cu cu exceptia - primariacomanesti.ro

of 18 /18
Consiliul local at orauIui Comäncfli, judetul Bacäu, Intrunit In edina ordinarà din data de 25.11.2015 Având In vedere: - Raportul de specialitate nr. 50712/09.11.2015 a! Compartimentu!ui Resurse umane, prin care propune modificarea organigramei i a statu!ui de functii al aparatului de specialitate at Primaru!ui orauIui ComAneti i pentru servicii!e publice subordonate; - Expunerea de motive nr. 50712/b/09.11.2015 a Primarului orau!ui Comaneti; - Adresa nr. 16116/12.08.2015 a Institutiei Prefectu!ui Judetulul Bacau prin care s-a comunicat numãrul de posturi; - Contractul de finantare nr. 4019/28.01.2014 pentru proiectu! numarul 48251 ,,Centru de agrement Trotus"; - Adresa nr. 50983/2015 a Ageniei Nationale a Functionari!or pub!ici prin care acorda aviz pentru functiile publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului orau!ui ComAneti; - Avizele favorabi!e ale comisiilor de specialitate ale Consi!iu!ui local; In conformitate Cu: - Legea - cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitarà a personalu!ui p!ãtit din fonduri publice, Cu modiflcAri!e i comp!etAri!e ulterioare; - Art. XIII din Ordonanta de urgenã nr. 2/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum $i alte mãsuri; - Ordonanta de urgen;à nr. 63/2010 pentru modificarea i completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum i pentru stabilirea unor mãsuri financiare cu modificari!e 5i completàrile ulterioare; - art.!, a!in. 51 Ordonanta de urgenA nr. 27/2015 pentru completarea Ordonantei de urgenA a Guvernu!ui nr. 83/2014 privind sa!arizarea persona!ului plãtit din fonduri publice In anul 2015, precum i alte mãsuri In domeniul cheltuielilor publice si pentru stabilirea unor mäsuri bugetare; - Legea nr.188/1999 privind Statutul functionari!or publici, repub!icat5(r2), cu modiftcari!e i completAri!e ulterioare; In temeiul art.36 aIim (3) Iit,"b,, 5i at art. 45 alin.(1) din Legea adininistraiei publice locale nr.215/2001, republicatA, cu modificarile §i comptetarite ulterioare, adopta urmätoarea Art.1. Consi!iul Local Comanesti aproba modificarea organigramei 5i a statului de functii al aparatului de specialitate al Primaru!ui orau1ui Comaneti 5i al servicii!or publice subordonate, In conformitate Cu anexa nr. 1 i anexa nr.2 care fac parte integrantA din prezenta hotàrâre. Art.2. Incepând cu 01.11.2015 Consi!iul Local Comanesti aproba creterea cu 12% a salarii!or de baza pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate a! Primaru!ui orau!ui ComAnesti i pentru servicii!e publice subordonate Cu exceptia persona!ului din cadrul Creei nr. I 5i Cabinetelor medicale colare; Art.3. Prezenta hotarãre se comunicä Institutiei Prefectului judetului Back, Primaru!ui Orau!ui ComAneti, Ageniei Nationale a Func;ionarilor Publici precum i directiilor, serviciilor, birouri!or i compartimentelor interesate, cu drept de contestatie In termen de 30 de zi!e de la comunicare PRESEDINTE DE Contrasemneaza, Con er local, 3 / Secretarul orau1ui, Da it Po da jurist DiaChirilá 04 Din 25.11 . 2015

Author: others

Post on 03-Oct-2021

4 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Consiliul local at orauIui Comäncfli, judetul Bacäu, Intrunit In edina ordinarà din data de 25.11.2015 Având In vedere:
- Raportul de specialitate nr. 50712/09.11.2015 a! Compartimentu!ui Resurse umane, prin care propune modificarea organigramei i a statu!ui de functii al aparatului de specialitate at Primaru!ui orauIui ComAneti i pentru servicii!e publice subordonate;
- Expunerea de motive nr. 50712/b/09.11.2015 a Primarului orau!ui Comaneti; - Adresa nr. 16116/12.08.2015 a Institutiei Prefectu!ui Judetulul Bacau prin care s-a comunicat numãrul
de posturi; - Contractul de finantare nr. 4019/28.01.2014 pentru proiectu! numarul 48251 ,,Centru de agrement
Trotus"; - Adresa nr. 50983/2015 a Ageniei Nationale a Functionari!or pub!ici prin care acorda aviz pentru
functiile publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului orau!ui ComAneti; - Avizele favorabi!e ale comisiilor de specialitate ale Consi!iu!ui local;
In conformitate Cu:
- Legea - cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitarà a personalu!ui p!ãtit din fonduri publice, Cu
modiflcAri!e i comp!etAri!e ulterioare; - Art. XIII din Ordonanta de urgenã nr. 2/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative,
precum $i alte mãsuri; - Ordonanta de urgen;à nr. 63/2010 pentru modificarea i completarea Legii nr. 273/2006 privind
finantele publice locale, precum i pentru stabilirea unor mãsuri financiare cu modificari!e 5i completàrile ulterioare;
- art.!, a!in. 51 Ordonanta de urgenA nr. 27/2015 pentru completarea Ordonantei de urgenA a Guvernu!ui nr. 83/2014 privind sa!arizarea persona!ului plãtit din fonduri publice In anul 2015, precum i alte mãsuri In domeniul cheltuielilor publice si pentru stabilirea unor mäsuri bugetare;
- Legea nr.188/1999 privind Statutul functionari!or publici, repub!icat5(r2), cu modiftcari!e i completAri!e ulterioare;
In temeiul art.36 aIim (3) Iit,"b,, 5i at art. 45 alin.(1) din Legea adininistraiei publice locale nr.215/2001, republicatA, cu modificarile §i comptetarite ulterioare, adopta urmätoarea
Art.1. Consi!iul Local Comanesti aproba modificarea organigramei 5i a statului de functii al
aparatului de specialitate al Primaru!ui orau1ui Comaneti 5i al servicii!or publice subordonate, In conformitate Cu anexa nr. 1 i anexa nr.2 care fac parte integrantA din prezenta hotàrâre.
Art.2. Incepând cu 01.11.2015 Consi!iul Local Comanesti aproba creterea cu 12% a salarii!or de baza pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate a! Primaru!ui orau!ui ComAnesti i pentru servicii!e publice subordonate Cu exceptia persona!ului din cadrul Creei nr. I 5i Cabinetelor medicale colare;
Art.3. Prezenta hotarãre se comunicä Institutiei Prefectului judetului Back, Primaru!ui Orau!ui ComAneti, Ageniei Nationale a Func;ionarilor Publici precum i directiilor, serviciilor, birouri!or i compartimentelor interesate, cu drept de contestatie In termen de 30 de zi!e de la comunicare
PRESEDINTE DE Contrasemneaza, Con er local, 3 / Secretarul orau1ui, Da it Po da jurist DiaChirilá
04 Din 25.11 . 2015
CONTABILITATE,BUGET, i I I SERV.IMPOZITE INVENTARIEREA I-I I Si
PATRIMONIULUI, SALARIZ., * TAXE LOCALE
COME'. UNITATE IDE IMPLEMENTARE $
ORCANIG1tAMA aparatulni de specialitate al PRIMARULU! ORASULUI COMANESTI si al SERVICIILOR PUBLICE SUBORDONATE
CONSILIUL LOCAL PRIMAR CABINET
REOISTRATATIJRA, REGISTRU AGRICOL, SECRETARIAT,
ADMINISTRATOR I PUBLIC
COMPARTMENT AUDIT PUBLIC
J
ADMINLSTRATIV I
BIROU JIJRIDIC, EXECUTARISILITE 5
SERVICIUL PUBLIC DEASTENTA
STRAZI, PARC AUTO I
I FORMATIE ILUMINAT PUBLIC,
Ecarisaj I 2
ORASUL COMANESTI
STAT LW EUNCTII
iii aparatulni de specialitate at Primarului orauIui Comäneti si al serviciitor publice subordonate
Nr.INumele §i STRUCTURAL Functia de func;ia functia Cis Gr prof Nh' grad prof. Treapta Nivel OBS. crt. prenumele/VACANT/ demnitate publicA de publicã de lexi
studii IFuncfia contractuala de
IFuneti: contratuala de prof studii temporar VACANT publid cuconducere tie conducere executie
2._ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14
DEMNITARI
2 Aboaie Simion VICEPRIMAR
CONDUCERE
Nr. Numele i STRUCTURA fun
efia functia Cis Cr prof Niv Functia Functia grad prof. l'reapta Nivel OBS. crt. prenumele/VACANT/ IFunctiade demnitate pubtica tie publica de studii contractuala de contractuala de prof studui temporar VACANT publica conducere executie conducere executie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 __________
11 12 13 14
SECRETARIAT, RELATI! CU PUBLICUL ,BIROUL JURIDIC EXECUTARI SILITE
- Aron Mihaela Siniona II S 1 efserviciu
2 1-langanu Daniela Silvia S
Inspector I superior
inspector I superior S
4 Postolache Theodora Livia
7 Serban Ails Simona Inspector I principal S Trufanciuc Raluca
8 Teodora Inspector I principal S 9 Tiurtiuca Elena Inspector I principal S
BLROU JURIDIC, EXECUTARI SILITE
- I Ciobanu Cerasela EF birou S Consilier I debutant S
2 Ohenade Alexandra juridic
- Consilier I superior S
4 temp. vacant juridic
inspector I debutant S 5 Rusu luliana
6 Tugulea Nicolae inspector I principal S
Nr. Numele i STRUCTURA Functia de functia funeia Cis nclia Funcia grad prof. Treapta Nivel OBS. crt. prenumele/VACANT/te demnitate publicä de publicà tie tractuala contractuala de prof studii niporar VACANT publici conducere executie 77tfconducere executie
SERVICIUL URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI, AUTORIZARE, DISCIPLINA IN CONTRUCTII, CADASTRU SI AGRICULTURA, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT, INDRUMARE ASOCIATII DE PROPRIETARI
- I Popa Gabriela
Arhitect ef II S
2 Hazaparu Liliana Consilier I superior S 3 Soya Gabriela Inspector I superior S
4 Chiriac Cosmin Alexandru Inspector I superior S
- 5 Soften Tatiana
II superior SSD
6 Chiriac Mihaela Inspector I superior S 7 VACANT inspector I asistcnt S
8 Palade Nicolae inspector I asistent S
BIROUL PROGRAME, DEZVOLTARE LOCALA, MARKETING, SISTEM JNFORMATIC, RESURSE UMANE, ADMINISTRAT1V
I Lupu Cristina Cornelia Sefbirou 1! I S 2 Dumitru Luminita Inspector 1 superior S 3 Filip Traian referent III superior M
4 Dascalul Mihai inspector specialitate s
5 temp vacant inspector specialitate
H s
6 Anton Lucretia ingrijitor M/G
Nr. Numele i STRUCTIJRA Functia de functia functia Cis Cr prof Mv Functia Funclia grad prof. Treapta Nivel OHS. cr1. prenumele/VACANT/ demnitate publica de publicä de studil contractuata contractuala de prof studii
temporar VACANT publicA conducere executie de conducere execupe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ID 11 12 13 14
SERVICIUL AUTORIZARE, CONTROL, PROTECTIA MEDIULUI, PROTECTIA MUNCH, PROTECJIE CIVILA
1 Doagã Elena ef serv. 1 H 1 S
2 VACANT Inspector I Principal S
3 VACANT Inspector I superior S
4 Gaburel Camelia Consilier I superior S
5 Temp vacant inspector I asistent S
Referent II Superior 551) 6 Spoeala Marius Catalin specialitate
7 Botez Mihai inspector specialitate I S
8 Porea Costel muncitor calificat
ntnrr,'rT a .., (aotèr) I M/G
4 itt tAA.JflUIV11tA
SERV. FINANCIAR,CONTABILLTATE, BUCET, INVENTARIEREA PATRIMONLULU!, SALARIZARE
1 Tur!uianu Gabrieja Mihaeja sef serviclu ii s 2 Serban Cristina Violeta Inspector I superior s 3 CoIpo Litiana Sorina Consilier I superior S 4 Ilie Ozana Carmen inspector • asistent S
5 Tanase Lucia Referent Ill superior M
6 Ambaru Adriana Inspector I Superior S
7 Brânza lonela Margareta Inspector I principal S
S Ghinet Mariana Inspector specialitate IA S
9 Temporar vacant inspector specialitate S
Nr. cd.
Nuniele i STRUCTURA Funclia de funclia funetia Cis Cr prof Niv Functia Func(ia grad prof. Treapta Nivel OBS. prenumele/VACANT/ demnitate publicà de ptiblicà Ic stud contractuata de contractuala de prof studii temporar VACANT publicä conducere executie conducere execulie
I 2 3 :4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14
COMP. ACHIZITI! PUBLICE, DERULARE CONTRACTE, INVESTITII, DEVIZE LUCRARI, APROVJZIONAL4E
1 GaIuca Mihaila Referent de
specialitate II Superior SSD
2 Buftia Gabriela inspector I principal S 3 Iftimoale Vasile inspector I Asistent S
4 Leru Daniela inspector I Asistent S
5 BobeicA Tone! inspector I Superior S
6 Vatavu Dana I inspector I I Superior S
71Doli§ lustina inspector I Superior S
SERYICIUL IMPOZITE SI TAXE LOCALE
I Albu lonut Seflerviciu II S
2 TãtArascu Dora Inspector I superior S
3 Burlacu Nicoleta Luminita inspector I principal S
4 Bratoveanu Mariana Inspector I superior S
5 Botezatu Daniela Inspector I superior S
6 Florian BrIndua inspector I superior S
7 Olaru Constantin inspector I principal S
8 Nedelcu Naina inspector I principal S
9 VrInceanu Steluta Referent Ill superior M
10 Laic Raluca referent Ill superior M
11 Ciocan lonela Inspector I asistent S
Nr. Numele i STRUCTURA Functia de functia functia Cis Gr prof Niv Eunctia grad prof. Treapta Nivel OBS. ert. prenumele/VACANT/ demnitate pubticä de pubticà de studii contractuala de FFunctia
la de prof studii temporar VACANT publicA conducere executie conducere
I 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
COMP. - Unitate tie Implementare a Proiectelor
IA
2 Gura Alma inspector
3 VACANT inspector
SERVICIU PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANE!
Ciocan Jngeborg I Dagmar Lef birou __ H FS
COMP. EVIDENTA PERSOANET 2 Rusu Lenuta - Retbrent* IA M 3 Ardeleanu Daniela ____________ Referent* IA
tm 4 Apetri Negrea Cristina ____________ Referent* IA tl ersonau - - UCLi1Ot UC lit IINtZI
COMP. STARE CIVILA
5 Cherasim Liliana ) ____________ Referent III superior M 6 Temporar vacant J III superior M
Nr. Cd.
Numele i STRUCTURA Functia de funcjia funclia Cis Cr prof Niv F'unclia Functia grad prof. Treapta Nivel OBS. prenuniele/VACANT/ demnitate publicä de publicä de studil contractuala de contractuata tie prof studii temporar VACANT publicä conducere executie conducere executie
o I 2 3 4 5 6 7 1 8 9 10 Il 12 13 14
DIRECTIA POLITIE LOCALA
Compartiment Evidenta persoanel, Disciplina In constructii, Protectia mediului, Control comercial, Dispecerat, Ordine i linifle pub1icä, Circulatie pe drumurile publice
2 VACANT I polilist local I superior S
3 Asandei Ortansa Emanuela polilisi local I asistent S
4 Háineala loan politist local i superior s 5 Cereel Petronel politist local Ill principal M 6 VACANT litisI local Hi asistent M
7 Tizu Maria politisI local superior M
8 VACANT politist local ffl principal M
9 1'risecaru lonut politist local Ill superior M
10 Ardeleanu Marius politist local poli I S 11 Dobritoiu Cosmin politist local principal M
12 Dobritolu Daniel politist local principal M
13 Rusu Daniel politist local Hi superior M
14 Adam Toader Ipolilist local Ill principal M
I S VACANT politist local asistent M
16 VACANT polilisi local III principal M
17 Ra;a Valeriu politist local III principal M
18 Mihalache Vasile politist local ni superior M
19 Pulu Titi politist local Ill principal M
20 Pristavu Neculal politist local HI principal M
21 Green Mircea Manuel politist local Ill principal M
22 Coman Gabriel poloist local in principal M
23 1 Cojocaru Adrian poloist local debutant S
24 VACANT politist local I asistent IS
Nr. cr1.
Numele i STRUCTURA Functia de funclia functia Cis Cr prof Niv Functia Functia grad prof. Treapta Nivel OHS. prenumeIeIVACANT/ demnitate publicä de public de studii contractuala de contractuala de prof studli temporar VACANT publica conducere exedutie conducere execulie
o 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14
SERVJCIUL VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENJA
VACANT efservjcju M
4 Aposto! Alexandru muncitor caltficat
(lacatut mecanic) I M/G
6 Croitoru Dan Marlen calitical(lacaiu1
mecanic) 111 M/G muncitor
7 Cornea Gheorghe calificatOacatua
S Ciocan Costel calificat(lacalua mecanic) I M/G
9 Coman Adrian Vasile muncitor calificat(sofer autospeciala) I Mb
BIROU TEHNIC, PARC AUTO, ADMINISTRfi.TJV
Nr. Ca.
Numele i STRUCTURA Func(ia de functia functia Cis Cr prof Niv Functia Functia grad prof. Treapta Nivel OBS. prenumeIeIVACANT/ demnitate publicà de pubticä de studli contractuala de contractuaja de prof studli temporar VACANT publicA conducere execu4ie conducere execu(ie
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Il 12 13 14 uflfl ANA PTA flU r TrrnTT C AT TTflflT'III rn..-%.-, .,- --- - - - —f -n suc.naj oJmunflaz- c, tLM1%I/%J SI iU[N1LAkL I MALI, IN IKEjINEKE ZONE VERZI $I PARCURJ
Mihal
1 MoisA Gabriel muncitor calwicat sofer JJ M/G
2 Bruma Romeo muncitorcalificat sofer I M/G
3 temporar vacant muncitor necalifical I o 4 Pácurici Adriana muncitornecalifical I G
5 Perdu Elena muncitornecaiificat J (3
61 Stan Cornelia muncisornecalificat J 0 7 Stoica Natalia 'nuncitor necalificat I
8 Ungureanu Marinela muncitornecalificat J (3
9 temporar vacant muncitor necalificat I
10
Teodor muncitor necalificat I 0
11 jAvddanei Lucian muncijornecalificat I
12 temporar vacant muncitor necalificat I a 13 Ursaru George] muncitornecalificat I 0
14 temporar vacant muncitor necalificat 1 0
15 VACANT muncitor necatificat I a
ECARISAJ
I Manailã Florin inuncitor nccaliflcat 1 I
2 Adianconitei Spiridon muncitor necalificat I I
Nr. Numele i STRUCTURA Functia de functia functia Cis Cr prof Niv Functia Functia grad prof. Treapta Nivel OHS. ert. prenumelefVACANT/ demnitatc pubtica de publica de studli contractuala de contractuata de prof studii temporar VACANT pubticA conducere executic conducere execulie
I I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14
INTRETINERE ZONE VERZI 1 PARCURI
fli Frerfloei Danut muncitorcaliricat .
3 N4escu Maria muncitor necalificat I 0
4 Mitrofan Vasile muncitorcalificat IV I I'ñIG
FORMATIA DE LUCRU AMENAJARE, INTRETINERE, REPARATII STRAZI, PARC AUTO
1 Albciae Gheorghe _______ ______ efformatie I H M 2 Atrejei Vasile
muncitor calificat ofcr I M/G 3 Iftimie Bogdan
muncitor calificat ofcr I M/G 4 Bobeica Neculai muncitor calificat safer I M/G S Damian Constantin
muncitoroecalificat I MJG 6 Damian Mihat
mtrncitor necalificat I PAlO 7 P4atei Maricel
muncitor calificat utilaj I M/G
8 Manole Nicolae muncitor calificat tierar betonist IV MIG
9 Miron Tomita muncitor calificat fierar betonist Ii P'/IIG 10 Apetri Costin
muncher necalificat I TM/C
Nr. cr1
Numele i STRUCTURA Functia de functia funcfla Cis Gr prof Nh' Funclia Funclia grad prof. Treapta Nivel OBS. prenumele/VACANT/ demnitate publicA de publicA de studii contractuala de contractuala de prof studii temporar VACANT publicA conducere executie conducere executie
0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13
14
FORMATIA IDE LUCRU ILUMINAT PUBLIC, INTRETINERE SI REPARATII
1 Popescu Gheorghe _______ ______ efformatie In S 2 Canea \'iorel muncitor calificat (instalalor) I 3 Fodor bout Cãtãlln rnuncitor calificat (fochisr) I M/G 4 Craciun Dumitru Muncitor calificat( electrician) I M/G
5 Iftimie loan Muocitor calificat( electrician) I M/G 6 1 Ciubotaru bout Cristian Muncitor caIificat(ofer) II M/G 7 Balan Stefan muncilor necalificat I M/G 8 VACANT muncitor calificat lacatus IV M/G 9 VACANT
muncitor calificat sudor II M/G 10 Covaci Ticut muncitor calificat Inc. mec. III M/G 11 Daraban5 Vasile _______________ niuncitor calilicat tãmplar I M/G
Nr. Numele i STRUCTURA Functia de funcçia functia Cis Cr prof Niv Func(ia grad prof. Treapta Nivel OBS. crt. prenumele/VACANT/ demnitate Ipublid de publicä de
I
teinporar VACANT publicä conducere execultie conducere executie
0 2 1 3 4 1 5 1 6 1 7 1 8 9 10 II 12 13 1
14 CRESA Nit!
1 Nemanu Carmen Crea nr. I Asistenta ef H PL
2 VACANT inspector de spec. deb. 3 VACANT asistent medical Principal 4 Codas Emilia asistent medical PL 5 Popa Daniela Maclena asistent medical principal PL 6 Stan Liliana asistent medical PL 7 1 Magdan Jonela asistent medical PL S Catrinoiu Gabriela asistent medical principal PL 9 Mutu Cristina infirmiera G/M
10 Antal Elena infirmiera M/G 11 TIle Daniela infirmiera M/G 12 Cojocaru Tonela infirmiera M/G 13 Istrate Daniela infirmiera M/G 14 Ghiurca Nicoleta infirmiera IWO 15 Chelaru Vasilica infrimiera IWO 16 Blidari Liliana infrimiera Mb 17 VACANT infrimiera M/G 18 Asaftei Daniela ingrijitor 0 19 Amarinel Elena ingrijitor 0 20 Manea Maricica spalatoreasa M/G 21 Antal Tatiana niuncitor califteat bueatar II M/G 22 Raiceof Liliana administrator M 23 VACANT psiholog stagiar S 24 VACANT educator puericultor PL 25 VACANT educator puericultor PL 26 VACANT educator puericullor PL 27 VACANT iiu'ucüor intret lucre M/O
Nr. cr1.
Numete i STRUCTURA Funcia de functia funcçia Cis Cr prof Nb' 'Functia Eunc(ia grad prof. Treapta Nivel OBS. prenumele/VACANT/ demnitate pubiicã de piiblicä de stud contractuala de contractuala de prof Istudii temporar VACANT conducere I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii 12 13 14
- COMP. MANAGEMENT UNITATI DE ASISTENTA MEDICALA
1 Tudose Mãdà!ina lustina inspector I asistent S
2
CABINETE MEDICALE SCOLARE
I Tutulan Ana "cult.
medic spec. efsecie specialist S 2 Ocupat 1/2 norma medic spec. S 3 Andone Doina asistent medical principal PL 4 VACANT asistent medical principal PL 5 temp vacant • asistent medical principal PL
6 lacob Lenuta asistent medical principal PL 7 Iftimie Elena asistent medical principal PL 8 by Catalina asistent medical principal PL 9 MerIuca Mihaela asistent medical principal PL
10 Arhip Emanuela . asistent medical principal PL 11 Alban Nicoleta asistent medical principal PL 12 Cauneanu Lacramioara asistent medical principal PL 13 1 Caruta Florica mediator sanitar MIG 14 Jitaru Diana Nicoleta medic dentist s 15 ITuluc Teodora lasistent medical PL
BIBLIOTECA ORASENEASCA, CULTLIRA, SPORT, SANATATE
I I Hanganu Cristina I I I I I P I I Isibliotecar Igr.11 I Is I I
Nr. Numele i STRUCTURA Functia de funetia functia 1Cis Gr prof Niv Functia Functia grad prof. Treapta Nivel OBS. ert. prenumele/VACANT/ demnitate publicA de publica de studii contractuala de contractuala de prof studii - temporar VACANT ______________ publicä conducere executie conducere executie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
CENTRUL DE RESURSE $I INSTRUIRE PROFESIONALA
Leru Cristian Administrator I M 2 Chirnoaga Carmen Consilier IA S
Aurica loan paznic MIG 4 DoIi Anioara ingrijitor M/G
Sruma Marinela ingrijitor M/G
CENTRUL DE TINERET
VACANT Psiholog stagiar S 2 Filip Nicoleta Administrator I M 3 VACANT
paznic M/G 4 VACANT
asistent medical PL
I
Nr.JNumele ' IsTRUCTURAI1d1i2 de functia functia Cis ICr prof INiv IFunc(ia Igrad prof. ITreapta INivel lOBS. I crt.prenumefePVACANT/ demnitate publicà de publicà de Istudli
IFuncti:t tontr de contractuala del Iprof studii I temporar VACANT publicA Jconducere e,cI$ie
I I lexecutie I I I I I 2 3
I I (61 7 ( S I H 12 13
I 141
ACTIVITATE COPIATOR
COMP. ADMINISTRARE PIETE, TARGURI $1 OBOARE
1 VACANT administrator 1 11 IM 2 Cojocaru Gabriel easier M/G 3 Vandor Busuioc Netica Muncitor necalificat I G 4 VACANT Muncitor necalificat I IG
M.UZEUL GHIKA
1 jBcbeicA Teodora supraveghetor I I 2 Buliga Cecilia supraveghetor M/G 3 Apope Mihaela supraveghetor I I M/G
COMP. ADMINISTRARE PA5UNI $I PADURI
1 I ToloacA Dumitru paznic _______ M/G 2 Negru Florin ______ ______ paznic ______ M/G I _____
Func;ialnumar posturi ocupate vacante TOTAL - demnitari 2 0 2 Nr. total de functii - publice de conducere 11 0 11 Nr. total de functii - publice de executie 69 9 78 nr. total functii contractuale de - conducere 7 1 8 nr. total functii contractuale de - executie 103 37 140
- Nc total de functii din institutie 192 47 239
Nota din numarul total de 239 posturi, 37 posturi apartin capitolului bugetar asistenta sociala, 17 posturi apartin capitolu!ui bugetar sanatate 10 posturi au fost suplimentate conform pct. 6 din anexa la OUG 63/2010
PRESEDINTE DE SEDINTA, Cons