cibercaixa flash mob joves

11
Flash mob Flash mob Badalona Sud Badalona Sud Un projecte per a Un projecte per a l’empoderament dels joves l’empoderament dels joves CiberCaixa Badalona Sud CiberCaixa Badalona Sud Servei de dinamització Comunitària Servei de dinamització Comunitària

Upload: setmana-drets-joventut

Post on 26-May-2015

511 views

Category:

Technology


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: Cibercaixa flash mob joves

Flash mob Flash mob Badalona SudBadalona Sud

Un projecte per a Un projecte per a

l’empoderament dels jovesl’empoderament dels joves

CiberCaixa Badalona Sud CiberCaixa Badalona Sud Servei de dinamització Comunitària Servei de dinamització Comunitària

Page 2: Cibercaixa flash mob joves

Impulsar alternatives per a l’oci juvenil al barri Impulsar alternatives per a l’oci juvenil al barri que siguin gratificants i, a la vegada, aportin que siguin gratificants i, a la vegada, aportin valors i reforcin l’arrelament amb l’entornvalors i reforcin l’arrelament amb l’entorn

Empoderar les noies i els nois del districte de Empoderar les noies i els nois del districte de Badalona Sud oferint-los canals de relació i Badalona Sud oferint-los canals de relació i d’interacció amb la població i les entitats del d’interacció amb la població i les entitats del territoriterritori

Donar eines i desenvolupar competències que Donar eines i desenvolupar competències que contribueixin a l’e-inclusiócontribueixin a l’e-inclusió

Objectius del projecteObjectius del projecte

Page 3: Cibercaixa flash mob joves

Donar visibilitat a la joventut i transmetre una Donar visibilitat a la joventut i transmetre una imatge positiva dels valors que comparteix i del imatge positiva dels valors que comparteix i del potencial que tépotencial que té

Donar visibilitat als barris de Badalona Sud amb Donar visibilitat als barris de Badalona Sud amb imatges positives en els mitjans de comunicacióimatges positives en els mitjans de comunicació

Page 4: Cibercaixa flash mob joves

Posada en marxa del projectePosada en marxa del projecte

• Reunions prèvies per a la definició del projecte Reunions prèvies per a la definició del projecte

• Contacte amb referents que puguin aportar Contacte amb referents que puguin aportar suport al projectesuport al projecte

• Definir uns objectius de formació Definir uns objectius de formació (coneixements tecnològics i socials)(coneixements tecnològics i socials)

Fases del projecteFases del projecte

Page 5: Cibercaixa flash mob joves

Posada en marxa del projecte Posada en marxa del projecte (continuació)(continuació)

• Contacte amb diferents entitats de joves per a Contacte amb diferents entitats de joves per a la formació d’un grup promotor de nois i noies la formació d’un grup promotor de nois i noies

• Selecció dels i les joves (tantes noies com nois) Selecció dels i les joves (tantes noies com nois)

• Reunió inicial del grup i comunicació de Reunió inicial del grup i comunicació de directriusdirectrius

• Difondre la iniciativaDifondre la iniciativa

Page 6: Cibercaixa flash mob joves

Disseny de la Disseny de la flash-mobflash-mob i sessions de i sessions de formacióformació

• Decidir: tema de fons, missatge, nom i espai Decidir: tema de fons, missatge, nom i espai públicpúblic

• Tria de la cançó o fragment musicalTria de la cançó o fragment musical

• Inventar coreografiaInventar coreografia

• Organització en comissions (vídeo, Organització en comissions (vídeo, blogblog, , making-offmaking-off, direcció, difusió, exposició), direcció, difusió, exposició)

• Decidir sistema de treball i difusió de la Decidir sistema de treball i difusió de la coreografia (Facebook, blogspot, youtube, coreografia (Facebook, blogspot, youtube, flickr)flickr)

• Formació en les eines necessàries (tothom Formació en les eines necessàries (tothom participa de totes les formacions)participa de totes les formacions)

Page 7: Cibercaixa flash mob joves

Assajos del grup promotor i seguiment

. Assaig de la coreografia. Assaig de la coreografia

. Reportatge de seguiment. Reportatge de seguiment

Filmació de la coreografiaFilmació de la coreografia

. Filmació de la coreografia. Filmació de la coreografia

. Reportatge de seguiment. Reportatge de seguiment

. Penjar la coreografia a la xarxa. Penjar la coreografia a la xarxa

Page 8: Cibercaixa flash mob joves

Difusió de la coreografia, de la data el Difusió de la coreografia, de la data el lloc on es farà la lloc on es farà la flash-mobflash-mob

• El grup promotor de joves decideix com es El grup promotor de joves decideix com es difondrà la coreografia, la data i el lloc en què difondrà la coreografia, la data i el lloc en què es farà es farà (cal arribar a: jovent, mainada, adults i gent gran)(cal arribar a: jovent, mainada, adults i gent gran)

• Difusió a escoles, instituts, AMPA, monitoratge Difusió a escoles, instituts, AMPA, monitoratge d’extraescolars, entitats, etc.d’extraescolars, entitats, etc.

• Difusió a través de la xarxaDifusió a través de la xarxa

• Disseny de cartells, edició i distribucióDisseny de cartells, edició i distribució

• Contactes amb canals d’informació de la ciutat Contactes amb canals d’informació de la ciutat (premsa local, ràdios digitals, TV-Badalona)(premsa local, ràdios digitals, TV-Badalona)

• Reportatge de seguimentReportatge de seguiment

Page 9: Cibercaixa flash mob joves

Dia “D”, hora “H”: La flash-mob

• Flash-mobFlash-mob• Filmació Filmació • Reportatge de seguimentReportatge de seguiment

Exposició retrospectiva

• Recopilació i selecció de tot el material generat Recopilació i selecció de tot el material generat (fotografies, cartells, filmacions...) (fotografies, cartells, filmacions...)

• Muntatge a la seu del Consorci Badalona SudMuntatge a la seu del Consorci Badalona Sud• DifusióDifusió• InauguracióInauguració• Disseny i edició de diplomes Disseny i edició de diplomes • Lliurament de diplomes que acrediti la formació Lliurament de diplomes que acrediti la formació

adquirida durant la participació al projecteadquirida durant la participació al projecte

Page 10: Cibercaixa flash mob joves

Tancament

. Desmuntatge de l’exposició. Desmuntatge de l’exposició

. Avaluació del projecte. Avaluació del projecte

. Difusió dels resultats. Difusió dels resultats

. Intercanvi de bones pràctiques. Intercanvi de bones pràctiques

Page 11: Cibercaixa flash mob joves

Acció!Acció!