddii bbaa wwiinnaassaakk NNaammiinn aanngg mmggaa nnaauunnaanngg ttaaoo?? (( DDaahhii llaann ssaa kkaannii llaanngg kkaassaallaannaann)) ?? NNaarr ii ttoo,, KKaassuummppaa--ssuummppaa aanngg aarraaww nnaa yyaaoonn ssaa mmggaa hhiinnddii ssuummaammppaallaattaayyaa ssaa kkaattoottoohhaannaann..”” ((7777 ::1166,,1199))…… ”” SSii llaa’’ yy mmaayy ppuussoo (( iissiipp)) nngguunnii tt hhiinnddii nnaakkaakkaauunnaawwaa,, ssii llaa’’ yy mmaayy mmggaa mmaattaa nngguunnii tt hhiinnddii nnaakkaakkaakkii ttaa,, aatt ssii llaa’’ yy mmaayy ttaaiinnggaa nngguunnii tt hhiinnddii nnaakkaakkaarr iinniigg (( nngg kkaattoottoohhaannaann)).. SSii llaa’’ yy ttuullaadd ssaa mmggaa hhaayyoopp,, hhiiggii tt ppaa nnggaa ssii llaayy mmggaa nnaannggaall iiggaaww ;; ssii llaa yyaaoonngg mmggaa mmaattii ttiiggaass (( aanngg kkaalloooobbaann))..”” (( 77 ::117799)) 5. Mali ang daan na nilalakaran ““ KKaattoottoohhaannaann nnggaa,, ssii llaa’’ yy iiyyoonngg iinnaannyyaayyaahhaann ttuunnggoo ssaa ttuuwwiidd nnaa ddaaaann ;;…… aatt KKaattoottoohhaannaann ssaa mmggaa hhiinnddii nnaanniiwwaallaa ssaa BBuuhhaayy ppaaggkkaattaappooss nngg kkaammaattaayyaann aayy ttuunnaayy nnaa nnaall ii ll iiggaaww nngg ddaaaann …… hhaannggggaanngg AAmmiinngg bbuukkssaann ssaa kkaannii llaa aanngg ppiinnttuuaann nnaa ppaattuunnggoo ssaa mmaattiinnddiinngg kkaappaarruussaahhaann :: KKaayyaa nnggaa,, nnaarr ii ttoo !! ssii llaa’’ yy mmaahhuuhhuulloogg ssaa kkaalluunnggkkuuttaann..”” (( 23 : 73,74,77)

Page 5: Daan Sa Kaligtasan

5

Ang larawan ay nagpapakita na ang Dios at tao ay nagkahiwalay dahilan sa kanilang paglabag sa kautusan o kasalanan, hindi pagsampalataya, pagsunod sa maling pagsamba at pagkaligaw sa katotohanan. BBuunnggaa nngg PPaaggssuuwwaayy ssaa kkaauuttuussaann nngg PPoooonngg MM aayykkaappaall Sinabi sa Qur’an: AAnnoommaanngg bbaaggaayy nnaa mmaassaammaanngg dduummaattiinngg ssaa iinnyyoo,, ii ttoo’’ yy ddaahhii llaann ddiinn ssaa mmggaa ggiinnaawwaa nngg iinnyyoonngg mmggaa kkaammaayy..”” (42:30). Kaya nga, lahat ng kasamaan, kalungkutan, sakit at pagdurusa, ay hindi ayon sa tunay na kalikasan, mga bagay na salungat sa dalisay at banal na kalikasan na nilikha ng Poong Maykapal. Sa katotohanan, ang tao sa masaklap na nangyayari sa kanya ay bunga lamang ng mga bagay na kanyang ginawa. Ang larawan ay nagpapakita na ang tao ay nais na manumbalik sa Poong

Maykpal ngunit dahil sa kasalanan ang daan ay nawala patungo sa Dios.

AAnngg PPaaggssiissiikkaapp nngg ttaaoo nnaa bbuummaall iikk ssaa DDiiooss Ang kasaysayan ay sinasabi sa natin na ang tao ay patuloy na naghahanap sa Dios, ngunit ang bunga ay nagkaroon lamang ng iba’t-ibang pananampalataya, grupo, iba’t-ibang paraan ng pagsamba na makikita natin sa buong mundo. Ang isa sa kilalang haka-haka ng relihiyon ay itinuturo na si Jesucristo-Anak ni Maria ay inialay para sa katubusan ng kasalanan ng buong sanlibutan. Ang

DIOS

TAO

Page 6: Daan Sa Kaligtasan

6

larawan sasumusunod na pahina ay ipinapakita ang maling haka-haka ngayon.

AAnngg PPaagg--aaaallaayy nngg DDuuggoo nnii CCrr iissttoo aayy SSaalluunnggaatt ssaa KK aattuurr uuaann nngg BBiibbll iiaa Jeremias 31:30 ““ NNgguunnii tt bbaawwaatt iissaa aayy mmaammaammaattaayy nngg ddaahhii ll ssaa kkaanniiaayyaanngg ssaarr ii ll iinngg kkaassaammaaaann……””

Ezekiel 18:20 “ AAnngg kkaalluulluuwwaa nnaa nnaaggkkaakkaassaallaa,, mmaammaammaattaayy:: aanngg aannaakk aayy hhiinnddii mmaaggddaaddaannaass nngg kkaassaammaaaann nngg aammaa,, oo mmaaggddaaddaannaass mmaann aanngg aammaa nngg kkaassaammaaaann nngg aannaakk;; aanngg kkaattuuwwiirraann nngg mmaattuuwwiidd aayy ssaassaa kkaanniiyyaa,, aatt aanngg kkaassaammaaaann nngg mmaassaammaa aayy ssaassaa kkaanniiyyaa..”” Marcos 11:25/ Lucas 6:36,38 ““ SSiinnaabbii nnii JJeessuuss:: LLuummaakkaadd kkaayyoo aatt aallaammiinn nniinnyyoo aanngg kkaahhuulluuggaann nnii ttoo ,, HHaabbaagg aanngg nnaaiiss kkoo hhiinnddii hhaannddoogg…… mmaannggaaggppaattaawwaadd kkaayyoo,, kkuunngg mmaayyrroooonn kkaayyoonngg aannoommaanngg llaabbaann ssaa kkaanniinnoo mmaann;; uuppaanngg aanngg iinnyyoonngg aammaa nnaammaann nnaa nnaassaa llaannggii tt aayy ppaattaawwaarr iinn kkaayyoo nngg iinnyyoonngg mmggaa kkaassaallaannaann..”” Galacia 6:7 ““ HHuuwwaagg kkaayyoonngg ppaaddaayyaa;; aanngg DDiiooss aayy hhiinnddii nnaappaappaabbii rroo;; ssaappaaggkkaatt aanngg llaahhaatt nnaa iinniihhaassiikk nngg ttaaoo,, aayy ssiiyyaa nnaammiinngg aaaanniihhiinn nniiyyaa..”” Kung gayon, ang Handog na kamatayan ni Jesucristo para sa kabayaran ng kasalanan ng sanlibutan sa pamamagitan ng pagkapako ni Jesus ay labag sa aral ng “katarungan” at Biblia. Si Adan at Eva at lahat ng tao ay siyang mananagot sa sarili niyang kasalanan.

Page 7: Daan Sa Kaligtasan

7

Ang Pagsusumikap ng Tao na Makabalik sa Dios

Ang larawan sa itaas ay nagpapakita na ang tao ay patuloy na naghahanap ng daan patungo sa Dios sa pamamagitan ng kaniyang sariling pagsusumikap, magagandang katuwiran, pagiging relihiyoso, kayamanan at pati na ang pagtitiwala sa kamatayan ng isang tao na pambayad sa kasalanan. Ganito ang sinabi sa Qur’an: ““ SSaabbiihhiinn nniinnyyoo:: SSaassaabbiihhiinn bbaa nnaammiinn ssaa iinnyyoo aanngg ttuunnggkkooll ddoooonn ssaa mmggaa ttaaoonngg gguummaawwaa nngguunnii tt wwaallaanngg ssaayyssaayy aanngg kkaannii llaanngg mmggaa ggaawwaa?? NNaa lluubbooss nnaa nnaaggssiissiikkaapp nngguunnii tt ppaawwaanngg ssaayyiinngg llaammaanngg ssaa bbuuhhaayy nnaa ii ttoo.. BBaaggaammaatt aakkaallaa nnii llaa nnaa ssii llaa aayy mmaakkaakkaattaannggggaapp nngg kkaabbuuttiihhaann ddaahhii llaann ssaa kkaannii llaanngg mmggaa ggaawwaa?? SSii llaa yyaaoonngg mmggaa hhiinnddii nnaanniiwwaallaa ssaa mmggaa ttaannddaa mmuullaa ssaa kkaannii llaanngg PPaannggiinnoooonn aatt ssaa kkaattoottoohhaannaann ppaa nnggaa ssii llaayy ppaawwaanngg mmaaggssiissiihhaarraapp ssaa KKaanniiyyaa (( ssaa kkaabbii llaanngg bbuuhhaayy)):: WWaallaanngg ppaakkiinnaabbaanngg aanngg kkaannii llaanngg mmggaa ggiinnaawwaa,, oo kkaayyaa’’ yy KKaammii ,, ssaa aarraaww nngg ppaagghhuuhhuukkoomm aayy ppaaggkkaakkaalloooobbaann ssii llaa nngg ggaannttiimmppaallaa..”” ( 18: 103-105) AAnngg TTuunnaayy nnaa DDaaaann ssaa PPoooonngg MM aayykkaappaall Ang iba ay nagsasabi na hindi natin kailangan ang relihiyon, kundi relasyon. Alam ba ninyo na ang Biblia ay binabanggit ang relihiyon na dalisay sa harapan ng ating Poong Maykapal (Santiago 2:27). Sa talatinigan ( dictionary) ay sinabi rin na ang relihiyon ay nagmula sa dalawang salita na religare, re ( muli ) at ligio (pagtatali o panunumbalik) na nangangahulugan ng panunumbalik na muli o pagtataling muli. Kailangan manumbalik o pagtaliing muli ang tao at Dios dahil naputol ang ating relasyon sa Kanya nang tayo ay magkasala at sumuway sa kanyang kautusan. KK aaii llaannggaann nngg ttaaoo aanngg rr eell iihhiiyyoonn.. Kung sinasabi ng iba na hindi natin kailangan ang relihiyon kundi relasyon, ito’y salungat sa tunay na diwa ng salita. Para na rin

DIOS

Kasalanan

PILOSOPIYA SEKTA ng RELIHIYON

Kayamanan Taong Tagapagligtas

--------------------------------------------

TAO

Page 8: Daan Sa Kaligtasan

8

nilang sinabi na hindi natin kailangan na manumbalik sa Poong Maykapal. Datapwat ang katotohanan ay maliwanag, kailangan natin ang relihiyon upang tayo ay magkaroon ng relasyon sa Poong Maykapal. Ano Ngayon ang paraan ng panunumbalik sa Poong Maykapal? II ssllaamm aanngg PPaarr aaaann nngg PPaannuunnuummbbaall iikk ssaa PPoooonngg MM aayykkaappaall .. Sinabi ng Qur’an ang ganito : “““ NNaagghhaahhaannaapp ppaa bbaa ssii llaa nngg iibbaanngg rreell iiggiioonn kkaayyssaa ssaa rreell iiggiioonn nngg AAll llaahh?? SSaammaannttaallaanngg nnaappaaggmmaammaassddaann nnaa aanngg llaahhaatt nngg mmggaa nnii ll iikkhhaa ssaa mmggaa kkaallaannggii ttaann aatt aanngg llaahhaatt nngg mmggaa nnii ll iikkhhaa ssaa iibbaabbaaww nngg lluuppaa aayy ssuummuussuunnoodd mmaann oo hhiinnddii aayy nnaaggppaappaassaakkoopp ssaa kkaannyyaanngg kkaalloooobbaann ii ttoo aanngg IIssllaamm ,, aatt ssii llaanngg llaahhaatt aayy mmuull iinngg mmaannuunnuummbbaall iikk ssaa KKaanniiyyaa.. (( 3:83)

Ang relihiyon na Islam ay hindi mula sa pangalan, tribu o lahi ng tao. Halimabawa, ang Cristiano ay nagmula sa titulo ni Jesus – ito ay Cristo, sa Buddhismo mula sa pangalan ni Gautama Buddha, Confucianismo mula kay Confucius, Judaismo mula tribu ng Judah anak ni Israel o Jacob, at Hinduismo mula sa lahi ng mga Hindi sa India.

Ang Islam ay mula sa salitang Arabo na nangangahulugan ng ppaaggssuukkoo,, ppaaggssuunnoodd,, ppaaggttaall iimmaa ssaa kkaalloooobbaann oo kkaauuttuussaann nngg PPoooonngg MMaayykkaappaall .. Ito ay mula sa salitang ugat na Salaam na ang kahulugan ay Kapayapaan. Kung gayon hindi magkakaroon ng tunay na Kapayapaan ang isang tao kung hindi siya susunod, isusuko o tatalima sa kalooban ng Poong Maykapal. Ang Salitang Islam o Salaam ay isa sa pangalan ng Kalikasan ng Allah. As Salaam- Anngg PPiinnaaggmmuummuullaann nngg KKaappaayyaappaaaann.. Kaya nga, Allah ang May-ari ng relihiyong ito dahil sa Kaniya ipinangalan ito. Sinabi ng Qur’an (3 : 19) : AAnngg rreell iihhiiyyoonn nnaa ttiinnaattaannggggaapp nngg AAll llaahh aayy IIssllaamm (( SSaallaaaamm))..” Sa karagdagan, sinabi ni Jesus sa loob ng Biblia : “ SSiinnoommaann aanngg gguummaaggaannaapp ssaa kkaalloooobbaann nngg aakkiinngg AAmmaa nnaa nnaassaa llaannggii tt aayy aanngg aakkiinngg kkaappaattiidd nnaa llaallaakkee,, kkaappaattiidd nnaa bbaabbaaee aatt iinnaa..”” … “HHiinnddii aanngg bbaawwaa’’ tt nnaaggssaassaabbii ssaa aakkiinn,, PPaannggiinnoooonn ,, PPaannggiinnoooonn,, aayy ppaappaassookk ssaa kkaahhaarr iiaann nngg llaannggii tt;; kkuunnddii aanngg gguummaaggaannaapp nngg kkaalloooobbaann nngg aakkiinngg AAmmaa nnaa nnaassaa llaannggii tt.. MMaarraammii aanngg mmaannggaaggssaassaabbii ssaa aakkiinn ssaa aarraaww nnaa yyaaoonn,, PPaannggiinnoooonn,, PPaannggiinnoooonn,, hhiinnddii bbaaggaa nnaaggssiippaanngghhuullaa kkaammii ssaa iiyyoonngg ppaannggaallaann,, aatt ssaa ppaannggaallaann mmoo’’ yy nnaannggaaggppaallaayyaass kkaammii nngg mmggaa ddeemmoonniioo,, aatt ssaa ppaannggaallaann mmoo’’ yy nnaaggssiiggaawwaa kkaammii nngg mmaarraammiinngg ggaawwaanngg mmaakkaappaannggyyaarr iihhaann ?? AAtt kkuunngg mmaaggkkaaggaayyoo’’ yy iippaahhaahhaayyaagg kkoo ssaa kkaannii llaa KKaaii llaann mmaa’’ yy hhiinnddii kkoo kkaayyoo nnaannggaakkii llaallaa :: mmaaggssii llaayyoo kkaayyoo ssaa aakkiinn,, kkaayyoonngg mmaannggggaaggaawwaa nngg kkaattaammppaallaassaannaann..”” ( Mateo 12 :50; 7:21-23)

Page 9: Daan Sa Kaligtasan

9

Ang larawan sa itaas ay nagpapakita na ang tao ay muling makababalik sa Poong Maykapal sa pamamagitan ng Islam o Pagpapasakop , Pagsunod sa Kalooban ng Dios.

II ssllaamm aanngg TTuunnaayy nnaa DDaaaann Ang Qur’an ay binanggit ang ganito : ““ GGaabbaayyaann mmoo kkaammii ssaa ttuuwwiidd nnaa ddaaaann ”” (1:6 ). Ito ang kataga na laging sinasambit ng mga Muslim sa tuwing mananalangin limang ulit sa loob ng isang araw. Kaya nga, kung sinoman ay yumakap sa Islam, siya ay magkakaroon ng karapan na :

" AAnngg rreell iiggiioonn (( paraan ng pamumuhay)) ppaarraa ssaa AAll llaahh aayy aanngg IIssllaamm…… AAtt aanngg ssiinnoommaanngg mmaaggnnaaiiss nngg iibbaa ppaanngg rreell iiggiioonn mmaall iibbaann ssaa IIssllaamm,, kkaaii llaannmmaann aayy hhiinnddii mmaattaattaannggggaapp iiyyoonn nngg AAll llaahh,, aatt ssiiyyaa,, ssaa kkaabbii llaanngg bbuuhhaayy aayy kkaabbii llaanngg ssaa mmggaa nnaattaalloo.. "" (3:19; 3:85) Sinabi pa rin ng Propeta ang Ganito: Kahulugan sa wikang Pilipino: ““ KKuunngg aanngg ssiinnoommaann aayy yyuummaakkaapp ssaa IIssllaamm nngg bbuuoonngg ppuussoo,, aayy ppaattaattaawwaarr iinn nngg AAll llaahh aanngg llaahhaatt nngg kkaannyyaanngg mmggaa nnaakkaarraaaanngg kkaassaallaannaann,, aatt ppaaggkkaattaappooss nnii ttoo aanngg ggaannttiimmppaallaa ssaa mmggaa nnaaggaawwaa nniiyyaanngg kkaabbuuttiihhaann aayy mmaaggiiggiinngg kkaattuummbbaass nngg ssaammppuu hhaannggggaanngg ppii ttoonngg

ddaaaann aanngg ddaammii ,, aatt aanngg iissaanngg kkaassaammaaaann nnaa ggiinnaawwaa aayy ii ttaattaallaa nngg ggaannoooonn llaammaanngg,, mmaall iibbaann ppaattaawwaarr iinn ddiinn ii ttoo nngg AAll llaahh..”” Ang Lahat ng Propeta ay mga Muslim at ang religion ay Islam

Sinabi ng Qur’an, ang Kahulugan sa wikang Pilipino : “ HHiinnddii mmaaggkkaakkaaiibbaa aanngg rreell iiggiioonn nnaa ii ttiinnaattaagg ppaarraa ssaa iinnyyoo nnaa KKaannyyaanngg iippiinnaaggkkaalloooobb kkaayy NNooee nnaa aammiinngg iippiinnaahhaayyaagg nnaammiinn ssaa iiyyoo,, aatt iippiinnaaggkkaalloooobb ddiinn nnaammiinn kkaayy AAbbrraahhaamm,, kkaayy MMooiisseess,, aatt kkaayy JJeessuuss,, nnaa kkaayyoo’’ yy mmaaggkkaaiissaa uukkooll ssaa rreell iiggiioonn aatt hhuuwwaagg mmaaggkkaahhiiwwaa--hhiiwwaallaayy” (2:136). Ganito pa ang sinabi sa isang bahagi ng Qur’an, Kahulugan sa wikang Pilipino: “ Sabihin ninyo ( O kayong mga Muslim) ! Naniniwala kami sa Allah, at sa ipinahayag sa amin, at kay Abraham, at kay Ismael at Isaac , at kay Jacob ang mga iba pang mga angkan, at ang ipinagkaloob kay Moises at kay Jesus at ang ipinagkaloob sa iba pang Propeta na mula sa kanilang Panginoon; Kami ay hindi nagtatangi tungkol sa kanila at kami ay nagpapasakop sa Allah, ito ang Islam.” (12:136)

Sinabi pa: “ SSii AAbbrraahhaamm aayy hhiinnddii kkaaii llaann mmaann nnaaggiinngg JJuuddiioo oo kkaayyaa’’ yy nnaaggiinngg CCrriissttiiaannoo,, ddaattaappwwaatt ssiiyyaa’’ yy iissaanngg mmaattaappaatt nnaa MMuussll iimm..”” (3:67)

Sumamba at maglingkod sa Dios, Katiwala ng Dios, at

Tagapagmana

Page 10: Daan Sa Kaligtasan

10

Tanong: Bakit sinabi ni Jesus na : “ Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay; walang sinoman ang makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. (Juan 14:6) Sagot: Hindi sinabi ni Jesus na “ ako lamang ang daan”, kundi “ Ako ang daan.” Ang mga Kasulatan at ang mga Propeta ay kinasihan ng Dios upang ang tao ay gabayan sa tamang daan, ito ang daan ng Dios. Si Jesus at lahat ng mga Propeta ay tagapagbalita ng katotohanan sa Tunay na Daan, kaya sinabi niya na Siya ang Daan. Ito’y sa panahon ng siya’y isinugo dito sa lupa. Katulad din naman ng isinugo si Moises, Noe, Abraham at marami pang ibay ay pawang naging daan sa pamamagitan ng kanilang mga aral patungo sa Dios. PPaaaannoo aanngg TTaammaanngg ppaarr aaaann nngg PPaaggssuukkoo ssaa PPoooonngg MM aayykkaappaall ?? May mga tao na nagsasabi na sila din ay sumusunod sa

Kalooban ng Poong Maykapal. Hindi katanggap –tanggap sa Poong Maykapal kung sinasabi natin na tayo ay sumusunod sa kaniyang mga kalooban kung ang ating Paniniwala o Pananampalataya ay salungat sa

Katotohananan. Kinakailangan tama ang ating

pagpapasakop o pagsunod at tama ang ating pananampalataya. Narito ang pananampalataya sa ikaliligtas natin:

1. Pananampalataya sa Nag-iisang Dios na Tunay- Ang Allah

Sinabi sa Qur’an ang ganito : ““ HHiinnddii ppiinnaappaattaawwaadd nngg AAll llaahh aanngg ssiinnoommaann nnaa nnaaggllaallaaggaayy nngg kkaattaammbbaall ssaa KKaanniiyyaanngg PPaaggkkaa--DDiiooss;; NNgguunnii tt ppiinnaappaattaawwaadd NNiiyyaa aanngg ssiinnoommaann nnaa KKaannyyaanngg nnaaiissiinn mmaall iibbaann ddii ttoo:: aanngg mmaaggllaaggaayy nngg kkaattaammbbaall ssaa ppaaggkkaa--DDiiooss ssaa AAll llaahh,, ssii llaa aanngg mmggaa nnaall iiggaaww,, nnaannggaall iiggaaww mmuullaa ssaa ttaammaanngg ddaaaann..”” (4:116)…”

Page 11: Daan Sa Kaligtasan

11

SSaabbiihhiinn nniinnyyoo :: SSiiyyaa aanngg AAll llaahh,, aanngg TTaannggii aatt NNaagg--ii iissaa,, AAnngg MMaaggppaawwaallaanngg HHaannggggaann,, GGaannaapp HHiinnddii SSiiyyaa iippiinnaannggaannaakk oo MMaaaarr iinngg mmaaggkkaa--aannaakk,, aatt ssaa KKaanniiyyaa’’ yy wwaallaanngg mmaaaaaarr iinngg iihhaall iinnttuullaadd..”” (112:4)

2. Pananampalataya sa lahat ng mga Propeta Sinabi sa Qur’an ang ganito: “ KKaammii aayy nnaaggppaaddaallaa nngg SSuuggoo ssaa bbaawwaatt llaahhii ,, ii ttoo aanngg kkaattiiyyaakkaann..”” (16:36). Ang Biblia ay binanggit din ang ganito:“ DDiinnggggiinn nniinnyyoo aakkoo,, OOhh JJuuddaa,, aatt nniinnyyoonngg mmggaa ttaaggaa JJeerruussaalleemm;; ssuummaammppaallaattaayyaa kkaayyoo ssaa PPaannggiinnoooonn nniinnyyoonngg DDiiooss,, ssaa ggaayyoo’’ yy mmaattaattaattaagg kkaayyoo;; ssuummaappaallaattaayyaa kkaayyoo ssaa kkaanniiyyaanngg mmggaa pprrooppeettaa,, ssaa ggaayyoo’’ yy ggiiggiinnhhaawwaa kkaayyoo..”” (( 2 Cron. 20:20) Paano tayo sasampalataya sa Propeta?

a. Sila ay gawin nating huwaran ““ KKaayyoo nnggaa aayy mmaayyrroooonn ssuuggoo mmuullaa ssaa AAll llaahh nnaa mmaayy mmaaggaannddaanngg iibbiinniiggaayy nnaa hhaall iimmbbaawwaa (( ppaarraa ssaa kkaabbuuttiihhaann ))..”” (Qur’an 33:21) “ Sinabi rin ni Jesus: “ AAnngg aakkiinngg ttuuppaa aayy nnaakkiikkiinniigg ssaa mmggaa ssaall ii ttaa kkoo;; AAkkiinngg ssii llaanngg nnaakkiikkii llaallaa aatt ssuummuussuunnoodd ssaa aakkiinn..”” ( Juan 10:27)…”

KKaayyoo’’ yy bbiinniiggyyaann kkoo nngg mmggaa hhaall iimmbbaawwaa uuppaanngg iinnyyoonngg ggaayyaahhiinn kkuunngg aannoo aanngg ggiinnaawwaa kkoo ssaa iinnyyoo..”” (Juan 13:15)

b. Ang Propeta ang nagtuturo ng Daan patungo sa Poong Maykapal.

“ ……iissaanngg ll iiwwaannaagg,, KKaammii aayy nnaaggppaappaattnnuubbaayy ssaa AAmmiinngg mmggaa ll iinnggkkoodd,, aatt ii ttoo’’ yy AAmmiinngg ggaaggaannaappiinn;; aatt kkaattoottoohhaannaann iikkaaww aayy mmaaggbbiibbiiggaayy nngg ppaattnnuubbaayy ssaa ssaannkkaattaauuhhaann ppaarraa ssaa ttuuwwiidd nnaa llaannddaass..”” (Qur’an 42:52) Habang ang tao ay patuloy na naghahanap sa Poong Maykapal, ngunit hindi niya Siya matagpuan dahil sa kaniyang sariling pamamaraan. Upang malutas ang pagkakahiwalay na ito ng tao at Dios, Siya’y nagpadala ng mga Sugo at Propeta upang maibalik ng Dios ang naliligaw na tao. Ang mga Propeta at Sugo ay kinasangkapan ng Dios upang ihayag sa kanila ang tamang daan at ang Kanyang kautusan na kinalimutan na.

Page 12: Daan Sa Kaligtasan

12

Ang larawan sa itaas ay nagpapakita na ang Dios ay nagsusugo upang ibalik ang tao sa mabuting relasyon sa Dios, sa pamamagitan ng mga aral nito at pagsunod sa kanyang kalooban.

33.. PPaannaannaammppaallaattaayyaa ssaa MM ggaa AAnnggeell nngg DDiiooss Sinabi sa Qur’an : “ Ngunit katotohanan nga, na sa inyong (may itinalagang mga angel) upang kayo’y pag-ingatan, matulungin at kagalang-galang, at isinusulat ( ang inyong mga ginagawa) ( Qur’an 82:10,11)

Ang mga angel ay hindi natin nakikita, sila’y walang katawan na katulad natin. Ngunit ang Poong Maykapal ay ipinapakita sila sa ibang Kanyang mga lingkod. Ang Propetang si Muhammad , si Maria-ina ni Jesus ay nakita si Gabriel at nakipag-usap sa kanila. Dapat din na paniwalaan na ang mga angel ay pinagkalooban ng kanya-kanyang gawain. Isa dito ay si Gabriel na

pinagkalooban ng Kapahayagan o Kasulatan. Ito’y kanyang ipinapahayag na nagmumula sa Allah para sa Kanyang mga Propeta.

44.. PPaannaannaammppaallaattaayyaa ssaa mmggaa KK aassuullaattaann.. Ang Qur’an ay binanggit ang mga kasulatan na ipinahayag sa mga natatanging Propeta o Sugo. Katulad ng mga sumusunod :

Moses David Jesus Muhammad Ang mga kasulatang ito ay bilang patotoo sa lahat ng sankatauhan na ipinagkatiwala sa kanyang mga lingkod. Ito ay bilang katibayan na wala silang dapat na maidahilan sa araw ng paghuhukom.

55.. PPaannaannaammppaallaattaayyaa ssaa AArr aaww nngg PPaagghhuuhhuukkoomm Sianbi ng Propetang si Muhammad ang ganito: “ Ang dalawang paa ng anak ni Adan ay hindi maikikilos mula sa Panginoon sa araw ng paghuhukom hanggang hindi siya natatanong tungkol sa limang bagay ukol sa kaniyang buhay; paano niya ito ginanap , ukol sa kanyang kabataan, paano niya ito inalagaan, ukol sa kanyang kayamanan, paano niya ito nakamtan at ginugol, at ukol sa mga kaalaman na kanyang nalaman at paano niya ito sinunod.” (Tirmidhi)

Torah Zabur

Injil

Qur'an

Page 13: Daan Sa Kaligtasan

13

66.. PPaannaannaammppaallaattaayyaa ssaa TTaaddhhaannaa nngg PPoooonngg MM aayykkaappaall .. Qadar sa saliatnag Arabic, ito ay ukol sa mga itinadhana ng Poong Maykapal na Mangyayari sa ating buhay. Ang Allah ay makapangyarihan sa lahat at nagbibigay ng pasiya at isagawa ito. Walang magaganp na anomang bagay na salungat sa kanyang kalooban. Siya ang higit na marunong at maawain. Anoman ang kanyang naisin ay may kabuluhan. Kung ito’y mailalagay natin sa ating isip at puso, at tatanggapin natin ng buong pananampalataya kahit hindi natin nauunawaan, atyo’y magkakaroon ng kapayapaan.

AAnngg AAnniimm nnaa HHaall iiggii nngg PPaannaannaammppaallaattaayyaa

Ang Pagsuko sa kalooban ng Dios o kaya’y tinatawag na Islam ay may kaagapay na Tamang pananampalataya. Ngunit ang pananampalataya ay hindi sinasabi lamang ng bibig, dapat ito’y sinasamahan ng pagsisisi ng ating mga Kasalanan. Sinabi ng Qur’an “ SSaabbiihhiinn nniinnyyoo ssaa mmggaa hhiinnddii ssuummaassaammppaallaattaayyaa,, kkuunngg ii iiwwaannaann nnii llaa aanngg ((mmaall iinngg ppaanniinniiwwaallaa)),, aanngg kkaannii llaanngg mmggaa nnaakkaarraaaanngg ((kkaassaallaannaann)) aayy ppaattaattaawwaarriinn.. ““ (( 88::3388))…… ““ SSaabbiihhiinn nniinnyyoo OO aakkiinngg mmggaa ll iinnggkkoodd,, nnaa ssiinnoommaann aanngg nnaaggkkaassaallaa llaabbaann ssaa kkaannii llaanngg mmggaa kkaalluulluuwwaa!! HHuuwwaagg nnii llaanngg ttaannggggiihhaann aanngg aawwaa nngg PPoooonngg MMaayykkaappaall ;; ssaappaaggkkaatt,, kkaattoottoohhaannaann aanngg AAll llaahh

6 Haligi na Pananampalataya Kaisahan ng Allah ; Mga

Propeta; Araw ng Paghuhukom; Mga angel; Mga Kasulatan; Tadhana

Page 14: Daan Sa Kaligtasan

14

aayy nnaaggppaappaattaawwaadd nngg llaahhaatt nngg mmggaa kkaassaallaannaann;; KKaattoottoohhaannaann,, SSiiyyaa aayy lluubbooss nnaa MMaappaaggppaattaawwaadd,, AAnngg LLuubbooss nnaa MMaaaawwaaiinn..”” (( 3399::5533)) HHiinnddii llaammaanngg ppaaggssiissiissii nngg kkaassaallaannaann,, kkuunnddii ddaappaatt nnaa … “Kung ang sinoman ay gumagawa ng kabutihan maging lalake man sila o babae at may pananampalataya, sila’y makakapasok sa langit at sila’y magtatamo ng buong katarungan, sino pa kaya ang may mas mabuting religion kaysa sa mga nagpapasakop ng buong puso sa kalooban ng Allah ?, na gumagawa ng kabutihan, at sumusunod sa daan ( o halimbawa ni) Abraham ang may dalisay na pananampalataya.” (4:124,15)

Pangako ng Allah ““ MMaall iibbaann ddoooonn ssaa mmggaa nnaaggssiissii nngg kkaassaallaannaann aatt ssaa ssuummaammppaallaattaayyaa aatt gguummaawwaa nngg kkaabbuuttiihhaann;; ssaa kkaannii llaa

aayy nnaakkaallaaaann aanngg ppaaggppaassookk ssaa PPaarraaiissoo aatt mmaaggkkaakkaammii tt nngg ppaannttaayy nnaa kkaattaarruunnggaann.. AAnngg PPaarraaiissoonngg wwaallaanngg hhaannggggaann,, ppaarraa ssaa kkaannii llaa mmuullaa ssaa ((AAll llaahh)) nnaa HHiiggii tt nnaa MMaaaawwaaiinn nnaa iippiinnaannggaakkoo ssaa KKaannyyaanngg mmggaa ll iinnggkkoodd,, ssaa mmggaa hhiinnddii nnaakkiikkii ttaanngg nnii ll iikkhhaa;; ssaappaaggkkaatt aanngg kkaanniiyyaanngg ppaannggaakkoo aayy kkiinnaakkaaii llaannggaanngg mmaattuuppaadd.. AAtt ssii llaa aayy mmaaggkkaakkaarroooonn nngg ssaappaatt nnii llaanngg ppaannggaannggaaii llaannggaann,, mmaaggiinngg ii ttoo mmaann aayy ssaa uummaaggaa oo ssaa ggaabbii .. IIttoo aayy aanngg PPaarraaiissoo nnaa ssiiyyaanngg iippaaggkkaakkaalloooobb ddoooonn ssaa aammiinngg mmggaa ll iinnggkkoodd nnaa nnaaggii iinnggaatt llaabbaann ssaa kkaassaammaaaann..” (19:60-63;

Maari kang magkaroon ng pag-asa na makatanggap ng kapayapaan at kaligtasan mula ngayon sa pamamagitan ng panalangin at personal pagpapahayag ng pananampalataya. Ang mga sumusunod na pagpapahayag ng pananampalataya ay aking inimumungkahi sa sinomang nais na yumakap sa Islam.

Page 15: Daan Sa Kaligtasan

15

SSaa NNggaallaann nngg AAll llaahh,, AAnngg HHiiggii tt nnaa MMaaaawwaaiinn,, AAnngg HHiiggii tt nnaa MMaahhaabbaaggiinn AAkkoo’’ yy nnaaggppaappaahhaayyaagg nnaa wwaallaanngg iibbaanngg DDiiooss nnaa ddaappaatt ssaammbbaahhiinn mmaall iibbaann aanngg AAll llaahh AAtt ggaayyoonn ddiinn aayy aakkiinngg iippiinnaahhaahhaayyaagg nnaa ssii JJeessuuss aayy PPrrooppeettaa nngg AAll llaahh aatt KKaannyyaanngg SSuuggoo,, IIppiinnaahhaahhaayyaagg kkoo ppaa rriinn nnaa ssii MMuuhhaammmmaadd aayy KKaannyyaanngg SSuuggoo aatt PPrrooppeettaa.. Kung ito ang nais ng inyong puso, maaari ninyong gawin ito ngayon at pumunta kayo ng ilang Muslim bilang saksi sa gagawin ninyong ito. Kung sinoman ang magsasagawa nito ng buong puso , katotohanan na ang Allah ay magkakaloob sa inyo ng Kapayapaan at Buhay na walang hanggan. Patatawarin ang lahat ng inyong mga kasalanan at mga pagkakamali.. Sa karagdagan ay ganito pa ang sinabi ng huling Sugo ng Allah na si Muhammad: ““ KKuunngg aanngg ssiinnoommaann aayy mmaaggppaahhaayyaagg nnaa wwaallaanngg iibbaanngg ddaappaatt nnaa ssaassaammbbaahhiinn mmaalliibbaann ssaa AAllllaahh,, aatt wwaallaa SSiiyyaanngg kkaattaammbbaall ssaa PPaaggkkaa--DDiiooss aatt ssii MMuuhhaammmmaadd aayy KKaanniiyyaanngg LLiinnggkkoodd,, aatt ggaayyoonn ddiinn ssii JJeessuuss aayy KKaannyyaanngg LLiinnggkkoodd aatt SSuuggoo aatt KKaannyyaanngg ssaalliittaa nnaa iibbiinniiggaayy kkaayy MMaarriiaa aatt eessppiirriittuunngg nnaaggmmuullaa ssaa KKaannyyaa,, aatt aanngg PPaarraaiissoo aayy kkaattoottoohhaannaann aatt aanngg iimmppiieerrnnoo aayy kkaattoottoohhaannaann,, aanngg AAllllaahh aayy ttaattaannggggaappiinn ssiiyyaa ssaa PPaarraaiissoo nnaa kkaassaammaa aanngg ((mmaabbuubbuuttiinngg)) ggiinnaawwaa nniiyyaa kkaahhiitt kkaakkaauunnttii llaammaanngg iittoo..”” Ang Pagpapahayag na ito ng pananampalataya ay tinatawag na Shahada. (Pagpapatotoo ng Pananampalataya) Ang isang tao ay magiging kaanib sa kapulungan ng Islam sa pamamagitan ng payak na pagbigkas ng dalawang kataga ng pananampalataya. Ang dalawang katagang ito ay :

Ang kahulugan nito ay: Ang dalawang payak na salitang ito ay tinatawag na Shahada- ang pagpapahayag ng pananampalataya.

Salin Titik- sa –Titik

mula sa Arabiko

Kahulugan sa Pilipino

Ash-hadu Aking ipinapahayag

an na la Wala o Hindi ilaha Dios/ dapat sambahin illa maliban Allah Allah ( Pangalan ng Tunay na Dios) wa at Ash- hadu Aking ipinapahayag anna na Muhammad* Muhammad* ( Huling sugo at

Propeta) Rasool-Allah Sugo ng Allah

“ La ilaha illa Allah, Muhammad* Rasool Allah.”

“ Walang ibang Dios na dapat sambahin maliban ang Allah, at si Muhammad ay kanyang huling Sugo* ”

Page 16: Daan Sa Kaligtasan

16

Kahulugan at Paliwanag ng Shahada

Ang Kahulugan ng Unang Bahagi –– llaa ii llaahhaa ii ll llaa AAll llaahh

• Huwag kilalanin at tanggapin ang lahat ng uri ng haka-haka at konsepto na naglalagay o nagbibigay ng katulad sa pagkaDios ng Allah, Pagkapanginoon, Kapangyarihan, Katangian at ang lahat ng uri ng pagsamba.

• Tatanggapin lamang ang karapatan ng Allah at ang kanyang mga alintuntunin.

• Kusang loob na isasaayos ang buhay ayon sa tuntuning itinadhana ng Allah.

Ang Kahulugan ng Ikalawang Bahagi-- MMuuhhaammmmaadd** RRaassooooll AAll llaahh

• Pagtanggap sa lahat ng mga isinugo at Propeta ng Allah, ang kahuli-hulihang sa kanila ay si Muhammad. *

• Pagtanggap sa tunay na patnubay sa daigdig na ito at ang kaligtasan ay matatamo sa pamamagitan ng pagtupad at pananampalataya sa inihayag ng Poong Maykapal at mga paliwanag na winika ng huling Propeta.*

• Kusang loob na pagsunod sa mga halimbawang ipinakita ng Propeta. *

Ang Katotohanan ng Shahada

Ang Shahada ay hindi isang ritual na winiwika ng isang tao para makapasok lamang sa Islam. Kundi...

• Ito ay kataga ng pananampalataya na nagmumula sa puso na dapat nating aalalahanin sa buong bahagi ng ating buhay.

• Ito ay ating pangako ng pakikipagkasundo sa Poong Maykapal. • Pangako para sa ating lubos na pagsuko, pagsunod sa batas at

kalooban ng Poong Maykapal. • At ang sinoman na magpapahayag ng pananampalatayang ito kung

taos sa puso ay makararanas ng pagbabago ng buhay at inaasahan na magbabago ng kanyang kaisipan at gawa kung ito ay labag sa pamamaraan ng Islam.

Kung ikaw ay may bukas na kaisipan, inaanyayahan ka namin na makipag-ugnayan sa mga pagtitipon na ang tinatalakay ay ukol sa kabutihan ng buhay at kaluluwa ayon sa itinuturo ng Islam. Huwag kaagad maniwala sa mga haka-haka at sabi-sabi ng mga taong naninira. Magtanong sa mga tagapagturo ng Islam huwag kanino man kung sila’y walang karapan ay may hindi magandang layunin. Tumawag at makipag-ugnayan sa Fanar , Qatar Islamic Cultural Center ( Sentro ng Qatar sa Pang-Kulturang Islamiko), Malapit sa Souq Asiry, tapat ng Qatar Central Bank , Telepono bilang 4250252 / 5359210

Page 17: Daan Sa Kaligtasan

17